PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Oost-Duitse vice-premier dreigt met tegenmaatregelen Afneming der koopkracht was ook in April merkbaar DE BILT Kantlijn Vandaag AAN DE GRENS BIJ PUTTE GING HET SPAANS TOE tov0 195e Jaargang-No. 113 Dagblad uitgave van ae ürma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F B den Boer. Adj. W de Pagter. Hoofdred. G. Ballintyn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, 5.45 p. kw., fr. p. p. 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 13 Mei 1952 ADVERTENTIEPRIJS 23 ct. per mm. Minimum p. advertentie 1 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1-5 regels r 1.—Iedere rceel meer 20 cent. ..Brieven ol adrea Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, tel. 2355 4 lijnen (b.g 1 of 2160) M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg Finlandstraat 2. lelef 16. Terneuzen Brouwerijb.r. 2; Zlenkzec N P. :v--rü»tr ItH) tel 26. ALS BONN ZOU TEKENEN In West-Berlijn zouden de „gevolgen" terstond duidelijk worden De Oost-Duitse vice-premier Ulbricht heeft tijdens een persconferentie in Oost-Berlyn op bijzonder felle wijze gereageerd op de op handen zijnde on dertekening van de contractuele overeenkomsten tussen Bonn en de Wes telijke mogendheden. Wanneer de West-Duitse regering er inderdaad toe zou overgaan de overeenkomsten met de Westelijke geallieerden te teke nen, zouden de gevolgen reeds de volgende dag zeer „duidelijk" in West- Berlijn te zien zijn. Er zou, althans volgens Ulbricht, een nationale verzets beweging in Duitsland ontstaan ter omverwerping van de West-Duitse re gering. Ulbricht noemde een ondertekening van de contracten een „staats greep zonder enige rechtsgeldigheid". Iedere West-Duitser, die de onderte kening steunt, zal door het volk worden geregistreerd en gestraft Deze dreigende „waarchuwing" van de Oost-Duitse vice-premier aan het adres van Bonn, ging natuurlijk vergezeld van enkele felle beschuldi gingen aan het adres van de Weste lijke verbondenen, die volgens Ul bricht geen werkelijk belang stellen in de hereniging van Duitsland, doch van verkiezingen in het gehele land de uitdrukking van de werkelijke volkswil zouden vrezen Het tekenen van de contractuele overeenkomsten zou een militaire dictatuur in West-Duitsland beteke nen. O.-Duitsland zal in elk geval de nodige maatregelen nemen om zich te beschermen tegen de „huur-soldaten", die tegen Oost-Duitsland worden op geleid. Communisten pleegden chantage Bij de vrijlating var Generaal Dodd Volgens generaal Clark, de opper bevelhebben der Ver. Naties in Ko rea, hebben de communisten chanta ge gepleegd, alvorens generaal llodd vrjj te laten. De hun gedane beloften moeten „dienovereenkomstig uitge legd" worden, aldus Clark. De nieuwe kampcommandant, gene raal Charles Colson, had „onder gro te dwang" beloofd, dat de krijgsge vangenen in het kamp op Koje niet meer „gedwongen beschermd" suller. worden. De nieuwe'commandant had toegegeven, dat er bloed was vergo ten in het kamp en beloofd te zullen trachten te voorkomen, dat iets der gelijks weer zou gebeuren. Philips heeft zijn jaarverslag over 1951 gepubliceerd. Ons commu nistische dagblad „De Waar heid" zet erboven; „Recordwinst Philips: 49 millioen gulden"! En als tweede „kop": „Inkrimping productie en ontslagen aangekondigd". Dat suggereert onberispelijk, dat de Philips-kapitalisten a-sociale dui vels zijn, die de arbeiders op straat knikkeren en zelf millioenen opslor pen. Juist daarom is het wel aardig, nog eens een paar andere cijfers te ver melden, die op markante wijze de be tekenis van het Philipsconcern voor onze nationale economie envoor ons volk demonstreren. Philips boekte een recordwinst en overweegt inkrimping van de personeelsbezetting. Het voerde zijn wereldomzet op van f 982 mil lioen in 1950 tot f1242 millioen m 1952.. De winst bedroeg f 216 millioen of 34 meer dan in 1950. Daarvan ging 81 millioen naar de fiscus, 72 millioen werd voor interest en af schrijving besteed. Vijf en twintig millioen werd gereserveerd. En 21 millioen was voor de aandeelhouders, die 12 op de gewone en 7.2 op de preferente aandelen krijgen. Als men bedenkt, dat deze wihst behaald werd met een geïnvesteerd kapitaal van f868 millioen en f 300 millioen schulden op lange termijn, dus f1172 millioen in totaal, was zij zo groot niet. Zij beloopt dan na af schrijving en belasting maar 6% Tegenover de totale omzet bedraagt de winst zelfs maar 5.1 Dat ziet er heel wat minder fraai uit En toont voldoende aan, dat, zo als' steeds, „De Waarheid" het met de waarheid niet al te nauw neemt. Het bewrjst tevens, dat liet enorme Philipsconcern een kwetsbaar bedrijf is. Een netto-winst van 5.1 có is een kleine winst voor een be drijf, dat 9 e/o van onze nationale ex port'voor zijn rekening neemt. Iedere conjunctuurschommeling kan zulk 'n winst in gevaar brengen. Dat heeft de Philips-directie blijk baar terdege ingezien en daarom heeft zij gezorgd voor een reserve van f519 millioen. Dat lijkt veel. Maar voor een bedrijf dat in totaal 99.000 man in dienst heeft en 5.1 winst maakt, is het geen overbodige luxe. Het zou een ramp zijn voor Neder land, als een Philipsconcern risico ging nemen. Trouwens: hoe zou zon der reserves een weldoordachte ex pansie mogelijk zijn? De afzetmoeilijkheden zijn voor ieder bedrijf, ook voor Philips groot. Het is daarom verstandig, dat men waakzaam en voorzichtig blijft. De Amerikaanse politiek om West- Duitsland tot een oorlogsbasis te ma ken zal echter niet eindigen bij de Oeral, zo zeide Ulbricht, maar bij Oostende. Oost-Duitsland heeft wel iswaar nog geen verdedigingskrach ten maar het zal die zeker op de been brengen zodra de overeenkom sten zijn getekend. Geallieerde vlieg tuigen zouden reeds buiten de lucht- corridor naar Berlijn vliegen om fo to's te nemen, die de weg zouden hel pen effenen voor „terreurbommen- werpers". Elke provocatie zal echter met wetenschappelijke nauwkeurig heid beantwoord worden. Ten slotte deed Ulbricht een beroep op de West-Duitse socialisten om het verzet tegen de overeenkomsten met de Westelijke geallieerden verder aan te wakkeren en protesteerde hij tégen het politioneel optreden tegen de be togers in Essen, die niets anders zou den zijn geweest dan „eenvoudige ar beiders en jonge strijders voor de vrede". Afschriften van Ulbrichts rede zijn onmiddellijk naar de kabinetszitting gestuurd, die Adenauer Maandag over de contractuele overeenkomsten hield. BLUF? Zowel in West-Berlijn als in Bonn gelooft men, dat de „gevolgen", waar over Ulbricht sprak, meer druk, mis schien een nieuwe blokkade beteke nen. West-Duitse regeringspersonen te Bonn verklaarden de rede te be schouwen als een bedreiging, waar aan niet al te veel belang moet wor den gehecht. Haringvissers in conflict met reders Zij weigeren uit te varen Sedert enige maanden worden tus sen vertegenwoordigers van de bij de Uniebonden aangesloten- haringvis sers en de reders onderhandelingen gevoerd over een herziening van de lonen. De voorstellen van de haring vissers zijn door de reders beant woord met tegenvoorstellen, welke thans door de haringvissers met bijna unanieme stemmen zjjn afgewezen. Men vreest ernstige moeilijkheden, wanneer op korte termijn geen over- eenstemming wordt bereikt. In enke le oentra van de haringvisserij heeft men de reders laten blijken, dat vlaggetjesdag 1952 niet zal doorgaan, wanneer de eisen van de haringvis sers niet worden ingewilligd. De moeilijkheden ontstonden in Februari ji. toen de Uniebonden bij de reders voorstellen indienden tot nivellering der lonen. Men wilde na melijk een zekere gelijkstelling berei ken tussen de lonen van de haring vissers, die de beter geoutilleerde schepen bemannen en de lonen van de vissers, die op kleine loggers varen. Een zeer kleine minderheid dei- ruim 3200 vissers, die bij het geschil zijn betrokken, bleek bereid met de tegen-voorstellen van de reders in te stemmen. De overige hebben te kennen gegeven, dat zij niet naar zee zullen gaan, wanneer de eisen der uniebonden niet worden ingewil ligd. Ongeveer zeshonderd bij de Alge mene Bond van Zeevarenden (een organisatie, die is aangesloten bij het onafhankelijk verbond van bedrijfs organisaties georganiseerde vissers besloten om Zaterdag niet uit te varen wanneer de reders vóór Vrij dag a.s. de eisen van de haringvis sers niet inwilligen. Duitse hulptroepen worden ontbonden De Westelijke geallieerden zijn met de Westduitse kanselier Adenauer overeengekomen, dat de Duitse hulp krachten, die in hun leger dienst doen zullen worden ontwapend en binnen twee jaar na het van kracht worden van de contractuele overeenkomsten ontbonden. De Britten, Amerikanen en Fransen hebben namelijk Duitse eenheden in dienst, die voor de be zettingsstrijdkrachten allerlei werkjes verrichten, zoals het bewaken van opslagplaatsen, chaufferen en corvee. Amerikaans,materiaal vooc Egyptische politie De Ver. Staten en Egypte hebben een overkomst ondertekend, volgens welke Amerika materiaal zal leve ren voor de verbetering van de uit rusting van de Egyptische politie. Bovendien zal een aantal Egyptische politiemensen in de Ver, Staten wor den opgeleid. Uitlevering van Westerling thans officieel gevraagd Naar wij vernemen, heeft de waar nemend hoge commissaris van Indo nesië in Nederland, mr. Soesanto Tirtoprodjo, Maandagmiddag een be zoek gebracht aan de staatssecreta ris van buitenlandse zaken, mr. N. S. Blom, waarbij de heer Soesanto het officiële Indonesische verzoek tot uitlevering van Westerling heeft overhandigd. WESTERLING BEREID ALS G7ETUIGE OP TE TREDEN Mr. A. G. Veldhuis te Naarden ,een der verdedigers van Westerling, heeft naar wij vernemen het verzoek ge kregen rechtskundige bijstand te ver lenen aan één der in Indonesië gear resteerde Nederlanders, de commis saris van politie te Bandoeng Alt- mann. Mr. Veldhuis deelde mede, dat Westerling zich in overleg met hem, bereid heeft verklaard om als het onderzoek in de zaak van de Neder landers in Indonesië niet volledig zou zijn geweest of niet voltooid kan wor den,' als getuige in Nederland hier over te worden gehoord, hetzij op verzoek van de Indonesische justitie door rechterlijke autoriteiten in Ne derland, hetzij door een commissie uit Indonesië, die naar Nederland zou komen. Minister van Justitie over „Friese kwestie" REGERINGSBELEID NIET DOORKRUIST Op vragen, die het Tweede Kamer lid de heer Seheps (PvdA) naar aan leiding van de „Friesche kwestie" had gesteld, heeft de minister van Justitie geantwoord, dat de officier van justitie te Leeuwarden inderdaad bevel heeft gegeven een huiszoeking te verrichten bij de heer F. Dijkstra aldaar in verband met de versprei ding van pamfletten en dat de secre taris van het „Striidboun Frysland frij". de heer Meerburg in arrest v/erd gesteld en enige dagen is vast gehouden. Vóór het einde van de te dezen geldende termijn werd hrj in vrijheid gesteld. De huiszoeking heeft noch rechtstreeks, noch zijdelings verband gehouden met het werpen van stenen door de ruiten der wonin gen van just'tiële autoriteiten. Het komt de minister voor, dat het ontreden van de officier van justitie niet kan worden beschouwd als een doorkruising van het regeringsbeleid. Tsjechische minister „weggezuiverd" De Tsjecho-Slovvaakse minister van buitenlandse zaken Nozek, de laatste minister, die nog afkomstig was uit de destijds in Londen zetelende re gering, is plotseling spoorloos ver dwenen. aldus wordt uit Praag ge meld. Men vreest, dat hij het slacht offer van een „zuivering" is gewor- is het 250 jaar geleden, dat mgr. P. Codde, aposto lisch vicaris van de Holland se missie wegens zfjn Janso- nistische gezindheid door paus Clemens XI werd geschorst en later uit zQn ambt ontzet, het geen het eigenlijke begin was van de scheiding in ons land tussen de Oud-Katholieken en de Rooms-Katholieken. Mossadeq eind dezer maand naar Den Haag. Mossadeq komt eind dezer maand naar Den Haag, teneinde voor het internationaal gerechthof het Perzi sche standpunt te verdedigen in de zaak van de Anglo Iranian". In Perzische kringen wordt 6 Juni als datum genoemd van de mondelin ge behandeling van deze zaak. Ridgway naar Amerika vertrokken Generaal Ridgway is Maandag na een officieel ..heldenafscheid" uit Ja pan naar de Ver. Staten vertrokken. Slechts weinig Japanners hadden zich opgesteld langs de 16 km. lange route van Ridgway's woning naar het vliegveld Haneda. Met oen K-L.M.-lijntoestel arriveerden Maandagmiddag de speler* en offi cials van de Zweedse nationals voetbalploeg, die Woensdag te Amsterdam een wedstrijd speelt tegen het Nederlandse elftal. Het gezelschap na de aankomst op Schiphol. Derde van links: Hansson (rechtshalf): zesde van links: Svensson (doelverdediger)achtste van links, gedeeltelijk zichtbaar: Weeterberg (midvoor)negendp van links: Lindh (linkshalf); in het mid- dwi, met hoed: Samuelsson (rechtsachter). Geheel rechts: Nillson (spil en aanvoerder); derde van rechts: Loefgren, met lioed (rechtsbinnen); zesde van rechts: Andersson (linksachter): zevende van rechts: Sandberg (links buiten); achtste van rechts: Brodd (linksbinnen). De elfde voetballer, Kaa- berg, is op de foto niet zichtbaar. TWEEMAAL ONTSNAPT Spanjaarden leverden vuurgevecht met de kommiezen In het dorpje Putte aan de weg van Bergen op Zoom naar Antwerpen is het 't afgelopen weekeinde weer heet toegegaan. Ditmaal waren het b(j hoge uitzondering echter geen smokkelaars, die in het grensplaatsje beroe ring te weeg brachten, doch zes Spanjaarden, die illegaal ons land wilden binuen komen en die met Zuidelijk temperament gebruik maakten van de vuurwapens, welke zij veiligheidshalve maar hadden meegenomen. Het zestal liep enige dienstdoende kommiezen tegen het lijf en prompt ontstond een vinnig handgemeen, waarbij van beide zijden enkele scho- te werden gelost. Drie Spanjolen wis- :en de wrik te nemen, maar hun ka meraden konden met behulp van de inmiddels aangerukte douane-verster king gegrepen worden. Eén hunner was het met deze arrestatie niet eens en wilde een kommies met zijn wa pen te lijf gaan, doch deze wist de re volver uit des Spanjaards hand te slaan. Het edele drietal werd opgeslo ten in een cel van de Rijkspolitie te Putte en de volgende dag werden twee hunner na verhoor weer over de Belgische grens gezet. De derde, die de kommies had willen slaan, werd vastgehouden. 's Nachts verzon hij een list om vrij te komen, Zondagavond vroeg hij de dienstdoende wachthmeester water om zich te wassen en toen deze met een emmer terugkeerde, ontstond een vuistgevecht, waarbij de Spanjaard de wachthmeester tegen de grond sloeg en de benen nam. Direct werd de achtervolging ingezet, doch vluchteling wist, klimmend over schuttingen en muren en rennend door tuinen, te ontkomen. Maandagmiddag ontdekte een mare- chaussée de Zuiderling op een akker bij Putte. Hij gaf de ontsnapte arres tant bevel stil te blijven staan, doch deze gehoorzaamde niet en ander maal ontstond een vuurgevecht, waarbij de man weer kans zag te ont snappen. Het gelukte de politieman tenslotte hem toch te grijpen en thans bestudeert de Spanjaard voor de tweede maal de kale muren van de cel. De commissie voor Verkeer en Wa terstaat uit de Tweede Kamer, aange vuld met enkele andere Kamerleden, zal Donderdag a.s. een bezoek brengen aan de Noordoostpolder. ECONOMISCHE KRONIEK VAN ZEELAND Goede verwachtingen van het zomer-toerisme In onze Jnnuari.kroniek wezen wij op het doorwerken van de afneming in koopkracht. Deze is In enkele branches begonnen en breidt zich als een olie-vlek over onze economie uit. Het omgekeerde „Korea-effect", de de- perssie in de bouwnijverheid, de seizoenswerkeloosheid in de landbouw, de dolbewuste daling van lonen en investeringen als gevolg van de Regerings- politiek en de vertraging in de plaatsing van defensie-orders hebben onze betalingsbalans gezonder gemaakt ten koste van het binnenlandse ver bruik. Zolang onze moderne volkshuishouding bestaat 70 80 jaar heeft zich een dergelijk crisis verschijnsel in tweede instantie meedege- deeld aan een der bclangrjjksté verbruikssectorende textiel-industrie. En zo zjjn wjj terecht gekomen in onze provincie. In Zeeuwsch-Vlaanderen werken in deze branche 2500 arbeidskrach ten in 25 fabrieken, t.w. 14 breigoe- derenfabrieken, 3 stoffemveverijen en 8 tapijtfabrieken. Reeds heeft men verschillende wachtgeldregelingen getroffen. Sedert de devaluatie in het najaar van 1949 zijn vele Belgische arbeidskrachten afgevloeid. Men koestert de hoop, dat de ingetreden daling in de wolprijzen eerlang de kooplust weer zal prikkelen. De spie- gelglasfabriek te Sas van Gent heeft eveneens door bedrijfsslapte en naar het heet door rationalisatie van het productie-proces een vijftigtal werknemers moeten ontslaan die gelukkig snel elders in deze nijvere plaats werk konden vinden. Daaruit blijkt weer eens, hoe goed men in deze streek huizen kan gebruiken. Vooral aan vakmensen is er groot gebrek. Wat in dit verband onze technische scholen presteren is boven alle lof verheven. De nieuwe schooi die in de afgelopen maand in Oost burg werd geopend, geeft dan ook alle reden tot voldoening. Wij hopen dat zij spoedig een kopklasse-oplei- ding voor landbouwwerktuigen zal krijgen. De technische scholen in Middelburg en Vlissingen kunnen een groeiende belangstelling voor de metaalvakken constateren Van de 492 en 253 leerlingen, die deze scho len tellen komen er resp. 333 en 127 niet uit de plaatsen waar zij gevestigd zijn. Zij voorzien dus wel in een streekbehoefte. De Vlissingse am bachtsscholieren waren zelfs uit 28 plaatsen afkomstig. DE LANDBOUW. De landbouw zette ook in Apiil zijn speurwerk voort. Het Instituut voor Rationele Suikerproductie experimen teerde op een proefbedrijf te Zaam- slag. Daarbij bleek, dat de boeren over het algemeen te veel stikstof aan de suikerbieten toevoegen. He: financiële nadeel, dat hieruit voort spruit. beloopt vaak enige honderden guldens per ha. In totaal is dit dus een millioenen-affaire. Hiertegen we gen de kosten van het experimente- uit te voeren en te financieren wer ken. Dc Rijksbijdrage voor de herstel- kosten is nog steeds niet vastgesteld. Men gaat thans maximaal 1 mihi oen lenen voor zes strandhoofden op het Zuiderstrand van de Noordwate ring en ter dekking van de kapi taalsdienst 1952. Op de duur zal me-, bovendien ook in de Zuidwatering zinkstukken moeten plaatsen. De Brede Watering bewesten Yerseke zit eveneens op hoge polderlasten. De Z.L.M. wees op de steeds hogere on derhoudskosten van polder- of kwa>- taire wegen, nu het verkeer over de weg steeds intenser wordt. Het pier. werd gevoerd voor subsidie, omdat niet alleen de landbouw dit alles moet dragen. Zoals bij vele grond stoffen is ook op de vlasmarkt een dieptepunt bereikt. Het lint, dat ia December j.l. 4.50 per kg. kost te, noteert thans 2.80 a 3. Ook in de agrarische sector is het dus niet alles goud wat blinkt. DE TUINBOUW. De tuinbouw, gesteund door zijn uitstekende voorlichtingsdienst, roert zich ook flnk. In Heinkenszand heeft men plannen om op grote schaal de bloembollenteelt aan te pakken. De grond schijnt daar zeer goed geschikt voor te zgn. Voor Walcheren openen zich perspectieven in de teelt van een bloemkoolsoort, die op koude grond kan overwinteren en toch de kasplanten vóór is. Het merkwaar digè is, dat dit alleeen op dit eiland mogelijk is door de zachte winters en de weinig optredende nachtvorst. In 1951 bedroeg de oogst 250.0C0 bloemkolen. Voor 1952 hoopt men od 1 millioen Tot op heden is deze soort (brocoli) veelal geïmporteerd uit Frankrijk en Italië. Ons „zeekli maat" geeft dus niet altijd reden tpt klagen. Het aantrekkelijke van de laatste vondst is dat men hiermee vooral de eigen markt voorziet. Afzet in het buitenland is immers zeer conjunc tuur-gevoelig. Engeland bijv. wil dit belast te worden met de post voor onderhoud en beschermng De Polder Walcheren heeft een zorgelijk jaar achter ach. Er zijn voorts nog vele van 1952 wordt de import van deze producten met 75 verminderd. (Vervoig op pag. 2) K.L.M. moet haar vliegdiensten beperken Tegelijk met de andere maatschappijen Mc( liet oog op het tekort aan vliegtuigbenzinc ontstaan door sta kingen in de petroleumindustrie.In de Ver Staten, heeft een aantal rege ringen voorzorgsmaatregelen getrof fen. Als gevolg daarvan zullen dc luchtvaartmaatschappijen haar diensten in onderling gelijke mate moeten inkrimpen, hetgeen in vele gevallen zal neerkomen op een be perking van 50%. De K.L.M. zal van Woensdag 14 Mei af op de meeste van haar lijnen het aantal diensten sterk moeten in krimpen. Ook voor passagiers, die reeds plaatsen hebben besproken, zullen veranderingen onvermijdelijk zijn. Het is noodzakelijk, dat deze reizigers zich met de reisbureaus en de K.L.M.-passagekantoren in ver binding stellen. De luchtvaartmaatschappijen zullen alles in het werk stellen om de ge volgen zoveel mogelijk te beperken en; zodra de omstandigheden zulks toelaten, op de normale dienstuitvoe ring terug te keren. "V Gedraag U bescheiden „Gedraagt U bescheiden, want de Nederlanders hebben on schuldig veel geleden". Aldus luidt het advies, dat Duitse toeristen, die Nederland bezoe ken. door luidsprekers in toeristentremen wordt gegeven. .Gedraagt U bescheiden, opdat de Nederlanders niet zeggen, dat de Duitsers net eender zijn als tijdens de oorlog". Men verwacht, dat een groot aantal Duitsers.dit jaai* Ne- ^derian^^al^bezoekem^^^^ Werkloze leefde er goed van In 18 maanden voor f 70.000 aan boeken ontvreemd. Onlangs arresteerde de Haagse politic de 42-jarige vertegenwoordi ger If. L. uit Amsterdam wegens diefstal van een aantal boeken. Het onderzoek heeft thans aan het licht gebracht, dat L. anderhalf jaar heeft geleefd van de opbrengst van gesto len boeken. In de laatste 18 maan den moet h\j voor ongeveer 70.000 gulden aan boeken hebben ont vreemd. die werkloos was, heeft er met zijn gezin goed van geleefd. Per week had hij 150.- nodig voor zijn levens onderhoud. Om dit bedrag .te berei ken moest hij zeker voor 6 700 gul den per week boeken stelen, want hij kreeg slechts een kwart van de win kelprijs. L. had vooral belangstelling voor standaardwerken en encyclopaedieën. Hij heeft o.m. „geopereerd in Den Haag, Rotterdam, Hilversum en Alk maar. Tegen verscheidene handelaren in tweedenandsboeken is in verband met deze zaak procei maakt wegens heling. VERWACHT: BIJNA OVERAL DROOG Geldig tot Dinsdagavond. Vrij veel bewolking. Op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind uit Westelijke richiüi- gen. Iets lagere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1