PROVIHCIALE ZEEUWSE COURAHT Professor Beel in impasse door weigering van P.v. d.A. Statenleden protesteerden fel tegen houding E.T.I.-bestuur DE BILT Kantlijn NIEMAND MAG EGYPTE ZONDER TOESTEMMING VERLATEN 195e Jaargang-No. 178 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Eosshardt ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week. t 5.45 p. few., fr. p. p. t 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 31 Juli 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct per mm. Minimum p. advertentie t 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties tmex. 6 regels) van 15 regels f L—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissi igen Walstr 58—60. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes. Lange Vorststraat 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228): Oostburg: Finlandstraat 2. telef. 16; Terneuzep Brouwerljstr. 2; Zierikzee^Wl^^ ROND DE KABINETSFORMATIE Overige drie partijen waren het met de formateur eens Van onze parlementaire redacteur). 's-GRAVENHAGE. in het antwoord, dat mr. Donker Woensdagmid dag namens de fracties van de Partij van de Arbeid aan de kabinets formateur, prof. Beel, overhandigde, werd medegedeeld, dat de forma teur niet op de medewerking aan de formatie van een kabinet van de zyde van de P. v. d. A. zal kunnen rekenen. De voornaamste reden voor deze weigering is, dat de P- v. d. A—fracties van oordeel zyn, dat de voornemens van prof. jtïeel een aanmerkelijke verzwakking der socialis tische positie in het te vormen kabinet zou betekenen, in vergelijking met die in het huidige kabinet. De drie andere by het overleg be trokken partyen daarentegen, betuig den hun instemming met «le plannen van de formateur. Prof. Beel was van oordeel, dat lxy in zijn oorspronkelijke opzet niet was geslaagd: „Bi zal mij thans nader over de situatie moeten beraden en behoef u niet te vertellen, dat ik deze uitermate moeilyk acht", aldus de formateur. Tevoren had prof. Beel de pers vertegenwoordigers verslag uitge bracht over zijn werkzaamheden sinds hij op 23 Juli j.l. opdracht kreeg een kabinet te formeren. De formateur stipte de verschillende be sprekingen, welke hij had gevoerd, aan. Deze hadden hem aanleiding ge geven gedurende het weekeinde de vraag te overwegen of er nog een reële kans bestond om op basis van het reeds eerder opgesteld program van richtlijnen, en uitgaande van de door dr. Drees voorgenomen politie- Dr. Beel doet het bij zijn poging om een nieuw Nederlands ka binet te vormen op zijn gemak. Hij drukt in zijn tactiek de voetspo ren van dr. Drees en probeert om ge daan te krijgen wat zijn voorganger mislukte. En daarbij wordt den volke kond gedaan, dat de formateur nog altijd niet verder is dan besprekingen over de verdeling der portefeuilles. Over de personen is nog niet onder handeld en daarover brak dr. Drees toch zijn formateurs-hals De meeste Nederlanders moeten dit wel een vrij dwaze bedoening vin den en wederom een laten voorgaan van partijbelang boven landsbelang. Het is prachtig, als een partij een bepaalde zetel opeist. De A.R. willen bijvoorbeeld geen N.V.V.-man als mi nister van sociale zaken. Maar heb ben de Anti Revolutionnairen een geschikte man, neen de beste man voor sociale zaken? Dr. Beel schijnt zich daar niet om te bekommeren. Hij verdeelt eerst de portefeuilles en zal daarna wel eens kijken, of er ge schikte mensen in de partijen zitten. Enfin: wij zijn benieuwd wat er uit de bus zal komen. Optimistisch over het welslagen van dr. Beel zijn wij nog altijd niet... Intussen hebben de over de kabi netsformatie met elkaar over hoop liggende grote partijen ver leder week tezamen en in vereni ging een stout stukje uitgehaald, waarbij de democratie toch wel zeer bruusk met voeten is getreden. In de Tweede Kamer dienden de P.v.d.A., de K.V.P., C.H.U., A.R. en V.V.D. een motie in, waarbij bepaald werd, dat voortaan alleen een partij, die anderhalf maal de kiesdeler haalt, een zetel in de Kamer kan krijgen! De kiesdeler is voortaan niet meer voldoende Dit betékent, dat een partij, die bijna anderhalf maal de kiesdeler haalt, niet meer in het parlement zal komen, maar dat de grote partijen voor een fractie van de kiesdeler een zetel zullen kunnen innen! De meerderheid in de Tweede Ka mer schendt met dit besluit de rech ten van de minderheid o.i. op wel zeer krasse manier! Zonder dat die minderheid zich kan verweren Er is immers geen enkele noodzaak om voor een Kamerzetel anderhalf maal de kiesdeler voor te schrijven! Men behoeft geen bewonderaar van de zogenaamde splinterpartijen te zijn om toch deze manier van doen te veroordelen. En dat doen wij dan ook. Gelukkig, dat dit Kamerbe- sluit nog in een wet moet worden vastgelegd. Het A.V.R.O.-conflict is nog niet ten einde. Het bestuur dezer omroepvereniging heeft name lijk alle contact met het comité van actie, dat na het uit de weg ruimen van de heer Vogt was opgericht, verbroken. Dit geschiedde, omdat dit comité verklaringen aan de pers heeft afge legd, wat volgens Avro-voorzitter De Clercq strijdig is met de regels van het fatsoen. Nu is het gemakke lijk na te gaan, dat het actie-comité geen andere weg open stond, om de eenvoudige reden, dat de A.V R.o. een stichting is, waarin de ïeden slechts zeer weinig invloed kunnen doen geldenNiettemin: een breuk. Het actie-comité wil nu trachten het bestuur tot aftreden te dwin- §en, wat niet mee zal vallen. Het is egonnen met onthullingen te doen: ■^voorzitter De Clercq verdient 9450 plus 25.000 per jaar onkos ten, de secretaris ƒ3400Een Ei t f 1200 zou kosten, kostte achteraf ƒ29.000 Het wordt op deze manier geen verkwikkelijke geschiedenis. En het aanzien van de enige neu trale omroepvereniging in Neder- schaad'r0rdt daar ernstiS door ge- Jammer. ke samenstelling van het eventuele kabinet, een oplossing voor de gere zen moeilijkheden te vinden. Het kwam hem verantwoord voor om 'n poging op deze grondslag te doen, daar hem was gebleken, dat van de zijde van de fractievoorzitters geen heropening der besprekingen over het program werd gewenst, terwijl de politieke samenstelling van het te vormen kabinet (5:5:2:2:1), even eens bleef aanvaard. Een en ander hield uiteraard in, dat geen overleg met de WD zou plaats vinden. Na ahlus voor zichzelf tot een po sitief antwoord te zijn gekomen, heeft prof. Beel overwogen langs welke wegen hy tot een voor alle betrokkenen aanvaardbaar voorstel zou kunnen geraken. Hierbij kwam hij tenslotte, tot het volgende beeld van het eventueel te vormen kabinet: Aan leden van de P. v. d. A. de portefeuilles van justitie, arbeid en sociale zekerheid, financiën, land bouw, visserij en' voedselvoorziening en wederopbouw en volkshuisvesting: aan leden van de KVP het minister- presidentschap, waarbij inbegrepen de portefeuille van algemene zaken, alsmede de portefeuilles van binnen landse zaken, onderwijs, kunsten en wetenschappen, verkeer en water staat en, hetzij maatschappelijke zorg en volksgezondheid, hetzij een mi nister zonder portaefeuille aan bui tenlandse zaken; aan leden van de ARP de portefeuille van economi sche zaken („Hetgeen voor de KVP een zeer belangrijk offer zou beteke nen") en, hetzij een minister zonder portefeuille aan buitenlandse zaken, hetzij de portefeuille van maatschap pelijke zorg en volksgezondheid; aan leden van de CHU de portefeuilles van oorlog en marine en van over zeese rijksdelen, terwijl tenslotte aan buitenlandse zaken een niet tot eni ge partij behorende vakminister zou komen. STAATSSECRETARIS. In dit schema was de formateur voorts van plan een staatssecretaris op te nemen voor publiekrechterlij ke bedrijfsorganisatie, middenstand en bezitsvorming. Deze staatssecre taris zou tot de KVP behoren. Over andere staatssecretarissen wenste hij nog besprekingen met de betrokken ministers te voeren, even als over de juiste taakafbakening van het ministerie voor overzeese rijksdelen. Dit laatsLe in verband met van verschillende zijden gemaakte opmerkingen inzake het verschil in status tussen Nieuw-Guinea ener zijds en Suriname en de Antillen anderzijds. Ter toelichting merkte de forma teur nog op, dat er reeds jaren lang een strijd bestaat tussen binnenland se zaken en sociale zaken over vraagstukken van maatschappelijke zorg. Zo heeft eerstgenoemd depar tement ei> aparte dienst voor maat schappelijke zorg, terwijl aan sociale zaken een afzonderlijke afdeling voor sociale bijstand bestaat. In de loop der jaren zijn beider bemoei ingen door elkaar heen gegroeid, terwijl bovendien de sociale zorg ook nog nauw is verweven met de zorg voor de volksgezondheid. Teneinde nu tot een meer bevredi- gendf> oplossing in de departementa le organisatie fe geraken en boven dien de behartiging der volksgezond heid op ministerieel niveau te bren gen, achtte prof. Beel het in het Ie- ven roepen van een ministerie v maatschappelyke zorg en volksge zondheid een reële en zeer grote wenselijkheid. Dit zou met zich mee brengen, dat voortaan het ministerie voor sociale zaken, tevens ministerie voor arbeid en sociale zekerheid zou kunnen worden genoemd. De formateur had zich ten stel ligste verzet tegen het bespreken van voor een portefeuille aan te zoeken personen, aangezien hij dit een inbreuk op de koninklijke pre rogatieven acht. Hij had slechts ken baar gemaakt van plan te zyn voor een der portefeuilles een vooraan staand figuur uit de vakbeweging voor te dragen. Aangezien het vice- minister-presidentschap een in 1948 min of meer noodgedwongen inge- vqerd novum was, had de formateur niet de bedoeling ook thans formeel een voordracht voor een dergelijke post te doen. Uiteraard zal er wel sprake zijn van een interne regeling, voor het geval de minister-president verhinderd mocht wezen. Een plaats vervanger zou worden gekozen uit de tot de P. v. d. A. behorende mi nisters. Applaus en afkeuring voor Churchill Het Lagerhuis heeft Woensdag het nieuwe versoberingsplan van Butler met 299 tegen 277 stemmgn aangeno men. Een motie van afkeuring van de socialisten werd met 302 tegen 277 stemmen verworpen. Tevoren had Churchill medegedeeld, dat Engelands defensieprogram moet worden aangepast aan het economische peil van het land. Churchill zeide: ..Blijvende militaire kracht kan niet gewaarborgd worden zonder een krachtige economische basis en geen defensieprogram kan stand houden zonder economische hulpmiddelen om het uit te voeren. Deze woorden wer den door de Labourleden met applaus begroet. Maar overigens werd Chur chill herhaaldelijk door de oppositie onderbroken. v Churchill zeide dat beperking van de import en andere bezuinigingen die Butler had aangekondigd, slechts een voorspel waren op besluiten, die in November op de conferenties van mi nisters-presidenten van het gemene best zouden worden genomen. Tenslotte deelde Churchill mede, dat de 2-jarige dienstplicht gehandhaafd blijft. V. DE OLYMPISCHE SPELEN Verheugend waterpolo-succes De opmerkelijkste prestatie, welke Woensdag te Helsinki werd geleverd, was wel die van het Nederlandse waterpoloze- vental in de zware wedstrijd te gen Hongarije. Na bij de rust met 31 en even na de hervat ting zelfs met 41 te hebben ichter gestaan, gelukte het de onzen een 44 gelijkspel uit het vuur te slepen. Voorwaar een prachtig resultaat. Minder aangenaam was hei incident, dat zich na afloop van deze wedstrijd afspeelde. D. Hongaarse trainer ging toen de Italiaanse scheidsrechter te lij en onze chef de mission, Kare Lotsy werden enkele mindc- nette uitdrukkingen toegevoeg' De Nederlandse damesploe op de 4 x 100 meter estafett bestaande uit Wies Linssen- Vaessen, Koosje van Voor; Hannie Termeulen en lm HeijtingSchuhmacher, dec het eveneens uitstekend. M< een zeer goede tijd ging d i kwartet over naar de finale. Uit de boksring kwamen mir der gunstige geluiden, want z< wel Piet van Klaveren a' Pastor werden uitgeschakeh Alleen Moos Linneman won zij partij en ging dus over naar d. derde ronde. VERSCHERPTE CONTROLE „Zwarte lijst" van Egyptenaren en buitenlanders In Cairo is officieel bekend gemaakt, dat in het vervolg niemand bet land mag verlaten zonder speciale toestemming van het ministerie van binnenlandse zaken en een woordvoerder van dit ministerie heeft mede gedeeld, dat naar alle Egyptische havens en vliegvelden een zwarte ljjst" Is gezonden met de namen van Egyptenaren en buitenlanders, die het 'and niet mogen verlaten of binnenkomen. Voorts werd in Londen vernomen, dat alle Britse officieren en man schappen die met verlof op Cyprus zijn, bevel hebben gekregen onmid- dellyk naar hun basis in de zóne van het Suezkanaal terug te keren. In gewoonlijk goed ingelichte Londense kringen gelooft men, dat in Cairo de mogelijkheid voor het aan de macht komen van de Wafdis- tische partij wordt nagegaan. De klaarblijkelijke poging van de Waf- distenleider Nahas Pasja om het in Maart j.l. ontbonden parlement (waarin de Wafd de meerderheid bezat) bijeengeroepen te krijgen, wordt beschouwd als een poging om weer aan de macht te komen en als een mogelijke uitdaging van gene raal Naguib. De verhouding tussen de generaal en de Wafd is nog niet duidelijk bepaald. De secretaris-ge neraal van de partij, Serag el Din Pasja, voert op het ogenblik bespre kingen met de staf van generaal Na guib. In het leger is de Wafdisti- sche invloed beperkt. De afgetreden koning Faroek van Egypte (links) met ex-koningln Nar. riman bij hun aankomst op Capri, De koningin zag en hoorde Sur le pont d'Avignon Nog enkele dagen incognito in Frankrijk Woensdag heeft Koningin Juliana een bezoek aan Avignon gebracht, in gezelschap van de prefect van Vau- cluse en een klein gevolg bezocht zij eerst „Le Palais des Papes", waar zij voor de grote ingang van het paleis met veel belangstelling keek naar de Provencaalse dansen, die door een folklore-groep uit Avignon op het terras werden uitgevoerd. Daarbij ont brak natuurlijk niet „Sur le pont d'Avignon", dat met veel plezier werd gedanst en gezongen. Op een tweede terras werden door een andere groep dansen uit Arles uitgevoerd. Hoewel het bezoek aan dit stadje geen officieel karakter had, waren in vele straten versieringen aangebracht. Overal wachtten grote groepen be langstellenden het voorbijrijden der Koningin af en bij het passeren klon ken hartelijke toejuichingen. Koningin Juliana vertrok 's mid dags uit Avignon, na nog de erewacht van het zevende regiment genie ge ïnspecteerd te hebben. Verwacht wordt, dat Koningin Juli ana nog enige dagen incognito in Frankrijk zal doorbrengen, alvorens naar Nederland terug te keren. SUBSIDIE MET f 5000.— VERHOOGD. Directeur kreeg geen kans om zich te verdedigen In ue Woensdagmorgen gehouden vergadering van de Provinciale Sta ten is het teleurstellende onderzoek naar de gang van zaken by het Eco nomisch Technologisch Instituut voor Zeeland nogmaals ter sprake geko men. Talryke Statenleden protesteerden krachtig tegen de houding van de meerderheid van het, E.T.I..bestuur, die geweigerd heeft aan dit onder zoek door een speciale Statencommissie medewerking te verlenen en mevrouw E. J. van den BroeckeDe Man (Arb.) uitte haar verontwaar diging over het feit, dat de directeur van het instituut niet gehoord kan worden en zich dus niet tegen beschuldigingen kon verdedigen. Allerwege werd de wens uitgesproken, dat de rust, welke rondom het E.T.I. is terug gekeerd, bewaard zal blyven en men besloot met ingang van 1951 tot wederopzeggens weer een subsidie te verlenen, niet van ƒ10.000, zoals aanvankelijk was voorgesteld, doch van 15.000. De heer M. van der Himst (K.V.P.) verklaarde, dat zijn fractie zich dis- tancieert van de opmerkingen in het algemeen verslag, dat de directeur van het E.T.I. een onjuist beleid heeft ge volgd. Mevrouw Van den Broeckc-de Man vond het zeer onjuist, dat de directeur niet gehoord is en dat hy zich dus niet heeft kunnen verdedigen tegen aantij gingen. Zij wilde nadrukkelijk pro test aantekenen en meende, dat alle Statenleden, vooral wat betreft de houding van het E.T.I.-bestuur, dit protest zullen onderschrijven. De heer J. Hommes (A.R.) keurde het ten krachtigste af, dat het E.T.I.- bestuur de Provinciale Staten bot weg heeft geweigerd om een onder*- zoek toe te staan en de directeur heeft verboden om zich door de Statencom missie te laten horen. Dat het E.TJ. voor Zeeland een belangrijke instel ling is, staat vast. Spreker uitte de hoop, dat de betrokkenen uit hetgeen letring He* E.T.I.-bestuur wilde, zoals be- fat.fJ zich voortaan kendi aneen inlichtingen geven aan f u Ged- Staten, maar het ging nog ver ten dan wel met meer een college zyn der| want ook toen di| c*Ueg| ver. ■rpn maar zocht 0m de directeur door de com- ter, wanneer het provinciaal subsidie jaarlijks zou worden verleend en niet tot wederopzeggens. De heer L. P. van Oorschot (Arb.) meende, dat, al is een E.T.I. een stich ting, het bestuur zich toch heeft te ge dragen naar wat wordt gevraagd door het college, dat voor een belangrijk deel der inkomsten zorg draagt en dat ook in de totstandkoming van de stichting een groot aandeel heeft ge had. Deze spreker was eveneens zeer verontwaardigd over de houding van het E.T.I.-bestuur, dat het de Staten commissie wel zeer moeilijk heeft ge maakt. Het ging er niet om, het E.T.I. op de beklaagdenbank te brengen, maar om een juist inzicht in de gang van zaken te verkrijgen. De meerder heid van het bestuur heeft geweigerd daaraan mee te werken; gelukkig was een minderheid andere gedachten toe gedaan, maar de commissie kwam daar niet verder mee. DE ONTSLAGKWESTIE. van „edelhoogmogende heren", maar toch in ieder geval het bestuurs lichaam, dat een belangrijke subsidie aan het E.T.I. verleent Mr. W. F. E. Baron van der Feltz (C.H.) vond de houding van het E.T. I.-bestuur eveneens zeer kinderachtig. Niettemin is de gang van zaken bij het instituut niet geheel juist geble ken en daarom achtte jqjreker het be- missie te laten horen, kwam hierop een weigerend antwoord. „Ik vind de ze gang van zaken voor een bestuur dat zichzelf respecteert, wel zeer merkwaardig. Hier werd tekort ge daan aan de waardigheid van de Pro vinciale Staten en ik wil dan ook ern stig tegen de houding van de meerder heid van het bestuur protesteren", al dus de heer Van Oorschot, die het no dig oordeelde, dat het E.T.I. bestuurd wordt op een wijze welke in het be lang van Zeeland is. Spreker herinnerde eraan, dat de minister van Economische Zaken de bezwaren van de Provinciale Staten deelde, hetgeen voor de commissie een steun in de rug betekende. De heer Van Oorschot vervolgde: „Wij zijn tot de overtuiging gekomen, dat in verband met de financiën be paalde maatregelen moesten worden getroffen, zij het dan, dat het bestuur van het E.T.I. een en ander tevoren had kunnen voorzien. Wij hebben dan ook de indruk, dat de twee ontslagen employé's het slachtoffer zijn gewor den van een onjuist bestuursbeleid. Van onbekwaamheid is niets gebleken en een rehabilitatie zou dus nodig zijn". Waar het E.T.I. voor Zeeland zeer nuttig werk kan verrichten, wil de spreker de herstelde rust niet weer vernielen, maar wel wilde hij de hart grondige wens uitspreken, dat het be stuur in de toekomst een andere hou ding aan de dag zal leggen en dat het instituut voortaan zijn arbeid kan doen zonder herhaling van onaange naamheden, zoals men thans heeft be leefd. Tenslotte uitte de heer Van Oorschot nogmaals een krachtig woord van protest. VOORSTEL-KODDE C.A. De heer D. Kodde (S.G.) vond het te ver gaan, dat in de voorwaarden, verbonden aan de hernieuwde subsi dieverlening, bepaald wordt, dat G. S. naar gelang van de omstandigheden in deze voorwaarden wijziging kun nen brengen. Hij stelde voor om in het besluit tot subsidieverlening te bepalen, dat G. S. nadere voorwaarden kunnen stellen (geschrapt wordt dus, dat het college in de gestelde voorwaarden verande ringen kunnen aanbrengen) en voorts, dat de Staten inzage krijgen van het verslag der werkzaamheden van het E.T.I. en van de rekening van inkom sten en uitgaven. Het subsidie be draagt, zoals bekend, 10.000.per jaar. (Vervol* op pagina 3). In de partij is echter een „zuive ring van eigen rangen" begonnen om de kannen op een samengaan in een nieuw regiem met het leger te vergroten. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat deze zuivering een aan tal hooggeplaatste partijleiders en verscheidene ministers in het laat ste Wafdistische kabinet zal treffen. In Cairo gelooft men, dat ex-ko ning Faroek zijn neef prins Abdei Monein; zijn oom, Sjerif Sabry Pas ja, en de huidige premier, Aly Maher Pasja, heeft voorgesteld als leden van de regentschapsraad. Indien te gen de benoeming van prins Abdel Monein bezwaar zou zijn, zou Ka- roek zijn zwager, kolonel Sjerin Bev, in diens plaats voorstellen. Men is'echter van mening, dat de staf van generaal Naguib tegen beide personen bezwaar zal hebben en lie ver Barakat Pasja, voormalig voor zitter van de Egyptische Rekenka mer, of Sajed el Loefti Pasja, on afhankelijke en oudere staatsman en filosoof, benoemd zien. Naar verluidt, kan de Wafdpartij zich met het standpunt van de staf van Naguib verenigen. Omtrent de benoeming van de re. gerttschapsraad is het noë niet dui delijk, of het in Maart ontbonden parlement, de raad dient aan te wij zen. Intussen heeft Aly Maher, premier van Egypte, medegedeeld, dat alle door de souverein verleende titel* „Pasja" en „Bey" voor burgers en militairen afgeschaft zijn. Ex-koning Faroek zal voortaan de naam Prins Faroek Foead dragen. Drie personen overleden door voedselvergiftiging. Drie personen uit Varsseveld zijn na het gebruiken van een warme maaltijd onwel geworden en vrjjwel plotseling overleden. De drie overle- denen zyn de gebroeders B. en H. te Lindért en hun zuster. Alle drie waren op middelbare leeftijd en oefenden in de buurtschap Heelweg onder Varsseveld een land bouwbedrijf uit. Kort na de maaltijd werden zij onwel en binnen een uur stierven de 54-jarige "B. en de 52-ja- rige zuster. De andere broer, de 45- jarige H., werd nog naar het Wilhel- minaziekenhuis te Doetinchem over gebracht, doch is daar later overle den. Men heeft hier vermoedelijk met voedselvergiftiging te doen. Het is volgens de politie waarschijnlijk dat de oorzaak moet worden gezoch: in de andijvie, die op het land dicht naast de aardappelen stond, welke bespoten zijn. Ook de hond is gestor ven. Opnieuw schietpartijen aan grens van Macao Aan de grens van China en de Por tugese kolonie Macao is het Dinsdag avond en Woensdagmorgen opnieuw tot schietpartijen tussen Portugese en Chinese soldaten gekomen, nadat er sedert Vrydag j.l. toen een menings verschil over de plaats van een prik keldraadversperring eveneens tot schietpartijen leidde rust had ge heerst. In de loop van de dag is het vuren gestaakt. Het gebied langs de grens tussen Macao en China is ontruimd. Gemeld wordt, dat de Chinezen ver sterkingen sturen naar de garnizoenen op het eiland Lapa, dat ongeveer 3 kilometer ten Oosten van Macao ligt en naar Pak Sjan Liang, dat ongeveer 24 kilometer ten Noorden van de Por tugese kolonie ligt. Onder de 350.000 inwoners van Macao heerst grote on rust en er vormden zich lange rijen op de kade, van waar ponten naar Hongkong vertrekken. Vierhonderd gevluchte Chinezen werden door de autoriteiten uit Hongkong teruggewe zen, omdat hun papieren niet in orde waren. De reden van het opnieuw uit breken der vijandelijkheden is niet be kend. Hevige luchtaanval op Noord-Korea De luchtmacht vïn de V.N. heeft een hevige luchtaanval gedaan op een me- taalfabriek bij de Mandsjoerijse grens. 66 Superfort-bommenwerpers lieten 660 ton bommen vallen. De aanval, die de hevigste van de Koreaanse oorlog wordt genoemd, werd uitgevoerd onder hevig vuur van het luchtdoelgeschut. VERWACHTt WEINIG VERANDERING. Half tot zwaar bewolkt met enkele verspreid optredende regenbuien. Zwakke tot matige wind tussen West en Zuid. Iets hogere temperaturen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1