n: De Rossi slechts 0.8 seconde sneller dan Piet van Heusden ONFORTUINLIJKE OCEAANREIS VAN NEDERLANDSE SCHOENER ®P JIMMY BROWNa/s diepzeeduiker DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1952. PROVINC1 ALE ZEEUWSE COURANT DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN OP DE BAAN. De nieuwe zilveren P.Z.C.-beker Derksen in de kwart eindstrijden Voor een handjevol toeschouwers werden Woensdagavond de wereldkam pioenschappen op de rose cementen b aan van het „Pare des Princes" te Pa- rys voortgezet met de kwartfinales achtervolging voor amateurs. De be langstelling ging natuurlijk uit naar Piet van Heusden en ook ditmaal heeft de jonge Amsterdammer laten zien wat hij kan. Zijn rijden tegen de Deense baanrenner van formaat Knud Andersen was magnifiek. Aanvan kelijk lag Van Heusden op Andersen achter, maar de Deen kon niet tegen het hoge tempo van de Amsterdammer op, zodat deze geleidelijk inliep. Het resultaat was dat Van Heusden de Deen met groot machtsvertoon sloeg in de fraaie tijd van 5.09.8, welke slechts overtroffen werd door de Italiaanse wereldkampioen De Rossi, die de Duitser Schliebener met groot gemak sloeg in de tyd van 5.0.9.0. De sprint voor amateurs werd ge reden in tien series. De winnaars gin- f;en onmiddellijk over naar de kwart- inales. De nummers twee kwamen in een repechage. Hijzelendoorn kwam in de zesde se rie uit tegen de Fransman Cruchet, de Uruguees Serra en de Nieuw Zee lander Dickinson, die hij in deze vol gorde klopte. Zijn tijd over de laat ste 200 meter was 12.2 sec. De andere winnaars van de serie waren de Italiaan Sacchi, de Austra liërs Mockridge en Cox, de Italiaan Morettini, de Fransen Beyney en Le- moigne, de Belg Bakker, de Duitser Potzernheim en de Engelsman Pea- VAN VLIET WON. By de profs werden de series ach tereenvolgens gewonnen door de Brit Harris, die tegen de Belg Nibant de snelste tijd over de laatste 200 meter maakte, n.l. 11.4 sec. De Italiaan Ber- foni, de Australiër Patterson, de 'ransman Senfftleben de Nederlan der Van Vliet, de Zwitser Armin von Buren, de Zwitser Plattner en de Lu xemburger Gillen. De winnaars wer den in da kwartfinales geplaatst, de anderen kwamen in de repechage. Van Vliet had in zijn serie de Itali aan Innocenti en de Australiër Mae Sloane tot tegenstanders. Hij hield vooral de Italiaan in de gaten en klopte hem door grotere snelheid en betere tactiek. Hij noteerde 12 sec. over de laatste 200 meter. Derksen liet zich in zijn serie door de Frans man Senfftleben verrassen en verloor met enkele lengten zodat hy een her- kansingsrit moest ryden. Hetzelfde fold voor Bijster, die wel de Deen chandorff achter zich liet maar de winnaar van de serie, de Zwitser Os car Plattner, niet kon bedreigen. In de tweede serie van het stayers- kampioenschap maakte de Belg Adolphe Verschueren grote indruk door zijn meesterlyk ryden, waarte gen geen van zyn tegenstanders ook maar iets in te brengen had. Hy won met een tyd van 1 uur 22 min. 10.6 sec. voor de 100 kilometer en 170 me ter voorsprong op de Zwitser Besson. Derde werd de Duitser Schorn op 320 meter, vierde de Fransman Bou- vard op 1 ronde en 50 meter en zesde de Nederlander Bakker op vijf ron den. De eerste drie plaatsten zich in de finale, de anderen krijgen een kans in de repechage. Bakker was niet op dreef en werd vijfmaal gelapt door de onweerstaanbare Verschue ren, die na zijn prestatie van Woens dagavond voor velen favoriet is voor de titel. De beide repechages sprint ama teurs hadden tot resultaat dat Ba ker (Austr.) en Pinarello zich voor de kawrteindstrijden kwalificeerden. DERKSEN BENUTTE ZIJN KANS. De laatste kans om zich voor de kwart eindstrijden te plaatsen heeft Derksen goed benut. Hij klopte in de tweede rit met j groot verschil de Italiaan Ghella en de Oostenrijker Zupanec. De Belg Emile Gosselin won de derde rit en de Engelsman Bardsley de vierde. Uit de vier repechages van de profs gingen dus over: Derksen, Bellenger, Gosselin en Bardsley. Bijster werd uitgeschakeld. Hij kon het in de repechage tegen de Frans man Bellenger niet bolwerken. De strijd tegen het mond- en klauwzeer Hoewel het mond- en klauwzeer in ons land nagenoeg is bedwongen, worden toch nog af en toe nieuwe ge vallen geconstateerd. Teneinde ons land geheel van deze ziekte vrij te maken en vrij te houden is het sinds half Juli verplicht, het vee op be drijven waar mond- en klauwzeer uit breekt af te maken, waarvoor uiter aard een schadeloosstelling wordt uit gekeerd. Naar wij vernemen, is tot nu toe op 26 bedrijven de veestapel afgemaakt, namelijk op 4 bedrijven in de week van 13 tot 20 Juli en in de daaropvol gende weken resp. 5, 4, 9 en 4. Het ligt in de bedoeling, dat deze maat regel voorlopig gehandhaafd blijft. ONDERNEMEND EMIGRANT. Schipper overboord geslagen en verdronken. Te Hilversum is bericht ontvangen, dat op de Atlantische Oceaan tijdens een reis van Madeira naar Paramaribo de 42-jarige Hilversummer Jan Visser overboord is geslagen en verdronken. Hij maakte als schipper deze ruim 4000 km. lange tocht op een schoener van 40 ton de „Itoe Dia", teza men met de eigenaar, de heer C. B. Klyn iiït Den Haag. 328. Wanneer ons gevraagd zou worden van liggende palen een muur of schut ting te bouwen, zouden we ter weers zijden van de beide uiteinden van de toekomstige schutting twee staken in de grond slaan dus in totaal vier waarbinnen vje dé palen dan slechts op elkaar behoeven te stapelen. De los op elkaar liggende palen kunnen dtin niet van elkaar rollen en vormen op deze wijze een afscheiding die aan het gestelde doel beantwoordt. Naar alle waarschijnlijkheid zijn er veel betere constructies, doch het boven genoemde beeld had ik nodig, niet vanwege de schutting maar ter ver duidelijking van de vier in de grond geplaatste staken. Want, als we vier pennen opstellen op precies dezelfde wijze als de bo vengenoemde staken, en we leggen tussen deze pennen een staaf metaal van een legering, die oerstiet wordt genoemd, dan kunnen we iets heel merkwaardigs waarnemen. Indien we althans over nog een tweede staaf oer stiet beschikken. Want, wat zien we gebeuren, zodra we de tweede staaf, binnen de pennen, op de eerste leg gen? „Niets!" Neen, dit is geen flauw aardigheidje; dat er niets gebeurt ligt aan onder getekende, die de staaf verkeerd heeft gelegd. We draaien hem óm, en zien nu wat er gebeurt. De tweede staaf gaat de hoogte in en blijft op een bepaal de afstand in de lucht zweven! Het lijkt werkelijk toverij en het is aan zienlijk interessanter dan het touw van de fakir dat rechtop in de lucht blijft staan, want op de gehele wereld kan geen sterveling worden gevonden die deze laatste truc ooit met eigen ogen heeft aanschouwd. Maar goed, laten we tot de zwe vende oerstiet-staaf terugkeren. Uit het feit dat ondergetekende hem de eerste keer verkeerd op de onderste staaf plaatste, zult U wel begrepen hebben, dat het verschijnsel op mag netisme berust. De Noord- en Zuid polen der staven dienen in dezelfde richting te liggen, want anders vindt er geen afslotende, doch een aantrek kende werking plaats en dan kost het bijzonder veel moeite de staven van elkaar te scheiden, want een stuk van dergelijk staal kan enige duizenden malen zijn eigen gewicht dragen! Het is een merkwaardige geschiede nis met het magnetisme der metalen. Want mangaan, koper, noch alumi nium bezitten magnetische eigen schappen, doch niet zodra worden de ze elementen in de juiste verhouding samengesmolten, of zij geven een lege ring die aanzienlijke magnetische krachten bezit. Hetzelfde nam men waar bij het vroeger gebruikte mag neetstaai. Toevoeging van wolfram en chroom deed het magnetisme met de helft toenemen, kobalt met het vijf voudige! Een bepaald hardingsproces vermenigvuldigde dit nogmaals met vier. Uit ijzer, nikkel en koper e.a. toevoegingen ontstonden tenslotte de sterke permanente magneetlegeringen die aan het oerstiet voorafgingen. Vandaar dat er tegenwoordig kleine magneten zijn, waaraan U rustig in Uw hangmat in de tuin kunt schom melen. Nu we het toch over technische din gen hebben, kunnen we wel eer woordje wijden aan de grootste uit vinder na Edison. Wellicht is zijn naam U niet bekend; hij heette Ellis. De schoener is op 9 April van Scheveningen vertrokken voor 'n reis om de wereld. Aanvankelijk waren er vijf man aan boord; Twee kregen er genoeg van na een eerste stormachtig ''Voorbeeld te 'volgen. Hij kocht een avontuur in Het Kanaal waarbij de grote mast afknapte. Met moeite kon men toen het eiland Guernsey berei ken, waar de twee van boord gingen. Via Lissabon en Tanger kwam de schoener in Madeira, waar de 17-jari- ge zoon van de heer Klyn zich terug- ok. Het tweetal, dat overbleef, besloot toch de grote sprong te wagen en op 28 Juli vertrok de „Itoe Dia" uit Ma deira. Tijdens zwaar weer halverwege de overtocht, die acht weken zou du ren. is de heer Visser verongelukt. De heer Klyn zet thans alleen de reis voort. OPGEGEVEN De heer Klyn is met de „Itoe Dia" na het ongeluk een haven op een van de Kaap Verdisch3 eilanden binnen gelopen. H\j is voornemens de schoe ner in Kaapstad te verkopen en naar Nederland terug te keren. De heer Klyn had reeds verschei dene jaren plannen voor een wereld reis. Hy onderhield enige tijd contact met de heer Lamberti uit Valken burg, die zoals bekend enige maan- Krupp-concem wordf gereorganiseerd Enige erfgenaam krijg* millioenen uitgekeerd Van welingelichte zijde te Boi.u werden nadere bijzonderheden ver nomen aangaande het plan der Wes telijke geallieerden voor de reorga nisatie van het enorme industriële imperium der Kruppfamilie en de te ruggave van een gedeelte hiervan aan de enige erfgenaam. Alfred Krupp. Het pian houdt in, dat Alfred Krupp vrijwillig zich zal verbinden, dat hij het concern zal splitsen in af zonderlijke ondernemingen, en dat hij voortaan geen bemoeienis meer zal hebben met de productie van kolen en staal. Alleen reeds voor het afstand doen van een groep mijnen zal Krupp als schadeloosstelling jaarlijks -een uit kering van 10 millioen D.M. ontvan gen. Voor de rest van zyn kolen- en staalondernemingen zal hij een scha deloosstelling ontvangen van mins tens 288 millioen D.M. Deze vergoe ding houdt o.m. de toekenning van obligaties zonder stemrecht in, die alleen reeds voor Krupp een jaarlijks Inkomen van 5.320.000 D.M. zullen be tekenen. Verder bezit Krupp een groep ijzerertsvelden in het gebied van de rivieren de Sieg en de Lahn. Krupp zal zich verbinden deze velden te verkopen aan zijn vroegere staal- maatschappij, de Rheinhausen A.G. Ook deze verkoop zal verscheidene tientallen millioenen marken opbren gen. Liquidatie Wm. H. Mueller geëindigd. In de Woensdag gehouden buiten- fewone algemene vergadering van ouders van commanditaire aandelen der c.v. Wm. H. Müller en Co., in liquidatie werd de rekening en ver antwoording van de liquidateur goed- gekeurd. De liquidatie der Vennoot- H. Fetillon. schap is hiermede geëindigd. den geleden niet een jacht de oce aan is overgestoken. De heer Klyn vond de reis van de heer Lamberti zo fortuinlijk, dat hij besloot diens schoener, verkocht zyn zaak in Den Haag en vertrok op 9 April uit Sche veningen. Hij had de reis willen ma ken samen piet zijn echtgenote, een zoon en dochter. Alleen zijn 17-jarige zoon ging evenwel scheep, omdat mevrouw Klyn en haar 16-jarige dochter tegen liet avontuur opzagen. De heer Klyn was voornemens om de kust van Zuid-Amerika heen naar Nieuw-Zeeland te varen, waar hij als immigrant een nieuw bestaan wilde gaan opbouwen. Zijn gezin zou dan later volgen. Nadien schijnt hij ver andering in dit plan te hebben ge bracht. aangezien hem in Paramari bo een werkkring was aangeboden. Gesprek met Mossadeq. De Britse zaakgelastigde in Perzië, George Middleton, en de Amerikaanse ambassadeur, Loy Henderson, hebben Woensdag tezamen een bezoek ge bracht aan premier Mossadeq. Na een bespreking van drie en een half uur is een verklaring uitgegeven waarin gezegd wordt dat de betrekkingen tus sen de drie landen zijn besproken. Middleton had ook verzocht om ver dere toelichting op de Perzische nota van 7 Augustus aan Engeland met de uitnodiging om de onderhandelingen met de Anglo-Iranian te hervatten. Ha venarb ei d er verongelukt. Woensdagmiddag wilde de 30-jari- ge ongehuwde havenarbeider L. Pour quié uit Rotterdam tussen twee met stro geladen spoorwegwagons aan de Parallelweg doorgaan. De ene wagon werd gerangeerd en de man raalcte tussen de bumpers bekneld. Hij was op slag dood. Hierby drukken wij een foto af van de nieuwe wisselbeker, die door de P.Z.C. ter beschikking werd ge steld voor de Vlissingse Boulevard loop. In de afgelopen dagen zijn reeds verscheidene inschrijvingen binnen gekomen voor deelname aan deze 17e internationale Boulevardloop, welke op 7 September a.s. door de Vlissingse sportvereniging „Mara thon" wordt georganiseercL Wat betreft de Zeeuwse athleten heeft nu- behalve Bilius (De Zeeu wen), Dobhelaere pji Van Acker van Marathon, ook C. M. de Potter uit Hansweert ingeschreven. Van A-A C. uit Amsterdam is bericht ingekomen, dat van deze vereniging o.a. W, van Zeeland, de nieuwe kampioen van Noord-Holland op de 1500 en 50U0 meter, zal uitkomen. Voorts kwam een inschrijving bin nen uit België en wel van Daring Athletic Gent, waarvoor Vanderhey- den, v. d. Broecke, CaDaert en De Munck uitkomen. Het is welhaast ze ker, dat ook de A.S. Rieme enige lopers naar Vlissingen zal afvaardi gen. Uitspraak over Apartheidswet. Het Zuid-Afrikaanse parlementaire Hooggerechtshof heeft besloten de uit spraak van het hof van beroep, waarbij de wel op afzonderlijke vertegenwoor diging van kleurlingen ongrondwettig en ongeldig werd verklaard, terzijde te stellen. Het hof trof geen voorzieningen voor de betaling van de kosten van het ge ding, hetgeen betekent, dat deze kos ten door de Zuid-Afrikaanse regering zullen worden gedragen. De zaak was aanhangig gemaakt door vier Kaapse kleurlingen. Centrale Convent der A.R.- Partij komt bijeen Het centraal comité van Anli-Re- volutionnaire kiesverenigingen heeft besloten de Anti-Revolutionn&ire Partij bijeen te roepen in een verga dering van het centrale convent ter bespreking van de huidige politieke situatie. Dit centrale convent zal worden gehouden te Utrecht op Woensdag 24 September. De voorzitter van de Anti-Revolu- tionnaire Partij, dr. J. Schonten, zal spreken over het onderwerp: „De po litieke situatie". Hij zal daarbij aan dacht geven zowel aan de uitslag der .verkiezingen als aan de kabinets formatie. De rechten van Amerikaanse onderdanen in Marokko. Ver. Staten op sommige punten in het gelijk gesteld. De president van het Internationaal Gerechtshof Sir Arnold McNair, heeft in een openbare zitting van het hof voorlezing gedaan van het oordeel van het hof in de zaak tussen Frank rijk en de Ver. Staten, met betrek king tot de rechten van onderdanen Ier Ver. Staten in Marokko. Unaniem verwierp het hof de Fran je opvatting, dat het residentieel be sluit van 30 December 1948 in over- aenstemming ie met het economische stelsel, dat van toepassing is op Ma- okko. Volgens dit besluit was Frank-, rijk uitgesloten van een controle op de invoeren, terwijl de Ver. Staten aan een dergelijke controle wel wer den onderworpen. Unaniem was het hof ook van oordeel, dat de Ver. Sta ten met betrekking tot de consulaire rechtsbevoegdheid in de Franse zone van Marokko, gerechtigd zijn zulk een rechtsbevoegdheid uit te oefenen, in overeenstemming met de bepalingen van hun verdrag met Marokko van 16 September 1836. Dat wil zeggen in alle geschillen, civiel of strafrechtelijk, tussen burgers en protegées van de Ver. Staten. Andere conclusies van de Ver. Sta ten met betrekking tot de consulaire rechtsbevoegdheid werden door het hof met 6 tegen 5 stemmen verwor pen. Na Schumachers dood. PARTIJ LEED ZWAAR VERLIES MAAR VERLOOR NIETS VAN HAAR KRACHT Erich Ollenhauer, de waarnemend voorzitter van de West-Duitse soci aaldemocratische partij, heeft Woens dag in zijn eerste openbare rede na de dood van de voorzitter der partij, dr. Schumacher, verklaard, dat Schu machers dood in het geheel geen in vloed zal hebben op de politiek van de partij. De partij heeft een zwaar verlies geleden, doch haar tegen standers zouden weldra bemerken, dat zij hierdoor niets aan kracht en eenheid had ingeboet, aldus Ollenhau er. W etenschappelijke ontdekking in Kruger Wildtuin Het we.-eldgeoeuren N.A.T.O.-1952 loopt, maar dart...? De permanente vertegenwoordi gers van de leden-stalen van de Noord-Atlantische Verdrags organisatie zyn dezer dagen weer eens in het Palais Chaillot bijeen ge weest en het spreekt vanzelf, dat hun besprekingen en bevindingen met belangstelling werden tegemoet ge zien na al het rumoer over de „sla ckening" in de uitvoering van de be wapeningsprogramma's bij de meeste Europese landen. Intussen was er niets dan optimistisch nieuws. Ge constateerd werd, dat op kleine herzieningen na het voor 1952 ge stelde doel (rond vijftig gevechts- klare divisies tegen het einde van het jaar) zou worden bereikt. Wie zich hierover, na alles wat over de bewapening is te doen ge weest, verwondert, verliest uit het Zuid-Afrika's bekende entomologist, dr. A. J. T. Janse, heeft bij zijn on derzoekingen in de Kruger Wildtuin honderd insectensoorten, welke tot dusverre nog volkomen onbekend waren, ontdekt. Dr. Janse, die onlangs zijn entomo logische verzameling een van de volledigste ter wereld aan df Zuid-Afrikaanse regering heeft ge schonken, is van Nederlandse af komst. Hy werd in Den Haag gebo ren en vestigde zich in 1899 als leraar in de biologie aan de normaalschool te Pretoria. an een 9 Het bekende Amerikaanse curcus Barnum And Baily het grootste en waarschijnlijk oudste circus ter wereld zal in het komende jaar misschien een tournee door Europa maken. De president directeur van het circus, de heer John Rlngling North, voerde reeds besprekin gen in Hamburg en kwam Woensdag in ons land'. 9 Woensdagmorgen werd te Doetinchem de 34e nationale klompen beurs door de burgemeester van Doetin chem. de heer J. E. Boddens Hosang, ge opend. 9 Te New York zijn 65 personen be schuldigd van medeplichtigheid aan het smokkelen van goud tot een waarde van een half milliard dollar per jaar. De voornaamste aangekaagde is een juwelier, door de advocaten van de regering der grootste goudhandelaren van de stad wordt genoemd. Hij wordt be schuldigd van de aankoop van een hoe veelheid goud ter waarde van ruim tien millioen dollar in een periode van vijf tien maanden en van verkoop van dit goud op de zwarte markt in Europa. Q Te Seoel is officieel meegedeeld, dat tengevolge van opstanden, die zich deze maand in de kampen van krijgsgevange nen en geïnterneerde burgers in Korea hebben voorgedaan, vier gevangenen om het leven zijn gekomen en 64 gewond. In het kamp op het eiland Koje vielen de meeste slachtoffers. O In de Pendsjaab is Dinsdag een transportvliegtuig van de Pakistaanse luchtmacht neergestort Alle inzittenden, vijftien passagiers en een bemanning van drie leden, kwamen om het leven. 9 Anthony Eden, de Britse minister van buitenlandse zaken, is Woensdag van zijn huwelijksreis naar Portugal in Londen te ruggekeerd. 9 De ..Maasdam" van de Hol- land-Amerika Lijn is Woensdag op zijn eerste reis in New-York aangekomen. Kapitein J. B. van Gaart zeide. dat de gemiddelde snelheid van het schip 17'C knoop heeft bedragen. Het weer was goed en het schip gedroeg zich prachtig. 52. Op Jimmy's verzoek maakte meneer Kroos duiker van het hele geval één groot pak en daar mee onder zijn arm begaf Jimmy zich weer op weg naar het Rode Paard. Zyn bezoek aan me neer Kroosduiker was echter niet onopgemerkt gebleven. Bonkie Biezebijter, die hem met cfe no dige omzichtigheid achterna was gelopen, ha'd van verre duidelijk gezien, dat Jimmy een huis was binnen gegaan en hy wist precies, welk huis dat wasHet huis van Krelis Kroosduiker. Op hetzelfde ogenblik drong het tot Bonkie door, wat Jimmy daar binnen uitspookte. Die heeft de duikershelm en de zwemvliezen van Krelis ge kocht of gehuurd. Hy stampte op de grond van kwaadheid en ook van ergernis. Bonkie Biezebij ter had er helemaal niet aan gedacht, dat, behal ve Rinus Reutelvink, ook Krelis Kroosduiker een duikapparaat bezat... „Wat een stommiteit, dat me dat niet te binnen is geschoten", gromde hij. Knarsetandend bleef hij het huis van Kroosdui ker in de gaten houden en na verloop van tijd zag hij Jimmy inderdaad met een groot pak on der zijn arm het huis verlaten. Hij zorgde er wel voor, dat Jimmy hem niet ontdekte oog, dat de moeilijkheden, die tal van West-Europese landen by de verdere uitwerking van hun bewapenings program ondervinden, pas later tot uitdrukking zullen komen, en boven dien, dat men zich in Parijs thans slechts bezig kan houden met het na- kofhen van door de verschillende lan den op de conferentie van Lissabon aangegane verplichtingen voor 1952, dus voor het lopende jaar. Men is na tuurlijk wel ten zeerste geïnteres seerd in de verdere plannen voor 1953 en 1954, maar dat blijven nog slechts plannen, die op een latere plenaire zitting van de N.A.T.O. op hoog ni veau in verplichtingen moeten wor den omgezet. Eerst dan zuilen (1e moeilijkheden en bezwaren ter sprake komen en dan zal men zien de voort gezette programma's in overeen stemming te brengen met de econo mische mogelijkheden van de afzon derlijke landen. Toch wordt dat rijkelijk laat. Ten slotte zijn de depa: tementen van financiën, voor zover hun fiscale jaar met het kalenderjaar samenvalt (en voor zover ze een re gering hebben!) druk bezig hun be groting voor 1953 op te stellen en daarbij moet, zoals vanzelf spreekt, rekening worden gehouden met de hoge bewapeningsuitgaven. Wanneer men de N-A.T.O.-conferent:e te lang uitstelt.' blijft alles zo'n beetje op los se schroeven staan. De moeilijkheid is evenwel, dat Amerika er niets voor voelt vóór de verkiezingen al een bij eenkomst te houden en dan wordt het dus wel erg laat in het jaar. Maar intussen was dit ook de oorzaak, dat men op de bijeenkomst te Parys van de vaste vertegenwoordigers zich maar niet al te veel verdiepte in de situatie in de komende jaren en zich voornamelijk bezig hield met 1952, waaraan men houvast heeft. Te dien aanzien is er volgens una nieme verklaring geen vuiltje aan de lucht, behalve dan die wijzigingen van geringe betekenis. Hadden som mige landen hun verplichtingen niet kunnen nakomen, dan hadden ze daarvan ook kennis moeten geven en dat is niet gebeurd, zo werd te ken nen gegeven. Men was weliswaar ook thans reeds op moeilijkheden gestuit, maar dat betekende niet, dat men er niet op rekende de gestelde doelen te bereiken. Gaven de „Europeanen" derhalve te kennen, dat, voor zover het in hun vermogen ligt, zij hun plicht hebben gedaan en zullen blijven doen, de •Amerikaanse vertegenwoordiger, Wil liam Draper, legde er zijnerzijds nog eens de nadruk op, dat de Ver. Sta ten in de zes maanden na de confe rentie van Lissabon al voor bijna 700 millioen dollar „off-shore"-contrac- ten in Europa hebben geplaatst om de Europese productie te helpen. De geluiden uit Parijs waren er kennelijk op berekend de „wederzijdse" critiek en wrijving vanwege de „wederzijdse" hulpverlening een beetje te matigen. Intussen is nu het eerstvolgende be langrijke station de indiening dooi de afzonderlijke landen van het „jaarlijkse overzicht", op grond waarvan het gemeenschappelijke pro gram voor het nieuwe jaar naar rato van elks mogelijkheden wordt opge steld. Men hoopt deze rapporten in November te hebben ontvangen en dan begint pas het delicate werk. Maar in elk geval kan de N.A.T.O.- raad tevreden zijn over het feit. dat men in 1952 niet in ernstige mate ten achter is gebleven. Het begin is er en misschien kan William Drapers zonder enige reserve afgelegde ver klaring, dat er in Europa een zeer opmerkelijke vooruitgang is te con stateren, de kennelijke geprikkeld heid in sommige Amerikaanse krin gen over de te geringe inspanning van West-Europa enigszins wegne- Circusartiste trad daags na ongeval weer op Het 16-jarig Nederlandse meisje, Anna Fronczek, dat Maandagavond tijdens een voorstelling in een circus te Southseaz (Eng.) samen met haar partner van acht meter hoogte naar beneden viel en inwendige kneuzin gen opliep, is Dinsdagavond weer normaal opgetreden. Anna en haar partner moesten Woensdag voor ob servatie in het ziekenhuis terugke ren. Zij hopen het werk na een paar dagen te kunnen hervatten. EEN BOEK VOOR: MOEDER DE VROUW. Een goed kookboek is de beste „best-seller", dat bewijst wel Martine Witop Konings „Eenvoudige recep ten', waarvan nu reeds de 62e druk is verschenen (by Nijgh en Van Ditmar in Rotterdam). Sommige hoofdstuk ken zijn ingrijpend gewijzigd in ver band met de noodzaak tot versobe ring en grotere efficiëncy. Mevrouw Wittop-Koning geeft niet alieen de recepten van honderden (niet dure en niet moeilijk te bereiden) heerlijk heden, maar bovendien tips over een voudige keukeninventaris en byzon- derheden over ziekenvoeding, samen stelling van maaltijden en voedings stoffen. Een aantal afbeeldingen brengt lezer en lezeres het water in de mond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 5