PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Neo-nazisme blijft gevaar voor West-Duitsland Vlaamse reuzen te Middelburg BILT Berlijn vol vertrouwen in de Verenigde Staten ORANJESTAD BREDA HAALDE KONINKLIJK PAAR IN Dr. DREES SPRAK MET DE FRACTIE-VOORZITTERS 195e Jaargang-No. 167 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W de Pagter. Hoofdred. G. Balllntljn PL verv.: W. Leertouwer en H. A Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week. t 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 17 Juli 1952 ADVERTENTIEPRIJS 23 ct. per mm. Minimum p. advertentie t 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad'' 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur Vlissingen Walstr 58—60. teL 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 ef 2160) M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228) Oostburg Finlandstraat 2. telef 16. Terreuzen Brouwerljstr 2; Ziertkzec N Bogerdstr C I60_tel_26. AFSCHEID VAN MCCLOI. Vrees voor herleving van het nationaal.sociaiisme in West-Duitsland werd Woensdag uitgesproken door de Amerikaanse hoge commissaris, John McCloy, tijdens een ontvangst van de pers ter gelegenheid van zyn afscheid van Duitsland. „Ik ga heen met de vrees, dat het neo.nazisme in West-Duitsland zal opleven. Er zyn mensen aan het werk, die in enigerlei vorm de ontsporingen van de nazls willen doen herleven. Mijn voornaamste zorg is, dat er zoveel apathie onder het Duitse volk bestaat, dat deze be wegingen zou toestaan zich verder te ontwikkelen". Aldus McCloy. De stemming in Berlijn schijnt echter niet apathisch te zyn. Ache- son heeft verklaard, dat hij zeer on der de indruk was gekomen van het geweldige vertrouwen van de bevol king van Berlijn in de Verenigde Sta ten. Hij had er, evenals in Wenen, een „grimmige vastbeslotenheid" aangetroffen om de moeilijke vraag stukken door de Russische bezetting gesteld, aan te pakken. De ontvangst in Berlijn noemde Acheson „indruk wekkend".. ADENAUER IN BERLIJN Bondskanselier Adenauer heeft Woensdag een bezoek gebracht aan Berlijn om de Berlijners en de 18 Griekse en Turkse Nato- troepen onder apart commando. Ook kern van luchtmachthoofd kwartier in Zuid-Oost-Europa. Het Britse ministerie van defensie heeft Woensdag medegedeeld, dat de Nato-landstrydkrachten in Zuid-Oost- Europa, in casu de troepen van Grie kenland en Turkije, onder een Ameri kaanse officier zullen komen te staan. De overige Nato-lahdstrrjdkrachten in Zuid-Europa komen onder de Itali aanse luitenant-generaal Enrico Frat- tini. Het overkoepelend opperbevel over alle Nato-strijdkrachten in de Zuid- Europese sector berust bij de Ameri kaans? admiraal Robert Carney. In Zuid-Oost-Europa zal ook de kern van een hoofdkwartier voor de tactische luchtmacht worden opge richt, dat zal staan onder de Ameri kaanse generaal-majoor David Schlatter, de bevelhebber over alle Nato-luchtstrijdkrachten in Zuid-Eu ropa. De twee nieuwe hoofdkwartie ren zullen een internationale staf heb ben. In het commando ter zee wordt op het ogenblik geen wijziging aange bracht, aldus de Britse verklaring. Bomaanslag in Parijs Woning van rechter vernield. Voor de flatwoning van Paul Di dier, president van hel Hof van Ap. pél, dat onlangs besloot de Franse communistenleider Jacques Ducios in vryheid te stellen, is Woensdagmid dag 'n bom ontploft Twee flatwonin gen werden vernield en het flatge. douw ernstig beschadigd. De con cierge van het gebouw werd ge wond. Op het tijdstip van de ontploffing was Didier niet thuis. Omstanders verklaarden, dat zjj kort voor de ont ploffing 'n man uit een taxi hebben zien stappen die zich met 'n pakje 't e-ebouw inspoedde. De bom is voor de deur van Didiers flat ontploft. Po litie zette onmiddellijk de omgeving van het gebouw af en stelde een on derzoek in. Didier is lid van de onder comunistische leiding Btaande „vre- despartisanen". Ernstige ontploffing te Hoek van Holland. Vijf arbeiders gewond. Hoek van Holland is Woensdag morgen opgeschrikt door een ernstige ontploffing, waarbij twee arbeiders vry ernstige brandwonden opliepen en drie andere minder ernstig wer den gewond. De explosie gebeurde by het zee hospitium „Sint Joseph", waar ter uitbreiding enige houten gebouwtjes, worden bijgeplaatst. Twee arbeiders, de 26-jarige verwarmingsmonteur A. Hoogmoed en de 16-jarige leerling monteur P. Maagdenburg, bsiden uit Rotterdam, waren bezig een meter aan te sluiten en gebruikten een ace- tyleenfles. Toen deze hevig begon te sissen, snelden de werklieden weg, maar de metershoge steekvlam, die de daarop gevolgde ontploffing ver- fezelde, kon hen nog net bereiken, ij liepen vrij ernstige brandwonden op. Drie andere arbeiders werden minder ernstig gewond, maar allen moesten toch naar het Bergwegzie kenhuis te Rotterdam worden ver voerd. De ontploffing had een geweldige ravage tot gevolg. Een van de houten gebouwtjes werd vernield en een an der is scheef gezakt. Gelukkig liep het zeehospitium zelf geen schade op en de daar vertoevende kinderen ble ven ongedeerd. In de omgeving van de ontploffing sneuvelden verscheide ne ruiten. millioen Oostduitsers „te verzekeren, dat zij nooit door de rest van Duits land in de steek zullen worden gela ten". De kanselier kondigde een uit vrjf punten bestaand programma aan voor sociale en economische hulp aan West.Berlijn, dat bedoeld is om de werkloosheid te verminderen en de handel en industrie te steunen. Hij noemde de conventie van Bonn een stap naar Europese integratie, die het Westen bij zijn onderhande lingen met de Sowjet.Unie sterker zou maken. Adenauer meende, dat sedert de zomer van 1950 het verlangen naar vrede in alle landen was gegroeid en hij geloofde, dat ook de Sowjet-Unie vrede nodig had. Een eerste voor waarde om te komen tot hereniging van Duitsland noemde Adenauer, dat de bevolking van Oost-Duitsland voor zowel als na het uitbrengen van haar stem zonder vrees zou kun nen zijn. Hoewel het Oostduitse persbureau had voorspeld dat de bondskanse lier in West-Berlijn zou worden be groet door een storm van nrotesten van werklozen en „andere slachtof fers van zijn politiek", heeft zich ge durende zijn bezoek geen enkel inci dent voorgedaan. Ontvoeringen uit West- Berlijn voor Ver. Naties. Steun wordt gevraagd tegen dergelijke acties. De West-Duitse minister voor za ken betreffende geheel Duitsland, Ja kob Kaiser, heeft Woensdag in de Bondsdag meegedeeld, dat ae Bonds regering alle gevallen van mensen roof in Berlijn en in de Bondsrepu bliek aan de Raad van Europa en de Verenigde Naties zal voorleggen. Aan deze organisaties zal steun worden fevraagd tegen dergelijke acties, al- us minister Kaiser, die meedeelde dat sinds 1948 meer dan honderd Duitsers uit West-Berlijn en West- Duitsland zyn ontvoerd. De Bondsre gering zal over deze kwestie een wit boek uitgeven. Egypte dient bij Engeland grote vordering in. Het wil 425 millioen gulden hebben aan invoerrechten. De Egyptische regering heeft Woensdag bij Engeland een vordering ren bedrage van 39 milioen Egypti sche ponden (ongeveer 425 millioen gulden) ingediend, zijnde de invoer rechten voor Britese militaire goede ren in de Suez-Kanaalzone, sinds de opzegging van het Brits-Egyptische verdrag van 1936 in October van het vorige jaar. Volgens het genoemde verdrag waren Britse militaire goede ren vrij van invoerrechten. ENTHOUSIASTE ONTVANGST. Koningin ontving Swagemakers' schilderij van de prinsessen. Op enthousiaste wijze heeft de Oranjestad Breda Woensdag het ko ninklijk paar ingehaald. Langs de straten stonden duizenden opgesteld om de koningin en de prins te begroeten. Tot in de goten zaten de mensen de komst van de hoge gasten af te wachten. Door de geheel versierde binnen, stad reed de koninklijke stoet, die voortdurend met gejubel omgeven werd, langzaam naar het centrum, waar om klokslag elf uur de Grote Markt werd bereikt. Voor het bordes van het stadhuis stond een vaandelwacht opgesteld, die bestond uit een ere.compagnie garderegiment fusilliers „Prinses Irene". Koningin Juliana betrad de markt en nam allereerst de inspectie van deze erewacht af. Na afloop van de lunch begaven koningin en prins zich met hun ge volg te voet naar het grafmonument van Engelbregt II van Nassau in de Grote Kerk. Er werd voorts o.m. een bezoek aan de Militaire Academie gebracht. De koningin ontving geruime tijd de Bredase kinderen, die per postkoets naar Soestdijk zijn gereden om haar de Bredase bloemengroet aan te bie den. De kinderen boden HM. een fotoalbum aan, waarin het bezoek aan Soestdijk vereeuwigd staat. In het stadhuis werd H.M. de Ko ningin het schilderij van Swagema kers aangeboden, voorstellende de prinsesjes. Het doek is bestemd voor prinses Wilhelmina. De heer Swage makers heeft slechts drie weken tijd gehad om zijn werk te kunnen vol tooien. Een uurtje kreeg hij gelegen heid op Soestdijk de prinsesjes nader te bestuderen en de sfeer in zich op te nemen. De schilder zeide tot de koningin, dat zij niet zo zeer naar de gelijkenis moest kijken, als wel naar de huiselijke sfeer die hij heeft trach ten uit te beelden. Koningin Juliana bekeek zijn werk met grote interesse. Verscheidene ke ren bedekte zij met haar hand een gedeelte van 't gezicht van haar oud ste dochter. „De ogen vind ik zeer goed lijken, maar ik geloof dat u nog wel iets aan de mond moet verande ren". zei de koningin. Overigens zei- de zij zeer tevreden te zijn met het werk van de heer Swagemakers. KNAP MEISJE... Prins Bernhard had interesse voor de figuur van prinses Margriet, wier gelaat op het schilderij enigszins smaller aandoet dan in werkelijkheid het geval is. „Ik geloof ook wel" merkte de prins lachend op, „dat Margriet 'n heel knap meisje zal worden", zo zeide hij tot de heer Swagemakers, „u hebt dat kennelijk met vérziende blik reeds gezien". Aan de lunch, die in het stadhuis werd gegeven, dankte de koningin voor het schilderij, dat het comité gisterochtend heeft aangeboden voor prinses Wilhelmina: „Mijn moeder is hier geweest tijdens de bevrijding" zei de koningin. „Banden als deze zullen altijd levendig blijven. Dit ge schenk was wel het mooiste, dat u ons had kunnen geven. Dit gebaar je gens mijn moeder is zo doordacht, vooral na de 60 jaar van arbeid. Het heeft mij zo getroffen, dat het vol strekt onmogelijk is dit hier in woor den uit te drukken". Toestand van Eva Peron kritiek geworden? In de omgeving van de residentie van mevrouw Peron zijn borden aan gebracht, waarop staat „vermijdt la. waai". Hieruit leidt men af, dat de toestand van Eva Peron kritiek ge worden is. Op de weg langs haar re sidentie wordt alleen nog licht ver keer toegelaten; vrachtauto's worden door de politie omgeleid. V"..-;i' "i 4 Onze Nederlandse voetballers tijdens de training in Helsinki: van links naar rechts: Van Schijndei, Mommers, Wlertz, Alberts, Van Roessel, Bles- brouek, Terlouw, Van der Kuil, Van der Gijp en achteraan staand Clavan. Een foto, genomen toen onze jongens nog niet wisten, dat ze reeds in de voorronde door Brazilië uitgeschakeld zouden worden. Schacht kreeg geen toestem ming om een bank op te richten. De Senaat van Hamburg heeft toe stemming geweigerd voor de oprich ting van de firrna Hjalmar Schacht und Co. als credietinstituut te Ham burg. Een reden voor dit besluit werd niet bekend gemaakt. De vroegere president van de Reichs- bank, dr. Hjalmar Schacht, had de vorige maand bij de Hamburger Lan- deszentralbank toestemrtiing gevraagd voor de oprichting va neen bank voor buitenlandse handel. Atoomwapens goedkoper? VOORSTEL VAN SENATOR MACMAHON De democratische senator Brien MacMahon. president van de con grescommissie voor atoomenergie, heeft Woensdag een schrjjven gezon den aan de president van de commis sie voor de redactie van het politieke program, dat aan het democratische congres te Chicago zal worden voor gelegd. Daarin spreekt de senator zich uit voor de verlaging van de verdedigings uitgaven en voor het zoveel mogelijk vervangen van de „klassieke wapens" door atoomwa pens en de waterstofbom, die volgens nem goedkoper zouden zijn. Vloog Brits vliegtuig boven Sowjetgebied Een woordvoerder van het Finse ministerie van buitenlandse zaken heeft verklaard, dat de piloot van een Brits vliegtuig, dat naar verklaard wordt boven verboden Sowjet-gebied bij Porkala heeft gevlogen, onder vraagd is. Volgens de Finse autori teiten maakte de piloot een navigatie- fout by de landing. Het toestel had na enige vertraging toestemming ontvangen zijn weg voort te zetten.. Incident aan de zone-grens. By Lübbow in Neder-Saksen Is Woensdagochtend een afdeling van de Oostduitse volkspolitie over de zóne-grens getrokken en begonnen de aan de Westelijke zijde van de grens opgerichte wegversperring af te breken. Naar van officiële ::ijde werd gemeld, heeft de Westduitse grenspolitie tot dusver niet ingegre pen. De Britse en Westduitse autori teiten zijn van het incident op de hoogte gesteld. In Oost-Berlijn mogen op last van het Oost-Berlrjnse stadsbestuur fruit, tomaten, uien en fijne groenten slechts aan inwoners van de Sowjet- sector verkocht worden. De kopers dienen zich met hun distributiekaart te indentificeren. Uit Kassei wordt gemeld, dat de West-Duitse autoriteiten kortelings represaille-maatregelen hebben ge troffen tegen de ontvoering van een West-Duitse zakenman door de Oost- Duitse volkspolitie. West-Duitse grenswachten arres teerden daarop twee Oost-Duitse in genieurs, die een weg passeerden, welke door West-Duits gebied leidt. De gevangenen werden in minder dan 24 uur tegen elkaar uitgewisseld. Truman naar ziekenhuis voor observatie. President Truman is Woensdag ter observatie in een militair hospitaal te Washington opgenomen. De presi dent, die 68 jaar is, lijdt sinds Zondag aan een lichte virus-aandoening. Zijn medewerkers noemen de ziekte niet ernstig. Alle afspraken van de presi dent voor deze week zijn echter afge- UITSTEL VAN REGERINGSVERKLARING? Weinig nieuws van het „speculatiefront". Nog steeds Is er byzonder weinig nieuws met betrekking tot de pogin gen, die de kabinetsformateur, dr. Drees, in het werk stelt om zijn minis ter-team samen te stellen Nadat dr. Drees Dinsdagmiddag met mr. Don ker, de voorzitter van de Tweede Aamerfractie van de Partij van de Ar. beid, van gedachten had gewisseld over de zetelverdeling tussen de vier partyen en over eventueel voor het ministerambt aan te zoeken personen, besprak de formateur Woensdagmiddag dezelfde kwesties met de voor- zitter van de A-R..Tweede Kamerfractie: dr Schouten. Het wachten Is nu nog op een nader overleg met de heer Tilanus van de C. H. Unie; dit zal waarschynlyk in de loop van Donderdag geschieden. schriftelijk op te nemen,maar eni ge zekerheid met wie hij contact had kon niet worden verkregen. In politieke kringen oppert men al te voren zeer vele veronderstellingen. Zo langzamerhand doen in Den Haag al meer dan zestig namen de ronde zonder dat werkelijk nieuwe gezichts punten worden geopend Zo worden thans voor de portefeuille van Eco nomische Zaken om beurten zowat alle rooms.katholieke hoogleraren in de economie genoemd. Overigens worden nog immer het veelvuldigst gehoord de namen, die wij onlangs reeds ter informatie mededeelden. Met als gevolg, dat zelfs van het „speculatie-front" weinig nieuws kan worden gemeld. mateur en de vier fractievoorzitters niet is beëindigd, zijn definitieve be slissingen met betrekking tot perso nen en portefeuilles niet te verwach ten. Wel- gaat de formateur inmid dels door informatieve contacten met verschillende personen hoofdzakelijk per telefoon, in enkele gevallen ook ,Piet Hein" bombardeerde spoorwegtunnel. Volgens een vertraagd geallieerd vlootbericbt over de operaties van Maandag heeft de Nederlandse torpe- dobootjager „Piet Hein" bij een be schieting van het gebied van Vangdok een spoorwegtunnel licht gebombar deerd. De Zuid-Koreaanse minister van de fensie heeft bekend gemaakt, dat in het gebied van Moejoe in Zuid-Korea het standrecht wordt afgekondigd van wege de toegenome nactiviteit van guerillastrijders. Er moesten terstond zuiverings-operaties ondernomen wor den. De Noordelijke afgevaardigden bij de besprekingen over een wapenstil stand te Pan Moen Dj on hebben om nogmaals twee dagen uitstel verzocht. De geallieerden hebben dit verzoek onmiddellijk ingewilligd. HOGE BEZOEKERS KOMEN Hun folkloristische betekenis Door dr. Paul de Rijck, provinciaal inspecteur voor culturele en sociale aangelegenheden. Toen ik op de persconferentie, welke met het oog op de Oost-Vlaamse veertiendaagse te Den Haag werd gehouden, aan de vertegenwoordigers van de Nederlandse pers mocht mededelen, dat op de grote volksdag o.m. Vlaamse reuzen een optocht zouden houden over het Marktplein te Middel burg, maakte de reactie op vele aangezichten mij onmiddellyk duidelijk, dat er met die Vlaamse reuzen iets niet in de haak was. Het werd my dra diets gemaakt, dat Vlaamse reuzen in Nederland niets anders zijn, dan.welis- waar gevierde-exemplaren van een bepaald konijnenras. Konynen bren gen wy nu op 21 Juli niet naar Middelburg, Wat zijn reuzen dan wel In Vlaan deren noemen wij aldus, naar de le gende geschapen figuren, inderdaad reusachtig groot van afmetingen van drie tot vyf meter hoog die in ommegangen en processiën worden omgedragen. De oorspronkelijke reu zen deden immer3 hun verschijning in de tijden die op de Middeleeuwen volgden. By feestelijke gelegenheden werden zij op straat gebracht en meegetroond in processiën en stoeten. Zij golden als symbolen die moesten herinneren aan algemeen geëerde helden en die de grootheid van de oorsprong van het volk belichaam den. Naar hun uitzicht zyn de reuzen grote poppen, waarvan het lichaam uit tenen is gevlochten en waarvan de doorgaans kunstige kop uit carton wordt vervaardigd. De kop is in de kleur gezet en het tenen lichaam is in de regel met zeer verzorgde costumes aangekleed. Het onderlichaam in een wijde rok gehuld biedt de nodige ruimte voor de drager, die in de te nen mand zijn reuzenfiguur draagt. Soms zijn meer dragers nodig, zoals b.v. voor de grote reus van St. Ni klaas en voor het ros Beyaard te Dendermonde. De oudste bekende Oost-Vlaamse reuzen dagtekenen uit de 15e eeuw. Sedert zyn er heel wat bijgekomen, vooral in de vorige eeuw en in de jongste jaren. Naast de reuzen zijn er ook reu zinnen en niet zelden wordt in de jongste decennia aan het reuzenpaar een of meer reuzenkinderen toege voegd, dit is o.m. te Gent het geval, waar Carineus en Gorduva met een „Gandaatje" bedacht werden. Van de ze drie reuzen vindt men verkleinde modellen in het Schuttershof, stand toerisme, geëxposeerd. In sommige plaatsen zijn legendes of historisch niet gecontroleerde ver halen verbonden aan de reus. Te Wet- teren b.v., heet het, dat er een reu- zenfamilie was gevestigd, die in on min leefde met de reuzen welke het slot van Laarne bewoonden en de be volking tot Wetteren dwong door kwelling die twisten te staken. In een handgemeen werden de Laarnese reu zen verslagen, slechts één wist zich te redden, hy werd door de Wetteraars als gevangene meegenomen. De Wet- terse reuzen zelf, die aan de parade op de Markt deelnemen, zijn pracht exemplaren in het genre en worden door het volk nog steeds als grote sinjeurs beschouwd. De reuzen zijn als het ware grote poppen en men mag gerust zeggen, dat zij voor de massa adulten speel goed zijn geworden. Meestal zijn het volksverenigingen die de hedendaagse reuzen als een soort mascotte in het leven roepen. Als zodanig komen de poppen uit de kast bij plaatselijke- of wijkfeesten, bij kermissen e.d. Ben reus heeft in de regel ook zyn eigen lied. Het zyn figuranten, die de omgedragen reus vergezellen op zyn tocht, of muzikanten en -soms ook kinderen, die het reuzenlied spelen, respectievelijk uitgalmen. Ook dan sen komen er bij te pas en in Oost- Vlaanderen, waar op deze dag circa 80 reuzen kunnen worden geteld, heb ben vele hun eigen rhythme. In 1950 werd op initiatief van het provincie bestuur van Oost-Vlaanderen by ge legenheid van de Najaarscultuurdag te Aalst een reuzenconcentratie ge houden. Niet minder dan 72 reuzen stapten op in een ommegang die men zich nog lang zal heugen, o.m. terwil- le van de dansen, die op het grote Marktplein door de reuzen en reuzin nen en vooral door de reuzenkinderen werden uitgevoerd. (Zie slot pag. 2) Parlementaire kringen houden re kening met de mogelijkheid, dat zo dr Drees in zijn pogingen een kabi net te formeren binnenkort mocht slagen met 't afleggen van een rege ringsverklaring zal worden gewacht tot de opening van de gewone zitting van de Staten-Generaal op de derde Dinsdag in September. Dit zou bete kenen, dat afgezien van een even tuele interpellatie, het debat in de Tweede Kamer over deze kabinets formatie eerst in het najaar zou kun nen plaats vinden. Een en ander zou zijn grond vinden in de ons juist voorkomende staat, kundige overweging, dat de nieuwe ministers zich op hun gemak moeten kunnen inwerken in de problemen van hun respectievelijke departemen ten. In dit verband herinneren wij er aan, dat het program van dr Drees niet veel meer dan richtlijnen en hoofdtaken omvat, die in overleg met de nieuw^ ministers nader moeten worden uitgewerkt. Bovendien en ook dit achten wij van betekenis zou aldus worden teruggekeerd tot de op onze grondwet steunende ge woonte, dat het toekomstige rege ringsbeleid bij monde van H. M. de Koningin in de Troonrede wordt uit gestippeld. Met een sportvliegtuig over de Atlantische Oceaan. De Amerikaan Maximiliaan Con- vad is er in geslaagd met een „Piper Cub", een sportvliegtuig met een vleugelwijdte van slechte 6,5 meter, van. Minneapolis naar Duitsland te vliegen. Woensdag is hij behouden in Hamburg geland. Tot Noorwegen was de vlucht, vla Groenland en IJsland, vlot verlopen, doch boven de Oostzee kreeg Convad slate kampen met motorstoring. Hij slaagde er echter in Malmoe te berei ken, waar de storing binnen enkele minuten kon worden opgeheven.. Convad is van plan via Frankfort en Parys naar Amerika terug te vlie gen. D VERWACHTt VEEL BEWOLKING. Weersverwachting tot Vrijdag avond: Veel bewolking met voornamelijk in de Noordelijke helft van het land nu en dan regen of motregen. Matige, tijdelijk krachtige wind tussen Zuid- West en West. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1