PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Kameruitbreiding in gevaar door voorstel inzake stemoverdracht Oase van rust in wilde wereld BILT CONFLICT IN DE BOEZEM VAN DE LABOUR-PARTY Vandaag MARIA MONTESSORI OVERLEDEN 195e Jaargang-No. 108 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. t 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 7 Mei 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie f 3 Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (ma*. 8 regel*i van 1—5 regels f L—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 350300 P.Z.C.. Middelburg. tel.''2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaal 29. teL 2077 en 2024; Goes L. Vorststr. 03. tel. 2475 (b.g.g. 2223); Oostburg: Finlandstraat 2. telef. 16. Terneuzen: Brouwerijstr. 2; Zlcrikzcc- N. Bogerdstr C ICO, tel. 26. DRASTISCHE VERMAGERINGSKUUR.. Eerste Kamerleden oordelen zeer verschillend over Grondwetswijziging (Van onze parlementaire redacteur) By de behandeling van de voorstellen tot wijziging van de Grondwet in de Eerste Kamer is Dinsdagmiddag en -avond duidelyk aan den dag ge treden, dat de koppeling van het amendement, dat stemoverdracht moge lijk zou moeten malten, aan liet voorstel tot uitbreiding van het aantal ka merleden, dit laatste voorstel ernstig in gevaar heeft gebracht. Tegen de uitbreiding in het algemeen bleken niet zoveel bezwaren te bestaan, maai de stemoverdracht kon maar weinig genade vinden in do ogen van de sprekers, die gisteren aan het woord kwamen. Gelijk men zich zal herinneren, handelen de voorstellen tot wijziging van de grondwet over de vergroting van het aantal Eerste en Tweede Ka merleden, over de verlaging van de minimum-leeftijd, waarop men tot lid van de Tweede Kamer en de Prov. Staten kan worden gekozen, over het aanpassen van de Grondwet aan de door de souvereiniteitsoverdracht ont stane nieuwe situatie met betrekking tot Indonessië en over het bestuur van de buitenlandse betrekkingen. Bovendien heeft de Tweede Kamer, gebruik makend van haar recht wij zigingen aan te brengen in de rege ringsvoorstellen, in een der ontwer pen bepalingen opgenomen terzake van mogelijke stemoverdracht door tydelijk en noodzakelijk buitenlands verblijvende Kamerleden, alsmede 'n verlaging van het aantal Kamerle den, wier aanwezigheid wordt vereist om de beraadslagingen van de Ka mer te kunnen opnemen. Klonk reeds in het voorlopig ver slag van de Eerste Kamer een onder toon yan ernstig bezwaar door, dit werd by de mondelinge behandeling nog eens onderstreept door alle spre kers, die het woord hebben gevoerd. Prof. Anema (A.R.) wees op de scha mele rest, welke dank zij een drasti sche vermageringskuur van de he- roieke opzet der oorspronkelijke voor genomen algemene grondwetsherzie ning was overgebleven. De heren Kropman (K.V.P.) en v. d. Kieft (P. v.d.A.) trokken het in ernstige twij fel of het wel van wijs beleid getuig- Aanrander schoot op meisje. Vriendin kreeg met revolver een slag op het hoofd. Maandagmiddag heeft een tot dus ver nog niet bekende man- in de Staatsbossen bij Groesbeek een 20- jarig en een 19-jarig meisje lastig gevallen. Toen de meisjes niet van hem gediend bleken te zijn, heeft de man een revolver getrokken en ge schoten op het oudste meisje. Zij werd geraakt in de linkerzijde en in de linkerarm. Haar vriendin, die wilde helpen, kreeg met de revolver een slag op het hooofd. Het 20- jarige meisje is naar een ziekenhuis gebracht en direct geopereerd Haar toestand was gisteren redelijk, maar niet zonder levensgevaar. Minister Peters naar Nieuw-Guinea Zijn ervaringen zullen ook voor een nieuwe regering van waarde zijn Naar wij vernemen, lieeft de nister van uniezaken en overzeese rijksdelen, ir. L. A. H. Peters, het voornemen om indien althans geen dringende werkzaamheden deze reis verhinderen zich in de tweede helft van deze maand, vergezeld van enige adviseurs, per vliegtuig naar Nieuw- Guinea te begeven. De minister had reeds veel eerder het plan om deze reis te ondernemen, doch de besprekingen met de missie- Soepomo over de Unie en Nieuw-Gui nea eerst, en de conferentie met de West daarna, hebben uitstel noodzake lijk gemaakt. De vraag is gerezep, of dit bezoek aan Nieuw Guinea dóór een lid van een kabinet, dat in verband met de a.s. verkiezingen spoedig demissionnair zal worden, wel veel zin heeft. Onge acht of de betrokken minister al dan niet deel zal gaan uitmaken van het nieuwe kabinet, wordt het echter toch wenselijk geacht, dat de minister zich ter plaatse op de hoogte gaat stellen van de problemen, welke met het be stuur en de ontwikkeling van Neder lands Nieuw Guinea samenhangen. Zijn ervaringen en die van de enkele adviseurs, die de minister op zijn reis zullen vergezellen, zullen informaties opleveren, welke ook voor een nieu we regering van grote waarde worden geacht. Senatoren trachten in te grijpen in Amerikaans staalconflict Er heeft zich een nieuwe ontwikke ling in het Amerikaanse staalconflict voorgedaan, doordat dertien republi keinse senatoren een wetsvoorstel heb ben ingediend, dat de minister van handel Sawyer wil bevelen het beheer over de opgevorderde staalindustrie weer aan de eigenaren over te dra- Ben. de, dat deze voorstellen thans waren ingediend. Zeer vele bezwaren richtten zich tegen de stemoverdracht en de uit breiding van het aantal Kamerleden. De C.H., voor welke de heer Pollema sprak, bleek hier zonder meer tegen. Anti-revolutionnairen, K.V.P.-ers en socialisten wensten eerst 't antwoord van de regering te vernemen alvo rens hun standpunt nader te bepalen. In de beide laatstgenoemde fracties bestaat nog een sterke verdeeldheid. In dit verband wezen verschillende sprekers op de noodzakelijkheid de inrichting en de werkwijze van de Staten-Generaal te verbeteren. MACHT VAN HOLLAND. Voor de heer Pollema (C.H.) vorm de bovendien een groot bezwaar, dat de macht van „Holland" over de randprovincies onevenredig zou wor den vergroot, aangezien deze rand- provlncies relatief slechts een gering aantal candidaten voor de nieuwe ze tels in de Staten-Generaal zouden kunnen opleveren in verband met de grote reizen en de daaraan verbon den inkomstenderving. Hy wenste decentralisatie, versterking van de macht van de provinciale hoofdste den. De stemoverdracht achtten alle sprekers in strijd met het karakter van de Staten-Generaal, welke niet alleen stemmachines, maar ook plaats van beraadslaging en onder linge overtuiging zyn, waarbij de per soonlijke verantwoordelijkheid ten slotte de doorgang bij het bepalen van de uit te brengen stem moet geven. (Vervolg op pagina 8). Ernstige impasse in Pan Moen Djon Spanning in bestandshoofdkwar tier op punt van uitbarsting Op het bestandshoofdkwartier te Pan Moen Djon heerste Dinsdagavond het gevoel, dat de stijgende spanning over de bestandsbesprekingen haar punt van uitbarsten gaat bereiken. In nauw met de geallieerde onderhande laars verbonden kringen meent men, dat er aanwijzingen zyn, volgens wel ke de „periode van uitzitten der be sprekingen" bijna ten einde is. Hoewel geen van beide partijen toe gegeven heeit, dat een dood punt is bereikt, is Dinsdag officieel verklaard, dat er geen vorderingen worden ge maakt. Volgens radio-Peking zouden de besprekingen in de „ernstigste im passe" sedert haar begin zijn ge raakt. VOOR OF TEGEN DE DUITSE HERBEWAPENING Maar intussen succes bij raadsverkiezingen In de boezem der Britse socialistische party heerst onenigheid over het ten aanzien van de West-Duitse herbewapening in te nemen standpunt. De socialistische Lagerhuisfractie heeft in een Dinsdag gehouden besloten by. eenkomst die twee uur heeft geduurd en waarin de debatten vaak een stormachtig karakter droegen, vergeefs gepoogd de tegengestelde stand punten te verzoenen. De parlementaire socialistische fractie zal haar be. sprekingen vermoedelijk a.s. Dinsdag voortzetten. Men venvacht, dat het Lagerhuis Dinsdag ook een aanvang zal maken met een debat over de voorgestelde West-Duitse herbewapening. Indien de meningsverschillen tussen de socialistische Lagerhuisleden kunnen wor den overbrugd, zou dit dus wel te elfder ure zijn. Kortgeleden hebben te Bonn ver tegenwoordigers der Britse, Franse en West-Duitse socialistische partijen een bijeenkomst gehouden en na deze bijeenkomst heeft de nationale partij raad van Labour de eis gesteld dat, er een vier-mogendhedenconferentie zal worden gehouden over de moge lijkheid van het verenigen van Oost en West-Düitsland. Voorts zouden in West-Duitsland nieuwe algemene verkiezingen moeten worden gehou den, waarna de nieuwe volksverte genwoordiging zich zou moeten uit spreken over de voorgestelde Duitse deelneming aan de verdediging van West-Europa. Attlee opende de bijeenkomst der socialistische Lagerhuisfractie met een overzicht van de beslissingen van de partijraad, waarna hij toelichtt wat deze beslissingen inhielden en waarom zij werden genomen. De oud ministers Morrison en Shinwell, die tegen uitstel van de herbewapening zouden zijn, namen niet aan het de bat deel Verscheidene fractieleden sprakenechter wel en gaven blijk van sterk uiteenlopende meningen. Er waren er die aandrongen op een spoe dige West-Duitse herbewapening om de Russen te tonen dat het Westen niet kan worden afgebracht van zijn besluit om zich opnieuw te bewape nen, tenzij het Kremlin zich werke- ...is het internationale Rode Kruis-dag; ...is het 200 jaar geleden, dat de Nederlandse vlootvoogd luitenant-admiraal Willem 't Hooft overleed. Poging om olie op de stakingsgolven te werpen. De voorzitter van de Amerikaanse raad voor loonstabilisatie, Feinsinger, heeft Dinsdag de 90.000 stakers in de olie-industrie verzocht onmiddellijk het werk te hervatten. In een bood schap aan de vakbonden en de olie maatschappijen vroeg hij voorts her vatting der onderhandelingen met be hulp van federale bemiddelaars. Te vens stelde hij voor Dinsdag a.s. een bijeenkomst van de belanghebbende partijen en de raad voor loonstabili satie voor. lijk genegen toont ernstig in te gaan op voorstellen voor een vier-mogend- liedenconferentie ter oplossing van internationale geschilpunten. Andere sprekers waren evenwel van mening dat een West-Duitse herbewapening het wellicht onmogelijk zou maken Voor een televisie-reportage, die opgenomen is ter gelegenheid van het afscheid van Truman na de presidentsverkiezingen en de restauratie van het Witte Iluis. speelt de president van de Amerikaanse Republiek enige noten op de piano in de East Room van het Witte Huis. Geschat wordt, dat 30.000.000 Amerikanen dit programma, waaraan 48 minuten waren gewijd, op hun televisiescherm hebben gevolgd. De man die staat te kijken (rechts) is Frank Bourgholtzer, omroeper van de N.B.C. Hoofdcommissaris Valken niet in beroep Hij handhaaft evenwel zijn bezwaren tegen hel ontslag. De heer G. W. Valken, oud-hoofd commissaris van politie tc 's Graven- hage, zal niet in beroep gaan tegen de uitspraak van liet ambtenarenge recht te 's Gravenhage. waarby zijn bezwaren tegen het hern verleende ongevraagd eervol ontslag als hoofd commissaris van politic ongegrond werden verklaard. De heer Valken steit zich op het standpunt, dat de Centrale Raad van Beroep zich zeker ook, evenals het ambtenarengerecht, zal bepalen tot de formele zijde van de kwestie, wel ke. zoals bekend zich alleen bezig houdt met de vraag: is betrokkene de leeftijd van 55 jaar gepasseerd of niet. Daar dit inderdaad op de heer Val ken van toepassing is. ziet hij in het instellen van hoger beroep weinig mo gelijkheden en verwacht hij in Utrecht slechts een bevestiging van de Haag se uitspraak. „Het is nimmer mijn bedoeling ge weest weer op mijn oude plaats terug te keren", zo verklaarde de heer Val ken. „Ik heb de zaak voor het amb tenarengerecht aanhangig gemaakt omdat ik voor het forum van de open baarheid uitgemaakt wilde zien. dat hier in willekeur was gehandeld". Dat hij niet in beroep gaat, wil niet zeggen dat hij zijn bezwaren tegen het ontslag intrekt. Elf doden bij vliegramp in Zuid-Noorwegen. Walvisvaarders op weg naar huis verongelukt. Maandagavond laat is een Dakota van de Noorse maatschappij Fred Olsen" in de bossen bij Drangeda: (Zuid-Noorwegen) neergestort, waarby elf personen, onder wie drie leden van de bemanning, om het le ven zjjn gekomen. Het toestel was Maandagavond om acht uur van Schiphol vertrok ken met 25 walvisvaarders aan boord. De oorzaak van de ramp is nog niet bekend. Volgens de stewardess is het toestel tegen een heuvel op gevlogen en in de bomen gevallen. Er deed zich een ontploffing voor en het toestel vloog in brand. Sommige inzittenden werden uit het vlieg tuig geslingerd, anderen wisten er op uit te komen. Geen van de acht- zijn ernstig ge- tijd uit tien overlevenden wond. met de communisten tot overeen stemming te komen. VERKIEZINGSSUCCESSEN Intussen blijkt Labour bij de twee de ronde der gemeenteraadsverkie zingen reeds belangrijke successen te hebben geboekt, welke volgen op dé reeds vorige maand bij de eerst© ron de aan de dag getreden verschuivin gen ten gunste van de socialistische party. Volgens de laatste berichten is de stand in de tweede ronde als volgt: Conservatieven 289 zetels (ge wonnen 13, verloren 63)Labour 505 zetels (gewonnen 82, verloren 14) Onafhankelyken 896 zetels (gewon nen 9, verloren 28)Liberalen 14 ze tels (gewonnen 3, verloren 3). Paedagoge en onderwijsvernieuwster van grote ver maardheid vestigde zich 15 jaar geleden in Nederland. Dinsdagmiddag omstreeks twee uur is te Noordivyk aan Zee tengevolge van een hersenverbloeding overleden de bekende paedagoge en onderwijs- vernieuwster mevrouw Maria MontessorL Zy bereikte de leeftijd van ruim 81 jaar. Mevrouw Montessori was voor enige tyd bij vrienden te Noordwyk aan Zee, waar zy door de dood werd verrast. Donderdag a.s. zal in de parochie kerk Maria ad Mare te Noordwyk de uitvaartdienst worden gehouden, het stoffelijk overschot wordt daarna begraven op het R.K. kerkhof aldaar. derwijs met normale kinderen te toet sen. Zo ontstonden de „Case dei bam bini" voor kinderen van 3 tot 6 jaar. die al spoedig de aandacht der hele wereld op zich vestigden. Dr. Maria Montesorri werd 31 Augustus 1370 te Chiaravalle in Ita lië geboren. In 1896 promoveerde zij te Rome, als eerste vrouw in Italië, tot doctor in de medicijnen en chirur gie. Hierna werd zij benoemd tot as sistente aan de psychiatrische kliniek der universiteit, spoedig daarop tot professor in de anthropologic en hy giëne aan de vrouwelijke hogeschool- Getroffen door het lot der achter lijke kinderen, die zich destijds r-et volwassen krankzinnigen in dezelfde inrichtingen bevonden, richtte zij haar aandacht op het probleem van hun opvoeding. Óp het eerste paeda- gogische congres te Turijn verdedig de zij haar opvatting, dat de zorg. die aan deze kinderen besteed moest wor den, veel meer op paedagogisch dan op medisch gebied lag. Haar stelling wekte grote belangstelling en spoedig daarna werd zij benoemd tot directri ce van een pas opgericht instituut, waar leerkrachten werden opgeleid voor het bijzonder onderwijs, dat vooral door haar toedoen was tot stand gekomen. De resultaten waren zo verrassend, dat haar leerlingen toelatingsexamen voor het gewoon lager onderwijs met. succes aflegden. Dit versterkte dr. Montessori in haar overtuiging, dat het gehele onderwijs op onvolkomen grondslag was ingericht. In 1907 kreeg zij de kans haar ervaring aan het on- OVERAL IN DE WERELD. Montessori-scholen verrezen spoedig in alle delen der wereld. Dr. Montes- sori's standaardwerken werden in meer dan 14 talen vertaald, zelfs in het Japans en Chinees. Zij zelf had- haar medische praktijk en beide pro fessoraten opgegeven om zich geheel aan dit werk te kunnen wijden. De Montessori-methode werd steeds ver der ontwikkeld en omvatte al spoe dig het hele lager onderwijs, terwijl zij ook in de middelbare school is doorgedrongen. Dr. Montessori werd op vele wijzen geëerd, o.a. met een ere-doctoraat van de Universiteit van Amsterdam en ere—lidmaatschappen van wetenschap pelijke academiën. Een vijftiental ja ren geleden vestigde zij zich in ons land. waar haar methode een zo rui me toepassing had gevonden. Zij stichtte in Laren (N.H.) een centrum ■oor haar arbeid waar zij haar steeds verder grijpende gedachten kon toe passen en doorgeven. HET ZWIN EN RETRANCHEMENT Grensverkeer zal binnenkort vereenvoudiging ondergaan Mét Zeeuwseh-VIaanderen kan Zeeland, ja kan geheel Nederland, zich beroemen op een brok ongerept natuurschoon, gelegen aan de periphe. rie van ons land en verder reikend tot in Belgiëeen dorado van planten, een verzamelplaats voor vogels en een lustoord voor de mens: het Zwin. Een miniatuur-paradijs, prozaïsch aangeduid met lier simpele letters, die tezamen een woord vormen, dat in het bijzonder voor natuurliefheb bers een welhaast magische klank heeft gekregen: het woord. ZWIN. Het Zwin Vier simpele letters; tezamen een kort afgebeten klank, maar met een rijke inhoud! Het is dan ook geen wonder, dat steeds meer vacantiegangers de weg weten te vinden naar deze oase van rust in een wilde wereld, daar tus sen Knocke en Cadzand. Een oase, doorsneden met glinsterende kreken en straks in Juli overdekt door de paarse gloed van het dan bloeiende limoenkruid; een oase, weg- fedoken achter de prachtig begroei- e duinen van het aloude plaatsje Retranchement. Retranchement, dat nu nog zon der toeristen te dromen ligt ach ter de eeuwenoude wallen, bedekt door het felle groen van het malse gras. Retrancehement, met zyn Jonge beplanting; met zyn nog ranke kas tanje- en lindenbomen langs de stra ten en met zijn knotwilgen, popu lieren en meidoorn aan de voet van, en op de bastions. Met zijn Ter hofstede; een buurtschap, waar Va der Tijd naar het schijnt aan voorbij gegaan is, zonder merkbare sporen te hebben achter gelaten; met zijn be kende molen en met een door de na tuur gevormd openluchttheater bij het Oranje Nassaubastion. Het Zwin en Retranchement, twee in elkaar vervloeiende oorden, waar een mens even op adem kan komen! GRENSVERKEER. Uiteraard bestaat er in Retran chement, vooral gedurende de zo mermaanden, een levendig grens verkeer en het verheugt de burge meester van Cadzand en Retranche ment, de heer J. A. Leenhouts, dan ook niet weinig, dat dit verkeer bin nen afzienbare tijd een vereenvoudi ging zal ondergaan. Het ligt namelijk in het voornemen om de Belgische en de Nederlandse douaneposten samen te voegen en onder te brengen in het douanekan toortje van de Nederlanders, dat daartoe een kleine verbouwing zal ondergaan. Nu de afrastering van het Belgische Zwin-gedeelte binnen kort een feit zal zyn, geeft deze verbetering in het grensverkeer een reden temeer tot juichen, want het is immers zo, dat vele natuurlief hebbers altijd gaarne in beide ge deelten ronddolen. Op de Nederland se helft zal dit onbelemmerd kun nen geschieden, maar in België zullen degenen, die het Zwin willen betre den, vijf francs moeten betalen. Langs het strand zal het grensver keer evenwel mogelijk blijven, zo verzekerde burgemeester Leenhouts ons. FRANK EN VRIJ. Vanzelfsprekend zijn de vacantie gangers in Retranchement van harte welkom. De bevolking, ongeveer 650 zielen, stelt zich meer en meer in op de ontvangst van zomergasten, door het beschikbaar stellen van pension-gelegenheid. Bovendien ligt er aan de voet van de duinen een ideaal kampeerterrein, dat toegan kelijk is voor natuurliefhebbers en kampeer-paspoorthouders, die daar hun tenten kunnen opslaan, bij wijze van spreken temidden van de klu ten, scholeksters, wilde eenden en... nachtegalen! En zij allen, pensiongasten en. kampeerders, kunnen dwalen over de duinen, de bastions en door het Nederlands gedeelte van het Zwin; zij zullen ongestoord kunnen genie ten van de vele rijkdommen, die de natuur hier aan Nederlands uiter st©, grens te bieden heeft. Zelfs zullen zy dc bijzondere zoutwater- bloemen kunnen plukken, die er mede dank zy de door Rijkswater staat geregelde zoutwater-bevloeiing, zo overdadig bloeien. Van harte hoopt intussen burge meester Leenhouts, dat „zijn" gas ten zich deze weelde waardig zullen tonen en dat zij wanneer zij bloe men plukken dit met de nodige voorzichtigheid zullen doen; dat zij de vogelstand, die vooral in het Bel gisch Zwin zo belangrijk wordt op gevoerd, niet zullen schaden. Kort om: dat men dit alles met gepaste eerbied zal behandelen, i Het Zwin is dat waard! Churchill sprak met Egyptische ambassadeur GESCHIL VOOR HET INT. GERECHTSHOF? In het Britse Lagerhuis heeft pre mier Churchill Dinsdag een privé- gesprek van een haif uur gehad met de Egyptische ambassadeur. Amis Pasja. Officieel wordt strikte geheim houding over het besprokene bewaard, doch naar verluidt heeft Churchill persoonlijk het Egyptische standpunt inzake het Brits-Egyptische geschil willen horen. Het Egyptische blad „Al Ahram" schrijft, dat de kwestie misschien zal worden voorgelegd aan het interna tionale gerechtshof. Egypte heeft een dossier voorbereid, hetwelk de „be slissende documenten" verenigt, waar uit blijkt, dat de Britten zelf officieel erkennen, dat de Soedan een onaf scheidelijk deel van Egypte vormt en Egypte het enige land is. dat bevoegd is de Suez-kanaalzóne te verdedigen, aldus het blad. „TIJDPERK VAN FAROEK. In een radiorede ter gelegenheid van de 16e verjaardag van koning Fa. roeks troonsbestijging heeft premier Hilaly Pasja niet direct gezinspeeld op de Londense besprekingen over de Engels-Egyptische kwestie. Hij gaf echter een indirecte aanwijzing, dat Egypte de jongste Britse voorstellen had afgewezen toen hij zei. dat „het tijdperk van Faroek" de nationale wil om eenheid van de Nijlvallei te be reiken heeft versterkt. „Het land van de Nijl is één vallei, en dat God heeft verenigd, kan de mens niet scheiden", aldus Hilaly Pasja. VERWACHT: ONWEERSKANSEN. Wisselend bewolkt met enkele buien met een kans op onweer. Weinig ver andering in temperatuur. Overwegend matige wind tussen Zuidoost en Zuid west.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1