PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Prins Hoessain tot Koning van Jordanië uitgeroepen De Zeeuwse veestapel wordt steeds gezonder! DE BILT Mr. DONKER ZWENKTE IN DE RICHTING VAN HET PLAN-BEEL Vandaag 195e Jaargang-No. 188 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week. f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 12 Aug. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. pei mm. Minimum p. advertentie t 3.— Ing. mededelingen driemaal tanei Kleine ad vertenues (max. 8 regels van 1—5 regels t L—Iedere regei meer 20 cent. .3rleven ol adres Bureau van dli Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr 58—60. telef 2355 4 lijnen (bg.g, 2861 of 2160). .Addelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes. Lange Vorststraat 63, telef. 247: (b.g.g. 2228). Oostburg: Finlandstraat 2 telef. 16; Temeuzen: Brouwerijstr. 2^enKree^N^Bogerdst^ NIEUWE KONING IS 17 JAAR. Voldoening in de Britse hoofdstad Het parlement van Jordanië heeft Maandag in een geheime buitenge wone vergadering de regering van de zieke koning Talal beëindigd en zijn zoon, prins Hoessain, tot koning uitgeroepen. In de byeenkomst, die zes uren duurde, besloot het parlement, dat een regentschapsraad voor de nieuwe koning zal optreden tot deze op 2 Mei van het volgende jaar de 18-jarige leeftijd bereikt zal hebben. Koning Hoessain vertoeft op het ogenblik bij zijn moeder, koningin Zain, te Lau sanne. Over de wijze, waarop het Jor daanse parlement tot de troonswisse ling besloten heeft, wordt nog het volgende meegedeeld. Na de terugkeer van Talal te Am man benoemde de volksvertegen woordiging in een geheime vergade ring een commissie van drie senato ren en zes afgevaardigden om medi sche rapporten over de koning te be studeren. Deze commissie wees drie artsen uit Amman aan. die op hun beurt de bevindingen van twee Egyp tische geneesheren bestudeerden. De doktoren uit Amman kwamen tot de conclusie, dat Talal tengevolge van krankzinnigheid niet in staat was tot regeren .Hierop verzocht de egering het parlement aan de hand van deze conclusie, de regering van koning Talal te beëindigen en prins Hoessain tot koning uit te roepen. „DE EENZAME PRINS". Koning Talal, die thans is opge volgd door zijn zoon Hoessain, is vaak „de eenzame prins" genoemd. Overschaduwd door zijn energieke vader, koning Abdoellah, had hij in zijn jeugd weinig gelegenheid, zich in de kunst van het regeren te bekwa men, aangezien hem vrijwel geen verantwoordelijkheden werden toe- vertrouwa. Dit zou hebben bijgedra gen tot de geestesziekte, die zich la ter bij Talal openbaarde in de vorm van vlagen van achterdocht en ern stige neerslachtigheid. Talal is in 1911 te Mekka geboren. Tien jaar later werd hij kroonprins van Transjordanië, toen Emir Ab doellah tot koning van dit land werd uitgeroepen. Op 16-jarige leeftijd ging hij naar Engeland, waar hij twee jaar de militaire academie e Sand hurst bezocht. Na zijn terugkeer trad hij verscheidene malen als regent op bg afwezigheid van zijn vader. Toen koning Abdoellah vorig jaar vermoord werd, vertoefde Talal in een Zwitserse kliniek voor de behan deling van zijn ziekte. Hij keerde in September 1951 naar Amman -enig en leg le enige dagen later de eed af. Kort daarop vertrok het koninklij ke gezin voor een reis naar Italië, Frankrijk en Zwitserland. Op 18 Mei van dit jaar vertrok Talal opnieuw naar Parijs, ditmaal op aanraden van zijn artsen. Drie weken later werd het Jordaanse huis van afgevaardig den bijeengeroepen in verband met een „ernstig slechter worden van de feestestoestand van koning Talal". Op Juni werd een „plaatsvervangende raad" van drie leden ingesteld om voor de koning op te treden. Na een verblijf te Lausanne, waar hij tever geefs trachtte zijn echtgenote, konin gin Zam, en prins Hoessain te bezoe ken, keerde hij op 3 Juli naar Amman terug. Minister Eden gaat hertrouwen Met een nicht van Winston Churchill. Anthony Eden, de 55-jarige Britse minister van buitenlandse zaken, zal binnenkort in het huwelijk treden met de 32-jarige Clarissa Spencer- Churchill, een nicht van. premier Winston Churchill. De verloving zal Dinsdag officieel worden bekendge maakt. Edens eerste huwelijk werd in Juni 1950 ontbonden. Mej. Spencer-Churchill is de doch ter van Winston Churchïlls enige broer Jack, die in 1947 is overleden. Tot voor enige jaren was het in Engeland de gewoonte, dat een lid van het Lagerhuis en in het bijzonder een kabinetsminister zijn ontslag vroeg als zijn huwelijk werd ontbon den. Aan deze ongeschreven wet wordt niet langer ae hand gehou- Ilot bericht van de troonswisseling in Jordanië is te Londen met alge mene voldoening ontvangen. In de Britse hoofdstad bestond, aldus Keu ter, enige ongerustheid over de toe stand iu Jordanië, veroorzaakt door de moord op de bekwame koning Ab doellah ruim een jaar geleden en de zwakke gezondheid van diens opvol ger, koning Talal. De troonsbestijging van koning Hoessain betekent, dat de twee Has- jemietische koninkrijken Jordanië en Irak, zullen worden bestuurd door twee neven, die hun opleiding aan de zelfde Engelse school hebben gehad. Volgend jaar zullen beiden, bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd, zelf het bestuur in handen nemen. Het Franse persbureau AFP ver nam in gewoonlijk betrouwbare krin gen in Lausanne, dat Hoessain Maan dag van de Jordaanse premier een telegram heeft ontvangen, dat was geadresseerd aan „Koning Hoessein L" De prins bracht onmiddellijk zijn moeder, die zich in de stad bevond, op de hoogte van de inhoud van het telegram. Verwacht wordt, dal het koninklijk gezelschap nog een tiental dagen in Lausanne zal blijven. Koning Hoessain heeft de afgelo pen elf maanden aan de bekende school van Harrow in Engeland ge studeerd. Volgens vrienden is hij een be scheiden, rustige jongeman, die veel van schermen en automobilisme houdt. Zeg het metmais. Een iiandeiaar in gepofte mais te „Nashville heeft een nieuw denkbeeld voor het hou den van een publiek opinie-on derzoek uitgewerkt. Hij zal tien millioen dozen gepofte mais met het portret van generaal Eisenhower, de republikeinse candidaat en tien millioen met het portret van gouverneur Stevenson in de handel bren gen. Hg meent, dat de kopers de dozen met hun „favoriet" er op zullen kopen en in de loop van September verwacht hij hieruit de populariteit van de candidaten te kunnen op maken. V.N.-vliegtuigen bombar deerden chemische fabriek in Korea. Honderdvgftig geameerde vliegtui gen hebben Maandag een oelangrijke chemische fabriek bij Namsok in Korea, ongeveer vijftig km. van de haven Wonsan aan de Oostkust, aan gevallen. Volgens mededelingen van vliegers hing na de aanval een grote reoKwolk Doven de fabriek. Aan het Westelijk front duurt de strijd om de heuvel „Siberië", die in de afgelopen twee dageö reeds vijf maal in andere nanden is overgegaan en die op het ogenblik door commu nisten wordt verdedigd, voort. „Brandkasttnkralier ontvlucht. Voor de tweede maai is uit de ge vangenis Peterhead te Aberdeen een inbreker ontsnapt, van wiens vak manschap de Britten in de tweede wereldoordog gebruik maakten voor oorlogsdoeleinden. In 1942 werd hij uit de gevange nis ontslagen om eenheden comman do's te onderwijzen in het openen van brandkasten en verscheidene malen werd hij achter de vijande lijke linies neergelaten om brand kasten met geheime nazi-documenten te openen. Na de oorlog trachtte hij op het goede pad te blijven, doch hij ver viel weer in zijn oude bezigheden en kwam in de gevangenis terecht. Senaat zwichtte voor Mossadeq Premier krijgt volledige bevoegdheden. Mossadeq heeft de waarschuwing moeten uiten, dat hy zou aftreden, in dien de Perzische senaat zou weige ren het voorbeeld van de Majlis te volgen en hem verstrekkende econo mische en militaire volmachten te geven voor de duur van de komende zes maanden, om deze volmachten er door te krygen. Maandag werd de wet tenslotte met 26 tegen 4 stem men aangenomen. Mossadeq stemde in met de eis van de aanhangers van de religieuze lei der Kasjani, dat de staat van beleg in Teheran moet worden opgeheven. De aanhangers van Kasjani vormen een machtige groep in het nationale front. Koning Hoessain I. Nederlands predikant in Oostenrijk vermist. Ds. H. Janzen, Ned. Herv. predi kant te Tubbergen, wordt sedert 7 Augustus in Oostenryk vermist. Hij bracht zijn vacantie met familie door in Tirol. Pogingen van de politie om ds. Janzen in het bos, waar hg ver dween, terug te vinden, zijn zonder resultaat gebleven. Auto met gascylinders in de lacht gevlogen. Ramp in Oostzeebadplaats. Het afgelopen weekeinde is in de Oostzeebadplaats Ahlbeck (Sowjet- zone) een vrachtauto met gascylin ders in de lucht gevlogen. Naar oog getuigen melden, zijn de chauffeur en zijn vrouw, alsmede negen kinde ren die om de auto heen stonden, ge dood. Zeventién kinderen en twee volwassenen werden zwaar gewond Het gas in de cylinders was be stemd voor het vullen van kinder ballons. Er zou een feest gehouden worden ter gelegenheid van het hon derdjarig bestaan van Ahlbeck. De Westelijk heden zijn daarna afgelast. Een van de voordelen van de me thoden die de formateur bij zijn po gingen om een kabinet te vormen volgt, is dat hij betrekkelijk geruis loos van het ene plan in het andere Kan overgaan. De spil toch van het sysleem van mr. Dronker is, gelyk wij gisteren reeds breedvoerig hebben uiteengezet, dat de keuze van de per sonen die aan het staatshoofd voor de vervulling van de ministeriële taak zullen worden voorgedragen, voor de verantwoordelijkheid is 'an de for mateur en van degenen, die door de ze worden aangezocht en dat de Ka merfracties er in elk geval niet open- Vier doden bij treinbotsing in Zwitserland. Vier personen zijn Maandagmiddag om het leven gekomen bij een bot sing tussen een personentrein en een goederentrein nabij het Oostelijk sta tion van Interlaken. Tien personen werden ernstig ge wond. Westelijke nota aan Moskou De diplomatieke vertegenwoordi gers van Amerika, Engeland en Frankrijk hebben Maandag op het Sowjet-ministerie van buitenlandse zaken te Moskou een nota over Oos tenrijk overhandigd. Terechtwijzing van Attlee aan het adres van Bevan. Labour-verklaring over de binnenlandse politiek. Het uosouj^ «-e Brit se Labourpartg heeft een tussentijd se verklaring over de binnenlandse politiek uitgegeven, getiteld „Laat ons de feiten onder ae ogen zien". Hierin wordt de verklaring van het verbond van vakverenigingen, de T; U. C., goedgekeurd, volgens welke de grootst mogelijke mate van be wapening binnen de perken van de middelen, die ter beschikking staan, moet worden bereikt. „De vrede kan niet worden gewonnen door zwak te" aldus de verklaring. Het bestuur wil, dat periodiek met de bondgeno ten het bewapeningsprogram wordt herzien met inachtneming van En- gelands economische positie en de internationale toestand. Waarnemers geloven, dat op de in September te houden jaarlijkse vergadering van de Labourpartij voorzitter Attlee een beslissing over de Britse bewapening zal trachten te forceren. Men verwacht, dat het tot hevige debatten met de aanhan gers van Bevan zal komen. Het goedkeuren van de verklaring van de T. U. C. wordt gezien als een scherpe, officiële terechtwijzing aan het adres van Bevans aanhangers, die menen dat de Britse economie de huidige bewapeningsinspanning niet kan dragen zonder verlaging van de levensstandaard. I.-m MÉ. Op het vliegveld Soesterberg wordt een internationale vliegervtyfkamp gehouden, welke georganiseerd is door de Nederlandse Luchtmacht, ouder auspiciën van de commissie Internationale Militaire Sportwedstrijden". Er wordt aan deelgenomen door de beste vliegers van Frankrijk, België, Italië en Nederland. Ook straaljagers nemen thans aan de ontmoetiug deel. Op de voorgrond een Belgische Meteoor straaljager met daarachter twee „Vampiers" van de Franse luchtmacht, die voor een vlucht gereed gemaakt worden. Karabijnen door boeren ingeleverd. VERMOEDEN GROElT, DAT IEMAND UIT DE STREEK DE DRUMMONDS HEEFT VERMOORD Boeren hebben Maandag drie Ame rikaanse karabijnen ingeleverd, die van hetzelfde type zijn als het wa pen, waarmee de drievoudige moord op de Drummonds werd gepleegd. De ontdekking van deze geweren, die dezelfde kentekenen dragen als de karabijn die de moordenaar ge bruikte, heeft voedsel gegeven aan ROND DE KABINETSFORMATIE. Economische Zaken toch voor een A.R.-minister (Van onze parlementaire redacteur) iF.V HAAG 12 Aug. Na een onderbreking tijdens het weekeinde, her vatte mr. L. A*. Donker gisterenmiddag zijn pogingen een kabinet te for meren. Eerst ontving hg voor de derde keer prof. dr. L. J. C. Beaufort, vervolgens prof. dr. J. Zijlstra, hoogleraar in de theoretische economie aan de Vrye Universiteit te Amsterdam en mr. J. W. Beyen, directeur van het Internationale Monetaire Fonds te Washington, 's Avonds had de for mateur nog een onderhoud met minister-president dr. W. Drees. lijk en rechtstreeks als partij in het overleg bij worden betrokken. Een dergelijke geruisloze verande ring van plan schgnt zich nu te heb ben voltrokken. Het komt ons name lijk voor, dat er, terwijl er de vorige week ernstige grond was om te ver onderstellen, dat mr. Donker er naar streefde het oorspronkelijke plan van dr. Drees, wellicht met kleine variaties, alsnog te verwerkelijken, nu duidelijke aanwijzingen zijn om te veronderstellen, dat de formateur meer m de richting van de opzet van prof. Beel is gezwenkt. Men zal zich herinneren, dat er tussen de vier partijen reeds overeen stemming was bereikt over twee be langrijke kwesties: Het program en de politieke samenstelling van het kabinet op een basis van 5 leden van de Partij van de Arbeid, 5 van de K. V.P., 2 van de A.R. partij, 2 van de C.H.U., alsmede 1 vak-minister. Zo wel dr. Drees als prof. Beel faalden echter ten aanzien van de zetelverde ling. Eerstgenoemde door een afwij zing van de A.R-, laatstgenoemde door een van de Partij van de Arbeid. Bij die gelegenheid hebben zij er reeds op gewezen, dat het hoofdbe zwaar van de Partij van de Arbeid lag in de uoor prof. Beel voorgestelde splitsing van de portefeuille van so ciale zaken en dat deze partij niet al lereerst het verlies van liet minister presidentschap onaanvaardbaar acht te. Het vandaag gepubliceerde nieuws suggereert, dat mr. Donker in zover re op het plan Beel teruggrijpt, dat ook hij de portefeuille van economi sche zaken aan het A.R. prof. Zijl- stra wilde aanbieden. Dit zou dan tevens met zich kunnen meebrengen, dat het minister-presidentschap toch aan prof. Beel zou komen en dat dr. Drees de portefeuille van financiën zou krijgen te beheren en tevens offi cieel tot plaatsvervanger voor de mi nister-president zou worden benoemd. Uiteraard zal mr. Donker niet ge- neigt} zijn sociale zaken te splitsen, terwijl hg ook bij de persoonskeuze een ander accent zou kunnen leggen. Samen met het beheer van justitie zou deze oplossing voor de Partij van de Arbeid aanvaardbaar kunnen zijn. Op grond van het feit dat mr. Beyen, die reeds vele weken wordt genoemd als mogelijke vakminister voor bui tenlandse zaken, gisterenmiddag bij de formateur is geweest, mag thans wel als vaststaand worden aangeno men. dat minister Stikker definitief een nieuwe ambtsperiode heeft afge wezen. In politieke kringen is men op het ogenblik geneigd ae veelvuldige be zoeken van prof. Beaufort die een groot gezag in de K.V.P. heeft, uit te leggen als die van een zeer gewaar deerd adviseur en bemiddelaar. Al worden de plannen van de for mateur langzamerhand duidelijker, toch is men in politieke kringen op grond van het feit dat enkele belang- ryke punten bepaald nadere ophelde- ring behoeven, nog niet geneigd zich definitief uit te spreken over de kan sen op succes van mr. Donker, al is men zonder twyfel optimistischer ge- stemd dan een week geleden! het groeiende vermoeden, dat iemand uit de streek de moorden heeft ge pleegd. De Franse politie deed de laatste dagen herhaaldelijk een beroep op de zwijgende, achterdochtige boeren van deze dorre streek om te helpen bij het onderzoek. Volgens de poli tie kan de inlevering van de geweren wellicht het einde betekenen van de passieve houding der plaatselijke be volking en voor anderen aanleiding zijn inlichtingen te geven. Een van de drie boeren, die de geweren inleverden, verklaarde, dat hij zijn karabijn van een Amerikaan se soldaat had gekregen in ruil voor een fles cognac. T.B.C.-BES TRIJ Dl NG ONDER RUNDVEE. Een voorsprong van een jaar! De Zeeuwse veehouders zyn niet alleen goede „bestrijders" van de tuber culose geworden, maar zij hebben ook resultaten behaald. Een belangrijke vermindering van liet aantal tuberculeuze dieren is de eerste winst, die kon worden geboekt, zo meldt het jaarverslag van de Prov. Gezondheids dienst voor dieren in Zeeland over het boekjaar 1950/'51. Door de grote drukte bij het begin van het „Nationale Plan voor de Tuberculose Bestry- ding" is dit verslag te laat verschenen. tegenwoordige opruimsysteera. Te genover deze daling stond practisch geen stijging van de andere onderzoe kingen. De organisatie van de t.b.c.- bestrijding nam echter de werkzaam heden van de beide dierenartsen zo in beslag, dat er veel te weinig tijd overbleef voor het noodzakelijk on derzoek in de praktijk zelf. Dit is een ernstige zaak. Wanneer het niet mo gelijk is, om voldoende tijd te vinden voor de moeilijkheden in de praktijk, dan is hiermede het lot van de ge zondheidsdienst bezegeld, aldus het verslag. Daarom zal er naar ge streefd moeten worden, dat het werk in de stal niet verwaarloosd wordt. MINDER REACTIED1EREN. Het onderzoek op t.b.c. liet in het seizoen 1950/'51 zien, dat het aantal runderen in Zeeland met ongeveer 10.000 stuks toenam tot 76.885, doch niettegenstaande dat, daalde het aan tal reactiedieren van 7941 in het voorgaande seizoen tot 6091. De aan kopen geschiedden met meer zorg en er werden veel reageerders opge ruimd. - Het reactiepercentage daa.de van lende aantal reageerders en van het 111.9 tot 8 terwijl ook het aantal Een andere winst welke kon worden geboekt was. dat de Zeeuwse veehou ders hebben' getoond hun eigen or ganisatie te willen steunen, ook al kostte dit offer-s. Vooruitlopende op de officieel gereglementeerde heffin- fen, gaf 98 van de veehouders hun ijdrage reeds in de winter '50/'51, zodat deze winter de aanval op de t. b.c. in volle omvang kon beginnen. Hierdoor kon een voorsprong van een jaar worden verkregen op Het Natio nale Plan. De voorlichting werd aanmerkelijk verbeterd door de uitgave van een eigen or-gaan „De Groene Jager" en het instellen van een eigen voorlich tingsapparaat met zes bedrijfsvoor- lichters. De werkzaamheden van het labo ratorium waren dit jaar wat gerin ger in omvang dan het vorige jaar. Gunstig is, dat de werkzaamheden op het gebied van de t.b.c.-bestryding inkrimpen. Het aantal te onderzoe ken sputummonsters daalde nogal aanmerkelijk, als gevolg van het open lijders terugliep, nl. van 421 tot 172. Van de 6091 reageerders. waren er per 1 Juli 1951 reeds 2727 opgeruimd, waarvan 1369 zonder subsidie. Eens deels omdat er voor deze dieren geen subsidie kon worden toegezegd, doch daarnaast zijn er ook zeer veel dieren zonder subsidie verkocht, omdat de eigenaren zelf meenden een behoorlij ke prijs te kunnen krijgen. Tot 1 Juli 1951 werd voor 487 tegenvallers 124.703,37 betaald. Sedert het win terseizoen waren op 1 Juli totaal 1335 bedrijven vrijgemaakt of op nieuw vrijgemaakt. In totaal waren op laatstgenoemde datum 925 rea geerders opgeruimd en betaald. Ge concludeerd kan daarom worden, dat het begin van het plan nogal gunstig verlopen is. Bij 958 dieren, 1,3 van de aanwe zige dieren, werd een comparatieve test ingesteld. Hiervan waren 150 dieren positief of verdacht, dus 15,7 Voor ruim 12 van de aan wezige dieren werd een verklaring afgegeven. DE ABORTUS. Voor de abortus-bestrijding werden ter oriëntering de busmonsters on derzocht van 500 bedrijven cp Wal cheren en Zuid-Beveland, waarbij bleek dat 17 een positieve reactie vertoonde. Het aantal geïnsemineerde dieren is dit jaar met oijna 100 gestegen. In alle districten van Zeeland is thans een K.I.-vereniging. De resul taten zijn goed. Er werd een drach- tigheidspercentage van 86,2 bereikt, terwijl het gemiddelde landelijke per centage 85,59 is. Het resultaat van K.I. bg geiten bleef beneden de ver wachting. Ook de runderhorzelbe- strijding verliep nog niet naar wens, hoewel toch een aanmerkelijke voor uitgang tegenover het voorgaande jaar viel te bespeuren. Er werden 9941 runderen voor de eerste maal wordt Mohammed Hatta, vice-president van Indonesië 50 jaar; is het 125 jaar geleden, dat de beroemde Engelse dichter, illustrator en graveur, William Blake te Londen overleed. en 4536 voor de tweede maal behan deld. Voorts werden nog onderzoeken ingesteld naar veulenziekten, sterili teit bij hengsten e.d. DE FINANCIËN. De balans van de Stichting geeft per 1 Mei 1951 een totaal van 788.330,13 aan, met o.a. een bouw fonds van f 95.000. De exploitatierekening sluit met een totaalbedrag van 759.184.99, en een voordelig saldo van 36.127.08. In deze rekening is echter een vorde ring op het Bedrijfschap van Vee en Vlees ten bedrage van 57.914.84 verwerkt voor gedane uitgaven in verband met de uitvoering van het li- jarenplan. Zolang deze vordering niet van overheidswege is erkend, staat het bedrag van het voordelig resul taat nog niet vast. VERWACHT: VRIJ WARM. Geldig tot Dinsdagavond: Overwegend droog en vrij warm weer met perioden van zonneschijn. Tegen de avond evenwel toenemen de kans op regen- of onweersbuien. Matige tot vrg krachtige wind tus sen Zuidwest en Zuid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1