PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Felle aanval van de Rus Malenkow op de Verenigde Staten BILT Vlissingse woningvoorraad weer op het peil van 1940 Kantlijn Vandaag HET IS VAN VITAAL BELANG DE KOUDE OORLOG TE WINNEN 195e Jaargang-No. 236 Dagblad uitgave van de ürma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie P. van de Velde en F. B. den Boer, Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn PI verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week. f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 7 Oct. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 13 ct. per nun Minimum p. advertentie 1 3 Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Vlisslngen Walstr. 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) Middelburg. Markt 51 telef. 3841; Goes. Lange Vorststraat 83. teiei 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2. telef 16; ferneuzea Brouwerijstr. 2; Zierikzee N Bogerdstr r;0 telef. 1 COMMUNISTISCH CONGRES IN MOSKOU Acheson: Een duidelijke waarschuwing De breedgeschouderde Malenkow, die er van houdt in de semi-militaire jas te lopen, waaraan ook Stalin meestal de voorkeur geeft en die nu wel haast zeker Stalin zal opvolgen, is de overheersende figuur op het negen tiende eongres van de Communistische Partij te Moskou. Na 1999 toen Josef Stalin op het achttiende congres een pollek uitstippelde, die liet aan Hitler mageljjk maakte zijn aanval op Polen te doen, is er geen par tijcongres meer geweest. Vyf uur en tien minuten heeft Malenkow Zondag gesproken over de wijzigingen, die de jongste oorlog heeft gebracht in het wereldbeeld, over de toekomst van R usland over de samenwerking met andere landen, over de verdraagzaamheid tussen kapitalisten en commu nisten. Nog hing de schaduw van Lenin over het congres toen zijn oude stelling, dat de kapitalistische landen elkander zullen verscheuren werd opgerakeld. Maar het was toch meer de leerling van Stalin hoe heftig werd Stalin toegejuiclid toen hij achter de bestuurstafel plaatsnam die het spel van politieke intrigue en propaganda met volle scherpte speelde om voor Rusland direct-gr^jpbare voordelen te verkrygen. Malenkow ving aan met een be- spreking van de internationale toe stand. Hij zag voor de kapitalistische landen slechts economische moeilijk heden, die veroorzaakt werden door de uitbreiding van het Amerikaanse imperialisme en die verscherpt wer den door imperialistische pogingen om een uitweg te vinden in voorbe. reidingen voor een nieuwe oorlog. De Sowjet-Unieen de volksdemo cratieën, zo beweerde hij, hebben een économie, die geen crisis kent Een scherpe aanval deed hij op Amerika, dat de economiën van an dere kapitalistische landen ontwricht door die landen Amerikaanse goede ren op te dringen en tegelijk de in voer uit liet buitenland te belemme ren. Hij'verweet aan de U.S.A. agressie ve daden en sprak over de nederlaag van het kapitalistisme in China, Ko rea en Vietnam. De Amerikanen, zo zei hij. hebben besloten de vrede te schenden en een nieuwe oorlog voor te bereiden Vol gens Malenkow zouden de Sow jet- strijdkrachten op het ogenblik niet sterker zijn dan vóór de oorlog. Ma lenkow ontkende, dat de Sowjet- Unie het Britse Imperium bedreigt. Het is Amerika, dat aan de Britten stuk voor stuk imperium ontneemt. De V.S. zweren samen tegen hun eigen bondgenoten in de koloniën en afhankelijke gebieden. Malenkow kondigde aan, dat de de fensieve macht van de Sowjet-Unie door de partij onwrikbaar zal worden versterkt. IN VREDE? Hij herhaalde de stelling, dat ka pitalisme en communisme vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan en Met de defensie van de landen van het Atlantisch Pact is het nog altijd niet in orde. Zon dag heeft generaal Ridgway nog eens duidelijk gezegd; de veertien landen zijn hun voor 1952 aangegane verplichtingen niet nagekomen Dat is natuurlijk niet in. de haak en de Amerikanen maken er terecht aan merking op. Evger is dat zelfs in de hoogste' Nederlandse militaire krin gen nog steeds geen ernst wordt ge maakt met de bewapening. De Haag se molens malen te langzaam. Van ministeriële zijde is namelijk dezer dagen een rondschrijven uitge gaan aan hoge ambtenaren van de ministeries van oorlog en marine, óm er de aandacht op te vestigen, dat er ernst met de bewapening moet worden gemaakt. Afdelingshoofden, officieren en ambtenaren verlenen1 aan de uitvoering van opdrachten niet van harte medewerking en tot hen behoorden, blijkens de toezen ding van de circulaire, zelfs de hoog ste functionarissen. Het rondschrijven bevat een nog al scherpe terechtwijzing Het is te hopen, dat er achter de Haagse departementale schrijf- bureaux iets op wordt uitgedaan. In 1940 zaten we met een leger, dat alle optimisme ten spijt, niets in te brengen had. Als „Den Haag" niet meewerkt, zullen we bij een onverhoopt nieuw conflict voor dezelfde onaangename verrassing staan. Niemand, die daar erg gebrand op is Als de voorteltenen niet bedrie gen, zal binnenkort het afge broken overleg tussen Neder land en Indonesië- weer worden her vat. De Troonrede heeft het reeds aangekondigd. De grote moeilijkheid zal dan we derom Nieuw Guinea zjjn. Daarbij zal als vaststaand uitgangspunt worden aangenomen, dat er over de souve- reiniteit niet te praten valt. Wel echter kan er over de toekomst wor den gesproken. Nederland zal dan echter tevens moeten bedenken, dat Indonesië ook wel het een en ander te maken heeft met Nieuw Guinea. Dat heeft men ook van Australië toegegeven. Waarom dan niet van Indonesië? Zelfs zou men Australië gevoegelijk bij het Nederlands-Indo nesisch overleg kunnen inschakelen, al is dat wellicht minder gewenst. Indonesië zal mee kunnen werken aan de ontwikkeling van Nieuw Gui nea. Daarvoor zal het zijn belangen kunnen behartigen op loyale wijze Ook al wordt de eis van Soekarno, da.t Nieuw Guinea bij Indonesië inge lijfd moet worden niet ingewilligd. noemde een oorlog tussen de kapita listische landen onderling waarschijn lijker, dan een oorlog tussen de ka- pitalische landen en de Sowjet-Unie. De buitenlandse politiek der Unie is gericht op een vreedzame regeling van de geschillen. Sprekende over het economisch le ven in Rusland, wees hij op produc- tie van de atoombom. De productie van landbouw en industrie zijn thans groter dan voor de ooi-log, maar in vele industrieën wordt het werk nog slecht gedaan. Er is nog een groot tekort aan huizen. Malenkow ont wikkelde een programma om de pro ductie op velerlei gebied te verho gen. Hij deelde mede, dat op 1 Oc tober 1952 het ledental van de com munistische partij 6,8 millioen be droeg. AFWACHTEN Tot zover de rede van Malenkow. In diplomatieke kringen te Moskou ziet men er een poging in om de •V. S. van hun bondgenoten te isole ren. Blijkbaar willen Malenkow en Stalin een politiek van afwachten vol gen en willen ze toekijken hoe de ka pitalistische wereld door economische moeilijkheden uiteen valt. Ook de re de van Molotow, die het congres opende, had in diplomatieke kringen sterk de aandacht getrokken. Molo tow legde er vooral de nadruk op, Mr. Donker over gratie verlening aan Lages. Drie hoofdbestuursleden van de Nationaal Federatieve Raad van het Voormalig Verzet hebben een onder houd gehad met de minister van jus titie, mr. L. A. Donker, over het be sluit to het verlenen van gratie aan Lages. Het kwam mr. Donker vooi* in strijd te zijn met de rechtsopvattin gen van het op een hoge trap van beschaving staande Nederland, nu nog 7% jaar na het einde van de oorlog 'een doodvonnis te laten voltrekken. Overigens bleek, dat mr. Donker een open oog had voor alle facetten van het moeilijke probleem Lages. Het hoofdbestuur van de nationale federatieve raad merkte over de be slissing van de minister nog op: „In de persoon van de huidige" minister ligt de waarborg dat geen sentimen tele barmhartigheid zal worden be dreven. Levenslange gevangenis straf, met steeds het lijden van de slachtoffers voor ogen, is voor velen zwaarder ie verduren dan een in enkele seconden voltrokken dood straf". De Benelux-conferentie in Knokke. Malaise in heft ruilverkeer. Het ministerie van economische zaken te Brussel bestudeert de me dedelingen van de centrale econo mische raad over de malaise, die in sommige sectoren is ontstaan door de huidige stand van het Benelux- ruilverkeer. Het departement van economische zaken zou in beginsel gewonnen zijn voor een formule volgens welke de centrale economische raad voortaan door middel van een afzonderlijke ad viserende vertegenwoordiging nauw betrokken zou worden bij alle werk zaamheden, die moeten leiden tot de definitieve verwezenlijking van Be nelux. Dit betekent, dat in de huidi ge peiiode de raad de conferentie zal volgen waarin tijdelijke bescher mingsmaatregelen worden uitge werkt. Men acht dit overleg plegen ook van belang aan de vooravond van de Beneluxconferentie in Knokke. dat de Sowjet Unie niet meer geïso leerd stond in de wereld. ACHESON ANTWOORDT De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken Acheson heeft in een rede te Pittsburgh reeds gerea geerd op de. toespraak van Malen kow. Hij o.m,: „De Sowjet-Unie zal haar militaire macht blijven uitbreiden, ook al zou zij haar spijkerlaar/,en verwisselen voor zachte pantoffels. Wij mo-eten bedacht zjjn op toenemende commu- nistische pogingen tot ondergrondse actie, liet zaaien van verdeeldheid tussen de vrye landen en het uitbui ten van de wezenlijke moeilijkheden, waartegenover deze staten zich ge steld zien. Dit is de onmiskenbare duidelyke waarschuwing welke Sta- lins jongste schriftelijke verklaring en de redevoeringen op het Zondag jl. te Moskou begonnen communisti sche congres voor ons inhouden. En zelfs, indien de Russen daad werkelijk hun tot nu toe gevolgde tactiele zouden wijzigen, kunnen wij er zeker van zijn dat de methode van de openlijke aanval onverwijld zou worden hervat, indien de niet-com- munistische landen zich in slaap zou den laten wiegen, zich zouden over geven aan gevoelens van zelfvol daanheid of ook maar in het minst zouden verslappen bij het opbouwen van een verdedigende macht". Malenkow: De Amerikanen hebben besloten de vrede te schenden. ..Viert de Oost-Duitse staat zjjn stichtingsdag; ...is het 20 jaar geleden, dat het door Sir Thomas Beeeham opgerichte Londens Philhar- moniseh Orkest onder diens leiding zijn eerste uitvoering gaf. Korps van vrijwillige reservisten voor V.N. Voorstel van Trygve Lie. In de komende algemene vergade ring van de Verenigde Naties, zal een voorstel van secretaris-generaal Trygve Lie aan de orde komen, hou dende instelling van een korps vrij willige reservisten ter uitvoering van collectieve veiligheidsmaatregelen. Dit voorstel heeft Lie bij de com missie voor collectieve maatregelen ingediend. Lie stelt zich voor een korps van 59 a 60.000 vrijwilligers, dat ter be schikking van de V.N. zou moeten staan, voor het organiseren van weer stand tegen een eventuele aanval. Voorts worden door de commissie als maatregelen tegen een eventuele aanvaller genoemd economische sanc ties en hulp aan de aangevallene. Wafd zwicht voor Naguib Nahas uit de partij gestoten. Nahas Pasja, de leider der Wafd- partij in Eypte en oud-minister-presi dent heeft Maandagmiddag gekapitu- leerd. Vorige week had hij nog de moed na een telegram van zijn jeugdige vrouw in Zwitserland om te verkloren, dat de Wafd zich niet zou onderwerpen aan de nieuwe rege ling voor de registratie van de poli tieke partijen in Egypte. „God en liet vertrouwen van hei Egyptische volle", zouden hem daarbij tot steun zijn. Welnu, het is misge gaan met het vertrouwen van het Egyptische volk. En ook met het vertrouwen van zijn mede-bestuursleden, die Maandagmid dag besloten zonder Nahas een ver zoek tot registratie van de Wafd-partij in te dienen. Nahas verklaarde aan de pers, dat hij de leiding van de partij aan zijn mede-bestuursleden zou overdragen. '„Ik moet", zo zei hij, „alles doen wat in mijn macht is, opdat de partij zal blijven voortbestaan". Nahas is afkomstig uit eenvou dige boerenkringen. Aanvankelijk leid de hij ook als minister-president een eenvoudig leven, totdat hij een jonge vrouw uit de kringen der groot-grond bezitters huwde. Toen kwam er een paleisachtige villa, vertoon van grote weelde en als slot thans de „zuive ring". De Wafd-partij heeft zich Maan dagavond laten registreren. De par tij heeft dit zonder Nahas gedaan. Het registratieverzoek werd door Abdel Salaam Fahmy Gomaa, de vermoedelijke opvolger van Nahas, aan de minister van binnenlandse zaken, Soleiman Hafez, overhandigd. Politieke crisis rond het Indonesisch leger. Sprake van enquêtecommissie Tijdens de zevende legerdag te Djakarta heeft Zondag het Indonesi sche leger een grote parade gehou den. President Soekarno was er bij. Hij had een dagorder uitgegeven, waarin hij betoogde, dat de nationale staat, waarnaar gestreefd wordt, nog niet werd bereikt. „Uw speciale opdracht is nog niet geheel uitgevoerd,", aldus de procla matie. Intussen gonsde het Zaterdag en Zondag in Djakarta van geruchten over een regeringscrisis, waarin het leger en het ministerie van defensie een rol spelen. De meerderheid van het parlement wil namelijk, een reor ganisatie van dat ministerie Er is sprake van een enquêtecommissiedie een onderzoek zal instellen. Maan dagmorgén begonnen in het Indone sisch parlement de beschouwingen in tweede termijnover de defensiebe groting. De Partai Soeialis Indonesia heeft gedreigd haar beide ministers uit het kabinet te zullen terugtrekken als er een reorganisatie of reforma- MAARSCHALK MONTGOMERY twee dingen nodig Meer geld voor buitenlandse reisjes. Volgens de tot nu toe bestaande regeling bedroeg het jaarmaximum aan deviezen voor toerisme naar de Europese landen, die in O.E.E.S.-ver- band samenwerken, 400.voor personen en 14 jaar en ouder. Thans is dat jaarmaximum verhoogd tot 600.voor personen van 12 jaar en ouder. Gemeenteraadsverkiezingen in België Bijna 5 V2 millioen Belgen zullen aanstaande Zondag ter stembus gaan om nieuwe gemeenteraden te kiezen voor de 2666 gemeenten, die België telt. Van een verkiezingscampagne is op dit ogenblik, afgezien van enkele affiches, die oproepen op deze of ge- ne candidaat zijn stem uit te bren gen, nog weinig te merken en ver wacht wordt, dat de propaganda zich voornamelijk zal concertreren op de twee dagen, die onmiddellijk aan de verkiezingen voorafgaan. MAARSCHALK MONTGOMERY De zes grote vraagstukken van het geallieerde opperbevel in Europa „De Atlantische staten hebben een opperbevelhebber voor de koude oor log nodig, die tot taak zou moeten krijgen een vaste lijn te brengen in de Westerse propaganda. Wanneer de politici helemaal niet meer uit de knoei boel van een koude oorlog komen, krygen wij militairen de opdracht het dan maar daadwerkelijk uit te vechten". Dit verklaarde de plaatsvervan gend opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in Europa, veld maarschalk Montgomery, op een Maandag te Londen gehouden perscon ferentie. Voor het voeren van de koude oor log zijn, volgens Montgomery, twee dingen nodig: overeenstemming over een algemeen geallieerd plan en het scheppen van een doelmatig werken de organisatie, die zich met het op lossen van het „koude oorlog vraag stuk" kan bezig houden. Geen van beide punten'zijn verwezenlijkt. „Wij zouden in een daadwerkelijke oorlog wel op de hiervoor aangege ven wijze te werk gaan; Waarom dan niet in de koude fase er van? Indien wij er in zouden slagen de koude oorlog te winnen, zal er moge lijk in afzienbare tijd geen krijg ge voerd behoeven te worden" aldus Montgomei-y. ZES PUNTEN. Montgomery noemde de volgende zes punten als de voornaamste vraag- Crediet voor t.b.c.-bestrijding onder hei rundvee. Het borgstellingsfonds voor de landbouw verstrekt credieten aan de landbouw, teneinde de bedrijven te intensiveren en de productiviteit te verhogen. Het bestuur van het borgstellings fonds heeft nu op verzoek van de stichting voor de landbouw er in toe gestemd, dat veehouders ook voor het aankopen van vee om hun veestapel t.b.c.-vrij te maken, een beroep kun nen doen op dit fonds. Koning Paul van Griekenland zal het Griekse parlement volgende week op aan raden van minister-president Piastiras ontbinden en nieuwe verkiezingen doen uitschrijven, aldus verluidt van bevoegde zijde te Athene. Verwerpt Schuman voorstel van Adenauer De Franse minister van buiten- landse zaken, Schuman, heeft Maan dag geantwoord op de voorstellen van Adenauer over de Europeanise ring van het Saargebied. Adenauer zou voorgesteld hebben dat het „Europese Statuut" van het Saargebied voor 5 jaar zou gelden, Volgens diplomatieke kringen te Bonn zou Schuman het voorstel heb ben verworpen. Synthetische tabak Uit Willemstad (Curasao) wordt gemeld, dat het blnkens mededelingen van de Caraï- bische commissie mogelijk zou zijn uit suikerriet-afval een vervangingsmiddel voor tabak te maken. Smaak, kleur, aroma en brandbaarheid zouden die van tabak benaderen. Het ta bakssubstituut wordt gepro duceerd als een gedroogd mad. Het zou dan ook zeer goed kunnen dienen als bindblad of schutblad voor een sigaar. BIJ EEN MIJLPAAL Maar er zouden nu zeker nog 1000 huizen bij moeten komen De mededeling vaxi burgemeester Kolff, dat met de totstandkoming van het kantoorgebouw annex woning van de Metaal-Bedrijfsbond in Vlissingen juist het 300ste lierbouwgeval in deze gemeente werd voltooid, betekende toch eigenlijk, dat een mylpaal in de wederopbouw van de stad werd bereikt. Een bescheiden mylpaal wellicht, maar toch een, die waard is om er een ogenblik bij stil te staan. Met de wethouder van weder opbouw en volkshuisvesting, de heer M. A. van Popering, hebben wy naar aanleiding van dit „jubilelum" een gesprek gehad over de vorderingen bij de wederopbouw van Vüssingen. Driehonderd particuliere woningen herbouwd, want daarom ging het Zaterdag is natuurlijk geen klei nigheid, zeker niet wanneer we daarbij bedenken, dat het totaal aan tal na de oorlog nieuw gebouwde woningen de 2000 al aardig begint te naderen. Maar daar tegenover staat toch nog altijd, dat de lijst van wo ningzoekenden op dit moment ruim 1200 namen telt. En wat daarbij mis schien nog wel het meest zegt: een goede 500 van de op deze lijst voor komende namen betreft lieden, die zich van elders in Vlissingen willen vestigen. In verreweg de meeste ge vallen zijn dit mensen, waarvan de man reeds in Vlissingen werkt. Onder die 1200 woningzoekenden zijn voorts nog 184 gevallen van sa menwoning, 88 gezinnen, die een werkelijk slechte woning bewonen en 133 trouwlustigen. VOORAL VRAAG NAAR GOEDKOPE HUIZEN. Merkwaardig, maar toch ook be grijpelijk, is daarbij het feit, dat on geveer 80 van de aanvragers een woning wenst in een prijsklasse van beneden de 35 gulden per maand. Vooral ouderen schrikken van hogere prijzen terug. Jongelui kennen de vroegere lage prijzen wellicht niet zo goed en stappen gemakkelijker over een iets hoger bedrag heen. Er werden dus 300 particuliere wo ningen herbouwd. Het lijkt veel, maar toch is het nog maar een be scheiden deel van het totaal aantal voor herbouw in aanmerking ko mende particuliere woningen, want dat bedroeg oorspronkelijk ongeveer 1000. In 1948 werden er hiervan 63 gerealiseerd, in 1949 59, in 1950 102, in 1951 55 en tot dusver in 3952 21. Vooral de laatste jaren v/aren er nog al wat moeilijkheden te overwinnen, maar men hoopt in het volgende jaar toch weer een flinke gToep uit deze sector te kunnen bou wen. PROGRAMMA 1953. In dit verband is het interessant eens de cijfers te noemen, welke door het departement voor 1953 op bet woningbouwprogramma zijn ge steld, zoals deze zeer onlangs werden gepubliceerd door het maandblad .Volkshuisvesting". 55.000 woningen hoopt men in 1953 te bouwen in ons land en daarmede zal een bedrag van 680 millioen gulden gemoeid zjjn. Deze 55.000 woningen zijn als volgt over de verschillende secto ren verdeeld 27.500 woningwet woningen, 20.000 zg. premiewo ningen, 5000 herbouw-woningen en 2500 in de vrije sector. (Vervolg op pagina 2) stukken, waartegenover het gealli eerde opperbevel in Europa zich ziet gesteld: 1. „De luchtmacht der Westerse ver bondenen. Luchtstrijdkrachten kunnen, wanneer een oorlog een maal is begonnen, niet meer snel worden opgebouwd. 2. Reserve's te land. Het zou nood zakelijk zijn snel de beschikking te hebben over reserve-divisies, in dien de troepen-in-eerste-linie de eerste stoot zouden hebben opge vangen. 3. Indo-China. Indien Frankrijk er niet in slaagt het Indochinese vraagstuk op te lossen, zal het Franse leger in Europa niet tot die graad van ontwikkeling kunnen worden gebracht, welke noodzake lijk is. 4. Het vraagstuk van troepenlegering en verplaatsing" Er moet voor de strijdkrachten Te velde een gezon de administratieve organisatie be staan. 5. Duitse deelneming aan de West- europese verdediging. Wij pogen een krachtig schild te bouwen, waarop de eerste schok van een aanval kan worden opgevangen, terwijl wij ons voor de volledige strijd aangorden. 6. Een gezonde economische basis. Economische kracht en gezonde nationale organisaties voor de voortbrenging zijn van vitaal be lang. De militaire kracht moet in overeenstemming zijn met een ge zonde nationale economie", aldus Montgomery. Twee oude dames om het leven gekomen. In een huis aan de Juliana van Stol berglaan te Den Haag is een ver weerde rubberslang van een thee- comfoor gevlogen. Dat geschiedde in een vertrek, waar een 65 jaar oude dame sliep. Zij werd door het uit stromende gas verstikt. In een greppel van het landgoed Ockenburg te Den Haag vond men het stoffelijk overschot van een 77- jarige dame. die aan de Celebesstraat woonde en die reeds enige tijd ver mist werd. Zij leed aan geheugen verlies en heeft waarschijnlijk daar door haar woning niet kunnen terug vinden. Pleegvader te Utrecht mist 20.000.—. Pleegzoon en diens werkelijke vader worden verdacht De Belgische politie heeft, naar ïelga meldt in een hotel aan de Jacquemain laan te Brussel twee Nederlanders, de 46-jarige A. V. en zijn zoon de .25-jarige A. V. aangehou den en opgesloten in de gevangenis te Vorst. Naar het A.N.P. van de Utrechtse politie vernam, betreft het hier een vader en zoon, die er van verdacht worden uit de woning van de pleeg vader van V. jr., een Utrechtse koop man, een bedrag van 20.000 te heb ben gestolen. DE VERWACHTi GUUR WEER. Wisselende bewolking met nu en dan buien. Langs de Waddenkust aanvankelijk stormachtige, overigens harde tot vrij krachtige Noordweste lijk wind. Vrij koud.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1