Minister van de Kielt moest twee keer het onderspit delven Bij de luchtverdediging zijn vrouwen en meisjes nodig NEDERLAAG VOOR ADENAUER IN DE BONDSDAG TE BONN WOENSDAG 19 NOVEMBER 1952. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT TIJDSCHRIFTEN VRIJ VAN OMZETBELASTING Tweede Kamer legde minister Beel vele wensen voor De Tweede Kamer heeft Dinsdagmiddag, alvorens met de behandeling van de begroting van binnenlandse zaken te beginnen, de nieuwe minister van financiën, de heer van de Kieft, twee nederlagen toegebracht. De eerste hiervan werd vorige week reeds verwacht. Het amendement-Lucas tot be perking van de verlenging van de dividendstop tot één jaar in plaats van tot twee, werd met 53 tegen 27 stemmen aangenomen. Alleen de P.v.d.A. en de C.P.N. stemden tegen. Onmiddellyk daarna behandelde de kamer het wetsontwerp tot wyziging van de heffing van omzetbelasting en ook daarbij kwam de heer Lucas (K.V.P.) met een voor de minister niet prettig amendement, dat er toe strekte weekbladen, tijdschriften en andere tenminste driemaal per jaar periodiek verschijnende uitgaven vrij te stellen van omzetbelasting, juist als reeds het geval Is met de dagbladen. Ook dit amendement werd, on danks verzet van de minister, aangenomen; alleen de P.v.d.A. stemde te gen. Nadat ook het gehele wetsontwerp inzake de verlenging van de dividend- beperking was aangenomen (met 69 tegen 12 stemmen tegen V.V.D., St. Ger., K.N P. en de heer v. d. Heu vel van de A.R.), kwam het wetsont werp tot wijziging van de heffing van omzetbelasting in bespreking, waar bij werd voorgesteld geïllustreerde tijdschriften van het tarief van 15 terug te brengen naar het gewone ta rief van 4 Tijdschriften zullen in het algemeen op dezelfde wijze in de omzetbelasting worden betrokken als boeken. De heer Lucas (K.V.P.) verdedigde zijn amendement en kreeg daarbij steun van de heren v. d. Heuvel (A. R.), Ritmeester (V.V.D.) en v. d We tering (C.H.). De heer Hofstra (P.v. d.A.) verklaarde zich er tegen, waar na minister van de Kieft er met na druk op wees, dat de omzetbelasting een integrerend bestanddeel is gewor den van ons belastingstelsel. De om zetbelasting levert nu 1200 millioen op. Vrijstellingen moeten tot de zeer hoge uitzondering blijven behoren. Wanneer kleding en schoeisel nog aan de omzetbelasting zijn onderworpen, dan kan voor min of meer luxueuse artikelen als tijdschriften toch geen vrijstelling worden gegeven! Na re- en dupliek, werd het amen dement Lucas tenslotte toch aange nomen. Hierna begonnen de beraadslagin- 3 problemen de uitbreiding van het politie-appa- raat, de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten en de burgerlijke verdediging. Eerste spreker was de heer Mae- nen (K.V.P.), die een uiteenzetting van de regering over de uitbreiding van de taak van de politie zeer ge wenst achtte, vooral nu de anders zo schriele overheid een zo groot politie apparaat op de been wenst te hou den. Spr. achtte met al de noodrege- lingen voor de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten het gevaar niet denkbeeldig, dat een duurzame regeling wordt verschoven tot St. Juttemis! Ook roerde deze spreker de z.g. gecorrigeerde gebieden nog even aan, daarbij opmerkende, dat de bevolking daar een opvallende te rughoudendheid ten opzichte van de Nederlandse autoriteiten aan den dag legt. De heer Ritmeester (V.V.D.) miste een duidelijke lijn in het te verwach ten beleid. De classificatie der ge meenten dient te verdwijnen. Het plat teland voelt zich op deze wijze ach teruitgezet. De heer Verkerk (A.R.) vroeg In het bijzonder aandacht voor art. 3 van de Winkelsluitingswet; door een be paalde interpretatie hiervan kan de Zondagsluiting ongedaan gemaakt worden. Een onvoldoende bezetting van de politiekorpsen achtte hij ongewenst en inkrimping dus niet verantwoord. De heer Beernink (C.H.) gaf uiting aan zijn vertrouwen in de minister, wien hij een lang verblijf in het „To rentje" aan de Hofvijver toewenste. Spr. zeide o.m. geen behoefte te heb ben aan een wet op de politieke par tijen of een wijziging van ons kies stelsel. Ten aanzien van de burgerlij ke verdediging vroeg spr. of het uit getrokken bedrag van 90 millioen wel voldoende is. Z.i. is dit ook bij een voudige voorzieningen niet het geval. Spr. pleitte voor betere bezoldiging van de lagere en middelbare ambte naren. Thans heersen in vele gezin nen grote zorgen. Wanneer deze sa larissen behoorlijk gemaakt zijn, heeft spr. geen bezwaar tegen verhoging van de topsalarissen. Ook zijn op korte termijn maatregelen met be trekking tot de pensioenen nodig. De heer Krol (C.H.) was niet te vreden over de resultaten van de pro paganda door het instituut „Steun Wettig Gezag" heer Stapelkamp (A.R.) be toogde, dat de overheid op punt van overleg met het Rgkspersoneel ach terstaat bij het bedrijfsleven. Het aantal arbeidscontracten achtte hij nog veel te hoog. Spr. wilde gaarne medewerken aan een versterking van het georganiseerde overleg. Evenals verschillende andere sprekers pleitte de heer Stapelkamp voor een moge lijkheid van hoger beroep voor de zg. F 221-ers (gezuiverde ambtenaren). In de avondvergadering betoogde de heer Scheps (P.v.d.A.), dat de ;emeente Klundert haar plichten met ietrekking tot het openbaar onder wijs verwaarloost. Hij achtte voldoen de reden aanwezig voor een ingrijpen door de minister. Ook pleitte deze spreker voor meer spoed bij de kwes tie van drinkwatervoorziening voor de z.g. onrendabele gebieden en voor ossing van het vr de gehuwde ambtenares. Nadat de heer v. d. Zanden (K.V. P.) gepleit had voor verbetering van de ambtenarensalarissen en een pro- pressieve kinderbijslagregeling, zeide deze spreker dat ontneming van pen sioenrechten aan gezuiverde ambte naren indruist tegen de grondwet. Dit is z.i. een aantasting van het eigen domsrecht. De gezuiverde ambtena ren mogen niet naast het rechterlijk vonnis door een ministerieel besluit voor hun gehele leven in hun eerste levensbehoeften worden getroffen. Spr. vroeg algeheel herstel van de op 10 Mei 1940 bestaande pensioenrech ten. Ds. Zandt (St. Geref.) verzette zich tegen elke wijziging van de Kieswet, die de middelgrote en kleine partijen zou kunnen uitschakelen. Reeds thans wordt de St. Geref. Partij een zetel in de Eerste Kamer onthouden, hoewel zij 2,5 van de stemmen verwierf. Moet men het nu nog erger maken? De heer Lemaire (K.N.P.) drong aan op spoed bij de regeling van de kinderbijslag voor het overheidsper soneel. Met betrekking tot de burger lijke verdediging, vroeg hrj of er bij de materiaalvoorziening rekening is gehouden met de mogelijkheid van inundaties. Ten slotte spraken nog de heren Reuter (C.P.N.), de Loor (P.v.d.A.) en Scheps (P.v.d.A.), die vooral het overheidspersoneel, de pensioenen, de verhouding tussen Rijk en gemeenten en wijziging van gemeentegrenzen bespraken. De heer Scheps merkte o.m. op, dat de minister van dë Ka mer wel veel geduld vraagt met be trekking tot de Friese kwestie. Vandaag zal minister Beel de spre kers antwoorden. Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau naar Korea Het vertrek van Hr. Ms. fregat „Johan Maurits van Nassau" uit Den Helder naar de Koreaanse wateren is bepaald op Vrijdag 21 November om 14.30 uur. Nog steeds ligt het Turkse schip „Bakir" op het strand van Schiermon nikoog, waar het op 6 November j.l. strandde. Het schip heeft zich inmid dels zo ver op het strand gewerkt, dat het slechts bij hoog water los zal kunnen worden getrokken, hetgeen men in de loop van deze week weer zal proberen. De bemanning van 50 koppen is van boord gegaan. Een van de leden van de bemanning In het zgn. „wippertoestel". Sneeuw en ijs in Londen en Parijs Noord-Oostelijke poolwinden brach ten Dinsdag in Groot-Brittannië sneeuw en vorst. In het Zuid-Oosten van het land gebeurde door gladheid van de weg verscheidene ongelukken. De laagste temperatuur werd geme ten te Glenmore Lodge in Schotland, namelijk 23 graden Celsius onder nul. In Londen is sneeuw gevallen. Ook in Parijs viei sneeuw. In de Franse Alpen is het skiën ai begon nen, evenals in de Pyreneën, het cen trale berggebied en de Jura, waar op de hoge passen al 40 cm. sneeuw ligt. De grote internationale passen in Frankrijk, Italië, Zwitserland en Oostenrijk zgn reeds voor het ver keer gesloten. STEMMING MET DE SCHAPEN-SPRONG Debat over de ratificatie van de Europese verdragen weer uitgesteld Dr. Adenauer heeft Dinsdagmiddag in de Duitse Bondsdag een neder laag geleden by een poging, om tegen de wens van het staatsgerechtshof in, de debatten over de ratificatie van de conventies van Bonn en van het verdrag over het Europese leger de volgende week te doen houden. Een twintigtal leden der regeringscoalitie was niet bereid dr Adenauer te vol gen in zijn argument, dat de ratificatie niet meer mocht worden uitge steld. Met 179 tegen 166 stemmen bij 6 onthoudingen verwierp de Bonds dag een voorstel van de Chr. Dem. Unie om de beslissende debatten over de verdragen op 26 en 27 November te houden, dezelfde dagen waarop de verdragen door het staatsgerechtshof in Karlsruhe openbaar zullen wor den behandeld. Delen van alle drie fracties der regeringcoalitie vielen dr Adenauer af in een uiterst spannend verlopende stemming. Daar bij de normale procedure van handopsteken de president geen dui delijk beeld van de stemverhouding kon krijgen werd de stemming her haald door middel van de in de Bondsdag gebruikelijke „schapen- sprong". Daarbij verlaten alle afge vaardigden de zaal, om door drie verschillende deuren weer binnen te treden. De stoet van hen, die door de deur voor „neen" trok, was deze maal het langst, voor het eerst bij een belangrijke stemming over een voorstel van regeringszijde. Een week geleden had het staats gerechtshof de president van de Bondsdag verzocht de debatten niet te doen samenvallen met de openba- Twee dodelijke ongevallen. Te Achteveld nabij Amersfoort deden zich Dinsdag twee dodelijke ongevallen voor. De 81-jarige E. H. viel van een stoep en bekwam een hersenschudding, waarna hij de vol gende dag overleed. De 70-jarige J. V., stak onverwacht de rijweg over en werd door een bromfiets aangere den. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis te Amersfoort. re zittingen van dit college, dat op verzoek van Bondspresident Heuss zal moeten uitmaken of de verdra gen al dan niet in overeenstemming zijn met de Duitse grondwet. In politieke kringen in Bonn wordt opgemerkt, dat uit de stemming geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot dc instelling van de Bondsdag tot de verdragen zelf. Baby-waterstofbom op Eniwetok Amerikaanse geleerden zijn van mening, dat de mededeling van de Amerikaanse commissie voor de atoomkracht over geslaagde, „met warmteontwikkeling gepaard gaande proefnemingen met atoomwapens". voorzichtige manier van zeggen om aan te geven dat op Eniwetok een „baby-waterstofbom' tot ont ploffing is gebracht. Zij voegen hieraan toe dat de ver nietigingsmogelijkheden van een der gelijke „baby-waterstofbom" kunnen blijken uit de algemeen aanvaarde me ning, dat slechts de warmteontwik keling van een ontploffende atoom bom in staat is een waterstofbom tot ontploffing te brengen. ALS DE VIJAND MOCHT AANRUKKEN Er komt ook een Zeeuws centrum voor regenng- Churchill Britse wegvervoer weer in particuliere handen Het regeringswetsontwerp, om het genationaliseerde deel van het Britse wegvervoer weer in particuliere han den te doen overgaan, is Dinsdag met 308 stemmen tegen 282 stemmen aangenomen. Door de stemming een meerderheid voor conservatieven van 26 is het Labour-amendement verworpen, dat een verwerping van het ontwerp beoogde. Dit is de eerste denationalisatiewet van twee, die de regering aangeno men wenst te zien. De tweede be treft de yzer- en staalindustrie. Tito in Maart naar Engeland Het Joegoslavische persbureau Tanjoeg heeft gemeld, dat maar schalk Tito in de tweede helft van Maart een bezoek aan Engeland zal brengen. Er is tussen de Britse en de Joegoslavische regering overeen stemming bereikt over de datum. De luchtverdediging in ons land is op het ogenblik nog een zorgenkind van de militaire leiding: de beschikbare hoeveelheid radar is volstrekt on voldoende, er zyn te weinig zware luchtdoelbatteryen, geen raketten voor de bestrijding van hoogvliegende bommenwerpers en de Gloster- „meteors" moeten nodig vervangen worden door snellere straaljagers, die beter ge schikt zijn om vijandelijke vliegtuigen te onderscheppen. De grote kosten een volledige batterij 90 m.m. luchtdoelgeschut kost bjjvoorbeeld zes mil lioen gulden alsmede de nog wat trage toezending van Amerikaans ma terieel, zijn de oorzaak van de huidige onbevredigende sterkte van onze luchtverdediging. In de opleiding zit geen leemte, want ons leger heeft meer geoefende batterij-bemanningen dan batterijen. Gelukkig is er, zo vertelde ons Dinsdagmorgen de chef-staf van het commando luchtdoelartillerie, de ma joor H. C. Kremer, een gestadige groei waarneembaar. Ten aanzien van de luchtdoel-artillerie was ma joor Kremer zelfs zo optimistisch, dat hg voorspelde, dat de luchtdoel artillerie Kinnen betrekkelijk korte tijd over zoveel batterijen en afdelin gen zal beschikken, dat het luchtdoel geschut, mocht het ooit tot een con flict komen, een zware tol zal kun nen eise« van aanvallende vliegtui gen. Een luchtverdediging is echter een ingewikkeld geheel: met kanon nen en vliegtuigen alleen komt men er niet. Vliegers en artilleristen moe ten gegevens hebben over de komst en vhegrichting van vijandelijke vliegtuigen; zij moeten nauw met elkaar samenwerken en elkaar aan vullen. Deze coördinatie is gevonden in een v~in de Engelsen overgenomen waarscnuwings. en geveehtsleidings- systeem, een systeem, dat niet alleen van grote betekenis is voor de mili taire verdediging maar ook voor de burgerlijke verdediging. Want uit de operatie-centra van de luchtverdedi- fing komen ook de alarmeringen voor e burgerbevolking. HET RADARNET Het waarschuwings- en opleidings systeem leeft bij de gratie van de ra dar en vaste telefoonverbindingen. Van de Oostzee af tot aan de Middel- dellandse zee is een radarnet gpspan- nen om West-Europa te waarschu wen voor de komst van vreemde vliegtuigen. Indien deze op het radar scherm verschijnen, worden onmiddel lijk de operatiecentra in het achter land gealarmeerd. In deze centra wor den de gegevens nauwkeurig op kaart gebracht en direct doorgezonden aan de luchtdoelartillerie en de lucht macht Dit op kaart brengen „plot ten" noemt men dat is een inge wikkeld werk. Het vereist snelheid, concentratie en geduld, eigenschap pen, waarover een vrouw in grotere mate beschikt dan een man. VROUWENARBEID Vandaar dat men ook. in ons land voor dit werk een proef genomen heeft met leden van de Milva, (mili taire vrouwenafdeling). Deze proef is zo goed geslaagd, dat besloten is vrij willigsters te gaan werven voor de bediening van de operatiecentra van de luehtaoelartillerie. In totaal zijn er 500 600 jonge vrouwen nodig. Zij moeten ongehuwd zijn, niet jonger dan 18 en niet ouder dan 45 en in Delf zijl, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Goes, Apeldoorn, Haarlem of Den Helder wonen. Deze reserve- milva's gaan een contract aan voor twee jaar. Zij nemen daarmee de ver plichting op zich om na oproep enkele uren per week, *s avonds of 's Zater dagmiddags, een opleiding te volgen. Per jaar bedraagt het aantal oefen uren maximaal 200. Voor elke keer, dat zij komt oefenen, ontvangt de milva een vergoeding van een gulden. Gehoopt wordt, dat er in ons land voldoende vrouwen gevonden kunnen worden, die bereid zijn enkele uren van haar vrije tijd op te offeren om een organisatie te helpen opbouwen, welke in tijd van nood belangrijk zal kunnen bijdragen voor de verdediging van het luchtruim en de bescherming van de bevolking. Kansen in Peru voor Nederlanders Naar het A.N.P. verneemt heeft men plannen voor het bouwen van een slachthuis met opslagplaats in Arequipa in Zuid-Peru. Prins Bern- hard heeft over deze en andere plannen, besprekingen gevoerd. Hij vertelde de A.N.P.-correspondent, dat zich hierbij ongetwijfeld kansen voor de Nederlanders voordoen, doch de Nederlandse firma's mopten wel begrijpen, dat niet alles van op een afstand gedaan kan worden en dal het dikwyls nodig zal zijn deskun digen te zenden naar het betrokken land, zoals ook in dit geval. Verder liggen er mogelijkheden voor ons land in de uitvoering van plannen tot verbetering van de haveninstal laties van Callao. Er zouden met name graanelevators geplaatst kun nen worden. Ook worden er mogelijkheden ge boden bij de verbetering en uitbrei ding van de chemische industrie in Peru. Met het oog op de uiterst scherpe concurrentie zal het ech ter nodig zijn dat Nederlandse importeurs een nauwe samenwer king aangaan. Een dergelijke com binatie zou- een permanente verte genwoordiger in Lima moeten heb ben. De prins zeide nog, dat hrj verder besprekingen voert over de levering van Peinviaanse katoen aan Neder land tegen betaling in ponden ster ling Splitsing van België in federale staat gevraagd Te Brussel zal over enkele dagen een gemeenschappelijk Vlaams-Waals manifest over ae invoering van net federalisme in België het licht zien. Dit manifest is de vrucht van offi cieuze contacten, die de laatste tyd bestonden tussen een honderdtal Vlaamse en Waalse intellectuelen en deskundigen op het gebied der Vlaams-Waalse problemen. Het stelt de vorming voor in Bel gisch staatsverband van twee auto nome gemeenschappen. Er zou een Waalse en een Vlaam se kamer van volksvertegenwoordi gers in het leven worden geroepen met daarnaast een overkoepelend parlement, dat wetgevende macht zou hebben waar het de politiek van België betreft tegenover bui tenlandse aangelegenheden, de su- pra-nationale organen, de landsver dediging en de economische en ko loniale vraagstukken. Brussel, hoe wel historisch Vlaamse grond, zou een federaal gebied worden. Het zou een speciale status krijgen in dien zin, dat de inwoners der Brusselse agglomeratie zouden kunnen opteren voor Wallonië of Vlaanderen. Brus sel zou een federale raad met be perkte volmachten krijgen en zou over een gelijk aantal Waalse Vlaamse vertegenwoordigers in Ka mers en overkoepelend parlement be schikken. Generaal Eisenhower heeft ontslag ge vraagd als president van de universiteit van Columbia. Het ontslag gaat in op 19 Januari as., de dag vóór zijn installatie als de nieuwe Amerikaanse president. Het Wereldgebeuren Arabische koffie Men maakt zich in de wereld van dc lucifersmerken-verzame laar» ongerust. Wat Is er ge beurd met de collectie van koning Faroek, een collectie, die de schoon ste en grootste ter wereld was? Het paleis van Faroek te Cairo is op het ogenblik een soort museum, waarin ie<Jer vrij mag rondneuzen. Men mag er ook het particuliere telefoonltfstje van Faroek lezen het ligt by z'n eigen toestel met de namen van 56 Egyptische damesDaarover maakt niemand zich ongerust, wel over de lucifersmerken Men weet niet waar ze gebleven zijn. Wellicht heeft generaal Naguib. do Egyptische dictator aan dit schoons 'n eind gemaakt bjj zfjn grote schoon maak. Deze generaal Naguib ts een dap per man hij werd driemaal ge wond in de oorlog tegen Israël maar zijn politieke denkbeelden wa ren met erg helder en ze zijn er niet duidelijker op geworden nu nfj Egyp te bestuurt. Men wist, dat Naguib voorzitter van de geheime Egyptische officiers- vereniging was en men kende de pro- Duitse stemmingen in dat milieu. Niemand in Egypte was er dan ook verbaasd over, dat Zondag J.L Guenther Pawelke. de West-Puitsc ambassadeur in Egypte, plechtig een krans legde bij het monument, dat op het slagveld van El Alamein de her innering levendig houdt aan het Afrika-corps van generaal Rohimel. In Egypte konden de Duitsers zich dat veroorloven. Desondanks heeft Naguib onenigheid met de Duitsers. Hij wil namelijk niet, dat Duitsland schadevergoeding voor de Joden-ver- volgingen betaald aan Israël, want officieel is Israël nog altijd in oor log met de Arahisehe landen en bo vendien zijn er nog zo'n kleine 800.000 Arabische vluchtelingen uit Israël. Een Arabische delegatie heeft vele kopjes koffie gedronken in Bonn en daar met de West-Duitse re gering gesproken. Wie de koffiemoel- fijkheden in Duitsland kent onge veer 33 procent van alle koffie is ge smokkeld over de Belgisch-Neder landsDuitse grens zal Iets be- grynen van de korzeligheid, welke de Duitsers beving toen ze kortaf ..Neen" zeiden Diplomat'ek was dat een fout van Adenauer. Men zegt niet ronduit neen bfj een kopje kof fie. men wacht dan even en ziet de zaken aan, vooral wanneer men met zulke koffieminnaars zit als Arabie ren nu eenmaal zijn. Thans staat Naguib voor de moei lijkheid Hij wilde namelijk de Duit sers te vriend houden om van hen credieten te krijgen. Hulp heeft hij nodig! Bij de En gelsen wil hij niet aanklonnen Die moeten zo snel mogelijk uit h^t Nrjl- dal vertrekken nu er met de Soedan een overeenkomst gesloten zal wor den. En voor de Amerikanen is hij be vreesd. Jefferson Caffery. de Ameri kaanse gezant in Cairo, rammelt ieta te luid met de dollarbuidel. Hij is er wat al te snel bij ais er te confere ren valt. Hij is ook zo'n aimabel man, die levendig belangstelt in de Egyp tische pyramiden en musea"die de vermoeide en bezwete fellah's op de schouder klopt ais hij over hun velden wandelt en die met kameel drijvers praat bij de nachtelijke kampvuren aan de rand van de woestijn. De Amerikaanse pers juicht over Egypte: het gaat daar nu de goede kant uit. Zijn de Engelsen en Egyptenaren het niet eens geworden ovêr de toe komstige status van de Soedan en zal niet opnieuw een koloniaal be stuurd gebied overgaan naar de sta tus van vrije natie Het gejuich echter wordt niet zo geredelijk beantwoord in Egyp te. Men is in de Arabische we- reld wat wantrouwend tegenover blanken, die fellah's op de bezwete schouders kloDpen. Men kent ook de Amerikaanse voorliefde voor lucht- bases en andere faciliteiten. De moeilijkheden in Egypte zijn bovendien nog te groot om opgewekt te kunnen zijn. Veertien duizend grondeigenaren zullen hun grond moeten afstaan aan enige miliioenen fellah's, die geen geld hebben om zaad te kopen en die geen werktui gen bezitten. Tienduizenden bewoners van lemen hutten eisen betere huizen en hogere lonen van de fabrieksdirecteuren. Deze problemen, gevoegd bij de le ge schatkist, waaruit de verhoogde salarissen voor het leger betaald moeten worden, stemmen Naguib en zijn adviseurs tot nadenken. Het zou zo aangenaam geweest zijn, wanneer men voorlopig met wat meer Duitse deskundigen in zee had kunnen gaan. Ze waren al bezig tegen Israël het Egyptische leger in de Hahnenschritt te zetten. Er stonden al knappe financiële advi seurs klaar. Duitsland kon bovendien machines leveren en landbouwwerk tuigen. En nu zit men dan tegen de Amerikanen aan te kijken, die men toch eigenlijk niet in huis wil halen. Waarom dat Duitse ongeduld bij het koffiedrinken in Bonnwist men dan niet dat koffiedrinken be langrijk is. Ze moet zijn „heet als de hel, zoet als de liefde en zwart als de zonde", zegt een Arabisch spreek woord. Het wordt tijd, dat er een Duitse delegatie naar Egypte gaat om kof fiedrinken te leren! Generaal Naguib van Egypte had in zyn ieger Duitse adviseurs. "Eerste Kamer vergaderde. In de Dinsdagmiddag gehouden vergadering van de Eerste Kamer, herdacht de voorzitter, mr. A. Jonk man, het onlangs overleden lid, mr. A. M. C. J. Steinkuehler en de over leden eerste president van de staat Israel, prof. dr. Chnim Weizmann. De voorzitter deelde vervolgens me de, dat hem ter are Ie eenheid van zyn bezoek aan België door de voorzit ter var- de Belgische Senaat eeD ho ge onderscheiding was uitgereikt. Enige kleinere wetsontwerpen wer den goedgekeurd. De Kamer zal 25 November weer bijeen komen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 15