PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Tegen uitbreiding der Eerste, voor die der Tweede Kamer Bespreking over veren, sluizen, bruggen en havens D£ BILT PERSONEEL VAN GEVANGENIS STAAT TERECHT Vandaag r ONDERHANDELINGEN IN KOREA IN KRITIEKE PHASE 195e Jaargang-No. 109 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. E. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntljn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 8 Mei 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentlei Croax. 8 regels) van 1—5 regels f L—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, tel. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2, tclef. 16, Terncuzcn; Brouwerljslr. 2; Zlerlkzec- N- Bogerdstr 160. EERSTE KAMER STEMDE: Geen wijziging in hoofdstuk 14, ondanks pleidooi van dr. Beel (Van onze parlementaire verslaggever) By de Woensdagavond in de Eerste Kamer gehouden stemmingen over de zes voorstellen inzake de grondwetswijziging, is dat tot uitbreiding van de Eerste Kamer met 29 tegen 21 stemmen verworpen. Het ontwerp tot wijziging van het veertiende hoofdstuk (overgang naar een nieuwe rechts orde) werd verworpen met 34 tegen 16 stemmen en het voorstel tot verla ging van de minimumleeftijd voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer en van de Provinciale Staten werd verworpen met 30 tegen 20 stemmen. Aangenomen werden de voorstellen tot uitbreiding der Tweede Kamer; tot handhaving van de minimumleeftijd voor het lidmaatschap der Eerste Kamer en tenslotte het ontwerp inzake de bepalingen aangaande de buiten, landse betreklringen. Bij de stemming over de uitbrei ding der Eerste Kamer stemde de V.V.D., zes leden van de P.v.d.A., 7 leden van de K.V.P. en 4 van de A.R. voor, terwijl tegen stemden de C.H., de C.P.N., 8 leden van de P.v.d.A., 9 leden van de K.V.P. en 3 van de A.R. In de middagzitting verdedigde mi nister Beel namens de regering de ge dane voorstellen en hij had geen ge makkelijke taaie. De uitbreiding van het aantal Kamerleden motiveerde de minister met een verwijzing naar de aandrang van de Tweede Kamer zelf, alsmede door te wijzen op de bevol kingsgroei sinds 1887. Uitvoerig mo tiveerde de minister vervolgens het standpunt der regering met betrek king tot de wijziging van het veer tiende hoofdstuk der grondwet: de nieuwe rechtsorde van het konink rijk. De voorgestelde wijzigingen had den z.i. uitsluitend redactionele en formele betekenis. Hy achtte het onbetwistbaar, dat ook de thans voorgestelde redactie en dit in tegenstelling tot de op vatting van de heer Van Walsum (P.v.d.A.) het regelen van de sta tus Nieuw-Guinea bij verdrag moge lijk maakt. Het is alleen niet ten overvloede nadrukkelijk in het voor stel vastgelegd. Overigens is de re gering van oordeel, dat het vasthou den aan het veertiende hoofdstuk de realiteit miskent. Inzake het voorstel van de bepalin gen aangaande de buitenlandse be trekkingen, zeide dr. Beel, dat de regering van de bijzondere bevoegd heden tot het aangaan van verdragen slechts eèn spaarzaam gebruik zal maken. BEZWAREN In de avondzitting verklaarde de heer Kropman (K.V.P.), dat er in zake het veranderen van de leeftijds grens verschil van mening was in zijn fractie. Omtrent de uitbreiding van het aantal Kamerleden bleven enige leden bij hun bezwaren, omdat bij voor stemmen, ook stemoverdracht mogelijk werd gemaakt. De heer Van de Kieft (P.v.d.A.) verklaarde, dat niemand in zijn frac tie iets voor stemoverdracht voelde. Dc V.VJX-fractie betreurde unaniem het amendement-Andriessen op het ontwerp over de Kamer-uitbreiding en zij stemde geheel voor. De gehele Niet voor Westerling Maar om Nederlanders voor Indonesië te zoeken Zeker niet dc zaak Westerling, doch veel meer het zoeken naar Nederland se krachten voor Indonesië is de op dracht, die de Indonesische regering heeft gegeven aan mr. Besar, secreta ris-generaal van het ministerie van justitie in Indonesië, die Woensdag avond per K.L.M.-vliegtuig in ons land is aangekomen. „Zolang Westerling niet zelf in In donesië aanwezig is, valt hij buiten de competentie van onze justitie", zo ver klaarde mr. Besar bij zijn aankomst op Schiphol. Als zijn voornaamste taak schilder de mr. Besar het opsporen van Neder landse j misten en ingenieurs, die be reid en geschikt zijn om in Djakarta te gaan werken bij het Indonesische bureau voor patenten en octrooien, dat hij in de naaste toekomst hoopt op te richten. Het vroegere bureau, dat ge heel in Nederlandse handen was, is als gevolg van de overdracht geliquideerd. Bovendien zoekt mr. Besar naar Ne derlandse krachten voor de. verzeke ringskamer in Djakarta. Vindt hij de ze niet, dan zal liij ze in het buiten land moeten zoeken. Mr. Besar zeide tot slot, dat het jaar lijkse immigratie-quotum van 1000 Ne derlanders naar Indonesië, dit jaar waarschijnlijk zal worden overschre den, omdat er thans reeds 850 zijn ge ïmmigreerd; het getal van 1000 moet men dan ook volgens mr. Besar niet als een strikt maximum, doch veeleer als een basisgetal beschouwen. Robert Taft won in Ohio, Russell in Florida. Senator Robert Taft leidt bij de voorverkiezingen voor het president schap der V.S. in de staat Ohio. Vol gens de eerste uitslagen heeft Taft in 32 districten meer stemmen dan Harold Stassen, de enige tegencandi daat Taft won dfinitief in acht an dere districten. In Fiorida leidt senator Russell brj de democratische voorverkiezingen, maar senator Kefauver heeft totnog toe veel stemmen verkregen. V.V.D.-fractie was tegen wijziging van het 14e hoofdstuk. SLECHTS K.V.P Bij het wetsontwerp inzake wijzi ging van het veertiende hoofdstuk stemde slechts de K.V.P. voor. Uitbreiding der Tweede Kamer werd aangenomen met 27 tegen 23 stemmen; voor de V.V.D., en een aan tal leden van P.v.d.A., A.R. en K.V. P.; tegen C.H., C.P.N. en de overige leden van de drie andere partijen. Het ontwerp tot verlaging van de minimumleeftijd voor het lidmaat schap der Tweede Kamer werd ver worpen met de A.R. en de C.H. tegen, alsmede leden van K.V.P., P.v.d.A. en V.V.D. Met 43 tegen 7 stemmen werd aangenomen 't ontwerp inzake hand having van de minimum leeftijd voor de Eerste Kamer en tenslotte dat in zake de buitenlandse betrekkingen met 44 tegen 5 stemmen Brits kabinet gewijzigd Premier Winston Churchill heeft Woensdagavond de volgende wijzigin gen in zün regering bekend gemaakt: Alan Lennix—Boyd, thans minister van staat voor koloniale aangelegen heden, wordt minister voor het ver keer en de burgerluchtvaart. Iain Macleod wordt minister van openbaar welzijn in de plaats van Crookshank. Henry L. Hopkinson, thans minister voor de overzeese han del, wordt minister van staat voor de koloniën. Crookshank was tot nu toe, behalve minister van openbaar wel zijn, ook leider der conservatieve La gerhuis-fractie; hij blijft laatstgenoem de functie bekleden, terwijl hij te vens de titel van geheimzegelbewaar der krijgt. De Markies van Salisbu ry, geheimzegelbewaarder, minister voor de betrekkingen met het geme nebest en leider der conservatieve Hogerhuisfractie, heeft zijn eerste functie opgegeven; de beide andere blijft hij bekleden. Er is nog geen nieuwe minister voor de overzeese handel benoemd. Churchill deelde voorts mede dat de Koningin drie nieuwe geheimra den heeft benoemd, namelijk Hop kinson, Macleod en Maclay. Het aftreden van Maclay was een gevolg van ziekte en niet, zoals van bepaalde zijde is gezegd, van onenig heid met premier Churchill. Geen der nieuwe ministers zal in het kernkabinet worden opgenomen. BEWIJSSTUKKEN HOOG OPGESTAPELD Rijk voor een bedrag van 25 mille benadeeld. Dc arrondissementsrechtbank te Leeuwarden heeft Woensdag een begin gemaakt met dé behandeling van de in de Leeuwarder strafgevangenis ge pleegde fraude, waardoor een vyftal verdachten terecht stond, onder wie de directeur van de inrichting en de adjunct-directeur van de arbeid in de ze gevangenis- Tevens moesten zich enkele perso nen wegens heling van diverse goe deren verantwoorden. In de zittings zaal lagen de bewijsstukken meu bilair, stoffen, schilderijen, voetbal len, kleden, en.z hoog opgestapeld. Uit een door de president, mr. H. J. van Maanen, voorgelezen verklaring van de Rijksaccountantsdienst bleek, dat het onderzoek ernstig was be moeilijkt door het ontbreken van ad ministratieve gegevens; het heeft dan ook 8 maanden geduurd. Naar schatting is het Rijk benadeeld voor een bedrag van 25 mille. Uit mededelingen van de Rijks rechercheur S. R. Post bleek, dat de 43-jarige werkmeester M. S. al dan niet in samenwerking met de 40-ja- rige bouwkundig ambtenaar v. K. in de jaren 19481949 aan enkele op kopers hoeveelheden oud lood had den geleverd, terwijl verdachte S. van enkele aannemers tien procent zou hebben gekregen voor elke vijftig gulden verwerkt hout. Van K. zou zich in de jaren 19501951 aan dief stal van div. soorten Rijksgoederen hebben schuldig gemaakt en hij zou zelfs een complete kampeerwagen hebben laten maken, waarvoor f 650 aan materiaal werd gebruikt! De kantoorbediende P. D. G. gaf toe f 100 van verdachte Van K. te heb ben ontvangen; de verdachte H. S., opzichter in de kleermakerij, bekende de diefstal van tal van goederen. De adjunct-directeur F. W. A. V. werd langdurig ondervraagd over de naar de mening van de officier ontoelaat bare manier, waarop hij over bepaal de gelden zou hebben beschikt. Tenslotte moest zich in de avond- zitting nog verantwoorden de direc teur J. van de gevangenis, die een felle aanval van ae officier over zich ...wordt president Truman 68 jaar; ...is het 25 jaar geleden, dat de Franse vliegers Coli en Nungesser voor een vlucht van Parijs naar New York vertrok ken, waar zij echter nooit zijn aangekomen; ...is het 50 jaar geleden, dat de Mont Pelé op Martinique tot uitbarsting kwam, waardoor 30.000 mensen *om het leven kwamen. in De vakverenigingen in Belgie heb- ien een compromis-oplossing goed gekeurd die is uitgewerkt door ver- :egenwoordigers van regering, arbei ders en werkgevers. De toeslag van 50 centimes op het um-loon zal aan de arbeiders in een andere vorm worden doorbetaald. voelde komen ter zake van het wan beleid door hem gevoerd. - Tot zijn eisen komende, vroeg de officier tegen de directeur J. drie maanden voorwaardelijke gevange nisstraf en tegen de adjunct-direc teur V. eveneens drie maanden voor waardelijk plus f 250 boete. Tegen de bouwkundig ambtenaar van K. luid de de eis een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk met aftrek tegen de werkmeester S. een jaar waarvan zes maanden voorwaardelijk met aftrek, tegen de opzichter S. een jaar waarvan zeven maanden voor- woardelyk met aftrek. Als woonverblijf voor de sportvertegemvoordigers uit do gehele wereld die naar Helsinki komen om deel te nemen aan de Olympische Spelen 1952, worden twee afzonderlijke dorpen gebouwd, één voor deelnemers uit het Westen en één voor degenen die van achter het IJzeren Gordijn komen. Het voor het Westen bestemde dorp ligt even buiten Helsinki en bestaat uit een groot aantal moderne huizenblokken, waarin 5000 deelnemers kun nen worden ondergebracht. Zij zijn modern en comfortabel ingericht en zul len na beëindiging van de Olympiade als flatwoningen worden verhuurd. ,.Harvard"-lestoestel neergestort Iwee inzittenden gedood Woensdagmiddag Is een met twee personen bemande .Harvard" van de luchtstrijdkrachten (vliegbasis Leeuwarden) verongelukt. De motor van het toestel sloeg af, waardoor het vliegtuig in een „spin" schijnt te zijn geraakt en ter aarde gestort. Beide in zittenden kwamen om het leven. Het toestel is tussen Birdaard en Rinsumageest in een weiland terecht gekomen. Het vloog op de grond in brand. Paus zou Rome voor een ramp hebben behoed Paus Pius de twaalfde weigerde Ir. 1944 gevolg te geven aan een Duits bevci om Rome te verlaten bij de nadering van de geallieerde troepen, aldus heeft mgr. Ferdinando Baldelli, de vooizitter van de pauselijke hulp commissie. verklaard. Door dit besluit zijn verschrikke lijke dingen voorkomen, aldus mgr. Baldelli. want het vertrek van de Paus zou de uittocht van grote men senmassa's tengevolge hebben ge had- Engeland zal niet op Rusland wachten !n het belang van een verenigd Westen In antwoord op vragen van socialis tische leden heeft de Britse minister van buitenlandse zaken. Eden. in het Lagerhuis verklaard, dat Groot-Brit- tannië zeker niet bereid is te wach ten met het tot stand brengen van een zo nauw mogelijk verenigd Wes ten, totdat een conferentie met de Sowjet-Unie is gehouden. „Dit sluit echter niet de mogelijk heid van het uitschrijven van een vier- mogendhedenconferentie op een daar voor geschikt tijdstip uit", voegde hij hieraan toe. Toen de socialisten na zijn toevoe ging. dat de Westerse mogendheden zeker niet de mogelijkheid van het houden van vier-mogendheden be sprekingen op een geschikt tijdstip uitsluiten, bleven interrumperen, zei de Eden: „Hebben wij niet de les ge leerd, waarop vièr-mogendhedenbe- sprekingen, die niet voldoende zijn voorbereid, uitlopen? De Britse rege ring is niet bereid aan een vier-mo- gendhedenconferentie deel te nemen, indien niet op duidelijke wijze het doel der besprekingen is aangegeven en deze op degelijke wijze zijn voor bereid". Labour won 50 zetels in Schotland By de in Schotland gehouden ge meenteraadsverkiezingen, heeft de Labourpartij de meerderheid in Glasgow en Aberdeen gekregen. Ook de overige uitslagen in Schotland ge ecr zwenking naar links te zien. >e Labour-partij behaalde in Schotland in het geheel een winst van 50 zetels. VERKLARING VAN RIDGWAY Ver. Naties waren bereid tot belangrijke concessies, maar ook dat was de Noordelijken nog niet genoeg. Generaal Ridgway heeft een verklaring uitgegeven, waarin lij] de voor. waarden der Ver. Naties by de recente onderhandelingen te Pan Moen Djon publiceert. Hierin zegt hij, dat de Noordelijken het laatste aanbod der Ver. Naties hebben verworpen, hoewel deze de grens vormen tot waar de Ver. Naties knnnen gaan. De Ver. Naties zijn bereid 70.000 krijgsgevangenen, die zich niet wer kelijk met geweld tegen terugkeer verzetten, aan de Noordelijken uit te leveren in ruil voor 12.000 man, die de Noordelijken volgens hun zeggen in krijgsgevangenschap houden, v er- der zouden de ver. Naties bereid zijn alle verwijzingen naar de bouw van vliegvelden in een wapenstilstands overeenkomst weg te laten. De Ver. Naties blijven zich. echter verzetten tegen een Sovjet-deelne ming aan de commissie van toezicht op het nakomen van het bestand. In de verklaring van Ridgway wordt verder gezegd, dat de verant woordelijkheid voor de vrede in Ko rea by de communistische leiders be rust. Onze positie is zodanig, dat wij er niet van kunnen en zullen afwij ken. aldus Ridgway. DONDERDAG OPENBARE BIJEENKOMST De delegaties van beide partijen zijn Woensdag bijna drie kwartier in plenaire zitting bijeengeweest. Van de zijde der verbondenen is meege- gedeeld, dat de Noordelijken hebben verzocht Donderdag in openbare zit- MINISTER H. H. WEMMERS IN ZEELAND Nieuwe veerboot voor Schouwen is dringend nodig Met een staf van technische ambtenaren kwam Woensdag naar Zeeland, de minister van verkeer en waterstaat, ir. H. H. Wemmers voor een twee daags bezoek aan deze provincie. Nauwelijks was h(j gearriveerd aan de grens van Zeeland of hij werd reeds geconfontreerd met een van de pro blemen, waarover hy een eind-oordeel zal moeten uitspreken: men ver voerde de minister met de veel-becritiseerde veerboot van Anna Jacoba- polder naar Zijpe. Bij de staf van technische ambtenaren bevonden zich de dir.-generaal van de waterstaat ir. A. G. Maris en z(jn collega van verkeer de heer H. van Galen Last. Mede aan boord ging het college van Gedepu teerde Staten met de Griffier, onder leiding van de Commissaris der Ko ningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Voorts waren aanwezig ir. Th. Heijblom, hoofdingenieur-directeur rijkswaterstaat Zeeland, ir. H. D. J. Swaters, hoofdingenieur-directeur Prov. Waterstaat, ir. J. G. Snip, hoofdingenieur rijkswaterstaat te Goes en mr. J. L. Nieuwenhuls, rijks inspecteur van het verkeer voor Zee land, en dr. H. J. van Zuylen, direc teur R.T.M. Het gezelschap begaf zich naar Zierikzee, waar in het stadhuis een bespreking werd gehouden over de verkeersproblemen voor Schouwen en Duiveland. Daarby waren aanwezig alle bur gemeesters van Schouwen en Duive land, vertegenwoordigers van regio nale organisaties en commissies en van de handel en het bedrijfsleven, In hoofdzaak kwam in bespreking de veerverbinding Anna Jacobapol- derZijpe. De wijze waarop dit veer thans functionneert, vormt 'n belem mering voor de verdere ontwikkeling van het eiland. Het legt een zware last op de bewoners van het eiland door de hoge tarieven en door het grote tijdverlies. koplading, waardoor aanmerkelijk wordt een boot met het tijdverlies gereduceerd. Voor de fruitbedryven in de West hoek nam de heer H. v, Toledo ajtn deze bespreking deel, voor de mid- denstand de heer J. G. L. Simmers, voor dc agrariërs de heer H, M. Ge luk, voor de industrie de heer D. Cou- mou en als burgemeester mr. G. F. Lunsingh Tonckens van Renesse. De directeur der R.T.M., dr. H. J. van Zuylen, verklaarde, dat zyn maat schappij ln principe geen bezwaar had tegen een veerboot met kopla ding, maar dat dan nader bezien moet worden hoe de kosten-verdeling zal zijn. Op een vraag van wethouder R. Gerritsen waarom dit veer niet in handen van de provincie was, merkte de heer Van Zuylen op, dat zijn maatschappij niet bereid was de con cessie voor dit veer af te staan. Uit de vergadering werd ook nog opgemerkt, dat gezien de ontwikke ling van het verkeer in de toekomst, ook een boot met koplading maar Met klem werd aangedrongen op1 een tijdelijk# oplossing zal betekenen. want dat er toch een brug zal moe ten komen. EEN TOEZEGGING. De minister zegde toe, dat- er van de zyde der regering gezocht zal wor den naar een oplossing, waarby een boot met koplading zou komen voor het veer Anna JacobapolderZijpe. De kwestie tram of bus werd kort besproken. De heer Van Zuijlen ver klaarde, dat de schoolbussen te duur ln exploitatie zijn en dat het vervoer van de schooljeugd naar Zierikzee wellicht per tram zal moeten ge schieden. De verkeerscommissie uit de Westhoek van Schouwen keerde zich daartegen. Zij wenst busvervoer voor de schoolkinderen op het tra ject BurghRenesse—:Serooskerke Zierikzee. De minister kon slechts toezeggen, dat het probleem bestudeerd zal wor den. Daarmee was de conferentie ten einde. Nadat geluncht was vertrok het gezelschap per provinciale boot naar Katse Veer om een bezoek te bren gen aan Wemeldinge en Hansweert, TE WEMELDINGE. Na aankomst met de boot te Katse- veer, waar ir. A. Wiebes, hoofd-inge- nieur van de Rijkswaterstaat te Vüs- singen, zich bij het gezelschap voeg de, werd naar Wemeldinge gereden. In tegenwoordigheid van het college van B. en W. van deze gemeente wer den de sluizen bezichtigd. Burgemees ter C. N. F. van Sas bracht hierbij nog de Bonzijbrug ter sprake. Waarschijn lijk zal deze brug nog vóór 1 Janu ari, doch zeker begin 1953 worden her- legd. Gaarne had men in Wemeldinge gezien, dat de brug nog vóór de bie tencampagne in gebruik had kunnen worden genomen, doch dit blijkt niet mogelijk te zijn. Voorts pleitte de bur gemeester voor het plaatsen van een schuilgelegenheid aan beide zijden van de Postbrug. In verband met de scheepvaart moet hier vaak door voet gangers» en wielrijders geruime tijd gewacht worden, zonder dat er gele genheid is om bij slecht weer te schui- ting bijeen te komen, zulks na een voorstel der verbondenen om de be sprekingen te verdagen tot „een zo danig tijdstip als ae Noordelijken wensten Generaal Nuckols, woordvoerder van de verbondenen, heeft na afloop van de bijeenkomst verklaard, dat de Noordelijke delegatie zich op twee Mei bereid heeft verklaard af te zien van haar els, dat de Sovjet-Unie ver tegenwoordigd zal zjjn ln de commis sie van toezicht, op de naleving van een bestand. Zij liet deze eis varen op voorwaarde, dat de verbondenen 132.000 der 160.000 krijgsgevangenen, die zy vasthouden, vry laten. Truman ondersteunde het standpunt van de onderhandelaars der V. N. in Korea tegen gedwongen terugzending van krijgsgevangenen naar communis tisch gebied. Zijn verklaring volgde op verklaringen van andere Ameri kaanse autoriteiten, die het jongste V.N.-vorostel voor een bestand „eer lijk en definitief" hadden genoemd. VERKLARING VAN ACHESON. Acheson verklaarde Woensdag, dat als de communistische onderhande laars in Korea tot een bestand wilden komen, zy dë jongste Ver. Naties- voorstellen zouden moeten aanvaar den. Hij noemde deze voorstellen eer lijk en redelijk en zij werden ten volle door de Amerikaanse regering ge steund. De Sowjet-beschuldigingen, dat de Ver. Staten in Korea gebruik maken van bacteriologische oorlogvoering, noemde Acheson een internationale misdaad. len Toegezegd werd dat dit verzoek overwogen zal worden. TE HANSWEERT. Na ongeveer een half uur vertrok het gezelschap naar Hansweert, Omstreeks tien voor vier arriveerde men aan de Oostzijde van het sluizen- complex. Met het college van B. en W. en de gemeente-secretaris werd wandeling langs de sluizen ge maakt. Bij de middensluis vroeg bur gemeester Vogelaar een brug over deze sluis te willen aanbrengen, daar de overgang hier thans voor wielrij ders enz. zeer moeilijk is. Uit het ge sprek bleek, dat deze kwestie de volle aandacht heeft. Voorts vroeg de bur gemeester ter hoogte van de vlucht- haven een ligplaats voor jachten te willen inrichten. Ook dit verzoek zal in zeer gunstige overweging worden genomen. Terwijl het gezelschap de grote bedrijvigheid bij de sluizen ga desloeg, bracht de burgemeester ver der nog de plannen tot het weer in be drijf brengen van de werf „Zeeland" ter sprake. Deze plannen hebben de volle aandacht van de minister en het provinciaal bestuur. Te tien voor half vijf werd afscheid genomen van het gemeentebestuur van Kruiningen, waarna de tocht werd voortgezet. (Zie slot pagina 2). VERWACHTt ZONNIG. Overwegend zonnig weer, maar later op de dag in het Zuiden van het land een kans op enkele verspreid voorkomende buien. Zwakke tot ma tige wind uit Oostelijke richtingen. Iets warmer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1