PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Huurverhoging thans spoedig te verwachten Onhoudbare toestanden in het woonwagenkamp BILT Dr. Drees en minister Van de Kieit zien nog vele problemen Kantlijn YVONNE CHEVALUER DOOR JURY VAN MOORD VRIJGESPROKEN Vandaag 195e Jaargang-No. 263 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj W de Pagter Hoofdred. G. Ballintijn PI verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week. f 5.45 p. kwfr. p p. f 5.70 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 7 Nov. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct per rnm Minimum p. advertentie 13 Ing mededelingen driemaal tarief Kleine advertentie» (maat 8 regels» van 1—6 regels f L— Iedere regel meer 20 cent „Brieven 0f adre» Bureau van töt Blad' 25 cent meer. Giro nr 359300 P Z C. Middelburg Bur Vlisslngen Walstr. 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) Middelburg, Markt 51. telef. 3841 Goes, Lange Vorstatraat 63. telef. 2475 (b.g.g 2228) Oostburg. Finlandstraat 2. telef 16. Terneuzen, Brouwerljstr 2 Zlerlkzee N Bogerdstr C 160 telei REGERING ANTWOORDDE DE TWEEDE KAMER Zo mogelijk in 1953 meer dan 55.000 nieuwe woningen (Van onze parlementaire redacteur) De regering' zal al het mogelijke doen om het in de Troonrede aangekon digde aantal van 55.000 te bouwen woningen te overtreffen, zo deelde mi nister-president dr. W. Drees, Donderdagmiddag in de Tweede Kamer tij dens zün twee uren durende beantwoording van de opmerkingen der Ka merleden mee. Over het tweede kardinale punt van het sociaal-economisch beleid, de werkgelegenheid, sprekend, zei de minister-president, dat hjj binnen en kele dagen een uitvoerig deskundigen-rapport verwacht. Minister Van de Kieft kondigde een complex van maatregelen aan, welke o.m. ook de spoedig te verwachten huurverhoging en de regeling van haar gevolgen moeten omvatten. Dr. Drees ging aan de beschouwin gen over de verkiezingen en de par tij-verhoudingen voorbij, aangezien dit voornamelijk de partijen en het kabinet niet dan zeer indirect aan gaat. Nog voordat hij een formatie-op dracht had ontvangen, had dr. Drees reeds een brede basis in eigen kring bepleit. Hij was nooit van mening ge weest, dat een samenwerking met de A.R. principieel onmogelijk zou zijn. Het verheugde dr. Drees dan ook ten in de A JR.. georganiseerde Calvinist: Twaalf Kamerleden hebben bjj de deze week begonnen begrotings debatten in eerste instantie het woord gevoerd. De meest opvallende redenaars waren de heren Oud en de socialist Hofstra. De anderen hebben hun hart gelucht over de kabinets formatie en daarbij dikwijls wel aar- dige dingen gezegd, maar nieuwe perspectieven openden zij toch niet en veel zijn we met hun woorden dus hiet opgeschoten. De leider van de V.V.D. trok ech ter geducht van leer. Dat zou op zich zelf niet zo erg zijn, maar het merk waardige is, dat iedereen van de nieu we professor een veeg uit de pan kreeg, dat er van geen enkele partij iets heel bleef en dat met name de ministers der nieuwe regeringspar tijen het ontgelden moesten. En zijn niet die nieuwe regeringspartijen uitgerekend de groepen, waarmede de heer Oud nog niet zo heel lang gele den de „Derde Macht" wilde vormen Men krijgt even de indruk, dat on danks alle verzekeringen van het te gendeel de heer Oud de gang van za ken bij de kabinetsformatie toch niet bijzonder prettig heeft gevonden. Maar met negativisme, zoals in de jongste Kamerzitting, versterkt men de eigen positie niet. Men bereikt er alleen maar mee, dat de anderen ge prikkeld worden. De belastingexpert van de P.v.d.A., de heer Hofstra, heeft zijn stem ver heven tegen al diegen .n. die menen, dat de tijd reeds rijp is voor een in grijpende belastingverlaging. Hij stelde zich tegen over hen op het standpunt, dat de belastinggelden bitter nodig zijn. Tegelijkertijd ech ter brak hij op een voor het bedrijfs leven weldadig aandoende wijze een lans voor het verschaffen van meer zekerheid aan de bedrijven, die thans niet investeren, omdat zij het zake lijke klimaat niet stabiel genoeg ach ten. Een opmerkelijke rede, die wel een belangwekkende reactie zal uit lokken van minister Van de Kieft! Nieuwe cijfers zijn de laatste we ken gepubliceerd over de minde rende belangstelling voor het hoger onderwijs. Aan alle universitei ten loopt het aantal eerste jaarsstu denten terug, in Delft, in Utrecht, in Amsterdam, in Groningen, in Leiden. Vijf en twintig dertig procent min der, dan in vorige jaren Minder animo? Nog altijd is het een verlangen van tienduizenden Nederlanders om hun zoon te laten studeren. Maar steeds meer Nederlanders blijken daartoe niet meer in staat. De groep, waaruit de studenten grotendeels voortkwa men, verarmt. De gelijkschakeling voltrekt zich. Wil men het intellec tuele peil van ons volk houden zoals het in het verleden geweest is. dan zal men moeten overwegen om het studeren aantrekkelijker te maken. En gemakkelijker. Doet men dat niet, dan zullen de gevolgen funest zijn. Mr. J. J. Zaayer, thans procureur- generaal bij het Hoog Militair Gerechtshof, een man, die al vaker door houding of uitspraken de aandacht trok en scherpe critiek uit lokte, heeft voor het bovengenoemde Gerechtshof dezer dagen verklaard: „Ons volk en ons leger schijnen te genwoordig wel uit psychopaten te bestaanDe justitie kan niet werken met al die psychiatrische rapporten. Ieder is in beginsel ver antwoordelijk voor eigen afwijkin gen". De verdediger koos hier ogenblik kelijk stelling tegen. Waarom zijn er anders psychiaters in het leger? vroeg hij. Het moge waar zijn, dat een psy chiatrisch rapport dikwijls een be langrijk verdedigingsmiddel is, dit verschaft mr. Zaayer o.i. nog niet het recht om zo denigrerend over volk en leger te spreken. Waar blijft de humaniteit in de rechtspleging, als men geestelijke af wijkingen het in aanmerking nemen niet meer waard acht? sche volksdeel, dat hij bijzonder waardevol achtte, eveneens meer di rect bij het regeringsbeleid is betrok ken. Uitvoerig ging de minister-presi dent vervolgens in op het commu niqué van de V.V.D. Bijzonder was hij getroffen door het feit, dat .er geen woord van waardering voor minister Stikker in voorkwam. Het communi qué zou zijns inziens het in 's lands belang noodzakelijk te achten behoud van deze minister onmogelijk maken. Waarom, zo vroeg dr. Drees zich af, keerde het communiqué zich eenzij dig tegen de druk der werltnemers- vakcentralen De regering staat toch voortdurend onder druk, nu eens van middenstanders of landbouwers, dan weer van werkgevers of werkne mers. De regering, zo stelde de mi nister-president, neeft haar eigen verantwoordelijkheid en neemt haar beslissingen in het algemeen belang. Dr. Drees meende, dat dr. Beel de aangewezen man was voor binnen landse zaken omdat daardoor de con tinuïteit werd behouden. SOCIAAL ECONOMISCHE POLITIEK. In antwoord op de eis van progres sieve politiek, door de heer Burger (P.v.d.A.) gesteld, zei de minister president, dat de term „progressief" met opzet niet in de memorie van antwoord is opgenomen. Het komt dan ook niet zo zeer op woorden als wel op daden aan. In dit stadium moet men echter niet te veel ineens willen. Zo snel mogelijk zullen diver se plannen en maatregelen onder meer over huurverhoging, werkgele- f enheid, woningbouw en de intellec- uele middengroepen worden voorbe reid en aangekondigd. Met nadruk deelde dr. Drees mede, dat het niet in het voornemen der re- Moeilijk verteerbaar. De uitslagen van de Ameri kaanse presidentsverkiezingen waren moeilijk verteerbaar voor mevr. Carolyn Howard, inwoonster van Montgomery in Alabama. Zij had met een ver slaggever van het Eisenhower- gezinde blad „Montgomery Ad vertiser" gewed, dat gouver neur Stevenson zou winnen. Bij verlies moest zij de voorpa gina van dit blad, met de ver kiezingsuitslagen, opeten. Zg loste het probleem zeer listig op. Zij verbrandde de pa gina, deed de as in een kop koffie en dronk dat mengsel op. gering ligt In het voorjaar van 1953 tot afschaffing van de subsidie op de levensmiddelen over te gaan. NIEUW-GUINEA. De minister-president zette vervol gens nogmaals het standpunt van de regering inzake Nieuw-Guinea uit een. Zijns inziens geldt thans vóór al les de verplichting de ontwikkeling van dit gebiedsdeel krachtig te be vorderen en door te zetten. INTERNATIONALE VERHOUDINGEN. De Internationale verhoudingen be sprekende, wees hij op het grote be lang van de strgd in Korea voor de collectieve veiligheid. Zijns inziens zal het op het ogenblik nog zuiver defensief Atlantisch Pact ook econo misch en sociaal tot leven moeten worden gebracht. Onze bewapeningsinspanning is ten volle verantwoordbg de verdediging van Nederland zgn ook grote belan gen van andere landen betrokken. Voor ons land met name is de inscha keling van West-Duitsland geboden. Dr. Drees meende dat met de nelux reeds veel is bereikt, maar dat men de ontwikkeling niet moet for ceren. Hij hoopte en vertrouwde, dat de Benelux tenslotte volledig zal wor den verwezenlijkt. Maar in deze, zo wel als in andere internationale aan gelegenheden moeten de maatregelen op hun practische waarde en uitvoer baarheid worden getoetst. (Vervolg op pag. 7). Belgische vlieger werd ui! zijn toestel geschoten. Veiligheidsloestel kv am plotseling in werking. Enkele dagen geleden stortte te Remouchamps in de Ardennen een straaljager neer van de Belgische luchtstrijdkrachten. De piloot, zo heette het in een desbetreffend be richt, wist zich door middel van zijn valscherm te redden. Naar thans echter blijkt, was het Meteor-straalvliegtuig volkomen in orde en is het ongeluk hieraan te wijten geweest, dat de sergeant vlieger tijdens de vlucht, door het onverwacht in werking treden van het veiligheidstoestel, plotseling uit het vliegtuig werd geslingerd. „Wij vlogen reeds twintig minu ten in gevechtsformatie en dachten er aan naar Luik terug te keren, toen zonder enige reden het veilig heidstoestel in werking trad en mij dwars door de ruit van de stuurhut naar buiten wierp", zo vertelde de 24-jarige piloot Jacques de Jambin- ne. Nadat ik wat versuft door de lucht had gedraaid, trok ik aan de greep van mijn valscherm en kwam ik behouden neer naast een paar koeien." De piloot liep lichte kneuzingen op als gevolg van de aanraking met het veiligheidsglas van de cock pit. Frans offensief in Indo-China. Franse Uniestrgdkrachten zijn Donderdag in Noord-Indo-China een nieuwe aanval begonnen op naar schatting 25.000 man Vietminh-op- standelingen. die zijn samengetrok ken in het bergachtige gebied van Thai, ten Noorden van Hanoi. De Franse troepen maken goede vor deringen. Duitser diende onder valse naam bij R.A.F. Hij kwam veel te weten. Leo Dalderup, een ontsnapte Duit se krijgsgevangene, heeft onthuld, dat hij drie jaar onder valse naam bij de R.A.F. in Engeland heeft gediend en op deze wijze geheime gegevens over de radarinstallaties van de Britse defensie te weten is gekomen. Zijn verklaring is door het Britse mi nisterie van luchtvaart bevestigd. Dalderup, die thans onder een aan genomen naam in de omgeving van Dublin woont, zeide, dat hij deze me dedeling had gedaan „om te laten zien hoe spionnen en saboteurs de de fensie-autoriteiten om de tuin kun nen leiden". In 1944 kwam hg als krijgsgevangene in Engeland aan. Na zijn ontsnapping uit een krijgs gevangenenkamp in Staffordshire diende hij bij 13 verschillende stations van de R.A.F., waaronder een radar post aan de Zuidkust van Engeland. „Ik ben veel te weten gekomen over de opslagplaatsen voor atoombom men en over de Britse en de Ameri kaanse luchtstrijdkrachten", zo ver klaarde hij. PUBLIEK OP TRIBUNE JUICHTE Loste zij het dodelijk schot per ongeluk Een uit zeven leden bestaande jury sprak t\jdens een proces te Rhelms de 41-jarige Yvonne Chevalller, die reeds vijftien maanden preventief in de gevangenis heeft doorgebracht, Donderdag vrij van de haar ten laste ge legde „moord zonder voorbedachte rade" op vvglen haar echtgenoot, die op het moment van de moord juist benoemd was tot staatssecretaris in het kabinet-Pleven. De openbare aanklager had zijn requisitoir reeds besloten met een els van twee jaar gevangenisstraf. Deze lichte eis en de uitspraak wekten ver bazing onder het publiek in de rechtszaal. De officier van justit'e en de jury schenen het gedrag van het slachtoffer echter verwerpelijker te vin den dan dat van de beschuldigde. De jury had drie kwartier nodig om haar besluit te nemen. Het proces tegen mevrouw Chevallier heeft twee dagen geduurd. De belangstellenden, die de gehele rechtszaal vulden, barstten in een luid applaus los, toen de jury het standpunt van de weduwe, dat het hier een „door liefdesleed veroor- Het proces tegen Yvonne Chevallier, de vrouw, die haar man, Pierre Che valller, doodschoot. De aanklager (links) leest de beschuldiging voor. ter wijl Yvonne Chevallier (rechts), advocaat Acquaviva en de president van het Hof (op de voorgrond, rug naar de camera), luisteren. Braziliaanse gezant moet Perzië verlaten. Was onbeleefd tegen Mossadeq Volgens eerst thans ontvangen be richten is Zondag jl. aan de Brazili aanse gezant te Teheran. Gouthier, door de Perzische autoriteiten meege deeld dat hij niet langer als „persona grata" werd beschouwd. Het Perzische blad „Siassate Ma" deelde Donderdag mee dat Gouthier op de dag voor het vertrek van de Britse zaakgelastigde Middleton uit Teheran een brief aan premier Mos- sadeq had gericht, waarin hij vroeg het besluit van de Perzische regering op te schorten en aanbood als bemid delaar op te treden. In de loop van een onderhoud dat de Braziliaanse gezant de volgende dag met de Per zische premier had, zou hij zich in heftige bewoordingen tegen het Per zische besluit hebben gekeerd, waar bij hg gezegd zou hebben dat het in strijd was met het handvest van de Verenigde Naties. SAS VAN GENT, EEN PROPER PLAATSJE, MAAR Kinderen groeien op temidden van vuilnis en modder Zwart, inktzwart is de modder, waarin groentenafval en vele andere vie ze zaken liggen te rotten enwaarin een tiental haveloos geklede kleu ters zich opgetogen amuseert. Een der kinderen struikelt; zgn klomp is in de vaste brei blijven steken en juichend begraaft het een bloot voetje in de onsmakelijke substantie. Totdat een schrille vrouwenstem de boosdoe ner drastisch tot de orde roept. De moeder van het kind vermoedelijk, die het schouwspel gadesloeg vanuit haar woning-op-wielende woonwagen. Een der ongeveer vijftien wagens, welke geparkeerd staan in het woon wagenkamp te Sas van Gent. In schilderachtige wanorde, schots en scheef door elkaar, de wielen vastgezogen in de modder vande vuilnisbelt! omgeving zo klaagden, zegge en schrijve één openbaar privaat aange bracht. Een primitief bouwseltje. dat voorzichtig uitgedrukt ,,niet helemaal aan de eisen voldoet Water, dit ook voor woonwagen bewoners zo onmisbare artikel, is verkrijgbaar op een kleine kilometer afstand, zodat het met behulp van melkbussen, emmers en teiltjes tel kenmale moet worden aangevoerd. Woonwagenbewoners, dit kan men rustig constateren, zijn op het gebied der hygiëne beslist niet veeleisend. Een betegelde badkamer zullen Want woonwagenkamp en vuilnis belt zijn in Sas van Gent synoniem en men weet niet meer, wat er eerder was, het kamp of de belt. In de loop der jaren is het één, mensonwaardig geheel geworden, waar gespot wordt met de meest elementaire begrippen van de volksgezondheid. Vooral in de periode van Je suiker campagne, wanneer het kamp be- ilkt wordt door een vijftiental, me rendeels kinderrgke, gezinnen (de mannen zijn dan werkzaam op de suikerfabrieken), is de situatie on houdbaar. Tientallen kinderen en vol wassenen moeten dan leven temidden van blubber en afval, zonder electri- citeit, gas en zonder toiletten. Des- is er, omdat de boeren uit de „Zoals hier heb ik het nog nooit meegemaakt", verklaart ons een kampbewoner, een man op leeftijd, die van Friesland naar Limburg en van België naar de kop van Noord- Holland heeft gezworven. En triest wjjst hij op een der wagens, een fris geschilderde, nieuwe woonwagen. Heeft de man vijf en half duizend voor betaald en dat staat, hier <e ver smeren Het zijn niet allemaal nieuwe vehi kels, ook zielige karkasjes zijn er bij, wrakken op wielen. In deze omge ving worden het holen. WAT TE DOEN? Sas van Gent kent deze situatie reeds enkele jaren en het gemeente bestuur, zo verzekerde men ons, hoopt binnenkort een oplossing te vinden. Maar men aarzelt al geruime tijd tussen twee mogelijkheden: óf de vuilnisbelt elders aanbrengen, óf het woonwagenkamp verplaatsen. Tot een beslissing kon net echter nog steeds niet komen en zo duurt deze onverkwikkelijke toestand voort. De Ned. Vereniging voor Dierenbescher ming heeft al eens aangedrongen op het aanbrengen van een stal voor de paarden, hoewel dit probleem niet zó urgent is, gezien het feit, dat vele woonwagenbewoners beschikken over een oude auto. Maar het is wél urgent om verbe- tering te brengen in de naargeestige omgeving, waar tientallen kinderen en volwassenen noodgedwongen ver- nooit op een verlanglijstje zetten, i toeven. Om deze smet weg te wissen vragen ze een redelijke verzor-1 van wél ging. het overigens toch zo propere I plaatsje Sas van Gent! Meer Amerikaanse investeringen in niet-ontwikkelde landen. De Amerikaanse regering heeft aangekondigd, dat zij een krachtige actie zal voeren ter bevordering van de investering van particulier Ame rikaans kapitaal in de 35 landen, die onder het programma voor de hulpverlening aan onvoldoende ont wikkelde landen door de Ver. Sta ten worden gesteund. Drama in een zandgroeve te Melun in Frankrijk. Vruchteloos reddingswerk. Sedert Woensdag zitten in een zandgroeve bij Melun in Frankrijk twee mannen opgesloten. De 24-jari- ge Jacques de Menthon, een in genieur en zoon van de oud-minister Franqois de Menthon, die voorzitter was van de Europese Assem blée te Straatsburg, verrichtte met de 37- jarige technicus Henri Maioud een technisch onderzoek, toen ze door een instorting werden verrast. Honderden brandweerlieden en vrij willigers zgn aan het graven geweest om een soort tunnel te maken naar de plek waar de ingeslotenen zich be vonden. Een nieuwe instorting deed zich echter voor en Donderdagmid dag moest het graafwerk gestaakt worden. De beide technici hadden zich in de groeve begeven, omdat de arbeiders daar niet meer wilden werken. Ze verzekerden, dat het werk in de groe ve te gevaarlijk was geworden. De vader van Jacques de Menthon bevond zich in de nacht van Woens dag op Donderdag bg de groeve Hij was in allerijl gekomen, noewel hg zich juist bij het sterfbed van zijn va der, de graaf Henri de Menthon be vond, die kort daarop is overleden. Dame stond oo goede voet met scbildersgeesten. Rembrandt wilde het ook eens proberen. Mevrouw Nina Karasek, een 70- jarige krankzinnige schilderes uit Wenen, die zei. dat de geesten van vroegere grote schilders - Rem brandt, Michel Angelo, Rubens. Van Dgck en vele anderen haar hand leidden bij het schilderen van onge veer honderd stukken in de klas sieke stgl, is enige weken geleden in een ziekenhuis overleden, aldus heeft de Weense politie Donderdag verklaard. Haar beste vriendin, mevrouw Teufel, vertelde, dat zij dit feit ge heim had gehouden, omdat zij me vrouw Karasek had gezworen het niemand te vertellen. Mevrouw Teu fel zei dat mevrouw Karasek haar had opgedragen een tentoonstelling van haar werken te organiseren. Daarom had zij tot dusver steeds gezegd dat mevrouw Karasek in afzondering was gegaan tot na de 1 tentoonstelling. zaakte misdaad" („crime passionel") betrof, ondersteunde. Bij het vooronderzoek was komen vast te staan dat de verhouding tus sen de echtgenoten veel te wensen overliet. Chevallier werd mede op grond van zijn verdiensten voor de verzetsbeweging, waaraan hij met zgn vrouw deelnam, na de oorlog benoemd tot burgemeester van Or leans. Op de bewuste ochtend keerde hij uit Parijs in zijn woning te Or leans terug om enige kledingstuk ken te halen. Er ontspon zien een twistgesprek, waarbij mevrouw Che vallier hem van ontrouw beschuldig de. Chevallier gaf toe. dat hij een vriendin had en voegde hieraan toe, dat hij van plan was. een echtschei ding aan te vragen. Nadat zijn vrouw tevergeefs gepoogd had, hem van dit voornemen af te brengen, loste zij de noodlottige schoten. Na de eerste vier schoten ging mevrouw Chevallier naar beneden. Later keerde zij echter terug en loste een vijfde schot. Het belangrijkste punt in dit proces was de vraag of dit laatste schot inderdaad per ongeluk is afgevuurd, zoals mevrouw Cheval lier verklaart. Zij bekende namelijk wel. dat zij de schoten heeft gelost, doch voerde aan, dat het een .crime passionel" was. Toen de rechter haar aan het be gin van het proces vragen stelde over de gebeurtenissen op de bewuste morgen, zakte de beklaagde snikkend ineen. Haar verdediger betoogde, dat de vriendin van Chevallier in plaats van zijn cliënte behoorde terecht te staan. Vrouwen op de dichtbezette publieke tribune betuigden luid haar instemming met deze woorden. De vriendin van Chevallier, mevrouw Perreau, die evenals haar echtgenoot als getuige werd verhoord, werd door het publiek met vgandige kre ten begroet. Zij verklaarde tegenover de rechter voetstoots Chevalliers min nares te zijn geweest. Zij was bg de uitspraak niet aanwezig, evenmin als haar echtgenoot, die in zijn getuige nis verklaarde van de verhouding tussen wijlen Chevallier en zijn vrouw op de hoogte te zijn geweest. Tijdens de terechtzitting bleek dat wijlen Chevallier, toen zijn vrouw hem zijn gedrag verweet, haar cynisch had aangeraden zelf een minnaar te nemen als zij niet tevreden was met is het 100 jaar geleden, dai de Franse Senaat besloot tot herstel van het keizerrijk, waarna op 1 December 1852 president Louis Bonaparte tot Keizer van Frankrijk werd uitgeroepen. Ministers ait de West naar New York Bespreking mei minister Kernkamp De landsministers van de Neder landse antillen, mr. dr. M. F. de Cos ta Gomez (voorzitter regeringsraad), J. H. Sprockel (onderwijs) en W. R. Plantz (financiën), alsmede, de te Willemstad vertoevende vertegen woordiger van de Ned. Antillen in Nederland, dr. N. Debrot, zijn Don derdag naar New York vertrokken, teneinde aldaar met minister Kern kamp en de Ned. delegatie brj de algemene vergadering der Ver. Na ties. besprekingen te voeren over het zelfbeschikkingsrecht. Zoals bekend, is minister Kern kamp Donderdagavond per vliegtuig naar New York vertrokken, waar hij enige dagen zal verblijven, om daar na zgn reis voort te zetten naar de Ned. Antillen en Suriname voor be sprekingen over de voortzetting van de rondetafelconferentie met de West en tevens, om enige recente misvat tingen uit de weg te ruimen. De on derbreking van de reis te New York zal door de minister worden benut voor het voeren van besprekingen met de Nederlandse delegatie bij de V. N. en met de Ned. Ambassadeur te Washington. De benzinedistributie in Oostenrijk is thans opgeheven, zo deelt de toeristen bond A N.W.B. mede. DE VERWACHT: NOORD. WESTER STORM. Geldig tot Vrjjdagavond. Wisselende bewolking met enkele buien. In het Noorden van het land mogelijk tijdelijk veranderlijke wind, overigens harde wind tot storm uit het Noord-Westen. Weinig verande ring in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1