PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Is mr. Donker nu werkelijk aan de laatste loodjes toe? weer Dit jaar transport over toename van Westerschelde D£ BILT Vandaag EGYPTISCHE POLITIE SLAAGS MET STAKENDE ARBEIDERS DIENSTTIJD IN BELGIE TOT 21 MAANDEN VERKORT 195e Jaargang-No. 190 Dagblad uitgave van de (Inca Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred, G. Bailintijn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week. f 5.45 p. kw.. fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 14 Aug. '52. ADVERTENTIEPRIJS 22 Ct per mm. Minimum p. advertentie t 3.— Ing. mededelingen driemaal Urtef. Kleine advertenties (max 8 regelsi van 1—5 regels t L—Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P 2.C Middelburg. Bur. Vlisslngen VValstr 58—60 telef 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). ..dddelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes. Lange Vorststraat 63. telef. 247: (b.g.g. 2223); Oostburg: Finlancstraat 2 telef. 16; Terneuzen: Brouwerljstr. 2; Zlenkzee: N Bogerdstr C .60 -det. 26. ROND DE KABINETSFORMATIE. Van de Kieft (P.v.d.A.) zou voor financiën gevraagd zijn (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG, 14 Aug. Vandaag 7 weken geleden begon H. M. de Ko ningin haar raadplegingen met betrekking tot de huidige kabinetsformatie. Sindsdien hebben twee formateurs de hun verstrekte opdracht moeten te ruggeven .aangezien eerst de A.R. en later de P.v.d.A. medewerking wei gerde. Onmiskenbaar is ook de derde kabinetsformateur, mr. L. A. Donker, t\)dens zün pogingen op ernstige moeilijkheden gestuit, tengevolge van de houding van de K.V.P. Van deze partij toch heeft de formateur gemeend het zware „offer" van de portefeuille van economische zaken te moeten vragen teneinde de medewerking van de A.R., welke hem inmiddels op grond van dit aanbod in beginsel werd toegezegd, te verkrijgen. Van grote betekenis in dit verband is het langdurige bezoek van prof. Beaufort het vierde reeds»gis terenmiddag aan de formateur ge bracht. Men mag immers op goede gronden aannemen dat prof. Beaufort in de strategie van mr. Donker de rol vervult van vertegenwoordiger van de politieke „inner-circle" van de K. V.P. Want al worden de fracties als zodanig op dit ogenblik buiten de on derhandelingen gehouden, dat bete kent nog niet dat de formateur ge heel op eigen verantwoordelijkheid te werk gaat. Zo vond, naar thans is be kend geworden, Zaterdagavond in Delft ten huize van ir. Posthumus, de secretaris van de Tweede Kamer fractie van de P.v.d.A., op verzoek van mr. Donker een vergadering plaats, die door een aantal kopstuk ken van genoemde partij werd bijge woond. Tijdens deze bijeenkomst werd ongetwijfeld het mislukken van de eerste fase van de poging van mr. Donker, tengevolge van de weige ring van prof. Donner een portefeuil le te aanvaarden, en het vasthouden van de K.V.P. aan een vier partijen basis, alsmede de in de tweede fase te volgen wegen besproken. Er is reden om aan te nemen, dat sindsdien de po litieke inner-circle van de P.v.d.A. op nieuw bijeen is geweest; ditmaal om de moeilijkheden met de K.V.P. en de vraag hoe hier aan tegemoet te ko men onder de ogen te zien. Ook b\j de K.V.P. vond en vindt voortdurend overleg tussen een aantal politici plaats; prof. Beaufort treedt hier ais woordvoerder dp. Algemeen neemt men in politieke kringen aan, dat van de zijde van de K.WP. bezwaren zijn gemaakt tegen beDaalde onderdelen van de deze week tot ontplooiing gebrachte twee de fase van de pogingen van mr. Donker, en dat zekere eisen zijn ge steld, welke nader beraad en overleg nodig maakten. De punten, die hier bij in het bijzonder in het geding zou den zijn geweest, zijn waarschijnlijk het minister-presidentschap en de portefeuille van buitenlandse zaken. De besprekingen over deze en en kele andere portefeuilles hebben wel licht tot nieuwe voorstellen van mr. Donker geleid; men meent in politie ke kringen te weten, dat prof. Beau fort gistermiddag het oordeel van de ...is het 300 jaar geleden, dat dé Nederlandse uitgever en drukker Abraham Elsevier te Leiden overleed, ter gelegen heid waarvan de Leidse univer siteit uit waardering voor zijn werk een medaille liet slaan. V Wilde men generaal Naguib vermoorden? „Newsweek" over de Egyptische staatsgreep. Volgens het Amerikaanse weekblad „Newsweek" is niet generaal Naguib de leidende figuur bij de voorberei ding van de Egyptische staatsgreep geweest. „De staatsgreep werd georganiseerd door een groep van 24 lagere officie ren, geholpen en aangespoord door Duitse militaire raadslieden", aldus het blad. „Generaal Naguib werd pas op het laatste ogenblik verzocht de lei ding te nemen". Achter het gedwongen aftreden van koning Faróek school de „ontdek- raal Naguib te vermoorden. De gene raal was aanvankelijk niet van plan geweest Faroek af te zetten, doch de ze ontdekking en een uitnodiging van Faroek om tussenbeide te komen leidden tot zijn val", aldus „News week". Onderzoeker in afgrond gevallen. Een lid van een groep onderzoe kers, die nabij de Spaanse grens de loop van een ondergrondse rivier be studeren, is Woensdag door het bre ken van een kabel in een 40 meter diepe afgrond gestort en heeft door de val een wervelfractuur opgelo pen Een vliegtuig van de Franse luchtmacht heeft een houder met se rum en andere geneesmiddelen in de afgrond neergelaten. Uit Pau is een reddingsploeg onderweg naar de plaats waar de gewonde ligt. Men verwacht, dat het redden van de ge wonde zeer moeilijk zal zijn. inner-circle van de K.V.P. over een en ander aan de formateur heeft ken baar gemaakt. Het is duidelijk, dat indien deze re. constructie van het verloop van de formatiepoging van mr. Donker juist is, een uiterst kritiek en beslis send stadium is aangebroken. Kun nen de P.v.d.A. en de K.V.P. elkander tenslotte in een compromis vinden, dan is de formatie van een kabinet nog slechts een kwestie van uren en komt mr. Donker grote lof toe voor het feit, dat hy in een aanvankelijk schier hopeloos geoordeelde situatie tóch wist te slagen. Mislukt het overleg tussen beide partijen dan zou dit weieens de „op positie" voor de P.v.d.A. kunnen be tekenen, een positie, die allerminst door deze party wordt begeerd. BESPREKINGEN MET PROF. BEEL. Uit het feit, dat de formateur na zijn onderhoud met prof. Beaufort gisterenavond nog sprak met prof. Beel en de heer Van de Kieft, zyn wy op het eerste gezicht geneigd af te leiden, dat mr. Donker een in begin sel, gunstig oordeel over zyn voorne mens heeft vernomen. Anders zou het weinig zin hebben het vroegere socialistische Eerste Kamerlid Van de Kieft, wiens naam in verband met de portefeuille van fi nanciën reeds enige keren werd ge noemd, te polsen. Nog niet geheel duidelijk is de be tekenis van het onderhoud met prof. Beel. Blijft deze aan binnenlandse za ken? Of wordt hij minister-presi dent? De komende uren zullen het ons wellicht leren! 73 doden bij hevige gevechten op West-Java. 8000 bewoners moesten geëvacueerd worden. Naar eerst thans bekend is gemaakt zijn 58 opstandelingen en 17 Indonesi sche militairen gedood tijdens een tweedaags gevecht bij Koeningan op West-Java. Het gevecht duurde van 8 tot 10 Augustus. De opstandelingen behoorden tot de restanten van het bataljon 462. die. na uit Midden-Java te zijn opgejaagd, naar West-Java trachtten te ontko men. Op weg naar Tjobingbing stuitten de bendeleden op een militaire eenheid ter sterkte van een peloton. Gezien hun minderheid (de bende telde on geveer 600 leden), voerden de militai ren eerst een guerillatactiek, in af wachting van versterkingen. Toen deze aangekomen waren, trokken de op- standelinggn zich na hevige gevech ten in de bossen terug. De achtervol ging duurt nog voort. 8000 desabewo ners werden gedurende de gevechten geëvacueerd. LEGER MOEST INGRIJPEN. Tien stakers en twee politiemannen werden gedood. In het gebied van Alexandrië is het Woensdag tot ernstige botsingen gekomen tussen stakers en politie. Gemotoriseerde eenheden van het leger zijn ingeschakeld om de orde te herstellen. Volgens niet officiële berichten hebben tien arbeiders en twee politiemannen het leven verloren. De onge regeldheden begonnen, toen arbeiders van een textielfabriek te Kafr el Dawar, die twee dagen geleden het werk neerlegden naar aanleiding van het ontslag van enige collega's om politieke redenen, naar de fabriek te rugkeerden. de weeftoestellen vernielden en het gebouw in brand staken. Politie ondervroeg geheimzinnige „man in het zwart". NIETS RIET MOORD OP DRÜM- MONDS UITSTAANDE. In een dorp nabij Peyruis heeft de Franse politie Woensdag de man ondervraagd, die op de avond van de moord op sir Jack Drummond, diens echtgenote en dochter bij de plaats van de misdaad zou zijn ge zien en die gedurende vijf dagen na de moord van huis weggebleven zou zyn. De geheimzinnige „man in het zwart" bleek echter niets met de moord uitstaande te hebben. Ook dit spoor is dus doodgelopen. Totdusverre heeft de politie in acht dagen tijds zeventig personen ondervraagd en bij het onderzoek ruim 3000 km. langs kronkelende Alpenwegen afgelegd zonder echter nader tot een oplossing van de mis daad te zijn gekomen. Een dokter uit Nice heeft ver klaard, dat hij verleden jaar en op vrijwel dezelfde plek heeft gekam- Seerd als het gezin Drummond. Toen ij zijn tent aan het opzetten was, waren er twee mannen op hem toe gekomen om hem te vertellen, dat hij daar niet kamperen mocht. Op Srotesten van de dokter bedreigden e mannen hem met geweren. BRUSSEL HAKT DE KNOOP DOOR. Beslissing met verstrekkende gevolgen De Belgische regering heeft Woensdag na afloop van een speciale kabi netsvergadering bekend gemaakt, dat zy in afwachting van een gelijkscha keling van de militaire diensttyd in de Westeuropese landen, die deel uit maken van de N.A.T.O., heeft besloten deze voor de Belgische dienstplich tigen voorlopig op 21 maanden te stellen. Men verheelt zich in politieke en militaire kringen te Brussel niet, dat het besluit van de Belgische regering een slechte indruk zal maken in de V. S. Men merkt echter op, dat de inspanningen, die België zich met be trekking tot de Europese defensie heeft getroost, veel groter zyn dan die der andere partners in de verdedigingsgemeenschap. De ongeveer 10.000 dienstplichtigen, die reeds 18 maanden dienstplicht hebben vervuld en onder wie de laatste weken grote beroering was ont staan door de onzekerheid waarin zij verkeerden, zullen thans na 21 maan den diensttyd kunnen afzwaaien. Zy zullen hierdoor nog kunnen deelnemen aan de grote militaire manoeuvres. In een na afloop van de kabinets raad uitgegeven communiqué wordt eraan herinnerd dat de 24 maanden diensttijd indertijd werd aangenomen op advies der militaire deskundigen. Onmiddellyk kwam de politie in actie. IJlings ontboden troepen wier pen barricades rondom de fabriek op. De stakers begonnen te schieten van uit de fabriek, waarop de militairen het vuur beantwoordden. De arbeiders te Kafr el Dawar be horen tot de best betaalde arbeiders van Egypte, met de beste voorzienin gen op het gebied van huisvesting en ontspanning. In een andere wijk, waar de arbei ders uit sympathie met de textielar beiders het werk neerlegden, raakten arbeiders ook slaags met de politie. De stakers staken benzinestations en katoenpakhuizen in brand en sloten de weg naar Alexandrië af om te ver hinderen, dat de brandweer Kafr el Dawar bereikte. Ongeveer 500 personen moeten zijn aangehouden. Zy zullen terstond wor den berecht. Oudpremier Hoessein Sirry, presi dent van de textielfabriek, heeft Woensdagavond tevergeefs getracht persoonlijk de stakers te bewegen, weer aan het werk te gaan. De direc teur van de fabriek werd door de sta kers met stenen bekogeld. Ook enige tehcnici, die poogden te bemiddelen, werden mishandeld. WAARSCHUWING. Generaal Naguib heeft Woensdag avond in een radiorede op oproerma kers gewaarschuwd, dat zy zullen worden gestraft als verraders. „Dit is myn laatste waarschuwing", zei de generaal. Het kabinet heeft de ernstige beidsonrust in de fabrieken besproken. Premier Maher sprak-in het openbaar zijn afkeuring over het gebeurde uit. Naar verluidt zijn de ongeregeldheden op touw gezet door een groep aandeel houders en niet bedoeld als een de monstratie tegen beweerde corruptie in de fabrieksleiding. Op zijn eerste reis van Rotterdam naar Montreal tn New York is Dinsdag het nieuwe 15.000 ton metende pasagierssehip „Maasdam" van de Holland Amerika lyn in Southampton verwelkomd door Neptunus (een Engelse to- neelspeler) en zijn „dochter", de „zeemeermin" Miranda. Terwijl vader Neptunus toekijkt, geeft Miranda een van de leden der bemanning een zeer „menselijke" liefkozing. ECONOMISCHE KRONIEK VAN ZEELAND. Visvrouwen in Rotterdam kregen de 100.000. Hoofdprijs viel ook in Amsterdam, Utrecht en Tilburg. In de Staatsloterij is Woensdag op het nummer 14560 een prijs van 100.000 gevallen. De series van dit lot zijn verkocht in Amsterdam, Rot terdam, Utrecht en Tilburg. Een van de series van dit nummer is verkocht aan de gezamenlijke vis vrouwen van het Noordplein te Rot terdam. Deze vrouwen hebben over geluk niet te klagen, want twee lote rijen geleden wonnen zij de ƒ30.000 met een premie van 1.000. Vermoe delijk is dit buitenkansje de oorzaak geweest dat zy nu een heel lot kon den kopen, waarop thans de 100.000 is gevallen. De 100.000 viel ook in de Jordaan te Amsterdam. De gelukkigen zijn een groep werk sters uit een particulier bedrijf, die een half lot hadden genomen, voorts enige personen uit een rijksbedrijf, die een kwart lot bezitten en de rest bij particulieren. Topdagen lagen in Juli Juli is de maand waarin de Provinciale Staten van Zeeland steeds hu; zomerzitting houden. En in zo'n zomerzitting komen allicht ook econo mische problemen aan de orde. Geen wonder dat deze keer uitvoerig! beschouwingen werden gewyd aan de veerdiensten, die voor de ontwikke ling van onze provincie het begin en liet einde zyn. Dit laatste bleek weer eens by het bekend worden van de laatste verkeerscyfers. Het transport over de Schelde vertoonde in het eerste halfjaar van 1952 weer een sty ging, n.I. met 200.000 passagiers, waarvan de dienst VlissingenBreskens er 128.000 voor zyn rekening nam. Het aantal overgezette auto's steeg vergeleken met de overeenkomstige periode in 1951 met 27.000, waarvan 11.400 op het traject VlissingenBreskens en 10.700 op dat van Krui- nlngenPerkpolder. In Juli kwamen topdagen voor, waarop op één dag meer dan 4000 auto's werden overgezet. In de Staten werd met kleine meerderheid een motie aangenomen om de dienstregeling van W. Zeeuwseh- Vlaanderen naar Walcheren ook op Zondag aan de behoeften van het ver keer aan te passen met het oog op het toerisme. Verder protesteerden de Staten in een aparte motie tegen de voorgeno men tariefsverhogingen en de op heffing van de overgebleven vrijdom van tarieven. Tenslotte werd het z.g. Drie-Eilandenplan diepgaand bedis cussieerd, waarbij bleek, dat door dit project voor f 60.000 per jaar op het onderhoud van de zeeweringen zal worden bespaard en voor f 100.000 op de alsdan ingekorte uurdienst naar Zieriltzee. Uiteraard werd ook gewezen op de bekende economische, sociale en verkeerstechnische voor delen. Daartegenover staat het na deel voor de visserij. Een nieuw voetveer werd geopend tussen Scha- rendyke en Ouddorp, wat het locaie- en toeristenverkeer tussen Schouwen en Goeree ten goede zal komen. Het jaarverslag over 1951 van de N.V. Haven van Vlissingen hoort ook in de verkeerssector thuis. In 1951 kwamen 1100 schepen olie bunkeren tegenover 828 in 1950; voor kolen be droeg dit 131 in 1951. 188 in 1950, een achteruitgang die verklaard wordt door de kolensehaarste in de eerste helft van 1951. De nieuwe werkplaats van de Mij. Zeeland kwam in gebruik. Helaas werden de vroegere aanlegplaatsen van dit be- dryf nog niet hersteld. De landbouw maakte een voorlo pige balans op van de stand der ge wassen. De lange voorjaarsdroogr* werd gecompenseerd door de regens van eind Juni. Het verlangen naar nog meer water werd wel op byzon- der hevige wijze verhoord. Het nood weer van 3 en 5 Juli bracht nX gro te schade aan. Vooral aan het fruit werd veel schade toegebracht. In RiUand-Bath is daardoor 90 procent van de vruchten alleen nog maar voor fabriekmatige verwerking ge schikt. Streng werd toegezien op het treffen van maatregelen tegen de aardappelmoeheid. Waar het vei'bod om een perceel slechts één keer in de drie jaar met aardappelen te be planten wordt overtreden, wordt rooien verplicht gesteld. Zeelands proeftuin te Wilhelminadorp zal worden omgezet in een landelijk proefstation voor volle grondsfruit- cultuur met detachering van weten schapsmensen uit Wageningen. De tuinbouwvoorlichtingsdienst vond in samenwerking met de P.Z.EM. 'n eenvoudig droogtoestel uit voor gla- diolenbollen. De laatste jaren is de teelt hiervan sterk uitgebreid, voor al op Tholen en Zuid-Beveland. De kwaliteit is uitstekend, omdat zJch in Zeeland nog geen ziekten in de grond voordoen. Tot nu toe moest men de bollen elders drogen, omdat verwarmingsschuren hier nog niet rendabel zijn. Ook voor uien, maïs kolven en peulvruchten is het toe stel te gebruiken. De kosten bedra gen slechts f 650. Men kan er 12 mud bollen in één keer mee drogen. De grootste telers in Zeeland hebben 100 200 mud per jaar beschikbaar. (Vervolg op pagina 2) Nadat erop gewezen is dat België steeds heeft aangedrongen op een uni forme diensttijd in de landen der Westeuropese Verdedigings Gemeen schap, wordt er in het communiqué gewag van gemaakt, dat België op de Dinsdag jl. te Parijs gehouden confe rentie van de E.V.G. tot uitdrukking heeft gebracht, dat het onmogelijk de Belgische onderdanen een dienstplicht kan opleggen die langer is dan die der andere landen. De gedelegeerden der andere landen, zo gaat het com muniqué voort, hebben gemeend de Belgische voorstellen niet te kunnen onderschrijven en onder deze omstan digheden heeft de Belgische regering de volgende beslissing genomen. 1. Zij wijkt niet af var. de wet van 28 Maart 1951 betreffende de duur van de militaire dienst en in principe blijft deze op 24 n a?--Jen vastgesteld, totdat een beslissing is genomen in het kader van de e- V.G., waarbij de duur van de diensttijd voor alle lan den gelijk zal zijn. 2. De Belgische regering heeft beslo ten de dienstplichtigen', die thans on der de wapenen zijn na 21 maanden met groot verlof te zenden. Door de ze maatregel brengt België zyn in spanningen in overeenstemming met dat land, hetwelk na België de lang ste diensttijd heeft. Na voorlezing van bovenstaand communiqué door eerste minister Jean van Houtte, deelde deze de pers mede, dat men zich bij het nemen van genoemde beslissingen heeft geba seerd op de duur van de militaire dienstplicht in Nederland. LONDEN TELEURGESTELD. In militaire kringen te Londen is het nieuws, dat België voorlopig zjjn diensttijd zal bekorten, met on genoegen ontvangen, aldus Reuter. Van officiële zijde is nog geen commentaar gegeven doch men neemt aan, dat het Beleische besluit het moeilijker zal maken, om de doe len voor de staande en de reserve strijdkrachten in West-Europa te be reiken. Men neemt aan, dat het te vens andere landen zal beïnvloeden bij de vaststelling van hun diensttijd en dat het invloed zal hebben op de door West-Duitsland te nemen besluiten. Het Belgische blad „La Libre Bel- gique" schrijft, dat de vermindering van de militaire diensttijd niet zal nalaten gevolgen te hebben op in ternationaal gebied en het niet onmo gelijk is dat deze ook hun weerslag zullen hebben op de binnenlandse toestand. LEEMTEN WORDEN AANGEVULD. In Belgische defensiekringen wordt er de nadruk opgelegd, dat de „leem ten tengevolge van het met groot verlof zenden van de dienstplichtigen na een oefentijd van 21 maanden, zul len worden aangevuld. De generale staf heeft van de regering net ver zoek ontvangen de hiervoor noodza kelijke maatregelen te treffen. In Oc tober zullen volgens de nieuwe rege ling 10.000 dienstplichtigen met groot verlof gaan. In December volgt een evengroot contingent. Functionarissen van het Belgische ministerie van defensie, hebben ont kend, dat het leger, dat thans drie divisies omvat, tengevolge van de nieuwe maatregelen een gehele divi sie zal verliezen. Volgens het Nato-program beschikt België thans over een pantserdivisie en een infanterie-divisie, beide op vol le sterkte en een infanterie-divisie, waarvan 75 procent van het personeel volledig is opgeleid. Brandende auto met munitie reed door Mannheim. Twee leden van de Duitse mijnop- ruimingsdienst hebben Woensdag in Mannheim een ernstig ongeluk voor komen toen hun auto met uit de oor log afkomstige munitie in brand vloog. Op topsnelheid reden zij door de hoofdstraten van Mannheim, tot zij een minder drukke wijk bereikten. Zij waarschuwden voorbijgangers en trachtten met een brandblusapparaat het vuur te doven. Ternauwernood konden zij dekking zoeken toen de munitie ontplofte. Een in de nabijheid geparkeerde auto werd beschadigd, doch niemand werd gewond. VCRWACHTI HIER EN DAAR ONWEER. Veranderlijke bewolking met enkele buien, hier en daar met onweer. Zwakke tot matige naar Oostelijke richtingen draaiende wind. Aanhou dend warm weer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1