KAPPIE en de Luijewierder bankrovers STUUR AAN KfflH wWt bq ia, KONINKLIJKE MARECHAUSSEE Op eec* qoede toekonvrtfl ALS HET HART SPREEKT.... KLANKEN UIT DE AETHER JO FIBBE ADVERTEER in de 'Seuranl 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1952. Feuilleton door Renée Shann 93 - „Jawel, Janet. En dan was er nóg 'n ander, maar dat vertel ik niet aan Suzan of wie dan ook. En ik had lie ver niet, dat moeder het zou horen". „O, juffrouw!"riep Janet uit. Waar na ze er vol afschuw op liet volgen: „Op mijn woord juffrouw, mannen zijn schavuiten!" Joan ging naar de badkamer en be dacht, dat dit commentaar wel een tikje te „algemeen" was. Niet alle mannen waren schavuiten zoals Ben ny en Herbert. Daar had je b.v. Jinks ze vroeg zich passant af, waarom Heater zo gesteld was geweest op Barbara's goedkeuring. Ja, nu herin nerde zy, Joan, zich, dat hij Barbara wel eens eigenaardig had aangekeken. En deze had ook soms wat vreemd gedaan. Intussen, wat ging het haar, Joan, eigenlijk aan? De hoofdzaak was, dat Heather gelukkig weid. Laat in de middag kwam er een te legram uit-Amerika, Terwijl Jinks op de thee was en Barbara en Joan over een bioscoopje dachten. „Dit is juist gekomen", zei Janet, die Barbara de enveloppe ter hand stelde. Barbara wist niet, of ze bevoegd was, van de inhoud kennis te nemen, maar Joan hakte de knoop door, pak te haar het telegram uit de hand en voegde, onder de uitroep: telegram men moet je altijd openen!" de daad bij 't woord. De overigen zagen eerst verbazing, dan blijdschap op haar ge zicht. Toen uitte ze een vreugdekreet. „Waarom juich je zo?" vroeg Heat- her. „Luister!" riep Joan met van blijd schap schitterende ogen. „Natuurlijk is het voor moeder: „Zullen Joan Aanbieding geloofsbrieven gezant in Egypte. VRAGEN VAN KAMERLID. Het Tweede Kamerlid, mej. M. Klompé heeft aan de minister van Buitenlandse Zaken vragen gesteld in verband met het feit, dat geloofs brieven van onze nieuwe gezant in Egvpte thans tóch zijn gericht aan „de" koning van Egypte en de Soe dan". Mej. Klompé wenst van de mi nister te weten, waarom in deze niet dezelfde formulering is gekozen als in Engeland is geschied, n.l. „aan Ko ning Ahmed Foead H". Politiek delinquent op Schiermonnikoog gegrepen. Op Schiermonikoog is gearresteerd de 31-jarige politieke delinquent L. L., die sinds zijn veroordeling voortvluch tig was. L. heeft zich in de oorlogs jaren in Drenthe schuldig gemaakt aan tal van gruweldaden en werd indertijd door de strafkamer Assen van het bij zonder gerechtshof te Leeuwarden veroordeeld tot levensclange gevan genisstraf. Voordien was hij in Duits land reeds ter dood veroordeeld, zoals hij bij zijn arrestatie vertelde. Hij zou toen voor de keus gesteld zijn: de ko gel of spionnagedienst. Daarna zou hij volgens eigen verklaring bij ver stek ook in Frankrijk tot de doodstraf veroordeeld zijn. Na langdurige samenwerking tussen de groepscommandant van de rijkspo litie in de gemeente Oostdongeradeel en de postcommandant op Schiermon nikoog. kon de man ten slotte op dit Waddeneiland, waar hij een bezoek bracht aan zijn vrouw, worden gegre pen. graag zo gauw mogelijk hier ontvan gen en zo lang als ze. wil laten blij ven. Hank en ik zien de komst ver langend tegemoet. Mildred". „Hank? Mildred? Wie zyn dat?" vroeg Jinks. „Tante Mildred en oom Hank. Lie ve help, ik had er geen idee van, dat moeder me naar Amerika wilde stu ren!" Joan was zo opgewonden, dat ze nauwelijks kon spreken, Barbara die haar nauwlettend gadesloeg, was blij, dat het kind zo op slag veranderd scheen. Minder dan een etmaal gele den leek haar hart nog gebroken en nu maakte ze al plannen voor alle heerlijkheden, die ze ongetwijfeld zou beleven! „Ik geloof, dat ze een schitterend huis hebben. Oom Hank is schatrijk. Ze wonen in Washington, Jinks, maar gaan 's winters al' 1 naar Florida". „Hoe lang zou j .- wel blijven?" vroeg Heatner. „Nu ik denk een hele tijd". Plotsfe- ling betrok haar gezicht. „Ja, maar dat weet ik niet zeker, want jelui hu welijk dan?" „O", zei Jinks, „dat duurt nog wel even. Heather en ik willen wachten tot ze helemaal beter is". „Och", meende Barbara, „dat zal wel niet zo lang meer duren. Dr. Ris- ling is erg tevreden met de resultaten van de nieuwe behandeling". „Ik voor mij", sprak Heather, vlug Jlnks de hand reikend, „zou niet wil len beweren, dat het dr. Risling's werk is!" „Weet je wat?" hernam Joan. „Als jelui plotseling besluiten te trouwen, kan ik nog altijd de Atlantische Oceaan komen overvliegen". „Dat zou ik wel eens willen zien", grinnikte Jinks. „O, ik zou het fijn vinden!" Joan sprong op van geestdrift. „Kom, Bar bara, zullen we nu naar de bioscoop gaan?" Barbara vond het 'n góed idee. „Ik zal mijn mantel aantrekken", zei ze: „Als moeder soms opbelt. Heather, zeg haar dan alsjeblieft, dat ik hoop, goed gehandeld te hebben met het telegram te openen. Zul je haar ook het grote nieuws mededelen?" „Dat weet ik nog niet. Eigenlijk zou ik het liever vertellen als ze weer hier is. Door de telefoon klinkt het zo koud en dof. Ik zal maar eens zien, wat ze zegt. Wanneer vader en zij gauw terugkomen, wacht ik maar". „Als ze je stem hoort, zal ze ook aan de telefoon wel begrijpen, dat er iets is gebeurd", zei Joan glimlachend. „Er zit een klank in, die ik bepaald ziekelijk vind!" Heather wierp met een kussen naar zuslief, die hel handig ontweek. Toen Joan even later gearmd met Barbara op straat liep, gaf ze nog eens uiting aan haar vreugde. „Maar", vroeg ze nadenkend, „je houdt me toch niet voor harteloos, omdat ik zo gauw veranderd ben?" .Welneèn", antwoordde Barbara. „Ér blijkt uit, dat je jong en voor in drukken vatbaar bent". „Nu, als je het zó opvat". Bij terugkeer uit de bioscoop hoor den ze, dat mevrouw Melrose weer had opgebeld De kolonel voelde zich beter en de specialist had een veel minder ongunstig rapport over hem uitgebracht dan eerst was vermoed. Met rust en goede verzorging zou hij snel weer de oude zijn. 4 (Wordt vervolgd 3. Kappie, de maat en de meester namen plaats aan een tafeltje en ze zaten nog maar net, of er kwamen een paar mannen naar hen toe. „Zijn jullie hier pas aan gekomen?" vroeg één der mannen. „Ja", zei Kappie, „een uurtje geleden!" „Dan weten jullie het ze ker nog niet!" vervolgde de man. „Ze hebben de bank leeggeroofdtot de laatste cent toe!" „Dat weten we al!" zei Kappie. „Het is ver schrikkelijk!" „Zeg dat wel!" zei een andere man. „En nog al liefst op klaarlichte dag is het gebeurd. Twee ge maskerde bandieten met revolvers, die twee kassiers bewusteloos hebben geslagen en toen kalm al het geld meenamen. Hoe is het moge lijk, vraag je je af!" „Ja, ja!" zei Kappie. De maat en de meester zaten met uitpuilende ogen te luisteren. „Kom jongs", zei Kappie tenslotte. „Hebben jullie je biertje op? Dan gaan we nog even wat tabak kopen!" Ze stonden op en liepen even later door de hoofdstraat naar de sigarenwinkel toe. Hier en daar schoolden groepjes mensen samen en het was in het algemeen een gedrukte stemming in heel Lutjewier. Curacao heeft de landbouw te veel verwaarloosd Dr. J. H. Weslerman gaat nieuwe mogelijkheden onderzoeken Op 31 Augustus vertrekt naar Cu rasao dr. J. H. Westerman, directeur van het Voorlichtingsinstituut van 't Welvaartsplan voor de Nederlandse Antillen. Dr. Westerman maakt zijn reis op uitnodiging van- de regering der Nederlandse Antillen en in op dracht van de Raad van Beheer van het Instituut om een onderzoek in te stellen of een meer efficiente voortzetting van het Welvaartsplan 1946 te verwezenlijken is. In een onderhoud met het A.N.P. zeide dr. Westerman, dat het in de eerste plaats zijn taaie zal zyn na te gaan, in hoeverre op de onderschei den eilanden mogelijkheden bestaan voor de landbouw. Het streven moet er op gericht zyn, de bevolking ook een bestaan te garanderen, wanneer een eiland als b.v. Curasao zijn olie raffinaderijen zou verliezen, waarop de economie zeer eenzijdig is gericht. Wanneer men op het ogenblik spreekt over een „Welvaartsplan", dan is dat in feite een verkeerde naam wat betreft het heden. Er heerst in de Antillen toch immers een betrekkelijke welstand. Doch men dient te zien in het licht van een toe komstige, eventueel minder rooskleu rige ontwikkeling. De bevolking is goeddeels van de landbouw ver vreemd en heeft zich geheel gecon centreerd op handel en industrie. Het is zonder twijfel zeer moeilijk krach ten te vinden, die zich thans op de landbouw zullen gaan toeleggen. Voor de bovenwindse eilanden, die voor de landbouw door ■de gunstiger regenval beter geschikt zijn dan de andere eilanden, is een rapport in bewerking, dat voorziet in een vijf- of tienjarenplan ter stimulering van de landbouw, waarbij men denkt aan producten als katoen, peulgewassen, suiker en groenten. Het plan sugge reert naast zelfwerkzaamheid, het vormen van coöperaties. Op Bonaire heeft dr. Westerman 'n speciale opdracht te verrichten. Hij zal hier een terreinonderzoek ver richten opdat nien zal kunnen onder zoeken voor welke specifieke doel einden bepaalde delen van het land geschikt zyn. Amsterdamse Beurs 26 Aug. 27 Aug. Bank v. Ned. Gem. 4)4 100% 100% Bank v. Ned. Gem. 0-5-10 103% Nederland 1951 (3)4) 96 Nederland 1948 (3)4) 90ft 90 ft Nederland 1947 (3%) 3 91 90% Nederland 1937 3 91 90% Dollarlening 1947 3 pet. 94% 94% Investeringscertificaten 3 92ft 91% Nederland 1962-64 z.b. 3 921/4 Nederland 1962-64 m.b. 3 92)4 91% Nederland N.W.S. 2ft 75 ft 75 ft Ned. Indië 1937 A 3 91% 91 ft Grootboek 1946 3 91)4 91 Nat Handelsbank 101% 100)4 Ned. Handelmij. 143 143% A.K.U. 146 147 ft Bergh's en Jurgens 243 243)4 Calvé-Delft 112 112% Centrale Suiker 150 151 Kon. Ned. Hoogovens 151% 151% Unilever 174ft 172% Ned. Kabelfabriek 190% 190)4 Philips 153 152% W ilton-Feij enoorö 158)4 158 Billiton 188 Kon. Petroleum Mij. 322'ft 321 ft Amsterdam Rubber 77)4 78% Holland Amerika Lijn 1423,4 140)4 Kon. Paketvsart 101 ft 101 Rotterdamse Lloyd 117 117 Ned. Scheepvaart Unie 117% 118% Stv. Mij. Nederland 132 131% H.V.A. 92 ft 92% Deli-Batavia Mij. 99% 96 Deli Mij. 69% 68% New York Central 19 19 Pennsylvania 20)4 20% Anaconda 44 Bethlehem Steel 50 50 General Motors 60ft 60 Intern. Nickel 463,4 46)4 Kennecott 70)4 79 Republic Steel 40 ft 40% U.S. Steel 39% 3 9% North American Cy. 22)4- 22 Midcontinental 65)4 66% Shell Union 73% .73% 22 Tide Water 22 ft Het blijft een lusteloze vertoning op het Damralc. De beurs verkeert nog steeds in vacant!estemming en belangrijk finan cieel nieuws is er niet. Gebrek aan or ders, stille hoeken, merendeels kleine ver liezen en een lusteloze stemming zijn de voornaamste kenmerken. Aandelen A.K.U. blijven de aandacht trekken. Dinsd'ag wa ren zij met een omzet van f 168.000 veruit in de meerderheid. Ook vandaag ging in deze papieren weer een en ander om, vooral tegen slot. HUMANISTISCH CONGRES BESLOTEN MET AANVAARDING RESOLUTIES. De ruim 200 deelnemers aan het eerste internationale humanistische congres te Amsterdam, hebben Dins dag op de laatste zittingsdag be sloten tot oprichting van de „Inter nationale Humanistische Unie'. Als grondslag voor deze unie geldt de eerbied voor de m,ens als geestelijk en moreel wezen. Zij wijat de gods diensten, gebaseerd op een openba ring, af, evenals leder totalitair stel sel. Er wordt op gewezen, dat het humanisme geen nieuwe secte is, maar een voortbrengsel van een eeu wenoude traditie, die vele denkers en kunstenaars heeft geïnspireerd en aan de wetenschap zelf het leven heeft gegeven. In een aantal goegekeurde resolu ties schaart het congres zich onder meer achter het werk van de Unesco, de verklaring over de rechten van de mens en achter de overeenkomst te gen uitroeiing van bevolkingsgroe pen (genocide). VRIJDAG 29 AUGUSTUS. H1LVE7RSUM L 402 m. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 16,00 VARA. 19.30 VPRO. 21.00 VARA. 22.40 VPRO. 23.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nieuws. 7.18 Gram. muziek. 7.30 Idem. 8.00 Nieuws- en weerberichten. 8.18 Gram. muziek. 8.50 Voor de huisvr. 9.05 Gram. muziek. (9.359.40 Water standen). VPRO: 10.00 Morgenwijding. VARA: 10.20 Gram. muziek. 10.40 Alt en piano. 11.00 Radiofeuilleton:. 1120 Gram. muziek. AVRO: 12.00 Dansmuziek. 12.30 Land- en tuinbouwmededelingen. 12.33 Sport en prognose. 12,48 Gram. muziek. 13.00 Nieuws. 13,15 Mededelingen of gram. muziek. 13.25 Dameskoor en orgel. 14.00 Voor die vrouw. 14.20 Gram. muziek. (Om 15.00 Boekbespreking.) VARA: 16.00 Or gelspel. 16.30 Voor de jeugd. 17.00 Kamer koor. 17.20 Gram. muziek. 18.00 Nieuws. 18.15 Felicitaties. 18.45 „Denk om de bocht". 19.00 Gram. muziek. 19.15 Prij- zenpraatje. VPRO: 19.30 „Vroomheid, die moest buiten staan", causerie. 19.45 „De Nederlandse boer op de markt", cause rie. 20.00 Nieuws. 20.05 Berichten, 20.15 Bas en piano. 20.30 „Europa één", cause rie. 20.40 „Van vreemde bodem", cause rie. VARA: 21.00 „Langs bergen en da len", causerie. 21.25 Amusementsmu ziek. 21.55 Buitenlands overzicht. 22.10 Gr. muziek. VPRO: 22.40 „Vandaag", cause rie. 22.45 Avondwijding. VARA: 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. muziek. HILVERSUM II. 298 m. 7.00—24.00 KRO. KRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgym nastiek. 7.30 Gram. muziek. 7,45 Morgen gebed en liturgische kalender. 8.00 Nieuws- en weerberichten. 8.15 Gram. muziek. 9.00 Verzoekprogramma voor de huisvrouw. 9.35 Kamerorkest. 10.15 Gram. muziek. 10.40 Idem. 11.00 Voor de zieken. 11.40 Gram. muziek. 12.00 Angelus. 12.03 Gram. muziek. 12.30 Land- en tuinbouw mededelingen. 12.33 Salonorkest en solist. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws en kath. nieuws. 13 20 Actualiteiten. 1325 Piano spel. 13.45 Voor de vrouw. 14.00 Gram. muziek. 14.55 Musette-orkest. 15.10 Sym- phonette-orkest en solisten. 15.45 Kamer koor. 16.00 Voor de zieken. 17.00 Voor de jeugd. 17.15 Residentie-orkest. 17.30 Me- tropole-orkest en solist. 18 00 Nieuws. 18.15 Lichte muziek. 18.35 Gram. muziek. 19.05 Actualiteiten. 19.15 Regeringsuitzen ding: Verklaring en toelichting. 19.35 Gr. muziek. 19.52 „De zelfbescherming", cau serie. 20.00 Nieuws- en weerberichten. 20.08 De gewone man zegt er 't zijne van. 20.15 Kamerorkest en solist. 21.20 Gram. muziek. 21.40 Franse muziek. 22.15 Gram. muziek, 22.40 Idem. 22.45 „Het Christelijk Oosten", causerie. 23.00 Nieuws. 23.15— 24.00 Gram. muziek. TELEVISIE AVRO. 19.0020.30 Programma over Rotterdam. ZON EN MAAN. 29 Augustus Zon op 5.47 onder 19.34 Maan Op 16.18 onder 22.53 HOOG WATER 29 Augustus. U.+NAP u.+NAP Vlissingen 7.20 1.47 19.46 1.45 Terneuzen 7.45 1.68' 20.11 1.65 Hansweert 8.12 1.83 20.32 1.80 Zierikzee 8.29 1.26 20.51 1.21 Wemeldinge 8.48 1.44 21.10 1.39 LAAG WATER u.—NAP. u.—NAP 1.06 1.62 1.32 1.82 2.08 1.96 1.49 1.42 2.09 1.62 13.26 13.51 14.28 14.23 14.36 1.39 1.57 1.72 1.18 1.35 Ondertrouwd: F. D. G. BUYS en A. ONKIiUIJT Huwelijksvoltrekking 3 Sep tember 1952 n.m. 2 uur te Middelburg. Vlissingen, Augustus 1952. J. v. Goyenlaan 40. Dordrecht, Maartensgat 16. Toek. adres: Brakstraat 20, Middelburg N. JANSSEN Tandarts Aardenburg AFWEZIG van 30 Aug.15 Sept. Voor spoedgevallen P. P. DE SMET Tandarts Oostburg. Voor de vele blijken van belangstelling ontvangen tij dens de ziekte en de bewij zen van deelneming r.a hel overlijden van onze geliefde Vader P. BESUIJEN, betuigen wij onze oprechte dank. Inzonderheid aan Di rectrice en verpleegsters van het rusthuis „Der Boede". M. J. BESUIJEN en Echtgenote. K. BESUIJEN en Echtgenote. Koudckerke, 27 Aug. '52. Ter gelegenheid van het Gouden Jubileum van de Middenstandsvereniging Handelsbelangen te Goes, zal het bestuur RECIPIËREN op Woensdag 3 September des n.m. 2.30 u. tot 4.30 u. in hotel Centraal. HET BESTUUR. VERHUISD van Koudekerkseweg 92, Vlissingen naar Van Hoornstraat 65, Hilversum. Wed. M. W. VAN DOORNIK—VOS. Gelieve geen geld of goe deren af te geven aan mijn Echtgenote M. PH. SCHREIJBOS, daar door mij niets wordt vergoed of betaald. E. J. SCHREIT, Jac. Marislaan 10, Vlissingen. Wegens vacantie GESLOTEN van 1 Sept. tot 8 Sept. A. v. d. Weele en Zn. Herenmodes, Korte Delft hoek Dam, Middelburg. HEDEN geen spreekuur S. P. RIETEMA, Keel-, Neus-, Oorarts. PARELWITTE tanden door het gebruik van Medinos tandpasta 53 cL Pento pasta gr. tube 75 ct. De echte Pepsodent 75 ct. De beste Tandpasta koopt U by Vlissingen Middelburg Heel Zeeland leest de P.Z.C. Heb je gezien wat de zesde eis is waaraan je moet voldoen om bij de Koninklijke Marechaussee te kómen? Sportiviteit! Dat kenschetst de sfeer bij de Marechaussee, ons keurcorps. Jongens, die .sportief zijn en die houden van een veelzijdige baan vol af wisseling, hebben een uitstekende toekomst bij de Marechaussee. Hier heb je een baan waar „vaart" in zit; hier is uitmuntend mo torrijden en chaufferen even belangrijk als mensenkennis en een ferme houding. Voel je daar wat voox en voldoe je ook aan de overige eisen, ga dan eens praten bij de dichtstbijzijnde Brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee of zendt nevenstaande coupon in. OM IN AANMERKING TE KOMEN voor opleiding tot Marechaussee militair) moet je aan de volgende eisen voldoen: 1 Ongehuwd Nederlander zijn 2 Leeftijd van 19 tlm 24 jaar 3 Minimum lichaamslengte 1.75 m 4 Geen bril dragen 5 Lagere school doorlopen hebben 6 Sportief zijn COUPON Aan Sectie Werving van het Min. van Oorlog, Hooftskade 1, Den Haag E E 8 NAAM STRAAT— Verzoeke inlichtingen inzake dienstneming bij de Koninklijke Marechaussee. PIET DE ROOIJ, leraar piano, orgel, algeme ne muziekleer, orkest en koordirigent, heeft z'n LESSEN HERVAT. (ingeschreven in het Ned. Toonkunstenaarsregister No. 1247). Spuistr. 68, Vlissingen. Te koop 50 roeden Bevelanders en 80 roeden mangelWortelen. Te bevr. J. NIEUWDORP. Tervatenseweg 2, Kloetinge. „WILHELMINA". De gymnastieklessen wor den, op dezelfde uren als vóór de vacantie. HERVAT op Maandag 1 September KEUKENMEISJE gevr. voor Den Haag, zelfst. kunnende werken, 2de meis je aanw. Aanm. vóór Zondag Pension „Golfzicht", Dom burg. WINKELHUIS op beste stand te koop aan- .eboden, waarin sinds jaren een kruidenierszaak is ge vestigd. Brieven letter S 24, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Doe het met verstand, Srcvinciale Zeeuwse Nu een nieuwe fiets kopen is voordelig. In de Rijwiel Centrale Koudekerkse weg 59, Vlissingen, is nu een extra koopje te halen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 6