PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Treinramp bij Rotterdam eist 2 doden en 25 gewonden BILT Zeeuws tapijtenbezit moet worden gered Kantlijn SCHEEPVAARTVERKEER NAAR ROTTERDAM TOTAAL GESTREMD Vandaag Me 195e Jaargang-No. 264 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B den Boer Adj w de Pagter Hoofdred. G Ballintijn PI verv.: W Leertouwer en H. A Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week. i 5.45 p kw fr. p p- f 5.70 per kw Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 8 Nov. 1952 ADVERTENTIEPRIJS Ci ct. per mm Minimum p aavertenue t 3.— Ing mededelingen driemaal tarief Kleine advertenties imax 8 regels) van 1—5 regels I 1— Iedere regel meer 20 cent „Brieven ol adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr 359300 P Z C Middelburg Bur Vlissingen Walstr 58—60. telef. 2355 4 lijnen (bg.g 2861 of 2160» Middelburg. Markt 51. telef. 3841. Goes. Lange Vorststraat 63. telef. 2475 (b.g.g 2228) Oostburg Finlandstraat 2. telef 16 Terneu7en Brouwerijstr 2 Zlerlkzee N Boeerdsti t 16" 'eu-i 26 TWEE WERKLIEDENTREINEN OP ELKAAR GEREDEN. Slachtoffers moesten met behulp van snijbranders en zagen bevrijd worden Op de speciale spoorlijn bij de raffinaderij van de B.PJVI. te Pernis, ten Zuiden van Rotterdam, is Vrijdagmiddag tegen zes uur een ernstig trein ongeluk gebeurd. Een tredn met werklieden reed in volle vaart in op een stilstaande trein, waarin zich eveneens werklieden bevonden. De gevolgen waren ontzettend. In de treinen brak een paniek uit en nit de wrakstukken van twee wagons stegen noodkreten op. Door de duisternis wist men niet waar eerst te helpen. Toen men later bij het licht van schijnwerpers een aanvang nam met het bevrijden van de slachtoffers, dat ongeveer een uur duurde, bleek, dat er twee doden waren en ongeveer 25 genvonden, onder wie een zestal min of meer zwaar. Ze hadden gebroken ledematen; anderen hadden een hersenschudding opgelopen. Op enkelen na moesten de slacht offers met behulp van snijbranders en zagen nit hun benarde positie be- vryd worden. De twee treinen bevatten tezamen ongeveer 1200 werklieden. er op de locomotief van de tweede trein maar een rangeerder had geze ten, die de plicht had uit te kijken en dus voor de beveiliging moest zorg dragen. Vanwege het slechte weer had hij echter in de locomotief plaats genomen. De machinist van de twee de trein zag zodoende slechts op het allerlaatste ogenblik het rode achter licht van de voorafgaande trein. Het was te laat om nog op tijd te kunnen stoppen. Hoewel hij onmiddellijk de remmen aanzette, was een botsing niet te vermyden. Waarschijnlijk zul len nu zowel de machinist als de in gebreke gebleven rangeerder voor net ongeluk verantwoordelijk worden gesteld. De eerste trein bestond uit 13 wa gons, de tweede uit acht. De doden en gewonden hadden bijna allen in het 12e rijtuig gezeten, slechts een Zoals gebruikelijk vertrokken de twee werkliedentreinen met een tus senruimte van vijf minuten van de Vondelingenplaat naar IJsselmonde. De eerste trein was evenwel ge dwongen geweest onderweg te stop pen, omdat een koppeling in het on gerede was geraakt. Het repareren daarvan bracht een oponthoud te weeg van enkele minuten, waardoor de tweede trein natuurlijk inreed. Even later moest de eerste trein op nieuw stilstaan, omdat de rangeer der, die voorop de locomotief zat, met de hand een wissel moest omleggen. Daardoor liep de tweede trein op nieuw in. Toch zou er, volgens de politie, niets gebeurd behoeven te zijn, als Ingevolge voorschrift op dit traject Wie na de redevoeringen der Ka merleden verwacht mocht heb ben, dat minister-president Drees en de nieuwe minister van fi nanciën Van de Kieft met belangrij ke redevoeringen zouden antwoor den, is wel bedrogen uitgekomen. Premier Drees is er Donderdag niet in geslaagd het regeringsprogram duidelijker te maken en constateerde alleen een tikje zorgelijk, dat de re gering in de mist vaart en dus eigen lijk zelf ook niet precies weet, wat er gebeuren gaat. Zelfs ten aanzien van de progressiviteit uitte de heer Drees zich voorzichtig. Hij merkte op, dat het verkeerd zou zijn al te veel ineens te willen. Kennelijk doel de hij daarbij op de uiteenlopende op vattingen bij de partijen, waaruit de regering is samengesteld. Kwam men dus met de rede van de heer Drees niet veel verder, bepaald teleurstellend was de rede, die ge houden werd door de minister van financiën, Van de Kieft. Lieftinck kon magistrale toespraken houden, als de Kamer hem op zijn huid ge zeten had. Hg ploeterde desnoods de hele nacht door om toch vooral de volgende dag welbeslagen ten ijs te komen en vaardig debater als hij was, wist hij dan dikwijls een bijna verloren schijnend pleit glansrijk te Winnen. Niet aldus de heer Van de Kieft. Deze ging nauwelijks in op de argu menten van zijn opponenten, hij gaf de voorkeur aan grapjes, die bij de Kamer en bij de" publieke tribune weliswaar insloegen, maar die men toch eigenlijk van een minister van financiën niet verwacht als zijn be groting en zijn politiek in het geding zijn. Het kwam zelfs zover, dat de mi nister-president en de heer Oud de schatkistbeheerder op de vingers tik ten en hem meer ernst aanrieden Overigens heeft de heer Van de Kieft met alleen mopjes getapt. Hij liet ook een waarschuwend woord horen aan het adres van degenen, die menen, dat Nederland er financieel al weer heel aardig voor staat. Een begrotingsoverschot, zoals geraamd? De minister was van oordeel, dat het als sneeuw voor de zon zal verdwij nenEen dergelijke waarschu wing is altijd nuttig. Voor het overige bleek de ver deeldheid onder de partijen, die de regering steunen, wel zeer duidelijk, toen de heer Burger (P.v.d.A.) niet alleen de Katholieken geducht te lijf ging, maar ook de regering als ge heel scherp critiseerde. Men kan van deze verdeeldheid in de komende vier jaar nog plezier beleven. De eerste herfststormen hebben Nederland geteisterd en speciaal de kustgebieden hebben er hun deel van mee gehad. Zullen zij ge volgd worden door een vroege koude golf en daarmede dan het brandstof- fenprobleem onverwacht actueel ma ken? Als men de brandstoffenhandela- ren mag geloven, zou zich dan voor de burgerij een buitengewoon onpret tige situatie voor gaan doen. On danks alle opwekkingen namelijk heeft vermoedelijk de schraalheid van vele beurzen ertoe geleid, dat de meeste huismoeders geen brandstof- fenvoorraad hebben opgedaan. Zij wachten tot het koud wordt. Het re sultaat is, dat de handelaren met enorme voorraden zitten, gebrek aan kapitaal hebben en straks niet vol doende personeel om iedereen tijdig te-helpen, laat staan tijdig nieuwe voorraad in te slaan als de tegen woordige snel wordt afgenomen. Eet ministerie van economische zaken is weliswaar niet van oordeel, dat zich in de voor ons liggende win ter een ernstige schaarste aan brand stoffen zal voordoen, maarmen kan nooit weten. Misschien, is het hunner had een plaats gehad in het 13e rijtuig, dat in het 12e geschoven was. Door deze inschuiving werden de slachtoffers op elkaar gedrukt, waardoor zij zich niet konden bewe gen. NAMEN DER SLACHTOFFERS. De beide doden zijn de 48-iarige C. Sparnboom, wonende Katendrecntse- lagedijk te Rotterdam. Hg was in dienst van de Amsterdamse Ballast Mij. De tweede was J. van Schuls, wonende Jasmijnstraat te Rotterdam. Hij was 53 jaar. MARINEMANNEN IN ACTIE. Aangezien de ramp gebeurde bij de duikbootbasis van de Ned. Marine, waren marinemannen de eersten die met brancards en ambulance aanwe zig waren om hulp te bieden en orde te scheppen in de chaos. Later hebben ook de geneeskundi ge dienst en de Rotterdamse brand weer kranig geholpen bij het red dingswerk. De slachtoffers werden naar verschillende ziekenhuizen in Rotterdam overgebracht. De lijn langs de Waalhaven zal vermoedelijk vandaag weer zijn vrij gemaakt, zodat het verkeer ter plaat se dan geen stagnatie meer onder vindt. Gaullistisch conflict. Paul Coirre, burgemeester van Pa rijs en twee gemeenteraadsleden, zijn Vrijdag geroyeerd uit de partij van generaal De Gaulle, de RPF. Drie andere Gaullistische raadsleden tra den af toen zij dit hoorden. STORM WOEDDE OVER EUROPA. „Faustus" zonk in de mond van de Nieuwe Waterweg. Het bij Hoek van Holland gestrande Panamese schip „Faustus" is Vrij dagavond omstreeks 10 uur, nadat het de gehele dag een speelbal was ge weest van de zware Noorderstormen, gezonken. Het wrak ligt precies voor de ingang van de Nieuwe Waterweg, waardoor het scheepvaartverkeer naar Rotterdam totaal gestremd is. Aan boord van een loodsboot zag men op het radarscherm de „Faustus" langzaam in de golven verdwijnen. De loodscommissaris verzocht de sleepboot ,,Humber" uit te varen om poolshoogte te nemen waar het wrak precies lag, maar de kapitein achtte dit te gevaarlijk. Hierop is de reddingsboot „Jan Leis" uitgevaren, maar deze kon het schip niet vinden en keerde terug. Voor de mond van de Nieu we Waterweg lagen gisteravond reeds verscheidene schepen te wachten. De „Faustus" heeft Vrijdag de ge- 1 hele dag het Noorderhoofd te Hoek van Holland gebeukt, waardoor ern stige beschadigingen aan het Noor derhoofd zijn ontstaan. Zoals bekend hebben de opvarenden Donderdag het schip verlaten. Blijkt vandaag dat de Nieuwe Waterweg geheel gestremd is, dan zal ook de bootverbinding met En geland gestagneerd zijn, voorzover het de diensten van de Harwichlijn en de Maatschappij Zeeland, alsme de de Batavierlijn betreft. Het blijkt nu, dat de storm, die in de nacht van Donderdag op Vrijdag over Europa en de Noordzee woedde heel wat vernielingen en schade heeft aangericht. Boven Engeland bereikte de storm een snelheid van 140 km. per uur. In Liverpool noemde men de storm de ergste sinds 25 jaar. Daken werden van de huizen gerukt, tele foonpalen omvergeworpen, bomen ontworteld en wegen geblokkeerd. Vier arbeiders zijn verdronken toen zij in de monding van de rivier de Wezer (West-Duitsland) met een boot niet tijdig konden vluchten voor de opkomende storm. In de omgeving van Parys richtte de storm talrijke vernielingen aan, honderden tele graafpalen gingen omver en vele bo men werden geveld. V is het 150 jaar geleden, dat de Nederlandse portret en historieschilder Jacobus E. J. v. d. Berg, eertijds directeur van de Haagse academie. Rotterdam werd geboren. J thans het juiste ogenblik om zich te dekken voor een eventuele koude- invasie, die zich even plotseling voor kan doen als de jongste stormvlaag. Hier en daar schijnt men te hopen op een prijsverlaging van de brand stoffen. Hierop, zo wordt te bevoeg- der plaatse verzekerd, zal echter bit ter weinig kans bestaan. et voldoening mag geconsta teerd worden, dat de eerste collecte ten bate van sociaal, maatschappelijk en cultureel werk in Zeeland begrip heeft gevonden bij de Zeeuwen. Er wordt zeer behoorlijk voor dit doel gegeven, bedragen per inwoner van 10 tot 15 cent zijn waar lijk niet slecht, integendeel zeer be moedigend. De Stichting Zeeland, welke het initiatief heeft genomen, naar Drents voorbeeld, blijkt de Zeeuwen goed ge taxeerd te hebben. In het Kanaal en langs de Neder landse kust poogden vele. schepen ijlings een veilige haven te bereiken. In Dover zochten meer dan 100 schepen een schuilplaats. In Duinkerken sloeg een droogdok op drift, maar het dok kon door twee treilers weer teruggesleept worden. Vrijdagmiddag is het Spaanse s.s. Sacbadalona bij Schiermonnikoog van zijn anker losgeslagen. Het schip dreef des namiddags in het Huiberts- gat. De reddingsboot Insulinde was in de nabijheid. De Nederlandse sleepboot Oceanus meldde Vrijdagmorgen, dat een trei- ler, die zij op sleeptouw had in Het Kanaal lossloeg. De treiler drijft stuurloos en onverlicht rond. De Nederlandse tankboot „Mat thew" is Donderdag op de Theems in aanvaring gekomen met een Britse bark, die onmiddellijk zonk. De eige- Prinses Josephine Charlotte van België verloofd. Met erfgroothertog Jan van Luxemburg. Prinses Josephine Charlotte van België is verloofd met erfgroothertog Jan van Luxemburg. De prinses is 25 jaar en haar ver loofde 31. Prinses Josephine Charlotte is de oudste doehter van koning Leopold en wijlen koningin Astrid. De Erusselaars zullen niet licht het prinsesje vergeten, dat onder het moederlijk oog van koningin Astrid, te midden van de menigte de militai re defile's gadesloeg. Tijdens de oorlog verbleef zij onder bewaking van de bezetter op het kas teel van Laken tot zg in Juni 1944 met koning Leopold, giinses Liliane, en de prinsen Boudewijn, Albert en Alexander naar Duitsland gedepor teerd werd. Prinses Josephine Charlotte kwam de eerste maal voor een kort verblijf naar België terug op 11 April 1949 en deze terugkeer werd overal geestdrif tig ontvangen. Op 10 Maart keerde zij definitief naar haar land terug. Zij toont veel belangstelling voor sociaal werk en voor de muziekkunst. Amerikaans luchtschip verdween in Oceaan. Bemanning bega! zich op een reddingsvlot De schroef van een luchtschip der Amerikaanse marine raakte, toen het gevaarte zich boven de Atlan tische Oceaan bevond, een open staand luikje, dat daardoor een gat in het sigaarvormige, met gas ge vulde omhulsel sloeg. Het luchtschip begon aanstonds hoogte te verliezen, om uiteindelijk in de Atlantische Oceaan ten onder te gaan. De be manning was er voordien in geslaagd het luchtschip te verlaten en zich op een reddingsvlot in veiligheid te stellen. Een duikboot, vliegtuigen en schepen zijn thans onderweg om de luchtschïpbreukelingen op te pikken. Het ongeluk geschiedde negentig myl uit de Amerikaanse kust, aldus wordt uit Brunswick gemeld. Het marine-luchtschip volbracht een oefeningsvlucht. Ernstige toestand in Zuid-Afrika. Niet-blanken worden opgeze* tegen de regering De Zuidafrikaanse minister van justitie, Swart, heeft Donderdag avond te Johannesburg verklaard, dat de regering niet zal aarzelen, „de meest drastische maatregelen te ne men om de openbare veiligheid te verzekeren in de huidige toestand van wetteloosheid in Zuid-Afrika". Hij zei, dat de regering wellicht fedwongen zou zijn de openbare vrij- eid in de huidige „ernstige toestand" te beperken. Er worden pogingen gedaan om de niet-blanken in de gehele Unie op te zetten tegen de regering, aldus de minister. naar van het vaartuig en zijn echtge note kwamen om het leven; hun 27- jarige zoon kon door .de „Matthew" worden gered. SCHEEPJE VERMIST. De kustwacht op Terschelling heeft Vrijdagmiddag noodseinen waargeno men. vermoedelijk afkomstig van de Harlingen 5, een scheepje, dat Vrij dag werd waargenomen op de plek, waar de noodseinen vandaan kwa men. Dit vaartuigje, waarop zich waarschijnlijk drie mensen bevinden, is niet in Harlingen binnengekomen. De motorreddingboot „Brandaris" en de sleepboot „Stortemelk" zetten het zoeken naar het scheepje voort. H. M. Koningin Juliana was Donderdagavond in het Amsterdamse theater „Tuschinsky" aanwezig bij de gala-première van Charles Chaplin's „Lime light". welke voorstelling werd gegeven ten bate van het Prins Bcrnhard- fonds. De Koningin verlaat de hal van het theater, na de voorstelling te hebben bijgewoond. Knaapje beet in de vinger van tandarts. Kreeg hij tik op de wang De Arnhemse politierechter heeft Vrijdag een tandarts tot f 10.boete of vijf dagen hechtenis veroordeeld, omdat hij. volgens de tenlaste legging een jongetje zou hebben geslagen. De tandarts kreeg op 30 Juli j.l. be zoek van een moeder met haar zoon tje. De moeder verzocht de tandarts naar het gebit van haar zoontje te. kijken. „Maar pas op", zo zeide ze. „de amandeltjes zijn veertien dagen geleden geknipt". Het hevig huilende knaapje klemde echter de lippen stijf opeen, zodat de tandarts moeite had de mond te openen. Toen hij een vin ger in het mondje had. begon het patiëntje meteen hevig in de vinger te bijten. Daarna moet de tandarts het jongetje op de wang hebben ge slagen, althans volgens de verklaring van de moeder. De tandarts was niet ter terechtzit ting verschenen. Hij had zich tegen over de politie verweerd met te zeg gen, dat hij alleen de wang stevig beet had moeten pakken om de vin ger vrij te krijgen. Hij had daarop moeder en zoontje verzochf zijn huis onmiddellijk te verlaten. Opwindende plaat. Klachten van fabrieksdirec teuren zijn er oorzaak van, dat de B.B.C. voortaan de plaat „Sugarbush" niet meer zal draaien in het programma „Music While You Work". De directeuren zeggen, dat de ar beiders bij deze plaat dusdanig in vervoering raken, dat zij met gereedschappen de maat slaan op de machines, die er niet altijd even goed tegen kunnen HERSTEL KOST DUIZENDEN GULDENS Het heeft grote culturele en geschiedkundige waarde De zeven vermaarde gobelins nit de Middelburgse Abdij Nederlands kostbaarste en mooiste wandtapijten volgens de by uitstek deskundige mej. dr. G. T. van Ysselsteyn uit Haarlem moeten worden gered. Zij zijn thans drie en een halve eeuw oud en verkeren in een zodanige staat, dat binnen niet te lange tyd tot herstel moet worden overgegaan, wil men dit rijke cultuurgoed voor Zeeland behouden. De kosten daarvan zijn ech ter niet gering: men vreest, dat hiermede een bedrag van 3000.- per m2 is gemoeid. Op het ogenblik bestaat nog niet de mogelijkheid tot restau ratie, maar het provinciaal bestuur is voornemens voor dit doel 'n reserve te vormen, waarby getracht zal worden tevens een hogere bijdrage van het rijk te verkrygen. slechts één in Zeeland aanwezig, n.l. „De slag bij Rammekens", welk ta pijt tijdelijk in bruikleen werd gege ven aan de Polder Walcheren en nu de vergaderzaal in het Polderhuis te Middelburg siert. De andere zes uitbeeldingen van de zeeslagen bg Bergen op Zoom, Lillo, Zierikzee en De Haak bij Veere, naar tekeningen van de bekende schepenschilder Heijndrick Vroom en een wapen tapijt met het portret van Willem van Oranje, naar een tekening van Karei van Mander worden, opgerold in loden hulzen, in het rijksmuseum be- Zes van de zeven tapijten beelden Zeeuwse zeeslagen in de Geuzentijd uit en vormen daarvan de beste „reportages", welke men zich kan wensen: de tekenaar stelde zich ter plaatse op de hoogte van de gebeur tenissen en pleegde, voordat hg de cartons voor de gobelins ontwierp, overleg met mensen, die aan de strijd hadden deelgenomen, onder wie Joos de Moor. De wandtapijten heb ben dus niet aleen een culturele waarde (zij zijn ongemeen fraai van ontwerp en uitvoering), doch ook een geschiedkundige. Momenteel is er waard. Zij konden in Mei 1940 bij de brand in de Abdij gelukkig worden gered. De zeven gobelins werden in een rumoerige tijd vervaardigd. Toen om streeks het midden van de 16e eeuw menige tapijtwerker de Zuidelijke Nederlanden ontvluchtte, stelde Mid delburg pogingen in het werk één hunner te bewegen zich in deze stad te vestigen, doch daar kwam niets van terecht. Wel namen er enige ta pijtenhandelaren er hun intrek. Zij kregen in 1582 een grote opdracht van de Zeeuwse Staten: de hertog van Anjou, pas verheven tot „prince en seigneur" van de Nederlanden, zou enkele dagen in de Middelburgse Abdy logeren en te zijner ere wilde men de wanden van zijn vertrekken met gobelins „aankleden" ZONDERLINGE HANDEL. Het werd een vreemde transactie. De Staten kochten de tapijten, maar verkochten deze direct na het bezoek weer, evenwel niet aan de leveran ciers, doch aanAnjou zelf, die daaruit meteen een voordeeltje kon halen, terwijl de Staten een behoor lijk sommetje verspeelden. Het werd echter nog dwazer. De Staten herin nerden zich, dat het land Anjou nog het een en ander schuldig was en het gevolg was, dat de hertog behalve de tapijten ook een bedrag van de Sta- ten-Generaal kreeg om ze te betalen, op welke wijze meteen de schuld was gedelgd! (Vervolg op pag. 2). KORTE PREDICATIE JEZUS ZEIDE TOT HAAR: „GA HEEN, ROEP UW MAN EN KOM HIER." (Joh. 4 26.) Er staat aan 't begin van dit hoofd stick, dat Jezus door Samaria móést gaan. Waarom moest dat? Blijkbaar wil de Evangelist ons in de geschiede nis, die daarop volgt, een antwoord op die vraag geven, 't Moest voor de ze vrouw en voor de Samaritanen zelf. Zij werden wel geschuwd en gehaat door de Joden, maar daar doet Jezus niet aan mee. Voor Hem beslaan de ze grenzen niet. Zijn macht en Zijn liefde strekt zich ook uit tot deze ge- schuwden en gehaten. Zij worden door Hem gezocht. En nu staat er hier zo'n mens vóór Hem, een vrouw. Zij wordt niet alleen door de Joden met de nek aangeke ken, maar ook door de Samaritanen zelf. Want, eerlijk gezegd, zo'n brave is zij niet! Wie nog een beetje fatsoen heeft en zijn goede naam niet wil ver liezen. laat zich met. dit schepsel niet in. Je zult wel wijzer wezen. Jezus knoopt echter een gesprek aan met deze vrouw. Haar verwon dering, dat een Jood zo maar met een Samaritaanse wil spreken is waar schijnlijk al even groot als haar blijd schap, dat zij nu weer eens praten kan met iemand, die haar niet kent. Zij voelt zich vrijer dan tussen haar eigen mensen. Maar dan, ineens midden in dat gesprek rukt Jezus alle mas kers, die deze vrouw draagt af en komt zij zoals zij werkelijk is^vóór Hem te staan. „Ga heen en roep uw man". Zoals een dokter de vinger legt bij de wond, zo wijst Jezus de zieke plek aan in het leven van deze vrouw. En dan ligt alles open en bloot voor Hem: leven van wilde liefdesavontu ren en schande, in één woord een le ven zonder God. Zo staat zij vóór Je zus. Dat doet Jezus nog. Ons meer of minder fatsoenlijke leven wordt door Hem onbarmhartig blootgelegd. „Ga heen, roep uw man, uw vrouw, uw verloofde, uw vader, moeder, kind, uw trouwbijbel, uwvult uzelf maar in! En als dat alles u aanklaagtheel dat leven zonder God, kom er mee naar Jezus. Dan kan het anders wor den. Bij Hem is hulp, genezing, red ding en liefde. Voor deze Samaritaan- se vrouw, maar vandaag ook nog voor u! Biezelinge. L. SCHELLEVIS. Italiaan daagt Amerikaans redacteur tot duel uit Leger vergeleken met spaghetti. Een voormalig lid van het Itali aanse parlement Fanelli, heeft O' Donneli, één der redacteuren van het Amerikaanse tijdschrift „Satur day Evening Post", uitgedaagd tot een duel op het pistool. Hij beschouwt een artikel van O' Donneli beledigend voor het Itali aanse leger. In het artikel wordt gezegd dat enige scherpe critici van oordeel zijn, „dat de Italiaanse schakel in de verdedig) ersketen van admiraal Carney gemaakt is van spaghetti". Admiraal Carney, de N.A.T.O.- commandant in Zuid-Europa, zei vo rige week dat hij diep beschaamd was door het artikel en dat het noch zijn mening noch die van zijn officieren weergaf. DE VERWACHT: ENKELE BUIEN. Aan de kust tijdelijk nog storm achtige, overigens harde tot vrij krachtige Noord-Westelijke wind. Wisselend bewolkt met enkele regen- of hagelbuien. Guur weer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1