PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Voedselproductie in West-Europa nog altijd ontoereikend BILT Polder Walcheren heft een buitengewoon dijkgeschot Kantlijn ADVISEUR VAN TRYGVE LIE PLEEGDE ZELFMOORD Vandaag WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 195e Jaargang-No. 269 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer, Adj. VV. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PI. vérv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw„ fr. p. p. f 5.70 per kw.. Losse nummers 10 cent. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 o£ 2160). Middelburg. Markt 51. telef. 3841. Goes, Lange Vorststraat 03, telef. 2475 (b.g.g. 2228). Oostlnirg. Finland?,traat 2. telef. 16. Temeuzen. Brouwerijstr. 2. Zienkzee. N. Bog'-i-tlstr. C l>,n. Vrijdag 14 Nov. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarief - Kleine advertenties (max. 8 regel? van 1—5 regels f 1—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres n dit Blad" 23 cent meer. 51)300 P.Z.C.. Middelburg Bureau Giro nr. MINISTER MANSHOLT Er is een wedloop tussen de dokter en de boer In dé Donderdagavond-vergadering: van de Tweede Kamer heeft mi nister Mansholt er op gewezen, dat de voedselproductie op de wereld nog steeds ontoereikend is. Er zijn gebieden waar de bevolking ernstig onder voed ïs. Het huidige streven naar opvoering van de voedselproductie zou men een wedloop tussen de dokter en de boer kunnen noemen. In. West-Europa bestaat een groot negatief saldo by de productie van levensmiddelen. Het is dringend noodzakelijk een aanmerkelijke produc tieverhoging to bereiken, waarvoor specialisatie en vrijere uitwisseling van goederen nodig zal zijn. Een duidelijke uitspraak van de zes Schiunan-plan-landen over sa mengaan op landbouwgebied en het scheppen van een gezamenlijke gro tere markt is nodig. Met afzonder lijke verdragen komt men er niet. Wat de Benelux betreft moest spr. constateren, dat op landbouwgebied veel werd bereikt. O ns parlement is in volle actie. De leden van de Tweede Kamer verdienen hun geld in deze be grotingsperiode zuur en alle kranten staan vol met meer of minder lange Kamerverslagen. En met die Kamer verslagen is het toch eigenlijk een merkwaardig geval. Zij zijn in iedere krant verschillend. Deze verschillen hangen samen met de kleur van het blad. In een socialistisch blad wordt uiteraard veel aandacht besteed aan wat de socialistische Kamerleden zeggen. Wat een ander zegt is van minder belang. En zo is het in het katholieke kamp en zo is het in het vrijzinnig democratische kamp en vanzelfsprekend ook in het commu nistische en het christelijke. Men kan daar krasse staaltjes van mee maken. Soms staat een rede, waaraan het ene blad kolommen wijdt, onder zeer sensationele koppen, in het andere in drie regels vermeld, ofin het geheel niet. Dat. behoort zo tot de politiek. Maar zelfs in de onafhankelijke of neutrale kranten verschillen de Ka merverslagen, behalve natuurlijk wanneer twee of meer kranten geza menlijk dezelfde Kamerverslaggever hebben. En dat komt in Nederland nog al eens voor. Waaruit nu wel die verschillen ook in de onafhankelijke bladen voortspruiten? Uit het sim pele feit, dat de kranten niet in staat zijn om de dikwijls langdurige rede voeringen der parlementariërs te pu bliceren en iedere verslaggever dus wel genoodzaakt is om uit die rede voeringen datgene op te pikken, wat hij belangrijk acht. Smaken verschil len, ook bij parlementsverslaggevers en dus Toch vraagt men zich wel eens af, hoe het mogelijk is, dat bepaalde dingen onvermeld blijven. Evert Vermeer (P.v.d.A.) heeft er bij de defensiedebatten de aandacht op ge vestigd. dat er in 1951 voor het ronde bedrag van 7 millioen gulden aan onrechtmatige kostwinnersver goedingen is uitgekeerd, omdat de ambtenaren uit de lawine van de daarop betrekking hebbende voor schriften eenvoudig niet meer wijs konden. Welnu, deze passage uit de rede van Vermeer vonden wij slechts in één enkel Nederlands dagblad ver nield, zegge, en schrijve in één! En dat was in <!e reactionnaire, der re gering verre van vriendschappelijk gezinde Telegraaf. Onze eigen parle mentaire redacteur vermeldde het feit niet, maar ook die van Het Vrije Volk niet. En toch zou men zo zeggen, dat ze ven millioen gulden een slordige duit is en dat er iets mis is, als die op een al te slordige wijze is uitge geven. En wat de minister antwoordde op deze opmerking van de heer Vermeer, dat hebben wij in geen enkele Ne derlandse krant kunnen ontdekken. Ook niet in de Telegraaf. Nu wachten wij in spanning de Handelingen af, waarin alle wijze woorden van alle wijze Kamerleden letterlijk worden afgedrukt en ook die der ministers. Die Handelingen zul len het raadsel wel opheffen. Zeven millioen onrechtmatig uit gekeerdEn geen verslaggever is er van geschrokken Gevolg van het feit, dat het by de begrotingsdebatten gewoonlijk om milliarden gaat? In de Betuwe schijnen nog al wat onrendabele boomgaarden te zijn, die slecht fruit leveren en daar mede de goede naam van de Neder landse appelen en peren bederven. Men wil die onrendabele exemplaren nu gaan rooien en op de goede grond landbouwproducten verbouwen. Even schrokken wij en met ons vermoede lijk vele Zeeuwen, van deze tyding. Als het in een fruitstreek als de Be tuwe nodig is; hoe zal het er dan in de Zeeuwse f Gebieden biistaan? Wij hebben er ons licht eens naar opgestoken. En in Zeeland dreigt de boom gaarden geen gevaar. De Zeeuwse fruitkwekers zijn met hun tijd mee gegaan. Zij hebben hun boomgaar den op peil gehouden. En onrendabel zijn ze niet. Van rooien zal in Zeeland dan ook geen sprake behoeven te zijn. Een compliment aan de Zeeuwse kwekers! Ingaande op vragen van Kamerle den over de bestaanszekerheid van de boer, constateerde de minister, dat er geen mogelijkheden waren om via een landbouwwet voor 'dè toekomst die bestaanszekerheid vast te leg gen. De beste zekerheid is gelegen in eigen kracht en in eigen organen in de publiekrechtelijke sfeer. HET PRIJSBELEID De minister staat nog steeds op het standpunt, dat er moet komen een vrije bestemming en een vrije prijs voor consumptiemelk. Een ga rantie voor eieren wilde hij overwe gen. Naar spr.'s mening was de tar- weprys redelijk. Overleg is gaande over een zekere garantie voor de varkensprijzen. De algemene achter uitgang van de werkgelegenheid in de landbouw memorerend wees de minister op de noodzaak van inten sievere bedrijfsvoering. NIEUWE PACHTWET De nieuwe pachtwet zal waar schijnlijk in dit zittingsjaar worden ingediend. De minister constateerde, dat de belangstelling voor het oprichten van bedrijfschappen niet groot is; hij zou het wenselijk achten, dat product en bedrijfschappen gelijktijdig wer den opgericht. In principe verklaarde de minister Oma weer op het dievenpad De kalm en waardig optre dende dame van ongeveer 60 jaar, klein en grijs, die onlangs een overval pleegde op een bankfiliaal te Los Angeles, is opnieuw öp het oorlogspad. De in een blauwe mantel geklede bankroofster betrad Woensdag de „Union Bank and Trust Company", bégaf zich naar het hokje van een kassierster en schoof deze een briefje toe, waarop stond; „Handel op na tuurlijke wijze. Geef mij al uw geld en maak pas na tien mi nuten alarm". Tegelijkertijd liet zij de verblufte kassierster op onopvallende wijze de revol ver zien, die zij in haar hand had. Oma-bankroofster had wederom succes. Zy vertrok met twee duizend dollar buit. De vorige maal had zij zich op deze wijze 1212 dollar toege- eigend. zich voor legeringsdeelname in een weerstandsfonds voor de tuinbouw. Over het volksbrood zei de minister tenslotte nog, dat de Bakkerijstich ting alles zal doen om te zorgen, dat dit soort brood beschikbaar blijft. Aan de tevoren gehouden alge mene beschouwingen over de land bouwbegroting 1953 namen slechts de heren Groën (K.V.P.), Egas (P.v. d.A.), Van Dis (S.G.P.) en Haken (C.P.N.) deel, van wie laatstgenoem de graanimport uit Oosteuropese landen bepleitte. VISSERIJBELEID Na de rede van de minister volgde enige re- en dupliek. Tenslotte ving men aan met de bespreking van liet visserijbeleid. De minister deelde mede, dat hij de hoofdzaken van het visserij-rapport Tinbergen met het bedrijfsleven zal bespreken. Hij. verklaarde zich be reid overleg te plegen met België in zake het eerder vrijlaten van zeevis beneden 40 cm. In het handelspoli tieke overleg wordt steeds* grote aandacht aan de visserij besteed, zo betoogde hij. De begroting werd tenslotte z.h.s. goedgekeurd, evenals die voor het landbouwegalisatiefonds met de aan tekening dat de heer Haken (C.P.N.) wilde geacht worden te hebben tegen gestemd. Te kwart over een werd de verga dering geschorst tot Vrijdagmiddag 1 uur. Twee doden bij botsing tussen bus en veewagen Ongeval eiste voorts nog één zwaar- en 13 lichtgewonden Een botsing tussen een pe'rsonccls- bus van dc E.N.K.A. (Eerste Neder landse Kunstzijdefabriek Arnhem) te Ede en een auto voor veevervoer heeft Donderdagmiddag te Ugchelen bij Apeldoorn twee doden, één zwaar- en 13 lichtgewonden geëist. De botsing tussen de bus, waarin 20 arbeiders zaten, en de veewagen geschiedde ter hoogte van het sana torium „Caesarea". Door nog niet bekende oorzaak zwenkte de chauffeur van de vee-auto met zijn wagen plotseling naar links. De buschauffeur trachtte nog, door naar uiterst rechts uit te wijken en tegelijkertijd krachtig te remmen, een aanrijding te voorkomen, doch mocht daarin niet slagen. Met een daveren de klap vlogen de twee voertuigen op elkaar. Juist waar men ze het minst zou vermoeden waren de gevolgen het ernstigst. Twee Apeldoornse arbeiders, die helemaal achter in de bus zaten, de 27-jarige F. K. en de even oude D. J. H. werden door Iosvliegende voorwerpen zo zwaar gewond, dat zij ter plaatse overleden- Een andere ar beider, J. P., eveneens uit Apeldoorn, moest in zorgwekkende toestand naar het Julianaziekenhuis te Apeldoorn worden overgebracht, evenals de chauffeur van de veewagen, J. K., die waarschijnlijk een hersenschudding heeft opgelopen. De buschauffeur en nog 12 andere inzittenden kwamen er met lichte ver wondingen af. Dc hevige stormen hebben de zeedijk bij Westkapelle zeer ernstige schade toegebracht. Aan de noordzijde van de zeewering is de glooiing aan «Ie dykvoet volkomen weggeslagen, in twee dijkvakken, elk ter lengte van 35 nieter. Er is een soort schelp ontstaan, die men thans bezig is te bekleden met zakken klei, waarvan er naar schatting 15.000 nodig zullen zijn. Deze bekleding zal later met rijstakwerk worden versterkt. Honderd arbeiders, die werkzaam waren aan cultuur-technische objecten op Walcheren, en een tachtigtal andere arbeiders, hebben in der haast zandzakken aangebracht, om het gevaar van een doorbraak te keren. Over zicht van de herstellingswerkzaamheden. ONTSTELTENIS IN V.N.KRINGEN Sprong uit het raam van de twaalfde verdieping l)e 47-jarige Amerikaan Feller, de speciale raadsman van de afgetreden V.N.-secretaris-ganeraal Trygvc Lie en juridisch adviseur van de V.N., heeft Donderdag zelfmoord gepleegd door uit het raam van zyn woning op de 12e verdieping te New York te springen. Feller, die geholpen heeft by het opstellen var. het merendeel der politieke verklaringen van Lie, pleegde zelfmoord in aanwezigheid van zyn vrouw. Hij was reeds enige tijd onder medische behandeling wegens zijn nerveuze toestand. Medewerkers van Feller verklaar den, dat deze zeer zwaarmoedig was geweest als gevolg van de jongste beschuldigingen van de commissie McCarren, dat de V.N. een toevlucht zou zijn voor opstandige elementen. Hij was de afgelopen twee dagen niet op zijn kantoor verschenen. Het nieuws van de zelfmoord ver wekte ontsteltenuis onder de afge vaardigden en ambtenaren der V.N., vooral omdat het zo spoedig na het aftreden van Lie kwam. Feller bood in het begin van deze week zijn ontslag aan, maar sommi gen zeggen dat hij dit later weer in- CALAMITEIT VAN NABIJ BESCHOUWD Herstel schade aan zeewering nog duurder dan was geraamd Diep onder de indruk waren de commissarissen van de Polder Walche ren, toen zij Donderdagmiddag tijdens laag water de Westkappelse zee dijk beklommen en de ravage aanschouwden, welke de zee, opgezweept door een vliegende Noordwester, daar eind vorige week heeft aangericht. Maar nog dieper waren zij onder de indruk toen zy later in het Polder huis te Middelburg moesten vernemen, dat met het voorlopig en definitief herstel van deze schade niet een bedrag van twee ton is gemoeid, zoals aanvankelijk was geschat, doch dat dit een uitgave van ƒ280.000 vergt. Daar voor dekking van stormschade geen lening kan worden gesloten, besloot men voor 1953 een buitengewoon dijkgeschot van 6 per h.a. voor de ongebouwde eigendommen en van 3 per 100 belastbare opbrengst voor het gebouwd te heffen. Het in de vorige vergadering vastgesteld gewone dijkgeschot voor dat jaar blijft dus ongewijzigd. Het dagelijks bestuur had voorge steld het dijkgeschot voor 1953 te verhogen met 6 per h.a. tot 56 per h.a. schotbaar en 47,80 per h.a. vrij land voor de ongebouwde eigen dommen en mét 3 per ƒ100 tot ƒ9 per ƒ100 belastbare opbrengst voor het gebouwd. De financiële commissie stemde daarmee in, doch mr J. A. Dumon Tak was bevreesd, dat een verhoging van het gewoon dijkgeschot later niet door een ver laging zal worden gevolgd. Toen hij vernam, dat een aparte heffing om administratieve redenen moeilijk kan worden uitgevoerd, kwam hij met het voorstel om dan in plaats van tot verhoging van het dijkgeschot te be sluiten tot het opleggen van een buitengewoon dijkgeschot. Het dage lijks bestuur was daar niet op tegen en er werd aldus besloten. „In een vroeg stadium van de storm is op twee plaatsen een steen uit de dijkglooiing losgeslagen en doordat het weer enkele dagen on veranderd bleef, is het afbrokke lingsproces in snel tempo voortge schreden", vertelde de ingenieur van de Polder, ir A. G. Wiersma. Het „front" is onmiddellijk beveiligd met een dikke bekleding van 13.000 zak ken klei en thans wordt, zoals de commissarissen tijdens hun excursie zelf konden zien, hard gewerkt aan de beveiliging van de flanken. Ver dere aantasting bij hoog water is dus verhinderd, maar dat betekent niet, dat de toestand de gehele win ter veilig is. De slechtste tijd van het jaar breekt aan en daarom dienen de tijdelijke voorzieningen direct ge volgd te worden door definitief her stel. De diepste gaten moeten een zandaanvulling krijgen ven daarna moet over de gehele oppervlakte van de bressen een 75 cm dikke kleilaag worden aangebracht, waarop opnieuw steenglooiing moet worden aange bracht. Dagelijks zal dan wat aan steenbezetting wordt gemaakt vast gelegd moeten worden met asfalt. De herstelkosten worden geschat op ƒ210.000, waarbij ƒ70.000 voor de voorlopige voorzieningen moet wor den geteld. STEUN VAN HET RIJK? Enige commissarissen wezen er op, dat de zeewering toch 'ook een rijks zaak is en dat de Polder de daaruit voortvloeiende lasten op den duur zonder steun van de regering niet meer kan torsen. De wnd. voorzitter, de heër J. L. v. d. Harst, deelde me de, dat deze kwestie in Den Haag in behandeling is, maar dat de Polder in overweging is gegeven, de huidige schade om practische redenen daar bij niet te betrekken. De heer J. Osté informeerde, of het schadebedrag niet over drie jaar kan worden verdeeld. Hierop antwoordde de voorzitter, dat al enigszins aan zyn wens wordt voldaan: wanneer het gehele bedrag dit jaar bjj de hef fing van het dykgeschot zou worden berekend, dan zou voor het onge bouwd een extra geschot van 9 per h.a. en voor het gebouwd van ƒ4,50 per ƒ100 belastbare opbrengst be taald moeten worden! Op een vraag van de heer K. J. van Loo deelde ir Wiersma mede, dat niet alleen tussen Westkapelle en Zoute- lande buitengewone werken aan de zeewering moeten worden uitgevoerd, maar dat volgend jaar ook weer voorzieningen nodig zijn aan de oever van de Schoone Waardin in de Zuid watering. Daarmee zal een bedrag van 200.000 gemoeid zijn, doch voor dergelijke doeleinden kan de Polder een lening afsluiten. Donderdagmiddag heeft de Com missaris der Koningin, jhr mr A. F. C. de Casembroot, in gezelschap van de hoofdingenieur-directeur van de Prov. Waterstaat, ir H. D. J. Swa- ters, de schade aan de zeewering te Westkapelle in ogenschouw genomen. Feller was onlangs ondervraagd door juristen van de commissie-Mc Carren, welke een onderzoek heeft ingesteld naar beweerde communis tische invloed onder de Amerikaanse empioyé's van het secretariaat van de Feller was een intiem vriend van Alger Hiss, voormalig ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, die thans op be schuldiging van meineed in de ge vangenis zit. Hiss zou inlichtingen hebben verstrekt aan de communis ten. EEN TROUW AMERIKAAN. Trygve lie heeft in een verklaring aan de pers gezegd: „Abraham Fel lers dood is een verschrikkelijke slag en een onherstelbaar verlies voor de V.N. en voor mij persoonlijk. Hij was een groot en trouw ambtenaar en een groot en trouw Amerikaan". Mevrouw Feller heeft in haar flat aan verslaggevers verklaard, dat haar man al enkele weken overspan nen was. Hij was plotseling naar een raam gerend. „Ik heb hem zo lang vastgehouden als ik kon", snikte me vrouw Feller, „toen viel hy". Mevrouw Feller heeft een dochter van 17 jaar, die op school was toen het voorval gebeurde. viert de Engelse kroon prins, Charles van Edinburgh, zijn vierde verjaardag; is het 100 jaar geleden, dat de Italiaanse schilder Antonio Mancini te Rome werd gebo ren. Vijftien jaar geëist wegens moord op meisje. Zonder enig teken van berouw te tonen heeft Donderdagmorgen de 29- jarige Tilburger J. de W. terecht ge staan voor de Bredase rechtbank, be schuldigd van een overval op het 19- jarige Hilvarenbeekse meisje Liesje van Breda, dat bij deze overval door hem werd gedood. De verdachte bekende de misdaad te hebben gepleegd, maar hij beweer de niet de opzet te hebben gehad het meisje te doden. Toen een fietser de eenzame kanaaldijk te Biest-Houtak- ker, halverwege Tilburg en Hilvaren- beek, op de ochtend van het misdrijf passeerde, was De W. bang om ont dekt te worden. Hij wilde het hulp geroep van 't meisje te smoren, waar door hij haar onwillens heeft ge wurgd. De officier van justitie, mr. Bins, zag in De W. een gevaarlijk man HU meende, dat De W. lange tijd uit de maatschappij moet worden verwijderd en eiste de maximum straf, 15 jaar gevangenisstraf en ter beschikking stelling van de regering. Hervatting der R.T.-Conferentie Met Suriname en Antillen Van officiële zijde wordt het vol gende medegedeeld: „Van 9 tot 11 November hebben re.geringsuiissies van de Nederlandse Antillen en van Suriname overleg gepleegd te New York met de minister van uniezaken en overzeese rijksdelen, prof. Kern kamp en de minister van buitenland se zaken, mr. Luns. Dit overleg had betrekking op de hervatting der ronde tafelconferentie tussen de drie rijksdelen, alsmede op f>roblemen van gemeenschappelijk be- ang die de Verenigde Naties betref fen. Deze voorbereidende besprekin gen zijn in een aangename sfeer ver lopen en met succes bekroond". Tot zover deze officiële mededeling. Dr. M. F. da Costa Gomez, de voor zitter van de Antilliaanse delegatie ter Ronde Tafel-conferentie, heeft me degedeeld, dat het Antilliaanse voor stel om de vergadering van de kleine R.T.C.-commissie te Willemstad te houden, zeer gunstig ontvangen was. Over een week zullen de uitnodigin gen verzonden worden. De Antilliaan se delegatie zal Maandag bijeenkomen om de leden van de Antillen voor de ze kleine commissie aan te wijzen. „De poort van Europa is weer open" Beperkende maatregelen voor scheepvaart op Nieuwe Waterweg opgeheven Alle beperkende maatregelen voor de scheepvaart op de Nieuwe Water weg zijn opgeheven, met dien ver stande. dat nabij het wrak van de „Faustus" het éénrichtingsverkeer blijft gehandhaafd en dat des nachts voor binnenkomende schepen de ma ximum diepgang van 9 meter blijft gelden. Donderdagmorgen zijn duikers op de bodem van de Nieuwe Waterweg afgedaald om de ligging van het wrak te onderzoeken. In totaal zijn nu vier Engelse bergingsvaartuigen aanwezig. Inmiddels zijn ook schepen met rijs hout en bazalt aangekomen voor de herstelwerkzaamheden aan de Noor- Peilingen in het gat in de Noorder- pier hebben uitgewezen, dat de diepte acht meter onder A,P. is. Er is be trekkelijk weinig wegspoeling ge weest. Het gat is dan ook minder diep dan gevreesd werd. Men is op het ogenblik bezig met het maken van zinkstukken. Mr. Van Walsum, burgemeester van Rotterdam, heeft Donderdagmiddag de gemeenteraadszitting gesproken over de „Faustus". Bij gunstig weer rekent men er op 20 a 24 dagen nodig te hebben om het wrak op te ruimen. Er is, volgens de burgemeester, vol doende grond voor de verwachting, dat de gevolgen van de scheepsramp tenslotte niet zo noodlottig zullen zijn als zich aanvankelijk liet aanzien. „De poort van Europa is weer open. Het werk gaat voort", aldus de burge meester. DE VERWACHT: VEEL BEWOLKING. Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk enige neerslag. Zwak ke tot matige wind uit Noordelijke richtingen. Iets lagere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1