PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Attlee eist ontbinding van de groep-Bevan Prins Bernhard onder de indruk van Zeeuwsch-Vlaamse problemen Kantlijn DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN MET ENGELAND VERBROKEN 195e Jaargang-No. 245 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter Hoofdred. G. Ballintyn PI verv.: W. Leertouwer en H. A Bossbardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw.. Ir. p. p. f 5-70 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 17 Oct. 1952 ADVERTENTIEPRIJS <22 ct. per mm Minimum p advertentie f 3.— Ing. mededelingen drieman urlef. Kleine advertenties (max 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent ,3rleven of adres Bureau van dit Blad'' 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) Middelburg, Markt 51, telef. 3841. Goes, Lange Vorststraat 63, telef. 2475 (b.g.g, 2228). Oostburg: Finlandstraat 2, telef. 16. Terneuzen: Brouwerijstr. 2. Zlerlkzee: N. Bogerdstr C 160. telef. CRISIS IN ENGELSE LABOURPARTY. Een ultimatum werd gesteld Het conflict in de Engelse Labourparty is in een critiek stadium geko men. Nadat Aneurin Bevan of zoals hy door zijn vrienden wordt ge noemd „Nye" op het jongste partijcongres zes van de zeven „politieke" zetels in het partijbestuur had verworven, moest Attlee, de leider van de Labour-party, wel tot maatregelen overgaan. Een al te groot deel van de Labour-party bleek gevoelig voor Nye's leuzen inzake vermindering van de bewapeningsuitgaven en een onafhankelijke politiek jegens de Verenig de Staten. Op 11 October deed Attlee een be roep op Bevan en zijn linker-vleugel- mannen om „de burgeroorlogtaetielc" te staken en „de wapens tegen de vij and te keren". De vijand is uiteraard de Conservatieve Partij, die reeds juichte over de tweedracht in de La bourparty. Sommige Conservatieven voorspelden, dat Labour voorgoed had afgedaan en nooit meer in Enge land aan het bewind zou komen. CONFERENTIE. Op 15 October hielden Nye en zijn aanhangers een geheime vergadering in een der zalen van het Lagerhuis, waar weliswaar besloten zou zijn een Alle middelen, die in aanmerking komen om onze berichtgeving omtrent Rusland betrouwbaar te doen zijn, worden door de redactie van ons blad te baat genomen. Er wordt gebruik gemaakt van het nieuws en commentaar van persbu- reaux, die de reputatie hebben te kunnen beschikken over ervaren Rusland-kenners. De verzorging van het nieuws is toevertrouwd aan jour nalisten, die op jarenlange ervaring kunnen bogen. De strekking der be richten wordt zorgvuldig getoetst. Nieuws en commentaar uit onbeken de bronnen worden ter zijde gelegd. Meer waarborgen voor degelijkheid van berichtgeving en commentaar kan geen enkele krant geven, hoewel het natuurlijk ideaal zou zijn, als ook een regionaal blad als het onze zich de diensten zou kunnen veroorloven van een ei-varen Ruslandkenner, die op recente bezoeken zou kunnen bogen. Helaas: de meeste Rusland-experts zijn geen journalisten, de meeste jour nalisten geen Rusland-experts. Het zou aanbeveling verdienen, dat Rus land-experts werden opgeleid tot journalist en omgekeerd! Waarom, bij alle gebrekkigheid der nieuwsvergaring, bij alle studeerkamerkennis, die dus halve kennis is, toch een positief af wijzen van Rusland en het daar toe gepaste politieke en staatkundige stelsel Omdat ook datgene, wat de Russi sche machthebbers zelf publiceren, meer dan voldoende is om een den kend mens tot tegenstander te maken. Wie de Sowjet-economie bestudeert, zal niet veel moeite hebben om tot de conclusie te komen, dat deze leidt'en reeds geleid heeft tot een staatskapi- talisme. dat minstens zo verwerpelijk is als 'het Westerse kapitalisme in zijn overigens reeds lang overwonnen 19de eeuwse vorm. Het moge waar zijn, dat in de Sowjetunie vooruit gang op talloze gebieden valt te con stateren, de Russische arbeider is er allerminst beter aan toe dan de Westerse. Of hij er ooit beter aan toe zal zijn, staat te bezien. Daar komt nog brj, dat de demo cratie, zoals Rusland die kent, een aanfluiting is van wat wij onder de mocratie verstaan. De Sowjetunie is een politiestaat: de talloze zuiverin gen en processen bewijzen het. In geen Westers land is het denkbaar dat om afwijkende meningen zoveel bloed zou vloeien, zoveel verbanning zou plaats vinden'. Persoonlijke en'geestelijke vrijheid kent men in Rusland niet. Zg is do delijk voor wie er voor strijden zou. Er is in Rusland alleen plaats voor mensen die het met Stalin en de zij nen eens zijn. Voor een ander niet. Dat is nu reeds vijf en dertig ja ren zo. De kleine groep van bolsjewistische partijleiders, die in 1917 de macht in handen kreeg, heeft haar machtspositie meesterlijk geconsolideerd. Dezelfde kleine groep, naar de geest en natuurlijk niet in persoon, zwaait nog steeds de scep ter. Intussen is er in Rusland een nieuwe generatie opgegroeid en vol wassen geworden, die niet weet, hoe het elders ter wereld is en gelooft, wat de kleine groep van Sowjetdic- tatoren predikt, die niet gewend is verantwoordelijkheid te dragen en verleerd heeft, te denken. En waartoe heeft dit alles geleid? Tot iets beters, dan in het Westen bereikt is? Laat ons in alle eenvoud vaststel len, dat het Marxisme in West- Europa en Amerika zijn invloed niet heeft gemist. De twintigste eeuwse maatschappij is een andere, dan de vroegkapitalis- tische maatschappij der negentiende eeuw. Er is op sociaal en economisch ge bied zeer veel veranderd, enorme vooruitgang geboekt. Zonder bloedige offers. Zonder bit tere strijd. Zonder een regime van tranen. Zonder draconische politie- terreur, zonder opoffering van per soonlijke en geestelijke vrijheid, zon- mildere houding tegen de officiële partijleiding aan te nemen, maar men zou dan zo wil althans het ge rucht enkele zetels moeten krijgen in het nieuwe „schaduwkabinet" van Labour, dat dezer dagen gekozen zal worden en dat de politieke gedrags lijn van de partij bepaalt. In de Daily Herald, het officiële orgaan van de Labourparty werd in tussen een beroep gedaan op Bevan om zijn groep te ontbinden en de een heid van de partij te herstellen. Attlee en zijn aanhangers hebben blijkbaar niet op Bevan's antwoord willen wachten. EEN ULTIMATUM. Leiders van de Britse socialistische partij, hebben Donderdagavond beslo ten Bevan een ultimatum te stellen. Van hem zal worden geëist, dat hij zijn linkse groep ontbindt en de aan vallen op andere socialistische parle mentsleden staakt. Het ultimatum, dat is opgesteld door de leidende socialistische parlementsle den, wordt naar verwachting volgen- Werkgeversverbond wensi belastingverlaging voor bedrijfsleven. Hoewel de economische situatie van ons land een beter beeld is gaan vertonen, kan het Verbond van Nederlandsche Werkgevers toch niet volkomen optimistisch zijn ten aanzien van de ontwikkeling voor de naaste toekomst, aldus werd van bestuurszijde uiteengezet op een Donderdagmiddag te Amsterdam gehouden persconferentie, waar een nadere toelichting werd verstrekt op het jaarverslag van het Verbond, dat thans verschenen is. De redenen waarom het Verbond zich niet zo optimistisch kan beto nen zijn: het feit, dat verschillende landen terugkomen van de vrijheid Van in voer; de mogelijkheid, dat de voor raden hier te lande te krap worden en weer op peil moeten worden ge bracht, waardoor onze invoer kan toenemen en de werkloosheid, wel ker bestrijding inflatie kan brengen met een nadelig effect voor de be talingsbalans. Kort samengevat meent het be stuur. dat het economische beleid de volgende punten in acht dient te nemen De regeringspolitiek moet continu zijn; de betalingsbalans moet in evenwicht worden gehouden en er moet belastingverlaging komen voor het bedrijfsleven. de week voorgelegd aan een fractie vergadering. Indien de desbetreffende resolutie zou worden verworpen, zou den Attlee en de andere leiders van de „oude garde" zich uit de fractie te rugtrekken. Als het ultimatum zou worden aan genomen door de meerderheid van de 296 socialistische leden van het La- f^erhuis. zouden Bevan en zijn volge- ingen óf zich er bij moeten neerleg gen of rekening moeten houden met uitzetting uit de partij. De plotselinge beslissing van de hoogste leiding om de rebellen te dwingen hun kaarten op tafel te leg gen toont dat zij de huidige toestand als onduldbaar beschouwt. Er moet een einde aan gemaeakt worden, zelfs als dit ten koste van de overwinning by de volgende verkiezingen zou moe ten gaan. GROOTSTE CRISIS. Dit is de grootste crisis in de party sinds 1931, toen de toenmalige eerste- minister MacDonald en verscheidene collega's uit de paztg ti'aden om toe te treden tot een „nationale rege ring". Achter Bevan staan de ex-minister Wilson en Freeman, vijf leden van het partijbestuur en een vijftigtal parle mentsleden. Het „schaduwkabinet" nam het besluit tot het stellen van het ultima tum na een langdurige vergadering, waarin Attlee een aanzienlijke meer derheid verkreeg. De ex-premier wordt gesteund door de vroegere ex- premier Morrison en al die leden van het laatste socialistische kabinet, die een jaar geleden aftraden. Ook wordt hij naar men aanneemt, gesteund door de meerderheid van de parle mentsleden. Indien het voorstel op de fractie vergadering van Donderdag a.s. door slechts een kleine meerderheid zou worden ondersteund, van de leiders zeer worden v< Men rekent op een felle strijd. Door een gematigde groep zal getracht worden een middenweg te vinden, maar de leiders zijn besloten met het ultimatum te staan of te vallen. Schotse exorestrein reed door onveilige signalen. Kolonel Wils'on, het hoofd van de commissie van onderzoek, heeft me degedeeld dat het spoorwegongeluk te Harrow veroorzaakt is. doordat de ex- Erestrein uit Schotland met volle snel- eid door een waarschuwingssein en twee seinen, die op onveilig stonden, is gereden. De kolonel, die hoofdinspecteur is van de spoorwegen, zei dat het niet gebruikelijk is een oordeel uit te spre ken, voordat het bewijsmateriaal nauwkeurig is onderzocht, maar dat het dit nu toch heeft gedaan met het oog op het grote openbare belang. Het onderzoek is verdaagd tot een later be kend te maken dag. HOGE PRIJS STAATSLOTERIJ In de 517de staatsloterij, tweede klasse, tweede lijst, is op lot no. 10283 een prijs van f 20.000 gevallen. Een beeld uit het tweedaagse werkbezoek, dat Z.K.H. Prins Bernhard aan Zeeuwsch.Vlaanderen bracht: één van do fabrieken, die de Prins op de eerste dag van zijn bezoek bezichtigde, was de klompenmakerij van de heer C. J. Seghers te Clinge. Vol belangstelling kykt Prins Bernhard naar het uithollen van een paar klompen. Kabinet-W ilopo wankelt De kans op een kabinetscrisis in Indonesië ljjkt zeer groot, nu In het parlement Donderdag de motie van de P.N.I. betreffende het defensie beleid werd aangenomen met 91 stemmen voor en 54 tegen. Sultan Hamengkoe Buwono is nu in feite tot aftreden gedwongen .HU laat echter de beslissing daartoe aan het kabinet. In een korte verklaring zeide de sultan, dat de regering bereid is de instelling van een staatscommissie bij de wet te regelen. Voorts zei hij, dat de regering een spoedige beslissing wenst ten aanzien van de Nederlandse mili taire missie, welke kwestie evenals andere zaken, een diepgaande studie vereist. Een woordvoerder van de P.N.I.. Manai Sofiaan verklaarde nog, dat de P.N.I.-motie niet het karakter heeft van een motie van wantrou wen. Wel zeide hij, dat indien thans een kabinetscrisis zou ontstaan, deze niet rechtstreeks door het par lement zou zijn veroorzaakt, maar door het kabinet zelf, dat zich te rugtrok. Prinses Sibylla. In verband met het bezoek, dat H.ILH. Prinses Sibylla van Zweden aan Vlissingen brengt om er het nieuwe schip voor de Zweden-Amerika-lyn offici eel te water te laten, brengen wij op pagina 7 van deze edi tie een artikel, gewijd aan deze vorstelijke gaste. Groot was de verslagenheid in Zweden, toen de echtgenoot van de prinses enige jaren ge leden het leven liet by een vliegramp op het vliegveld Kastrup in Denemarken en sterk was het gevoel van me deleven. Sterker echter was de vitaliteit van prinses Sibylla, die voortleefde met haar gezin ?n met haar volk. dat haar op handen draagt. Van deze ver bondenheid tussen de prinses, haar gezin en het Zweedse volk, geeft onze reportage een uitstekend beeld. Speelautomaten in strijd met loterijwet. Veertien dagen geleden stond voor het gerechtshof te Leeuwarden in appèl terecht O. E. Z„ hotelhouder te Hoogezand, die door de Groninger rechtbank was vrijgesproken van het opzettelijk gelegenheid geven tot ha zardspel. De procureur-generaal bij het Hof te Leeuwarden achtte de ten laste gelegde overtreding bewezen en vorderde f 100.— boete subs. 50 dagen hechtenis en vernietiging van de speel automaat. Het Hof veroordeelde ver dachte tot f 10.boete of 5 dagen hechtenis, waarmee het uitsprak, dat ook deze speelautomaten vallen onder het begrip hazardspel. BESLUIT VAN MOSSADEQ. Londen weet officieel nog van niets. Na maandenlange strubbelingen is dan eindelyk de Perzische kogel door de kerk. Via radio-Tcheran deelde premier Mossadeq Donderdag mede, dat hjj de diplomatieke betrekkingen van zijn land met Engeland verbreekt „Maar", zo verzekerde Mossadeq, „deze maatregel beoogt geen afbreuk van de vriendschapsbanden tussen de beide landen", al moest hij constate ren, dat de betrekkingen tussen Perzië en Engeland de laatste tijd veel van haar belang hebben verloren. Hij sprak echter nog wel de hoop uit dat de Britse regering haar politiek zou wijzigen in het licht van de huidige om standigheden en dat vriendschappelijke betrekkingen tenslotte hervat kun nen worden. Mossadeq, die deze verklaring in de Kamer zou hebben afgelegd, doch dat niet kon doen, omdat het quorum ontbrak, zeide, dat Perzië zijn best gedaan had om een oplossing te be reiken van de oliekwestie. De Britse regering had evenwel een regeling steeds belet- In strijd met het inter nationale gebruik had Engeland het Perzische volk aan geweldige econo mische druk blootgesteld. Perzië was Ex-koning Faroek heeft bijverdiensten Ex-koning Faroek van Egypte zal in een artikelenserie in het Romeinse blad „II Messagero" zijn volledige le vensgeschiedenis vertellen. Zondag a.s. verschijnt het eerste artikel. ,Het is een verhaal, dat sen sationele onthullingen zal bevatten", aldus meldt het blad. DE TWEEDE EN LAATSTE DAG. Alles en iedereen heeft ertoe bijgedragen om het werkbezoek van Prins Bernhard aan Zeeuwsch-Vlaanderen zo goed mogelijk te doen slagen en een bijzondere pluim verdient in dit verband wel de verkeersgroep van de Rijkspolitie, die de af gelopen twee dagen zulke uit stekende diensten heeft bewe zen. Zeer terecht bracht Prins Bernhard aan het besluit van zijn bezoek aan Zeeuwsch- Vlaanderen dank aan deze mensen, die onvermoeid in touw zijn geweest om ervoor te zorgen, dat de lange colon ne van auto's met de vorste lijke gast, zijn gevolg, dc ge nodigden en de vertegenwoor digers van de pers, snel en zonder het minste oponthoud van de ene plaats naar de an dere kon trekken. Overal wa ren de wegen ty dig vrijge maakt en overal werden de vele belangstellenden op keu rige wijze op een afstand ge houden, zodat de prins zich vrij en ongehinderd kon bewegen. Een pluim voor dit wakkere groepje is inderdaad volkomen op zijn plaats der opoffering van de menselijke waardigheid. Waartoe zou men dan de voorkeur geven aan de Sowjetmethoden? Waarom Er is geen enkel redelijk argument te vinden. Onze maatschappij zal zich verder ontwikkelen in gematigd-socialisti sche richting. Dat zal geleidelijk gaan Er zal evolutie zijn zonder re volutie. Daaraan kan men veilig de voor keur geven. Het is voor individu en volk beter. De West-Europeaan zal in Rusland vergeefs naar iets zoeken, waarom hij de Rus benijden zou. De Russen kunnen niet hetzelfde zeggen. Dat staat wel vast. En daarom staan wij als blad dan ook vierkant tegenover de Sowjet unie. daardoor gedwongen de betrekkingen met Engeland af te breken, aldus Mos sadeq. Mohammed Davallon, de Perzische zaakgelastigde in Londen, verwacht, dat hij naar Teheran zal worden te ruggeroepen. Volgens een woordvoer der van-de ambassade is de ambassade niet te voren op de hoogte gesteld van het besluit, de diplomatieke betrekkin gen met Engeland te verbreken. De Perzische minister van buiten landse zaken, Hoessein Fatemi, heeft berichten van plaatselijke bladen te gengesproken, als zou de Amerikaanse ambassadeur met stopzetting van alle hulp gedreigd hebben, indien Perzië zijn betrekkingen met Engeland zou verbreken. OPLOSSING OLIEKWESTIE NOG MOEILIJKER. Een woordvoerder van het State Department heeft verklaard, dat het Perzische besluit wordt betreurd, daar het de oplossing van de oliekwestie nog moeilijker maakt. De Perzische ambassadeur te Wash ington zei, dat hij alles zou doen wat hij kon om een feitelijke verbreking van de .betrekkingen tussen zijn land en Engeland te voorkomen. De open bare mening in Perzië oefende even wel enorme druk op Mossadeq uit op dit punt. Een officiële bevestiging van het verbreken der betrekkingen was Don derdagavond om 11 uur te Londen nog niet ontvangen. Dit alles heeft mij veel belangstelling ingeboezemd" „Ik ben diep onder de indruk gekomen van uw mooie en nyvere land", verklaarde Prins Bernhard by het verlaten van Zeeuwsch-Vlaanderen na zijn tweedaagse werkbezoek, dat Donderdagmiddag eindigde. „Wat ik ten Zuiden der Westersehelde heb gezien, heeft my veel belangstelling inge boezemd en ik ben getroffen door de menigvuldigheid der problemen, waarmede men hier te kampen heeft". Deze tweede, tevens laatste dag van het werkbezoek was inderdaad wel in staat om ook de prins te imponeren. Draagt niet ieder paard dat in Nederland rondloopt ten minste twee hoefijzers, die uit Stoppeldijk in Zeeuwsch-Vlaanderen afkomstig zyn? De prins heeft deze hoefijzers zien smeden, terwijl het ijzer heet was. Van Stoppeldijk is hjj gegaan naar Sluiskil, waar hij het overweldigende fabriekscomplex der Compagnie Neêrlandaise de 1'Azote in ogenschouw nam. Vervolgens ging de tocht naar Oostburg, waar op een door duizenden omringde Markt het mooiste en beste vee en de krachtigste paarden van Zeeuwsch-Vlaanderen stonden opgesteld ter ere van Zyne Koninklijke Hoogheid. Tenslotte ging de tocht naar Eede, waar de vlassers hun noeste werk verrichten en ook daar legde de prins een zeer grote belangstelling aan de dag. niet anders, of de Prins moet wel met vreugde terugdenken aan deze tweedaagse reis door dit deel van Nederland. Nadat Prins Bernhard de nacht had doorgebracht ten huize van Baron Collot d'Escury in Kloosterzande, begon in diens tuin de tweede dag van dit werkbezoek met een auba de, uitgevoerd door de schooljeugd van Kloosterzande, Terhole. Groe nendijk en Lamswaarde. Hier wer den in tegenwoordigheid van het gemeentebestuur de schoolhoofden aan Z.K.H. voorgesteld. Van Kloosterzande ging het ver volgens in ijltempo naar Stoppeldijk, waar een bezoek werd gebracht aan de hoefrjzerfabriek van de heer H. Kerckhaert. Hier werden de heren H. en P. Kerckhaert aan de Prins voorgesteld, evenals vier leden van het personeel, die langer dan een kwarteeuw in dit bedrijf werkzaam. Bovendien trof ook deze tweede dag wederom de gemoedelijke, pret tige manier, waarop de Zeeuwsch- Vlamingen de echtgenoot van hun koningin ontvingen en te woord stonden. Ging niet een hunner, toen hij Prins Bernhard een bedrijf moest rondleiden zelfs zóver, dat hij te gen Prins iBernhard zei: „Majesteit, U vindt het zeker wel goed, dat ik mijn hoed opzet, dan heb ik mijn handen tenminste vry om te pra ten." De Prins verklaarde lachend, dat hij er volledig mee accoord ging en met de hoed op het hoofd leidde de man in kwestie de Prins door zijn bedrijf en het gesprek vlotte buitengewoon. Ook nu weer beierden overal de klokken, ook nu weer speelden over al de harmonieën en fanfarekorp sen, ook nu weer was overal de ganse bevolking uitgelopen om Prins Bernhard te begroeten. Het kan zijn, en de heer A. Schieman, on derwijzer hoefsmid. BEZOEK AAN DE AZOTE. Over de verre van goede wegen van Zeeuwsch Vlaanderen werd hierna naar Sluiskil gereden, waar een bezoek werd gebracht aan de Compagnie Neerlandaise de l'Azote. Hier waren baron de Posson, voor zitter van de Raad van Beheer en ir. C. F. M. J Wats, directeur der fabrieken met de andere leden der directie, dr. ir. Borelli, G. P. A. van deii Berg en ir. Gena ter be groeting aanwezig. Na een rond wandeling door de watergasfabriek, de afdeling Linde-synthese, de sal- peterzuurfabriek en de zwavelzure ammoniakfabriek, de zwavelzuur fa briek en de electrisclie centrale, werd in het Casino van het enorme bedrijf een bespreking gehouden over de problemen, waarvoor ook deze onderneming zich gesteld ziet. Daarbij werd door de directie on der meer gewezen op het feit, dat de Azote er als buitenlandse onderne ming nog niet in geslaagd is, haar recht op vergoeding der oorlogs schade erkend te zien, maar omge keerd door de Nederlandse regering en de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel krachtig gesteund is by de wederopbouw der tydens de oorlog geheel vermelde bedryven. Zeer genoegelijk onderhield de Prins zich buiten tegenwoordigheid der directie geruime tijd met de fa- briekscommissie uit het personeel. Daarbij werden de nijpende woning- problemen en de loonproblemen be sproken. terwijl gepleit werd voor een regeling der pensioenen. Specia le belangstelling legde Z.K.H aan de dag voor de ten dele invalide oud-strijders die in dit bedrijf werk zaam zyn. Üe heer Paree diende dienaangaande van voorlichting. (Vervolg op pagina 2) Verbetering Betalingsbalans is geflatteerd. Advies van S.E.R over vraagstuk yan dividendbeperking. Ook al kan worden vastgesteld, dat het beeld van de betalingsbalans zich in het afgelopen jaar in gunstige zin heeft ontwikkeld, toch moet naar het oordeel van minister v. d. Kieft aan de andere kant niet uit het oog worden verloren, dat deze verbetering geflat teerd is. Op een voortduren van een gunstige positie van de betalingsba lans mag niet gerekend worden. Al dus de minister in zijn antwoord op het voorlopig verslag der Tweede Ka mer over het wetsontwerp van de di videndbeperking. Ten aanzien van de vraag, of de di videndbeperking na afloop van de pe riode, waarvoor thans verlenging wordt voorgesteld, moet worden be stendigd. alsmede ten aanzien van de vraag of dan wijzigingen moeten wor den gebracht in het systeem der wet, is de regering voornemens, mede in verband met de dan te bepalen loon- en prijspolitiek, op korte termijn het advies van de Sociaal Economische Raad in te winnen, aldus de minister. DE VERWACHT: OCHTENDMIST. In de ochtend plaatselijk mist, ove rigens droog weer met overdrijvende wolkenvelden. Zwakke, veranderlijke wind. Ongeveer dezelfde temperatu ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1