PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Oostduitsers maken ernst met afsluiting van Berlijn Minister S. L. Mansholt opende voorbeeldbedrijf Walcheren DE BILT Kantlijn P' BESLISSING COMPENSATIE PREMIE WERKLOOSHEIDSWET Vandaag MOSSADEQ GISTERAVOND OP SCHIPHOL AANGEKOMEN 195e Jaargang-No. 126 Dagblad uitgave van de Eirma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W de Pagter. Hoofdred. G Ballintijn PL verv.: W. Leertouwer en H A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 cL per week. t 5.45 p. kw., fr. p. p. t 5.70 per kw- Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 29 Mei 1952 ADVERTENTIEPRIJS 23 cL per mm. Minimum p. advertentie t 3.— Ing. mededelingen driemaal Uriel. Kleine advertenties (max 8 regels) van 1—ft regels t L—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven ol adres Bureau van dit Blad' 29 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2881 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2 Goes L. Vorststr. 63, tel, 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Finlandstraat 2, telef. 16, Terneuzcn: Brouwerijstr. 2; Zierlkzec N Bogerdstr. C 160, tel. 20, KOMT ER WEER EEN LUCHTBRUG Telefoonverbindingen nog steeds verbroken De Oost-Duitse politie is Woensdag begonnen met het afsluiten van niet-officiële verbindingen rondom West-Berlin, voornamelyk om de stroom van vluchtelingen naar West-Duitsland, die de laatste weken sterk is toegenomen en vvaarby vele jeugdige personen zijn, tot stilstand te brengen. Ook de telefoonverbindingen tussen Oost- en West-Berlijn zijn nog steeds verbroken. Dinsdagavond - is een der traetorbestuurders, die langs de grens op Oost-Duits gebied te werk gesteld was, met zijn tractor over de grens gevlucht. Hij verklaarde, dat langs de grens een strook land van tien meter breedte wordt geëffend, opdat daarop voetsporen van eventuele clandestiene grensoverschrijding zichbtaar zullen blijven. Op een bericht van een New Yorks blad, volgens hetwelk de Ameri kaanse chefs van staven aan de luchtmacht bevel hadden gegeven zich gereed te houden voor hervatting van de luchtbrug te Berlijn, heeft de Amerikaanse regering geen commentaar gegeven. De Oost-Duitse volkspolitie heeft op de pas getrokken scheidingslijn langs de Oost-Duitse kant van de zonegrens prikkeldraad aangebracht. Volgens reizigers, die Woensdag nog uit de Sow jet-zone West-Duitsland zijn binnengekomen, gelden de eerste tien meter achter de zonegrens als verboden gebied, waar in ae volks politie zonder waarschuwing op ieder een kan schieten. De volgende vijf honderd meter is de zogenaamde waarschuwingszone en in de rest van de vijf kilometer brede sti'ook mogen geen vergaderingen worden gehouden en uitvoeringen gegeven worden. De directie van de Oost-Duitse spoorwegen, die haar hoofdkwartier in Oost-Berlrjn heeft, heeft bekend land altijd een zeer grote uitzon dering geweest, de bezettingsja ren natuurlijk uitgezonderd. Geen wonder, dat de aanslag in Den Haag op een lid van het Indonesische Hoge Commissariaat zoveel opzien heeft gebaard. Deze aanslag is daarom zo veront rustend, omdat er uit blijkt, dat er in ons land nog altijd lieden rond lo pen, die zoveel gebrek aan zelfbe heersing hebben, dat zij in vredestijd oorlogsmiddelen gebruiken om aan hun mening kracht bij te zetten. Het woord neo-facisme is gauw gebruikt. Wat men er precies onder verstaat is niet in twee woorden te zeggen. Een feit is evenwel, dat er hier te lande organisaties zijn, die uit overwegin gen van wat zij vaderlandsliefde noe men, klaarblijkelijk aanzetten tot da den, die de orde en rust in hoge mate verstoren en die aan de naam van ons land tegenover buitenlandse mo gendheden afbreuk doen. Het zou even dwaas als onverstandig zijn, in dien aan deze verenigingen geen ern stige aandacht werd geschonken. Zo ernstig, dat de mogelijkheid van mis stappen als thans begaan wordt uit gesloten. Immers er ontstaat een onhoudba re toestand, als wij in Nederland naast een voor niets terugdeinzend links extremisme ook nog rechtse groepen krijgen, die geen middel on aanvaardbaar achten om hun doel te bereiken. Als die twee met elkaar in botsing zouden komen, zoals elders bij her haling het geval is geweest, waar moet het dan heen? Er zitten meer kanten aan deze aanslag. Heeft Westerling er de hand in gehad? Westerling heeft het met nadruk ontkend. En wij nemen dat aan. Hij is. wat men ook tegen hem in moge brengen, een te verstandig man om zich in zijn tegenwoordige positie in te laten met gewelddadige acties tegen een tegenstander. Daarenboven is Westerling er de man niet naar om anderen uit zijn naam revolvers af te laten schieten. Als er gescho ten wordt, zou hij er naar onze me ning zelf bij zijn. Maar hij beseft vermoedelijk terde ge, dat de revolver als argument in Nederland waardeloos is en als een boomerang werkt. Dankbaar mag men zijn, dat het voortvarende optreden van de recherche tegen de plegers van deze aanslag met zoveel succes is bekroond. Het is bijzonder gelukkig, dat de politiële instanties met zulk een doortastendheid te werk zijn gegaan. In de eerste plaats, omdat ieder wel denkend mens een diepe afschuw moet gevoelen voor overvallen als die op Harjono; omdat in een rechts staat het spelen van eigen rechter onder geen voorwaarde kan worden getolereerd. Bovendien heeft het snelle ingrijpen van de politie tot re sultaat, dat geruchten in Indonesië, waar men zeer spoedig tot de ge dachte komt, dat Nederland van een samenwerking op viiendschappelijke basis niets moet hebben, de kop wor den ingedrukt. Ten slotte, omdat Ne derland hiermee aan dat land een voorbeeld heeft gesteld op het terrein van politiëel ingrijpen na begane mis daden. In Indonesië worden overval len in serie gepleegd zonder dat ooit van een hardhandig optreden tegen daders sprake is. Met name niet als de slachtoffers Nederlanders zijn. Het kan opvoedend werken, dat Nederland hier een voorbeeld gaf. gemaakt, dat aan West-Beriijners geen spoorkaartjes meer verkocht zullen worden, wat tot voor kort wel mogelijk was. De spoorwegen in de Oost-Duitse provincie Thüringen heb ben de kaartverkoop aan Oost-Duit sers voor reizen naar'Berlijn of om geving gestaakt, behalve aan dege nen, die daarvoor een speciale ver gunning hebben. Russische militairen hebben giste ren opnieuw auto's van de Ameri kaanse en Britse militaire politie de toegang tot de autoweg, welke Ber lin met West-Duitsland verbindt, ge weigerd. De Russen zeggen, dat de M.P. niet behooi't tot de Amerikaanse of Britse strijdkrachten. Tot dusver is tegen het gebruik van de autoweg door geregelde leger-afdelingen, on geacht de bewapening geen bezwaar gemaakt. ZONDER NIEUWS. De meeste inwoners in het West- Duitse bondsgebied en West-Berlijn hebben Woensdagmorgen geen krant ontvangen als gevolg van de druk kersstaking. Het stakingsparool is niet voor honderd procent opgevolgd. Hier en daar is nog een krant ver- schehen. De West-Duitse regering heeft Woensdagavond een millioen exem plaren van een speciaal blad uitge geven, met nieuws over de onderte kening van het E.V.G.-verdrag. EERSTE OEFENINGEN. Woensdagmorgen zijn in de omge ving van Bonn de eerste oefeningen gehouden door gewapende Duitse groepen. Vertegenwoordigers der ge allieerde legers volgden de oefening als waarnemers. Ongeregeldheden in Parijs Meer dan tweehonderd politiemannen gewond Op verschillende plaatsen in Parijs is het Woensdagavond tot ongeregeld heden gekomen. De communistische partij had een massabijeenkomst be legd op de Place de la Republique om te demonstreren tegen de aankomst van generaal Ridgway. Deze betoging was door de prefect verboden. Er wa ren twintigduizend man politie en tienduizend man van de republikeinse garde op de been. Geen enkele betoger slaagde erin om op de Place de la Republique te komen, maar wel werden er ruim tweehonderd politiemannen gewond, van wie twintig ernstig. Ook onder de betogers zouden volgens een commu nistische woordvoerder gewonden zijn, toen de politie het vuur opende. Het ministerie van binnenlandse zaken verklaarde, dat slechts over de hoof den heen is geschoten. GEVECHT VAN 3 UUR. Te Marseille heeft de politie na hef tige schermutselingen 150 betogers gearresteerd. In de nauwe straten van het oude Nice leverde de politie een gevecht van drie uur met beto gers. Ook in andere steden in Frankrijk .kwam het tot ongeregeldheden. Werknemers dienen volledige compensatie te ontvangen voor hun premie-aandeel De regering heeft thans een beslissing genomen over het compensatie- vraagstuk in verband met de premie voor de werkloosheidswet, welke wet op 1 Juli in werking treedt. De regering heeft zich op het standpunt gesteld, dat de werknemers in alle bedrijfstakken volledige compensatie voor hun premie-aandeel die nen te ontvangeiu In verband hiermede is dezer dagen een desbetreffende, beschikking van het College van Rijksbemiddelaars te verwachten. De regering heeft echter gemeend, dat de positie van de schatkist slechts een verlaging van de vereve ningsheffing toelaat met procent. Ter verdere tegemoetkoming zal een verlaging van de kinderbijslagpremie met y» procent tot stand worden ge bracht. Voorts is besloten de premie voor de werkloosheidsverzekering zodanig te verminderen, dat de lasten van het bedrijfsleven 0,2 procent lager zullen worden dan aanvankelijk berekend. In totaal zal op deze wijze de tege moetkoming voor de ondernemingen 1,2 procent bedragen. Door de Stichting van de Arbeid ...is het 300 jaar geleden, dat als gevolg van de Engelse ka- perijen bij Dover een treffen plaats had tussen de Neder-- landse en de Engelse vloot, hetgeen door de Engelsen als aanleiding werd benut tot het verklaren van de oorlog, die in Juli 1652 uitbrak. 12-jarige Marokkaan naar Nederland gesmokkeld Hij wordt evenwel naar Casablanca teruggestuurd Braham ben All' een twaalfjarig schoenpoetsertje dat in Casablanca zijn werk verrichtte, werd op zekere dag door enkele Nederlandse zeelie den gewaagd of hij zin had om mee te gaan naar Nederland. De jongen had er wel oren naar en nadat hij bij de haven een keer door de politie te ruggestuurd was, gelukte het toch hem aan boord te brengen van het Gronings kustvaartuig. In Londen kreeg het ventje nieuwe kleren en nadat het schip begin Mei in Vlissin gen een reparatie had ondergaan ar riveerde de kustvaarder op 8 Mei jl. in Rotterdam, waar hij onderdak kreeg bij de moeder van de tweede machinist. De vreemdelingendienst kreeg er evenwel lucht van en nam het knaap je onder zijn hoede. Begin Juli zal Braham ben Ali met een ander schip naar zijn land teruggaan. was voorgesteld, dat de werknemers compensatie zullen ontvangen voor hun premie-aandeel, tenvijl tegenover de loonsverhoging, die daartoe nodig zou zijn, een verlaging van de be- drgfslasten zou worden gesteld door 'n vermindering van de verevenings heffing met 2 procent. „Valse munters" in Horst Twee jeugdige personen te Horst hebben zich na de oorlog toegelegd op het verzamelen van oude munten, die in de laatste jaren in verschillende landen aan de circulatie ont trokken zijn. Bij een plaatselij ke bankinstelling hadden zij bijzonder veel succes, want er bleek nog een zakje met waar deloos geworden muntstukjes uit verschillende landen aan wezig te zijn. dat zij ten ge schenke kregen. De jongelui hebben dit gebaar echter wei nig dankbaar beantwoord. De directie van het postkantoor te Horst kwam n.l. tot de ontdek king, dat de twee-cents post zegelautomaat van de inhoud aan postzegels was ontdaan en gevuld was met waardeloze munten. Een fout in de auto maat heeft deze voor P.T.T. onvoordelige transactie moge lijk gemaakt. De politie had uiteraard niet zo erg veel moeite de „verzamelaars" op te sporen. 's record gebroken 107H minuut over 3,2 gram tabak Woensdagavond is te Leeuwarden een geslaagde aanval ondernomen op het Nederlandse record pijproken, dat met 90 minuten op naam staat van opa Klijzing te Purmerend. Vier leden van de Leeuwarder pijp rokersclub kregen een Goudse pijp te roken met 3.2 gram herenbaai ge stopt. De 54-jarige heer J. Slof slaag de er in zyn pgp 107 minuten 33 se conden brandende te houden. Als kamprechter fungeerde de heer L. B. Eppinga, secretaris van het Leeuwar der sportcentrum. MET TAPIJTEN VOOR KONINGIN JULIANA Hij acht Internationaal Gerechtshof niet bevoegd te bemiddelen in oliegeschil Met het lljntoestel uit Teheran van de K.L.M. Is de premier van Iran, de 71-jarige dr. Mohammed Mossadcq, om kwart voor negen gisteravond op Schiphol aangekomen. De premier, die naar ons land gekomen is om de behandeling bjj te wo nen van het BritsIraanse oliegeschil door het Haagse Internationale Gerechtshof op 9 Juni a.s., was vergezeld van een staf van landgenoten, onder wie de vice-premier van Iran, dr. Fathemi. Op Schiphol was onder meer aan wezig mr. H. Mulderye, minister van justitie, Binnen enkele seconden had den de talloze journalisten de pre mier, wiens zachte stem immers nau welijks hoorbaar is, omzwermd en volkomen ingesloten. Vijf minuten lang trachtte Mossadeq op de hem gestelde vragen temidaen van het vrij grote tumult te antwoorden, maar slechts diegenen, die bijna let terlijk aan zijn lippen hingen, waren in staat enkele woorden op te van- Gerechtshof niet bevoegd dit geschil te beslechten en hoopte het Irjanse standpunt aan het Hof duidelijk te maken. Mossadeq verklaarde, dat hij Drieling geboren; twee jaar geleden een tweeling In het gezin Joh. Engelen-Wouters te Gerwen onder de gemeente Nuenen is een drieling geboren. Moeder en de drie babies, die het goed maken, zijn Ln het Binnen-ziekenhuis te Eindho ven opgenomen. Twee jaar geleden werd in het gezin een tweeling ge boren. H.M. de Koningin bracht Dinsdagmorgen een bezoek aan de „Prins Hen- drikschooi", internaat voor schipperskinderen te Vreeswijk, van welke school zy Beschermvrouwe is. De Koningin werd bg aankomst door de leerlingen hartelijk begroet. EEN AANWINST VOOR ZEELAND In tegenwoordigheid van Ierse gezante en talrijke autoriteiten De minister van landbouw, vissery en voedselvoorziening, de heer S. L. Mansholt. heeft Woensdagmiddag te Grijpskerke het bij Hogelande gelegen voorbeeldbedrijl Walcheren ran de Stichting „Proefboerderijen Zeeland" officieel geopend. Bg deze opening uraren onder meer tegenwoordig mevr. J. Mac Neill, Iers gezante te Den Haag, de Commissaris der Koningin in de provincie Zeeiand, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, het voltallige col lege van Gedeputeerde Staten, de volledige Herverkavelingscommissie Walcheren, alsmede tal van regionale autoriteiten en afgevaardigden van verenigingen en stichtingen? Zoas men zich herinneren zal, is de stichting van dit voorbeeldbedrijf mogelgk geworden door de activiteit van de stichting Hulpactie Schelde- monden, welke na de oorlog aanzienlijke bedragen voor Zeeland bijeen bracht en door schenkingen van het Ierse volk. Van deze gelden werd ver. leden jaar het voorbeeldbedrijf voor Schouwen te Bruinisso in gebruik ge steld, thans volgde ook Walcheren. volk, vertegenwoordigd door mevr. J. Mae Neill, de regering en in het bi zonder de minister van landbouw, de heer S. L. Mansholt en ten slotte dr. W. A. van der Werff en de heer C. Zwagerman. DE MINISTER SPREEKT. Hierna was het woord aan minister Mansholt, die er op wees, dat na de oorlog „produceren" het slagwoord is geweest in Nederland. Onze snel groeiende bevolking noodzaakt ons namelijk niet slechts tot het opvoeren der productie, maar ook der produc tiviteit. Met vreugde had spr. tijdens een rondrit met de Herverkavelings commissie gezien, hoe krachtig het herstel op Walcheren werd aange pakt en tot welke resultaten het heeft Nadat de voorzitter van de Stich ting Proefboerderijen Zeeland, de heer J. B. Beeu, de aanwezigen een har telijk welkom had toegeroepen, her innerde hij aan de wanhoopsdagen, welke Walcheren in 1944 en 1945 doorleefde. Men macht en macht is reeds in die wanhoopstyd het herstel aangevat Walcheren werd droogge maakt en al lijdt de landbouw blij- vend schade door de bedorven bodem structuur, toch mag de opening van dit nieuwe voorbeeldbedrijf be schouwd worden als een symbool van wat er tot herstel der zware wonden is geschied. Spr. dankte allen die het mogelijk maakten dit bedrijf te stich ten, met name de heren H. D. van Dellen en A. Kurpershoek van de Hulpactie Scheldemonden, het Ierse geleid. Het voorbeeldbedrijf dat thans zijn poorten opent is als het ware de bekroning van dit werk en spr. dank te Scheldemonden, de heer Zwager man en het Ierse volk voor hun krachtig medewerken aan de tot standkomïng hiervan. Het zal, zo meende spr. het Ierse volk goed doen te kunnen constateren, dat de voor Nederland bijeengebrachte gelden hier zulk een duurzame bestemming vonden. Spr. verzocht de Ierse gezan te daarvoor aan haar regering de dank der Nederlandse regering over te brengen. Opnieuw besprak spr. de noodzaak van de opvoering der productiviteit, welke duidelijk blijkt uit de omstan digheid, dat Nederland het kracht voer voor zijn vee moet invoeren uit dollarlanden, maar voor de export van zijn zuivelproducten aangewezen is op de pondenlanden. De enige op lossing voor het daardoor geschapen probleem is het opvoeren van de pro ductiviteit in eigen land. Een bedrijf als dit kan daarbij een waardevolle stimulans zijn. Moge het dat worden voor Walcheren, voor Zeeland en ook daarbuiten. Dergelijke stimulansen hebben wij nodig I IERSE GELUKWENSEN. De Ierse gezante wenste hierna de stichting Proefboerderijen Zeeland in de Nederlandse taal geluk met de tot standkoming van dit bedrijf en wens te het een goede toekomst. Jnr. mr. A. F. C. de Casembroot dankte de Ierse gezante, haar hulde brengend voor haar beheersing der Nederlandse taal en zeide, dat ook het provinciaal bestuur zich van ganser harte verheugt over dit bedrijf. (Zie slot pag. 2) niet van plan is uit eigen beweging en op eigen wens als premier van Iran af te treden na zijn terugkeer. Tenslotte antwoordde hij bevesti gend op een vraag of hij voor Ko ningin Juliana Perzische tapijten had meegebracht. De premier maakte niet die ver moeide indruk, die hij bij zijn vorige korte bezoek op Schiphol (op door reis) had achtergelaten. Krijgsgevangenen op Koje beheersen het kamp nog Churchill noemt toestand in Korea „zeer ernstig" De gevangenen op het eiland Koje zijn nog steeds heer en meester ach ter de prikkeldraadomheining en de Amerikaanse soldaten zijn niet in staat binnen de omheining een onder zoek naar tunnels in te stellen. Het zoeken naar tunnels buiten de om heining is Woensdag tijdelijk ge staakt. Luitenant-kolonel Raven, comman dant van het 94e politiebataljon op het eiland, is van zg'n post ontheven. Raven bevond zich in gezelschap van de voormalige commandant van het kamp Dodd, toen deze door de krijgs gevangenen gevangen genomen werd. Raven zelf slaagde er toen in te ont snappen. In het Britse Hogerhuis heeft de minister van defensie, Alexander, ver klaard, dat de communisten in Korea fedurende de bestandsbesprekingen un strijdkrachten hebben opge bouwd tot niet veel minder dan een millioen man. In het Lagerhuis verklaarde Chur chill, dat de toestand „zeer ernstig" was. De geallieerde bevelhebbers in Korea meenden echter in staat te zijn een krachtig offensief te kunnen te genhouden, aldus Churchill. Dominé rook gaslucht Consistoriekamer door ontploffing ernstig beschadigd In de consistoriekamer van de Ned. Herv. Kerk te Lienden bij Tiel heeft zich Woensdagavond een ernstige gasontploffing voorgedaan. Dominé Roosendaal, die in de consistorieka mer een gaslucht waarnam, wilde met behulp van een lucifer controleren of de gaskraan wel goed sloot. Het ge volg was een hevige ontploffing, waardoor het pas gerestaureerde ge bouw ernstig beschadigd werd. De predikant werd tegen de grond ge slagen en onder een gedeelte van het interieur bedolven, maar kwam won der boven wonder met de schrik vrij. Een begin van brand werd door de omwonenden geblust. Rome voor regeringspartij behouden DE VERKIEZINGEN IN ITALIë. Nu vrijwel alle officiële uitslagen van de in Italië gehouden verkiezin gen voor de gemeenteraden en de pro vinciale raden bekend zijn blijkt" er uit dat Rome voor het democratische blok. bestaande uit Christen-democra ten, republikeinen, liberalen en so ciaal-democraten, behouden is geble ven. Volgens de stand van gisteravond hadden de democratische partijen in 55 van de 88 provinciehoofdsteden in Zuid-Italië de leiding, de communis ten en aanverwante partijen in 25 en het rechtse blok in 7. Zes Zuid-Ita liaanse steden zijn door fascistisch- monarchistische vloedgolf overstroomd Wanordelijkheden in Texas bij voormkiezingen In Texas zijn de Republikeinse en de Democratische conventie in wanor de uiteen gegaan als gevolg van on enigheid over het verkiezen van pre tendenten voor de presidentschaps- candidatuur. Aanhangers van generaal Eisen hower verlieten een Republikeinse vergadering, nadat aanhangers van senator Robert Taft in de meerder heid bleken. Afgescheiden groepen hielden toen afzonderlijk een verkie zingsvergadering. Bij de Democraten kwam het zelfs tot een handgemeen. Hun conventie viel ook uiteen in of ficiële en niet-officiële vergaderingen. Verwacht wordt, dat senator Taft in Texas minstens twee stemmen meer zal krijgen dan Eisenhower. VERWACHT: KOUD WEEK. Wisselend bewolkt met enkele buien. Matige tot krachtige Westelijke tot Noordwestelijke wind. Koud.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1