PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De heerReyers speelt met reputatie van overheidsdienaren DE BILT Nieuwe De Vlissingen Ruyterschool te vrijwel gereed PORTUGESE DEEL VAN TIMOR BIJ INDONESIË OOST-DUITSE V0LKSP0LITIE ONTVOERDE VEERTIG ARBEIDERS 195e Jaargang-No. 146 Dagblad uitgave var» de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntijn. Pb verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 23 Juni 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f L—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, teL 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, teL 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2. telef. 16. Terneuzen: B rouwcrjjstr. 2; Zlerikzee: N. Bogerdstr. C 160. teL 26. SCHERPE REACTIE VAN Mr. MULDERIJE Aanval in zaak-Menten volkomen onjuist De minister van Justitie, mr. Mulderije, en de Staatssecretaris van Oor log, nir. Kranenburg, hebben in twee uitvoerige nota's aan de Eerste Ka mer der Staten Generaal op scherpe wüze gereageerd op de nota's over de gecompliceerde zaak-Menten, die het Eerste Kamerlid, de heer Reyers, aan genoemde Kamer heeft doen toekomen en waarin o.m. met namen genoem de ambtenaren en hun handelingen in een kwaad daglicht worden gesteld. De beschuldiging van de heer Reyers, dat diverse ambtenaren van Justi tie valse voorlichting hebben gegeven, dat zij de wet en verordening heb ben overtreden en dat zij liun plicht op grove wijze hebben verzaakt, noemt minister Mulderjje in zijn nota unfair, omdat niet de ambtenaren verant woordelijk zijn, doch de minister. Maar bovendien is de aanval van de heer Reyers, waaraan de feitelijke grondslag ontbreekt, derhalve volkomen on juist. Wat de heer Reyers, aldus de minister, over de handelingen van de raads adviseur. mr. W. G. Belinfante, de procureur-generaal, mr. Van Dullemen, de directeur van het Nederlandse beheersinstituut, de heer De Vries, en de rechter-commissaris, mr. Smits, in zijn nota's mededeelt, is öf verdichtsel, öf verdachtmaking, öf louter een hoeveelheid woorden, die dienen tot af keuring van het door de Staat ingenomen standpunt, waarvoor niet de ambtenaren, doch de minister van Justitie en de Staatssecretaris van Oor log verantwoordelijk zijn. De minister besluit zijn nota met de verklaring, dat het feit, dat hy niet op alles wat de heer Reyers te berde heeft gebracht, is ingegaan, niet bete kent, dat hy de punten uit de nota van de heer Reyers, welke thans niet worden behandeld, als juist erkent. De heer Reyers, aldus de minister, heeft in zyn verlangen om de zaak-Menten in het volle daglicht te stellen, op onwaarachtige en onwaardige wyze gespeeld met de reputatie van per sonen in overheidsdienst. Tot goed begrip van de gecompli- ceerde zaak-Menten, stetl de minister voorop, dat men heeft te onderschei den: De politieke strafzaak Menten; diens klacht terzake van te zijnen nadele gepleegde diefstallen en an dere vermogensbedrijven; diens vor dering tot schadevergoeding terzake dezer vermogensmisdrijven en terza ke van het beheer over zijn vaste en andere goederen, door het Neder landse beheersinstituut gevoerd. Voorts de' klacht ingebracht tegen de raadsheer-commissaris bij het (bij zonder gerechtshof te Amsterdam, die belast is geweest met het voor onderzoek in de politieke strafzaak Menten en het gerechtelijk voor-on derzoek tegen de journalist tei-zake van smaad en belediging. Omtrent de twee laatst genoemde punten kan de minister nog geen mededelingen doen, aangezien het voor-onderzoek in beide zaken nog niet is gesloten. De sluiting hiervan is binnenkort te vernachten. Eerst daarna zal kunnen worden beslist, of een strafvervolging zal worden inge steld. Van belang zyn de klacht van Men ten over de gepleegde diefstallen en andere vermogensmisdrijven en diens vorderingen tot schadevergoeding. Nu de heer Menten de principiële vraag van de bevoegdheid aan het oordeel van het beroepscollege, be doeld in het besluit F 292 heeft on derworpen, acht de minister het re delijk, dat zulks moest leiden tot op- Vrijgesteld van omzetbelasting Naar schatting honderddui zend kleine ondernemers zullen vrijgesteld worden van omzet belasting, indien het door mi nister Lieftinck by het schei den van de markt ingediende wetsontwerp inzake deze mate rie door de nieuwe regering be krachtigd zal worden. Voor het verslag zie men pa gina vier. Grote smokkel in auto's ontdekt. Rotterdammers betaalden met koffie. Te Rotterdam zijn Zaterdag vier Jiersonen aangehouden die in Duits and gestolen en over onze grens ge smokkelde auto's hebben verhandeld. Zij konden worden gearresteerd dank zy een intensief onderzoek door politie en marechaussee in de Gel derse Achterhoek. De Rotterdammers hebben een vpl- ledige bekentenis afgelegd. Zij had den nog relaties met Duitsers uit de bezettingstijd en kregen een tip dat er iets te verdienen zou zyn met ge smokkelde auto's. In de periode van November tot April jl. werd een groot aantal auto's door de Duitsers over de grens gesmokkeld en in de Maasstad in ontvangst genomen. De auto's werden voor het grootste deel betaald met koffie, die door de ge arresteerden op hun beurt weer over de Duitse grens zou zyn gesmokkeld. Brandmeester stichtte brand te Rotterdam. De 49-jarige meubelstoffeerder B. R., die tevens brandmeester van een bluseenheid van de Rotterdamse vrij- willige brandweer is, is gearresteerd omdat hy 12 Juni jl. brand heeft ge sticht in een tuinhuisje te Rotterdam. De man heeft een bekentenis afgelegd doch een motief voor zijn daad kon niet opgeven. De schade bedraagt schorting van de onderhandelingen. Zou blijken, dat deze zaak valt on der het besluit F 292, zodat zij uit sluitend het departement van oorlog aangaat, en zou de heer Menten erin slagen de rechtmatigheid van zijn vordering te bewijzen, dan zal ook volledige vergoeding moeten volgen. Zou hij echter blijken ten deze met het departement van justitie resp. met 't Nederlandse beheersinstituut te doen te hebben, dan zal zijn vor dering, zo die niet langs minnelijke weg blijkt te kunnen worden gere geld, door de gewone rechter moeten worden beoordeeld, die daarby zal hebben rekening te- houden met de wet overheddsaansprakelijkheid be zettingshandelingen. VERWIJT ONHOUDBAAR. Hieruit blijkt, aldus de minister, dat het verwijt door de heer Reijers gedaan, dat in de K. B.'s D 60 en F 292 voorgeschreven procedure niet is gevolgd, onhoudbaar is omdat eerst dient te worden uitgemaakt, of deze voorschriften in dit geval wel van toepassing zyn. Bij de claim van 3% millioen gul den is het juist de vraag, welk aan deel elk der beide departementen in deze zaak voor zyn rekening heeft te nemen, zodat overleg tussen hen als vanzelfsprekend "aangewezen is. ONDERZOEK TOEGEZEGD. Vervolgens gaat de minister uit voerig in op de beweerde aanspraken van de heer Menten tegen het Neder landse beheersinstituut. De onderhandelingen tussen het Nederlandse beheersinstituut en Men ten omtrent het bedrag van de scha devergoeding zijn tot dusverre niet tot een einde gebracht kunnen wor den wegens de moeilijkheid van de vaststelling van de waarde der on- derwerpelijke schilderijen van Gott lieb, een schilder, die in West-Euro pa weinig bekend is. Of er sprake is geweest van „frau duleuze" uitvoer van schilderijen, zal de minister nader onderzoeken. De minister verklaart uitdrukke lijk, dat hem in de kwestie der schil derijen generelei onjuiste mededelin gen zijn verstrekt door de directeur van het Ned. Beheersinstituut. De uitlating van de heer Reyers in zijn nota, dat „de gedragingen van deze directeur wel eens bestudeerd mogen worden", is dan ook behalve insinuerend, volkomen ongegrond, al dus de minister. (Vervolg pag. 4). Mr. MOH. YAMIN STELT VOOR En ook het Britse deel van Borneo. Mr. Moh. Yamin, lid van het Indonesische parlement, (partijloos) schryft in een hoofdartikel in zijn blad „Mimbar Indonesia", dat het Oostelijke deel van het eiland Timor Indonesisch grondgebied is, dat door de Portugezen wordt overheerst en waarvan de grenzen in het verleden zijn vastgesteld volgens verschillende verdragen tussen Nederland en Portugal. Yamin stelt voor, dat de Indonesische regering de diplomatieke weg zal bewandelen om het grondgebied van Oostelijk Timor tot Indonesië terug te brengen. Hij zegt voorts dat er geen be-1 vrijheidsbeweging, die het Indonesi- zwaar tegen zou bestaan,indien sche volk en zijn vaderland verenigt, daartoe door Indonesië aan Portugal een schadeloosstelling zou worden betaald. Mr. Yamin doet de suggestie dat de Indonesische gezant in België, de heer Anak Agung, die tevens de In donesische diplomatieke vertegen woordiger by de Portugese regering is, zich met die regering in verbin ding zal stellen om de kwestie te re gelen. Yamin voorspelt tenslotte, dat de Vrijere markt voor pond en franc De Nederlandse Bank heeft Zater dag nieuwe deviezenmaatregelen be kend gemaakt, waarbij een vryere contante en termijnmarkt voor het pond sterling en de Franse franc wordt ingevoerd. Tot dusver kon vreemde valuta door het bedrijfsleven hier te lande slechts worden gekocht en verkocht op basis van de officiële aan- en verkoopkoersen van de Ned. Bank, In dit systeem wordt thans een wij ziging gebracht in dier voege dat de deviezenbanken met haai- cliënten in bepaalde valuta's zullen kunnen han delen op koersen, liggende tussen de officiële aan- en verkoopfondsen van de Ned. Bank. In geld- en bankkringen te Am sterdam was men van mening, dat door het nieuwe systeem de arbitra- gemogelykheden iets worden ver groot. Al te grote verwachtingen koestelt men er echter niet van. De valuta- handel blijft nl. afhankelijk van de voorschriften in zake de vereiste de- viezenvergunningen. Voor de goede renhandel kan de nieuwe regeling gunstig worden geacht. Russische waarschuwing aan Egypte. De Sowjet-Unie heeft Egypte mee gedeeld, dat het voorgestelde com mando voor het Midden-Oosten dit gebied in „een avontuur van agres sie" zal meeslepen en dat Rusland een eventueel toetreden van Egypte tot dit bondgenoodschap „als een on vriendelijke, zo niet vijandelijke daad" zal beschouwen. Rusland heeft, soortgelijke bood schappen reeds vorig jaar aan Egyp te en andere Arabische landen ge zonden. zich in de komende tijd niet slechts zal beperken tot het vraagstuk van Westelijk Nieuw Guinea, doch zich zal uitbreiden tot het gebied van Por tugees Timor en Borneo. Met dit laatste doelt Yamin kennelijk op het Britse deel van Borneo. De Z.P.M.-1, tot. op heden het grootste niet bestuurbare luchtschip van de wereld, is hehouden uit Akron in Ohio, waar het gebouwd werd, in het lucht havenstation van Lakehurst aangekomen. Het zal daar nog op verschil lende kwaliteiten worden onderzocht. Het luchtschip werd door de Ameri kaanse marine speciaal voor de strijd tegen de duikboot-oorlogvoering geconstrueerd. De Z.P.M.-l is 108 meter lang, 11 meter hoog en van de allernieuwste uitrusting voorzien. Het schip k^n tijdens de vlucht van brandstof worden voorzien. Het luchtschip kan een snelheid van 138 km. per uur bereiken en urenlang in rust boven eenzelfde doel biyven zweven. Scherpe aanval van Eisenhower op Tafts aanhangers. Generaal Eisenhower heeft Zater dagavond de aanhangers van sena tor Taft in Texas beschuldigd van „zwendel in afgevaardigden naar de nationale conventie". Hij noemde dit verraad aan de Republikeinse partij en haar grondbeginselen. Hij nodig de democraten en partijloze stemmers uit om samen met de Republikeinen do huidige regering, die hij zwak en onbekwaam noemae, op te ruimen. Met deze rede viel generaal Eisen hower voor het eerst m het openbaar de politieke tactiek aan van de aan hangers van senator Taft, zyn voor naamste mededinger bij de benoe ming tot Republikeins candidaat. Zoals men zich zal herinneren, heeft de partijconventie ln Texas des tijds tegen de wil van de kiezers in 30 aanhangers van Taft en slechts acht volgelingen van Eisenhower naar de nationale conventie te Chicago af- gevaa.rdigd. SCHEPTE TAFT EEN BEETJE OP? Taft heeft intussen te Washington verklaard, dat hij reeds over de 603 afgevaardigden beschikt, die nodig zijn voor zijn verkiezing tot Repu blikeins candidaat Een woordvoerder van Eisenhowers aanhang noemde de ze mededeling de „belachlijkste, wel ke door Taft tot dusver in zyn cam pagne werd gedaan". Nederlandse duikboot bracht „Queen Elizabeth" tot zinken Successen bij de oefening „Castanets". Bij de grote lucht- en vlootocfening „Castanets" heeft de Nederlandse onderzeeboot „Zwaardvis" Zondag het 84.000 tpn metende Britse passa giersschip „Queen Elizabeth", „tot zinken gebracht." Het passagiersschip, dat een zwar te vlag voerde ten teken, dat het aan de oefening deelnam, werd op ongeveer 200 kilometer ten Westen van de Scilly-eilanden door een „ro de" strijdmacht, bestaande uit vlieg tuigen, oorlogsschepen en onderzee boten „aangevallen'. Een andere Nederlandse duikboot, de O 27, meldde een succesrijke aan val op het Britse fregat „Hédingham Castle", dat een Frans konvooi bege- De „Albatros'' in ruwe zee omgeslagen. BENAUWDE OGENBLIKKEN VOOR OPVARENDEN Bemanning en passagiers van de Wijk aan Zee-readingboot „De Al batros" hebben Zaterdag benauwde ogenblikken beleefd. Tijdens dé maandelijkse oefeningen sloeg de boot door de onstuimige zee om en alle opvarenden, 5 leden be manning en 3 passagiers kwamen on der „De Albatros" terecht. De mannen zagen kans boven op de boot te klimmen. Eén van hen kon zich op een gegeven moment niet langei vasthouden, maar werd nog door de anderen vastgegrepen. De golven sloegen de boot, waar de opvarenden zich aan vast klemden naar het strand terug. By de eerste zandbank bleef „De Albatros" ech ter steken. Zwemmend wisten de „schipbreukelingen" het land te be reiken. Een roeibootje, dat inmiddels te hulp was gekomen, bracht de laat ste aan wal. WEER GRENSINCIDENTEN BIJ BERLIJN. /•anleiding zou een verschil van mening over het grensbeloop zijn. treden leden van de Oost-Duitse volkspolitie en enige Russische mili- tairen hebben Hohnsleben in Neder-Saksen een veertigtal arbeiders, die aan een spoorlijn werkten, op West-Duits gebied omsingeld en naar een 300 meter verder gelegen perceel in de Sowjet-zóne overgebracht. Pogin gen van Duitse en Britse autoriteiten om hen vry te krijgen, hadden Zondagavond nog niet tot enig resultaat geleid. De laatste dagen liepen in deze om geving reeds hardnekkige geruchten, dat de Oost-Duitsers het plan hadden een „grenscorrectie" aan te brengen, die hun de controle zou moeten ver schaffen op een transformatorstation en een waterleiding, die verbonden zijn met de electrische centrale van Harbke in de Sowjet-zöne. Er bestaat reeds enige tyd verschil van mening Na Sowjet-Unie nu ook Tsjecho-SIowakije. Venezuela verbreekt diplomatieke betrekkingen. Het Venezolaanse ministerie van biutenlandse zaken heeft meegedeeld dat Venezuela de diplomatieke be trekkingen met' Tsjecho-SIowakije heeft verbroken. Het besluit is geno men naar aanleiding van de houding van de Tsjechoslowaakse gezant, die door de Sowjet-Unie geuite beschul diging over slechte behandeling van haar vertegenwoordigers in Venezu ela ondersteund heeft. BELANGRIJK GEBOUW VOOR ZEELAND. Bijzonder doeltreffend ingericht Binnenkort zal te Vlissingen een gebouw in gebruik worden genomen, dat van betekenis is voor geheel Zeeland en dat als schoolgebouw een unicum is in deze provincie. Het is namelijk het enige nieuwe schoolgebouw met een toren. De betekenis voor de gehele provincie ontleent het aan zyn be stemming: huisvesting verlenen aan de De Ruyterschool met haar afdelin gen voor opleiding van stuurlieden, scheepswerktuigkundigen en middel baartechnici. Wanneer men het nieuwe gebouw te Vlissingen op een afstand beziet, dan kan geconstateerd worden, dat het een sieraad voor het zeefront is geworden. Zodra men het nieuwe gebouw be treedt valt zowel in de vestibule als in de hal de ruime toepassing van glaswanden op, waardoor een over vloed van licht in het centrale ge deelte van de school kan binnendrin gen. Door deze ruime toepassing van „as de concierge zit met een Hulpkracht straks zelfs in een kan toor, dat aan drie zijden glaswanden heeft zal het wellicht moeilijk zijn in de hal een wand te vinden, die plaats biedt aan het voortreffelijke, maar voor hedendaagse wanden wel heel-grote, portretstuk van M. A. de Ruyter. GEDENKPLAAT. .i de hal komt in elk geval de ge denkplaat, die de herinnering levend zal houden aan de oud-leerlingen der school, die in navolging van de grote De Ruyter hun leven hebben gege ven voor het vaderland. Via de hal bereikt men gemakke lijk de ruime directeurs- tevens be stuurskamer, die aan de Zuid- en de Westzijde brede vensters heeft met een zo mooi uitzicht op zee en de Westerscheldemonding als men voor een zeevaartschool maar zou kunnen wensen. Aan deze directeurskamer grenst het vertrek, waarin de school-admi- nistratie is ondergebracht. Voorts vindt men op deze verdie ping, die boven het souterrain is ge legen, een garderobelokaal, twee lo kalen voor de M.T.S. en drie lokalen voor de stuurlieden aan de voorzijde en vier leslokalen voor de stuurmans leerlingen aan de achterzijde. Het is dus zo, dat men aan de stuurlieden, die voor hogere rangen worden op geleid, de aanblik van de zee laat, terwijl de jongelui, die de eerste voet nog op dt valreep moeten zetten, 't zoveel rustiger uitzicht op Vlissingen voor lief moeten nemen. EERSTE VERDIEPING. Via een groot trappenhuis uit de hal of langs een kleiner trappenhuis, dat zich aan de Oostzijde van het gebouw bevindt, bereikt men de eer ste verdieping, waar een mooi schei kundig en natuurkundig laboratori um opvalt met een pracht van een werkruimte. Deze verdieping heeft aan de zeezijde een balcon, dat zich leent voor „zonschieten." Dan zijn er een werkplaats voor de amanuensis, een instrumentenka binet, een tweede natuurkundelokaal en twee leslokalen voor de machinis ten-leerlingen. De ruime leraarskamer, die uit zicht heeft op zee, zal tevens dienst doen voor het onderbrengen van de boekerij. Verrassend is de schitterende te kenzaal voor de M.T.S., die ramen aan de Zuid- en de Westzijde heeft en die oorspronkelijk bedoeld was als aula. Bij deze zaal is een model- lenkamertje. TWEEDE VERDIEPING. Op de tweede verdieping van de school zijn een radio-seinlokaal, een lokaal voor radiokunde (zender, rich tingzoeker enz.), twee leslokalen voor machinisten, een modellenkamer voor mechanische technologie, een film-leslokaal voor dit laatste vak en een voortreffelijke tekenzaal voor de machinisten. Wanneer men dan nog de moed heeft het torentje te beklimmen, waarover eerst nogal wat architecto nische critiek werd gehoord, maar dat nu toch heel goed bij het gebouw past, dan heeft men daar op 23 me ter hoogte»boven de boulevard een schitterend uitzicht over de zee en over het eiland Walcheren. Maar om dat mooie uitzicht is het torentje niet gebouwd. Het zal voor vele nuttige dingen gebruikt worden. Er komt onder meer een kaartenka- mer in met kompas, tijdmeterbak enz., opdat jonge stuurlieden zich daar vertrouwd kunnen maken met de ar beid op de brug van een schip. (Vervolg op pag. 2) over het juiste grensbeloop. Volgens de Oost-Duitsers zou Hohnsleben tot de Sovjet-sector behore^ maar de West-Dyitsers spreken dit tegen en beweren, dat het dorpje in de Britse sector ligt. NOG EEN INCIDENT. Ook uit Wiedshausen wordt een in cident gemeld, waarbij Volkspolitie en Russische militairen betrokken zouden zyn. Deze zouden een grens paal ongeveer 90 meter hebben ver plaatst, waarna Oost-Duitse arbei ders begonnen in de aldus gean nexeerde strook de bomen te rooien, zoals overal in de zg. veiligheidszóne langs de grens is geschied. Uitgebreide acties tegen benden op West-Java. Luchtverbinding Djakarta- Bandoeng stopgezet. De luchtverbinding Djakarta-Ban doeng is Zaterdag stopgezet. De In donesische regering heeft West-Java tot verboden gebied voor de burger luchtvaart verklaard om beter con trole te kunnen uitoefenen op de vluchten van civiele vliegtuigen bo ven dit gebied. Voor ae verbinding Bandoeng-Dja karta was in de lucht een corridor van ongeveer 23 km geprojecteerd, maar de Garoeda Indonesian Ariways had vliegtechnische bezwaren tegen deze regeling en staakte daarom de diensten Van T'ndnnesische zijde worden op het ogenblik uitgebreide acties ge voerd tegen mobiele gewapende ben den tussen Abogor en Tjiandjoer, Bandoeng en Garoet en in de rich ting van Cheribon. Eenheden van het Indonesische ie- rer en politie afdelingen zyn in West- ava geconsigneerd. De laatste tijd zijn de benden zeer actief op West-Java. Enige dagen geleden vielen bij een overval van een bende op een mili taire post bij Tjipenas tientallen do den. In verband met de onveiligheid wordt het verkeer over de weg van Djakarta naar Bandoeng ontraden. V.S. willen vliegtuigen in Europa kopen. Naar Vrijdag te Washington is be kendgemaakt, willen d° Ver. Staten vliegtuigen kopen in NATO-landen in Europa. Het plan houdt im het ge bruik van gelden van het Amerikaan se program voor wederzijdse beveili ging om toestellen rechtstreeks uit Europese fabrieken te betrekken, hoofdzakelijk ten gebrulke van Euro pese NATO-landen, in plaats van het zenden van vliegtuigen van Ameri kaanse makelij. VERWACHT: WISSELENDE BEWOLKING Geldig tot Maandagavond. \Visselende bewolking met slechts hier en daar een bui. Overwegend matige wind tussen West en Noord- West. Aanhoudend tamelijk koud weer

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1