PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Frankrijk en Engeland knabbelen aan programma van Lissabon Zeeuwse auto- en motorbedrijver gaan met hur tijd mee DE BILT Kantlijn EERSTE SCHOT IN STRIJD OM POLITIEKE MACHT IN EGYPTE Vandaag 195e Jaargang-No. 186 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv. W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw.. fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 9 Aug. 52 ADVERTENTIEPRIJS 22 cL per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) van 1—5 regels f I.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststraat 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg; Finlandstraat 2 telef. 16; Terneuzen: Brouwerijstr. 2, Zierikzee: N Bogerdstr. C i' N.A.T.O.-PLANNEN IN IMPASSE In Parijs zou men de diensttijd op 18 maanden willen handhaven De Franse en Britse regeringen hebben besloten enige wijzigingen te brengen in de verdedïgings- en bewapeningsprogramma's, welke zy in Fe bruari in Lissabon hebben aanvaard. Frankrijk heeft reeds besloten om, tenzy het land meer buitenlandse hulp ontvangt, de militaire diensttyd ge durende 1953 op achttien maanden te handhaven en niet op twee jaar te brengen, zoals aanvankelijk was beotfgd. Tevens is besloten, dat er in 1953 evenveel Fransen voor de eerste oefening onder de wapenen zullen komen als dit jaar het geval is. Ook is het besluit gevallen om door te gaan met de vervaardiging van het oorlogstuig, dat de Ver. Staten niet in Europa hebben willen bestellen, zoals vervoersvliegtuigen, zware ge vechtswagens en gepantserde ver kenningsvoertuigen. Als de buiten landse hulp voor Frankrijk niet ver hoogd wordt, zal dit ten koste gaan van de burgerverdediging; de aanleg van vliegvelden en verbindingen ten bate van het Noordatlantische opper bevel en de uitrusting van het Viet namese leger. - Enkele N.A.T.O.-leden, waarvan Noorwegen met. name is genoemd, hebben het voorstel gedaan om het hoogste gezagsorgaan der organisatie de Noordatlantische raad, in Sep tember of October a.s. te laten ver gaderen. Het doel van dit voorstel zou zijn om te spreken over een her ziening van de voor de Westerse her bewapening te Lissabon aanvaarde programma's, daar men thans alge meen van mening is, dat deze onbe reikbaar zijn. De dood langs de weg Elders in deze editie vragen wij aandacht voor gemotoriseerd Zeeland. Wie kennis heeft genomen van de in dat artikel vervatte gege vens, raakt aan het peinzen. De mo tor verovert de wereld. De mensheid heeft de consequenties daarvan te aanvaarden. In Amerika berekent men het aantal doden op de weg naar het aantal in totaal door alle motor voertuigen afgelegde mijlen. Per 100 millioen afgelegde mijlen in het luchtverkeer bedraagt het aantal, do den 1,3. Als men niet oppast zal het op de weg weer spoedig de record hoogte van het jaar 1930, nl. 15,1 do den per 100 millioen mijl, bereiken. Dat is een benauwend cijfer. Want de staat New York bijvoor beeld heeft 13.757 mijlen verharde weg. Als men alle auto's en vracht auto's, die in deze staat thuis beho ren. bumper aan bumper op de we gen zou zetten, zouden zij een geza menlijke lengte beslaan van 14.676 mijl. Er worden wat 100 millioenen mijlen gereden Het wordt benauwender, als men zich rekenschap geeft van de bete kenis daarvan. Als alle motorische voertuigen tegelijkertijd in beweging zouden zyn, dan zou er ggen plaats genoeg op de' voegen zijn. Nu is Nederland Europa niet. Maar ook hier neemt het gemotoriseerde verkeer hand over hand toe. De doorsnee burger heeft er geen flauw idee van, met welke re gelmaat de auto hem doodt of verwondt. Wat daartegen te doen? Het middel is eenvoudig. Langza mer rijden. Als iedereen, die een ge motoriseerd voertuig bestuurt, er maar toe kon komen een ander de gelegenheid te geven hem in te halen, in plaats van een wedstrijd met hem te beginnen, zou het aantal slachtof fers reeds aanzienlijk dalen. Als nie mand meer probeerde om nog juist voor het rood worden door een ver- keerssignaal heen te glippen, zouden er minder verkeersongevallen zijn. Als gevaarlijk en te snel rijden zeer streng gestraft zou worden, zou men voorzichtiger worden. En zelfs als men minder sneiverkeerswegen aan zou leggen, zou zulks helpen. Op New Yersey Turnpike, alweer in New York, stagneerde het ver keer regelmatig, maar een ongeluk gebeurde er nooit. Zes maanden na dat men er tunnels en viaducten had aangelegd, waren er al 29 slachtof fers...... Hel: verkeer is een gevaar, dat van dag tot dag ernstiger wordt. En er is niets tegen te doen. Met een auto, die 120 km per uur kan rijden, wil men 120 km p. uur ha len. Men heeft haast en wil een an der niet laten passeren. Zit men in een file, dan wordt men boos en waagt een gokje, dat meestal" goed afloopt, maar lang niet altijd... En de politie treedt schappelijk -op tegen degenen, die gevaarlijke verkeerssi tuaties veroorzaken, zolang er geen ongelukken gebeuren. De mens wordt intussen de slaaf van het verkeer. Wat stilte is con stateert hij alleen in het holst van de nacht. Een Amerikaan heeft eens beweerd, dat de auto vanzelf zal ophouden een probleem te zijn. Er zullen op de duur zoveel auto's komen, dat zij op de wegen niet meer voor- of achter uit kunnen. Dan zou de mens bevrijd zijn van het monster. Zou hij die vrijheid aanvaarden? Vermoedelijk niet. Het zou te gemak kelijk zijn nieuwe wegen aan te leg gen' boven op de billioenen vastgelo pen auto's en het spel zou opnieuw beginnen Vernomen wordt, dat de Verenigde Staten tegen dit voorstel zijn: zy achten het juister, dat de z.g. perma nente groep, welke thans op bevredi gende wijze alle dringende N.A.T.O.- vraagstukken behandelt, zich ook met dit probleem zal bezighouden. N.A.T.O.-PLANNEN NIET MISLUKT. De Amerikaanse minister van lands verdediging Lovett heeft te Washing ton toegegeven, dat de Amerikaanse leveranties van wapens aan de Euro pese bondgenoten zijn verminderd en verklaard, dat de Europese verdedi ging dit jaar waarschijnlijk beneden het gestelde doel zal blijven, mede in verband met de economische moei lijkheden, die Engeland en Frankrijk bij de uitvoering van de bewapenings programma's ondervinden. Minister Lovett sprak echter met klem de persberichten tegen volgens welke de plannen van de N.A.T.O. om eind 1952 over 25 gevechtsklare en 25 reserve-divisies te beschikken, mislukt zyn. Hij verklaarde voorts nog, dat het gebruik van atoombommen in Korea niet is overwogen, daar dit aldaar militair niet nodig wordt geacht. Rust aan Grieks Bulgaarse grens. Berichten van V.N.-waarnemers zouden schromelijk overdreven ^zijn. Aan de Grieks-Bulgaarse grens was het Vrijdag rustig. Een woordvoerder van de Griekse regering heeft ver klaard dat de moeilijkheden, die over het bezit van het eiland Gamma zyn ontstaan, van geringe betekenis zijn. De berichten van de V.N.-waarne- mers waren schromelijk overdreven, aldus de woordvoerder. De Bulgaarse regering heeft by het secretariaat der V.N. geprotesteerd tegen een aantal incidenten langs de Grieks-Bulgaarse grens, die voorvie len in de periode van 20 Juli tot 7 Augustus. DE WAFD IS GEREED Generaal Naguib dreigt met dictatuur. De Wafdistische leider Moestafa Nahas heeft „het eerste schot gelost in de strijd om de politieke macht in Egypte" aldus Reuter. In een politieke verklaring deelde hy mede, dat de Wafd gereed is om haar grote rol te spe len in de bevrijding van het land en de. vereniging van de Nyldelta. „Wij stonden op het punt deze doe len te bereiken, toen de Wafdistische regering (in October 1951) het Brits- Egyptische verdrag opzegde, zich te gen de imperialisten uitsprak, alle ar beiders Int de Britse kampen in de kanaalzone terugtrok, het dragen van wapens toestond, de ambassadeur in Londen naar Egypte ontbood en het beginsel van het afbreken der betrek kingen met Engeland goedkeurde". De aanhangers van de Wafdpartij slaagden bijna doch de plannen wer den tegengewerkt door „gemene sa menzweerders, die- in Cairo brand stichtten en de Wafd .uit haar posi tie stootten". Nahas sprak met lof over het dap pere Egyptische leger, dat kortelings een grote taak heeft volbracht. VERKLARING VAN ALI MAHER. In een aan het blad „Al Ahram' toegestaan interview wekt de Egypti sche minister Ali Maher de Egypti sche politieke partijen op tot het uit werken van „gezonde programs ten einde Egypte een gezond parlemen tair bestel te schenken". De eerste minister verklaarde, dat zijn regering niet van zins is de grondwet te wijzi gen, „maar dat zij toch niet zal aar zelen dit te doen indien 's lands be lang het zou vereisen". Ali Maher verzekerde, dat zijn re- Ir. Oud opvolger van prof De Vries. Als hoogleraar van Handels hogeschool. De raad van peheer van de Neder landse Vereniging voor Hoger On derwijs in de Economische Weten schappen heeft benoemd tot buiten gewoon hoogleraar in het Neder lands staats- en administratief recht aan de Economische Hogeschool te Rotterdam burgemeester mr. P. J. Oud. De benoeming gaat in op 1 Sep tember a.s., de dag, waarop aan prof. mr. C. W. de Vries emeritaat wordt verleend in verband met het berei ken van de 70-jarige leeftijd. Botsingen tussen Daroel Islam en politie op Java. Dinsdag zijn acht leden van het In donesische politiedetachement ge sneuveld en vier leden gewond by een hevig gevecht met een bende van 140 man, behorende tot de Daroel Islam, in de omgeving van Tjiawi, ten Zuiden van Bogor. De bende liet 23 doden achter. Enige tijd na de botsing nam een afdeling van het leger de bende met mortieren onder handen, waarbij eni ge kamponghuizen, waar de bende benzine had opgeslagen, in brand raakten en vier leden van de bende verbrandden. Te Garoet werd dezelfde dag een gevecht geleverd tussen een bende van de Daroel Islam en eenheden van het leger in de omgeving van Soekawening. De bende liet 15 doden achter. Negen kampongbewoners vonden de dood en 38 huizen brand den af. gering al het mogelijke zal doen om de levensstandaard op het platteland te verbeteren. Met schaamte, zo verklaarde hij, moet men bekennen dat het leven van de Egyptische boer sedert 40 eeuwen nog nie't veranderd is. Generaal Naguib, opperbevelhebber van de Egyptische strijdkrachten, heeft Vrijdagavond verklaard, dat liy nog geen reden zag om een dictatuur in te stellen, maar zo zeide hij een dergelijke maatregel zou echter noodzakelijk kunnen worden, indien de Egyptische politieke partijen geen grondige zuivering van het nationale politieke leven zouden uitvoeren. Naguib verklaarde, dat hij niet te vreden is over de wijze, waarop de politieke partijen totnogtoe aan zijn 'eis, dat zij zich van corrupte elemen ten moeten bevrijden, gehoor hebben gegeven. Franse boer voor vierde maal verhoord. In verband met de moord op de familie Drummond. De 32-jarige Franse boer Dominici is, na voor de vierde maal door de politie te zijn ondervraagd, weer naai' zijn boerderij gezonden. De laatste ondervraging duurde vier uur. Do minici is de man, die het eerst de lijken van de verslagenen zag en de politie waarschuwde. De politie deelde mede, dat zij een aantal sporen volgt, die mogelijk nog tot een verrassend resultaat' zul- - len leiden." Buitenlandse vakhonden zonden Belgen steunen. Maar N.V.V houdt zich afzijdig van hun actie. De secretaris der afdeling Brussel van het Algemeen Belgisch Vakver bond heeft verklaard, dat de Belgi sche socialistische leiders zich in ver binding hebben gesteld met de vak bonden in Frankrijk, Duitsland, Ita lië, Nederland en Luxemburg, met het resultaat, dat de socialistische arbeidersbewegingen in deze landen met betrekking tot de duur van de dienstplicht eenzelfde standpunt als het A.B.V.V. zullen innemen en de door de Belgische arbeiders onderno men actie zullen steunen. Wij verne men echter, dat het NV.V. zich op generlei wijze met deze actie wenst in te laten, aangezien het naar zijn inzicht een' politieke aangelegenheid betreft. Het katholieke en-het liberale vak verbond hebben hun leden verzocht, niet aan de algemene staking deel te nemen en eerst het resultaat der be sprekingen af te wachten. die on 12 Augustus in Parijs over de duur" van de militaire dienstplicht worden ge voerd, De arbeiders in het gas- en electriciteitsbedrrif zullen het werk slechts gedeeltelijk neerleggen; de snoorwegarheiders zullen niet aan de staking deelnerhen. Het douaneperso neel aan de grenzen zal evenmin sta ken. doch de reglementen met bijzon dere r.° iiv/keurigheid toepassen. Trein on woei) verwerkers in. Ernstig ongeluk bij Eindhoven eist drie doden Op de spoorlijn tussen Eindhoven en Best is Vrijdagmorgen een onge luk gebeurd, dat aan drie wegwer kers der N.'S. het leven heeft gekost. Bij het plaatsje Acht waren een aan tal wegwerkers bezig, toen een trein naar Eindhoven naderde. Zij verlieten het spoor maar schijnen daarbij een van de andere kant komende trein niet te hebben opgemerkt. De man nen werden door deze trein gegre pen. De gevolgen waren ontzettend. De 51- jarige H. van Breugel uit Eindhoven stierf reeds na enige ogenblikken en de 21-jarige A. de Bresser uit Best en de 26-jarige K. N. Nusch uit Eind hoven overleden tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. Twee anderen werden zwaar gewond. Slechts een der mannen bleef ongedeerd. ONGELUK IN LIMBURG. Vrijdagmorgen is de 56-jarige K. van Lambalgen, technisch assistent bij de N.S. op de spoorlijn Meersen Maastricht bij Mariënwaard even eens door een trein gegrepen en op slag gedood. De hevige regens in Korea schijnen het enthousiasme van deze muzikan ten van het Koninklijke Canadese 22ste Regiment niet te bekoelen. De Ie- den van het orkest schuilen onder een tent, de dirigent moet buiten staan en wordt tegen de watervloed beschermd door een ,,gasjas". Ex-koningin Farid* eist haar dochters op. Ex-koningin Farida, de ex-vrouw van ex-koning Faroek, heeft het plan voor de Islamitische wet de voogdij op te eisen over haar twee dochters, die zich thans bij de ex-koning op Ca pri bevinden. Naar vernomen wordt zal zij zich er op beroepen dat de dochters „aar verzoekingen blootgesteld zullen wor den, indien zij by de ex-koning blij ven". is het 50 jaar geleden, dat Edward VII van Engeland tot koning werd gekroond. "NJ Engeland levert België def ensie-uitrustin g. Engeland zal in de komende twee jaren voor bijna 9 millioen pond ster ling aan defensie-uitrusting aan België leveren, teneinde verlichting te brengen in de Engelse schuld aan de Europese Betalings Unie. Deze overeenkomst moet nog door de beide parlementen worden goedge keurd. Er wordt in bepaald, dat Enge land onder meer Meteor-straalvlieg- tuigen, vrachtauto's, ammunitie en grote pasklare militaire bruggen zal leveren. Marokko op de V.N.- agenda Irak heeft Vrijdag Trygve Lie, de secretaris-generaal van de Ver. Na ties, officieel verzocht, de kwestie- Marokko op de agenda van de a.s. algemene vergadering te plaatsen. In het verzoek wordt verklaard, dat er ,,een zeer gevaarlijke toestand"' Marokko heerst. VAKBEKWAME MENSEN. Wagenpark in Zeeland is sterk uitgebreid Waar is de tyd, dat het als een „prestatie" werd beschouwd, wanneer een auto zonder haperingen in één ruk van Middelburg naar Goes kon rijden De tijd waarin de Zeeuwse fietsenmaker, die zich tot deze vaak nog gehate en bespotte nieuwe vindingen der techniek aangetrokken voelde, zichzelf met de by de motorfietsen reeds opgedane kennis al experimen terende in dit nieuwe vak moest inwerken? Toch is dit alles nog maar amper een halve eeuw geleden Thans zijn de modderige en stoffige paden door vaak prachtige, brede wegen vervangen, waarlangs de auto's bij duizenden voortsnellen. Na de eerste wereldoorlog hebben zich ook in Zeeland geleidelyk de specifieke auto- en motorbedrijven gevormd, die zich volkomen aan de ontwikkeling van het snelverkeer hebben aangepast en met hun moderne outillage en de vakbekwaamheid van het daarin werkende personeel, kunnen wedijveren met hun collega's in overig Nederland en daarbuiten. Ja zelfs, met de be kende Zeeuwse degelijkheid, dé automobilisten een „service" bieden, welke men elders vaak vergeefs zal zoeken. Wanneer men eens in oude auto- lectuur bladert en glimlachend ken nis neemt van advertenties, waarin automobielen worden aangeprezen met hoedanigheden als „reukeloos, eenvoudig, veilig en niet duur, een motör van 4 pk, snelheid ruim 48 km, zitplaatsen voor 2 personen" tegen een prijs van 1375,—, terwijl de re dacteur van „De Kampioen" stelling neemt tegen zijn collega van de Ita liaanse „Messagero", die van de re gering verlangt dat alle auto's en motoren met een grotere snelheid dan 30 km worden vernietigd, dan kan men zich moeilijk indenken dat zich dit alles slechts een kleine vyftig jaar geleden afspeelde. De auto- en mo torentechniek is, ongetwijfeld ook onder invloed van de twee wereldoor logen, met sprongen vooruit gegaan. En het is de grote verdienste van de Zeeuwse „pioniers" op autogebied, dat zij hun tijd hebben verstaan en tot gespecialiseerde bedrijven zijn ge komen. Ontegenzeggelijk heeft dit er ook toe bijgedragen om de motor en de auto in Zeeland populair te ma ken, daar immers een product waar voor geen deugdelijke verzorgingsbe- dryven in de naaste omgeving te vin den zijn, moeilijk een grote belang stelling kunnen wekken. Ook in deze provincie is daarom de Amerikaanse les, dat „service" een van de voor naamste voorwaarden is om de auto populair te maken, goed ter harte ge nomen. De grote ontwikkeling van de Zeeuwse garagebedrijven is gekomen tussen de jaren '20 en '39. Volgens de statistieken liepen er in 1938 in Zee land pl.m. 1400 motorrijwielen, ca. 3000 personenauto's, 116 autobussen en 1600 vrachtwagens, dus totaal ruim 6000. De tweede wereldoorlog heeft deze bedrijven ook voor grote moeilykhe- den geplaatst. De aanvoer van nieuw materiaal lag stil en dat toen onder de gegeven omstandigheden de auto mobilist, die nog over een wagen be schikte, ook op de weg kon blijven, is zeker aan de vakkennis en de vin dingrijkheid van de garagehouders te danken geweest, die de reparaties moesten veriohten. Het was ook in die tijd, dat deze bedrijven tot brand- stoffenhandel voor de generatoren werden gedegradeerd. Opschriften op de generatoren als „Ik kan wel grie- ne, als ik denk aan benzine", „De baas wikt, maar de generator be schikt", bewijzen wel, dat de waar dering van de gebruiker slechts zeer rnatig was. Dit laatste kan overigens niet aan de garagehouders verweten worden. STERK GEMODERNISEERDE BEDRIJVEN Na de oorlog zijn vele Zeeuwse ga ragebedrijven wel zeer sterk gemo derniseerd. Het oude wagenpark moest in rijvaardige toestand gehou den worden en de nieuwe wagens ste gen sterk in prijs, zodat het onder houd van veel meer belang werd. Vele garages werden op de meest moderne wijze geoutilleerd om het zoveel kost baarder geworden bezit van de cliënt, door een goede verzorging een zo lang mogelijke levensduur te geven. (Vervolg op pag. 2). Italiaanse immigranten in Australië demonstreren. ZIJ WILLEN WERK OF REPRATRIËRING. Een zestigtal Italiaanse immigran ten heeft een mars gehouden door een der voorsteden van Sydney. Zij droegen borden met opschriften als: „Wij willen werk of repatriëring". De demonstranten stelden zich voor het regeringsgebouw op en kondigden aan, dat zij in hongerstaking zouden gaan. Zij werden door de politie uit eengedreven. Velen der Italiaanse immigranten zijn reeds twee maanden werkloos. Vijf jaar voor communisten leiders in Californië. Veertien communistische leiders in Californië zijn Donderdag tot de ma ximumstraf veroordeeld, nl. vijf jaar gevangenisstraf en 10.000 dollar boe te elk, wegens het bepleiten van een gewelddadige omverwerping der re gering. Alle veertien zullen in beroep gaan. Zij verklaarden onschuldig te zijn. Nog twee „Westerling- arrestanten" in vrijheid Aneta verneemt, dat wederom twee zogenaamde „Westerling-arrestan ten" vrijgelaten zijn, namelijk C. W. Goldman en A. C. van Onselen. KORTE PREDSCATIE WAT DOET GIJ HIER, ELIA? 1Kon. 19 De profeet Elia heeft gestreden tegen de Baalprïesters. Izebel had deze meegenomen uit haar land toen zij Ko ning Achab trouwde. Deze priesters hadden de dienst aan God geheel in de verdrukking gebracht. Elia had voor deze dienst aan God gestreden en het volk door zijn overwinning de ogen geopend voor hun dwaalwegen. De Baaipriesters werden gedood. Elia-had dus een grote overwinning behaald. Maar Izebel hoorde dit en wilde zich op Elia wreken. Wetende hoe machtig Achab was, vluchtte Elia om zijns le vens wil de woestijn in. Daar in de eenzaamheid voelde hij zich verlaten en wij horen de wanhoop in zijn ge bed: „Het is' genoeg; neem nu. Heer, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen". Doch gesterkt door 't voedsel dat de engelen hem brachten, komt hij toch bij de berg Horeb, waar hij zich in een spelonk verbergt. Hier komt de stem van God hem tot ver antwoording roepen: „Wat doet gij hier, Elia?" God heeft Elia tot hiertoe overgelaten aan eigen gevoelens en gedachten, maar God heeft hem niet verlaten. Hier op de Horeb brengt God hem tot inzicht, dat waar God is en waar in Gods opdradht gehandeld wordt, niets hopeloos en verkeerd is. Elia gaat terug naar zijn werk in de wetenschap dat God hem begeleidt en hem krachtig maakt. Hoevelen van ons strijden in hun leven voor Gods zaak en hoevelen worden teleurgesteld? Soms zijn die teleurstellingen zo groot, dat wij ons terugtrekken. Soms zijnde gevolgen van dien aard dat ivij er voor terug schrikken en wegvluchten. Maar dan klinkt in ons eenzelfde stem „Wat doet gij hier?" God roept ons tot de orde. Wij staan in Gods dienst, wij hebben dus te doen wat ons opgedragen wordt. En de gevolgen? Daarvoor zal God ons een oplossing geven, beter dan wij durven denken. Elia ging terug, ge sterkt om opnieuw Gods strijd te strij den En wij? Hebben wij geloof ge noeg of blijven we verder maar on trouw ac?i Gods opdracht. Het is ge makkelijker, maar Ouwerkerk. P. KUIN. VERWACHT: WIND EN BUIEN. Over het algemeen veel bewolking met bijna overal buien en in de na middag ook enkele opklaringen. Ma tige tot krachtige en aan de kust wellicht tijdelijk tot hard toenemen de Zuidwestelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1