PROVINCIALE ZEEUWSE COURAKT Franse arbeiders negeerden communistische stakingsoproep Sombere vooruitzichten voor de Zeeuwse fruitteelt D£ BILT Kantlijn V0LKSP0LITIE SCHOOT OP AMERIKAANSE LEGERAUTO ONTWIKKELING WERKLOOSHEID MINDER GUNSTIG Vandaag VERWACHT: 195e Jaargang-No. 131 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred, G. Ballintljn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week. f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 5 Juni '52 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) van 1—5 regels f L—Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau van dit Blad* 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C- Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58-60, teL 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) M'burg Londense Kaai 29, teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. teL 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2. telef. 16. Temcuzen BrouweriJst^^Zlerikree^N^Bogerdst^^MgOMeL^. NEDERLAAG VOOR MOSKOU. Slechts hier en daar deden zich incidenten voor De staking, die Woensdag in Frankrijk was geproclameerd door de C.G. T., het vakverbond, dat onder communistische controle staat, is vrijwel een mislukking geworden. Slechts twee procent van de arbeiders gaf gehoor aan de oproep, terwijl bij de officiële diensten bijna geen verzuim werd ge- meld. Zo bleven bij de P.T.T. slechts twee werknemers van de 240.000 van het werk weg. De bussen en ondergrondse reden in Parijs normaal en ook het treinverkeer op de grote lijnen ging gewoon door. In de provincie de den zich echter enkele incidenten voor. In een locomotievendepöt te Mont- lucon werd gestaakt, waardoor de nachttreinen uit Marseille en Lyon enige vertraging hadden. In Montreuil, de woonplaats van de communistenleider Duclos, raakten arbeiders slaags met de politie. In Sête en Beziers, waar de communis ten enkele stations bezet hielden, wist de politie de stakers te verdrij ven. In Marseille staakten de sleep bootbemanningen, maar in de andere Franse havens ging het werk gewoon door. Ds. Hugo van Dalen is naar Rus land geweest. Wie verwacht mochten hebben, dat hij „gene zen" terug zou keren, zijn bedrogen uitgekomen, Hun aantal zal evenwel niet groot zijn. Algemeen was de verwachting, dat de Ned. Herv. pre dikant van Colijnsplaat enthousiast zou zijn over zijn ervaringen. Men heeft gisteren in ons blad kunnen le zen. dat deze verwachting wel in ver vulling is gegaan. Er zullen er onder onze lezers wel licht zijn, die menen, dat wij ds. van Dalen niet aan het woord hadden moeten laten. Wij zijn van oordeel, dat wij, zo handelend, de goede naam en de waardigheid der Nederlandse Sera te kort zouden hebben gedaan, •e reis van ds. van Dalen was reeds vóór hij ging een zeer druk bespro ken gebeurtenis. Onze lezers hadden er daarom recht op, dat wij de reizi ger gelegenheid zouden bieden vrij zijn mening te geven. Bovendien: wie zijn hoofd in het zand steekt, zal bezwaarlijk zich een beeld kunnen vormen van de wereld, die hem om- ringt. Vandaar ons interview met ds. van Dalen. Dit neemt niet weg, dat dit inter view commentaar vraagt, dat zeker óók niet achterwege mag blijven. De predikant van Colijnsplaat be hoort tot de geestverwanten van ds. Niemöller. Hij is een idealist die hardnekkig weigert om te gelo ven, dat er tussen Oost en West geen vrede mogelijk is. Hij stamt voorts uit een gezin van intellectuelen, waarin zeer grote belangstelling voor de Slavische volkeren, hun religie hun cultuur, hun politieke opvattin gen heersten. Deze belangstelling was bij ds. van Dalen reeds sedert ?£egi heid. Van iemand met deze instelling mag men niet verwachten, dat hij naar Rusland gaat en daar op alle slakken zoüt zal leggen. Eerder zal- hij zoeken naar wat oindt, dan naar wat scheidt. Zijn geest zal meer ge troffen worden door de zon-, dan door de schaduwzijden. De indrukken en conclusie, welke ds. van Dalen in het interview met ons blad for muleerde, bevestigen dit. Dg vraag die menigeen zich stel len zal is nu deze, of die indrukken, die gunstige conclusies, stroken met de werkelijkheid. Wie zich verdiept in objectieve getuigenissen over Sowjet Rusland, zoals John Fischers „Why they behave like Russians", dat onder de titel „Ik ging door Rus land" ook in het Nederlands vertaald werd. zal daarin de indrukken van ds. van Dalen over het religieuze le ven in Sowjet Rusland bevestigd vin den. De kerken schenen onder de aan vankelijke vervolging op te bloeien en kort voor de oorlog kwam het tot een soort concordaat. De kerk be loofde het Sowjet-regime te steunen de regering staakte de anti-godsdien stige propaganda, heropende circa 8000 kerken en liet de godsdienst vrg. Zelfs de geestelijkheid werd door de reactie van het volk verrast. De mensen stroomden letterlijk bij mil- lioenen terug in de schoot der kerk. Van de vroege morgen tot de late avond moesten 's Zondags diensten worden gehouden, niettemin stonden soms duizenden buiten de kerken te wachten. Het waren niet alleen oude mensen, of ongeletterde boeren, waren er van alle leeftijden en uit alle kringen, tot hoge officieren toe. Dat is zo gebleven. Nog steeds heerst dit opgewekte religieuze leven. Fischer zegt echter nog meer. Hij vermeldt dat de regering de kerk als een nuttig politiek Instrument beschouwt, dat de kerk in binnen- en buitenland wei-kt onder streng overheidstoezicht en o.m. ad ministratief gecontroleerd wordt door een speciaal bureau. Aan de andere kant zegt Fischer, dat de kerk toch niet beschouwd mag wonden als een instrument van de staat. Geheel verzoend zijn zg aller minst. Officieel wordt de godsdienst nog steeds beschouwd als een droe vig bygeloof en geen enkele kerk ganger zal ooit toegelaten worden tot ae communistische partij. Omgekeerd aanvaardt de kerk in genen dele, dat alle wijsheid en alle geestelijk gezag bij de partij berust Ook Fischer constateert, dat de In de Renaultfabrieken echter lag het werk volkomen stil, mede door dat saboteurs de electrische kabels hadden vernield. Toen de communis ten de werkwilligen beletten wilden aan het werk te gaan braken er he vige schermutselingen uit, waarbij vijf personen gewond werden. Daarna wisten enkele honderden stakers de fabrieken te bezetten en de hoofdin gangen te blokkeren. De eerste editiès van de meeste Pa- rrjse bladen waren Woensdagmorgen later uit dan gewoonlijk door een sta king van een uur in de stereotypeer afdelingen. Bij het orgaan van de communistische partij ..1' Humanité" en bij de pro-communistische „Libe ration" werd niet gestaakt. Tunesië krijgt binnenkort meer zelfbestuur. Volgens kringen, die de Franse regering na staan, zal de Franse eer ste minister Antoine Pinay in het debat over Tunesië in de nationale vergadering, dat vandaag begint, vérstrekkende maatregelen voor zelf bestuur van het land bekend maken. De regering zou besloten hebben verder te gaan dan welke voorstel len dan ook, die tot dusver zijn be sproken. Ook de gedachte om ze eerst in een gemengde Frans-Tunesi- sche commissie te behandelen wil men laten varen. Het hervormings program zal, naar men verwachtte, binnen de komende veertien dagen in toepassing gebracht worden. Leider van verzet op Koje gepakt? vangenenkamp op Koje communisl sche vlaggen naar beneden gehaald, nadat de gevangenen het bevel om de vlaggen neer te halen, hadden ge negeerd. Tegen de verwachting" in werd geen tegenstand ontmoet. Een aantal anti-communistische gevange nen werden in veiligheid gebracht. Voorts zou de leider van het verzet eveneens zijn weggevoerd. SPANNING IN BERLIJN DUURT VOORT. Russen en Oost-Duitsers bezetten weer enkele grensstroken. De spanning in Berlijn duurt onverminderd voort. Woensdag heeft een lid van de Oost-Duitse volkspolitie geschoten op een Amerikaanse legerau to, die langs de grens van de Amerikaanse zone patrouilleerde. Eén soldaat werd gewond. De Amerikaanse commandant van Berlijn, generaal-majoor Mathewson, heeft- geprotesteerd tegen deze „barbaarse en bandeloze ge weldpleging door onder Russische controle staande politie. Intussen hebben de Oost-Duitsers een 4 km. lange strook van het Oost- Berlijnse gebied bij de eigenlijke Sov- jet-zöne gevoegd. Er was hier tij dens de Pinksterdagen reeds een ver sperring aangelegd en West-Berlijnse bewoners hadden bevel gekregen hun huizen te verlaten. Ook hebben Russische soldaten de Koning Boudewijn bijna „ontvoerd" Een aantal Italiaanse studenten vali de universiteit Siena heeft bjj wjjze van „grap" een poging gedaan om koning Bondewijn van België, die zoals bekend momenteel in Italië vertoeft, te ontvoeren. Zg hadden het plan om de auto van de koning in een haarspeldbocht van een weg buiten Rome tot stoppen te dwingen. Koning Boudewijn zou dan in een Fordje naar een wijnkelder worden vervoerd en daar opgesloten. Als losgeld zouden de heren een di ner van vijf gangen met champagne geëist hebben De politie geraakte evenwel van de plannen op de hoogte en wist de uitvoering er van te verhinderen. Een delegatie van de studenten be gaf zich naar het hotel van de ko ning om hun verontschuldigingen aan te bieden, maar koning Boudewijn heeft geweigerd hen te ontvangen. De geruchten over een op handen zijnde verloving van de 21-jarige Bel gische vorst en de 22-jarige prinses Margherita van Savoye-Aosta nouden aan, ondanks de officiële tegenspraak uit Brussel. Koning Boudewijn is Woensdag evenwel per trein van Florence naar Brussel vertrokken, zonder prinses Margherita van Savoye-Aosta te hebben ontmoet. kerk lééft in Sowjet Rusland. En dat zij een zeer belangrijke factor in het openbare leven is. Critisch getemperd vindt men dus elders terug, wat ds. van Dalen verteld. Niettemin zal men met twee din- fen ernstig rekening moeten houden ij het beoordelen van het interview van ds. van Dalen. In de eerste plaats met het feit, dat ds. van Dalen uitsluitend het religieuze leven in Rusland tijdens zijn drie-weekse reis bestudeerde en dat hij met géén woord sprak over de duizend andere facetten van het le ven in Sowjet-Rusland. Slechts ver meldde hij de vredeswil van het volk en de bevredigende levensstandaard. In de tweede plaats zal men reke ning moeten houden met het feit, dat juist in tijd van nood de mens naar zijn kerk hunkert en steun en troost zoekt by God. Wg hebben dat in de Duitse tijd zelf ervaren. Ook deze factor kan van Invloed zyn op wat ds. Hugo van Dalen in Rusland zag en ondervond, al meent hg, dat zg zich niet deed gelden. in de Franse sector van Berlijn gele gen helft van een" begraafplaats be zet. Het kerkhof werd door de grens tussen West-Berlgn en de Sovjetrzö- ne in tweeën gesneden. Hoge geallieerde functionarissen hebben de West-Berlijnse politie op dracht gegeven een veiligheidsgordel van gewapende politie om de grens van West-Berlijn te leggen. Deze maatregel werd genomen, nadat Sov jet-Russische manschappen een uur voor het invallen der duisternis tot dicht aan "de grens van de Franse sector optrokken. Een spreker van Radio-Oost-Berlijn heeft in een speciale uitzending ver. klaard, dat het station zyn uitzendin gen zal voortzetten ondanks de „Anglo-Amerikaanse daad van ter reur". De leiding had het personeel gezegd, dat het desgewenst kan weg gaan, maar niemand zou op dit voor stel zijn ingegaan. Onze rotatiepers in revisie. EEN „ANDERE" KRANT. De rotatiepers, waarop dage lijks te Vlissingen de Provin ciale Zeeuwse Courant wordt gedrukt, is na vele jaren trouwe dienst thans toe aan een revisie welke geen dag langer kan wor den uitgesteld. Rotatiepersen zijn wondei en der techniek en dat brengt mede, dat reparaties en revisies tijd vergen, meestal veel tijd. Zo is het ook in dit geval De revisie van onze pers zal ver moedelijk acht a tien weken in beslag nemen. Gedurende deze periode zal het onmogelijk zijn oin zoals tot dusver de omvang van de Provinciale Zeeuwse Courant te doen variëren tot 4, 6, 3. 12 of 16 pagina's. De mogelijkheden zijn beperkt tot kranten van 4 of 8 pagina's. Teneinde nu de Provinciale Zeeuwse Courant noch aan ac tualiteit, noch aan aantrekke- Igkheid te laten inboeten, heb ben Directie en Hoofdredactie besloten om gedurende de re- visie-periode uitsluitend kran ten van 8 pagina's te geven. De totale omvang van ons blad ge durende deze weken zal dus ge lÜk blijven aan de normale of deze zelfs overtreffen. Het enige ongerief voor onze lezers zal zijn, dat zij nieuws en lectuur anders verdeeld zullen vinden. Brachten wij tot dusver bijvoorbeeld op Zaterdag behal ve nieuws en lectuur een gehele pagina, gewijd aan kunst en let teren, alsmede een volle pagina streekfeuilleton, in de komende weken zal men deze culturele pagina op andere dagen in ons blad vinden. Ook Van Vrouw tot Vrouw van „Saskia", Zeeland Oud Zeeland Nieuw, de kin derkrant, de vrouwenpagina en de artikelen van Anthony van Kampen zullen onregelmatiget worden opgenomen. De lezer zal de pennevruchten dezer zeer gewaardeerde medewerkers ech ter niet behoeven te missen. Zy blijven onveranderd een attrac tie voor ons blad! Wij vertrouwen, dat lezers en lezeressen onze moeilijkheden zullen begrijpen en in de ko mende weken met evenveel ge noegen ook de „anders ingedee'- de" Provinciale Zeeuwse Cou rant zullen lezen. Directie en Hoofdredactie Prov. Zeeuwse Courant. Twaalf mensen op verlaten plek in de Sahara. In de Sahara-woestijn zijn reeds acht dagen een twaalftal mensen ten prooi aan een immense verlatenheid in een brandende hitte. Ergens tussen Tripoli en Dakar verongelukte een Boac-passagiersvliegtuig. De passa giers bleven evenwel ongedeerd en de bemanning liep slechts lichte ver wondingen op. Enkele personen, waaronder de stewardess en een moeder met een baby, konden door een licht vliegtuig uit het woestijnzand gered worden. Momenteel is men doende om vanuit Tripoli een helicoptère van het Ame rikaanse leger in te schakelen bij de bevrijding van de gestrande luchtrei zigers, die bivakkeren onder de vleu gel van het verongelukte vliegtuig. Onder de levende have van de Londense Dierentuin bevindt zich een Ie- vende zwaan, afkomstig uit een van de Xoordeiyke landen van Europa. Na een kleine inspectie van de vleugels geeft de hoofdoppasser het prachtige dier zyn betrekkeiyke vryheid terug. REGERINGSMAATREGELEN Op 30 April waren er echter nog 136.710 werklozen. De werkloosneld is de laatste maanden niet zover gedaald, als de rege ring had gedacht, De minister van economische zaken deelde bij de Inter pellatie in de Tweede Kamer van de heren Stapelkamp en Nederhorst In Februari j.l. mede, dat er alles op gezet moest worden om rond Mei een werkloosheidscijfer te bereiken, dat niet hoger zou liggen dan 100.000. Op 30 April waren er echter nog 136.710 werklozen. Wel is het aantal werklozen sinds 31 Januari j.l. reeds met 38.000 ver minderd, maar toch is de ontwikke ling enigszins ongunstiger geweest, dan in Februari mocht worden ver wacht. Als oorzaken zgn aan te wijzen de uitvoering van het weer verhoogde' woningbouwprogramma, die iets meer tijdverlies meebrengt dan aan- vankelgk werd verwacht, een terug gang in de bereidheid tot het doen van nieuwe investeringen en tenslot te de verminderde, vraag naar duur zame consumptiegoederen, in het bg- zonder naar textielproducten. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naar de monetaire ontwikkeling, heeft de regering, ten einde de vraag naar enkele soorten duurzame consumptiegoederen te vergroten, een voorstel ingediend tot verlaging van de tarieven van de om zet- en weeldebelasting voor een aan tal dezer goederen. Voorts heeft zg besloten tot een versnelling van de uitkeringen wegens oorlogsschade aan onroerend goed en aan huisraad. Ten slotte heeft zg een bedrag ter beschikking gesteld voor verbetering van bestaande woningen, dat te za- men met de bedragen, welke dienten- ;evolge door gemeenten en belang hebbenden zullen worden verstrekt, zal kunnen bijdragen tot bestrgding van de werkloosheid bg die bouwvak arbeiders. die in het onderhoudswerk hun bestaan vinden. In totaal zal voor het rijk uit de drie bovengenoemde maatregelen een vermindering van inkomsten, c.q. verhoging van uitga ven met circa 65 millioen voortvloei- Nederlands sleepschip zonk in 4 minuten. SCHIPPERSVROUW VERDRONKEN. Bij Remagen in Duitsland is het Nederlandse sleepschip „Camco 120" op onder water liggenae delen van de in de oorlog verwoeste Rijnbrug gelopen en binnen vier minuten ge zonken. De 38-jarige schippersvrouw, mevrouw J. A. VelvisVan 'der Kruit uit Rotterdam, is verdronken. ZIJN DE MAGERE JAREN AANGEBROKEN Aardbeien kunnen minimumprijs thans niet meer halen -'inksterdrie heeft de Zeeuwse fruitteeltwereld voor de harde realiteit van deze tyd geplaatst. Wanneer men het nog niet mocht weten, is Dins dag met de kruisbessen en aardbeien wel duidelyk gebleken, dat onze fruitteelt staat of valt met de export. De prgzen van deze producten zyn tot de helft van vorige week gedaald, zodat met name voor de kruisbessen niet meer van een lonende teelt kan worden gesproken. Gelukkig is voor de aardbeien reeds vorig jaar een fonds gevormd, door middel van een hef- fing van 4 cent op elke geleverde kilo, zodat een bodem in de markt gelegd kan worden. Op de veiling te Kapelle kon zodoende Dinsdag reeds 500 kg. aardbeien worden opgehouden om verder afbrokkelen van de prijzen te voorkomen. Afgaande op deze prijsontwikkeling van deze eerste producten van de nieuwe oogst, zgn de vooruitzichten voor de fruitteelt dus niet roos kleurig. Uiteraard zal nog afgewacht moeten worden hoe het prqsverloop voor het harde frnit zal zijn, doch weinig telers zullen hoop koesteren, dat de pryzen van vorig jaar behaald zullen kunnen worden. De versoberingspolitiek in Engeland met de hieraan verbonden sterke in voerbeperkingen heeft de Zeeuwse kruisbessentelers lelgke parten ge speeld. Voordat de pluk een aanvang nam, was men er reeds van overtuigd, dat een veer gelaten zou moeten wor den. Er werden toen prgzen verwacht van f 40 S. f 45 per 100 kg. Bij de eer ste aanvoeren werden prijzen van f 55 f 60 door de handel betaald, zodat men aanvankelgk toch hoopvol ge stemd was. De sterke daling welke Dinsdag optrad tot pryzen van f 18 tot f 25 en Woensdag zelfs tot f 14.20 f 23.70 heeft echter de stille hoop dat het nog wel zou meevallen, radicaal in rook doen opgaan. Engeland, de voornaamste afne mer van dit product, blgkt slechts een geringe belangstelling te hebben, althans men stelt in vergelijking met vorige jaren, slechts geringe bedra gen voor de invoer beschikbaar. On ze binnenlandse industrie die vroeger kruisbessen afnam voor de productie van pectine voor de jambereiding, schgnt een goedkopere bereidings- vorm te hebben gevonden, zodat ook hier geen grote afzetmogelgkheden zgn. Wel is net mogelgk, dat deze in dustrie by de huidige lage prijzen als nog tot aankoop van kruisbessen zal overgaan. DE AARDBEIEN. Met de aardbeien is het niet veel beter gesteld. Vorig jaar was onze conservenindustiie druk aan de markt, zodat goede prgzen werden betaald. Naar verluidt had men toen goede afzetmogelgkheden voor jam naar de Amerikaanse legers, doch deze schgnt ook geluwd te zgn. Bo vendien moet er nog een flinke hoe veelheid pulp van vorig jaar in voor raad zgn, zodat de binnenlandse in dustrie een afwachtende houding aan neemt. De directe consumptie kan de volledige aardbeienoogst niet ver werken, zodat ook hier Dinsdag een scherpe prgsdaling intrad. Zoals ge zegd. maakt een fonds het thans mo gelgk om de aardbeien van le en 2e kwaliteit tegen een prgs van 45 cent uit de markt te nemen, terwyi voor de afwgkende kwaliteit nog een uit kering van 15 cent per kg, aan de teler kan worden gedaan. De aardbei en die tegen deze „ophoudprgzen" worden afgenomen, worden door het Centraal Bureau v. d. tuinbouwveilin gen geconserveerd. Hoe dit alles zich in de komende dagen verder zal ont wikkelen, is een open vraag. Alles hangt af van de afzetmogelijkheden, welke zich met de dag kunnen wijzi gen. HET HARDE FRUIT. Zo zal het straks ook met het har de fruit zgn, hoewel de kansen hier voor misschien nu iets gunstiger zijn. Men is hierbg althans niet vrgwel uit sluitend afhankelgk van Engeland. Wanneer Duitsland, Frankrijk België en andere landen een goede belang stelling voor appelen en peren aan de dag leggen, kan het nog meevallen. Toch krijgt men steeds meer de in druk dat voor de fruitteelt de „mage re" jaren zgn aangebroken. De teler kan hieraan weinig veranderen. Er rest hem slechts één wapen om de strijd vol te houden; kweken van kwaliteitsfruit is het 200 jaar geleden, dat prins Willem V namens diens grootvader, de Engelse koning in Den Haag met grote plechtigheid in de Orde van de Kouseband werd opgenomen; is het 5 jaar geleden, dat George Marshall, de toenmalige Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken zijn idee voor een Europees herstelprogram ma lanceerde, dat het Mars- ^hall-planjve^ Onderofficier deserteerde naar Vreemdelingen legioen. Tot acht maanden veroordeeld. Woensdagmorgen werd de 45- jarige wachtmeester P. uit Amers foort veroordeeld tot een gevangenis straf van acht maanden met aftrek en verlaging tot de stand van soldaat laagste klasse. P. vocht in 1936 tegen Franco in Spanje. In de oorlog streed hg in het Vreemdelingenlegioen tegen Rommel, waarna hy in 1944 met de Irene-brigade aan de invasie deelnam en al vechtende in Nederland aan kwam. Ook ging hij nog naar Indo nesië en betoonde zich daar eveneens een uitstekend militair. Als instruc teur in een vredesleger faalde hg ech ter geheel en daarom moest hg in 1951 de dienst verlaten. P. besloot weer naar het Vreemdelingenlegioen te gaan en vertrok zonder te wach ten op zgn ontslag met medeneming van 800. die hg had verkregen door twee voor anderen bestemde chèques te innen. Het legioen wilde hem niet meer hebben en ten einde raad meld de hg zich in Maart j.l. bg de mare chaussee. Draait Syngman Rhee bij Behalve Amerika hebben thans ook de regeringen van Engeland en Australië hun bezorgdheid uitgespro ken over de gang van zaken in Zuid- Korea. Woensdagmorgen heeft president Syngman Rhee opdracht gegeven ar restaties van parlementsleden te be perken en twee onlangs gearresteer de personen geen parlementsleden in vrijheid te stellen. Pogingen om de president te bewegen de staat van beleg op te heffen en meer gear resteerde Zuid-Koreanen vrij te laten, zqn nog niet met succes bekroond. IETS WARMER Droog weer met geleidelijk wat meer bewolking, vooral in de hogere niveau's. Zwakke tot matige wind tussen Zuid en Oost en opnieuw tets hogere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1