PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Gratis vervoer over Westerschelde loopt ten einde Eisenhower waarschuwt tegen vermindering van militaire steun D£ BILT Kantlijn KRIJGSGEVANGENEN HOUDEN GENERAAL IN GIJZELING VERWACHT: 195e Jaargang-No. 110 Dagblad uitgave van de ürma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintjjn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. t 5.70 per kw. Losse nummer» 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 9 Mei 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie f3.— lng. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels; van 1—5 regel» f L—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 339300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllssingen Walstr. 38—60, teL 2335 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160) M'burg Londense Kaai 29, teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel 2473 (b.g.g. 2228); Oostburg: Flnlandstraat 2, telef. 16. Terneuzen: Brouwerljstr. 2; Zlerikzee N. Bogerdstr t 100 teL 26. OPBOUW VAN WESTERSE DEFENSIE ZOU IN GEVAAR KOMEN Ook Truman maakt zich ongerust De Atlantische opperbevelhebber in Europa, generaal Eisenhower, heeft volkomen duidelijk", schrijft Eisenhower, „dat 'n vermindering van de voor tegen nieuwe verminderingen van de buitenlandse hulpverlening. „Het is volkomen duidelijk'schrijft Eisenhower, dat een vermindering van de voor het militaire hulpprogramma aangevraagde gelden met een milliard dollar grote invloed zal hebben op de uitvoering er van. Zou het Congres het aan. gevraagde bedrag van 7900 millioen dollar nog verder verminderen, dan zou een drastische herziening van het gehele Amerikaanse hulpverlenings programma noodzakelijk zyn. Dit zou de voorgenomen opbouw der Wes terse defensie in gevaar kunnen brengen", aldus Eisenhower. President Truman, die gisteren zijn 68e verjaardag vierde, heeft op zijn wekelijkse persconferentie eveneens zijn ongerustheid uitgesproken over de vermindering door het Congres van de aangevraagde gelden voor het hulp verleningsprogramma. Truman ging zelfs zover, dat hij sprak van recht streekse hulpverlening aan Stalin. „Doch indien Amerika voort kan gaan met het uitvoeren van de pro gramma's voor de landsverdediging en de wederzijdse beveiliging en met het nemen van maatregelen om be tere economische -toestanden in de wereld te doen ontstaan, zal er geen derde wereldoorlog zijn", aldus Tru- Weer heeft Zeeland een ministe rieel bezoek achter de rug, ditmaal van de minister van Verkeer en Waterstaat. Wat wij des tijds, toen het tarief voor autovervoer op de veren over de Wester-Schelde werd ingevoerd, reeds voorspeld heb ben, blijkt bewaarheid te worden. Dat is het sensationele resultaat van dit bezoek. Voortaan zal het perso nenvervoer niet meer gratis zijn, ter wijl ook voor rijwielen e.d. zal moe ten worden betaald. Het volledige vooroorlogse tarief zal worden her steld. Opmerkelijk is, dat het bericht van de invoering der volledige veertarie- ven voor Zeeuwsch Vlaanderen een volslagen verrassing was die daar groot opzien heeft gebaard. Men ver wonderde zich er over, dat het pro vinciaal bestuur óver deze naar men ons zeide blijkbaar reeds te voren aanhangig gemaakte kwestie, geen overleg met ae gemeentebestu ren heeft gepleegd. Voor het personenvervoer zal een soort bus- of spoorwegtarief gelden, voor auto's de prijs, die het rijden zou kosten over de afstand, die per veerboot wordt afgelegd. Dit betekent zeer vermoedelijk een verhoging van het thans geldende ta rief. Het lijdt geen twijfel, of de invoe ring der tarieven zal op de drukte aan boord der veerschepen van in vloed blijken te zijn. Het is niet uitgesloten, dat de trek van fietsers naar Zeeuwsch-Vlaande-. ren en vandaar naar Walcheren heel wat minder groot zal worden, als zo iets een gezin op een behoorlijk be drag komt te staanAls dat zo is, zullen degenen, die van het toeris me moeten leven, het in him beurzen voelen. Helaas betekent het invoeren dei- volledige tarieven niet, dat met spoed zodanige technische wer ken zullen worden uitgevoerd, dat in de toekomst de ernstige stagnatie in de veerdiensten op topdagen tot het verleden zal behoren. Met nadruk werd zulks door de hoofdingenieur-directeur van Rijks waterstaat in Zeeland verklaard. Het gaat dus neerkomen op meer betalen, zonder verbeteringen als te genwicht, iets wat wij betreuren, ook al is het waar, dat de tarieven het exploitatietekort niet opheffen. Tegenover dit sombere nieuws staat, dat de provincie de exploitatie van de Zeeuwse veerdiensten in eigen handen houdt. Dit is een voor Zeeland belangrijk feit. Onverbrekelijk zijn deze veerdiensten aan Zeeland zelf verbonden, zij vormen een deel van Zeeland zelf, van het karakteristieke van deze provincie. En dat is dan tenminste een licht punt in dit veerdienstnieuws. De Polder Walcheren zal de minis ter wel dankbaar zijn voor de vrij positieve toezegging van hulp in zijn financiële nood. Met name daar de provincie geen precedent kan scheppen door steun verlening, nu deze polder zo lang mo gelijk tracht aan een calamiteusver- klaring te ontkomen. Laat ons hopen, dat de hulp. daar de noodtoestand moet worden verklaard uit oorzaken buiten de schuld van het polderbe stuur (zoals inundatie, duinafslag enz.), afdoende zal zijn en dat de ma te van steun, waarover de minister in het vage bleef, verheugend groot zal blijken. Voor Schouwen deed de minister de verblijdende toezegging, dat constructief medegedacht wordt in de richting van een boot met kop- lading op het veer Anna Jaeobapolder Zijpe. Even teleurstellend zal het zyn voor de Noord-Bevelanders, dat de kwestie van een betere verbinding voor dit eiland zelfs niet werd aan geroerd Jammer. Tenslotte was het vlammen de pleidooi, dat het gemeente bestuur van Vlissingen weer ge houden heeft voor terugkeer van de Stoomvaart Maatschappij „Zeeland" man, die hoopte, dat al deze zaken verwezenlijkt konden worden en dat de wereld op die wijze een algemene en duurzame vrede zal krijgen. VEEL REIZEN. Er werden Truman vele vragen ge steld over zijn voornemens na het be ëindigen van zijn presidentschap. Hij zeide, dat hij veel zou gaan reizen en nu „eens te gaan doen waar hij zin in heeft". Ook verklaarde hij de nieu we president te zullen steunen, „het geen slechts de plicht is van iedere Amerikaanse burger". Malik verwerpt Amerikaans De Sowjet-Unie heeft Donderdag het Amerikaanse, uit zes punten be staande, plan voor ontwapening ver worpen en verklaard dat slechts het Sowjet-Russische plan voor het ver bod van atomische wapens bruikbaar is. Malik deelde de ontwapenings commissie van de Ver. Naties meae, dat de Ver. Staten, geholpen door Engeland en Frankrijk, trachten een telling van bewapening in de gehele wereld door te drijven in plaats van te beginnen met een verbod van ato mische wapens. Hij hei-haalde opnieuw de beschul digingen dat de Ver. Naties in Korea iruik maken van bacteriologische oorlogvoering. Dr. H. M. Hirschfeld vroeg ontslag. ALS REGERINGSCOMMISSARIS VOOR ECONOMISCHE EN MILITAIRE HULP. Naar wij vernemen, heeft dr. H. M. Hirschfeld, regeringscommissaris voor het economische en militaire hulpprogramma reeds enige tijd ge leden aan de regering de wens te ken nen gegeven binnenkort zijn functie neer te leggen. In afwachting van een regeling voor de vervulling dezer functie zal dr. Hirschfeld op verzoek van de regering nog gedurende enige tijd zijn taak blijven vervullen. Hel ministerieel bezoek aan Zeeiand. Minister H. H. Wemmers en zijn gezelschap brachten, nadat Donderdagmorgen in de Staten zaal te Middelburg het ge meentebestuur van Vlissingen was ontvangen, een bezoek aan het Polderhuis van de Polder Walcheren, waar het dagelijks bestuur onder leiding van mr. dr. R. W. Graaf van Lynden de bezoekers ontving. De voorzit ter lichtte de moeilijkheden van de polder toe en ir. A. G. Wiers- ma gaf een technische toelich ting. Daarna werd naar Westka- pelle gereden, waar de afslag van de duinen en de nieuwe dijk werden bekeken. Het ge meentebestuur was aanwezig. Te Oostkapelle werd even eens de duinafslag bekeken en de bedreiging van 'het water wingebied der waterleiding. Het gemeentebestuur van Oostkapelle bood in het ge meentehuis een koffiemaaltijd aan, waarbij burgemeester F. G. Sprenger een begroetingswoord sprak. Te Breskens bezichtigde de minister de waterstaatswerken, die daar op het ogenblik in uitvoering zijn. Het gemeente bestuur van Breskens was hier bij aanwezig. Tenslotte werd naar Térneuzen gereden, waar met het gemeentebestuur belan gen van Terneuzen werden be sproken en de "thee werd ge bruikt in Hotel Rotterdam. Be sloten werd met een persconfe rentie, waarna het gezelschap zich per auto naar 's Gravenha- ^ge begaf. naar de Scheldestad van groot be lang. Dat de minister een conferentie op korte termijn toezegde is ongetwij feld een succes voor Vlissingen. Het betekent echter tevens, dat men in Juni practisch de laatste kans krflgt om de dagdienst werkelijk te rug te krijgen. En laatste kansen zijn altijd pijnlijke dingen. Laat ons het beste voor Vlissingen hopen. Mocht het zo uitvallen, dat de vlaggen uit kunnen, met hoeveel dankbaarheid zal dan in Zeeland wor den teruggedacht aan dit bezoek van minister Wemmers, dat zoveel be langwekkend nieuws opleverde! Eva Peron werd „geestelijk hoofd van de natie". Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van Eva Peron, de echt genote van het Argentijnse staats hoofd, hebben beide huizen van het parlement haar op een speciale ver gadering uitgeroepen tot „geestelijk hoofd van de natie". Juan Peron kreeg de titel van „bevrijder van de natie", een titel, die tot nu toe slechts gebruikt werd voor generaal José de San Martin, die aan het begin van de vorige eeuw de Spanjaarden verdreef. Zuidafrikaanse Volksraad vergaderde 30 uur achtereen Instelling van een parlementair hooggerechtshof aangenomen. De Zuid-Afrikaanse premier, drfD. Malan, heeft zich bij de behandeling in de Volksraad van het regerings wetsontwerp tot instelling van een parlementair hooggerechtshof bereid getoond tot een compromis over de kwestie van het kleurlingenstem recht, aldus meldt de „Daily Tele graph". Malan zei dat het voor de regering zeer wel mogelijk zou zijn om met de rechtervleugel van de verenigde partij over het kleurlingen- stemrecht besprekingen te-voeren. De Volksraad heeft na 30 uren ach tereen vergaderd te hebben, Donder dagavond het regelingswetsontwerp tot instelling van een parlementair hooggerechtshof met 79 tegen 65 stemmen in tweede lezing aangeno men. Agrarische jaarbeurs was een succes. De agrarische jaarbeurs te Utrecht, welke Woensdag werd gesloten, is een groot succes geworden. De di-' recteur van de jaarbeurs, mr. J. Mi- lius, deelde mede, dat het gemiddel- dagbezoek van rond 10.000 be langstellenden ver boven de verwach tingen was. Ook het zakelijke ge deelte kan volkomen geslaagd wor den genoemd. Er "kwamen enkele duizenden buitenlanders uit niet min der dan 26 landen. Op de zuivelafde- ling zq'n grote zaken gedaan. Het be zoek aan de tentoonstelling „Woning en kleding voor ons" en aan de kle- dingshows was zo groot, dat besloten is de expositie tot 14 Mei te verlen gen en ook in de avonduren open te stellen. Op de landbouwbeurs was de grote vooruitgang in de opbouw van een eigen Nederlandse landbouwwerktui genindustrie opmerkelijk. Ook hier zijn goede zaken gedaan. Mr. Milius kon vaststellen, dat er geen reden is de agrarische beurzen weer te doen samengaan met de al gemene beurs. Ratten regeren Marion. (Van onze correspondent in Kaapstad) Van het eiland Marion, waar slechts een klein aantal mensen een een zaam leven leeft, zijn radiografische noodseinen opgevangen: „Stuur ons de grootste katten, die ge in Zuid- Afrika vinden kunt, de ratten rege ren ons eiland!" Een nader onderzoek heeft aangetoond, dat het eiland ge teisterd wordt door een ware ratten- plaag. De dieren zijn zo brutaal ge worden. dat ze de mensen aanvallen en de vijftien katten, die het eiland rijk is zijn allemaal over hun zenu wen héén. Zij kruipen weg in de uiter ste hoekjes der huizen of zitten klaag lijk miauwend op de daken. Het fregat „Tra .vaal" is thans .an Durban uitgevaren met een aantal kolossale katers aan boord, die de vererende opdracht hebben grote schoonmaak te houden. (Nadruk verboden) NIEUWE ONLUSTEN OP EILAND KOJE Verbondenen voerden hevigste luchtaanval van Koreaanse oorlog uit. In de kampen voor krijgsgevangenen op het eiland Koje, ten zuid-Aes- v4'ii van Poesan, is het opnieuw tot ongeregeldheden gekomen. Nadat op i8 Februari en 13 Maart j.l. de communistische krijgsgevangenen in verzet kwamen en hun bewakers aanvielen, waarbij doden en gewonden vielen, hebben zij thans dr- kampcommandant, brigade-generaal Dodd gevangen genomen en hem in gijzeling gezet. Generaal Dodd werd, toen hij sa men met een andere officier bij de .:ingen voerde met communistische leiders, zonder waarschuwing gegre- Geniaskerde Engelse vrouwen demonstreren in de Londense straten voor gelijke betaling van vrouwen en mannen. Zy zijn op weg van Charing Cross naar Piccadilly. Vandaag wordt in het kader van deze campagne „Justice for Women" genaamd, een grote vergadering belegd in Central Hall, Westminster, waar verscliillehde vrouwelijke parlementsleden het woord zullen voeren. Besteller van postkantoor in Laren gearresteerd. Op het postkantoor in Laren zou den wederom onregelmatigheden zijn gepleegd. Woensdagmiddag is de re cherche overgegaan tot de arrestatie van een lid van het bestellend perso neel. Naar verluidt zouden de onre gelmatigheden betrekking hebben op de poststukken van de legerplaats kamp Laren. De besteller is in arrest gesteld. Rode Kruis-onderscheidingen Ter gelegenheid van de verjaardag van H. M. de Koningin heeft het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis een aantal onderschei dingen verleend. Een aantal van de ze onderscheidingen is Donderdag middag ter gelegenheid van de Int Rode Kruisdag uitgereikt. Twee Amsterdammers per auto naar Kaapstad Twee Amsterdamse vrijgezel lën. de 25-jarige Karei Kramer en de 28- jarige Jan Helms, gaan met een le- gervrachtwagen. die zij voor dat doel omgebouwd hebben, een reis maken naar Kaapstad. Zy hebben zich ter dege voorbereid op deze 18.000 km lange reis en zich verzekerd van de daadwerkelijke steun van diverse grote bedryven. Namens de burgemeester van Am sterdam ontvingen ,zij Donderdag diens verrekijker van mr. Mijksenaar, chef van het gemeentelijk bureau peis en propaganda. Zij zullen talrij ke geschenken meenemen voor Afri kaanse opperhoofden en brieven van de Amsterdamse burgemeester voor ambtgenoten in diverse steden. HET BEZOEK VAN MINISTER WEMMERS Provincie houdt exploitatie der veer diensten. Nog geen tweede 'fuik in Breskens Polder Walcheren zal steun krijgen. Het tweedaagse bezoek van de minister van Verkeer en Waterstaat aan Zeeland is besloten met een weinig minder dan sensationele mededeling tij dens een te Terneuzen Donderdagmiddag gehouden persconferentie, welke mededeling in Zeeland wel niet met onverdeelde vreugde zal worden ont vangen. Minister H. H. Wemmers verklaarde namelijk aan Gedeputeerde Staten te hebben bericht, „dat het de wens der regering is, weer te komen tot we derinvoering van een volledig tarief voor de veerdiensten op de Wester schelde". Hierdoor zal de toestand van vóór 1945 worden hersteld en voort aan zullen duo ook personen en rijwielen met een tarief worden belast. Met Gedeputeerde Staten is afgesproken, dat voorstellen van de regering om op deze wijze tot vermindering van het exploitatietekort op de Provin ciale Stoombootdiensten te komen, zo spoedig mogelijk by Gedeputeerde Staten zullen worden ingediend. Deze zullen zich daarover dan nader be raden. Minister Wemmers voegde eraan toe, dat de invoering van de volledige tarieven berust op het feit, dat, terwijl het exploitatietekort in 1938/39 rond f 200.000 bedroeg, dit thans gestegen is tot rond f 2.500.000 in 1952. Wanneer een verdeling der kosten tussen Rijk en Provincie op voor het RUk bevredigende wijze kan worden bereikt, heeft de regering er geen be zwaar tegen, dat de exploitatie van de veerdiensten in Zeeland in handen blijft der provincie. Op een vraag, of de wederinvoering der volledige tarieven tevens zal be tekenen, dat dan met spoed maatre- Elen worden getroffen om de her- alde stagnatie, waarover zoveel klachten plegen te rijzen, verleden tijd te maken, antwoordde de minis ter, dat de situatie in ieder geval on der ogen zal worden gezien. Ir. Th. Heyblom, hoof dir.-directeur van de Rijkswaterstaat voor Zeeland, lichtte hierna toe, dat invoering der tarieven betekent, dat nog slechts een gedeelte der tekorten wordt ge dekt. Er komen dos geen bedragen vrij om grote werken uit te voeren. 3Ien mag niet verwachten, dat in grijpende maatregelen zullen worden genomen om bijvoorbeeld een mll- iloenenwerk als de op zichzelf nood zakelijke tweede fuik in Breskens, met spoed uit te voeren. De minister verzachtte deze teleur stellende mededeling met de verkla ring, dat nu men de verkeerssituatie te Breskens onder de ioupe ueeft ge nomen, men in ieder geval overtuigd is, dat een tweede fuik in Breskens er komen moet. Hij hoopte op de ko mende begroting voor 1953 meer armslag te hebben voor bet uitvoeren van dergelijke werken. De tarieven zullen zo spoedig mo gelijk worden ingevoerd. De klasse- mdeling voor passagiers zal worden gehandhaafd. De tarieven zullen practisch gelijk zijn voor personenvervoer aan de spoorwegtarieven over de af te leg gen afstand, voor auto's aan de kos ten, die bij wegtransport over deze afstand zouden moeten worden bere kend. Uitdrukkelijk verklaarde de minis ter, dat de tarieven geen sluitpost zullen worden. Slechts een derde deel van de totale kosten der Zeeuwse veerdiensten zal door deze tarieven worden gedekt. VLISSINGEN Minister Wemmers verklaarde ver der, dat het gemeentebestuur van Vlissingen van zijn bezoek gebruik had gemaakt om nog eens uiting te feven aan zijn verlangen, dat de toomvaart Maatschappy Zeeland met haar Dagdienst op Engeland naar Vlissingen zal terugkeren. In verband hiermede is besloten, dat in Juni een bespreking zal wor den gehouden, waaraan zal worden deelgenomen door de minister van Verkeer en Waterstaat, door Gede- Euteerde Staten van Zeeland, door et gemeentebestuur van Vlissingen en de directie van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland om dit pro bleem nogmaals grondig onder ogen te zien. POLDER WALCHEREN HEEFT STEUN NODIG. Donderdagmorgen, zo vervolgd* minister Wemmers, zijn de moeilijk heden. waarvoor de Polder Walche ren zich gesteld ziet in verband met pen en door dc gevangenen binnen de omnelning gevoerd. De andere of ficier wist te ontsnappen. Het achtste leger neeft een briefje van Dodd ontvangen, waarin hij ver klaarde ongedeerd te zijn. Pogingen om tot onderhandelingen over vryla- ting van de generaal te komen zijn tot nu toe op niets uitgelopen. De toestand in het kamp is nog onrustig. HEVIGE LUCHTAANVAL Geallieerde vliegtuigen hebben Donderdag de hevigste aanval van de gehele Koreaanse oorlog uitgevoerd. Het doelwit was Soean, 45 kilometer ten zuiden van Pjongjang, waar de communisten reusachtige voorraden hadden opgeslagen. Tonnen spring stoften en een zeer grote hoeveelheid napalm zijn boven het doelwit uitge worpen. Een woordvoerder van het achtste Amerikaanse leger heeft medege deeld dat Chinese infanteristen in de laatste tijd met behulp van slingers stenen werpen op linies der Verbon denen. Bij een dergelijke gelegenheid is daaraan een einde gemaakt door het stenen slingeren met mortiervuur te beantwoorden. De afgevaardigden te Pan Moen Djon zijn Donderdag voor het eerst na zeven besloten vergaderingen in het openbaar bijeen gekomen. Beide partijen verklaarden op deze vergade ring van 18 minuten, dat zij niet van hun standpunt ten aanzien van het uitwisselen van krijgsgevangenen zouden afwijken. Vandaag parafering verdrag inzake Europese leger. Het Franse ministerie van buiten landse zaken heeft meegedeeld, dat deskundigen uit Frankrijk, Italië, West-Duitsland en de drie Benelux- Uindên vandaag het verdrag inzake het Europese leger zullen paraferen. Het verdrag, dat nog niet is vol tooid, zal dan voor een laatste be studering aan de regeringen des zes landen worden gezonden. De zes mi nisters van buitenlandse zaken zul len, naar verwacht wordt, ongeveer 20 Mei bijeenkomen om die punten te bespreken, waarover de deskun digen nog geen overeenstemming hebben bereikt. Deze punten zyn o. m.: de positie van Saai-land binnen het Europese leger; de duur van het verdrag en de zetel van het defen siecommissariaat, de parlementaire -ergadering en het hof van justitie. Indien de nieuwe contractuele over eenkomsten met West-Duitsland te gen genoemde datum zijn getekend, zullen de zes ministers het verdrag betreffende de Europese verdedi gingsgemeenschap ondertekenen. BIJ EEN EVENTUELE AANVAL. De deelnemers aan de E.V.G. zullen een gezamenlijke land-, zee- en lucht macht onder een gezamenlijke gene rale staf en één commando samenbren gen. Een aanval op een der leden van de E.V.G. zal beschouwd worden als een aanval op allen. Voorts zullen de E.V.G. en Engeland, en de E.V.G. en de N.A.T.O. waarvan alle E.V.G.-le- den behalve West-Duitsland lid zijn elkander bijstaan tegen iedere aan val van buitenaf. Om te voorkomen, dat een toekom stige regering van een verenigd Duits land zich uit de E.V.G. zal terugtrek ken en een eigen leger za! opbouwen, hebben Amerika en Engeland zich verbonden een dergelijke schending van het verdrag op de E.V.G. te be schouwen als een vijandige daad, die onmiddellijk zou leiden tot overleg met Frankrijk en de andere E.V.G.- leden om tot tegenmaatregelen te ko men. Het Europese leger zal onder directe controle van een commissariaat van negen man komen. de hoge kosten van het onderhoud der zeeweringen, besproken. Van de zijde van het Polderbe stuur werd betoogd, dat dit onder houd in de komende jaren zeer zwa re financiële offers zal eisen en dat het noodzakelijk zou blyken aan de overheid te vragen, daarin by te springen. Minister Wemmers zeide hierop, dat de regering zich bewust is dat het waterschap deze lasten niet ge heel zelf zal kunnen dragen, maar dat de mate. waarin hulp zal kun nen worden verleend nader onder zocht zal moeten worden, mede om dat deze aangelegenheid ten dele ook de provincie aanbelangt. (Vervolg op pag. 2) NOG WARM. Enkele overdryvende wolkenvelden met een kans op een regenbui of on weer in het Zuiden en midden van het land. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. Meest matige wind tussen Oost en Zuid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1