PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Had ook minister Staf geen succes? Rijkswaterstaat te Middelburg krijgt ideale kantoorruimte DÉ BILT BRAND IN AUTO-SCOOTER OP SCHEVENINGSE BOULEVARD r APARTE WACHTKAMER. MAAR DAN 00K EEN GOEDE Vandaag 195e Jaargang-No. 201 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer, Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 27 Aug. '52 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels t 1-Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adrea Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 350300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vórststraat 63, telef. 2475 (b.g.g, 2228); Oostburg: Finlandstraat 2. telef, 16; Vei Brouwerijstr. 2; Zierikzee: N. Bogerdstr. C 160. telef. 26. ROND DE KABINETSFORMATIE. Formateurloos tijdperk nog steeds niet ten einde (Van onze parlementaire redacteur) Gisteravond deelde het Kabinet der Koningin mede: „H. M. de Koningin heeft ir. C. Staf Vrijdag jl. verzocht haar in te lichten over de mogelijkhe den, welke na het mislukken van de formatlepogingen van de heren Drees, Beel en Donker bestaan voor het vormen van een kabinet, Ir Staf heeft heden (Dinsdag) aan de koningin zijn rapport uitgebracht. H. M. heeft hedenavond op het paleis Soestdijk de ministers Drees, Beel en Staf ontvangen". Voordat bovenstaande officiële me dedelingen een einde aan de periode van veel geruchten en geheimzinnig heid rond minister Staf maakten, had hij enkele bijzonder belangrijke, wellicht beslissende, besprekingen met de leider van de K.V.P., prof. Romme, en met de demissionnaire minister-president, dr. Drees. Met laatstgenoemde had minister Staf tij dens zijn informatorische werkzaam heden trouwens meermalen contact, evenals met de fractievoorzitter van de C.H.U., de heer Tilanus. Ook met de fractievoorzitter van de P.v.d.A., mr Donker, alsmede oa. met de mi nisters Stikker. Beel, Mulderije, Teu- STAFOOK GEEN SUCCES? Avifauna heeft liquiditeits-zorgen Door tegengevallen bezoek gingen uitbreidingen de draagkracht te boven. De vogel tuin Avifauna te Alphen aan de Ryn blykt, volgens een mede deling van de directie, tydelijk met geldgebrek te kampen te hebben. Men acht de situatie niet ernstig. Overleg is gaande om een redelijke oplossing te vinden. In een verklaring zegt de directie van Avifauna o.m.; Sinds de oprich ting van Avifauna tot heden is onge veer 2Vz jaar verstreken. Gedurende deze tijd hebben allerlei geruchten de ronde gedaan over exploitatie en fi nancieringsmogelijkheden, Men vond het vreemd, dat zomaar midden in de polder een cultureel- en vermaak- centrum uit de grond was gestampt. Door het grote bezoek in 1950, aldus de directie, bleek dat de capaciteit van verschillende onderdelen van het bedrijf onvoldoende waren. In 1951 zijn het park en de diverse inrich tingen uitgebreid, waarmede een be langrijk bedrag was gemoeid. Voor 1952 was een begroting opgemaakt, waarin nieuwe investeringen werden opgenomen, die, door tegenvallen van het bezoek in de maanden Mei en Juni de draagkracht van Avifauna te boven gingen. In totaal werd voor een bedrag van anderhalf millioen gulden geïnvesteerd. Avifauna is nu echter gereed. Op verzoek van de directie zijn di verse instanties bereid gevonden om in gezamenlijk overleg te trachten een oplossing te vinden teneinde de tijdelijke liquiditeits-moeilijkheden te ovenvinnen. Tevens zal dan gezocht worden naar een oplossing omtrent een uitbreiding van Avifauna, waar voor de gemeente Alphen aan de Rijn in principe terreinen beschik baar stelde. Aangezien in 1953 de twee nieuwe grote verkeersbruggen over de Oude Rijn gereed komen, waardoor het dan mogelijk zal zijn om in 25 minuten met een auto van Amsterdam uit Alphen aan de Rijn te bereiken, is het volgens de direc tie redelijk om te verwachten, dat de resultaten in 1953 zodanig zullen zijn, dat een overschot op de exploi tatie het tijdelijk tekort aan liquide middelen van dit jaar weer kan in lopen. lings en Rutten voerde minister Staf gedurende de afgelopen dagen tame lijk langdurige gesprekken. Van be sprekingen met andere personen is naar buiten toe tot op dit ogenblik nog niets gebleken, maar aangeno men mag worden, dat minister Staf met name ook telefonisch verschillen de personen heeft geraadpleegd. Uit het feit, dat de koningin nog geen nieuwe opdracht tot formatie heeft verstrekt, was men gisteravond laat in politieke kringen geneigd af te lelden, dat ook minister Staf geen mogelijkheden heeft gezien om de problemen rond de portefeuille van buitenlandse zaken op een voor allen bevredigende wjjze op te lossen. Evenmin zou hy er in geslaagd zijn de K.V.P. en de P.v.dA, op het punt van de zetel-herverdeling, die in dat geval noodzakelijk zou zijn, tot elk aar te brengen. In de gedachtengang van minister Staf zou dus alleen nog overblyven het aanblijven van het demissionnaire kabinet. Of deze mogelijkheid door onze vorstin met de ministers Drees, Beel en Staf onder ogen is gezien, was gisteravond nog een open vraag. Mr. Buiskool vraagt ontslag uit Regeringsraad van Suriname In een Maandagavond gehouden vergadering van de Staten van Suri name heeft de voorzitter van de Su rinaamse regeringsraad, mr. dr. J. A. e. Buiskool, medegedeeld, dat hij aan de gouverneur inwilliging zal vragen op zijn verzoek om ontslag als lid van de regeringsraad. Mr. Buiskool zeide, dat hij reeds drie maal te ken nen heeft gegeven te willen aftreden, doch dat dit niet door de regering werd aanvaard. Half Augustus zou hij o.a. wegens ziekte hebben willen aftreden, doch hij heeft het verzoek daartoe aangehouden om zich te kun nen verdedigen tegen de op hem ge dane aanvallen. Mark Clark reorganiseert hoofdkwartier in Tokio geeSt herinneringen aan militaire dienst De Amerikaanse bevelhebber voor het Verre Oosten, generaal Mark Clark, heeft bekendgemaakt, dat hij zijn hoofdkwartier te Tokio zal reor ganiseren. Ten einde zoveel mogelyk datgene wat aan militaire dienst her innert uit de hoofdstad te verwijderen, zal het grootste deel van het perso neel van het hoofdkwartier voor le ger, vloot en luchtmacht verspreid worden over plaatsen buiten Tokio en in de hoofdstad zelf alleen het hoogste personeel gevestigd blijven. Het commando der V.N. zal even eens in het gecombineerde hoofd kwartier te Tokio zetelen. OVER EEN PAAR DAGEN WEER DRAAIEN. Machinist kon slechts met levensgevaar de autootjes stoppen. Dinsdagavond werd het publiek op de Scheveningse Boulevard opge schrikt door een korte, felle brand die heeft gewoed in een auto-scooter-pa- leis, dat aan de Boulevard stond opgesteld. Het publiek en de omwonende exploitanten schoten van alle kanten te hulp om de inventaris te redden. De brand bleek te zijn uitgebroken in de dynamo van de grote machine die do scooterbaan van stroom voorziet. Om kwart voor acht gingen de gro'te lam- pen van de baan uit en toen de machinist ging controleren stond de machi nerie reeds in lichter laaie. IJlings en met levensgevaar heeft hij de motor toen nog kunnen afzetten, waardoor de autootjes tot stilstand werden ge- bracht. De vier Zwitserse onderzoekers, die sinds 15 Augustus in het Hellegat" in het Zwitserse Muotadal van de buitenwereld geïsoleerd zyn geweest, zyn op eigen gelegenheid uit de grot naar buiten gekomen. We zien hier van links naar rechts: de 19-jarige Hans Gygax, prof. dr. Hans Bögli, de 40- jarige leider van de expeditie, de 18-jarige Lothar Kaiser en Walter Burk- lxalter, 19 jaar. Twee kinderen verbrand Maandagavond ak brand uit in een dubbelhuis. bewoond door de ge zinnen Troudes en Norder aan de Marktkade te Musselkanaal. Op dat ogenblik waren alleen de resp. ruirn 6 en 3 jaar oude dochtertjes Jannie en Trijntje van de familie Troudes thuis Omwonend die te hulp kwa men, zagen geen kans meer de meisjes te bereiken. Zij zijn beiden in de vlammen omgekomen. De brandweer wist te verhinderen, dat, behalve de bovenverdieping van de woning, ook de onderverdieping uit brandde. De stoffelijke overschotten van de kinderen zyn later gevonden. Jongeman wilde ex-verloofde met een mes steken Maandagavond heeft een 19-jarige jongeman. W., die verloofd was ge weest met een verpleegster van de psychiatrische inrichting „BrüJtgre- ven" in Deventer, zijn gewezen meis je met een mes in de rug trachten te steken. Het bleef bij een afscham ping. De schorder van het meisje is nog iets geraakt, doch niet ernstig verwond. De jongeman is in hechte nis genomen. Omliggende olievaten en de olie voorraad naast de baan werden on middellijk uit de weg geruimd, zodat deze uiterst brandbare substantie geen verder gevaar veroorzaakte. De brandweer arriveerde zeer snel met middelzwaar materieel en kon kort na aankomst voldoende water geven om de machine, die staat opge steld in een ruimte in de strandmuur, te blussen. Intussen had echter ook het dak van de scooterbaan vlam gevat. Dit vuur was echter snel bedwongen. Tussen het duizendkoppige publiek, dat op deze brand was komen toelo pen, stonden op de boulevard overal de kleine autootjes verspreid. Zij zijn later bijeen gebracht. Omstreeks kwart over acht was het vuur ge blust. De schade bedraagt, naar eer ste raming, ongeveer f 25.000.De exploitanten de heren Hommerson en Vermolen, hebben reeds maatregelen genomen om een reserve-machine en herstellingsmateriaal te laten aan rukken, zodat de baan binnen enige dagen weer normaal gebruikt zal Televisie-telefoon Op de jaarlijkse nationale radiotentoonstelling, die Dins dag in Londen werd geopend, is een televisie-telefoon gede monstreerd, die de gebruikers in staat stelt elkaar te zien. Deze telefoon is in de eerste plaats bestemd voor zakenver keer en gebruik in de indus trieën, maar men hoopt, dat zy spoedig gebruikt zal worden op de trans-atlantische lijn naar New York. De tentoonstelling wordt be heerst door de jongste vindin gen op het gebied van de te levisie. Manoeuvres achter het IJzeren Gordijn Voor het eerst samenwerking tussen Rusland, Poien en Tsjecho-Slowakije Volgens de „Neue Zeitung", een or gaan van de Amerikaanse Hoge Com missie in Duitsland, zullen begin Sep tember in Oost-Duitsland vooi het eerst gecombineerde manoeuvres van Russische, Tsjecho-Slowaakse en Poolse troepen, onder opperbevel van Sowjet-officieren, worden gehouden. Tevens zouden voor het eerst grote eenheden van de tactische lucht macht, nl. jachtbommenwerpers met straalaandrijving, aan de manoeu vres deelnemen. Nederlander in Duitsland verdacht van ernstig misdrijf? De Westfaalse politie zoekt op het ogenblik naar de verblijfplaats van de 35-jarige Nederlandse chauffeur G. V., oorspronkelijk afkomstig uit Echt. en thans wonende in Krefeld. V. heeft zich op 16 Augustus met zyn 10 jaar jongere vrouw, met wie hy in een echtscheidingsproces ge wikkeld is, met de auto van zyn werkgever op weg begeven naar een zomerfeest in Osterath bij Krefeld. Zijn echtgenote heeft men daar ech ter niet gezien en volgens ooggetui gen zou V. in de richting Bremen zjjn weggereden. De Duitse politie acht een misdrijf niet uitgesloten. kunnen worden. Naar de mening van de exploitanten heeft de spoedige komst van de brandweer en de grote hulpvaardigheid van het publiek uit breiding van de brand voorkomen. Ook kinderverlamming in Denemarken. In Denemarken is een epidemie van kinderverlamming uitgebroken. In de hoofdstad Kopenhagen zijn 45Ö gevallen gemeld. Voor het merendeel laten deze gevallen zich niet ernstig Opnieuw onlusten op het eiland Koie Troepen gebruikten hagel toen traangas niet hielp Volgens autoriteiten van de V.N. zijn op 11 Augustus j.l. opnieuw on. geregeldheden in 'n krijgsgevangenen kamp op het eiland Koje voorgeko men, waarbij 38 Noordkoreaanse ge vangenen werden gewond. Een woordvoerder zeide, dat deze mededeling was vertraagd door wij zigingen in de kampadministratie. De ongeregeldheden waren ont staan, nadat „bekende agitators en fanatiekelingen" geweigerd hadden op te houden met „als bezetenen te zingen." Troepen der verbondenen maakten tenslotte "hieraan een einde door het vuren met hagel, nadat zij aanvankelijk zonder succes tachtig traangasbommen hadden geworpen. Zuid-Koreaans parlement beschuldigt kabinet. Onrechtmatig gelden toegeëigend De Zuid-Koreaanse volksvertegen woordiging heeft Dinsdag de regering van president Rhee er van beschul digd zich onrechtmatig gelden tot een bedrag van ongeveer vier mil lioen dollar toegeëigend te hebben en gedreigd met een motie van wan trouwen. Volgens de beschuldiging hebben veertien handelaren, die bij Rhee in de gunst stonden, tegen officiële koers dollars kunnen kopen, die aan de staat toebehoorden en afkomstig waren van de verkoop van Zuid-Ko reaanse tungsteèn, en deze dollars vervolgens tegen zwarte prijs kunnen verkopen. De door de volksvertegen woordiging benoemde commissie van onderzoek meent dat zekere gelden die bij de recente politieke crisis en de verkiezingscampagne ten gunste van Rhee werden aangewend, van deze handelaren verkregen zijn'. UITSPRAAK VAN AFRIKAANS RECHTER: Niet-blarike overtreder werd vrijgesproken. Woensdag is een niet-blanke, die gearresteerd was omdat hy samen met 23 anderen zich begeven had in een voor blanken gereserveerde wachtka mer van het station in Kaapstad, door een militair gerechtshof vrijgespro ken, De zaak van de 23 anderen «s uit gesteld tot over acht dagen. Volgens de rechter mogen de apartheidsbepalingen in geen geval on rechtvaardig zijn. Op het station van Kaapstad zijn echter drie ruime wachtkamers voor blanken, terwijl de niet-blanken de beschikking hebben over twee wachtkamers, waar alle gerief ontbreekt. Gezien deze ongelijk heid, aldus de rechter, zijn de apartheidsbepalingen in dit geval niet van kracht. Hy sprak de beschuldigde vry. Deze vrijspraak heelt grote belangstelling gewekt, omdat in de toekomst verdedigers zich wellicht op deze uitspraak zullen kunnen beroepen. Door massa-arrestaties van niet- blanken in drie Zuid-Afrikaanse ste den wegens overtreding van de apart heidsbepalingen is Dinsdag het to- Aanvullingsdetachement naar Korea. Onvoorziene omstandigheden voor behouden, vertrekt op 28 Augustus wederom een aanvullingsdetachement bestemd voor het Nederlands deta chement Ver. Naties uit de haven van Rotterdam naar Korea. Het detachement, dat. twee officie ren. drie onderofficieren en 95 kor poraals en manschappen telt. staat onder leiding van de le luitenant E. Rowe uit Rotterdam. wordt de Poolse, tot Ame rikaan genaturaliseerde film magnaat, Samuel Goldwyn, directeur van de M. G. M.. 70 jaar. VERMOEDELIJK IN SEPTEMBER IN GEBRUIK. Twee vleugels van Abdij complex zeer fraai gerestaureerd taal der arrestaties sedert het begin van de ongehoorzaamheidscampagne tot bijna 31)00 gestegen. In Port Eli zabeth werden Dinsdag 245 niet-blan ke overtreders aangehouden. In Kaapstad 31 en in Roodepoort bij Jo hannesburg 22. Deze arrestaties vielen samen met het terechtstaan van 20 niet-blanken in Johannesburg. Voor het gerechts gebouw demonstreerden van de och tend tol de avond niel-blanken. Lei ders van de ongehoorzaamheidscam pagne moesten enkele malen de rechtszaal verlaten om de demon stranten te verzoeken minder lawaai te maken. De openbare aanklager verklaarde bewijzen te zullen aanvoeren om aan te tonen, dat de ongehoorzaamheids campagne valt onder de bepalingen van de Zuid-Afrikaanse wet op on derdrukking van het communisme. Naar wij vernemen zal de Rijkswaterstaat in Zeeland vermoedelijk in de tweede helft van September zijn nieuwe kantoren in een fraai gerestau reerd gedeelte van het Abdycomplex te Middelburg in gebruik nemen. De twee vleugels achter de Koorkerk, waaraan deze nieuwe bestemming is gegeven, zijn thans geheel gereed; het wachten is nog slechts op de aanleg van de telefoon en de plaatsing van het meubilair. De restaurateurs hebben alle eer van hun werk! De gebouwen, waarvan de ramp in Mei 1940 weinig méér over liet dan één grote, trieste ruïne, zijn in oude luister hersteld, ja, zelfs mooier dan vóór de verwoesting, on dermeer omdat de weinig aantrekke lijke machinesteen van de gevels ver vangen is door de zoveel kleuriger en natuurlijker handsteenvorm. Maar niet alleen is bereikt, dat dit hoekje van de Abdij weer een schoon en in drukwekkend onderdeel uitmaakt van het gehele complex, ook heeft men een kantoorgebouw tot stand ge bracht dat qua interieur en indeling bijzonder geslaagd kan worden ge noemd en waar het werken een ple zier moet zijn. Voor het personeel van de Rijkswaterstaat, thans reeds jaren gewoon zyn dagelykse arbeid te verrichten in de oude, vrij sombere en voor deze dienst te kleine panden aan de St. Pieterstraat, zal de overgang wel zeer groot zyn! Het komt in een fonkelnieuwe omgeving, maar tevens op een historische plek. De vleugel aan de zijde van het Koorkerkhof was oorspronkelijk woning van de abt, diende na 1290 als ziekenhuis en na 1574, als „Huis Middelburch", aan vankelijk pensionaris-woning en daar na in gebruik bij het t Van 1805 tot 18i .rovinciaal be stuur. >an 1805 tot 1808, dus slechts drie jaren, was de Polder Walcheren er nog gehuisvest. De andere vleugel is, naar men aanneemt, eens woning van de subprior en bibliotheek ge weest en werd in 1574 eveneens door het gewestelijk bestuur in gebruik genomen. De plaats, waar de beide vleugels die de zogenaamde eer ste binnenplaats aan twee zijden af sluiten elkaar ontmoeten en waar zich nu het trappenhuis bevindt, heeft in het grijs verleden als woning voor de prior van de Abdij gediend. de indeling. De ingang van de Waterstaatskan toren voor het publiek ligt vlak bij het poortgebouw. Wanneer men via een tochtportaal de ruime, lichte hal betreedt, valt direct de kloeke trap met natuurstenen treden en een sier lijke smeedyzeren leuning op. Loopt men door de gang van de ene vleugel, da.n passeert men achtereenvolgens toiletten, een bodekamer en drie ver trekken "voor de opzichters. Deze gang bestond ook vroeger reeds, doch is breder en lichter dan in 1940. In vleugel aan de kant van het Koor kerkhof bevindt zich gelykvloers een royale tekenzaal, die voldoende licht is omdat er in de gevel aan de straat zijde twee ramen bijgekomen zijn. Destijds lagen hier twee vertrekken, doch deze zijn verenigd. Een boogaf- scheiding, gedragen door een kolom, herinnert nog aan de oorspronkelijke toestand. Aan het einde van de te kenzaal werden een donkere kamer en een werkvertrek voor de chef van deze afdeling gemaakt. Boven die zaal herbergen twee gro te kamers de administratie-afdeling. Tussen beide vertrekken ligt een apart kamertje (van waaruit men een prachtig uitzicht heeft op de Gist- poort) voor de afdelingschef, in één van de muren, die daar dik genoeg voor bleek te zijn, is de brandkast ge bouwd en een vertrek op de tussen- verdieping wordt het domein van de typisten. Op de eerste verdieping van de andex-e vleugel liggen de werkka mers van de hoofdingenieur-directeur en van de hoofdingeixieur, alsmede een ruime toiletafdeling. De zolders boven beide vlexxgels, die men ook alweer langs een natuur stenen trap bereikt, vormen een ide ale archiefruimte. In het gehele gebouw zijn de vloeren bedekt met groen kurklinoleum, het geen aan de acoustiek ten goede komt. Dit is ook wel nodig, daar al le muren en plafonds van s'teen zijn. Om te voorkomen, dat deze sneeuw witte omgeving al te eentonig is, zijn de plafonds gedeeltelijk okerkleurig geschilderd en zijn op de stutbalken sterren van een zelfde kleur, gevat in een groen kader, aangebracht. Ook de ramen zijn met groen omlijnd. torentje herbouwd. Bij de uitwendige restauratie is te vens één der Abdijtorentjes her- Besprekingen over Kasjmir in Genève begonnen. IN VRIENDSCHAPPELIJKE SFEER In Genéve zyn Dinsdag onder lei ding van de V.N.-beixiiddelaar voor Kasjmir, dr. Graham, besprekingen tussen India en Pakistan begonnen over de nu reeds vijf jaar oude kwes- tie-Kasjmix-, Het voonxaamste punt van bespreking zal zrjn de in het S,<>P geraakte demilitarisatiekwestie, d. w.z. het aantal soldaten, dat de par tijen aan beide zijden van de schei dingslijn in Kasjmir op de been zal mogen houden. Deze kwestie is vol gens dr. Graham het voornaamste ob stakel op de weg naar overeenstem- ming. In een na de bespreking van Dins dag uitgegeven communiqué is ver klaard, dat de conferentie in een vriendschappelijke sfeer is begonnen. Beide delegaties zegden dr. Graham lxun volledige medewerking toe en verklaarden vastbesloten te zyn voort te bouwen op basis van de reeds be reikte overeenstemming. bouwd. De wenteltrap, welke zich hierin bevindt dient als achtertrap. De binnenplaats zal een nieuwe be strating krijgen en vlak bij het kan toorgebouw komen enkele vriende lijke bloemenperkjes. Van dit intie me pleintje af kan het personeel door dienstingangen het gebouw bin nenkomen. De ingebruikneming zal zonder ui terlijk vertoon geschieden, maar dit neemt niet weg, dat de dag, waarop dit gebeurt, voor Middelburg een be langrijke dag is: dan is opnieuw een nxylpaal bei'eikt op de lange weg naar het volledig herstel van de unie ke Abdij, de weg, die zo moeizaam, maar ook met zoveel taaie volharding wordt afgelegd. VERWACHT, vrij veel wind Geldig tot Woensdagavond. Half tot zwaar bewolkt en in het Noorden van het land af en toe eni ge lichte regen. In het Zuiden matige en in het Noorden van het land krachtige Zuid-Westelijke wind. Wei nig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1