z NIEUWS UIT ZEELAND van der Heer Zwitsaletten ZEEUWSCH-VLAANDEREN GOED GEKLEED MANTELS JAPONNEN KOKKEN BLOUSES V._ BUITENLANDSE CONCURRENTIE MERKBAAR IN MOSSELEXPORT Mtcuavs ■n een J^!©f««l©p Wissel Zeeuws-Vlaanderen DINSDAG 18 NOVEMBER 1952. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De heer P. Brand toch weer wethouder van Domburg Het kon niet anders Domburg heeft eindelijk weer twee wethouders. Nadat de in de vorige raadsvergadering benoemde heer L. Dourleyn te kennen had gegeven de ze benoeming niet te kunnen aan vaarden, omdat hij de tjjd voor 'het vervullen van de wethoudersfunctie niet kon vrijmaken, moest de gemeen teraad gisteravond weer voorzien in de vacature, welke enige tijd gele den is ontstaan toen de heer P. Brand zijn functie op aandringen van zijn partij (de P. v. d. A.) had neer- Drie stemmingen waren nodig om tot een beslissing te komen. Bij de eerste vrije stemming kreeg de heer J. Warners (CH) 2 stemmen, de heer J. de Jager (Gem. Belang) 1 en de heer P. Brand eveneens 1. Drie stem men waren blanco uitgebracht. De tweede stemming bracht evenmin een beslissing. Nu waren er twee blanco stemmen; de heren Warners én Brand kregen ieder twee stemmen en de heer de Jager weer één. De herstemming tussen de heren Warners en Brand bracht tenslotte de beslissing. De heer Brand werd met 3 stemmen gekozen. De heer Warners kreeg er nu maar één, ter wijl opnieuw drie blanco stemmen werden uitgebracht. De heer Brand verklaarde hierop zjjn benoeming aan te nemen, nu het niet mogelijk is gebleken een andere wethouder te krijgen. De oud-burgemeester, jhr. ir. H. L. Boogaert, werd gekozen in het be stuur van de stichting Badplaats-Be langen. Bij de rondvraag vroeg en kreeg de heer Dourleyn aandacht voor lage gedeelten od de pleinen en putten in de Noordhoek. Cadzand CONFERENTIE OP HEDENESSE Op Hedenesse bij Cadzand werd Zondag een speciale conferentie ge houden voor kerkvoogden en kerke- raadsleden uit West Zeeuwsch Vlaan deren. Ds J. v. d. Graaff uit Nieuw- vliet sprak over „Waar staan wij als kerkvoogden, ouderlingen en diake nen voor". Na de inleiding volgde een discussie. De leiding van de bijeen komst berustte bij ouderling I. Ris- seeuw uit Zuidzande. Zondagmiddag a.s. is er op Hede nesse aan muziekmiddag, welke on der leiding zal staan van de heer en mevrouw Schijve uit Oostburg. Me vrouw Schijve zal onder meer liede ren van Schubert en andere compo nisten zingen. Breskens BENOEMING. Tot onderwijzer aan de school met de Bijbel te Breskens is benoemd, de heer A v. d. Vliet te Andel (N.Br.). IJzendijke JEUGDDIENST Zondag werd in de Ned. Herv. kerk te IJzendijke een jeugddienst gehou den, waarin voorging ds H. Wiebosch uit Biervliet. Deze sprak naai- aan leiding van Marcus 10 vs. 48 over „Hindernissen of wegwijzers". Na de dienst werd een contactavond gehou den, waarop onder leiding van ds C. Blomaard uit IJzendijke over dit on derwerp gediscussieerd werd. Zuidzande BAZAR-OPRUIMING. Het bazarcomité van de Ned. Her vormde kerk te Zuidzande kwam Za terdag nog éénmaal in actie voor de opruiming van de restanten van de met Pasen gehouden bazar. In het ger meentegebouw in de Mariastraat wer den in de namiddag deze overschotjes zoveel mogelijk verkocht, terwijl de onverkoopbare artikelen des avonds op het rad van avontuur verdraaid werden. Er was vrij wat belangstelling en deze opruiming leverde de kerk voogdij nog netto ongeveer f 200.—, zodat het eindresultaat van de bazar ongeveer f 3000.zal bedragen. Sluis UITVOERING REDERIJKERS De jaarlijkse uitvoering van de re derijkerskamer „De Oranjebloem" uit Sluis is een groot succes geworden. Zowel Vrijdag als Zaterdag werd er voor een volle zaal gespeeld. Er kón werkelijk niemand meer bij. Vertoond werd het toneelstuk in drie bedrijven „Het meisje met de rode strik" door Koos Beswins. De medespelenden hebben zich voortreffelijk van hun taak gekweten. Er valt in de presta ties van de rederijkers de laatste ja ren een stijgende lijn te zien en dat is met name voor het Sluisse publiek prettig. Zaterdagavond werd het stuk ge speeld ter beoordeling van de con- courscommissie in West Zeéuwsch- Vlaanderen, waartoe mevr. E. J. v. d. Broeckede Man aanwezig was. Volgende week zullen de Rederij kers het stuk in Retranchement ver tonen. St. Jansteen SCHOOLVERGADERING De leden van de vereniging „Een school met de Bijbel" kwamen in buitengewone vergadering bijeen om afscheid te nemen van de onderwijze res mej. Antheunisse, die is benoemd aan een school in haar geboorteplaats Souburg Verschillende sprekei-s o.w. de heer G. van Daalen, hoofd der school en de voorzitter van het school bestuur, de heer M. van Driel, voer den het woord. Tevens werden de ouders in de gele genheid gesteld kennis te maken met de nieuwe onderwijzeres, mej. Keste- loo. Nadat nog enige onderwijsfilms waren vertoond, sloot ds. van Putten de druk bezochte vergadering. WEGEN PERIKELEN Toen een zekere P. met zijn malle jan door de St. Janstraat reed, ge raakte hij met zijii vehikel naast de weg. Door het zware gewicht zakte de vracht diep in de modderige om geving. De hiup werd ingeroepen van een landbouwer, die zijn paard ter beschikking stelde. Het bleek echter, dat de twee paar den geen kracht genoeg bézaten om het gevaarte weer op ae rechte weg te brengen Tenslotte moest een be roep gedaan worden op een tractor, die de mallejan op het verharde ge deelte wist te brengen. IEDERE DAME DOOR ONS GEKLEED GAAT Wij verkopen U geen kleding die U niet staat i Geheel nieuwe voorraad Nieuwe collectie TRICOT PAKJES Nieuwe zending vlotte BONTMANTELS zeer aantrekkelijke prijzen. Onze nieuwe zaak is een unicum voor Zeeland modern daglicht verkoop, de juiste kleuren komen tot hun volle recht. Wij vergoeden Uw reis van uit geheel Z.-Vlaanderen DAMESMODEHUIS NOORDSTRAAT 27-29, TERNEUZEN. Waterleiding op Noord-Beveland De raad van de gemeente Wisse- kerke heeft zich gisteravond in be ginsel accoord verklaard met plan nen tot aanleg van waterleiding op Noord-Beveland. Hij wenste echter nog geen financiële verplichtingen aan te gaan. GESLAAGD. Voor het doctoraal examen Franse taal en letterkunde slaagde aan de rijksuniversiteit van Leiden de heer M. W. Rombout te Goes. NED. ORDE VAN ADVOCATEN Mr. F W. Adriaanse te Middelburg is gekozen als plaatsvervangend lid van de Algemene Raad van de Neder landse Orde van Advocaten. ""ostburg DE BALANS VAN EEN VLIKGSEIZOEN. De postdui venhouders vereniging ..De Snelvliegers" te Oostburg heeft de balans opgemaakt van het afgelopen vliegsei- zoen. De totaal uitslagen waren Vitesse aangeduid. 2 duiven: 1 W. v. Unen, 587; 2 J. Bakker. 552; 3 C. v. Drongelen. ~533; 4 S. Sol. 471; 5 C. Bron, 460; 6 A. Risseuw Jr.. 437; 7 P. v. Hee,-3G2; 8 J. Simpelaar I. 357 9 A. de Gesquière, 35310 Iz. Verplanke. 350. Vitesse onaangeduid: C. van Drongelen. 906; 2 W. v. Unen, 857 3 J. Bakker, 805 4 C. Bron, 790r 5 A. de Gesquière. 762; 6 S. Sol, 745; 7 *A. Risseeuw Jr., 702; S J. v. Overbeké. 575; J. Barra, 556; 10 P. v. Hee. 548. Navlucht onaangeduid: 1 C. Bron. 111; 2 P. v. Hee, 85; 3 A. de Gesquière. 76; 4 P. Willems, 66; 5 J. Sim_ pelaar I. 65; 6 W. v. Unen. 64; 7 J. Sim pelaar II. 61; 8 Iz. Verplanke, 60: 9 Joh. Simpelaar 59; 10 S. Sol. 51. Fond aangeduid: 1 D. Lutejjn 171; 2 A. Risseeuw Jr., 169; 3 Gebr. Risseuw Jr.. 133; 4 A. de Ges quière. 110; 5 Aug. Verwuist, 104; 6 J. Haerens. 32; 7 M. Simpelaar, 82; 8 J. Ka reis, 79; 9 C. Bron. 69; 10 J. Deunick, 64. Fond onaangeduid: 1 A. Risseeuw Jr., 307; 2 D. Luteijn, 234; 3 A. de Gesquière. 210; 4 F. de Smit, 182: 5 M. Simpelaar. 178; 6 J. Kareis. 136; 7 Gebr. Risseeuw, 133; 8 C. Bron, 119; 9 Aug. Verwuist, 114; 10 J. Haerens, 111. Jonge duiven onaangeduid: l M. de Marree. 417; 2 C. Bron, 334; 3 A. v. Hijfte. 311; 4 S. Sol, 310; 5 P. v. Hee. 263 6 A. Daansen, 219: 7 J. de Hollander. 218: M. Simpelaar. 216; 9 J. Barra. 215; 10 L. Risseeuw, 202. Daar van een groep de gegevens niet meer beschikbaar waren, kon geen gene rale kampioen voor 1952 worden vast gesteld Schoondijke „LOODS AAN BOORD". Dat de rederijkerskamer „Nut en Genoegen" te Schoondijke een bloei ende verenig'ng is en zich in een grote belangstelling van het publiek mag verheugen werd Vrijdagavond en Zaterdagavond weer bewezen,, toen in de zaal van hotel Van Rose- velt een geslaagde uitvoering werd gegeven van het toneelspel „Loods aan boord" van J. Fabricius. erneuzen „ELSJE-MEU" VOOR DE K.A.V. Voor de leden van de Katholieke Arbeidersvrouwen uit Terneuzen, Sluiskil. Sas van Gent, Axel en Zuid- dorpe, trad een groep op van de K.A. V. Breda. Onder leiding van mej. T. Kessel, werd een opvoering gegeven van de operette „Elsje-meu". De bijeenkomst, waarvoor grote belang stelling bestond, werd geopend door mej. A. Kessel. Axel VERGADERING BOND VAN OUDEN VAN DAGEN. Zaterdag vergaderde te Axel de Bond van ouden van- dagen, in het „Centrum", onder voorzitterschap van de heer J. Lensen. De spreker van deze bijeenkomst, de heer A R. König uit Vlïssingen, behandelde o.a. de verbetering van de financiële voor ziening van de ouden van dagen. Hij wees er op, dat de bond thans 51.000 leden telt, doch dat er 1 millioen Ne derlanders boven de 65 jaar zijn. In diverse gemeenten is reeds een ont spanningslokaal voor ouden van da gen. Ook in Axel bestaan hiervoor plannen. Tenslotte behandelde spre ker de wet op de ouderdomsvoorzie ning. „NIEUWE KOERS". Te Axel werd in de bovenzaal van het „Centrum" de eerste jaarvergade ring gehouden van de jonge organi satie van de P.v.cLA onder voorzit terschap van mevrouw MaasDiele- man. De vertegenwoordiger van de P.v.d.A., de heer C. van Bendegem, hield een lezing over de taak van de jeugd, waarop een interessante dis cussie volgde. Na de pauze werd een jeugdforum gehouden. FOTOCLUB KWAM BIJEEN. De Foto-club van Axel kwam in vergadering bijeen in hotel „De Graanbeurs". De heer Feyter—But projecteerde verscheidene fraaie op namen Het aantal leden is thans enigszins uitgebreid, terwijl gehoopt wordt nog meer leden te winnen. Hengstdijk WEDEROM ONDERWIJZER UIT HENGSTDIJK ELDERS BENOEMD. De heer J. Magnus, onderwijzer aan de school te Hengstdijk, is benoemd te Boschkapelle, waar hij mejuffrouw R.'Peters zal opvolgen. Onlangs werd het hoofd van de school te Hengst dijk, de heer A. Fassaert, benoemd te Groenendijk en momenteel, telt de school te Hengstdijk nog twee onder wijzers. brouwershaven RAADSVERGADERING De raad dei- gemeente Brouwers haven komt Woensdag a.s. om 8 uur ten stadhuize bijeen. De agenda ver meldt o.m. verpachting gronden en viswater. Vijfde Toondag te Hulst uitstekend geslaagd Voor deze rijfde in Hulst gehouden toondag bestond zeer grote belangstel ling. Er werd een behoorlijk aantal «fle ren aangevoerd, terwijl de kwaliteit in het algemeen zeer bevredigend was. Wet houder F. de Meurichy sprak een kort openingswoord, waarbij hij de belangrijk heid van deze toondag naar voren bracht. Voor de keuring bestond grote belang stelling, terwijl er een levendige handel was. De uitslagen luiden als volgt: Slachtpaarden: 1. C. de Maat, Hulst. Merriepaarden van 3 jaar en ouder: 1. J. Dobbelaer, St. Jansteen. Ruinpaarden: 1. C. v. Duijsse. Clinge. Hengstveulens boven 2 jaar: L C. de Maat. Hulst. Merrieveulens beneden 2 jaar: 1 J. Mis- su, Zaamskig. Hengstveulens beneden 2 jaar: 1 C. de Maat. Hulst. Warmbloeds 3 jaar en ouder: 1. A. van Waterschoot, Nieuw-Nanien. Warmbloeds beneden 3 jaar: 1 A. van Waterschoot. Nieuw-Namen. Shctlandse- pennies boven 3 jaar: 1 J. v. Duijsse. Clinge. Shetlar.dse pormies beneden 3 jaar: 1 E. v. d. Broecke, Nieuw-Namen. FOKVEE. Melkkoeien en kalikoeien met volle brede tanden: 1 J. Dobbelaere. St. Jan steen; 2 H. Picavet. Hulst. Melkkoeien en kalfkoeien met 2 tot en met 6 brede tanden: J. v. Dorsselaer. St. Jansteen; 2 P. Everaerd. Stoppeldijk. Kalfvaarzen met 2 tanden: 1 E. Picavet. Hulst; 2 H. Picavet, Hulst. Kalfvaarzen met 4 en meer tanden: 1 E. Picavet. Hulst: 2 A. Schuerman, Hulst; E. Picavet, Hulst. Runderen met 2 tanden: 1 A. Schuer man, Hulst: 2 A. Schuerman. Hulst. Éénjarige runderen: 1 B. Plasschaert. Graauw; 2 idenv 3 H. Picavet. Hulst. Graskalveren: 1 B. Plasschaert. Graauw; 2 H. Picavet, Hulst; 3 idem. Springstieren met 2 of meer tanden: 1 B. Plasschaert, Graauw. 2 idem. Stieren zonder tanden: 1 Stierenvereni. ging. St. Jansteen. Ossen t.n. 2 tanden: 1 H. Picavet Hulst; 2 G. Ruymbeke. St. Jansteen. Vet Rundvee zonder- tanden: 1 H. Pi cavet. Hulst; 2 G. Ruymbeke. St. Jan steen. Vet Rundvee met 2 tanden: 1 H. Pica vet. Hulst; 2 idem; 3 P. Coene. Koewacht. Vet Rundvee 4 t.m. 6 tanden: 1 H. Pi cavet, Hul3t; 2 idem; 3 idem. Vet Rundvee met volle tanden: 1 H. Picavet, Hulst: 2 en 3 idem. Dikbillen zonder tanden: 1 H. Picavet, Hulst; 2 idem. Dikbillen met tanden: 1 H. Picavet, Hulst: 2 idem. Kampioen Fokvee: J Dobbelaere. St. Jansteen en B. Plasschaert, Graauw. Kampioen Vetvee: H. Picavet. Hulst. De beste 4 stuks paaiden van één eige naar: C. de Maat. Hulst. De beste vier stuks rundvee, idem: H. Picavet. Hulst. De beste vier stuks fokvee. idem.: A. Schuerman. Hulst. DUIVENTENTOONSTELLING Door de postduïvenhoudersvereni- ging „Nog SneLlér" te Breskens zal op 20 en 21 December een tentoonstel ling worden gehouden in café Cen traal. Reeds zijn vele prijzen beschik baar gesteld. ORIËNTERINGS- EN PIJLENKIT. Ter gelegenheid van de opening der nieuwe weg naar Graauw orga niseerde de M.A.C. Axel een orièn- terings- en prjlenvit met start en fi nish te Graauw. De afstand bedroeg 64 lcm„ waarvan 32 km. oriënterings- rit en 32 km. pijlenrit. Er waren 16 deelnemers. De uitslag was: 1. J. Bakker, Hulst, 58 strafpunten (auto);®2. J. Dieleman, Axel, 171 (motor)3. S. Mangold, Axel, 172 (motor); 4. J. Weyns, Axel, 210 (auto); 5. L. Dieleman, Axel, 240 auto)6. F. de Koning, Graauw, 300 (auto). Het parcours was vrij zwaar. Na afloop bood de middenstand uit Graauw de deelnemers een koffieta fel aan. De Kon. Sted. Harmonie ver leende muzikale medewerking. HOCKf-Y WEER TWEE OVERWINNINGEN VOOR RAPIDE. Dc dames van de hockeyclub „Ra- pide" uit Hulst speelde een uitsteken de wedstrijd tegen Were Di, dat met 90 werd ingemaakt. Voor de rust was het al 30 door doelpunten van Mien v. Duyssche en Koos v. d. Pcyl (2). Hoewel ook na de rust de verde diging van Were Di goed partij gaf, kon zij toch niet verhinderen, dat Mien v. Duyssche en Koos v. d. Peyl bei den nog driemaal scoorden. De heren van Rapide toonden in een vlot gespeelde wedstrijd tegen Forward zich absoluut de meerderen. De ruststand ging in met 2—0 door doelpunten van Fr. Zaman en Dudley. Na de rust kwam Forward wel opzet ten, doch men kon niet verhinderen, dat eerst Fr. Zaman er 30 en tien minuten voor het einde Joos Fas saert er 40 van maakte, met welke stand het einde kwam. HOGER STANDAARDCAPAC1TE1TSCIJFER Kwaliteitseisen worden niet verscherpt Wie in de mosselkwekcrswcrelcl thans zijn oor te luisteren legt, kan een licht pessimistische toon vernemen, wat betreft de mogelijke resulta ten van het mosselseizoen 1952-1953. Er wordt geregeld geëxporteerd en dus ook geregeld door de rn«;este kwekers afgeleverd, maar die export is niet zo groot als in andere jaren in dit seizoen. October en November zijn toch eigenlijk de maanden, waar van men het hebheu moet. De export naar België is wel goed geweest, maar naar Frankrijk wil liet niet zo best vlotten. Men voelt hier de Deense en Duitse concurrentie, zodat de aflevering stroever gaat dan an ders. Het Aan- en Verkoopkantoor is thans bezig, de standaardcapaci- teitscijfers van allen die aan dé al- levering deelnemen, op te voeren tot 60%. Is men zover, dan wordt men voorlopig van levering uitgesloten, tenzij om bepaalde redenen meer mag worden 'geleverd. De algemeen geldende mening is, dat men omstreeks de jaarwisseling 80% moet hebben afgeleverd om in een seizoen 100% van zijn standaard- capaciteitscrjfer te verkopen. Men meent, dat dit niet zal worden ge haald. Vandaar de pessimistische toon, die te horen is. Veel hangt hier natuurlijk ook van het weer af. Een winter met strenge vorst ver lamt de export. Dc meeste bedrijven zijn zo ingesteld, dat het verkopen van 100% van het standaardcapaci- tcitscijfer noodzakelijk is, wil men een lonende bedrijfsexploitalie be reiken. Men denkt nu slechts 80% in totaal te verkopen. Er is in Zeeland nog altijd een Advertentie BESTRIJD DIE GRIEP! met de snel en feilloos werkende: Streeklaboratorium voorstel aan Middelburgs raad B. en W. van Middelburg hebben thans de gemeenteraad voorgesteld te besluiten tot de stichting van een Streeklaboratorium voor ae volksge zondheid en een crediet van f 60.000 te verschaffen voor de bouw van dit laboratorium op het terrein tussen het abattoir en de nieuwe uitvalsweg naar Domburg. Zoals men weet heeft ook Goes het initiatief tot de oprichting van een dergelijk laboratorium geno men. In hun voorstel aan de raad delen B. en W. van Middelburg iets meer mede over de financiële consequenties. Indieii de levensduur van het labora torium wordt geschat op 40 jaar en de renté op 4%%, dan drukt op het instituut een vaste last van f 4050. De administratie zal niet een volle ar beidskracht vragen: vermoedelijk zal éénderde kracht voldoende zijn. Waarschijnlijk zal de administratrice van het slachthuis dit werk wel kun nen verrichten. Hierdoor wordt de ex ploitatie van het laboratorium belast met f 1235. Uiteraard kan het tekort van het slachthuis met hetzelfde be drag worden verminderd. Er is een totaal tekort geraamd van f 5335 Trekt men daar f 1285 van af. dan resteert juist het bedrag dei- vaste las ten, f 4050. De dekking kan worden gevonden door verlaging van de post kapitaalslasten en van de post uitke ring aan slachthuis-keuringsdienst wegens nadelig saldo. Uit de opbrengst van kort geleden gesloten leningen is voldoende kapitaal aanwezig. Het salaris van de bacterioloog is geraamd op f 12.000. inclusief alle ver hogingen. Deze functionaris zal par ticuliere praktijk mogen uitoefenen doch van de bruto-ontvangsten dezei particuliere onderzoekingen zal hij 75 To voor het gebruik van het labo ratorium. van de outillage en de grondstoffen moeten betalen. Het is de bedoeling van het laboratorium een afzonderlijke tak van dienst te ma ken. WONINGEN TE SAS VAN GENT AANBESTEED Te Sas van Gent werd aanbesteed de bouw van zes woningwetwoningen aan de Zandstraat. Er waren 17 in schrijvers, waarvan de laagste de fa. gebrs. Claeyssens uit Sas van Gent was met een bedrag van f 56 015. Hoogste inschrijver was B. J. Bol- sens uit Clinge voor f 67.200. Voorts werd aanbesteed de bouw van zeven woningwetwoningen aan het Bolwerk te Sas van Gent. Hiervoor hadden 14 aannemers ingeschreven waarvan G. Gijsel uit Westdorpe de laagste was met t 59.000. Hoogste inschrijver was de fa. gebrs. Claessens uit Clinge met f 70.000. In een vergadering van de Nederland se Vereniging van pleegouders te Arnhem heeft dc voorzitter, nar. A. Stempels, me degedeeld, dat er wellicht binnen één of twee jaar een adoptiewet in het Staats blad zal staan: Begin December zal de Skandinavische combinatie van luchtvaartmaatschappijen S.A.S. een tweede vlucht over het Noord poolgebied maken. Op 5 December zal den nieuwe DC 6 B „Hjalmar Viking" uit Los Angelos vertrekken., De Koningin heeft Maandag in het paleis Soestdijk de West-Duitse ambas sadeur. dr. Karl Du Mont, in afscheids audiëntie ontvangen. De directeur van de nationale veilig heid in Japan Is bezig met een plan tot verdrievoudiging van de Japanse strijd krachten, in de loop van de komende achttien maanden zou volgens dit plan het aantal manschappen worden uitge breid van 110.000 tot 300.000. De ruim 50-jarige heer D. de Jong uit Siegerswoude is in de afgelopen nacht omstreeks half drie in De Wilp te water geraakt en verdronken. De heer de Jong was naar De Wilp gefietst om de plaatse lijke arts te waarschuwen voor een spoedgevaL Vermoedlfjk door de duister nis misleid is hij op de terugweg bij de hoofdbrug in De Wilp te water geraakt. Men bracht hem spoedig op het droge, maar de geneesheer, die even te voren door de heer De Jong was gewaarschuwd, kon slechts de dood constateren. Vier leden van het corps mariniers, die op Aruba zijn gestationneerd. worden vermist. De mariniers waren gaan varen met een zeilboot en zijn niet terugge keerd. De boot, een volkomen zeewaar dige reddingssloep, is niet teruggevonaen. ondanks het feit dat met vliegtuigen en schepen de zee tussen Aruba en Vene zuela zorgvuldig is afgezocht Men ver wacht, dat ze ergens in Venezuela zijn geland. groep kwekers, die niet aan de leve ring kan deelnemen, omdat hun mos selen niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Opnieuw gaat het Aan- en Verkoopkantoor nu het z.g. afschrijf - systeem toepassen, d.w.z. dat wan neer men op aanvraag niet kan leve ren, de partij toch als geleverd wordt beschouwd en van het standaardca- paciteitscijfer wordt afgeschreven. Men krjjgt zodoende dus geen kans meer om later in het seizoen deze mosselen nog te leveren. Eerst was men van plan de kwa liteitseisen te verscherpen, maar daarvan is men teruggekomen, omda' men daardoor een nog grotere groep dreigde te duperen. Het is te hopen, dat door het Aan- en Verkoopkantoor voor mosselen, alsnog middelen worden gevonden, waardoor de export naar Frankrijk op het peil komt, dat de laatste ja ren steeds kon worden bereikt. ORDERS RUIMER DOOR STORM Tengevolge van de storm, was «ie aanvoer van Deense en Duitse mosse len, minder, de orders voor Neder land waren daardoor wat ruimer dan de vorige week. Het aandeel van Bruinisser kwekers in deze export bedroeg 4450 tonnen Waddenzeemos- selen en 800 tonnen Zeeuwse mosse len. KERKNIEUWS Zilveren ambtsjubileum ds. L. H. W. Theunissen Donderdag 27 November zal het een kwarteeuw zjjn geleden, dat ds L. H. W. Theunissen, Ned. Hervormd predikant te Aagtekerke, het predik ambt aanvaardde. Ds Theunissen werd 30 Augustus 1896 te Utrecht geboren en bezocht daar het Christelijk -gymnasium en de Universiteit. Nadat cand. Theu nissen in 1926 door het Provinciaal Kerkbestuur van Noord Holland was toegelaten tot de Evangeliebediening, verbond hij zich 27 November 1927 aan zijn eerste gemeente Terhome (classis Heerenveen). In September 1930 verwisselde de jubilaris deze ge meente met die van Lutten aan de Dedemsvaart en op 6 November 1926 deed hij, na vooraf te zijn bevestigd door ds H. J. van Heerden van Sche- veningen, zijn intrede te Aagtekerke. Momenteel is de jubilaris scriba- quaestor van de classis Middelburg, voorzitter van de Zendingscommissie in deze classis, bestuurslid van de Stichting Rusthuizen Walcheren en voorzitter van de Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinsver zorging op het platteland van Wal cheren. Naar wij vernemen, ligt het niet in de bedoeling van ds Theunissen om een herdenkingsrede uit te spreken. Waar zijn onze schepen Bloemfontein 16 te Pt. Elisabeth n. Bei ra Celebes 16 te Pt. Said n. Java. Dymas 14 v Belawan n. Makassar. Friesland p. 16 K. Guardafui n. B'dam. Kedoe 16 v. Gibraltar n. Java. Laertes 16 v. Makassar te Liverpool. Langkoeas 16 v. Soerab. n. Makassar. Maasdam 16 130 m. o. t. N. c. Race r. New York Mentor 15 te Belawan n. Amsterdam. Mndjokerto 17 te Belawan n. Java. Nigerstroom 16 v. c. Cast. te Apapa. Noordam p. 16 Scilly n. New York. Oranje n. 15 Sabang n. Djakarta. Prometheus 11 v. Newport n. Makassa Roepat 17 v Amst. te Djakarta. Ruys 16 140 m. O. Formosa n. Hongkong Slamat 17 v. Cheribon te Djakarta. Sumatra p. 16 Finist. n. Amsterdam. Talisse 17 v. Djak. te Singapore. Tjiluwah 16 v. Hongkong n. Singapore. Van Heutz 13 te Kobe. Westerdam 17 v. New York te R'daxn. Willem Ruys p 16 K Carbon n. R'dan. Joh. v. Oldenbarnevelt p. 16 K. Bengu: n Melbourne. Sibajak 17 v Wellington te Soerabaia. Waterman 17 v. Melbourne te Frcm. Zuiderkruis 16 v. Kaapstad n. A dam VAN 'TOT WIN IJPE" De te Souburg gehouden collecte te; bate van de „Unie Een School met der. Bijbel" heeft opgebracht de som var. f 388.10. De collecte voor het Protestant-Inter kerkelijk Thuisfront heeft te Sluis f 132C opgebracht. In de Geref. kerk van Gaplnge werden tot diaken gekozen de heren J. C. Sturrr. en Jac. Wattel. Gekozen tot ouderling bij de Gerei, kerk te Yerseke, de heer Jac. Nieuwen, huize en tot diaken de heer C. Sinke—cic- Putter. De collecte voor het Erefonds Ouo- verpleegsters beeft te Yerseke opgebracht f 842.98. Door het bestuur der Chr. Wijkver pleging te Yerseke was met ingang van 1 December benoemd tot wijkverpleeg ster zr van den Berg te Dussen. Naar men ons mededeelde, heeft zij zich echter teruggetrokken. Voor het diploma A scheepswerktuig kundige slaagde de heer N. Adriaanse Vlissingen, leerling van dc „D. Ruyterschool".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 11