PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT „De verwezenlijking van een oude droom...", aldus Acheson Enorme taak met steun slechts uitvoerbaar van de regering D£ BILT Kantlijn Vandaag TELEFOONVERBINDINGEN MET WEST-BERLIJN AFGESNEDEN VERWACHT: 195e Jaargang-No. 125 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 28 Mei 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie t 3.— Ing. mededelingen driemaal tarlei. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—6 regels t L—Iedere regel meer 20 cent. .Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 pent meer. Giro nr. 3J9300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 5860, teL 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2, telef. 16, Temeuzen: Brouwerijstr. 2; ZterlKzee: N. Bogerdstr. C 160^teL28. PLECHTIGHEID IN DE „SALLE d'HORLOGE" Het verdrag voor de E.V.G. te Parijs ondertekend „Wij zien het begin van de verwezenlijking van een oude droom zo verklaarde minister Acheson gisteren te Parys bij de ondertekening van het verdrag voor de Europese Verdedigingsgemeenschap, „namelijk de droom van de eenheid der vrije volken in West-Europa". Minister Ache son wees er in dit verband op, dat de ware betekenis van het verdrag tot ver buiten het gebied van de verdediging valt: „Tezamen met de andere plannen voor de Europese integratie is deze verdedigingsgemeen- schap de voorbode van grote politieke, sociale en economische weldaden voor Europa!" De ondertekening van het verdrag geschiedde in de „Salon de 1' Horloge" van het Franse ministerie van buitenlandse zaken in alfabetische volgorde van de deelnemende landen. Adenauer was de eerste en keek zeer ernstig. Toen na hem de minis ters Van Zeeand, Schuman, De Gas- peri, Bech en Stikker het verdrag tekenden, verdiepte hg zich in de inhoud van de documenten. Stikker en Acheson daarentegen waren in 'n levendig gesprek gewikkeld. De ge hele plechtigheid was spoedig afge lopen. Volgens het E.V.G.-verdrag zullen de zes landen (Frankrijk, Italië, W. Duitsland, België, Nederland en Lu xemburg) een verdedigingsgemeen schap scheppen als bijdrage aan het handhaven van de vrede. Tevens wil het verdrag de herle ving van een onafhankelijk Duits le ger voorkomen. BRITS—AMERIKAANSE GARANTIE. Na de ondertekening hebben En geland en Amerika een verklaring Acht doden eisten de straaljagers in het gehele jaar 1951. In vier maanden tijds evenwel zijn er in 1952 reeds dertien straaljagers, Gloster Meteors of Thunderjets, naar beneden getuimeld. Twee piloten brachten het er levend af. Elf jonge mensenlevens wenden vernietigd. Tot dusver heeft een officiële uit eenzetting over deze reeks van on gevallen ontbroken. Zeker, de gene raal der luchtmacht Aler heeft aan dagbladen interviews toegestaan. Hij heeft daarin gezegd dat de oorzaak zo goed als zeker geheel ligt bij de jonge piloten, die zich in de lucht tot bravourstukjes laten verleiden in ma chines, die een fantastische snelheid bezitten en die zij wellicht daardoor niet baas kunnen. Er is, volgens generaal Aler geen reden tot ongerustheid Maar over die uitlating valt toch oJ. een hartig woordje te zeggen. Als er binnen vier en twintig uur, zoals verleden week geschiedde vier toestellen worden vernie tigd met vier doden als slachtoffers, dan kan men bij de leiding van de Nederlandse luchtmacht menen, dat er geen reden tot ongerustheid be staat, maar dan zullen de gezinnen, waarvan leden straaljagers vliegen, wel degelijk ongerust worden- Zij moeten wel gaan vrezen, dat de le vens van hun dierbaren lichtvaardig op het spel worden gezet. Als er binnen de vier en twintig uur vier toestellen worden vernietigd, met vier doden als slachtoffers, dan vei-gist de heer Aler zich, als hij meent, dat de publieke opinie dit een heel normaal verschijnsel vindt. Zij wordt wel degelijk verontrust. In ho ge mate zelfs. En al weer als er zulk een reeks ongelukken gebeurt, realiseert de be lastingbetaler zich, dat dertien toe stellen in vier maanden een schade post betekenen van millioenen, terwijl vyftien honderd millioen gulden voor de defensie per jaar waarlijk al een loodzwaar offer vergenDeze be lastingbetaler vraagt zich af, of er bij de luchtmachtleiding niet licht vaardig wondt .omgegaan met men senlevens en met uitermate kostbare vliegtuigen. Op grond van dit alles lijkt het een billijk verlangen, dat de luchtmachtleiding het straalja gerprobleem op korte termijn eens in het openbaar uit de doeken doet. Daarbij zou dan grondig moeten worden nagegaan, of de straaljager- vliegers niet te vroeg alleen de lucht In worden gezonden. Of er voldoende trainings-toestellen aanwezig zijn. Of de verliezen in een redelijk tempo kunnen worden aangevuld. En vooral: of in het buitenland met de straal jagers dezelfde verontrustende erva ringen worden opgedaan. Vooral de beantwoording van deze laatste vraag is van de grootste be tekenis. Gebeurt daar hetzelfde, men zal de Nederlandse burger er dan wellicht toe kunnen brengen de reeks ongevallen te beschouwen als iets on vermijdelijks als een noodzakelijk kwaad. Gebeurt er niet hetzelfde, met an dere woorden is het aantal soortgelij ke ongevallen niet een veelvoud ginds vergeleken bij hier, dan lijkt ons een diepgaand onderzoek naar de Neder landse gang van zaken onvermijde lijk. En noodzakelijk. Terwille van de le vens der straaljagerpiloten, der pa raatheid onzer defensie en ter ge ruststelling ook van de belastingbe taler. uitgegeven om de Franse vrees voor mogelijke toekomstige uittreding van Duitsland uit de verdedigingsgemeen schap weg te nemen. De beide lan den hebben verklaard, dat iedere ac tie tegen „de integriteit of eenheid van de E.V.G." beschouwd zal wor den „als 'n bedreiging van hun eigen veiligheid". Voorts hebben Engeland en Ame rika verklaard zoveel troepen op het Europese vasteland, met inbegrip van West-Duitsland, te zullen houden als zij nodig achten voor de gemeen schappelijke verdediging van het Noord-Atlantische gebied. De veilig heid en welvaart van Berlijn en het handhaven van de positie der drie Westelijke mogendheden aldaar wor den door Engeland, Frankrijk en Amerika beschouwd als essentiële elementen voor de vrede van de vrije wereld. Iedere aanval op Berlyn zul len Frankryk, Engeland en Anjerilca beschouwen, als een aanval op hun eigen strijdkrachten, aldus de verkla ring. f BESPREKINGEN. Acheson en Eden hebben nog voor de ondertekening van gedachten ge wisseld over de oprichting van een internationaal commando voor het Midden-Oosten, in het licht van de is het 20 jaar geleden, dat het laatste gat in de Afsluit dijk werd gedicht; ...wordt de Dionne-vijfling in Canada 18 jaar. Effectenbeurs hervat vandaag noteringen Het bestuur van de Vereniging voor de Effectenhandel heeft de leden me degedeeld, dat met ingang van van daag de dagelijkse beursnoteringen te Amsterdam op de gebruikelijke wijze worden hervat. Voor nadere bijzonderheden verwij zen wij naar pagina 8. jongste Egyptische voorstellen aan Engeland. De Italiaanse premier De Gasperi heeft na de ondertekening een onder houd gehad met Eden, terwijl Ache son besprekingen voerde met Schu man. Vandaag zullen de drie Westelijke ministers van buitenlandse zaken be sprekingen voeren over problemen betreffende 't Midden-Oosten, Noord- Afrika en het Verre Oosten. BEPERKINGEN VOOR DUITSE BEWAPENINGSINDUSTRIE. Volgens tegelijk met de onderteke ning van het E.V.G.-verdrag in Bonn gepubliceerde brieven van kanselier Adenauer aan de Westelijke regerin gen verbindt West-Duitsland zich geen atoombommen of geleide pro jectielen met grote reikwijdte te zul len vervaardigen, omdat West-Duits land in een „strategisch blootgestelde positie" verkeert. Voorts zullen in West-Duitsland geen biologische en chemische wapens, niet-contactmij- nen, oorlogsschepen van meer dan 1500 ton en militaire vliegtuigen mo' gen worden gemaakt. Overste Pinto zoekt Burgess en MacLean Engels blad gaf „spionnenvanger" een opdracht In de Engelse pers wordt de laatste dagen weer met veel ophef gewag gemaakt van een nieuwe activiteit van de vroegere Nederlandse over ste Pinto, die volgens een aankondi ging van de „Daily Express" een speciale opdracht zou hebben ontvan gen om een onderzoek in te stellen naar de ongeveer een jaar geleden verdwenen Britse diplomaten Bur gess en MacLean. Aanleiding tot deze opdracht was het verschijnen van Pinto's hoek „Spionnenvanger", waarin deze zich zelf opnieuw uitgeeft voor de man, die de geallieerde autoriteiten tijdig zou hebben gewaarschuwd voor het verraad van de beruchte spion King Kong. Deze zou volgens Pinto's be wering aan de Duitsers de aanval op Arnhem hebben verraden. Deze ver klaring van Pinto wordt echter ge- loochenstraft door diens medèdeling in een rapport aan de geallieerden, dat hij op 18 September 1944 voor het eerst van King Kong hoorde. Bovendien hebben officiële Britse en Nederlandse instanties Pinto's re laas reeds lang naar het rijk der fa bels verwezen. Dit alles neemt niet weg, dat Pin to's boek in Engeland veel opgang maakt en daarin heeft de „Daily Ex press" op zijn beurt weer aanleiding gevonden om de „spionnenvanger" ook eens op onderzoek uit te sturen in de geheimzinnige zaak Burgess en MacLean, wier namen overigens door de Britse geheime dienst reeds van de lijst van vermiste personen zijn geschrapt. Met belangstelling wacht men nu af wat voor verhalen Pinto nu weer in de „Daily Express" zal opdissen. Ook Meine Pot heeft bekend Colsen en Pot: „Wij wilden overste Harjono niet doden" Ook de tweede verdachte van de overval op luit.-kolonel Harjono, Meine Pot heeft bekend zich aan de overval te hebben schuldig gemaakt- Ook zijn bedoeling was het van luit- kol. Harjono papieren te bemachti gen, waarvan men veronderstelde, dat zy in diens bezit waren. Door de belde verdachten Colsen en Pot werd ontkend, dat zij de be doeling hebben gehad luit. kol. Har jono te doden. Zij hebben verklaard, dat tijdens de worsteling een schot uit het pistool van Colsen is afgegaan. Beide verdachten zijn bij confron tatie met luit. kol. Harjono door deze laatste herkend. Het is de politie niet gebleken, dat er sprake is van medeplichtigheid van andere personen dan van de drie tot nu toe aangehoudenen, Van Del den, Spek en Arts. Het onderzoek in deze zaak duurt nog voort. GRENSCONTROLE VERSCHERPT Oost-Duitsers leggen strook van 5 km. niemandsland aan Het grensverkeer en de telefoonverbindingen tussen Oost- en West- Duitsland worden sinds Dinsdagochtend In ernstige mate gestagneerd. Ook de verbinding tussen West-Duitsland en Berlijn wordt ten zeerste bemoeilijkt door de Oost-Berlynse P.T.T., die de telefoonverbinding tussen Oost- en West-Berlyn heeft verbroken „om reparaties te kunnen ver richten". 17 telefoonverbindingen van West-Berlyn met West-Duitsland zijn afgesneden en 18 telexverbindingen tussen West-Duitsland en piaat- sen in Oost-Dnitsland, behalve met Berlyn, werden verbroken. De gealli eerde verbindingen ondervinden er geen hinder van, daar zy radiotelefo- nisch zyn. Van München en Hamburg uit was Oost-Duitsland slechts via Leipzig te bereiken en München had alleen maar radiotelefonische verbinding met W. Berlijn. Amerikaanse soldaten en leden van de Oost-Duitse volkspolitie hebben Maandag aan de zone-grens by Hof in Beieren ongeveer vyftien schoten Krachtdadig wordt een einde gemaakt aan de ongeregeldheden in het krijgsgevangenenkamp op Koje (Korea). Meer troepen, waaronder ook 'Nederlandse, worden naar het eiland gebracht om orde op zaken te stellen. Een tank van de troepen der V.N. staat op een hoog punt bjj het krijgsgevangenenkamp gereed voor actie indien opnieuw ongeregeldheden zouden uitbreken. Westerling niet in voorlopige hechtenis De Amsterdamse rechtbank, onder presidium van mr. B. de Gaay Fort man, heeft besloten Westerling, tegen wie een gerechtelijk vooronderzoek is geopend, niet in voorlopige hechte nis te nemen. De rechtbank acht geen termen aanwezig om de vordering van de officier van justitie in te wil ligen. „HET VRIJE VAN SLUIS" IN IMPASSE Herstel wachtsluis twee jaar in onderzoek bij overheid Het waterschap „Het Vrye van S luis" heeft in het afgelopen jaar voor drie millioen gulden (geleend als vlottend kapitaal) verwerkt, maar de geldpolitiek van de huidige regering maakt het onmogelyk om de vlot tende schuld op het tegenwoordige rentegamma te consolideren. Door middel van een obligatie-lening kon dit slechts met één millioen gulden geschieden; het restant van twee millioen is nog „zwevende", omdat aflos sing en rente-type onzeker zyn. Dit vernamen wy van de heer C. M. van den Broecke, dijkgraaf van „Het Vrye van Sluis", die ons dan ook verzekerde, dat het waterschap zyn enorme taak slechts zal kunnen uitvoeren, indien van regeringswege voldoende steun wordt geboden en, aldus de heer Van den Broecke, „met enige vage toezeggingen van komende en gaande ministers is niemand gebaat." Voor het herstel is door het water schap een half millioen grilden gere serveerd, maar het geval blyft sle pende. De regering heeft de zaak na melijk sinds twee jaar ln onderzoek... Hoewel het direct gevaar voor de kust wel bezworen ls, blyft het toch dringend geboden, dat de spulkom ln orde gemaakt wordt. „Het Vrije van Sluis" kan financieel echter niet vooruit, zonder een definitieve toe- zegging van de regering. „Grote werken kunnen wij niet al leen aanpakken", aldus de dijkgraaf van dit nog jonge in 1941 opge richte waterschap, dat 76 polders omvat. „Het Vrije van Sluis" heeft 800 km. aan wegen in onderhoud, waaronder talloze polder- of quar taire wegen; oorspronkelijk bestemd "oor boerenverkeer, maar nu bereden oor autobussen, tractoren en die tal loze andere, zware, moderne vervoer-, Dergelijke toezeggingen werden met name gedaan voor de bescher ming van de drie en twintig kilome ter lange zeewering, waar de woeden de Noord-Westerstormen herhaalde lijk hun vernietigende invloed op uit oefenen. Het gevaar voor ontzanding is niet gering; in de Wielingen ver dween de zogenaamde „Paarden- bank" volkomen en hier ontstond een gevaarlijk gedeelte. „Het is de taak en de plicht van de regering om hier te helpen", aldus de dijkgraaf, die mededeelde, dat de kosten van de verbeteringen aan de zeewering zeker zes a zeven mülioen gulden zullen be dragen. Tussen Groede en Nieuwvliet werd reeds een nieuwe dijk aangelegd, maar een uitermate zwak punt blijft de zeesluis bij Cadzand, daar de wachtsluis nodig om te spuien en als reserve voor de zeesluis kf not is. middelen. De heer Van den Broecke zeide het dan ook een grote onbillijk heid te achten, dat uit het wegen fonds (opbrengst wegenbelasting) niets voor quartaire wegen beschik baar wordt gesteld. Deze mening wordt gedeeld door o.a. het bestuur van de Z.L.M. In de laatste twee jaren legde het Waterschap 60' km. verharde puin- wegen aan; werd de oorlogsschade aan de duikers hersteld en konden 10.000 bomen geplant worden, waar uit de goede wil terdege blijkt. Maar om het 2500 H.A. omvattende geheel naar behoren te kunnen onderhouden, is samenwerking vereist; samenwer king tussen provincie, cultuur-techni sche dienst en waterschap, én met regeringssteun, aldus de heer Van den Broecke. VOOR DE LANDBOUW. „Er is geen waterschap in Neder land met een zo omvangrijke taak", is de mening van de dijkgraaf en dat blijkt ook wel uit de opsomming: 23 km. zeewering, 800 km. aan wegen: en 1500 km. aan waterleiding en dat in een gebied van 2500 H.A. Een ge bied, waarin naast de ontwatering, die reeds veel is verbeterd, een wa- terbeheersings-systeem nodig is om ondanks de sterk uiteenlopende lig gingen in hoogte, een weinig schom melend waterstandsniveau te krijgen. Dit is uiteraard van het grootste be lang voor de landbouw. Teneinde dit nog eens terdege naar voren te bren gen, is men voornemens om in Juni a.s. een grote vergadering te beleg gen met de landbouwende bevolking van West-Zeeuwsch-Vlaanderen, in samenwerking met de Landbouw- voorlichtingsdienst. (Zie slot pag. 2) Zes iaar gevangenisstraf geëist tegen een Pool Hij had zich willen verdrinken na poging tot moord Voor de Utrechtse rechtbank eiste de officier van justitie zes jaar ge vangenisstraf met aftrek tegen een 26-jarige Pool, woonachtig te Utrecht, wegens poging tot moord. De Pool zou aan het einde van het vorige jaar enige steken hebben toe gebracht aan een 25-jarige juffrouw, met wie hg twee jaar verkering had gehad, maar die daarna verklaard zou hebben dat zij toch niet met hem wenste te trouwen. Op een ochtend had hij een onder houd met de jonge vrouw gevraagd en haar met een scherp mes enige steken toegebracht. Verdachte zeide, dat hg zich niets kan herinneren van het gebeurde, maar twee rechercheurs verklaarden, dat vlak na het gebeurde, verdachte een volkomen samenhangend ver haal van de aanslag had gegeven. Ook bleek daaruit, dat verdachte van plan was geweest zich na de moord te verdrinken. Zuid-Koreaanse premier dient ontslag in. De Zuid-Koreaanse premier Tsjang Taik Sang heeft zijn ontslag inge diend na drie weken actie gevoerd te hebben tegen corruptie in de regering. Tsjang zou aan vrienden verteld heb ben, dat hij zou aftreden wegens wrij ving tussen aanhangers van president Syngman Rhee en leden van de na tionale vergadering die zich verzet ten tegen het aanblijven van Rhee. In gewoonlijk betrouwbare kringen is verklaard, dat Rhee het ontslag van Tsjang zal weigeren. Voorts zouden negen leden van de Zuid-Koreaanse nationale vergadering zijn gearresteerd op beschuldiging van medewerking aan een communis tisch geïnspireerd complot tegen het bewind van Syngman Rhee. Eerste zeebanket op weg naar de haven De strijd om de eerste Hollandse nieuwe zal dit jaar wel door loggers beslecht moeten worden, v;ant de twee trawlers die op het ogenblik met dis pensatie van het bedrijfschap probe ren met sleepnetten nieuwe haring te vangen, hebben maar weinig succes. De rederij deelde mede, dat het niet onwaarschijnlijk is, dat overgescha keld wordt op de vangst van verse vis en de eer dus volledig aan de loggers zal worden gegund. Inmiddels varen de jagers van de loggervloot op vol le kracht naar huis. Voorop ligt de VL 85 „Bertina". Het schip kan waar schijnlijk nog wel voor Woensdag middag met het eerste zeebanket bin nen zijn. gewisseld. Geruchten over doden en gewonden zijn van beide kanten te gengesproken. De Oost-Duitse veiligheidspolitie en de grensbewaking hebben ae grens controle verscherpt. Uitgeweken Oost-Duitsers vertel den dat de volkspolitie bezig is langs de grens een stuk niemandsland van 5 km. diepte vrij te maken. Met bull dozers en tractors ruimt men bomen en struiken op en de grens wordt scherp getrokken door grensdorpen en industrieën, onverschillig hoeveel Oost-Duitse of West-Duitse inwoners hun bestaan daardoor verliezen. Per sonen, die dit gebied willen betreden, hebben een speciale vergunning van de volkspolitie nodig. Dinsdag werden Amerikaanse en Britse militaire patrouilles op de weg van Berlyn naar Helmstedt weer door de Russen tegengehouden. Een reden hiervoor is met opgegeven. DE DRUKKERSSTAKING. De aangekondigde staking in de West-Duitse industrieën in Dinsdag middag begonnen. De drukkers heb ben in grote getale gehoor gegeven aan de stakingsoproep. Sommige kleine bladen-zijn van plan om nood- edities uit te geven. Het vakverbond heeft zich sterk gekeerd tegen de ver klaringen van de zijde van de bonds regering en de werkgeversorganisa ties, dat de staking onwettig is. Het dagelijks bestuur van de journalis tenvereniging in Rynland-Westfalen die niet is aangesloten bij de vakver eniging, heeft tegen de staking ge protesteerd en deze een „zuiver po litieke inbreuk op de persvrijheid" ge noemd. Bolswar-d ontving gratis plaatsnaamborden Onlangs bereikte de Friese gemeenten een verzoek op de plaatsnaamborden voortaan naast de officiële ook een Frie se aanduiding te geven, een ini tiatief dat o.a. door de A.N.W. B. werd geste'und. In sommige gemeenteraden strandde het voorstel op de kosten. Bols- ward was, zoals gemeld, een der eerste gemeenten, die be sloot tweetalige borden aan te brengen. Dezer dagen had het f gemeentebestuur een meeval er. Uit België ook een tweetalig land werd een brief ontvangen, waarbij int sympathie voor het besluit gra tis tweetalige borden werden aangeboden. Ze werden dank baar aanvaard en zullen in de letterlijke zin een „lichtend" voorbeeld zijn, daar ze zullen worden vervaardigd met licht gevende letters. Sigaren beneden banderolle-prijs Van heden af zal men in de sigaren winkels sigaren kunnen kopen tegen prijzen, die lager zijn dan op de ban derollen vermeld staan. De" minister van Financiën heeft daartoe name lijk voor de periode van 28 Mei tot 1 November a.s. zijn toestemming voor verleend. Het betreft hier sigaren, die voor zien zijn van de zogenaamde oude banderolle, dat is de gewone bande- rolle en de gewone accijnsring, zoals wij die tot heden hebben gekend. Daarnaast komen na 28 Mei nieu we accijnszegels in roulatie. Sigaren, die van deze nieuwe ze gels voorzien zyn mogen slechts ver kocht worden tegen de prijs, die op deze nieuwe banderolle vermeld staat. In theorie mag de winkelier voor si garen met oude banderolles de prijs eigenmachtig vaststellen. De fabri kanten hebben echter tot een unifor me en collectieve prijsverlaging be sloten en het spreekt vanzelf, dat de winkelier dit schema zal volgen. Een sigaar met een oude banderol le van 30 cent zal in het algemeen voor 26 cent verkocht worden, een sigaar, die vroeger 25 cent kostte zal nu 22 cent mogen opbrengen en een sigaar van 20 cent gaat voor cent de deur uit. VRIJ KOUD Aanvankelyk in het uiterste Zuiden van het land zwaar bewolkt met nu en dan enige regen. Overigens wisse lend bewolkt met later kans op en kele buien. Matige tot krachtige en in het Noorden van het land moge lijk nu en dan harde wind tussen West en Noord-West. Vrij koud.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1