Jarenlang zat ze elke Donderdag te huilen... r~e£N l--:t ONZE KLEINTJES Mammie vindt dit Nieuw dressoir Tegenwoordig. VéGé heeft al een miilioen klanten! Er zijn 1200 zelfstandige VéGé» kruideniers in ons land! Zij ver» kopen stuk voor stuk meer dan de gemiddelde kruidenier. Zij geven elk jaar duizenden en nog eens duizenden guldens korting! Te zamen geven zij millioenen guldens korting door die VéGé-Geld-Zegels! Als U géén VéGé-klant bent, geeft U te veel geld uit engooit U het eigenlijk over de balk. Profiteer méé bij VéGé! Hier is Uw bewijs I Neem toch de proef! U betaalt thans voor 250 gram eerste soort koffie f. 2,04. Bij VéGé krijgt U er echter liefst 41 geld-zegels bij! Da's eventjes 20lk cent korting! Ziet U wel, dat U veel beter uit komt als U een VéGé-kruidenier heeft Wie met Peli wrijft, houdt tijd oyer. Met Peli gaat 't vlugger en beter! Even inwrijven, uitwrijven... klaar in een wipEn een glans.- ongelofelijk! Peli wrijfwas is ideaal voor meubelen, parket en linoleum. Peli wrijfwas met VLIDOSOL tegen houtworm en andere schadelijke huisinsecten, alléén in de bekende J gele verpakking. Grote bus no. 3110 ct, geel en bruin Grote doos no. 2: 55ct, geel, bruin, rood en wit ",,;K Een Erdal product, dusgoed WKUrWAS fc&R- Kwaliteit en nóg eens Kwaliteit bij VéGé! Denkt U nu niet, dat U kwaliteit te kort komt VéGé geeft U de beste kwaliteiten en alles wat U bjj een goede kruidenier verwacht. PLUS geld-zegels Kom nu 's deze week bij VéGé. Geef niet meer geld uit dan VéGé vraagt! Dat is niet nodig. Word VéGé-klant Guller met zegels! Guller met guldens! ER ZIJN 1200 VéGé-KRUIDENIERS Gevraagd nette winkeljuffrouw. Liefst met het vak bekend. Niet ben. 16 jaar. Levens- middelenbedrijf J. v. d. KET TERIJ, Palingstraat 21, Vlissingen. .iermede hebben wij de eer U in kennis te stellen van de Heropening van onze geheel gemoderniseerde reparatiewerkplaats op Zaterdag 30 Augustus 1952 des namiddags 2.30 uur. Uw bezoek zal door ons ten zeerste op prijs worden gesteld. Hoogachtend, Eerste Electrische Schoenmakerij Fa P. F. J TIENPOND&Zn MIDDELBURG - DAMPOÖR.TSTRAAT 12. Te koop by inschryving contant de appels en peren wassende in de boomgaard te Kapelle „Weelmeet", van de heer A. de Jager, aldaar, behoudens reserve. Inschrijvingen in te leve ren vóór of op Dinsdag 2 September 1952 n.m. 3 uur ten kantore van Notaris H. JONKERS te Goes. Bewijs van erkenning over leggen. Voor de a.s. bietencampagne gevraagd: of personen, die zich hiervoor geschikt achten. Rijbewijs vereist. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan het bijkantoor en N.V. Centrale Suiker Mij., Postbus 32, Goes. Te koop een woonhuis, op beste stand en in prima staat, te Breskens. Direct te aanvaarden. Inlichtingen: J. RISSEEUW—DE WILDE, Rijksweg O 90, Breskens. Van 1—5 regels 1,— (6 punts letter). Iedere regel meer 20 cent Maximum .8 regels. „Brieven o£ adres Bureau van dit blad" 25 cent extra. Betaling contant. Te koop aangeboden bouwterrein, groot ca. 141 M2., ter plaat se waar het pand Boulevard de Ruyter 52, Vlissingen, heeft gestaan. Brieven aan S. A. C. DE SMIT, Mar grietsingel 12, Barendrecht. 0 Te koop gevraagd: mooie zwarte schort, bandw. 102 c.m. en een wintermantel, m. 38. Padweg 16. Souburg. TE KOOP 0 Te koop: pr. handhaaimachi- ne met kast (naait voor- en achteruit), f 95. Koopje. Br. no. 1178. Bur. P.Z.C., Middelburg. 0 Te koop: pr. meisjesfiets, plm. 10 jr., f 35; 2-pers. ledi kant met spiraal, f 35 en 1- pers. ledikant met spiraal, f 27.50. Br. no. 1179. Bur. P.Z.C. Middelburg. TE HUUK 0 Aangeb.: gr. zït-slaapk. met volL pens., vaste wastafel, cen trale verwarming. Telef. aanw. Ook geschikt voor 2 vrienden of echtp. Br. no. 1830, Bur. P.Z. C.. Middelburg. 0 Te huur, maand September, zomerhuisje voor 6 pers. Vrou wenpolder. Brieven no. 1186. Bur. P.Z.C., Middelburg. DIVERSEN 0 Wil mej. C. P. K., huishoud ster te Vlissingen. naar Zierik- zee komen? JOHAN. 0 Modevakschool „Geldofia", Paul Krugerstr. 80, Vlissingen. Bezoekt de tentoonstelling v. d'ames-maatkledling, enz.ver vaardigd door onze leerlingen en de lerares, op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag a.s. van 10—12. 14—16, 20—22 uur. 0 Modevakschool „Geldofia", Paul Krugerstr. 80, Vlissingen. Begin Sept. a.s. aanvang der nieuwe naai- en kniplessen. Kleine clubjes van ten hoogste zeven dames. Inl. en opgave dagelijks. Si Modevakschool „Geldofia", aul Krugerstr. 80. Vlissingen. Woensdagavond 17 Sept. a.s. aanvang der 3 maandel. knip cursus. Inl. en opgave dagelijks S' Modevakschool „Geldofia", aul Krugerstr. 80, Vlissingen. Speciaal adres voor bruidskle ding enz, De gedipl. lerares-cou peuse Mevr. S. A. ANDRIES- SEN—GELDOF. 0 Gecreosoteerde, gewolmani- seerdle en gecelcuriseerde boom- en afrasteringspalen. Le vering door geheel Zeeland. Vraagt prijsopgave bij: C. N. BOTTING. Schuddebeurs, Tel. 14, bij Zierikzee. MIDDENDORP, Zoutelande. s. Vrijdag 29 Aug. laatste film v. h. seizoen, naar Jan de Hal-tog's beroemde boek: „Schipper naast God". Aanbe veling overbodig. Toeg. 14 j. Aanv. 8 u. Zaal open 7.30 u. Entree f 1. Geen plaatsbespr. 0 Dames! 8 September openen wij onze nieuwe zaak, Nieu- wendijk 51, met spotkoopjes. Bij aankoop van bontmantel boven f 400, zilver- of blauw voskraag cadeu. Bontwerkerij KUIJPER. thans Breestr. 7, Vlissingen. TeL 2123. 0 Te koop: salonkast. f 225; handrtaaimachine, f 125; Bvee- straat 4 boven, Vlissingen. (Tussen 9 en 13 uur). 0 Te koophaardkachel, keu ken/kachel, divan, éénpersoons opklapbed met omb. en electr. kookplaat. Adres: Groot Valke- nisse 16, Biggekerke. 0 Te koop: 1 Martin cultivator-, 1 Fergozon cultivator; 1 Melotte aardappelrooier. Fa. J. MOL Zn., 's H. Arendskerke. Tel. 381. 0 Ter overn. aangeboden: bouwplicht gem. Souburg. Brie ven no. 1185, Bur. P.Z.C., Mid delburg. 0 Te koop: hok met 25 post duiven, oude en 'jonge, oude bevlogen tot Bordeaux, jonge bevlogen tot Arlon; S.T.B. klok; manden en bad; drink bakken. Bosjeslaan 32, Vliss. 0 Te koop: grote, zware, eikenh. bank. zeer geschikt voor waohtlcamer. Prijs f 75. Adres: mej. VELTHUIS, Duin weg 83, Oostkapelle. 0 Te koop: handnaaimachine, heren- en damesrijwiel; accor deon, 80 bas. 2 registers; arm stoel; ameublement; 2-pers. ve ren opschudbed; klein kastje. JAC. VAN LOON, Vrouwestr. 32, Vlissingen. 0 Te koop: mooie groene he ren sportfiets. Koopje. Te be vragen na 6 uur n.m. Kon. Ju- lianastraat 60, Middelburg. 0 Te koop: een witte trouwja pon met sluier. Maat 40. Ko ningstraat no. 8, Middelburg. PERSONEEL 0 Zo spoedig mogelijk ge vraagd een flinke knecht voor groenten en fruitbedrijf. P. groente- en fruitbedrijf. P. Vlissingen. 0 Banketbakkerij MERK vraagt nette jongen voor bakkerij en bestélwerk. Badhuisstr. 28, Vlis singen. 0 Welke nog fl. vrouw wil voor onbepaalde tijd', tegen kost en imvomng, mij helpen bij lichte invalide-verpleging. Br. lett. P 22, Bur. P.Z.C., Vlissingen. BIEDT ZICH AAN 0 Meisje, v.g.g.v., 23 j., vraagt een betrekking als dienstbode v.d.e.n. te Vlissingen Brieven letter R 23, Bur. P.Z.C., Vliss. KOST EN INWONING 0 Nette kostganger gevr. vrije slaapkamer met huiselijk ver keer. Adres te bevr. Bur. P.Z. C.„ Middelburg. Kijk Uw kinderen schransen als U ze brood met verse Blue Band geeft. Geluk kig maar, 't is zo gezond! Blue Band is slechts licht gezouten - 'niet te veel, niet te weinigprecies goed! B09< Vooral practisch in Uw keuken, waar U alles veel lekkerder en voedzamer maakt met Blue Band. Alleen met Blue Band! Uw pannekoeken, Uw vlees, Uw jus ze geven reden tot smullen VERLOREN 0 Verloren: beige jasje (top per) via Breeweg, Bergweg naar Valkenisse. Tegen bel. te rug bez. Korte Gere 57, M'burg. 0Sléchts enkele leerlingen kunnen dit .jaar geplaatst wor den bij modevakschool M. DE BUCK, Bonedijkestraat 40, Vlis singen. Zowel middag- als avondcursus. Ook examenop leiding. TE KOOP GEVRAAGD 0 Te koop gevr.: handnaaima chine; verrekijker en box met vloer. Br. no. 1177, Bur. P.Z.C., Middelburg. 6PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1952. Heden overleed mijn geliefde, zorgzame Zus ter ADRIAN A CLARA STEIJN, in leven gepens. onderwijzeres school J. in de ouderdom van 63 jaar. E. A. STEIJN. Middelburg, 26 Augustus 1952. Wilhelminastraat 9. De begrafenis zal plaats hebben a.s. Zaterdag f? uur vanaf het sterfhuis Wilhelminastraat. Liever geen bloemen. Heden overleed, zacht en kalm, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Vrouw, Moe der, Behuwd- en Groot moeder, Mejuffrouw .JANNA DE REGT— DE VLIEGER, m de leeftijd van 69 jaar en 8 maanden. W. DE REGT. Waarde: M. A. DE REGT. J. C. DE REGT— DE RUYTER. Hilversum: A. M. DE REGT. I. DE REGT— GROOT ENZERINK. Rotterdam: C. DE REGT. G. DE REGT— DE LANGE. En Kleinkinderen. Colijnsplaat, 26 Aug. 1952. De begrafenis zal plaats hebben op Vrij dag 29 Augustus a.s. Heden overleed onze. beste Zuster en .Be huwdzuster, Mevrouw JOHANNA MARIA LOOIS, echtgenote van de Heer IZ. REKKERS H. Fzn., m de ouderdom van 78 jaar. Vlissingen: S. J. LOOIS P. LOOIS A. J. LOOIS— DEKKER JOH. LOOIS Hzn. J. M. O. LOOIS— LEROOï Velp: I. A. LOOIS Vlissingen: A. M. LOOIS Vlissingen, 26 Aug. '52. In plaats van kaarten Heden overleed, in de ouderdom van bijna 84 jaar, onze lieve Moe der en Grootmoeder. Mevrouw L. M. MUNTERS— BREURE, Weduwe van de heer K. J. MUNTERS. Mr. J. K. MUNTERS. E. C. MUNTERS— SOMMER en Kinderen. Middelburg. 26 Augustus 1952. Noordsingel 172. Tot onze diepe droef heid overleed heaen in net Rusthuis „Schelde- oord" alhier na een langdurig doch gedul dig gedragen lijden, on ze lieve zorgzame Moe der, Behuwd- en Groot moeder, Zuster, Be huwdzuster en Tante, CATOLINA MARIA DE NERING, Weduwe van N. J. HARTE, in de leeftijd van ruim 87 jaar. Den Haag: C. M. VAN AKEN- HARTE. D. G. C. VAN AKEN. GERARD. Vlissingen: M. C. GROOT- HARTE. KEES GROOT. Rotterdam: M. P. HARTE. J. HARTE—WISSE. CO en SUZY. Melbourne: r. J. M. WEENINK— HARTE. J. W. WEENINK. Cerneuzen: familie WIE LA ND DE NERING. Terneuzen, 26 Augustus 1952. Emmalaan 1. De teraardebestelling zal plaats hebben op Vrijdag 29 Augustus a.s., des nam. 15.30 uur. Geen bezoek.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 12