PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Beleg van Oostduitse radio-station wordt vandaag opgeheven Betekenis nijverheidsonderwijs in de provincie Zeeland D£ BILT Kantlijn JORDAANSE KONINGIN HOUDT ZICH SCHUIL IN ZWITSERLAND Vandaag MOSSADEQ HIELD PLEIDOOI VAN ANDERHALF UUR 195e Jaargang-No. 135 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 10 Juni 19S2 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3-— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels t 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60. teL 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) M'burg Londense Kaai 29, teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. teL 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2, telef. 16, Temeuzen: Brouw^'jjstr.J^Jhei^ BRITTEN WILLEN DE RUSSEN NIET TOT MARTELAREN MAKEN. Nieuwe stap van Oostduitsers om West-Berlijn te isoleren De Britse blokkade van het Oostberlynse radiostation in de Britse sector, die een weck heeft geduurd, wordt vandaag opgeheven, omdat zij aan haar doel heeft eantwoord. „Wij willen be reiken, dat de Russen de tot West- Berlijn behorende enclaves met rust lieten", aldus een Britse functionaris. „Als wij de blokkade volhielden, zouden wij de mensen in het gebouw mis schien tot helden of martelaren maken", zeide hjj. Bovendien willen de Britse autoriteiten voorkomen, dat de Russische soldaten, die in het ge bouw van radio-Berlijn verblyven, aan de lachlust van de Westberlijners worden blootgesteld, als zij door de honger uit het gebouw zouden worden verdreven. Britse troepen en militaire politie zullen verdwynen. Zij zullen het controleren der passen aan de Dpitse politie overlaten. Het besluit om de versperring te verwijderen is genomen op een ver gadering van de drie Westelijke stadscommandanten en onmiddellijk meegedeeld aan de vertegenwoordi ger van de Russische commissie van toezicht te Berlijn. Van 12 Juni af zullen Duitsers die het gebouw willen betreden, echter een pas moeten tonen, die door de Westberlijnse autoriteiten zal worden verstrekt. De Britse commandant te Berlijn, generaal Coleman, zegt uit een ar tikel in het Oostduitse blad „Tagli- che Rundschau" op te maken, dat de Sowjet-autoriteiten niet langer van plan zijn het vrije verkeer tus sen de verschillende enclaves en de Westelijke sectoren te belemmeren. Wederom is de laatste dagen ge bleken, hoe moeilyk het is om de Benelux tot levende reali teit te maken. Br werd in Luxem burg een Economisch Beneluxcongres gehouden. Terecht werd daarop ge constateerd, dat het aanzienlyke verschil tussen lonen en prijzen de grootste belemmering is voor de eco nomische unie. De Belgen betoogden in dit ver band, dat de Nederlanders hun lonen en prijzen aanzienlijk moeten verho gen. Dat vergroot de waarde van de export en de productiviteit van de arbeiders. En verhoogt de welvaart. Van Nederlandse zijde werd daar tegenover opgemerkt, dat de hoge lo nen elders een gevolg zyn van de daar heersende welvaart en geen oor zaak daarvan. En de Belgen zaten met dit argument min óf meer. In Nederland hebben we verschei dene loonronden achter de rug. En de welvaart is er niet groter door ge worden. Immers: de prijzen stegen in een sneller tempo dan de lonen. Onze lonen zijn nog altijd lager dan de Belgische. Maarook onze prij zen zyn lager. Verhoging van lonen én prijzen zou gelijk staan met ver laging van de koopkracht van de gulden en dus met devaluatie. En wie worden daar het slachtoffer van? Niet de kapitaalkrachtigen, die him geld in effecten belegd hebben, maarde kleine spaarders. Dat maakt dat verhoging van lonen en prijzen voor iedere Nederlandse rege ring een probleem is, dat niet in een handomdraaien is op te lossen. Het maakt tevens, dat de economi sche samenwerking in het kader van de Benelux vermoedelijk nog wel eni ge tyd zal vergen Zoals men weet is er in Venlo het een en ander gebeurd, toen tij dens de Pinksterdagen de Jeho vagetuigen daar een congres hielden. Er werd gedemonstreerd en een ver gadering, die als openbaar bedoeld was, wex-d besloten gemaakt. De Jehovagetuigen hebben daarte gen een klacht ingediend en in de R.K. bladen heeft men zich natuurlijk met deze klacht en met het gebeurde bezig gehouden. De Nieuwe Rotter damse Courant maakt tegen de voor stelling, die van R.K. zyde van de ge beurtenissen wordt gegeven bezwaar en tekent er o.m. by aan: „Wij laten daar, of wellicht de pro paganda van „Jehova's Getuigen" voor hun congres een ontactisch ka rakter heeft gedragen. De zaak, waarop het aankomt,,is de benauwen de mentaliteit, welke uit dit verslag blijkt. Als een „waardige betogingr' wordt gekenschetst wat een belem mering is van de uitoefening van grondwettelijke rechten, die ook in het r.k. Zuiden moeten gelden. Vrij heid van godsdienstoefening en vry- heid van vergadering zyn te kostba re verworvenheden in ons vrije, de mocratische Nederland dan dat het beroven van een volksgroep, welke dan ook, van deze vryheden zo maar goedgepraat, ja toegejuicht mag worden. Wanneer de r.k. pers zich laat meevoeren op de stroom van der gelijke volksgerichten, nog wel door de leiding van r.k. standsorganisa ties aangericht, dan kunnen pleidooi en van deze zelfde pers voor een vol ledige erkenning van de processievry- heid op andersdenkenden geen indruk maken. Integendeel, wanneer derge lijke r.k. volksbewegingen niet wor den veroordeeld, dan mag men van r.k. zijde het andersdenkenden niet kwalijk nemen, dat het r.k. standpunt in geestelijke aangelegenheden wordt gekenschetst met het adagium: „Wy eisen van u op grond van uw begin sel wat wij u op grond van het onze niet wensen toe te staan". Inderdaad: de verdediging van de Venlose ordeverstoorders is een ha chelijke onderneming. NIEUWE TEGENMAATREGEL. Oost-Duitsland heeft Maandag echter weer een nieuwe tegenmaat regel genomen tegen West-Duitsland. Zonder nadere toelichting zijn lang lopende contracten met Westberlijn se firma's betreffende de levering van steenkool en andere grondstof fen opgezegd. De betrokken West berlijnse handelshuizen moeten voort aan dagelijks en voor elke wagon aangevoerde grondstoffen, inplaats van over veel langere perioden en voor honderden tonnen tegelijk be talen. Geallieerde beambten zijn van me ning, dat dit een nieuwe Oostduitse stap is om een blokkade van West- Berlijn mogelijk te maken. De Russische autoriteiten in Oost- Duitsland hebben Maandag bij de Britse militaire overheid geprotes teerd te Berlijn tegen het „met ge weld ontvoeren" van twee Oostduitse ?olitiemannen door Westduitse poli- ie, aldus het Oostduitse nieuwsbu reau ADN. Oplossing v m Amerikaans staalcool iet in ziekt Truman heelt „gegronde hoop". President Truman heeft Maanuag in een brief aan de Amerikaanse vice-president Alben Bardkley ver klaard dat er „gegronde hoop" be staat, dat de staking van 650.000 ar beiders in de Amerikaanse staalindus trie door rechtstreekse onderhandelin gen zal worden opgeheven. Verder verzoekt Truman de Senaat geen maatregelen te treffen met betrekking tot de staking, daar naar de mening van de president de vakbond en de staalindustrie wellicht op het punt staan tot een regeling te komen. Elke stap, die in de onderhandelingen zou ingrijpen, zou te betreuren zijn. aldus Truman. Volgens een nader bericht heeft de Senaat verdere overweging van even tuele maatregelen tot vandaag uitge steld. In Mei kreeg Nederland 4700 ton oorlogsmaterieel In de afgelopen maand heelt Ne derland ruim 4700 ton militaire be- nodigheden uit de Ver. Staten ont vangen; de grootste hoeveelheid die ooit in een enkele maand aan dit land is geleverd sedert een begin werd ge maakt met de uitvoering van het programma voor wederzijdse bijstand ten behoeve van de defensie. Tot en met 31 Maart van dit jaar was reeds voor ruim 100.000.000 dol lar aan militaire benodigheden aan Nederland geleverd. Bescherming van Zwitserse politie ingeroepen. Koning Talal zou afgezet zijn Koningin Zain van Jordanië, die aan het einde van de vorige week met haar oudste zoon, de kroonprins Hoessein, spoorloos uit haar hotel te Lau sanne verdween, is terecht. Zij zou zich ergens in de omgeving van het Meer van Genève' schuil houden. De koningin heeft de bescherming van de Zwitserse politie voor haarzelf en haar kinderen ingeroepen. In afwach ting van nadere berichten over de toestand in Jordanië weigert de Zwit serse politie mede te delen waar de koningin verblijf houdt. Toen haar gemaal, konipg Talal, die naar verluidt geestesziek is, Za terdagmorgen j.l. in Lausanne arri veerde, nadat hij kort tevoren per trein uit Parijs in Genève was aange komen, werd hem medegedeeld, dat de koningin en de 17-jarige kroon prins Hoessein het hotel met onbe kende bestemming hadden verlaten. Koning Talal reed daarop naar Ge nève terug en informeerde bij alle grensposten, of men de koningin ook had gezien, doch zonder resultaat. Aan kinderverlamming overleden. Tengevolge van kinderverlamming is Maandag in het ziekenhuis te Sit- tard overleden het ongeveer vierjari. ge dochtertje van de familie H. uit Nieuwstadt bij Sittard. Gelukkig Nieuw jaar". Mevr. Van der PeltBoenk uit Winterswijk keek Maan dagmorgen vreemd op, toen de post haar een nieuwjaarskaart bezorgde. Toen zij de wens: „Gelukkig Nieuwjaar" tot zich had laten spreken, bekeek zij het adres eens en het bleek dat de kaart geadresseerd was aan de jongedame Engelien Boenk te Winterswijk en op 31 De cember 1935 door een vriendin uit Zutphen aan haar was ver zonden. Zestien en een half jaar later bezorgde de post de kaart. Westelijken zijn het eens over antwoord op Sowjet-nota. Maandag zyn Franse, Amerikaan se en Britse functionarissen te Pa rijs bijeen gekomen voor de eerste besprekingen over een Westelijk antwoord op de jongste Sowjet-no ta over Duitsland. Van Franse en Amerikaanse zijde zou een gemeen schappelijk voorstel zijn ingediend. De Engelse afgevaardigde had een eigen voorstel. Voorts is in diplomatieke kringen verklaard, dat de ministers van bui tenlandse zaken van Amerika, Enge land en Frankrijk het eens zijn ge worden over de hoofdlijnen van het Westelijke antwoord. Ook is overleg gepleegd met kanselier Adenauer. De definitieve uitwerking van de tekst zal in Washington geschieden. Volgens Maandag uit Jordanië ont vangen berichten zou koning Talal zijn afgezet. In Genève gaan geruchten dat ko ning Talal er in zou hebben toege stemd weer te worden opgenomen in de inrichting voor geesteszieken in de omgeving van Genève, waar hij in het afgelopen jaar verscheidene maanden heeft doorgebracht. De broeder van koningin Zain, prins Nassein is Maandag in Lausan ne aangekomen. Hij zou zich bij zyn zuster hebben gevoegd. Voor het Internationaal Gerechtshof te 's-Gravenhage is Maandagmorgen de behandeling aangevangen van het Brits-Perzische oliegeschil. De Iraan- se premier dr. Mohammed Mossadeq in gesprek met de verdediger van de Perzische zaak, de Belgische professor Henri Rollin. wordt prins Philip, hertog van Edinburgh, 31 jaar. Hagelbui richtte in Betuwe voor millioenen schade aan. Verwachtingen der Iruittelers met één slag teniet gedaan. De hevige hagelbui, die vorige week een gedeelte van de Betuwe teisterde, heeft, naar men aanneemt een scha de aangericht van enige millioenen guldens. De verwachtingen van de fruitte lers, die gezien de prachtige bloei hoog gespannen waren, zijn met één slag teniet gedaan. Het zwaarst ge troffen zijn de kleine telers en de kersenpachters, die geruïneerd zijn, als zij niet geholpen worden. Indien over enkele dagen de juiste schade is vastgesteld, zullen door een daar toe ingesteld actie-comité de nodige stappen worden gedaan om hen, die sociaal in moeilijkheden zijn geraakt, hulp te bieden. Nieuwe opstand op het eiland Kojé. Acht Amerikaanse soldaten en veertig communistische gevangenen zijn gewond bij een opstand in af deling 76 van de gevangenis op Koje, aldus meldt radio New York. De strijd ontbrandde toen zesdui zend gevangenen een bevel, zich in groepen van 150 uit het complex te begeven, niet opvolgden. Volgens de eerste berichten zijn be halve de veertig gewonde communis ten, nog twintig om het leven geko men of stervende. Van de acht Ame rikaanse soldaten zijn twee ernstig gewond. Volgens Amerikaanse officieren maakten leiding gevende gevangenen gebruik van speren om mede-gevange nen te doden, die zich wilden overge ven. Na een uur meldde de kampcom mandant, generaal Boatner, dat de toestand gunstig was. Denemarken laat 15 oorlogsmisdadigers vrij. Binnenkort zullen de 15 Duitse oorlogsmisdadigers die nog in De nemarken gevangen zitten, vrijgela ten worden, aldus is Maandag te Kopenhagen bekend gemaakt- önder hen bevinden zich dr. Hans Wasche, die bij de Gestapo heeft gewerkt, en tot 16 jaar gevangenisstraf is ver oordeeld en Heinrich Weller, die in oorlogstijd in Jutland als juridisch deskundige van de Nazi's is opgetre den en veroordeeld werd tot 12 jaar gevangenisstraf. Internationalisatie van Vredespaleiscomplex? Naar wij vernemen heeft de Neder landse regering aangeboden het Vre despaleiscomplex te Den Haag te in ternationaliseren, indien besloten mocht worden het gerechtshof voor de organisatie van het Schuman- plan en de Europese defensiegemeen schap op het terrein van het Vredes paleis te 's-Gravenhage te vestigen. Een dergelijke internationalisatie houdt in beginsel in, dat het Vredes paleiscomplex onschendbaar zou wor den, d.w.z. dat het wordt onttrokken aan de directe Nederlandse gezags uitoefening. Wel blijft de Nederlandse souvereiniteït over het gebied ge handhaafd. STRIJD OM DE „OLIE" BEGONNEN. Engels-Perzische oliegeschil voor Internationaal Hof van Justitie. Het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag heeft Maandag een aan vang gemaakt met de mondelinge behandeling van het EngelsPerzische oliegeschil. Om elf uur precies begon de stryd in de geheel gevulde grote zaal van het Vredespaleis. De Britse missie, onder leiding van sir Eric Beckett, was gezeten aan de linkerzyde van de zaal en de Perzische missie aan de rechterzyde. De minister-president van Perzië, dr. Mohammed Mossadeq, arriveerde per auto en werd, ondersteund door de Perzische ge- zant Hoessein Nevab en zyn zoon dr. Mossadeq, de zaal binnengeleid. Hij was gekleed in zwart colbert met gestreepte broek en zwarte das. Een bat terij persfotografen nam minutenlang de Perzische missie onder vuur. Van de 15 leden waren 13 rechters aanwezig. Mossadeq, die als eerste sprak, hield zijn pleidooi voor het Hof in de Franse taal. Hij sprak zeer langzaam. Af en toe zette hij zyn stem kracht bij, om op felle en hartstochtelijke wyze het Perzische standpunt te verde digen. De Perzische premier sprak tot on geveer half een, waarna de zitting door de president van het Hof, mr. Guerrezzo van San Salvador voor en kele uren werd geschorst. Mossadeq gaf in zijn pleidooi een beeld van het geen er is voorafgegaan aan de na tionalisatie van de olie-industrie in zijn land en daarna. In het binnenland van Perzië wer den met behulp van Engelse agenten complotten tegen de regering ge smeed en werd de sabotage op econo misch, financieel en industrieel ter rein door Engeland aangemoedigd en vergemakkelijkt. Toen Engeland, al dus de Perzische premier, geen re sultaten boekte met deze practijken nam het de allure aan van een slacht offer en deed een beroep op de orga nen van de V.N., zoals op het Inter nationaal Hof van Justitie en op de Veiligheidsraad. Engeland schiep de pijnlijke indruk zo vervolgde Mossadeq dat het door een sluwe poging langs de weg van vrede en recht de terugkeer wil de verkrijgen in Perzië van economi sche en politieke afhankelijkheid, waaraan het Perzische volk een einde had gemaakt. Dat kunnen wij niet aanvaarden, aldus riep de Perzische premier met stemverheffing. Tenslotte voerde Mossadeq aan, dat LEERLINGENAANTAL NOG BEPERKT. Werktuigkunde is nog favoriet Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een reeks cyfers met toe lichtingen gepubliceerd over het nyverheidsonderwys gedurende de cursus 19501951. Het verschijnsel, dat bij practisch alle onderwijsinstellingen, die voor de nijverheid opleiden het aantal leerlingen toeneemt, is voor de hand liggend nu de industrialisatie zo sterk wordt bevorderd. Opvallend is de toename in Nederland geweest van degenen, die opgeleid wensten te worden voor scheeps- of vliegtuigvverktuigkimdige namelijk in 1950 met 12 en in 1951 met 6 Het aantal leerlingen voor de zeevaart (stuur man) nam in 1951 nog met 1 toe, maar het aantal nieuw toegelatenen vertoonde reeds in 1950 een daling van 3 Uit de statistiek blijkt dat Vlis singen de enige stad in Nederland is, die een gemeentelijke dagschool voor de nijverheid heeft. Deze scho len wijken, wat het karakter betreft enigszins af van de gewone am bachtsschool doordat practijklessen in een bedryf of fabriek worden gege ven. Er zijn acht van deze scholen in Nederland, waarvan er zeven be horen aan particuliere bedrijven of aan een vereniging. Het aantal toe- felatenen tot deze scholen vertoon- e in 1951 een lichte daling. Het aantal leerlingen van de dag- ambachts- en dagvakscholen voor ngens was in 1951 achttien procent >ger dan in 1949. In Zeeland stonden in 1951 by de gewone dagambachts- en dagvak scholen voor jongens ingeschreven 1336 leerlingen. Tezamen met de VlissingsB dagschool komt men dus tot 1537 leerlingen, die verdeeld wa ren over zeven scholen. De zeven avondnijverheidsscholen in Zeeland hadden 1018 leerlingen. Ook dit onderwijs vertoont landelijk nog steeds vooruitgang. DE MEISJES. Wat het nijverheids- en huishoud- onderwys voor meisjes betreft be schikte Zeeland over 13 onderwijs instellingen. Aan de 'huishoud, vak- en indu striescholen volgden 686 meisjes de opleidingen. 232 meisjes volgden cursussen. De landbouwhuishoudscholen tel den 756 meisjes bij de opleidingen en 698 leerlingen bij de cursussen. Bovendien waren er nog 98 leer lingen bij ambulante cursussen. Totzover het lager nijverheidson derwijs in onze provincie. MIDDELBAAR ONDERWIJS. Wat het middelbaar technisch on derwijs betreft, telde Zeeland een dagschool met 107 leerlingen. Een opleiding tot stuurman enz. aan een zeevaartschool volgden 175 leerlingen. Voor scheeps- en vlieg tuigwerktuigkundige waren in Zee land in opleiding 325 jongelui. Tenslottewas er in Zeeland nog een binnenvaartschool met 49 leer lingen. En nu nog enkele totaal eiifers voor Zeeland: lager- en middelbaar nijverheidsonderwijs ontvingen in 19~51 totaal 5773 jongelui van wie 3211 jongens en 2562 meisjes. Daar bij bleef Zeeland iets beneden het landelijk gemiddelde. Engeland doet zaken met communistisch China. Een groep Engelse zakenlieden heeft na te Berlijn gevoerde onder handelingen met een Chinese han delsdelegatie transacties met com munistisch China gesloten welke voorzien in de levering van textiel- goederen ter waarde van 3.500.000 pond sterling. De onderhandelingen zijn gevoerd op grond van afspraken, gemaakt op de onlangs te Moskou gehouden economische conferentie. China heeft in ruil voor de Engelse goederen aangeboden sojabonen, borstels, houtolie, koelhuiseieren, oliezaden, dierlijke producten en andere Chi nese artikelen, die een traditionele markt in Engeland hebben. het voor zijn land moreel en politiek onmogelijk is de zaak van de natio nalisatie der olie-industrie in het ge ding te doen zijn. Nadat de schorsing was opgeheven, ving prof. Hénri Rolin, de advo caat van de Perzische delegatie, zijn uiteenzetting aan over het Perzische standpunt. Hij vroeg het Hof te wil len verklaren niet competent te zijn het Engels-Perzische oliegeschil te behandelen. TWEE WEKEN NODIG. Het Hof zal eerst dienen te beslissen of het wel bevoegd is de zaak te be handelen, daarna komt het eigenlijke geschil aan de orde Hoe lang de behandeling zal duren is nog niet te zeggen. Men meent dat beide partijen ten minste twee weken nodig zullen hebben. Een uitspraak van het Hof kan niet eerder verwacht worden dan enige weken na de slui- ting dezer mondelinge behandeling. Voordat het eigenlijke oliegeschil voor het Hof behandeld wordt, kan er nog wel bijna een jaar "voorbijgaan, zo menen deskundigen. GEEN ANTWOORD OP PLEIDOOL Naar wij vernemen zal sir Eric Becktett of een der andere leden van de Britse delegatie bij de behan deling van het oliegeschi! de kwestie der jurisdictie, welke door Perzië betwist wordt niet ant woorden op het pleidooi van premier. Mossadeq. Men staat op het stand punt, dat dit een politieke uiteen zetting was, welke niets te maken had met de aan de orde zijnde zaak. Kinderen speelden met lucifers BOERDERIJ EN TWEE SCHUREN AFGEBRAND. Maandagavond heeft een felle brand gewoed in de buurtschap Houtdorp, te Garderen, waarbij een boerderij, een schuur en een veldschuur in vlammen zijn opgegaan. In enkele minuten stonden de met riet bedekte boerderij en de er naast staande schuur in lichter laaie, riet kon met moeite worden gered. De inboedel ging evenwel geheel ver loren. Toen de brandweer uit Garde ren arriveerde, viel aan blussen niet meer te denken. De brand is vermoedelijk ontstaan doordat kinderen met lucifers speel den. De boerderij werd door twee ge zinnen, bestaande uit 7- personen, be woond. VERWACHTt WEINIG WIND. Geldig tot Dinsdagavond: Droog weer met enkele overdrij vende wolkenvelden. Zwakke tot ma tige wind uit Wrestelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1