n: z NIEUWS UIT ZEELAND Je Magneet" Zwitsaletten WISSEL SCHOUWEN SCHOUWEN EN DUIVELAND BUITENLANDSE CONCURRENTIE MERKBAAR IN MOSSELEXPORT RIJKSWATERSTAAT VLISSINGEN WEER IN HET WITTE HUIS teuws in cn .M©feel©p DINSDAG 18 NOVEMBER 1952. PROV IN CI ALE ZEEUWSE COURANT De heer P. Brand toch weer wethouder ran Domburg Het kon niet anders Domburg heeft eindelijk weer twee wethouders. Nadat de in de vorige raadsvergadering benoemde heer L. Dourleyn te kennen had gegeven de ze benoeming niet te kunnen aan vaarden, omdat hij de tijd voor het vervullen van de wethoudersfunctie niet kon vrijmaken, moest de gemeen teraad gisteravond weer voorzien in de vacature, welke enige tijd gele den is ontstaan toen de heer P. Brand zijn functie op aandringen van zijn partij (de P. v. d. A.) had neer gelegd. Drie stemmingen waren nodig om tot een beslissing te komen. Bij de eerste vrije stemming kreeg de heer J. Warners (CH) 2 stemmen, de heer J. de Jager (Gem. Belang) 1 en de de Noordhoek. heer P. Brand eveneens 1. Drie stem men waren blanco uitgebracht. De tweede stemming bracht evenmin een beslissing. Nu waren er twee blanco stemmen; de heren Warners én Brand kregen ieder twee stemmen en de heer de Jager weer één. De herstemming tussen de heren Warners en Brand bracht tenslotte de beslissing. De heer Brand werd met 3 stemmen gekozen. De heer Warners kreeg er nu maar één, ter wijl opnieuw drie blanco stemmen werden uitgebracht. De heer Brand verklaarde hierop zijn benoeming aan te nemen, nu het niet mogelijk is gebleken een andere wethouder te krijgen. De oud-burgemeester, jhr. ir. H. L. Boogaert, werd gekozen in het be stuur van de stichting Badplaats-Be langen. Bij de rondvraag vroeg en kreeg de heer Dourlevn aandacht voor lage gedeelten on de pleinen en putten in Concert van het Rotterdams Kamerorkest te Zierikzee SOLIST: GERARD HENGEVELD Het concert van het Rotterdams Kamerorkest onder leiding van Piet Ketting, dat gisteravond onder aus piciën van de Z.V.TJ. en, zoals be kend. met belangrijke steun van het provinciaal bestuur werd gegeven, mocht zich in een overweldigende belangstelling verheugen. En daar bovendien het programma, dat werd uitgevoerd, zeer in de smaak viel, Werd het in elk opzicht een succes volle avond. Het programma werd geopend met de ouverture „La fête du village voi- sin" van Boieldieu, welk feestelijk stuk muziek al terstond een dankbaar applaus mocht verwerven. Wegens ziekte van enige orkestleden werd in plaats van Schuberts zesde diens derde symphonie uitgevoerd. Ook de ze had veel succes, evenals trouwens het door de solist van deze avond, de pianist Gerard Hengeveld, uitstekend voorgedragen en door het orkest even fraai gespeelde eerste pianoconcert van Beethoven. De „Deux Aubades" van Lalo kregen een goede vertolking en het slotnummer van het program ma, de „Ouverture im Italxenischen Stile" van Schubert vormde een waar dige afsluiting van deze mooie mu ziekavond. Vermeld dient ten slotte nog te worden, dat Heneeveld na het piano concert als toegift een van de Noc turnes van Chopin speelde. JAARVERGADERING JONGENSCLUB. De Chr. Jongensclub „De Heer is mijn Herder", onderafd. van de C. J.M.V. „SamuëJ" te Zierikzee, hield Vrijdag in het vei'enigingsgebouw haar jaarvergadering. De bijeenkomst werd geopend door de heer W. Gouds waard, die in het bijzonder enige le den van de kerkeraad welkom heette. De gebruikelijke verslagen van de secretaris en de penningmeester, had den een nieuw tintje verkregen. In- SCHEEPVAART DOOR HET KANAAL VAN ZUID-BEVELAND. Gepasseerd op 15 November. Simplon. v. d. Vliet. Incostant. Raukema. Muta- tio, Leininga. Scheld'estroom, Faasse. Con dor, Theunisse. Butania 3. Vredeborg. Dalmatia, Schot. Shamrock 4, Minnebo Ski, Appeldoorn. Alberich. Duchenne. Nothung. Verbeek. Binnenvaart 2. Ver wijs. Emlsi, Verschelden. Toiler 5, van Geest. Markab. Tuil. Geertruida, Beve lander Coad. van Oosten. Tijolina, v. d. Haar. 'Elisabeth, van" Ee. Primula, Hess. Riesling, v. d. Geyn. Gerolstein, Gouds waar. Sanara 119. Leenman, allen naar Rotterdam. Nema, Hoogendoorn. Sancta Maria, Hovestadt Dumbo. Blokland. Va riatie. Versluis. Res Nova, Vorthoren Ri val, Kornet, allen naar Werkendam. Ma- riette, Gasten. Annie, Meertens. Joelle. van Berchem. allen naar Kerkdriel. Res Nova. Zijlstra. Ster der Zee. v. d. Zande beiden naar Amsterdam. Nieuwe zorg, Hoogendoorn, naar Gouda. Proserpina, van Reenen, naar Arnhem. Gerdi, de Bot. li-aar Goor. Spes. Theunisse, naar Ber 'gen op Zoom. Viod, Groen, naar Goter- burg. Sari. v. d. Breevaart, naar Goes Zorg en Vlijt. Schuller, naar Drimmelen Arahad. Van Winsen. naar Hansweert Rival, J oosten, naar Walsoorden. Capel Ia, Phüippaert. Adrianus, van Lith. GeL derland 7, Versteeg. Joseph, v. d. Werf «Helena, v. d. Bos. Odenwald, Kosten Monique, Ruitenberg. Anita 2, Onstwed- dier. Jumagu, van Hove. Main 108, Schoor Han. Kurier 1, Hagenbach. Han. Kurier 22, Trimborn. Mosel 122, Volle. Weser 4. Dreyer Bahia, Schoots, allen naar Duits land. Mannelstein, Senger. Valbella, Ra- pin Navexmotor 3. van Heygen. Roland Geldner, Schreuders. Gandria, Steffen. Scott, Silvius. allen naai- Basel Stad Mechelen, De Roeck naar Kerkdriel. Cha teau Pavie, Reinhardt. Waadt. Gantner. Express 43,. Nysse. Chateau Lafite, Sen ger Massenet, Bock. Frontignac, Weiss Fanto 14, Hecht. Jean Goujon. Guillaume Paul Valerij. Ostertag. Nova Cura. Boers- ma. Fanto 22. Zoller. Grientje, Molen graaf. Cor. Kerpel. Carl Geldner. Rie- mens. Maria, Hoogendoorn. Volharding, van Dalen. Familietrouw, den Outer. Wil- cor, van Meel. Cito, Wennekens. Emma. van Vyven. Brabo, de Decker, Rldo, Jans sen. Vivat, Scho'ten. Petvonella, v. d. Kamp. Dacapo, Leininga. Martial. de Clercq. Italia, Raüema. Stad Meenen. Carpentier. Luclor, Schuitemaker. Gre- wi. Kint. Terneuzen 7, Machielsen Anja. Hovestadt. Tasman, Kuipers. Pax, Bos. Bertha. Eroekaart. Joma, Ruitenberg, al len naar België. voor Uw manufacturen Nieuwerkerk, Tetl. 55. Brouwershaven, Tel. 76. Anna Jacobapolder, Tel. 7. Waterleiding op Noord-Beveland De raad van de gemeente Wisse- kerke heeft zich gisteravond in be ginsel accoord verklaard met plan nen tot aanleg van waterleiding op Noord-Beveland. Hij wenste echter nog geen financiële verplichtingen aan te gaan. GESLAAGD. Voor het doctoraal examen Franse taal en letterkunde slaagde aan de rijksuniversiteit van Leiden de heer M. W. Rombout te Goes. NED. ORDE VAN ADVOCATEN Mr. F W. Adriaanse te Middelburg is gekozen als plaatsvervangend lid van de Algemene Raad van de Neder landse Orde van Advocaten, plaats van een dor verhaal van in komsten en uitgaven werd een sa menkomst van de club „Obadja" in het klein voorgesteld, waarbij de heer Sprengelmeijer als leider fun geerde. De avond werd verdei' door gebracht met toneelstukjes als „Han nes in het Panopticum", met als in termezzo Chinese gymnastiek en de Amerikaanse slaapstoel. Deze stukjes, welke door jongens van 12—16 jaar gespeeld werden, getuigden van ernstige oefening en verwekten veel hilariteit De leiders voerden het grappig stukje „De lunch van Ton Milliard" op en kregen een open doek je voor het sublieme spel. In de pauze werd een verloting gehouden ten ba te van de eerstdaags te houden bazar. De heer J. A. de Kramer, één der leiders, speelde enige orgelsoli. De dagsluiting werd verricht door de heer A Bakker. EERSTE KINDERPOSTZEGELS VERKOCHT Sinds Maandagmorgen zijn ook te Zierikzee kinderpostzegels ten bate van het hulpbehoevende kind be schikbaar. Tn de hall van het post kantoor heeft het damescomité weel een verkooptentje geplaatst, waar aan omstreeks 9 uur burgemeester jhr. mr. J. Schuurbeque Boeye de eerste zegels kocht van de voorzit ster, mevrouw Lugt-Heloma, dit in tegenwoordigheid van de directeur van het postkantoor, de heer W. Kwant en diens echtgenote. Bruinisse BEVOLKINGSONDERZOEK Te Bruinisse zal op Vrijdag 21, Maandag 24 en Dinsdag 25 November a s. het bevolkingsonderzoek ter be strijding van tuberculose worden ge houden. Zoals bekend, is dit de twee de. maal, dat de inwoners van Brui nisse in de gelegenheid worden ge steld zich te doen doorlichten. „DE BRUSE TREKKER" In het Ned. Hervormd Verenigings gebouw hield de postduivenhouders- vereniging „De Bruse Trekker", een tentoonstelling. De voorzitter van de ze vereniging, de heer C. J. Maas, wees in zijn openingswoord op het grote bedrag, dat door de duiven vluchten ten goede komt aan liefdadi ge instellingen, sanatoria, e.d. Op duivensportgebied was op deze expositie voor liefhebbers veel moois te zien. Daarnaast was er een grafiek, welke een aanschouwelijk beeld gaf van de vaak uitzonderlijke prestaties van de duiven. De tentoonstelling werd Zaterdagavond j.L doof de heer Maas gesloten. OUD VERGADERLOKAAL WERD TONEELZAAL. Het gemeentelijk vergaderlokaal te Bruinisse is dank zij de medewerking van een aantal vaklieden van een on ooglijk, oud schoolgebouw herschapen in een moderne toneelzaal. De boven het toneel aangebrachte wandschilde ring, waarbij het wapen van Bruinisse wordt geflankeerd door een symbo lische voorstelling van landbouw en visserij werd een uitermate geslaagd geheel. Deze week zullen in het gebouw to neelvoorstellingen worden gegeven door krachten op toneelgebied uit de Landbouwjongeren, moderne vakbe weging en „Nu met Hope", onder re gie van de heer Van Immerzeel. Op gevoerd zal worden het toneelspel „Maaike". Brouwershaven MUZIEK. EN TONEELAVONDEN. Onder leiding van de heer P. Lij- baart werden Donderdag- en Zater dagavond in Brouwershaven twee avonden van zang, muziek en toneel gegeven. Het programma werd in gezet met enige vrolijke liedjes, ge zongen door „De Nachtegaaltjes" met begeleiding van „De Amateurs", een orkestjes, eveneens onder leiding van de heer P. Lijbaart. Voor het toneelstuk was dit keer uitgekozen „Ivars Daughter", een Noors toneelspel door A. v. d. Lugt. Evenals vorige jaren werd ook dit keer het stuk goed gespeeld, waarbij bijzonder opviel de rol van Helma Olsgard, gespeeld door mej. D. Hoc- ke, oie met haar eerste optreden een zeer goede indruk maakte. RAADSVERGADERING De raad der gemeente Brouwers haven komt Woensdag a.s. om 8 uur ten stadhuize bijeen. De agenda ver meldt o.m. verpachting gronden en viswater. THOLEN Diepten vaarwaters rondom Tholen. Blijkens de lodingen in het derde kwartaal van dit jaar bedroeg op de drempels de minste diepten bij gem. L.L.W.S. middenvaarwaters, aan de spitse- en stompetonskant in: De nieuwe Haven en Eendracht bij Tholen 10 dm. Vorige peiling 9 dm., verder droogvallend. In de Oos terschei de bij het Bergs Diep (tot Kromme Gat) was de diep te 7 dm. en 'verder droogvallend, Bergs Diep (beoosten Kromme Gat) 2 dm. en droogvallend; Dortsman (Z uitloop) resp. 22 dm., 17 dm. en 19 dm. (de vorige maai 35 dm., 21 dm. en 7 dm.). In de Witte Tonnen Vlije zijn deze cijfers resp. 40 dm., 31 dm. en 17 dm. (bij de vorige peilingen waren deze cijfers resp. 35 dm.. 27 .dm en 12 dm.). In het Brabants Vaarwater be droeg de'diepte resp. 36 dm., 19 dm. en 19 dm. (eerder 40 dm., 33 dm. en 18 dm.). In het Brabants Vaarwater (Z. uitloop) resp. 36 dm., 19 dm. en 36 dm. (de vorige fnaal. resp. 38 dm., 21 dm. en 23 dm.). Het licht van Stoofpolder bij Brui nisse is thans zodanig gewijzigd, dat de witte sector om de Noord-West schijnend over de Bocht van St. Ja cob aan beide zijden is verruimd en nader bij de wallen gebracht (name lijk van 154 graden tot in 260 gra den is het nu van 149 graden tot in 162 graden). De witte sector over de ingang van het Slaak is vernauwd tot een van 232 gz-aden tot in 244 graden, voordien van 229 graden tot in 252 graden. SCHOOLAVOND BURG. VAN DUSSELDORPSCHOOL. In het Schuttershof te Goed werd Zaterdagavond de schoolavond gehou den van de Burgemeester van Dus- seldorpschool en de zaal was vrijwel tot de laatste plaats bezet, toen het hoofd van de school, de heer K. H. van Faassen, de avond met een kort woord opende. De talrijke leerlingen, ten dele ver gezeld van hun ouders, beleefden veel genoegen aan hetgeen hun mede-lclerlingen voor het voetlicht brachten."Met de liedjes, schetsjes en het blijspel „Papa strijkt de vlag", rebben de toeschouwers zich uitste kend geamuseerd. St. Annaland LEZING BESCHERMING BURGERBEVOLKING. In hotel „Havenzicht" te Sint-An- naland werd een lezing gehouden over de Bescherming Burgerbevol king. Burgemeester Fr. M. Boogaard sprak een kort openingswoord, waar na de heer De Waayer zjjn lezing hield. Hij gaf een duidelijke uiteen zetting over de zo noodzakelijke be scherming van de burgerbevolking in oorlogstijd. De laatste twee jaar wordt al bet mogelijke gedaan, om een organisa tie in het leven te roepen, die bij ram pen, zoals oorlog, brand e.d. snel en doelmatig op kan treden en hulp kan bieden. Na de lezing werden door de heer Van der Peijl uit Tholen nog filmpjes vertoond. Burgemeester Boogaard sprak een slotwoord. KI.EUTER SLIKTE SPELD LX. j A„„. c„ Verkooplllultóor ,3 Het negen maanden oude dochter- j thans bezig, de standaurdcapaci- tje van de heer D. van B. uit Sint teitscjjfers van allen die aan <le af- Annaland slikte een speld in. Het levering deelnemen, op te voeren tot kind is naar het ziekenhuis te Ber- 60',:rh- men zover, dan wordt men gen op Zoom vervoerd, waar de voorlopig van levering uitgesloten, speld waarschijnlijk langs operatieve tenzij om bepaalde redenen meer weg verwijderd zou worden. j mag worden geleverd. I De algemeen geldende mening is, KINDERVRIENDACTIE.. <luL men omstreeks de jaarwisseling j 80% moet hebben afgeleverd om in Donderdag a.s. begint de midden- een seizoen 100% van zijn standaard stand te Sint Annaland een tweede eupaciteitscjjfer te verkopen. Men actie onder de naam „Kindervriend- meent, dat dit niet zal worden ge- actie", waar niet minder dan 51 win- haald. Vandaar de pessimistische keiiers aan deelnemen, zodat mooie toon, die te horen is. Veel hangt prijzen beschikbaar konden worden hier natuurlyk ook van het weer af. HOGER STANDAARDCAPACITE1TSC1JFER Kwaliteitseisen worden niet verscherpt Wie in de mossel kwekerswereld thans zijn oor te luisteren legt, kan een licht pessimistische toon vernemen, wat betreft de mogelijke resulta ten van het mosselseizoeu 1952-1953. Kr wordt geregeld geëxporteerd en dus ook geregeld door de meeste kwekers afgeleverd, maar die export is niet zo groot als in andere jaren in dit seizoen. October en November zijn toch eigenlijk de maanden, waar van men het hebben moet. De export naar België is wel goed geweest, maar naar Frankrijk wil het niet zo best vlotten. Men voelt hier de Deense en Duitse concurrentie, zodat de aflevering stroever gaat dan an ders. gesteld. De kinderen zullen Donder dag getracteerd worden. VERBETERING VAN DE IJSBAAN Een winter met strenge vorst ver larat de export. De meeste bedrijven zijn zo ingesteld, dat het verkopen van 100% van liet slandaardcapaci- TI j tcitscijfer noodzakelijk is, wil men Het bestuur van de ysclub te Sint eeJ1 ionende bedrijfsexploitatie be- Annaland heeft een schijnwerper ,,.lkell JIon denkl mi'slechta 80% voor de baan aangekocht, waarmede jn j^taal te verkopen. reeds 'n proef werd genomen. Voorts bestaan er plannen, om aan de kant van de Langeweg rietmatten te plaatsen als beschutting tegen de j' wind. Er is in Zeeland nog altijd een GEVONDEN VOORWERPEN. Bij de postcommandant te Sint An naland zijn inlichtingen te verkrijgen over de volgende gevonden voorwer pen: een leren handschoen, twee da mesceintuurs, een armband, een stel regenpijpen en een portemonnaie met inhoud. St. Maartensdijk BROMFIETSER AANGEREDEN De heer 1. V. te St. Maartensdijk, die op zijn bromfiets achter het Bos reed, is Maandag aangei-eden door een vrachtauto met bieten. De aan rijding geschiedde op het moment, dat de heer V. ook een geparkeerde auto moest passeren. Het slachtoffer werd met een gebroken pink en een hoofdwonde op advies van dokter Smit naar het Gasthuis te Bergen op Zoom overgebracht. De politie stelt een onderzoek in naar de juiste toe dracht. BESTRIJD DIE GRIEP! met de sne'l en feilloos werkende: TWEE DIENSTEN ONDER £EN DAK Goed gelegen en practisdh ingericht Sedert enkele dagen huist de Rijkswaterstaat te Vlissingen niet meer in het bekende Beeldenhuis aan de Hendrikstraat, maar in. het gebouw aan de Prins Hendrikweg, waarin overigens reeds vele jtrren diensten van de Rijkswaterstaat gehuisvest zijn geweest. Het al evenzeer bekende „Witte Huis" vlak bij het spoorwegemplacement kon, nadat inwendig enige veranderingen waren aangebracht eu het geheel wat was opgeknapt, vorige week betrokken worden, waardooor èn de diensten van het arron dissement Vlissingen (ir A, Wiebes), èn de Onderzoekingsdienst (ir H. A. Ferguson) een uitstekend onderdak hebben gekregen. Het „Witte Huis" dateert van om streeks 1870. Het werd oorspronke lijk door de Staatsspoorwegen ge bouwd als directiegebouw voor de aanleg van het Kanaal door Walche ren, maar ging na de voltooiing van dit werk reeds over naar de Rijks waterstaat en deed toen vele jaren dienst als woning en bureau voor de technisch ambtenaar en voor de Rijkshavenmeester. De laatste func tie werd later opgeheven, maar de technisch ambtenaar, die toen tevens havenmeester werd voor het kanaal, bleef in het gebouw. Toen de heef P. Hendrikse ais technisch ambte naar werd gepensionneerd en nadien ook de dienstwoning verliet, kwam het gehele gebouw ter beschildang en werd besloten de diensten van de Rijkswaterstaat in Vlissingen hier onder te brengen. VERBOUWD. De veranderingen, die hiervoor in het pand moesten worden aange bracht, vergden nogal wat tijd, maar eindelijk is het nu toch zover, dat men het Witte Huis kon betrekken. Ir. Wiebes, die ons in het gebouw rondleidde, wees er in het bijzonder op, dat het bijzonder gunstig 'is gele gen ten opzichte van een van de be langrijkste objecten van de bemoeie nissen van de Rijkswaterstaat niet alleen (kanaal, haven en sluizen), ZUID-REVELAND LEZING OVER DE GOUDSE GLAZEN. Het bestuur van de studieclub schilders „Luctor et Emergo" heeft de goede naam, die deze club heeft op het gebied van het organiseren van interessante voorlichtingsavon den, weer eens eer aangedaan. Za terdag werd in „De Korenbeurs" te Goes een contactavond gehouden met een lezing over de beroemde Goudse glazen. Als spreker trad op de heer Voorn uit Gouda. Aan de hand van een serie lichtbeelden liet deze zien. wat sedert het begin van de 15de eeuw in olieverf tot stand werd ge bracht. Na de bevrijding werd direct een begin gemaakt met de herplaat sing van de in September 1939 in veiligheid gebrachte glazen. Gelukkig is van de glazen niets verloren ge gaan, zodat deze kunstwerken vooi ieder weer in volle luister zijn te be zichtigen. maar ook voor bezoekers van elders, die uiteraard hier nog al eens moeten zijn. Het arrondissement Vlissingen heeft immers de gehele Westerschel- de, de kanalen door Walcheren èn Zuid Beveland, de Zandkreek en een deel van de Oosterschelde onder zijn hoede. Maar behalve goed gelegen, is het nieuwe bureau van de Rijkswater staat ook prettig en goed ingericht. Er zijn ruime, lichte werkvertrekken voor de ingenieurs, ambtenaren, te kenaars en administratief personeel en doordat in het gebouw, dat oor spronkelijk immers in twee woningen was verdeeld, enige doorbraken tot stand gebracht zijn, is de verbinding tussen de verschillende afdelingen ook zeer gemakkelijk geworden. De meeste werkvertrekken liggen bo vendien op het Zuiden, terwijl voor de tekenaars een reeks van kamers op het Noorden kon worden inge richt. Vergeleken met de huisvesting in het Beeldenhuis, dat in 1946 na het vertrek van de marine uit Vlissingen inmiddels gelukkig ook weer te ruggekeerd kon worden betrok ken, betekent het nieuwe gebouw 'n belangrijke stap vooruit! Streeklaboratorium voorstel aan Middelburgs raad B. en \V. van Middelburg hebben thans de gemeenteraad voorgesteld te besluiten tot de stichting van een Streeklaboratorium voor- de volksge zondheid en een crediet van f 60.000 te verschaffen voor dc bouw van dit laboratorium op het terrein tussen het abattoir en de nieuwe uitvalsweg naar Domburg. Zoals men weet heeft ook Goes het initiatief tot de oprichting van een dergelijk laboratorium geno men. In hun voorstel aan de raad delen B. en W. van Middelburg iets meer mede over de financiële consequenties. Indien de levensduur van het labora torium wordt geschat op 40 jaar en de rente op 4Vi dan drukt op het instituut een vaste last van f 4050. De administratie zal niet, een volle ar beidskracht vragen: vermoedelijk zal éénderde kracht voldoende zijn. Waarschijnlijk zal de administratrice van het slachthuis dit werk wel kun nen verrichten. Hierdoor wordt de ex ploitatie van het laboratorium belast met f 1235. Uiteraard kan het tekort van het slachthuis me" hetzelfde be drag worden verminderd. Er is een totaal tekort geraamd van f 5335- Trekt men daar f 1285 van af, dan resteert juist het bedrag der vaste las ten, f 4050. De dekking kan worden gevonden door verlaging van de post kapitaalslasten en van de post uitke- i'ing aan slachthuis-keuringsdienst wegens nadelig saldo. Uit de opbrengst van kort geleden gesloten leningen is voldoende kapitaal aanwezig. Het salaris van de bacterioloog is geraamd op f 12.000. inclusief alle ver hogingen. Deze functionaris zal par ticuliere praktijk mogen uitoefenen doch van de bruto-ontvangsten dezer particuliere onderzoekingen zal hij 75% voor het gebruik van het labo ratorium. van de outillage en de grondstoffen moeten betalen. Het is de bedoeling van het laboratorium eeD afzonderlijke tak van dienst te ma ken. WONINGEN TE SAS VAN GENT AANBESTEED Te Sas van Gent werd aanbesteed de bouw van zes woningwetwohingen aan de Zandstraat. Er waren 17 in schrijvers, waarvan de laagste de fa. gebrs. Claeyssens uit Sas van Gent was met een bedrag van f 56.015. Hoogste inschrijver was B. J. Bol- sens uit Ciinge voor f 67.200. Voorts werd aanbesteed de bouw van zeven woningwetwoningen aan het Bolwerk te.Sas van Gent. Hiervoor hadden 14 aannemers ingeschreven waarvan G. Grjsel uit Westdorpe de laagste was met f 59.000. Hoogste inschrijver was de fa. gebrs. Claessens uit Clinge met f 70.000. In een vergadering van de Nederland se Vereniging van pleegouders te Arnhem heeft de voorzitter, mr. A. Stempels, me degedeeld, dat er wellicht binnen één of twee jaar een adoptiewet in het Staats blad zal staan. 9 Begin December zal de Skandinavische combinatie van luchtvaartmaatschappijen SA.S. een tweede vlucht over het Noord- poolgebied maken. Op 5 December zal den nieuwe DC 6 B .Jij alm ar Viking" uit Los Angelos vertrekken., 9 De Koningin heeft Maandag in het paleis Soestdijk de West-Duitse amb3s sadeur, dr. Karl Du Mont, in afscheids audiëntie ontvangen. De directeur van de nationale veilig heid in Japan is bezig met een plan tol verdrievoudiging van de Japanse strijd krachten, in de loop van de komende achttien maanden zou volgens dit plan het aantal manschappen worden uitge breid van 110.000 tot 300.000. 0 De ruim 50-javige heer D. de Jong uit Siegcrswcude is in de afgelopen nacht omstreeks half drie in De Wilp te water geraakt en verdronken. De heer de Jong was naar De Wilp gefietst om de plaatse. bjke arts te waarschuwen voor een spoedgeval. Vermoedlijk door de duister nis misleid is hij op de terugweg bij de hoofdbrug in De Wilp te water geraakt. Men bracht hem spoedig op het droge maar de geneesheer, die even te voren door de heer De Jong was gewaarschuwd, kon slechts de dood constateren. Vier leden van het corps mariniers, die op Aruba zijn gestationneerd, worden vermist. De mariniers waren gaan varen met een zeilboot en zijn niet terugge keerd. De boot. een volkomen zeewaar dige reddingssloep, is niet teruggevonden, ondanks het feit. dat met vliegtuigen en schepen de zee tussen Aruba en Vene zuela zorgvuldig is afgezocht. Men ver wacht, dat ze ergens in Venezuela zjjn geland. groep kwekers, die niet aan de leve ring kan deelnemen, omdat hun mos selen niet aan dc kwaliteitseisen voldoen. Opnieuw gaat het Aan- en Verkoopkantoor nu het z.g. af schrijf systeem toepassen, d.w.z. dat wan neer men op aanvraag niet kan leve ren. de partij toch als geleverd wordt beschouwd en van het standaardca- paciteitscijfer wordt afgeschreven. Men krijgt zodoende dus geen kans meer om later in het seizoen deze mosselen nog te leveren. Eerst was men van plan dc kwa liteitseisen te verscherpen, maar daarvan is men teruggekomen, omdat men daardoor een nog grotere groep dreigde te duperen. Het is te hopen, dat door het Aun- en Verkoopkantoor voor mosselen, alsnog middelen worden gevonden, waardoor de export naar Frankrijk op het peil komt, dat de laatste ja ren steeds kon worden bereikt. ORDERS RUIMER DOOK STORM Tengevolge van de storm, was d« aanvoer van Deense en Duitse mo&rjf ien, minder, de orders voor Neder land waren daardoor wat ruimer-can de vorige week. Het aandeel van Bruinisser kwekers in dezo export "bedroeg 4450 tonnen Waddenzeemos selen en 800 tonnen Zeeuwse mosse len. KERKNIEUWS Zilveren ambtsjubileum ds. L. H. W. Theunissen Donderdag 27 November zal hel een kwarteeuw zijn geleden, dat ds L. H. W. Theunissen, Ned. Hervormd predikant te Aagtekerke, het predik ambt aanvaardde. Ds Theunissen werd 30 Augustus 1S96 te Utrecht geboren en bezocht daar het Christelijk gymnasium en de Universiteit. Nadat cand. Theu nissen in 1926 door het Provinciaal Kerkbestuur van Noord Holland was toegelaten tot de Evangeliebediening, verbond hij zich 27 November 1927 aan zijn eerste gemeente Terhome (classis Heerenveén). In September 1930 verwisselde de jubilaris deze ge meente met die van Lutten aan de Dedemsvaart en op 6 November 1926 deed hij, na vooraf te zijn bevestigd door ds H. J. van Heerden van Sche- veningen, zijn intrede te Aagtekerke. Momenteel is de jubilaris scriba- quaestor van de classis Middelburg, voorzitter van de Zendingscommissie in deze classis, bestuurslid van de Stichting Rusthuizen Walcheren en voorzitter van de Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinsver zorging op het platteland van Wal cheren. Naar wij vernemen, ligt het niet in de bedoeling van ds Theunissen om een herdenkingsrede uit tc spreken. Waar zijn onze schepen Bloemfontein, 16 te Pt. Elisabeth n. Beira Celebes 16 te Pt. Said n. Java. Dymas 14 v. Belawan n. Makassar. Friesland p. 16 K. Guardafui n. R'dam. Kedoe 16 v. Gibraltar n. Java. Laertes 16 v. Makassar te Liverpool. Langkoeas 16 v.' Soerab. n. Makassar. Maasdam 16 130 ra. O. t. N. C. Race n New York. Mentor 15 te Belawan n. Amsterdam. Modjokerto 17 te Belawan n. Java. Nigerstroom 16 v. C. Cast. te Apapa. Noordam p. 16 Scilly n. New York. Oranje n. 15 Safoang n. Djakarta. Prometheus 11 v. Newport n. Makass:;; Roepat 17 v. Amsh te Djakarta. Ruys 16 140 ra. O. Formosa n. Hongkong Slamat 17 v. Cheribon te Djakarta. Sumatra p. 16 Finish n. Amsterdam. Talisse 17 v. Djak. te Singapore. Tjiluwah 16 v. Hongkong n. Singapore. Van Heutz 13 te Kobe. Westerdam 17 v. New York te R'dam. Willem Ruys p. 16 K. Carbon n. R'dai; Joh. v. Oldenbarneveit p. 16 K. Beng. n. Melbourne. Sibajak 17 v. Wellington te Soerabaia. Waterman 17 v. Melbourne te From. Zuiderkruis 16 v. Kaapstad n. A'dam. VAN "TOT WIN IJPE De te Souburg gehouden collecte tc- bate van de „Unie Een School met dc-: Bijbel" heeft opgebracht de som f 388.10. De collecte voor het Protestant-Inte: kerkelijk Thuisfront heelt te Sluis f 13.20 opgebracht. In de Geref kerk van Gapinge werden tot diaken gekozen de heren J. C. Sturm en Jac. Wattel. Gekozen tot ouderling bij dc Gerei kerk te Yerseke, de heer Jac. Nieuwen. huize en tot diaken de heer C. Sinke—cc- Putter. De collecte voor het Erefonds Oud- verpleegsters heeft te Yerseke opgebracht f 842.93. Door het bestuur der Chr. Wijkver pleging te Yerseke was met ingang van 1 December benoemd tot wijkverpleeg ster zr. van den Berg te Dussen. Naar ons mededeelde, heeft zij zich echte, teruggetrokken. Voor het diploma A scheepswerktuig kundige slaagde de heer N. Adriaanse Vlissingen, leerling van de „Dr Ruyterschool".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 13