PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Negentig personen verdronken door omslaan van veerboot Vlissingen telt sinds Dinsdag 25.000 inwoners Kantlijn „SOOS" VOOR ARNHEMSE OUDJES KOST U.V.V. GEEN CENT Vandaag 195e Jaargang-No. 213 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer, Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per weelc, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 10 Sept. '52 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie i 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f Iedere regel meer 20 cent. .Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr. 58—50 telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststraat 63 telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2. telef. 16; re.^euzen Brouwerijstr. 2; Zlcrlkzee: N. Bogerdstr. L 160. teteL26. SCHEEPSRAMP OP DE DON AU Onder ingesloten passagiers brak vreselijke paniek uit Negentig personen zijn verdronken toen Maandag op de Donau bij Bel grado de Joegoslavische veerboot „Misj" in een storm omsloeg en zonk. Ongeveer dertig personen, de bemanning en een aantal passagiers, konden zich redden door overboord te springen. De meeste slachtoffers bevonden zich benedendeks, waar zy schuilden voor het slechte weer. De „Misj" onderhield een uurdienst tussen Belgrado en de voorstad Zemun aan de andere oever van de Donau, ongeveer twaalf kilometer stroomopwaarts. Het schip vervoerde meer passagiers dan gewoonlijk, om dat een der bruggen wegens herstelwerkzaamheden voor het verkeer was gesloten. Volgens ooggetuigen sloeg het schip om na een bijzonder krachtige windstoot, die een hevige hagelstorm vergezelde. Sommige getuigen ver klaarden, dat veel passagiers aan de lijzijde van het schip beschutting had den gezocht, waardoor het kleine vaartuig uit zijn balans was komen te liggen. Het schip zonk aan de samen vloeiing van de Sau en de Donau bij het fort Kalemegdan. Reddingswerk zaamheden werden belemmerd door slecht zicht als gevolg van de dichte hagel. Het juiste aantal passagiers, dat de „Misj" vervoerde, is nog niet be kend. Duikers zullen bij het wrak af dalen om de lijken te bergen. De kapitein, die zich onder de ge redden bevond, verklaarde nog, dat hij met opzet te vroeg was afgevaren om te voorkomen, dat met het slechte Vlissingen heeft zijn 25.000ste! Bij het vernemen van die tij ding zullen in andere delen van het land velen verwonderd opzien. Want men geeft er zich daar zelden rekenschap van, dat de Zeeuwse ste den zo klein zyn. Spreek met mensen in het Westen of Oosten van het land en zy zullen U nauwelijks geloven, als ge vertelt, dat een paar dagen geleden Vlissingen de 25.000 niet haalde en Middelburg er nog een aar dig eind van verwijderd is. Dat Ter- neuzen en Goes beneden de 15.000 blijven, dat Zierikzee de 10 niet haaltongelooflijk klinkt het in andermans oren. Elders in den lande heeft men een periode van koortsachtige industria lisatie doorgemaakt. Een stad als En schede dijde in enkele jaren van 40.000 tot 110.000 inwoners uit. De groei van Eindhoven is verbazing wekkend geweest, evenals die van Tilburg en Breda, Zeeland bleef achter. De industri alisatie ging dit gewest voorbij. Treur er niet om, dat nu pas Vlis singen de 25.000 haalt. Zeeland mag dan geen industriekolossen hebben, het heeft andere dingen om trots op te zyn. En juist door het Uitblijven van de industrialisatie dingen en mensen, die andere provincies ons openlijk benijden. Niettemin: -Vlissingen passeerde een mijlpaal. Laat ons blij zijn met de blijden! Van. harte welkom Marianne Leenhouts! Er was een tijd, waarin Nederland met zijn wegenbouw baanbre kend werk verrichtte in West- Europa. De Nederlandse wegen wa ren beroemd om hun uitstekende kwaliteit. Helaas, thans heeft de Kon. Nederlandse Automobiel, Club haar ernstige bezorgdheid uitgespro ken over de manier, waarop sedert de bevrijding met onze wegen wordt omgesprongen. Amsterdam en Utrecht zijn nog altijd door een hopeloos ouderwetse weg verbonden. Tilburg en Eindho ven eveneens. De weg Amsterdam het Gooi voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De weg Breda- Utrecht is een onding. De kortste route ZeelandMoerdijk is onbruik baar voor snelverkeer, men moet om rijden over Breda. En ga zo maar door. De wegverbetering voltrekt zich, hoewel het verkeer sedert 1938 meer dan verdubbeld is, in een abominabel traag tempo. Terwijl Öe sommen, die het verkeer aan belasting opbrengt, zes en een half maal die van 25 jaar geleden bedragen De nieuwe minister van verkeer en waterstaat wacht een grootse taak! Nederland krijgt als klein land in de New York Herald Tribui een groot compliment. Dank zij onze economische en financiële poli tiek der laatste jaren. In Maart '51 werden er ingrijpende maatregelen genomen. Eind 1951 waren als gevolg daarvan de gemiddelde kosten van ons levensonderhoud slechts met 5,7 procent gestegen, die in Frankrijk met 17 procent, in Duitsland met 13 procent, in Engeland met 12 procent. En nu in 1952? Een enorm deficit op de handelsbalans is weggewerkt, veranderd in een surplus, door bezui niging en versobering.' Terwyl de moeilijkheden in de omringende lan den toenamen. Thans constateert het Amerikaanse blad, dat de Neder landse arbeiders ondanks de tydelyke vermindering van de koopkracht van de gulden, meer kunnen kopen dan de meeste andere Europeanen met hun verhoogde lonen en hun in waarde gedaalde geld. Amerikaanse bladen maken niet zo vaak complimentjes aan een klein land. Daarom doet het bovenstaande prettig aan. weer zijn schip overladen zou wor den. Voor het schip zonk had de ka pitein nog vele ruiten van het dekhuis ingeslagen en ingesloten passagiers naar buiten getrokken. Vissers, die ooggetuige van de ramp waren, ver klaarden, dat minstens veertig tot vijftig personen het schip hadden kunnen verlaten, doch velen, die niet konden zwemmen, verdronken. Het zicht was op het ogenblik van het on geluk slechts dertig meter. Eén der overlevenden heeft ver klaard, dat toen het schip begon te zinken onder de ingesloten passagiers een vreselyke paniek ontstond. Vijf Britse straaljagers op één dag verongelukt Dinsdag zijn boven Engeland vijf „Meteor"-straaljagers verongelukt, waardoor twee vliegers om het leven zyn gekomen. De vlieger van het eerste veronge lukte vliegtuig, dat bij Weymouth in zee stortte, kon door een passerend tankschip worden opgepikt. Een tweede ..Meteor" stortte neer bij Tangmere in Sussex. Het toestel sloeg op een afstand van slechts ze ven meter van een kinderwagen, waarin een kind sliep, in de grond. De vlieger kwam om het leven, hoe wel hij met behulp van de uitschiet- bare stoel het toestel had verlaten. De vliegers van twee „Meteors", die boven Cambridgeshire in botsing kwamen, wisten met hun valscherm behouden de begane grond te berei ken. Het vijfde verongelukte toestel stortte neer bij Sutton Bank in York shire, de vlieger kwam om het leven. Mr. Van Thiel benoemd tot minister van M.W. Bij Koninklijk Besluit van 9 Sep tember j.l. is op voordracht van de minister-president, minister van al gemene zaken, van 8 September 1952 prof. dr. L. J. M. Beel, minister van Binnenlandse Zaken en van Maat schappelijk Werk op de meest eervol. Ie wijze ontheven van het beheer van het departement van Maatschappelijk Werk en is mr. J. F. M. van Thiel te Helmond benoemd tot minister van Maatschappelijk Werk. Engelsman zou bron van Amazone hébben ontdekt Sebastian Snow, een jonge Engel- Se ontdekkingreiziger, die Dinsdag uit Zuid-Amerika in Liverpool is aan gekomen, beweert, dat hij de bron van de Amazone heeft ontdekt. Hij heeft verslaggevers verteld, dat hij de eerste blanke was, aan wie het was gegeven de 5.000 km. lange tocht van de bron van de Amazone tot aan de monding te maken. Tijdens het groot ste deel van de reis leed hij aan dy senterie en malaria. Het avontuur duurde tien maanden. Hij en zijn reisgenoot, Jonh Brown, vertrokken met het doel de oorsprong van de rivier te vinden en inderdaad vonden zij bij Carro de Pasco 'n glet- scher waarin een meertje lag, dat vol gens hen de bron van de Amazone is. De ontdekkingsreizigers gingen uit een om gescheiden hun exploratie voort te zetten. Nadat Brown naar Engeland .was teruggekeerd begon Snow zijn reis naar de mond van de Amazone. Hij kwam op zijn weg bij een stam van koppensnellers in wier midden hij tien dagen verkeerde. Engeland draagt de macht over in Eritrea Engeland zal te middernacht van 15 op 16 September de macht in Eri trea overdragen aan de nieuwe Fede rale Unie van Eritrea en Ethiopië. Keizer Haile Selassie en de kroon prins van Ethiopië zullen Dinsdag 16 September in Asmara, de hoofdstad van Eritrea, aankomen. Men ver wacht, dat de keizer minstens een week de feestelijkheden in Eritrea zal bijwonen. Mexicaan rond via Wereldomroep zijn broer Tet voorbereiding van de tentoor stelling in Mexico heeft de Utrechtse Jaarbeurs een aantal vooraanstaande Mexicaanse journalisten uitgenodigd tijdens de Najaarsbeurs een bezoek aan Nederland te brengen. Eén van hen, de heer Joachin Sanchiz Nadal, Spanjaard van geboorte, had Dinsdag een zeer merkwaardige en vreugde volle ervaring. Hij vond nl. zyn broer terug, die hij sedert meer dan 13 jaar geheel uit het oog had verloren. Volgens het programma van het bezoek aan Nederland, werd Zater dag jl. een bezoek gebracht aan de Spaanse afdeling van de Wereldom roep te Hilversum. Tijdens dit bezoek werd een korte reportage in de Spaanse taal gemaakt. Dinsdagmorgen arriveerde te Hil versum een lange brief uit Valencia, waarin de medewerking van de We reldomroep werd ingeroepen, om zo spoedig mogelijk een familieband te herstellen. De brief was geschreven door Lorenzo Sanchiz Nadal, broeder van de Mexicaanse journalist. Geheel onverwacht had hij door de radio de stem en de naam horen klinken van zijn broer, die hy reeds had doodgewaand. Via de Jaarbeurs werd contact op genomen met de heer Sanchiz Nadal, aie op dit ogenblik een kort bezoek aan Friesland brengt. De broeders hopen elkaar te Parijs te ontmoeten. Voetbal en sigaren Sport en nicotine vormen een slechte cocktail. De grote mannen van de K.N.V.B. den ken daar kennelijk anders over, want toen tijdens de jaarver gadering van district West I door de afgevaardigde van H. F.C. een vraag werd gesteld over de hoge representiekosten voor de bestuurs- en ledenver gaderingen 17.000), kwam de heer Kruyver met een spe cificatie tevoorschijn. Per be stuurslid werd een bedrag van 1500 uitgekeerd, waarvan 500 voor sigaren Mostfruit naar West-Duitsland De West-Duitse autoriteiten heb ben voor invoer uit Nederland de vol gende bèdragen toegewezen: 2,35 mil- lioen D.M. voor boomkwekerijproduc ten, 1 millioen D.M. voor producten der ijzer- en metaalverwerkende in dustrie en 4,2 millioen D.M. voor mostfruit. Binnenkort nieuwe atoomproeven bij Eniwitok Deze herfst zullen op het proef- terrein van Eniwitok in het midden van de Stille Oceaan nieuwe atoom- proeven worden genomen. Volgens berichten zou wellicht de een of andere vorm van een voorlo per der waterstofbom, die duizend maal krachtiger zou zyn dan de atoombom, worden beproefd. Regering van Libanon afgetreden De regering van Libanon is afge treden. De oorzaak van het aftreden is, dat het kabinet de volksvertegen woordiging een motie van vertrou wen wilde wagen voor zijn beleid, maar toen bleek, dat het parlement een dergelijke motie niet zou aanne men. legden enkele ministers hun portefeuille neer, waarna de regering in haar geheel aftrad. President Betsjari al Choery heeft een noodkabinet ingesteld voor de be handeling van de lopende zaken. EEN UNICUM VOOR NEDERLAND Alle materialen werden kosteloos aangeboden In Arnhem is Dinsdag een sociëteit voor ouden van dagen geopend. Dr. Drees woonde de plechtigheid by. Ruim 100 vrijwilligers en 20 oudjes heb ben geheel belangeloos het nieuwe tehuis helj>en bouwen. Tezamen werkten zy 30.000 uren. Een unicum voor Nederland is, dat het gehele werk, waarin voor een be drag van 70.000 aan materiaal is verwerkt, geen cent heeft gekost. Alle materialen zijn namelijk kosteloos aangeboden. Men heeft er zelfs niet voor behoeven te „bedelen". De nieuwe sociëteit bevat een re creatiezaal met toneel en bar, een keuken, een flinke garderobe, een bergruimte en een kleine tuin. De so ciëteit kan dagelijks een bezoek van ongeveer 300 350 oudjes ontvangen. De ,,soos" is de gehele dag geopend, behalve 's avonds. De wyze waarop de sociëteit tot stand is gekomen noemde dr. Drees in zyn toespraak een voorbeeld voor heel het land. Niemand heeft naar voor de hand liggende argumenten gezocht om niet mee te doen. Het ging als vanzelf. Hier is een stukje menselyke soli dariteit gedemonstreerd, dat wel eens onderstreept mag worden. Dr. Drees constateerde met genoegen, dat er onder de huidige omstandigheden toch gelukkig nog heel wat mensen bereid zijn om iets dergelijks tot stand te brengen. Dr. Drees wenste de Arnhemse U.V. V., die de stuwkracht achter het werk geweest is, alle geluk met de exploi tatie van het tehuis. Van de burgemeester van Vlissingen, mr. B. Kolff, mocht de jonge vader een spaarbankboekje voor zyn dochter ln ontvangst nemen, waarop de ge meente Vlissingen een bedrag van 50,- had geboekt en waaraan door de directie van onze krant een bedrag van 25,. werd toegevoegd. Ouders eisen eervol ontslag van ontslagen kleuteronderwijzeres In Austerlitz worden veertig kin deren door hun ouders thuisgehou den van de kleuterschool aldaar, om dat deze ouders het niet eens zijn met het schoolbestuur over het ont slag dat gegeven is aan de hoofdon derwijzeres van de kleuterschool, mej. H. Nieuwenhuis. Het schoolbestuur, tevens kerke- raad van de Ned. Hervormde Kerk in Austerlitz, heeft onder voorzitter schap van de predikant, dr. J, Koop- mans, een vergadering met de ouders belegd, teneinde het ontslag toe te lichten en eventueel de gelegenheid te bieden tot het stellen van vragen. Bij deze bijeenkomst had men de on derwijzeres niet uitgenodigd en on danks een verzoek van één der ouders werd zij ook niet toegelaten. Hierop braken de ouders de bijeenkomst af en zy besloten hun kinderen niet naar- de school te zenden voordat aan mej. Nieuwenhuis eervol ontslag is verleend. Volgens dr. Koopmans heerst er in Austerlitz een „terreur van antiker kelijke elementen", die door middel van de school de Ned. Hervormde Kerk in Austerlitz menen te kunnen treffen. Amerikaanse patrouilles door Russen tegengehouden Gewapende Sowjet-Russische sol daten en Oostduitse politie hebben Dinsdag driemaal een patrouille van de Amerikaanse militaire politie, die het Amerikaanse controlepunt aan de Berlijnse zijde van de grote autoweg naar West-Duitsland wilde bereiken, tegengehouden. De Amerikaanse Hoge Commissa ris, Donnelly, heeft hiertegen gepro testeerd. DANK ZIJ GEBOORTE VAN MARIANNE LEENHOUTS. Militairen vrij van belastingen De minister van Financiën heeft in overleg met zijn ambtgenoot van Oorlog beslist, dat de militaire in komsten van militairen der Konink lijke Landmacht voor de loonbelas ting en de inkomstenbelasting buiten beschouwing kunnen blijven. Tot deze inkomsten behoren, aldus de Tel., soldij, zakgeld, demobilisatie bonus, doch niet de kostwinnersver goeding. Tot deze militairen worden gere kend de sergeanten-titulair, korpo raals, soldaten 1ste kl. en soldaten, allen voor zover zij dienstplichtig zijn, oorlogsvrijwilliger of vrijwilliger op de voet van gewoon dienstplichti ge en zich na 31 Mei 1949 als zoda nig hebben verbonden. De regeling wordt met terugwer kende kracht tot 1 Juni 1952 van kracht. Nederlandse bontmantels in Parijse modehuizen Voor de eerste maal is de Parijse haute couture dit jaar geïnteresseerd gebleken voor modellen uit ons land. Toen twee Groningse bontcreateurs vorig jaar met een nieuw bontpro duct, het z.g. „shoal-sealskin" op de markt kwamen, bleek hiervoor in de Parijse modewereld aanstonds be langstelling te bestaan. In enkele van de belangrijkste Parijse modehuizen zullen deze winter bontmantels ver toond en verkocht worden, welke in Groningen ontworpen en vervaar digd zijn. College van B. en W. ontving de gelukkige vader Dinsdag 9 September 1952 kan als een gedenkwaardige dag geboek. staafd worden in de geschiedenis van Vlissingen, ja van geheel Zeeland. Want Dinsdagmorgen omstreeks 10 uur deed een 27-jarige VHssinger, de stucadoor Johan Leenhouts, ten gemeentehuize van Vlissingen aan gifte van de geboorte van zyn eerste kind, vau zyn dochter Marianne en tot zijn niet geringe verbazing mocht hij van de ambtenaar van de burgelyke stand vernemen, dat zijn Marianne de 25.000ste inwoonster van Vlissingen was geworden! De enigszins nerveuze vader het is zijn eerste was er beduusd van en wat verbouwereerd nam hij de dubbele felicitaties in ontvangst... VALERIAN A. ZORIN Sowjet-Ruslands nieuwe afgevaar digde bij de U.N.O. Onmiddellijk trof de ambtenaar van de burgerlijke stand, de heer A. Lokker, enige maatregelen om deze tot vreugde stemmende gebeurtenis gepaste luister bij te zetten. De heer Lokker was uiteraard enigszins voorbereid, want de laatste weken had hij het register der geboorten zorgvuldig bijgehouden De gelukkige vader werd verzocht enige ogenblikken geduld te hebben. Hij was namelijk juist gekomen, ter wyl het voltallig college van burge meester en wethouders in vergade ring bij een was en vanzelfsprekend werd de heer Leenhouts- een ont vangst bereid. VREUGDE De burgemeester vau Vlissingen, mr. B. Kolff wenste de jonge vader in de eerste glaafs geluk met de geboorte van zijn dochter en sprak er vervolgens zijn grote vreugde uit, dat Vlissingen hiermede ber 1944 telde de Scheldestad 12.919 ingezetenen en op de bevrijdingsdag 1 November 1944 werd het dieptepunt bereikt. Slechts 3000 be woners waren nog in de stad ach tergebleven en de aangelichte ver woestingen deden vrezen, dat er voor hoogstens 6000 mensen plaats zou zijn. Er moest dan ook een rem op de vestigingen worden gezet, aldus burgemeester Kolff, en hiertoe werd bepaald, dat voor vestiging in Vlis singen een vergunning nodig was. Niettemin steeg het aantal inwo ners vrij snel en in de jaren '46-'47 zelfs met niet minder dan gemid deld 300 personen per maand! Op 18 Januari 1950 telde Vlissingen weer evenveel inwoners als op 1 Mei 1940, daarna was er een gematigder stijging. Op 1 Januari 1952 bedroeg het inwonertal 24.653 en sindsdien ging w .ucmcuclangzaam maar zeker naar de ©en stad is geworden met 25.000 in- 25.000. Vooral in de laatste weken woners. vermeerderde het aantal inwoners t— I hi een vrij snel tempo en zo kon Tn.r: Kolff herinnerde er aan, hoe dan vandaag de 25.000ste Vlissingse yiissmgen, dat op 1 Mei 1940 23.013 in de geboorteregisters worden in- mwoners telde, gedurende de oorlog geschreven. aan inwonertal inboette. Op 1 Octo- „Wy zijn verheugd, dat dit mooie getal is bereikt", zo zeide de bur gemeester. „Vlissingen beleeft een voorspoedige periode, dank zij de uitbreiding der industrieën en ook in andere bedrijfstakken heerst wel vaart. GESCHENKEN Hierna overhandigde de burge meester de heer Leenhouts een spaarbankboekje van de Vlissingse Nutsspaarbank, waarop door het ge meentebestuur een bedrag van 50 was ingelegd, bestemd voor de jong geborene. De directie van de Pro- vinciale Zeeuwse Courant wilde niet achterblijven bij het gemeentebe stuur en stortte op dit spaarbank boekje onmiddellijk na de plechtig heid een bedrag van 25. Namens de Vlissingse Midden standscentrale zal aan de oudei's van Marianne een zilveren couvert met inscriptie worden aangeboden, waar van de kleine op latere leeftijd zeker met genoegen gebruik zal maken. is het 75 jaar geleden, dat in de kathedraal van San Do mingo een urn werd ontdekt met een gedeelte van de as van Columbus. De rege^ng van San Domingo schonk deze urn aan de universiteit van Pavia, waar Columbus enige jaren heeft gestudeerd; is het 60 jaar geleden, dat in verband met het Pana ma-schandaal door het Fran se gerecht tegen Ferdinand de Lesseps, diens zoon Char les en de directeuren Cottu en Fontane een dagvaarding werd uitgebracht wegens be drog en misbruik van ver trouwen. GEZONDE DOCHTER „Moeder en dochter maken het goed", zo vertelde ons vader Leen houts, die zo volkomen onverwacht in het middelpunt der belangstelling was geplaatst. „De baby is Maandagmiddag om half vier geboren. Het gewicht? Néé, dat weet ik werkelijk niet..." Marianne Leenhouts is de dochter van de 27-jarige Johan Leenhouts, geboortig uit Hoofdplaat, en van zijn 27-jarlge echtgenote Klaasje Leenhouts—van der Wiel, afkomstig uit Amersfoort. Sinds Januari van dit jaar wonen zij in Vlissingen, aan de Joseph Is- raelslaan, en zo kon het gebeuren, dat het echtpaar Leenhouts—van der Wiel er toe bjjdroeg om van Vlissingen een stad te maken met nief nunder dan 25.000 inwoners, meer dan ooit voor de oorlog en meer ook, dan welke andere stad in Zeeland. i Jongeman verduisterde 14.000 gulden De Maastrichtse recherche heeft de 20-jarige kantoorbediende P. J. T. uit Maastricht, in dienst van een groot handel, gearresteerd. De jongeman wordt er van verdacht in de afgelo pen maanden verschillende verduiste ringen te hebben gepleegd tot een bedrag van ruim ƒ14.000. In zijn functie van hulpboekhouder zou hij vervolgens valse noteringen in de boekhouding hebben gemaakt. Bejaarde vrouw in haar woning verbrand Dinsdag ontstond brand' in de wo ning van de 78-jarige alleenstaande ongehuwde mej. D. Dijkink te Nijver- dai. Toen buren de woning waren binnengedrongen bleek hun, dat de kleren van de oude vrouw in brand geraakt waren. Ih ernstige toestand werd zij naar het ziekenhuis te Almelo overge bracht, waar zij in de loop van de dag is overleden. DE VERWACHT: OOSTELIJKE WIND. Veranderlijke bewolking met enige verspreid optredende buien. Zwakke tot matige later tijdelijk vry krach tige Oostelijke wind Weinig veran dering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1