PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Pieck dreigt Oost-Duits met oprichting leger van Zes Zeeuwen huldigden koningin Juliana in Soestdijk BILT Kantlijn ZEVENTIG GOUDEN ECHTPAREN KRIJGEN HONDERD GULDEN Vandaag DE VERWACHT: 195e JaargangNo 104 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B den Boer. Adj. w. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintyn. PL verv W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week, t 5.45 p. kw„ £r. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 2 Mei 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 CL per mm. Mintmun p. sdvertenUe l 3. - lus mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 rcgcui van 1—8 regels t L—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres aujeau van dit Blad' 25 cent meer. Gtro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg. ^^J2^£g^P_Walstr138--€0. tcL 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29. teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63, tel 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Flniandstraat 2. telef. 16, Terneuzen B rouwerljstr. 2; Ziertkzee N Bogerdstr 180, 'ei 26 ADENAUER„NIETS NIEUWS" Meiviering in ons land Met uitzondering van Berlijn is de 1 Mei.viering in Europa rustig verlo pen. Een opmars van Oostduitse communistische jongerenorganisaties van uit Oost- naar West-Berlyn mislukte, doordat de betogers werden aange. vallen door groepen West-Beriijners. Ook in de Franse zóne van Berlijn kwam het tot botsingen. Een massademonstratie van communistische jon geren werd door de politie met behulp van waterkanonnen uit elkaar gesla gen. In West-Berljjn werden tijdens een Meibetoging duizenden postduiven met boodschappen voor Oost-Duitsland losgelaten. De president van Oost-Duitsland, Wilhelm Pieck, heeft- Donderdag een half mlllioen Oostberljjners toegesproken. Hij kondigde de oprichting aan van een Oost-Duits leger, indien de contractuele overeenkomst van West-Duits land met het Westen doorgang zou vinden. Kanselier Adenauer zeide te Bonn naar aanleiding van Piecks verkla ring, dat deze „niets nieuws" behelst. ,,Zij hebben reeds een leger en sinds enige tijd een sterk leger De kanse lier doelde hierbij op de Oostduitse volkspolitie. Op een desbetreffende vraag ant woordde hij, dat Piecks verklaring „niet in het minst" een dreiging in houdt. „Er verandert eenvoudigweg niets". Na de rede van Pieck defileerde een divisie Oostduitse hulppolitie langs het podium. Achter deze divisie mar cheerden 2000 vrouwelijke leden der hulppolitie. Op het Rode Plein te Mos kou werd een 1 Mei-parade gehou den, welke werd bijgewoond door maarschalk Stalin. Na een toespraak Waarom de doden nog herden ken? Wie in de oorlog dierbaren of vrienden verloor, is zeven jaar ouder geworden. Een ander mens. In een andere wereld. De toen vers geslagen wonden zijn geheeld. Het verlies is nimmer vergeten: in menig hart knaagt nog aldoor een pijn. Maar het léven is verder gegaan en wij met het leven. En wie geen vrienden ver loor of dierbaren, is alles reeds lang vergeten. Het kost hem moeite om het besef weer wakker te roepen, hoe de dingen toen geweest zijn. Waarom de doden dan herdenken? Ieder jaar zijn de gedachten en ge voelens bij de nadering van de stille omgang aan de vooravond van en de viering der bevrijding op de Nationale Feestdag zelve, andere. Hoe levend nog was de herinnering toen in 1946 voor het eerst de doden werden herdacht en de bevrijding werd gevierd. Hoe beleefde men al les opnieuw, alsof het gisteren was geweest En hoe pijnlijk was een jaar later al het groeiend besef, dat er, als zo vaak reeds tevoren, een oorlog was gewonnen, maar een vrede was ver speeld. Pijnlijk is de wetenschap, dat wij, Nederlanders, in de oorlog een gro ter, eensgezinder, bewust voor idea len levend volk waren, dan wij thans zijn. Dat wij na de oorlog onze idea len hebben prijs gegeven, onze een- heid lieten breken, terugvielen in wat reeds voor de oorlog onze fouten en ondeugden waren Waarom dan de doden herdenken? Omdat deze doden de verpersoon lijking waren van het beste wat er in een volk kan leven. Om dat zij in de periode der grootste be nauwenis niet bij de pakken neerza ten en niet gelaten wachtten op bete re tijden, maar hun dadendrang vrij baan lieten en zich opmaakten om metterdaad de vijand afbreuk te doen. Zij hebben daarbij zichzelf weg gecijferd. Zij hebben hun leven in de waagschaal gesteld en hun leven ge offerd. In de strijd zelve, in de Mei dagen van '40 en daarna in andere delen van de wereld, in de onder grondse ^strijd, op eigen bodem. Zij waren bereid om alles te geven. Waarvoor? Voor een vrij Nederland. Dat vrije Nederland is nog steeds ons bezit. En al zijn wij vergeten wie het waren, die voor dit vrije Neder land streden, hun daden en hun of fers geven de zekerheid, dat als het nodig mocht wezen anderen hun voet spoor zullen drukken. Zij waren in tijd van nood een lichtend voorbeeld. Zij zullen dat blijven tot in lengte van jaren. En daarom is het goed, dat mor genavond wederom de vlaggen halfstok zullen gaan. Dat weder om de stilte zal heersen over het wijde land. Dat zwijgend de mensen op zullen trekken naar de F'" der herinnering. En goed is het ook, dat de Stich ting 1940'45 juist in deze dagen zijn roep laat weerklinken om een bij drage ter verzachting van het lot der nabestaanden van hen, die vielen. Met dit halfstok vlaggen immers, met het inachtnemen van enkele ogenblikken stilte, met de stille groet op de kerkhoven en de plaatsen, waar de hardste slagen vielen, en met deze wekroep tot een materieel offer heeft de rechtgeaarde Nederlander althans de gelegenheid om iets te doen blijken van de dankbaarheid, die toch nog in allen leeft voor de uitred ding uit de grootste nood en voor de eerbied voor hen, die voor hun idea len het zwaarste offer brachten. Een volk, dat zijn helden niet eert, is zijn vrijheid niet weerd. van maarschalk Govorof tot de troe- Een, bood een meisje Stalin op de tri une een bouquet bloemen aan „als blijk van haar gelukkige jeugd". De viering van 1 Mei te Djakarta, waaraan duizenden hebben deelgeno men, is zonder incidenten verlopen. In Douai en Valenciennes in Noord- Frankrijk is het tot botsingen geko men tussen Noord-Afrikaanse demon stranten en afdelingen van de repu blikeinse garde. Generaal De Gaulle deed in een rede te Parijs een beroep op de linkse en rechtse partijen, te stre ven naar een herziening van de grondwet, zodat Frankrijk „werke lijk geregeerd" zou kunnen worden. De Gaulle voorspelde, dat de finan ciële plannen van Pinay zouden fa len en dat Frankrijk een ernstige crisis voor de boeg heeft. REDE VAN DR. DREES. Minister-president Drees sprak op de Lieberg bij Huizen op een bijeen-, komst van de Gooise afdelingen van' de P. v. d A. „Hoewel er sinds de eerste 1-Mei viering veel is bereikt", aldus dr. Drees, „mogen we niet zeg gen, dat alles nu volmaakt is. Er zijn de woningnood, de toenemende werkloosheid en de vrees voor een nieuwe botsing." Tenslotte wees hij nog eens op de noodzakelijkheid van internationale samenwerking in West-Europa. Gisteravond sprak dr. Drees een kort woord in de televi sie-uitzending van de VARA, waar in hij er op wees. dat de 1-Mei dag gedurende meer dan 60 jaar een hoogtijdag is geweest in de socialis tische beweging. In Den Haag werd de 1-Mei vie ring van de P. v. d. A. begonnen met een herdenkingsbijeenkomst rond het graf van P. J. Troelstra op de algemene begraafplaats, waar het gemeenteraadslid W. A. Rensen een rede uitsprak en „De Stem des Volks" voor een muzikale omltys ting zorgde. Het 1-Mei programma van de VA RA werd geopend met een korte rede van de voorzitter, mr. J. A. W. Burger, die de groei van de so cialistische idee schetste. Mariniers bij ontploffing van atoombom. Boven de Nevada-woestijn is Don derdag een atoombom uit een vlieg tuig van de Amerikaanse luchtmacht uitgeworpen. Op zeven kilometer af stand hadden 2150 mariniers zich in mansgaten ingegraven. De bom was, naar gemeld wordt, van middelmati ge grootte. Dit was de 28ste atoom ontploffing, die door Amerikaanse deskundigen werd teweeggebracht. Britse straalbommenwerpör in Wales verongelukt. Tijdens de daling voor een landing op een vliegveld in Zuid-Wales is een tweemotorige Britse straalbommen- werper van het type „Canberra", die een proefvlucht maakte, neergestort. De twee bemanningsleden kwamen om het leven. „SINTERKLAAS" REED DOOR AMSTERDAM Onbekende Amerikaan bedenkt oudjes in zijn geboortestad Hoewel de kalender gisteren de eerste Mei aanduidde en de voorjaarszon een voorproefje gaf van desnel naderende zomer, reed Donderdag door de straten van Amsterdam een onopvallende auto, die een afgezant van „Sin terklaas" vervoerde. Zo kan men tenminste wel de Amerikaan van Amsterdamse afkomst noe men, die ter gelegenheid van zijn eigen 50-jarige bruiloft de gouden echt- paren in de hoofdstadWilde bedenken en die dit heeft laten uitvoeren door de secretaris van de Nederlandse afdeling van de jeugdvrienden associatie, de heer D. J. Koopman. Zoals hekend wilde deze Amerikaan, die in de Govert Flinckstraat te Am sterdam is geboren, aanvankelijk zelf naar ons land komen om zijn geschen ken rond te brengen, maar zag hier van af, toen zijn naam in een der dagbladen werd gepubliceerd. Een van de eerste echtparen, die van dit meevallertje profiteerden, wa ren de .oud-gangmaker Jan Slesker en zijn echtgenote. Slesker is vooral bekend uit de periode van de duels tussen Storm en Linart in het oude Amsterdamse Stadion, toen hij voor Storm als gangmaker fungeerde. Te genwoordig verkeert hij in nogal zor gelijke omstandigheden en voor deze oudjes beiden bijna 80 jaar oud, was de gave van de onbekende Amerikaan een uitkomst. Zij hadden deze dag heel stilletjes willen laten voorbij gaan. Toen de vaas met echt Holland se tulpen te voorschijn kwam, gevolgd door een rokertje en een worst voor de oude baas, „omdat een man niet snoept" en een grote doos chocolade voor moeder de vrouw, konden zij hun ontroering bijna niet baas. De tranen kwamen te voorschijn bij de muziek uit het bruidskoor van Lohengrin, ten f ehore gebracht op een koffergramo- oon, die door de afgezant van de Amerikaan trap op trap af werd ge sjouwd. Het hoogtepunt van het bezoek aan het echtpaar Slesker en ook aan alle andere paren was wel de over handiging van een bijzondere suprise, die voor de oudjes de meest welkome gave was. ter waarde van f 100. Donderdag werden tien echtparen verblijd. Onder hen was een gouden paar, waarvan de vrouw al 21 jaar met een verlamming aan beide benen in bed ligt. Dat de dankbaarheid van alle echt paren groot was, behoeft nauwelijks te worden vermeld. Eva Peron hield Mei-rede. Eva Peron, de echtgenotè van pre sident Peron van Argentinië, die zes maanden ziek is geweest, heeft Don derdagavond te Buenos Aires voor het eerst na haar ziekbed een grote redevoering gehouden. Zij sprak tot duizenden Argentijnse arbeiders, die ter gelegenheid van de 1 Meiviering voor het regeringsgebouw te Buenos Aires waren samengekomen. „Ik waarschuw de oppositie", zo zeide zij o.m., „niet opnieuw een poging te doen om tegen de president samen te zweren, want in dat geval zouden wij «Ie gerechtigheid zelf uitoefenen". Op vijf data in de maand Mei zullen ruim 70 gouden echtparen in Amster dam een soortgelijk bezoek krijgen. Ruim 70 maal zal de koffergramo- foon het bruidskoor van Lohengrin afdraaien en waarschijnlijk zullen ruim 70 paren dan stilletjes een traan wegpinken en denken aan vijftig jaar geleden, toen de wereld aan hun voe ten lag en zij een nieuw leven begon nen. Hotel m Wagenborgen in de as gelegd. Hotelgasten verloren alle bezittingen Een felle brand heeft Donderdag In Wagenborgen (Gr.) binnen enkele uren tijds een hotel met gehele in boedel in de as gelegd. De hoteleige naar werd wakker door een brand lucht en zag in de feestzalen een laaiende vuurzee. Doordat de deu ren geopend werden stond in een om mezien ook de gehele benedenverdie ping in lichterlaaie. De hotelgasten moesten zich langs ladders en via nooduitgangen naar buiten begeven. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat van het redden van inboedel of bezittingen van hotelgasten geen sprake meer was. De brandweerlie den konden niets uitrichten tegen de ze vuurzee. Een grote schuur, waarin landbouwmaterialen lagen opgesla gen. werd eveneens een prooi der vlammen. Men vermoedt, dat men achter het toneel gerookt heeft waardoor deze brand is ontstaan. De schade wordt op ruim honderdduizend gulden ge schat. Geen olie meer uit Amerika Truman legt zich neer bi] uitspraak Hooggerechtshof. De Amerikaanse regering heeft naar aanleiding van de staking van 90.000 arbeiders in de olie-industrie, de uit voer van olie en olieproducten naar alle landen, behalve Canada verboden. De uitvoer van de staten Californië, Oregon, Washington valt niet onder dit verbod. Volgens de vakbondsleiders hebben de onderhandelingen over een rege ling van het arbeidsgeschil een zeer gunstig verloop. De arbeiders hebben hun eis voor een loonsverhoging ver laagd van 25 tot 22 dollarcents per uur. In sommige streken zijn de ben zinestations uitverkocht. Er zou in de Ver. Staten een benzinevoorraad, zijn. toereikend voor 45 dagen. De meeste staalfabrieken bleven gis teren gesloten. President Truman heeft verklaard, dat hij zich zal neerleggen bij de uit spraak van het Hooggerechtshof over de wettigheid van zijn vordering van de staalindustrie. In dit verband heeft Kij met verontwaardiging de beschul digingen van de hand gewezen, dat hij naar de alleenheerschappij streef de. Hij zal alles doen, wat in zijn verinogen ligt om de voortgang van de staalproductie te waarborgen. „Britse voorstellen nieuw, doch niet definitief". Officieel verzoek tot schade'oos- steliing ingediend. Donderdag is de Britse ambassa deur in Egypte, sir Ralph Stevenson, naar Cairo vertrokken met nieuwe Britse voorstellen over Soedan voor de Egyptische regering. „Deze voorstellen zijn nieuw, doch zij behoeven niet noodzakelijkerwijs definitief te zijn", aldus verklaarde Sir Ralph bij zijn vertrek. Hij ver wachtte voor het weekeinde een on derhoud te hebben met premier Hila- ly Pasja. De Britse gevolmachtigde minister in Cairo heeft thans officieel schade loosstelling verzocht voor het verlies aan levens en eigendommen geduren de de „zwarte Zaterdag" in Cairo. Men raamt, dat de uiteindelijke eis op 2.000.000 pond gesteld zal worden. Vóór zijn vertrek naar de Verenigde Staten, waar hy zich candidaat heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen, brengt Generaal Dwlght Eisnhower afscheidsbezoeken aan de verschillende N.A.T.O.-landen. Tij dens zijn bezoek aan de Franse strijdkrachten in Koblenz. Duitsland, inspecteert Generaal Eisenhower de regimentsvlag van het regiment „Royal Port aux Princes" een regiment dat nog meegevochten heeft In de Amerikaanse Vrijheidsoorlog. De vlag wordt hem getoond door éón der manschappen, gekleed in het uniform van die tyd. Links lult. gen. Roger Molret, commandant Franse troepen in Duitsland, Rechts Luit,- Generaal Paul Cherrière, bevelhebbend generaal van het Tweede Franse Legercorps. Menadonees wederrechtelijk van vrijheid beroofd? De Staat, Officier van Justitie en gevangenisdirecteur gedagvaard. Een 37-jarige Menadonees van Ne derlandse nationaliteit. H. de P., heeft een kort geding aanhangig" gemaakt tegen de Staat der Nederlanden, een officier van justitie en een gevangenis directeur te Rotterdam. Hij meent na melijk, dat hij wederrechtelijk van zijn vrijheid is beroofd. De P.. die in 1940 verdacht werd van moord, werd van 1940 tot 1942 in Soe- rabaja vastgehouden, zonder behan deling van zijn zaak. In de Japanse bezetting werd hij zestien maal voor dc Japanse landraad geleid en dc laatste keer werd hij tot levenslang veroordeeld. Na de capitulatie van Japan, kreeg de P. gratie. Hij zat toen in republikeins gebied en nadat hij geweigerd had republikeins officier te worden, werd hij geïnterneerd. Na jie politionele actie werd hij echter opnieuw aangehouden en belandde hij in een gevangenis te Djakarta. Na de souvereiniteitsoverdracht werd hij naar een gevangenis op Nieuw-Guinea overgebracht. Op 23 Januari j.l. kwam hij in Nederland aan, waar hij werd opgesloten in de strafgevangenis te Rotterdam. De P. had uitdrukkelijk verklaard, niets met de moord te maken te heb ben en wilde een nieuwe behandeling Daar hij geen gunst wilde, zag hij aanvankelijk van éen gratieverzoek af, maar in arren moede heeft hij dat later toch gedaan. Hierop is evenwel nooit gereageerd. Donderdag zeide de raadsman van De P., dat deze zonder recht wordt vastgehouden en hij kon niets anders zien, dan dat een Japans vonnis ten uitvoer wordt gelegd. Dins dag a.s. zal in deze zaak vonnis wor den gewezen. Superfort in Golf van Mexico neergestort. VISSERS PIKTEN OVER LEVENDEN OP. Een Amerikaans Superfort is Don derdag ter hoogte van Cedax Key in de Golf van Mexico neergestort. Ver schillende overlevenden zijn door vis sers opgepikt en naar het «fcenhuis overgebracht. Men gelooft, dat zich 10 of 11 personen aan boord bevon den. ..is het 25 jaar geleden, dat „OM NOOIT TE VERGETEN" Zinvolle htdde voor het witte paleis Gisteren kapte ik bieten, vandaag ben ik op bezoek bij de Koningin... Ik heb nooit durven dromen, dat ik dit nog eens zou beleven!" verzucht te mevrouw Simpelaarde Klerk uit Oostburg, toen zij op de ochtend van koninginnedag, pronkend in de prachtige Zeeuwsch-Vlaamse dracht, het grote park van het paleis Soestdijk betrad om, tezamen met vijf an dere Zeeuwen, koningin Juliana de hulde van Zeeland over te brengen. En gisteren vertrouwde zg ons toe: „Ik zou alles in de steek laten, om dit nog eens mee te kunnen maken." Iedere provincie had een deputatie van zes mannen en vrouwen, de meesten in de klederdracht van hun streek gehuld, naar Soestdijk gezon den om op de enorme landkaart van drie millioen tulpen en hyacinten, die in een fantastische kleurenweelde op het grasveld vóór het witte paleis een voor Nederland wel bijzonder zin volle hulde aan de jarige vorstin vormde, met bloemenmanden de plaats van de provincie-hoofdsteden aan te duiden. De gelukkigen, die namens Zeeland deze missie mochten vervullen, wa ren, behalve mevrouw Simpelaar uit Oostburg, mej. S. Scheele uit Ter- neuzen, mevrouw K. Geluk-De Jong uit Wemeldinge, de heer J. Louwerse, landbouwer te Serooskerke (W.), de heer J, Boonman uit Wolphaartsdijk en de heer D. van den Berg, visser te Bruinisse. Aanvankelijk was als ver tegenwoordiger van de vissers de heer L. J.*Hoogerheide uit Bruinisse aangezocht, doch deze kon de verre reis naar Soestdijk niet maken we gens een te verwachten blijde gebeur tenis in zijn gezin. De heer Louwerse uit Serooskerke keek. alsof hy het in Keulen hoorde onweren, toen Dinsdagmiddag om streeks vier uur, terwijl hg op het veld aan het werk was, een grote auto bg zijn boerderg stopte en de chauffeur van de Commissaris der Koningin hem kwam vertellen, dat hy de volgende morgen om 10 uur in Soestdyk werd verwacht. Zgn verba zing werd uiteraard gedeeld door de andere vgf afgevaardigden, toen zg deze onverwachte tgding ontvingen. ONVERGETELIJKE MOMENTEN. „Om 5 uur de volgende morgen ging ik al op pad", vertelde de heer Louwerse ons. „In Bergen op Zoom pikte ik de heer Van den Berg op en na een heerlijke autotocht wg had den geen beter weer kunnen treffen! waren wg tegen 10 uur in het toen al stampvolle Soestdgk. De delegaties werden in hotel Trier door het Oran- jeccmité van Baarn ontvangen en geïnstrueerd wat hen te doen stond. „Hoe groots de huldiging in het park van het paleis was, behoef ik, na wat de kranten er al over hebben geschreven, niet meer te vertellen, maar ik kan u verzekeren, dat ik de ze gebeurtenis nooit meer zal verge ten en dat wg Zeeuwen dankbaar wa ren, dat wij er een aandeel in moch ten hebben!" Onvergetelijk, dat Is ook de me ning van de anderen. Maar twee mo menten zullen de Zeeuwse afgevaar digden ln het bijzonder bijblijven, het ogenblik, dat mevrouw Geluk en de heer Boonman, in Bevelandse dracht gestoken, zich voorzichtig een weg baanden door de zee van tulpen ln al lerhande variëteiten en kleuren om met de bloemenmand van Zeeland de plaats van Middelburg aan te geven. „Het was een mooie, rijke dag, die nog lang ln myn herinnering zal voortleven", verklaarde mevrouw Ge lukDe Jonge. „De Koningin kwam ons persoonlijk heel hartelgk bedanken", vertelde zy, „en dat was voor mij een prachtig moment 1" HUISELIJKE SFEER. De heer D. van den Berg Azn. uit Bruinisse verklaarde getroffen te zgn door de gezellige, welhaast „hui- selgke" sfeer ten païelze. Dit was trouwens ook de indruk van me vrouw Simpelaar, De eenvoud van de koningin, de aardige in het groen geklede prinsessen, het was „alles zy- MORGEN is het 100 jaar geleden, dat koning Willem Hl te Apel doorn een op zgn kosten ge bouwde lagere school openoe. Monument op de Dam weer geschonden Feestvierders veroorzaakten wanordelijkheden Scliennende handen hebben 2ich in de nacht van Woensdag op Donderdag weer vergrepen aan net voorlopig nationaal monument op de Dam te Amsterdam. Om ongeveer kwart voor een bemerkte de politie, dat de deksels van de urnen met aarde, die in het monument zgn geplaatst, wa ren verwgderd. De deksels lagen rond het monument verspreid, zodat de agenten de normale toestand kon den her-stellen. De politie vermoedt, dat hier iemand, die onder de invloed van sterke drank verkeerde, aan het werk is geweest. Eerder op de avond heeft de poli tie met sabel en gummistok een char ge uitgevoerd op de Dam tegen een groot aantal feestvierders, die wan ordelijkheden veroorzaakten. Het publiek bekogelde de politie mannen met stenen en flesjes, waar door enige agenten licht werden ge wond. Hoger inkomen voor koningin en prins. Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet tot wijziging van hoofdstuk 1 der Rijksbegroting voor 1952. Hierbg wordt voorgesteld het inkomen van de koningin te ver hogen met 500.000 en mitsdien te brengen op 1.500.000; het inkomen van Prins Bernhard te verhogen met 100.000 en te brengen op 300.000; en de post onderhoud der koninklijke paleizen te verhogen met f 250.000 en te brengen op 350.000. Marteling van politieke gevangenen in Argentinië Argentgnse politici, die zich in Montevideo in ballingschap bevinden, hebben in een protestschriiven aan de secretaris-generaal der Ver. Naties. Tr.vgve Lie. verklaard, dat in Argen tinië politieke gevangenen worden gemarteld. Zij verzoeken Trygve Lie een commissie van onderzoek naar Argentinië te zenden om een onder zoek in te stellen naar, wat zg noe men. het onderdrukken van politieke en burgerlgke rechten. MINDER WARM. Over het algemeen weinig bewol king en droog weer. Overwegend ma tige en in het uiterste Noorden van het land vrij krachtige Noordooste lijke wind. Iets lagere temperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1