PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zonder Rood China geen duurzame geling in Verre Oosten re l Loodsdienst op Westerschelde BILT Kantlijn M" He' Vandaag SOCIALE VOORZIENINGEN VOOR VRIJWILLIGERS NIET GEREED 195e Jaargang-No. 138 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week. f 5.45 p. kw., £r. p. p. 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 13 Juni 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max 8 regels) van 1—5 regels t 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2, telef. 16, Terneuzen: Brouwerljstr. 2; Zlerlkzec N BogerdstT C_i6^teL2fi. OPMERKELIJKE VERKLARING VAN LABOURPARTIJ. Geen enkele gelegenheid tot onderhandelen mag verloren gaan De Britse Labourparty heeft Donderdag een opmerkelijke verklaring ge publiceerd over haar buitenlandse politiële Laboor is van mening, dat de communistische regering van China de werkelijke regering is en vertegen woordigd dient te zijn in de Verenigde Naties. In de verklaring wordt ge zegd, dat een duurzame politieke regeling in het Verre Oosten niet mo gelijk is zonder erkenning van de regering te Peking. De Labourparty zal het Noordatlantisch Verdrag krachtig blijven steunen, maar zo staat in de verklaring „er mag geen enkele gelegenheid tot onderhandelen verloren gaan". „Als Engeland en zijn bondgeno ten zich blijven inspannen, zullen zij de Sowjet-Unie misschien spoedig bereid vinden over een regeling te onderhandelen. Er zal dan, naar wij hopen, een internationale overeen komst over ontwapening tot stand komen." Andere punten in de verklaring zijn: Engeland moet het gemenebest stellen boven andere regionale groe peringen. Engeland kan niet toetre den tot een Europese Federatie of een Europese Tolunie. Labour steunt de wens van het Duitse volk tot een verenigd Duitsland en gelooft dat dit alleen kan worden bereikt door vrije verkiezingen in het gehele land op basis van een accoord tussen de vier bezettende mogendheden. Labour is er voorstander van, dat in West-Duitsland nieuwe verkiezin gen worden gehouden alvorens de regering Adenauer verplichtingen aangaat betreffende een bijdrage tot de Europese Verdedigings Gemeen schap. De partij is voarts van mening, da,t de toekomst van Azië vooral af hangt van het leiderschap van India. Is het toeval, dat na allerlei adres sen, die aandringen op behoud van de thans geldende veertarieven over de Wester Schelde, vrijwel tege lijkertijd een ministerieel antwoord op vragen van een Kamerlid, een ver klaring van de Commissaris der Ko ningin in Zeeland en een verslag van Gedeputeerde Staten van Zeeland aan de Provinciale Staten dezer provincie om aandacht vragen? Wij menen van niet. Eer is het zo, dat de kwestie der veertarieven een steeds brandender kwestie wordt, waarbij de vraag gesteld dient te worden, of Zeeuwse belangen, die te gelijkertijd nationale belangen zijn, wel in hun volle zwaarte worden af gewogen tegen financiële lasten voor het rijk, die zeker niet gering zijn, maar op het totaal der rijksuitgaven toch waarlijk niet onoverkomelijk moeten worden geacht. f inister Wemmers' antwoord aan het Kamerlid Kramer doet wel merkwaardig aan. Wat heeft het voor zin, als een minister verklaart, dat wat hij zelf aan de pers mededeelde tijdens een bezoek aan onze provincie, door hem in een landelijk dagblad werd gelezen? Toch zeker niet, dat hem deze ver klaring onbekend was! Dit is namelijk practisch uitgeslo ten, want wij hebben er voor gezorgd, dat nog dezelfde dag, waarop wij ons interview met minister Wemmers pu bliceerden, enkele exemplaren van ons blad naar de bewindsman werden toegezonden. Als deze hem niet be reikten, aan wie dan de schuld? Vóórcensuur ook op deze ministeriële postbestelling? Men verontschuldige ons deze lichte spot. De kranten zul len het departement waarlijk wel be reikt hebben, maar helaas is de mi nister als hg ze niet ingekeken heeft, de eerste reactie van Zeeland ont- De minister zegt, dat overleg met Gedeputeerde Staten nog gaande is, maarhij kondigt terzelfdertijd aan niet te zullen wachten met invoe ring der verhoogde tarieven totdat de nieuwe Kamer in het najaar bgeen- komt Is de minister beducht, dat er uit de Kamer verzet zal rijzen tegen de ze tariefsverhoging? De kans, dat dit er komen zal of zou, is inderdaad niet denkbeeldig. In ieder geval weet Zeeland, waar het aan toe is. *et rapport van Gedeputeerden aan de Provinciale Staten 1 maakt bij eerste lezing de in druk, dat Gedeputeerden min of meer moegestreden zijn en bereid om het hoofd in de schoot te leggen. Heerste er aanvankelijk wellicht tevredenheid over het feit, dat de re- gering haar voornemen om de exploi tatie der veerdiensten zelf in handen te nemen, heeft laten varen? Wie aandachtiger leest moet echter tot de conclusie komen, dat Gedepu teerden voornemens zijn de strgd ver der te voeren. Zij voeren reeds thans de bijzondere ligging van Zeeuwsch Vlaanderen als argument aan, welke ligging maatregelen vergt in de na tionale sfeer, op economisch, sociaal en cultureel terrein. Terecht consta teren Gedeputeerden, dat een op gaande industriële ontwikkeling niet geremd mag worden door, of ten of fer mag vallen aan veertarieven. Moeizame en langdurige onderhan delingen zullen volgens Gedeputeer den, die blijkbaar de ambtelijke rap porten, die tot het voornemen tot ta riefsverhoging leidden, nog niet in hun bezit hebben, nog moeten volgen. Laat ons hopen, dat zij in ieder ge val gevoerd zullen worden vóór de re gering de tariefsverhoging inderdaad voorschrijft. De tijd gaat snel. Wij schrijven reeds half Juni. Al te veel tgd voor .moeizaam onderhandelen" rest er niet meer voor September, terwijl bo vendien de komende periode een va- cantieperiode pleegt te zijn De reactie in Zeeland op de voor genomen verhoging der tarieven is fel. Te feller, omdat zij aan Zeeland geschonken rechten onge daan maakt. Op de achtergrond speelt dan te vens nog mee, dat Zeeland bevreesd is, dat het bij deze tariefsverhoging niet blijven zal. Alsmede, dat bedrijfsleven en toe risme van tariefsverhoging op den duur onvermijdelijk de nadelen zullen gaan voelen. Helaas, wij achten de kansen op succes van het verzet gering. Zee land zal er een extra last by te dra gen krijgen. Geneesmiddelenoorlog Apothekers willen slechts ordening van tot nog toe onwettige situatie. De ontwerpwet op de geneesmid- delenvoorziehing heeft onrust ge bracht onder de ongeveer drie dui zend drogisten en ook onder de een even groot aantal tellende kruide niers ten plattelande, die verpakte geneesmiddelen verkopen. De drogis ten hebben te verstaan gegeven, dat deze wet hen voor 50 brodeloos zal maken omdat er nu een in hoofdzaak door de apothekers sa mengestelde lijst van artikelen zal komen, die uitsluitend door de apo thekers verkocht zullen mogen wor den. Men heeft het aldus gesteld, dat de ontwerper niet de volksge zondheid op het oog heeft gehad, maar de mogelijkheid een monopo liepositie voor apothekers te schep pen. De apotheker kwalificeerde men als de wetenschappelijke win kelier, die zijn monopoliepositie zal weten uit te buiten. Enige maanden geleden kon men deze uitlatingen van drogisten in de kranten lezen. De apothekers heb ben er toen geen commentaar op ge leverd. In een Woensdag te Amsterdam gehouden persconferentie meenden ze er echter op te moeten ingaan. De apothekers menen, dat de dro gisten zich nodeloos ongerust ma ken omdat de praetijk zal zijn dat de drogisten maar weinig artikelen zullen moeten laten vallen. De apo thekers willen beslist niet de z.g. populaire artikelen naar zich toe trekken, waar de drogist zo'n grote omzet in heeft. Men wil slechts or dening brengen in onwettige situatie. Een vrouwelijke Tarzan Een Frans meisje van 23 jaar, Renée Wurtz, die sedert zes weken werd vermist, is te ruggevonden in Lotharingen. De politie vond de jonge vrouw in een woud, waar zij in een boom woonde, rondliep gekleed in dierenhuiden en zich voedde met wilde aardbeien. Aan de politie verklaarde deze vrouwe lijke „Tarzan" de beschaving beu te zgn en opnieuw weg te lopen naar het bos, zodra zij daartoe de kans kreeg, aldus meldt Het Laatste Nieuws. Soldaat kreeg geen bier Tank reed caféterras op. Een Britse tankcommandant is Donderdag te Evendorf in Neder- Saksen met zijn tank het terras van een restaurant opgereden, omdat de eigenaar hem geen glas bier wilde verkopen. Vervolgens reed de soldaat met zijn tank door de tuin. Bloemen, struiken en meubilair werden vernield. Op een meter afstand reed de tank langs en kele ligstoelen, waarin gasten lagen te slapen. Voor het restaurant schoot de militair een granaat af, waardoor enkele ruiten sneuvelden. De lucht druk was zo groot, dat de negen jarige zoon van de restaurant-eige naar uit zijn bed viel. Evendorf ligt op de Lüneburger heide. Amerika tegen rechtstreeks onderhandelen met Russen Londen en Parijs willen eerst oprechtheid van Sowjet-Unie peilen. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Dean Acheson, heeft boodschappen gezonden aan zijn ambtgenoten van Engeland en Frank rijk over een voorgestelde bijeen komst met de Sowjet-Unie over Duitsland. Acbeson heeft daarin de Amerikaanse argnmenten tegen rechtstreekse onderhandelingen met Rusland herhaald. Dergelijke besprekingen, waarvan Engeland en Frankrijk voorstanders zijn, zouden volgens Acheson niet moeten worden gehouden voordat de voorgestelde onpartijdige commis sie de omstandigheden voor verkie zingen in geheel Duitsland heeft on derzocht. Parijs en Londen hellen nu over naar het standpunt, dat ter verzekering van de parlementaire ratificatie van de conventie van Bonn en het E.V.G.-verdrag een verdere peiling van de Russische bedoelingen en oprechtheid moet worden onder zocht. Indien het Russische aanbod van vrije verkiezingen in geheel Duitsland niet oprecht is, zou zulks alleen door het houden van een-vier- mogendhedenconferentie kunnen wor~ den vastgesteld. Frankrijk en Engeland stellen voor de beoogde conferentie te beperken tot twee kwesties: verkiezingen in eheel Duitsland en de bevoegdhe- _en van een regering voor geheel Duitsland. Belgische Kamer bekrachtigt het plan-Scbnman. Nadat Frankrijk, Nederland, West- Duitsland en Luxemburg hun parle mentaire goedkeuring aan het plan- Schuman hebben gegeven, heeft Dom derdag ook de Belgische Kamer het plan—Schuman het verdrag voor een Europese staal- en kolengemeen- schap met 165 tegen 13 stemmen bij 13 onthoudingen bekrachtigd. De Belgische Senaat bekrachtigde het verdrag op 6 Februari j.l. met 102 tegen 4 stemmen en 55 onthoudingen. wordt prins Aschwin von Lippe-Biesterfeld, de broer van prins Bernhard, 38 jaar. Uitgebreide fraudezaak in Groningen ontdekt. De Groninger recherche heeft klaarheid gebracht in een uitgebrei de fraudezaak big de Coöp. Ver. voor aankoop van landbouwbenodigdhederi te Groningen. Een aantal personeels leden heeft jarenlang onregelmatig heden gepleegd. Zo werden onder meer 40.000 zakken ontvreemd en verder anthraciet, eierkolen, pers draad, autobanden, touw, oliedrums en soda. Tegen tien personen is pro ces-verbaal opgemaakt, twaalf ande ren zijn verbaliseerd wegens opzette lijke heling. Stoelenzetster werd boos op de pastoor. Uit protest tegen haar ontslag door de pastoor, omdat zij bij de jong ste verkiezingen niet op de christen democraten had gestemd, heeft de stoelenzetster van een klein kerkje in Brusciano bij Napels, de stoelen, die haar eigendom waren, voor de kerk op een hoop gelegd en in brand ge stoken. BESCHERMING BEVOLKING. Werving een maand uitgesteld Als gevolg van het nog niet gereed zjjn van de sociale voorzieningen voor de 200.000 vrijwilligers, die voor de organisatie „bescherming bevolking" zullen worden opgeroepen, moet de werving van de vrijwilligers ongeveer een maand worden uitgesteld. Het plan was met de werving in begin Sep tember te beginnen. Dit zal nu eind September of begin October worden. Bij het ontwerpen van de plannen was men er van uitgegaan, dat de so ciale voorzieningen vóór 15 Mei j.l. gereed zouden zijn. Het ontwerp, dat door het departement van binnen landse zaken is ingediend, heeft ech ter niet de goedkeuring van de stich ting „Bevordering bescherming be volking" kunnen wegdragen. Deze particuliere stichting, die door de overheid belast is met de propaganda en werving voor de „bescherming West-Berliju krijgt economische hulp van Amerika. Als onderdeel van het in April aan gekondigde voorlopige hulpprogram ma voor West-Berlrjn heeft de Duitse missie van het Mutual Security Agency uit de tegenwaardegelden van de Amerikaanse hulp een bedrag van ruim 62 millioen mark beschik baar gesteld voor investeringen op lange termijn in de industrie van West-Berlijn. Zoals bekend, voorziet het voorlopige programma in een hulpverlening tot een totaalbedrag van 210 millioen mark. bevolking" staat op het standpunt, dat men geen vrijwilligers kan oproe pen, wanneer er nog geen acceptabe le sociale voorzieningen voor hen ge troffen zijn. Een nieuwe commissie heeft op dracht op korte termijn een nieuw ontwerp voor sociale voorzieningen in te dienen. De vertraging in het opbouwplan van .de organisatie „bescherming be volking" heeft geen nadelige gevol gen voor de georganiseerde zelfbe scherming ln de gemeenten. DIENSTPLICHTIGEN. Wanneer de gelegenheid tot aan melding zal zijn opengesteld, zullen de dienstplichtigen van de lichtingen 1941, 1942 en 1943 en de buitenge wone dienstplichtigen van de lich ting 1944 zich vrijwillig kunnen mel den voor de organisatie „bescher ming bevolking". Uit militair oogpunt bestaan hier tegen geen bezwaren meer. Dit geldt niet voor die jongeman nen van deze lichtingen, die al een verbintenis met de gewapende strijd krachten hebben aangegaan of zijn afgestudeerd of nog studeren voor arts, tandarts, apotheker of in genieur. RUIM 60 MILLIOEN UITGETROKKEN. Op de begrotingen voor 1951 en 1952 is voor de aanschaffingen, wel ke voor de organisatie „bescherming bevolking" gedaan moeten worden, in totaal 61,5 millioen uitgetrokken. Van dit bedrag is tot dusver 10,5 millioen uitgegeven als betaling voor eleverde bestellingen. 'oor 31.850.000 gulden is aan bestel lingen geplaatst en bestellingen ter waarde van 800.000 gulden zijn in een vergevorderd stadium van voorberei ding. Er resteren dus nog 28.850.000 gulden. Van het materiaal, dat met de 61,5 millioen betaald moet worden, zal het m i grootste deel in Nederland aange- IWee militairen Verdronken ?<*a".kunnen worden Aankopen in het buitenland zullen ongeveer 14 millioen gulden vergen. Koning Talal van Jordanië (op voorgrond) heeft het zoeken naar koningin Zain, zijn echtgenote, tgdelijk onderbroken voor enige ontspanning met een waterfiets in het bassin te Lausanne. tijdens oefeningen. Donderdagmorgen is tijdens de Belgisch-Nederlandse legeroefenin- gen, die ten Zuiden van Eindhoven worden gehouden, een ongeluk ge beurd dat aan twee Nederlandse militairen het leven heeft gekost. Een z.g. „half-track", waarop zich zeven Nederlandse militairen bevon den, geraakte bij Lommei in België ip een kanaal. De dienstplichtige hu zaar J. E. Sassen uit Den Haag en de dienstplichtige soldaat eerste klas se der genie J. W. Schut uit De Lier verdwenen met het voertuig in de diepte en konden niet meer wor den gered. BETERE VERDELING IS NODIG. Nederland-België ook in deze sector in het gedrang De vaart op de Schelde staat onder toezicht van de Permanente Com missie van toezicht op de Scheldevaa rt. Deze commissie bestaat uit vier leden, twee Nederlandse en twee Belgische. Het gemeenschappelijk toe zicht is een uitvloeisel van het tractaat met België van 19 April 1839. Het reglement betreffende het loodswezen en het gemeenschappelijke toezicht op de Schelde en haar mondingen, is vastgesteld op 20 Mei 1843 en wordt sindsdien hier en daar gewijzigd nog steeds als richtsnoer beschouwd van de onderlinge verhoudingen tussen beide landen, waar bet de Sclielüevaart betreft. Artikel 1 van dit Scheldereglement geeft aan elk schip, hetzy inkomend, hetzij uitgaand, het recht zich naar keuze van een Nederlandse of een Belgische loods te bedienen. Een felle concurrentie-strgd is hiervan het gevolg geweest, hetgeen voor beide landen aanzienlijke nadelen heeft gehad. Toen in 1944 de bezetting van Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren een einde nam en voor de bevoorra ding van Antwerpen aan de scheep vaart op deze havenplaats een voor name rol was toebedacht, verorden den de geallieerden een samensmel ting van de Nederlandse en Belgische loodsdienst. Deze samensmelting vond haar beslag in een z.g. pool- overeenkomst, een-overeenkomst die zelfs elke gedachte aan de oude con currentiestrijd uitschakelde en slechts was gericht op een innige sa menwerking. Deze „pool" voldeed zo goed, dat aanvankelijk geen pogingen werden ondernomen van het dwin gende karakter, dat haar had doen ontstaan, verlost te worden. Evenwel er waren aanwijsbare bezwaren, ten dele van administratieve en finan ciële, anderdeels van practische aard, die opheffing van de pool wenselijk maakten. EIGEN ZELFSTANDIGHEID. Vandaar dat reeds in 1948 door de permanente commissie besprekingen werden ingeleid ten doel hebbende beide diensten tot eigen zelfstandig heid terug te voeren, daarbij niette min de grootst mogelijke samenwer king handhavende. In geen geval, zo was de opvatting, zou de oude con currentiestrijd wederom mogen her leven. Op deze besprekingen, die volgens het Reglement Scheldevaart, eens in de drie maanden moeten plaats vin den, bleek de grote moeilijkheid om tot overeenstemming te komen om trent het percentage schepen dat elk van de loodsdiensten voor zijn reke ning zou moeten nemen. Afgaande op de vooroorlogse toestand die van de concurrentiestrijd, waarin Ne derland grandioos het onderspit heeft moeten delven doordat de Nederland se regering niet voldoende middelen verschafte om deze strijd met meer succes te kunnen voeren zouden de Nederlands permanente commis sie-leden genoegen moeten nemen met 20 30 pet. van de totale scheepvaart op de Schelde naar Bel gië. DE VERHOUDING. Zich echter van deze, in feite onge zonde vooroorlogse toestand distan- cïërend, daarbü steun vindend in een terugzicht op het tydperk van de „pool-overeenkomst", waaruit veel „goodwill" voor wat betreft de Ne derlandse loodsen by de redergen was voortgekomen zou een beloodsings- verhoudlng van 40 pet. voor Neder land en 60 pet voor België met kracht moeten zijn voorgestaan. De geographische situatie, ten voordele van Nederland, zou hiertoe te meer gerede aanleiding hebben kHnnen vormen. Het teleurstellende resultaat van 27 pet. voor Nederland en 73 pet voor België kwam als eerste Nederlandse nederlaag uit de bus, toen op 5 Juli 1950 een accoord werd bereikt. De getroffen regeling kondigde zich aan als te zijn vastgesteld „om economische redenen". De bedoeling van deze regeling zal ongetwijfeld goed geweest zijn, doch het bleek bij de uitvoering van deze overeenkomst (1 October 1950) al dadelijk, dat zij op zeer on-economi- sche grondslag berustte, terwijl het min of meer prijsgeven van het be- Ioodsingsrecht op de Wielingen kwa de gevolgen mee zou kunnen bren gen. De overeenkomst behelsde name lijk o.a. de .regeling, dat Nederland uitsluitend de schepen door het Oost gat zou binnenloodsen, België die door de. Wielingen.. NEET MEER UITLOODSEN. Aangezien ruwweg 50 pet, van de totale Scheldevaart door het Oostgat (de andere 50 pet. door de Wielingen) binnenkomt en uitgaat, zal Neder land bg deze regeling reeds bijna het dubbele percentage hebben bereikt derhalve geen recht meer kunnen doen gelden op het uitloodsen van schepen naar zee. Door de ingeko men schepen van het Oostgat met Nederlandse loodsen naar Antwerpen te doen oploodsen is ook hier ruw weg het dubbele (2 x 27 pet.) van het toekomende percentage bereikt en mag Nederland geen schepen van Antwerpen afloodsen. Voor België kan op analoge wijze .doch dan met 73 pet de dienstuitoefening worden ontleed. Door 't gunstige percentage beloodst België echter alle trajecten op volle toeren, slechts met uitzon dering van inkomend door het Oost gat GEVOLGEN. Daar Nederland vrijwel geen sche- 'hogere temperaturen. Bewaking krijgsgevangenen op Kojé beslist onvoldoende De Amerikaanse minister voor het leger. Frank Pace, en de stafchef van het leger, generaal Lawton Collins, hebben verklaard, dat er niet vol doende troepen in Korea zijn om on geregeldheden in het krijgsgevange nenkamp op Koje onmogelijk te ma ken. Volgens een thans vrijgegeven gecensureerd Verslag deelde minister Pace mee. dat op een gegeven ogen blik 132.000 gevangenen op Koje door minder dan 3000 Zuidkoreanen onder Amerikaanse leiding werden bewaakt. Generaal Collins zeide, dat de kamp autoriteiten niet waren opgewassen tegen het uitdagend optreden van 70.000 felle communisten. HEVIGE VELDSLAG. Van de zijde der V.N. is Donderdag medegedeeld, dat op het ogenblik een van de hevigste veldslagen van het jaar in Korea aan de gang is. Nieuwe bankbiljetten van 25. De Nederlandsche Bank N.V. zal binnenkort, naast de thans circule rende bankbiljetten van ƒ25, biljet ten van dezelfde coupurè van een nieuw model in het verkeer brengen. pen naar zee loodst, moeten voortdu rend zeeloodsen als „passagier" derhalve onproductief naar het buitengaats kruisende loodsvaartuig worden vervoerd. Daar de Belgen wel naar zee lood sen, doch in het Oostgat niet naar binnen mogen loodsen, worden zij op hun beurt als passagier dus on productief naar Vlissingen ver voerd. Deze vervoerde loodsen van beiderlei naties passeren elkander dus op dit loodstraject als pas sagier! Op het traject VlissingenAnt werpen ontmoet men eenzelfde situ atie. De Nederlandse binnenloodsen keren als „passagier" van Antwerpen (per trein) naar Vlissingen terug, terwyl Belgische binnenloodsen als passagier per trein van Vlissingen naar Antwerpen reizen. (Vervolg op p ag. 5) VERWACHT: IETS WARMER. Veranderlijke bewolking en droog weer, behoudens kans op onweer. Zwakke tot matige wind uit Oostelij ke richtingen en voornamelijk in het Zuiden en midden van het land iets

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1