PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT biit Eieptebommen moeten een graf voor de „Faustus" delven October was een belangrijke maand voor het bedrijfsleven Variaag DIVISIE-COMMANDANT OP CELEBES GEZAG ONTNOMEN MAARSCHALK PAPAGOS VORMT NIEUWE GRIEKSE REGERING 1% Jaargang-No. 272 Dafed uitgave van de firma Proiciale Zeeuwse Courant. F. van de Velde en F. B. aenoer. Adj. W. de Pagter. Hooed. G. Ballintijn Pi. verv.J W. Lrtouwer en H. A Bosshardt. ABQJEMENTSPRUS 44 ct. per weef 5.45 p. kw.. £r. p. p. t 5.10 per r Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 18 Nov- 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct pet mm Minimum p. aovertentie t 3.- Ing. mededelingen driemaal tatter Kleine advertenties (max 8 regeb. van 1—5 regels f 1-—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven o 1 airn Bureau van dit Blad' 25 cent meet. Giro nr 359300 P Z.C.. Middelburg Bur.ïssingen Walstr. 53—60. telef 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). Middelburg. Markt 51. telef. 3841. Goes. Lange Vorststraat 63. telef. 2475 (bg-g 2228) Oostburg, Finlandstraat 2, telef. 16. Terneuzen, Brouwerljstr. 2. Zierlkzee. N. Bogcrdstr. C 160. telef. 26. DUIKER AAN DE DOOD ONTSNAPT Wrak reeds te ver in het zand uggezakt om het te laten springen Het, de mannen, die op zich hadden genomen het gevaarlijke wrak van de „F.tus" by de monding van de Nieuwe Waterweg te verwijderen, niet mee. andag heeft zich n.l. wederom een verrassende wending in de situ atie tplaatse voorgedaan. By het duikeronderzoek bleek n.L, dat het wrakds ruim 10 voet in het zand Is weggezakt, zodat het beslist uitge- sloteroet worden geacht, dat men er nog in zon kunnen slagen het wrak door Iten of door middel van ontploffingen te verwyderen. In edige overeenstemming tussen de Engelse opruimingsdienst en de Nedeidse Marine is thans besloten met dieptebommen en een zandzui ger tachten het wrak verder in het zand te laten wegizinken. Rettoedenmorgen wil men de eerste dieptebommen tot ontploffing brengZy zullen geladen zijn met 250 kg. trotyL Verwaeht wordt, dat de explo; een waterzuil van 15 meter zullen doen opspuiten. Eendere oplossing, nl. het door- snydean het wrak, zou maanden, zo gejaren in beslagnemen, aan- gezienen op deze plaats slechts een rem aantal duikuren per dag kan nsn. De opzet is nu het schip diepei de bodem te laten wegzin ken aan weerszijden van het wrak enige afstand om weg spring van brokstukken van het schipvoorkomen dieptebommen te lal springen, die de aanwezige kleila moeten stukslaan. Daarna zou ejrote zandzuiger de zandlaag ondes klei moeten wegzuigen, waarr het schip in de diepte zou verdien. Dit zandzuigen zou op deze ats ongeveer 50.000 per weekisten. Bij besprekingen, welke aan de beslig- voorafging, moeten wel vijf ces plannen ter tafel zijn ge- braclnaar men moest wachten op inliclgen van de Rijkswaterstaat over samenstelling van de rivier- Me wapens en materiaal lAmerika ontvangen Gedtde de maand October brach ten ihepen belangrijke hoeveelhe den erikaans defensiematerieel in ons 3 aan, voornamelijk verschil- lendorten voertuigen, licht afweer- gescl geniematerieel en legerver- keniisvliegtuigen. In periode Augustus tot en met SepWer 1951 voerden 18 schepen totaaond 3500 ton materiaal aan, terwin dé overeenkomstige periode van baar 34 schepen ruim 9300 ton In Nélandse havens afleverden. Wai April van dit jaar nog geen enkel srtuig ontvangen, in de daar- opvolgle zes maanden arriveerden er rorlOOO, waaronder begrepen de 1200, cdoor de Amerikaanse troepen in Duand aan Nederland werden Duitsjoden van El Alamein iEgypte herdacht Guenr Pawelke, de West-Duitse ambassur in Egypte, heeft Zondag een krt neergelegd op het monu ment, dip het slagveld van El Ala mein ispgericht ter nagedachtenis van hetfrika-korps en Generaal Rommel Dit isi eerste keer, dat er dooi de Duits in Egypte een plechtig heid is o-ganiseerd ter herdenking van de itairen die in de Libysche woestijn in gesneuveld. Een dgatie van officieren van het Egyiche leger nam aan de plechtigb deel. Gefel Italiaans dorp in vinmen opgegaan Het dorjrione bij het Gardameer, dat 1150 loners telt, is in de nacht van Zond op Maandag nagenoeg geheel affand. Het vu'dat in een werkplaats begon, mie spoedig de enige tele foon van t dorp onklaar, zodat niet onmillijk hulp kon worden ingeroepeiDe bewoners bestreden het vuur t emmers water, zand, matrassenjkens en wat er verder bij de hanös. Toen te de ochtend de brand weer uit «naburige plaats kwam, was het o grotendeels verwoest. is 1L00 jaar geleden, dat door debroeders Emile en Isaac Ere te Parijs „Crédit Mobilieide eerste moderne- emissies werd opgericht met eespitaal van 60 milli- oen frai welk bedrijf overi gens rein 1867 failleerde. j Arrestss wegens hoog verraad West-Duitsland De politiéAmsberg in Westfalen heeft meegld dat zij „verschei dene personheeft aangehouden die verdacht win van „voorbereidin gen tot hoerraad en samenzwe ring". Nadöijzonderheden konden niet wordeerstrekt teneinde het onderzoek ite bemoeilijken. Naar verl zijn zeven personen in arrest gd en verdenkt de po litie hen 1 het organiseren van een ondergse neo-nazistische be weging. bodem. Hiervan hing immers alles af. Toen uit deze gegevens eenmaal bleek dat onder de kleilaag-van een halve tot twee meter dikte een zeer diepe zandlaag ligt, waarin het schip in derdaad geheel zal kunnen verdwij nen, was de beslissing niet moeilijk meer. GEVAARLIJK VOOR DUIKERS Daarby heeft ook een belangrijke rol gespeeld de overweging, dat de mond van de Waterweg bijzonder ge vaarlijk is voor duikers. Er staan nl. uitermate zware stromingen. Ook de Britse experts en düikers zijn het daarover eens. „Het was een hel" Doodvonnis over spionne- rend echtpaar bekrachtigd. Het Amerikaanse Hof van Appèl heeft Maandag voor het tweede maal geweigerd het vonnis tegen het echt paar Julius en Ethel Rosenberg, dat op beschuldiging van spionnage op het gebied van de kernsplitsing ter dood is veroordeeld, te herzien. De Rosenbergs kunnen nu alleen nog door een gratiebesluit van president Truman van de Eleetrische stoel wor den gered. hebben enkelen van hen reeds ver klaard nadat zij enige tijd onder wa ter waren geweest. Er is teveel bo venwater, dat van de Rijn komt en ook de tegenstroming op grotere diepte is buitengewoon hevig. Zater dag moet een van de duikers zelfs ternauwernood aan de dood zijn ont snapt, zó sterk was de stroming. Nederlandse marine-officieren heb ben verklaard, dat de „Faustus" op het ogenblik met de masten naar zee gekeerd ligt. Reeds hebben de mas ten zich in de grond geboord en men hoopt nu het wrak 10 tot 12 meter diep te kunnen laten zakken. Dan blijft er op deze plaats voor de scheepvaart by eb zelfs nog 14 tot 16 meter water over, hetgeen ruim schoots voldoende moet worden ge acht. Prins Bernhard is ere-gast .in Lima Dat men in Zuid-Amerika niet op de hoogte is van vele dingen, ons vorstenhuis en volk betreffende, mag niet vreemd heten wanneer men na- faat hoeveel, of hoe weinig, in Ne erland bekend is over Zuid-Ameri ka. Zo vroeg een gast, die te Lima (Peru) met Prins Bernhard dineerde, heel belangstellend of de Prins ge huwd was. Op het antwoord: „Jawel, en ik heb vier kinderen", kwam spon taan de opmerking: „Werkelyk?" Een journalist kwam, voor de aan komst van de Prins, de Nederland se gezant vragen, of Prins Bernhard president van Nederland was. Een andere persman informeerde of de Prins een zoon of de echtgenoot van Koningin Juliana was. Maandag werd de Prins op een plechtige bijeenkomst in het stadhuis van Lima tot ere-gast van de stad uitgeroepen. Hij bracht tegenbezoe ken aan dé voox-zitters van Senaat en Huis van Afgevaardigden en van het hooggerechtshof en aan de kar dinaal-aartsbisschop Guevara. INDONESISCHE KABINET KWAM BIJEEN Militair gezag thans in handen van overste Warouw Zondagochtend zyn via radio-Makassar bekendmakingen voorgelezen van overste Warouw, de chef van de zevende territoriale divisie op Celebes, waarin hy mededeelde, dat by het commando bad overgenomen van de di visie-commandant, kolonel Gatot Soebroto. Hy verklaarde, dit commando pas aan deze officier te willen teruggeven, nadat de geschillen in de krygsmacht zouden zyn geregeld door president Soekamo als opperbevel hebber. Warouw verklaarde, dat hij de han delingen van kolonel Gatot Soebroto beschouwde als zijnde in strijd met de instructies en met de politiek van de divisie. Overste Warouw noemde als grond voor zijn optreden o.m. de uiteenzet tingen van kolonel Gatot Soebroto, met betrekking tot „het conflict in het leger en het standpunt van de commandant ten aanzien van ge noemde kwestie", verder mondelinge prders, die de aan de gang zijnde operaties op Zuid Celebes en elders in Indonesië afbreuk doen en het volk en de staat in gevaar bvengen. Overste Warouw verklaarde, dat hij het noodzakelijk had geacht het commando aan de divisie-comman dant te ontnemen. Luxemburg was in feeststemming OVATIE VOOR PRINSES JOSEPHINE—CHARLOTTE EN PRINS JAN. In Luxemburg heerste Maandag een feestelijke stemming naar aanlei ding van de eerste officiële verschu iling sedert hun verloving, van erf- groothertog Jan en prinses Josephine Charlotte. Tegen het einde van de na middag begaven zich duizenden per sonen naar het groothertogelijk pa leis in de oude stad, waar ter ere van het paar een receptie werd gegeven. Toen de verloofden op het balkon verschenen brak een warme ovatie los. Alle aanwezigen waren het er over eens dat prinses JosephineChar lotte met haar eenvoud, haar charme en haar glimlach onmiddellijk het hart van de Luxemburgers heeft ver overd. Raden Soerachman overleden Te zijnen huize te 'sGravenhage is na een korte ziekte op 58-jarige leeftijd overleden Raden Mas Soe rachman Tjokroadisoerjo, gezant bij het Hoge Commissariaat van de repu bliek Indonesië in Nederland en on der meer regeringscommissaris voor de Billitonmaatschappij. Amerikaanse minister van hande! komt naar Den Haag Charles Sawyei', de Amerikaanse minister van handel, zal op zijn tour- nee door Europa op Maandag 24 No vember een bezoek aan Den Haag brengen, waar hij besprekingen zaï voeren met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en mét autoriteiten van de Amerikaanse am bassade en van de M.S.A. Maandagochtend kwam het Indone sische kabinet bjjeen voor bespreking van de jongste gebeurtenissen in Ma kassar. Na afloop van de zitting, wel ke drie kwartier duurde, deelde pre mier Wilopo alleen mede, dat de rege ling de kwestie bestudeerde. De mi nister van defensie woonde de kabi netszitting niet bij. Politiemannen vormden een verzetsgroep jalousie de métier speelde een rol Voor het Gerechtshof te 's-Herlo- genbosch diende in appèl de zaak te gen de politiemannen P. B. en P. H. van het politiecorps Bnxnssum (Lim burg), die wegens diefstal en verduis tering van een hoeveelheid patronen voor pistools en stenguns door de Maastrichtse rechtbank veroordeeld waren tot een geeldboete van f 25 sub. tien dagen hechtenis. De achtergrond van deze zaak, het i vormen van een verzetsgroep in ge- val van 'n Russische agressie in West- Europa, kwam bij de openbare behan deling van deze zaak uiteraard ter sprake. Enkele leden van het politie corps te Bruussum zouden op instiga tie van hoofdagent B. een verzets groep vormen en de benodigde bewa. pening zou in hoofdzaak moeten ko men uit de voorraad van door burgers ingeleverde vuurwapens en munitie. Ook schijnt jalousie om promoties een rol te hebben gespeeld. De advocaat-generaal, mr. A. H. M. H. Receveur, vond het^yoor het open baar ministerie een pijnlijke aangele genheid op te moeten treden tegen de politie. Hij noemde het bekrompen en van een kinderachtige mentaliteit ge tuigend, wanneer men zich verleiden laat tot zulke dingen wegens het zich gepasseerd voelen bij pi-omoties. Op dit punt moet men zijn superieuren vertrouwen. Spr. eiste een geldboete van f 100 subs. 30 dagen hechtenis te gen beide verdachten. Rebus van prinses Beatrix wordt Zaterdag gepubliceerd TEN BATE VAN HET EREFONDS VAN OUD-VERPLEEGSTERS. Zaterdag a.s. zal de rebus, die prinses Beatrix en haar klasgenoten hebben ontworpen ten bate van het erefonds voor oud-verpleegsters, in alle dagbladen, weekbladen en radio- gidser. worden gepubliceerd. De in houd van deze originele rebus is een opdracht aan het Nederlandse volk en bestaat uit een vier regels groot rijm, waarvan de eerste regel is ge maakt en getekend door de prinses. Op diezelfde dag zullen een mil- lioen kaarten, waarop ook deze re bus staat afgebeeld, door geheel Ne derland worden verspreid. Enige gro te warenhuizen hebben toegezegd deze kaarten in de pakjes op hun paktafels by te voegen. Binnenkort zal in vele bioscopen een Polygoon- filmpje worden gedraaid van zes mi nuten over het leven van verpleeg sters en oud-verpleegsters. Vorstelijk huwelijk aan de Rivièra Dezer dagen zal te Beaulieu sur Mer aan de Franse Rivièra een van de laatste overlevenden van het huis Habsburg. de 36-jarige prins Felix van Habsburg aartshertog van Oos tenrijk in het huwelijk treden met de 27-jarige Duitse prinses Anna Eu genie Paulina van Arenberg. Het bur- jerlijk huwelijk wordt Dinsdag geslo ten, het kerkelijk huwelijk Woensdag. Hierbij zullen ongeveer 200 hertogen, hertoginnen, prinsen, prinsessen, aartshertogen en baronnen uit de meeste landen van Europa tegenwoor dig zijn- Prins Felix is een broer van aarts hertog Otto. Hij is als zakenman werk zaam in Mexico, waar het paar zich na een huwelijksreis naar Cuba zal ves tigen. MAARSCHALK PAPAGOS Twee meisjes vermist in Den Bosch Zij gingen naar school, maar kwamen er niet aan Gisteravond heeft de Commissaris van politie te 's Hertogenbosch de op sporing verzocht van twee meisjes van 10 en 11 jaar, Maria Boselie en Wilhelmina de Bie, die gistermiddag samen naar school gingen, maar daar niet zijn aangekomen. Vanzelfspre kend is men ernstig ongerust over het lot van de heide kinderen. Gister avond laat was er-nog geen spoor ontdekt. „Limelight" bezorgde Prins Bemhardfonds 7000 In dc kas van de afdeling kunst van het Prins Bemhardfonds.is 7000 gulden gestort. Dit is de opbrengst der gala-première van Charles Chap lin's .JLimel'ght" in het Amsterdam se Tuschinski op 6 November ji NA DE OVERWINNING Hij belooft een betere toekomst Koning Paul van Griekenland heeft Maandagmiddag maarschalk Papa- gos, de leider van de Griekse volksconcentratie die de Zondag gehouden par lementsverkiezingen won, ontvangen. Na het onderhoud verklaarde Papa- gos: ,',De koning heeft my een mandaat voor vorming van een kabinet toe- vertrouwd. Myn regering zal Woensdag worden beëdigd". Kioessopoulos, premier van het zaak- de centrumpartijen een groot aantal waarnemerskabinet, verklaarde Maan stemmen moet hebben gekost. ate h0penj dat hij Dinsdagoch- j Maarschalk Papagos vex*klaarde tend de koning de officiële verkie zingsuitslag zou kunnen meedelen. Hy zou dan tevens het ontslag van zyn kabinet aanbieden. De officieuze verdeling van de 300 zetels van het nieuwe parlement luidt: Griekse concentratie 241, cen trumpartijen 59. Waarnemers menen, dat een aan zienlijk deel der kiezers uit de mid- lasse niet heeft gestemd, hetgeen Eduard van Beinum naar Brazilië Op het ogenblik vertoeft in Neder land voor het leiden van enkele con certen van Nederlandse orkesten de Braziliaanse dirigent Eleazar de Car- valho. Deze musicus is van vaders zijde van Nederlandse, van moeder- zijde van zuiver Indiaanse afkomst. Tijdens dit bezoek aan Nederland worden ook besprekingen gevoerd om te bereiken, dat de Nederlandse di rigent Eduard van Beinum volgend jaar enkele concerten in Brazilië zal leiden. Een beslissing hierover is nog niet gevallen. Generaal-majoor Scbolten droeg zijn taak over Generaal-majoor P. Scholten, hoofd leider der Ambonese woonoorden in Nederland, die, zoals bekend, ais zo danig ontslag heeft genomen, heeft in een vergadering van de kamplei ders, die in het gebouw van het mi nisterie van uniezaken en overzeese rijksdelen werd gehouden, zijn func tie overgedragen aan zijn opvolger, de heer J. van Ringen. ECONOMISCHE KRONIEK VAN ZEELAND Maandag, dat zijn concentratie zou streven naar verhoging van de le vensstandaard der arbeiders en naai verzekering van de goede functione ring van het overheids-apparaat. Werk, zelfopoffexing en geloof in de zending van Griekenland onder de vrne volken zouden het land betere tijden brengen. Maarschalk Alexander Papagos trad in 1906, na aan de militaire Academie te Brussel te hebben gestudeerd, in dienst van het Griekse leger. Hy vocht in de Balkanoorlog, in de eer ste wereldoorlog en in de campagne in Klein-Azië. Toen de Italianen in October 1940 Griekenland binnenvie len, werd Papagos benoemd tot op perbevelhebber. Hij weigerde Grie kenland te verlaten na ae overwin ning der Duitse legers en werd ge vangen genomen. In 1945 werd Papa gos door de Amerikanen bevrijd. Hij wordt in Griekenland als een natio nale héld vereerd. Fruitbomen droegen goed, maar de prijzen vielen tegen Twee belangrijke feiten hebben in het economisch leven van Zeeland in de afgelopen maand gedomineerd: het bezoek van Z.K.H. Prins Bernhard aan Zeeuwsch-Vlaanderen en de tewaterlating van de „Kungsholm" te Vlis- singen door H.K.H. Prinses Sibylla van Zweden. Beide werden een groot succes. Door het bezoek van de prins-gemaal werd de aandacht van geheel ons land nog eens bepaald bij het land over de Westerschelde. En voor Zeeuwsch-Vlaanderen was het natuurlyk van groot belang, dat de Prins op verschillende punten zyn bemiddeling en medewerking toezegde. De stapelloop van de „Kungsholm" gebouwd op de hellingen van de N.V, Kon. Mij. „De Schelde vervulde iede re rechtgeaarde Zeeuw met trot3. Ons blad bracht deze maand een speciale scheepsbouwpagina, waarop de wer ven te Terneuzen en Hansweert Kruiningen niet werden vergeten. Het prachtige schip, dat thans van stapel liep en duizenden een gevoel van lichte maar-aangename ontroering bezorgde in Vlissingen is zo iets een volks feest is gebouwd als vlaggeschip voor de ZwedenAmerikalijn. Een tweede succes in de industria- le sector was het verlenen van een ontwikkelingscrediet één van de eerste in ons land aan de bekende zeewierfabriek te Kruiningen. De in spanning van provinciale bestuurs- en economische instanties alsmede de goede wil van „Den Haag" zuilen de fabrikant hopelijk in staat stellen een gezond bedrijf op te bouwen op een eigen Zeeuwse grondstof. Breskens, een nijvere en veelzijdige gemeente, ziet drie scheepshellingen aan zyn vernieuwde haven ontstaan t.w. 2 particuliere voor de reparatie van vissers- en binnenschepen en jachten en één gemeentelijke, waarop de vis sers zelf hun schepen onderhanden Jtunnen nemen. Het vakonderwijs zal eveneens weer worden verbeterd. De technische school van Zierikzee met ongeveer 200 leerlingen zal worden uitgebreid. Over 1% jaar hoopt men hiermee klaar te zijn. In Aardenburg wordt een nieuwe vlassersschool geopend, die een opleiding geeft in combinatie met de lagere landbouwschol! ng: een symbool voor de samenwerking tus sen landbouw en industrie. GOED FRUIT JAARMAAR Nu de fruitoogst achter de rug is kunnen wij spreken van een zeer goed fruitjaar voor wat de productie be treft. De prijzen liggen helaas enkele dubbeltjes lager dan in 1951 zodat de oudere bedrijven eigenlijk niet meer rendabel zijn. De verouderde rassen hebben practisch afgedaan en er zal wel flink worden gerooid. Er is voorts weinig animo voor nieuwe aanplant. De oorzaak ligt behalve in de grote productie de kistenvoori'aden wa ren soms te klein! ook in de ex- portmoeilijkheden. Engeland. een groot afnemer van peren, verkeert in betalingsbalansmoexlijkheden, België Vele predikanten zitten gevangen in O. Duitsland. De Oostduitse minister van binnen landse zaken, Willy Stoph, heeft protestantse kerk gewaarschuwd, zich niet te mengen in zaken, die vallen onder de souvereiniteit van de staat, aldus functionarissen van deze kerk te Berlijn. Tegelijkertijd heeft het blad van de Oostduitse communistische partij „Neues Deutschland" de kerkelijke autoriteiten beticht van „bereidheid om de Amerikaanse bezetters te die nen". Deze aanval staat in verband met het verzoek van de Wëstberlijnse kerkelijke autoriteiten aan de predi kanten in Oost- en Westduitsland om de 20 a 30 predikanten, die in Oost- duitsland gevangen zitten op beschul diging van spionnage. onwettig wa penbezit en dergelijke misdrijven in hun gebeden te gedenken. Schietende auto-rover te Bussum gearresteerd. Te Bussum is een 43-jarige inwo ner. de werktuigkundige J. C. K. ge arresteerd. die bekend heeft, dat hij Donderdagavond j.l. omstreeks half acht na de automarkt te Utrecht, een auto tijdens een zogenaamde proefrit met de verkoper onder de gemeente heeft zelf een grote oogst terwylJutphaas wilde stelen. Hij is na een Duitsland door kunstmatig hoge pry-gevecht in de auto door de aangeval zen minder afnam Hef standaard ienc buiten de wagen gewerkt Df> fruit brengt zodoende minder op en j aanvaller loste een aantel revolver! dLr?lTcLperTgha,en mCt meer schoten 0p de bestuurder, fa hit Kortgene en Axel en binnenkort j „"ïst,?r hebb®n schoten wel de kap Breskens hebben de beschikking over van öe aul° doornoord. maar niemand een grote graansilo. Thans is b isloten Yf.f Seraakt. Om half negen meldde om ook in Wemeldinge een siio te i ?.lC" blJ de garagehouder B. in het stichten met een capaciteit van 2000 I nabije De Meern voor een taxirit naai ton en 20 cellen, waarin opslag van verschillende kwaliteiten mogeiyk is. Er is reeds een uitgebreide appara tuur, waaronder een graandroogin- stallatie aanwezig, die thans met een transportband aan de silo wordt ge koppeld. De droger wordt daarmee een volledig continu-bedrijf. In Wil- helminadorp wordt een verwarmde kas gebouwd door de Ned. Ale. Keu ringsdienst Dit zal één van de "*0 kas sen in Nederland zijn die voorcontrö- le uitoefenen op ziekteverschynselen by pootaaradappelen. Het oude sys teem - wordt hierdoor geperfectiön- neerd. Het zal onze goede naam op dit gebied in het buitenland ongetwij feld hoog houden. Hilversum. De garagehouder was ai vlug door het vreemde gedrag van zyn passagier wantrouwig geworden. De klant wilde per sé langs de bui tenwegen naar Hilversum en toonde bijzonder veel belangstelling voor de bediening van de auto. De verdachte passagier heeft ook op deze rit zijn duistere plannen niet kunnen uitvoe ren. want de garagehouder heeft hem na binnenkomst in Utrecht met een smoesje uit de wagen gekregen en heeft daarna de politie zijn weder waardigheden verteld. Toen de aan valler voor een ander feit Zaterdag avond op het Bussumse politiebureau werd ontboden, ontkende hij iets met Op de rundvee- en geitenfokdag te de aanslag in de auto te maken te Goes werden, evenals dit jaar op wal- cheren, uitstekende dieren aange voerd, echter in vrij kleinen getale. VISSERIJ visserysector gaf een mossel- aanvoer uit de Waddenzee in volle gang te zien. Op de Zeeuwse stromen minderde de voorraad grote overjari ge mosselen snel. Op de Franse markt heerste nog steeds hevige Deense en Duitse concurrentie, zodat hoge eisen aan de kwaliteit werden gesteld. De ze zomer zijn bijna 3 mill, pannen en 10.000 m3 mosselschelpen uitgezet als collecteurs voor de oesterbroed- val. (Vervolg op pag. 2). hebben. Later viel hij' door de mand. DE VERWACHT: ÜKOOv. IX \anvankelijk hier en «laar mist. Overigens overdrijvende wolkenvel den maar droog weer. Matige tot zwakke wind tussen Oost en Noord. Aanhoudend koud weer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1