PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Dr. W. Drees kabinetsformateur Deel van Nederlandse economie hangt af van veevoederprobleem M BILT Kantlijn LAB0UR-M0TÏE OVER DE BOMBARDEMENTEN IN KOREA Vandaag VERWACHTt 195e Jaargang-No. 151 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter, Hoofdred. G. Balllntijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 28 Juni 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct, per mm. Minimum p. advertentie t 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—6 regels t L—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2. telef. 16, Teraeuzen Brouwerijstr. 2; Zlerikzee N Bogerdctr l 'S0jeb26. TOCH EEN SMALLE BASIS „Een kabinet, dat geacht mag worden het vertrouwen van het parlement te bezitten" Het kabinet der Koningin heeft Vrijdagavond medegedeeld: „Hare Majesteit de Koningin heeft aan dr. W. Drees de opdracht ver strekt tot het vormen van een kabinet, dat geacht mag worden het ver trouwen van het parlement te genieten. De heer Drees heeft Hare Majesteit verzocht de opdracht in beraad te mogen houden". In de loop van de- Vrijdag had de Koningin de fractie-voorzitters uit de Tweede Kamer en ook de minister van Staat, mr. J. R. H. van Sehaik, ten paleize Voorhout in audiëntie ontvangen. Onze parlementaire redacteur tele foneerde gisteravond nog uit Den Haag: Vandaag heeft H. M. de Koningin in het paleis aan het Lange Voorhout alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer audiëntie verleend. Vanmor gen om 9 uur verscheen mr. L. A. Donker van de P.v.d.A., gevolgd door professor mr. C. P. M. Romme van de K.V.P., dr. J. Schouten van de A.R., de heer H. W. Tilanus van de C.H.U., mr. P. J. Oud van de V.V.D. en de heer G. Wagenaar van de C.P.N. Het is de gewoonte de partijleiders in volgorde van de grootte van him par tijen te ontvangen, zodat ditmaal een socialist als eerste ten paleize aan kwam, daarmede nogmaals de grote verandering onderstrepend, welke de politieke situatie in ons land met de ze verkiezingen heeft ondergaan. In de loop van de middag ontving H. M. nog de leiders van de kleinste twee partijen, de heer Ch. J. I. M. Weiter van de K.N.P. en ds. P. Zandt van de St. Geref. Partij, en voorts de minis ter van staat, mr. J. R. H. van Sohaik. Omstreeks 5 uur arriveerde dr. W. Drees ten paleize, die van H. M. de Koningin opdracht tot het vormen van een kabinet kreeg. Het ontvangen van niet uit anderen hoofde audiëntie te verlenen minis ters van staat, gelijk dit gisteravond het geval was met jhr. Beelaerts van Blokland, die vice-president van de Raad van State is, ié in ons land bij kabinetscrisis allerminst gebruikelijk en moet wellicht worden verklaard uit de te verwachten grote moeilijk heden met deze formatie. Inmiddels hebben op een enkele uit zondering na alle grote Tweede Ka merfracties vergaderd. Voor de bij- De Zeeuwse Landbouw-Maatschap- prj heeft haar beide jaarlijkse hoogtijdagen weer achter zich. Axel is ditmaal het schouwtoneel ge weest van de grootste agrarische de monstratie, welke onze provincie kent en deze opbloeiende gemeente in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen heeft haar beste beentje voorgezet. Duizen den en nog eens duizenden heeft zij ontvangen en al die duizenden heb ben kunnen constateren, dat de orga nisatie voortreffelijk was en Axel een uitstékend gastvrouwe. De Commissaris der Koningin en Z.L.M.-voorzitter Geuze hebben op de jaarvergadering van Vrijdag woor den gesproken, die van provinciale betekenis, zo niet van landelijke bete kenis waren. Ir. Geuze hield een rede, die het praedicaat „magistraal" zeker ver dient. Hij liet de ganse reeks agrari sche problemen, waarmede land en provincie te kampen hebben, de revue passeren in een even bondig als hel der betoog en sloeg daarbij spijkers met koppen. Onder meer ten aanzien van de inpolderingen en het Drie Ei landen-Plan. Zaterdag en Maandag gaat de Braakman dicht. Bedriegen de voortekenen niet, dan zal ae vol gende inpoldering het Noord-Sloe zijn. Het verdronken land van Saef- tinge immers kan, hoewel het een veel belangrijker en waardevoller object is, nog niet worden aangepakt zolang over de inpoldering daarvan geen overeenstemming met België is be reikt. Welnu: de millioenen, die aan de inpoldering van het Noord-Sloe zul len worden besteed, zullen wellicht weggegooid geld zyn. Ir. Geuze wees er namelijk op, dat als het Noord-Sloe wordt ingepolderd, het veel belangrij ker Drie Eilanden-Plan wel voor zeer lange tijd van de baan zal zijn. Noord- Beveland zal teleurgesteld blijven, de provincie Zeeland zal van een belang rijke ontwikkelingsmogelijkheid ver stoken zijn. En dat, terwijl er nog nooit een ge degen studie is gemaakt van dit ob ject, ook niet toen de Provinciale Sta ten aan Gedeputeerde Staten een rap port daarover vroegen Inderdaad heeft het Provinciaal Be stuur zich tegenover de Provinciale Staten wel gemakkelijk van het pro bleem boot of brug voor Noord-Beve land of uitvoer Drie Eilanden-Plan afgemaakt. Het is waar, een grondi ge bestudering van deze objecten en het maken van rapporten daarover zou geld hebben gekost, veel geld, maar dat was nog geen reden, om zo als in het onlangs door ons gepubli ceerde antwoord aan de Provinciale Staten geschiedde er maar een slag naar te slaan. En dat is in wezen toch gebeurd. Het Drie Eilanden-Plan is meer dan een provinciaal belang. Het is, gezien de toeneyiende overbevolking van Nederland, een nationaal belang en het moet geenszins onredelijk he ten, dat ook het Rijk in de kosten van de bestudering van een dergelijk object -in aanzienlijke mate bijdraagt. eenkomsten van de K.V.P.-fractie waren ook diegenen uitgenodigd, die bij een eventuele uitbreiding van de Tweede Kamer tot 150 leden kamer lid voor de K.V.P. zouden worden. Voorwaar een wel wat vreemde fi guur! Zoals bij belangrijke politieke ge beurtenissen gebruikelijk, hebben de Eerste- en de Tweede Kamerfractie van de P.v.d.A. zich gezamenlijk be raden in aanwezigheid van de tot Ka merlid gekozen ministers. Alleen de Tweede-Kamerfractie van de V.V.D. kwam nog niet bijeen. Naar wij ver nemen zal het hoofdbestuur van deze partij Zaterdag te Utrecht de verkie zingsuitslag bespreken. Uiteraard houden de fracties zich vooral bezig met het te voeren poli tiek beleid en ook met de vraag welke houding aangenomen moet worden tegenover eventuele verzoeken tot medewerking van de. kant van een dooi' H. M. de Koningin aan te wijzen formateur. GERUCHTEN. Bij wijze van informatie vermelden wij nog onder alle voorbehoud na tuurlijk dat men hier en daar hoort mompelen, dat de socialisten een „smalle basis", d.w.z. een kabi net uitsluitend bestaande uit leden van de P.v.d.A. en de K.V.P., de enige voor hen aanvaardbare oplossing zou den achten, terwijl er tenslotte ook nog geruchten lopen, dat de huidige voorzitter van de Tweede Kamer, dr. L. G. Kortenhorst, plaats zou moeten maken voor een lid van de P.v.d.A. OLIE OP HET VUUR EN OP DE GOLVEN Verklaring van Acheso n verwekte opzien in de Amerikaanse Senaat. De Labour-fractie in het Britse Lagerhuis heeft, naar Reuter Vrydag uit Londen meldde, een motie ingediend, waarin zij verklaart te betreuren, dat de regering-Churchill er niet in is geslaagd een doeltreffend overleg te verzekeren over het tydstip van de luchtoperaties in Korea. Men acht de Labour-motie in Britse parlementaire kringen in het algemeen vrij gema tigd van toon, maar verheelt toch niet, dat premier Churchill haar als een motie van afkeuring zal kunnen interpreteren. Churchill heeft in elk geval voor Maandag een speciale kabinetszit ting uitgeschreven ten einde voor stellen te bespreken, welke zouden kunnen dienen tot verbetering van de militaire en politieke verstand houding tussen de Engelsen en de Amerikanen in Korea. ADMINISTRATIEVE FOUT? Intussen heeft de verklaring van de Amerikaanse minister van bui- te-landse zaken, Dean Acheson, te genover Britse parlementsleden, dat Engeland tengevolge van een .admi nistratieve fout" niet op de hoogte was gesteld van het plan om de elec- trisehe centrales langs de Jaloe te bombarderen, nog al wat opzien ge wekt. Republikeinse senatoren heb ben geëist, dat de volledige tekst van Achesons verklaring aan de Se naat wordt overgelegd. Men was ge schokt door het bericht, dat de Ame rikaanse regering in het Britse La. gerhuis werd geeritiseerd. De alge mene indruk was dan ook wel, dat Aches.ons verklaring in Engeland olie op de golven heeft geworpen, maar dat zij in Amerika olie op het vuur was Jit Tokio werd gemeld, dat de centrales in Noord-Korea inmiddels opnieuw werden gebombardeerd. Ziekenhuistarieven worden verhoogd. Als gevolg van kostenstijgingen, voornamelijk de invoering van de wachtgeld- en werkloosheidsverzeke ring, mogen de ziekenhuizen en sa natoria, volgens een beschikking, hun tarieven met Ingang van 1 Juli met 0,20 per verpleegdag verho gen. is het 375 jaar geleden, dat de beroemde Vlaamse schil- dër Peter Paul Rubens te Sie- gên werd geboren. MORGEN wordt prins Berxihard 41 jaar. mocht leiden, is zijn stem niet die eens roependen in de woestijn ge weest! Jhr. mx\ A. F. C. de Casembroot heeft van deze Z.L.M.-dagen ge bruik gemaakt om tegenover de verspreking van minister Wemmers in de Eerste Kamer, die dezer dagen daarbij de Zeeuwsch-Vlamingen als „inboorlingen" betitelde, te wijzen op de betekenis van Zeeland en op de prestaties van de Zeeuwen. Hij sprak met enthousiasme en met beminnelijk chauvixxisme, hij sprak woorden, die de ware Zeeuw uit het hart gegrepen waren, woorden, die in moeilijke tijden als deze de Zeeuwen een hart onder de idem steken, woor den, die toch waarlijk ook wel gezegd moohten worden. Zijn scherpe repliek bewijst, dat in derdaad de verspreking van minister Wemmers een zeer pijnlyke indiiik in Zeeland heeft gemaakt. Daarom is het te hopen, dat de woorden van de Commissaris der Koxxingin landelijk gehoord zullen worden. Dan zullen zij er toe bijdragen, dat Zeelands goede eigenschappen en verdiensten nog meer bekend worden dan zij reeds zijn. Dit naar aanleiding van de Zeeuw- Als de rede van ir. Geuze daartoe se landbouwdagen in Axel, Grote Drie zijn het eens Over antwoord aan Moskou. De mixiister van buitenlandse za ken der Grote Drie, Eden, Acheson en Schuman, hebben Vrijdagavond in Londen, bekend gemaakt, dat zij overeenstemming hebben bereikt over de hoofdinhoud van de Wester se nota aan de Sowjet-Unie. Volgens Reuter, neemt men in politieke krin gen te Londen aan, dat men van de Sowjet-Unie een „teken van goede trouw" zal verlangen èn de aanvaar ding vaxi het instellen van een on partijdige commissie van onderzoek. Voorts werd gesproken over het Verre Oosten, waarbij werd vastge steld, dat een nauwe samenwerking en intensief overleg ten aanzien van Korea en Z.O. Azië noodzakelijk is. Acheson vertrekt vandaag naar Berlijn, terwijl Schuman naar Parijs zal terugvliegen. Truman's veto door Senaat ongedaan gemaakt. De Amerikaanse Senaat heeft Vrij dag: het wetsontwerp, waarin de Amerikaanse Immigratie- en natura- llsatiewetgeving in een gedeeltelijk vernieuwde vorm is vastgelegd, met twee defde meerderheid aangenomen. Daar ook het Huis van 'Afgevaardig- den het ontwerp reeds met dezelfde meerderheid heeft bekrachtigd, is hiermede Trumans veto ongedaan gemaakt en heeft het ontwerp kracht van wet gekregen. De uitslag was: 57 voor en 6 te gen. Het aantal voorstemmers was vijf groter dan de benodigde twee derde meerderheid. Het Huis van Afgevaardigden had Donderdag Tru mans veto met 278 tegen 113 stem men ongedaan gemaakt. Prinses Wilhelmina richtte boodschap tot de wereld. Beroep op alle kerken. Prinses Wilhelmina heeft Vrijdag middag via radio Nederland Wereld, omroep in het Nederlands en in het Engels een boodschap tot de wereld gerxcht. In deze boodschap zegt prin ses Wilhelmina, dat Europa thans aan de vooravond van een nieuw tijd perk in haar geschiedenis staat; het proces van naar-elkaar-toegroeien. Zij deed een beroep op alle kerken over de gehele wereld en op de ker ken in Europa in het bijzonder om het hunne brj te dragen tot de rege neratie en wedergeboorte van Euro pa, Prinses Wilhelmina meent, dat de oplossing voor een betere toekomst voor de mensheid alleen verkregen kan worden, indien geleefd en ge handeld wordt, zoals Christus aat leert. Zij deed een beroep op alle ware volgelingen van Christus, „on verschillig of zij tot een kerk beho ren of niet en tot alle die bereid zijn mee te werken om een waar en le vend Christendom te laten zien". Prinses Wilhelmina zeide voorts in haar boodschap, welke in ver schillende talen werd uitgezonden, dat haar gedachten tevens uitgaan naar de ouderen by de moeilijke taak, die voor hen ligt. „Moge zij deze volbrengen in ware samenwer king met de jongeren en laat er een sterk eensgezind geluid gehoord worden van jong tot oud", aldus prin- i Wilhelmina. Aan Z.KJEL Prins Berxihard der Nederlanden is Vrijdagmiddag in het ge bouw van de Nederlandse Handel Mij. te Amsterdam een mand met witte anjers overhandigd ais symbool van de 50.000 witte anjers, welke do ir het tuinder-comité beschikbaar zijn gesteld ten bate van het Anjer Fonds. Deze anjers worden ter gelegenheid van de verjaardag van de Prins verkocht. Duitse communisten willen eigen parlement stichten. Is er sprake van hoogverraad De West-Duitse minister van bin nenlandse zaken, dr. Robert Lehr, heeft Vrydag op een zeer druk be zochte persconferentie te Bonn me degedeeld, dat de communisten voornemens zyn in West-Duitsland een „parlement" te stichten, dat volgens hen „de wettige en demo cratische vertegenwoordiging van het West-Duitse volk" zou zijn. Zij zouden dit plan willen aankondigen op een Maandag te Dortmund te houden bijeenkomst. Dr. Lehr waarschuwde de West- Duitsers de communistische demon stratie te Dortmund niet bij te wo nen. „De West-Duitse regering heeft nog geen definitief besluitgenomen of zij de bijeenkomst al dan niet zal verbieden. Mijn ambtenaren gaan nog na in hoeverre hier kan worden ge sproken van hoogverraad", zo zeide hij. Minister Lehr verklaarde voorts, dat de West-Duitse regering moge lijk aan het einde van deze zomer of in de herfst tot in bijzonderheden ixitgewerkte mededelingen zal uit geven, waaruit zal blijken dat de communisten pogen de democrati sche staatsinstellingen in West- Duitsland te ondermijnen. Hij zeide dat zich in West-Duitsland onge veer 175 door communisten beheers te organisaties bevinden, die zich evenwel als niet-communistisch aan dienen. Zij worden alle van uit Oost- Duitsland geleid en bekostigd. Er zou een uit zeven vooraan staande communisten bestaand co mité zijn, dat tot taak heeft „spe ciale acties tegen de West-Duitse regering te organiseren. Ir. GEUZE OP Z.L.M.-VERGADERING: „Iedere korrel veevoeder van eigen bodem betekent winst" IN ONS BOERENVAK is een van de grootste problemen heden ten dage dat van de veevoedervoorziening. Het is niet alleen een landbouwprobleem, het is een nationaal probleem. De zuivere exportbijdrage' van landbouwzyde beloopt een order van grootte van omstreeks 30 der gehele export. Hier- by is onze export van veehouderijproducten het grootst: zij bedraagt veel meer dan een milliard gulden. Iedere korrel veevoeder op eigen bodera voort gebracht betekent winst en de veevoedervoorziening is voor Nederland, wat men met een modern, vreemd woord pleegt te noemen, een „bottle neck"; een flessenhals; een obstakel dus waarop een belangrijk deel van de Nederlandse economie elk moment zou kunnen spaak lopen! Dit zeide ir. M. A. Geuze, voorzit ter der Zeeuwse Landbouw Maat schappij, o.m. in zijn openingsx'ede van de Vrijdag te Axel gehouden al gemene vergadering. Ir Geuze begon zijn rede met een vergelijking tussen het Axel uit het verleden en het huidige Axel, waarby hij kon constateren, dat Axel weer groeiende is; een landbouwcentrum, waarin de Z.L.M. de hoogtydag van 1952 wilde vieren. Hierna ging spr. onmiddellijk over op landbouwzaken, waarby hij uitvoe rig het probleem der veevoedervoor ziening besprak. Ir. Geuze conclu deerde, dat het de boer wel moest dui zelen, want: „De veevoederrantsoe nen zijn voor varkens en kippen voor het komende winterseizoen reeds met 10 verlaagd; de dollarschaarste zal accuut zijn; de directeur-gene raal voor de voedselvoorziening komt uit Rome terug met het bericht: „geen veevoeder" en ondertussen con stateert de binnenlandse producent omgekeerd een niet onaanzienlijke prijsdaling in de gehele veevoeder sector, die zelfs tot tijdelijke onver koopbaarheid van sommige produc ten leidt. Tenslotte leest hij, dat de overheid ruim 400.000 ton voorraaad heeft opgeslagen Spr. wilde een summiere poging wagen om een beeld te ontdekken in dit kakelbonte, verwarrende geheel en schetste hiertoe de situatie op de wereldmarkt, waarna hij moest con stateren, dat er vele wagen overble ven, die vooralsnog niet te beant woorden zullen zijn; vragen met be trekking tot de toestanden in Argen tinië, Australië, Amerika en in de lan den achter het ijzeren gordijn. „Rus land kan te allen tijde verwarring stichten door met grote hoeveelhe den graan op de wereldmarkt te ver schijnen en te dumpen, aldus ir. Geu ze. WAT ZEKER IS. Wat momenteel wel zeker is, zo vervolgde spr., is in de eerste plaats, dat de voorraden van de regering groot zijn. Daarenboven was er een zachte winter, waardoor overschot ten ook individueel aanwezig zullen zijn en voorts luiden voorlopig de oogstberichten van de gehele we reld over het algemeen niet onguns tig, zodat er vermoedelijk voergraan te koop zal zijn. Misschien tegen een gedaald prijspeil, zoals voorverkoop gegevens lijken aan te duiden. Spr. bepaalde zich uitdrukkelijk tot de granen; over de voorziening met ei= witvoeders is men in het algemeen niet pessimistisch. Ir. Geuze zeide voorts, dat de bezuiniging op de rant soenen begrijpelijk wordt, wanneer men in aanmerking neemt, dat mede tengevolge van de inkrimping der Marshallhulp het permanente dollartekort het komende seizoen ernstiger vormen dreigt aan te ne men dan ooit. Het staat bovendien vast, dat wederom een groot gedeel te van het benodigd kwantum in dol- largebieden zal moeten worden aan gekocht. ,,Dat wij met onze gehele veevoe dervoorziening bij voortduring in een labiel evennicht en zeker niet in een stabiele positie zullen verkeren, ver trouw ik na dit betoog wel te hebben duidelijk gemaakt", aldus de voorzit ter der Z.L.M. LASTEN. Na geduid te hebben op de ettelij ke prijsverlagingen op het gebied der vrije agrarische productie in het laat ste half jaar, („misschien dat de nieuwe regering zich op het gebied van mogelijke prijsverlagingen eens wil toetsen aan datgene, wat de re gering Pinay tot nog toe daarmee in Frankrijk wist te bereiken",) sprak de heer Geuze over de lastenverho ging uit hoofde van de werkloosheid en wachtgeldverzekering, waarby de landbouw de hoogste premie zal moe ten betalen. „Reeds is aangekondigd, dat wij 4 Juli a-s. voor de eerste 500 D.U.W.- arbeiders met uitkering zullen moe ten aanvangen. Wij helpen het de bewindhebbers van harte hopen, dat de landbouw deze lasten zal kunnen blyven betalen; wy zyn er allesbehal ve van verzekerd. Zeker niet wan neer we zien hoe snel het rationalisa tieproces in de landbouw zal kunnen blijven verlopen, gezien b.v. de nieuw ste resultaten van chemische on- lcmidbestrijding en de daartegenover in onze provincie helaas nog steeds zeer geringe belangstelling voor emi gratie", zo zeide ir. Geuze. (Zie slot pag. 2) Hevige luchtaanvallen op hoofdkwartier van de Vietminh. Van officiële zijde is te Saigon medegedeeld dat Franse gevechts vliegtuigen in de afgelopen 48 uur een aantal zeer herige aanvallen hebben uitgevoerd op het in de ber gen gelegenhoofdkwartier van de leider der opstandige Vietminh-bewe- ging, Ho Tsji-Minh. Eén Frans vliegtuig ging verloren. Andere luchtaanvallen zijn uitgevoerd op de voornaamste bevoorradingsweg van de Vietminh, die van de Chinese grens naar Tonkin voert. KORTE PREDICATIE „Alwie aan een wedstrijd deel neemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onver gankelijke." 1 Corinthe 925. In Amsterdam woont de snelste vrouw ter wereld. Fanny BlankersKoen nam drie gouden medailles mee uit Londen. En sportlievend Nederland vraagt zich af, welke successen zij straks in Helsinki zal behalen. Denkt U echter niét, dat deze ath lete dit unieke resultaat cadeau heeft gekregen en eventueel zal krijgen! Ja renlang is hiervoor getraind. Alles wordt ondergeschikt gemaakt voor de ze strijd. Een zware geestelijke en li chamelijke voorbereiding is nodig'. Dit wist de apostel Paulus reeds. On getwijfeld kende hij de oude Olympi sche spelen en menigmaal moet hij ge tuige geweest zijn van sportwed strijden. In zijn brief aan de Christengemeen te te Corinthe schrijft hij: „ieder die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles". Maar dan vervolgt hij: zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke". Over tientallen jaren zal onze Fanny niet meer in het nieuws zijn en als zij zeventig jaar wordt, loopt zij wellicht gekromd door de rheumatiek. Als zij sterft worden de medailles een erfstuk: een vergankelijke erekroon. God heeft echter een onverganke lijke krans weggelegd voor U en mij! De krans van Zijn Gerechtigheid, van het eeuwig leven, van onze bestem ming. Die krans wordt uitgereikt na de finale aller tijden, op de jongste dag. En allen, die in hun leven de verschij ning van Jezus Christus hebben liefge had (2 Tim. 4:8) zullen hem ont vangen. Kijk, daar gaat het om in ons aller leven: of wij de verschijning van Jezus Christus liefhebben! En deze verschijning is die van het Kind in de kribbe, de Man aan het kruis, de opgesiane Heer! Déze verschijning en geen andere Een verschijning, die spreekt van het indalen van God Zelf in de nood en dood van ons leven, die spreekt van het Offer voor onze zonden. Paulus waarschuwt ons voor een kardinale fout. Zoals de athleet niet zonder zelfbe dwang kan slagen, maar zijn ganse „ik" concentreert op de strijd, zó zul len wij ons ganse leven aan Christus wijden, aan Hem alleen! Het is levensgevaarlijk om naast al les en nog wat, óók nóg Christen te zijn. U kent dat toch wel? Het is zaak, dat wij allen lopen fn de loopbaan van het geloof, waar juist zij, die zwak zijn in zichzelf, de strijd uitlopen en de finish halen door Jezus Christus! In Hem zijn wij overwinnaars over zonde, twijfel, en kleingeloof en dur ven wij nu al te zingen: „Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d'eerkroon dragen door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen!" Vlissingen. W. M. MAAS. ZOMER. Geldig tot Zaterdagavond: Droog weer met over het alge meen weinig bewolking. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende rich, tingen. Iets warmer

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1