PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Plechtige installatie van Hoge Gezagsorgaan te Luxemburg Kansen op berging van „Ariana" thans verkeken M BILT DE STAKINGEN IN BELGIE HADDEN EEN RUSTIG VERLOOP LAATSTE GANG VAN EVITA PERON DOOR ZWIJGENDE STAD 195e Jaargang-No. 187 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj, W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv. W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 11 Aug. 1952 ADVEHit-wTIEPRLIS 22 Ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—6 regels f l.—Iedere regel meei 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 5860. telef 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). «.ilddelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes. Lange Vorststraat 63. telef. ?47T (b.g.g. i Oostburg: Finianastraat 2 telef. 16; Terneuzen: Brouwerijstr. 2; Zlerikzee: N Bogerdstr C i60. ceief. 26. EUROPESE KOLEN- EN STAALGEMEENSCHAP. Over enkele maanden vallen voor kolen en staal de grenzen weg De Europese steenkolen- en staalgemeenschap is Zondag van stapel ge lopen met de installatie te Luxemburg van het pit negen leden bestaande Hoge Gezagsorgaan. De zaal van het Luxemburgse stadhuis, waar de plechtige installatie plaats had, was fraai met witte rozen versierd. Achter de tafel, waaraan de leden van het Hoge Gezagsorgaan waren gezeten, hing een levensgroot schilderij van de Luxemburgse groothertogin. Links en rechts van de tafel waren de vlaggen der zes leden-staten aangebracht. Voor Nederland heeft in het Hoge Gezagsorgaan zoals bekend zitting de heer D. P. Spierenburg. In zijn installatierede zeide de voorzitter van de hoge autoriteit van 't plan-Schuman, de Fransman Jean Monnet, dat het Hoge Gezagsorgaan feen verantwoording schuldig is aan e staten doch aan een Europese as- semblée, een parlement van 78 leden. Deze assemblée zal controle uit oefenen op het beleid van het Hoge Gezagsorgaan en zij is de eerste Eu ropese assemblée, die met een sou- vereine macht bekleed is. Jean Monnet deelde vervolgens mee, dat over enkele maanden alle douane-barrières, alle kwantitatieve beperkingen en alle discriminaties uit de weg zullen zijn geruimd. Kolen en staal zullen zich geen grenzen meer gesteld zien binnen de gemeenschap en zij zullen iedere koper op dezelfde voorwaarden ter beschikking staan. „Het verdrag de eerste Euro pese antitrust-wet geeft ons de bevoegdheid kartels te ontbinden, productiebeperkende practijlcen te verbieden en elke buitensporige eco nomische machtsconcentratie te ver hinderen. Aldus zal onder een stelsel van gezonde concurrentie de kolen- en staalproductie waarlijk ten dien ste komen van de verbruikers", aldus de voorzitter. Voorts zeide de heer Monnet, dat bij de ernstige pogingen, die zullen worden gedaan tot een ontwikkeling der economie in Europa, bijzondere aandacht zal worden geschonken aan 'n verbetering der levensomstangid- heden en arbeidsvoorwaarden der werknemers; Het gezagsorgaan zal contact tot stand brengen met de regeringen, ar beiders, verbruikers en handelaren. Aan de gemeenschappelijke assem blée zal over een vijftal maanden verslag worden uitgebracht over de opgedane ervaringen. Nog tijdens de eerstvolgende weken zal een raadge vend comité worden bijeengeroepen, bestaande uit ondernemers, arbei ders, verbruikers en handelaren. SAMENWERKING. Jean Monnet verklaarde verder, dat het Hoge Gezagsorgaan vastbe sloten is de middelen te vinden om uitvoering te geven aan de door de Berechting van aanslag op overste Harjono. Zoals bekend zullen de daders van de aanslag op de Indonesische mili taire attaché in Den Haag, M. P. en P. C. op 19 Augustus a.s. terecht staan voor de arrondissementsrecht bank in Den Haag. Aan hen, zo ver nemen wij thans, is tenlastegelegd1. afpersing, 2. poging tot doodslag, 3. vrijheidsberoving. Geen snor, dan maar vasten In de gevangenis van Bilca- ner, in Voor-Indië, zijn zestig fevangenen een hongerstaking egonnen als protest tegen een bevel der gevangenisdirectie dat hun snorren moesten wor den afgeschoren. De directeur liet verleden week barbiers ko men om alle gevangenen glad te scheren. „Ik heb er genoeg van die kerels op arrogante manier aan hun snorren te zien draaien, terwijl zij de beambten der gevangenis brutaliseren", zeide hij. Prompt gingen zestig gevan genen in hongerstaking. De helft viel spoedig uit, doch Za terdag weigerden de dertig overgeblevenen voor de vijfde achtereenvolgende dag te eten, tenzij hun zou worden gewaar borgd dat zij hun snorren mochten behouden. Brachten spreeuwen het mond- en klauwzeer naar Engeland In een verklaring van het Engelse ministerie van landbouw wordt het overbrengen van het mond- en klauw zeer naar Engeland voornamelijk ge weten aan trekvogels. Uit een van re geringswege ingesteld onderzoek is n.L gebleken, dat de twee grote epide mieën in 1937 en 1951 zijn samengeval len met epidemieën op het vasteland, met name in Nederland en België en tevens met de trek van verschillende soorten vogels uit hun zomerverblijf- plaatsen in de Oostzeelanden en Mid den-Europa naar winterverblijven in Engeland. Vooral spreeuwen worden verdacht van het overbrengen en verspreiden van ziektekiemen. Britse regering tot uitdrukking ge brachte wens, een zo nauw mogelijke samenwerking met de gemeenschap tot stand te brengen. Ook wordt een nauwe samenwerking met de Ver. Staten verwacht. Met de Raad van Europa zullen betrekkingen, in de vorm welke bij het verdrag werd voorzien, worden onderhouden. De bouw van het „Huis Europa", zo be sloot Jean Monnet zijn toespraak, duldt thans geen verder uitstel meer. Japanse oorlogsmisdadigers in vrijheid De Japanse regering zal binnenkort de Ver. Staten, Engeland, Nederland, Frankrijk en Australië verzoeken 821 Japanners, die zich wegens het be gaan van minder ernstige oorlogsmis daden in de Soegamo-gevangenis te Tokio bevinden, voorwaardelijk in vrijheid te stellen. Van deze gevangenen zouden 427 door Amerikaanse, 215 door Neder landse, 127 door Britse, 39 door Fran- RECEPTIE. Na de installatieplechtigheid werd in het Luxemburgse stadhuis een re ceptie gehouden, waaraan bijzondere luister werd bijgezet door de aanwe zigheid van Prins Felix van Luxem burg. De Luxemburgse minister van buitenlandse zaken, Joseph Beck, bracht in een toespraak hulde aan de ontwerper van de gemeenschap, Ro bert Schuman. Zondagavond zaten de leden van het Hoge Gezagsorgaan aan een banket aan, dat hun door de regering van Luxemburg werd aan- Treedt koning Talal vandaag af? Volgens betrouwbare kringen te Beiroet, die in nauw contact met Am man, de hoofdstad van Jordanië, staan, verwacht men, dat koning Talal van Jordanië vandaag afstand van de troon zal doen en dat zijn 17- jarige zoon Hoessein tot koning zal worden uitgeroepen. De regentschapsraad, die sinds Juni voor de koning optreedt, heeft voor vandaag de nationale vergadering in bijzondere zitting bijeengeroepen. Naar verluidt .zal de vergadering worden gevraagd, de toestand, die tengevolge van de ziekte van de ko ning is ontstaan, te bestuderen. De 43-jarige vorst, die enkele jaren geleden zijn vermoorde vader koning Abdoellah opvolgde, lijdt, zoals bé kend, aan geestelijke stoornissen. Het kabinet is aan de hand van me dische rapporten uit Parijs en Lau sanne, waar de koning werd behan deld, tot de slotsom gekomen, Vrijdagmiddag stoomde de Finse 8000-tonner „Ariana" de Schelde-monding binnen en de bemanning rekende er op haar schip 's avonds nog in Antwer pen voor de kade te kunnen brengen. Een uur later liep de Ariana" in het verraderlijke zand vast. Wind en stroom deden de rest: Zondagmorgen spoelde het Scheldewafcer reeds over de dekken en moest de Ariana" als verloren worden beschouwd. Senaat tegen volmachten voor Mossadeq, Ook zijn schoonzoon had bezwaren. De Perzische Eerste Kamer heeft Zaterdag na een debat van 2'Si uur, be sloten premier Mossadeq door een ne gen man sterke delegatie inlichtingen te laten vragen over zijn verzoek om „uitgebreide volmachten" gedurende de komende zes maanden. De Senaat zag er, met bet oog op de gevorderde leeftijd en de zwakke gezondheidstoe stand van de premier, van af deze te verzoeken in de Eerste Kamer te ver schijnen. De delegatie bezocht Zaterdagavond Mossadeq. De gevoerde besprekingen hebben evenwel geen resultaten opge leverd Daar de Eerste Kamer zich nog steeds niet heeft uitgesproken, blijft de positie van de regering-Mossadeq nog onzeker Zondagavond is de Perzische Twee de Kamer in spoedzitting bijeen geko men om de moeilijkheden met de Se naat te bespreken. Een der Senatoren, die zich tegen Mossadeq's verzoek verzette, was zijn schoonzoon, Matin Daftari. Hij bracht in herinnering dat Mossadeq zich twintig jaar geleden zelf had uitge sproken tegen het verlenen van spe ciale volmachten aan welke minister of regering. se en 13 dooi Australische instanties Talal nooit meer in staat zal zijn te veroordeeld zijn. regeren. POLITIE KWAM ER NIET AAN TE PAS. Protestbetoging viel in het water- De door het socialistische Algemeen Belgisch Vakverbond voor Zaterdag j.l. geproclameerde algemene staking van 24 uur als protest tegen het liaudhaven van de tweejarige militai re diensttijd, droeg voornamelijk in de provincies Luik en Henegouwen waar de grote inaustriën zijn gevestigd een algemeen karakter. In Luik en Verviers was de staking volledig, maar de winkels, oafé's en restaurants blev en geopend. In Brussel was van de staking weinig te merken; de trams en autobussen reden normaal. In Antwerpen werd aan de oproep tot staken vooral gehoor gegeven door de publieke diensten en de inclustriën, terwijl de havenarbeiders Za terdagmorgen evenmin op het werk verschenen. Vijfduizend Limburgse mijnwerkers legden het werk neer. Te Brussel was een grote protest betoging georganiseerd, maar de re gen trad als „spelbreker" op. De enkele duizenden, die aan de niet zeer lange optocht deelnamen, droe gen spandoeken mee, waarop de vrijlating werd geëist van de dienst plichtigen, die na de monstraties in de kazernes werden aangehouden. In Brussel waren slechts op de toe gangswegen naar de verzamelplaats voor de optocht politieversterkingen waar te nemen, maar ongeregeldhe den deden zich niet voor, evenmin als in Luik en Verviers, waar poli tiepatrouilles door de straten circu leerden, Zowel in Luik als in Brus sel functionneerde de gas- en elec- triciteitsvoorziening normaal. Daar de katholieke en liberale vakbonden hun leden hebben ver zocht niet aan de staking deel te nemen, daar deze bonden het. poli tieke aspect hiervan veroordelen, was in het Vlaamse land van de sta king vrijwel niets te bemerken. SABOTAGEDAAD Op het militaire vliegveld van Chievres in de provincie Henegou wen werd een sabotagedaad gepleegd. Een eleetrische kabel van de con troletoren werd op drie plaatsen doorgesneden. Volgens het blad „Le Peuplè" zou den tijdens de Vrijdag gehouden kabinetsraad verscheidene ministers hebben gewezen op de politieke spanning, die de laatste weken is ontstaan door het uitblijven van een beslissing inzake de duur van de Weer op zoek naar de Ark van Noach. Een Franse expeditie is Zaterdag ochtend begonnen met de bestijging van de berg Ararat in Turkije, op welles top, naar de bijbel vermeldt, de Ark van Noach na de zondvloed is ge strand. De expeditie wordt vergezeld door een afdeling bergtroepen van het Turkse leger Men verwacht dat de be stijging mee.- dan normale moeilijkhe den zal opieveren. daar er dit jaar aanzienlijk meer sneeuw is gevallen dan in vorige jaren. Uit in de afgelopen dertig jaar ver richte waarnemingen is gebleken, dat zich op ongeveer 1200 meter van de top een massa bevindt, die de vorm van een schio heeft. Deze massa moet zich op de oever van een meer be vinden en zij zou in het ijs zijn vast gevroren. militaire diensttijd. De ontevreden heid van de dienstplichtigen zou vooral veroorzaakt worden door de onzekerheid waarin zij verkeren. De Belgische gedelegeerden zouden er by de besprekingen te Parys op aandringen de militaire diensttijd voor de landen van West-Europa ge lijk te maken. Zij zouden voorstellen de diensttijd op 20 maanden te bren- Moord op Drummonds nog steeds niet opgehelderd. Landbouwer, die slachtoffers ontdekte, lijdt aan zenuw instorting. Marcel Perïes, de ambtenaar, die het onderzoek inzake de moord op, de Britse voedselexpert Sir Jack Drum mond, diens echtgenote en dochter leidt, heeft Zondag medegedeeld, er van overtuigd te zijn. dat de moorde- naar uit de streek, waar de drievou- dat dige moord is gepleegd, afkomstig is. „Het kan lang duren, maar de po litie zal hem vinden", zo zeide Perics. De politie Ls er zeker van, dat de moordenaar zich in de omgeving op houdt. Zy zoekt thans de eigenaar van de Amerikaanse karabijn, die by de slachtoffers werd aangetroffen. Uit de tot dusver gevonden aanwij zingen heeft men zich een vage vooi - stelling van de moordenaar gevormd. "Hij .gioet een goed schutter zijn, aan gezien van de zeven schoten, die hij heeft afgevuurd, er zes met dodelijKe zuiverheid waren gèricht. Voorts be schikt hij over aanzienlijke lichaams kracht. Dit wordt afgelejd uit het feit, dat de kolf van de karabijn, waarmee hij de 11-jarige Elizabeth Drummond van het leven beroofde, werd stukgeslagen. Ook moet hij goed kunnen omgaan met een btji. gezien de zuiverheid van de slagen met de kolf van zijn wapen. Dit zou er op duiden, dat de moordenaar ecu landbouwer of houthakker is. Ten slotte acht men het waarschijnlijk, dat hij veel jaagt. De toestand van de' gevonden karabijn wijst er n.l. op, dat het wapen veelvuldig gebruikt is Gustave Dominici, de 32-jarige landbouwer, die de slachtoffers ont- delcte, lijdt aan een zenuwinstorting tengevolge van de langdurige verho ren, die hem in verband met de moord zijn afgenomen. Zweeds-Russisch geschil niet voor de Ver. Naties. De Zweedse regering zal het geschil met de Sowiet-Unie over 't neerschie ten van de Zweedse vliegtuigen niet aan de Verenigde Naties voorleggen, aldus is Zondag in Stockholm mede gedeeld. REGEN VAN BLOEMEN DAALDE NEER Affuit werd getrokken door arbeiders. Met een eerbetoon, dat gewoonlijk slechts ten deel valt aan Argentynse presidenten die tijdens hun ambtsperiode komen te overlijden, werd Zater dag het stoffelijk overschot van Evita Peron, echtgenote van het Argen. tijnse staatshoofd Jnan Peron, op een affuit van het ministerie van arbeid te Buenos Aires naar het Congresgebouw, een afstand van twee kilometer, vervoerd. De lijkkist was gehuld in de Argentynse vlag en het vaandel van de Peronistische party. De affuit werd getrokken door in zwart en wit ge- klede arbeiders. De weg was afgezet door ongeveer 20.000 met stalen hel men uitgeruste soldaten. President Peron liep achter de affuit. Daarna kwamen Evita's familieleden, de leden van het kabinet en andere hoog waardigheidsbekleders. Tijdens het voorbijtrekken van de stoet daalde een regen van bloemen neer van de balcons der woningen langs de brede „Avenida de Mayo". Zy vorm den het veelkleurige tapijt, waarover Evita Peron haar laatste gang vol bracht. Het voorbijtrekken van de begra fenisstoet werd gadegeslagen door reusachtige menigten, die zich, ach ter de soldaten, aan weerszijden van de „Avenida de Mayo" hadden ge schaard. Vele mannen en vrouwen weenden. Het laatste gedeelte van de stoet bestond uit leden van alle wapens der Argentijnse strijdkrachten en ar beiders, die door elkander liepen, om aldus de eenheid van het Argentijn se volk te demonstreren. Toen de stoet het Congresgebouw had bereikt, werd wijlen Evita Pe ron opgebaai'd in een met grote kransen behangen zaal. Zondag werd het stoffelijk over schot van mevrouw Peron overge bracht van het Congresgebouw naar het hoofdkwartier van het algemene vakverbond. Dit geschiedde met de zelfde pracht en plechtigheid als waarmee de kist Zaterdag van het ministerie van ai-beid naar het ge bouw der volksvertegenwoordiging was gebracht. Toen de affuit de zetel van het algemene vakverbond bereikte, weer klonken 21 saluutschoten over de zwijgende stad. SCHIP BRAK IN DRIEËN. Reder kwam per vliegtuig uit Finland naar Terneuzen Hoewel men nog enige hoop koesterde, om het Vrijdagmiddag in de Schaar van Everingen bij Baarland aan de grond gelopen Finse s.s. „Aria na" te kunnen bergen, kwam in de loop van Zaterdag vast te staan, dat deze hoop ydel was en dat zowel het ruim 8000 ton metende schip alsmede de uit 7500 ton ijzererts bestaande lading als verloren moesten worden beschouwd. Vrijdagavond reeds brak de „Ariana" midscheeps door. Nadat eerst het ketelruim gedeeltelijk onder water was gelopen, maakten kort daarop ook verschillende andere ruimen water, waardoor de situatie van het schip er niet op verbeterde. In de loop van Zaterdag verergerde de toestand, vooral door de werking van de- stroom zienderogen. Platen en bouten braken af en scheuren werden zichtbaar. Bovendien ontstond een tweede breuk, zodat het schip feitelijk in drieën was gebroken. Steeds die per zakte de Ariana", en vooral het voorschip, in het zand weg. Weldra bleek, dat de kansen op berging verkeken warén. Inmiddels was de Salvor 11 van de Towage Salvage Union, een uit Ant werpen afkomstig bergingsvaartuig, begonnen met het lossen van een ge deelte van het proviand, onderdelen van de radioinstallatie enz. Deze goe deren werden door middel van sleep boten naar Terneuzen overgebracht, waar zy ten dele opgeslagen werden bij de agenten van de Towage Salva ge Union, de firma August de Meijer en Zonen en ten dele, voorzover niet accijnsvrij, in de douaneloodsen. Za terdag arriveerde in Terneuzen de Finse reder van de „Ariana", die in middels per vliegtuig in Nederland was aangekomen, en nadat ook deze zich zowel Zaterdag als Zondag per soonlijk op de hoogte had gesteld van de situatie waarin het schip verkeer de, werd besloten alles wat zich nog aan boord van de „Ariana" bevond en bruikbaar was, voor zover dit nog gered kon worden, van het schip te halen. Hiermede zou reeds Zondag avond door het bergingsvaartuig Sal vor 11 een begin worden gemaakt. Van de bemanning werden, zoals eer- jemeld, in de nacht van Vrijdag laterdag reeds 19 leden te Ter der op 1 _._0, neuzen door de Pres. John P. Best aan wal gebracht. Zaterdagmorgen werd wederom een tiental schepelin gen van boord gehaald en door een sleepboot naar Terneuzen overge bracht. ALLEN VAN BOORD. Zaterdagmiddag verlieten de laat ste 5 opvarenden, waaronder enkele officieren, de „Ariana". Ook kapitein E. Tottermann, die vanzelfsprekend ten zeerste onder de indruk was van het verloren gaan van z\jn schip, zet. te in de loop van Zaterdag in Terneu zen voet aan wal. De gehele bemanning van de „Ari ana" is thans ondergebracht in' een aantal hotels ter plaatse en verwacht wordt dat zij in het begin van deze week via Antwerpen de terugreis naar Finland zal aanvaarden. Pe soonlijk hebben de schipbreukeling* "•een noemenswaard verlies gelede daar een ieder ruimschoots de gele genheid heeft gehad, voor hy het schip verliet, zijn bezittingen te ver zamelen en mede te nemen. Persoon lijke ongelukken hebben zich by het aan de grond lopen van de „Ariana" evenmin voorgedaan. Wat het wrak van de „Ariana" betreft, is men over het algemeen de mening toegedaan, dat dit binnen afzienbare tijd tenge volge van de werking van de ter plaatse zeer sterke stroom (en door verzakking) geheel onder de water spiegel zal zijn verdwenen. De be langstelling van de zrjde van het pu bliek voor de onfortuinlijke „Ariana", die men vanaf de Scheldekade te Ter neuzen zeer goed kon zien liggen, was uiteraard, vooral Zondag, zeer groot. FAKKELOPTOCHT, Zaterdagavond trokken duizenden leden der Peronistische partij met fakkels uit de vier hoeken der stad naar het Congresgebouw. Bij dit ge bouw werden de fakkels gedoofd, waarna zwijgend voorbij werd ge trokken. Ter nagedachtenis aan Evita Pe ron, werd in het gehele land van Zaterdagochtend zes uur tot Zondag te middernacht niet gewerkt. STUDENTENRELLETJES. In La Plata, de hoofdstad van de. Argentijnse provincie Buenos Aires, die omgedoopt is in „Eva Peron", is het Vrijdag tot studenten- relletjes gekomen, waarbij de poli tie gebruik heeft gemaakt van traan- gasbommen, om de studenten uit een te dryven. De relletjes begonnen, nadat het rouwfloers aan de ingang van het studentenrestaurant van een hoge school door een onbekende ver scheurd was. De rector gelastte daarop, dat de studenten slechts in rouw het res taurant mochten betreden. Uit pro test bleven de meesten toen weg en hielden demonstraties. Studenten van een andere hoge school voegden zich bij hen. Een tandarts te Buenos Aires, die weigerde in de rouw te gaan voor Eva Peron, is om die reden uit de dienst van de staatsspoorwegen ontslagen. Het is niet de eerste ambtenaar tegen wie op deze ma- met wordt opgetreden. 37000 arbeiders en employe's van de gemeente Buenos Aires hebben kardinaal Copello verzocht bij het Vaticaan te bewerkstelligen dat Eva Peron als heilige vereerd wordt. Vandaag (Maandag) zal president Peron zyn werk weer hervatten, en daarmee zal het leven in Argentinië weer normaal doorgaan. Hertog van Windsor ontbood arts van Koning George VI. VOOR EEN MAAGAANDOENING. Sir Daniel -Davies, de arts van de overleden Britse koning George VI is Zaterdag per 'vliegtuig uit Londen te Rome aangekomen. Hij reisde on middellijk door naar Montecatini, waar de Hertog van Windsor thans verblijf houdt De hertog had de hulp van Sir Daniel ingeroepen voor een maagaandoening, welke hem noopte een bootreis te onderbreken. Later werd gemeld, dat de hertog herstellen de is. VERWACHT, VRIJ WARM. Veranderlijke bewolking met voor namelijk in de Zuidelijke helft van het land kans op enige regen. Over wegend matige Zuidwestelijke tot Zuidelijke wind. Vrij warm.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1