PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Harde noten in Tweede Kamer over het kamp te Oirschot Overweldigende bloesempracht op Zuid-Beveland BILT Kantlijn NIEUW PLAN VAN AMERIKA VOOR ONTWAPENING Vandaag KONINKLIJKE MARINE BEHOUDT HAAR TRADITIONELE TAAK 195e Jaargang - No. 98 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W de Pagter. Hoofdred G Ballintijn. PI verv.: W. Leertouwer en H A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummera 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 25 April 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Mintmun. p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max 8 regels» 9 van 1—6 regel» f L—Iedere regeJ meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—80. tel. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160) M"burg Londense Kaai 29, teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel 2475 ib.g.g 2228). Oostburg Finlandstraat 2. telef. 16. rerneuzen B rouwerijstr. 2; Zterikzee: N Bogerdstr 160. 'e! 2',. MINISTER IN 't VELD IN DE STORM Beperkte deelneming aan oefeningen in Duitsland (Van onze parlementaire redacteur). Er zijn Donderdag in de Tweede Kamer harde noten gekraakt bij de be handeling van het wetsontwerp tot het treffen van voorzieningen ten aan zien van de duur der herhalingsoefeningen in 1952, 1953 en in 1954. Voor het reservepersoneel zullen deze herhalingsoefeningen verlengd wor den iot negentig dagen in drie jaar. De onderofficieren zullen achttien dagen langer voor herhalingsoefeningen moeten opkomen dan de gewone dienst plichtigen beneden de rang van onderofficier. Voor deze laatste rang ver andert er niets. Van verschillende kanten klaagde men erover, dat herhalingsoefeningen gehouden zijn, waarvan het nut problematisch te noemen is. Vooral over het kamp in Oirschot was men zeer ontevreden. Blijke'ns de mededelingen, die verschillende afgevaardigden daarover deden, deugde er in Oirschot niet veel van. De minister van Oorlog stond Donderdag voor de taak om de sprekers van antwoord te dienen. Wat Oirschot aangaat, verklaarde hij, dat een onderzoek wordt ingesteld en dat de resultaten daarvan aan de Kamer zullen worden medegedeeld. Hij kon de zaak moeilijk goed praten; uit zijn summiere mededeling viel dan ook af te leiden, dat hij de critiek in grote trekken juist achtte. Overigens verzekerde hij, dat wat de organisatie van het leger betreft, alles gedaan wordt, wat mogelijk is. "Uiteraard zal deze organisatie zijn tijd moeten hebben en zullen er wel eens fouten gemaakt worden. Hij vroeg echter vertrouwen en waardering voor het vele werk van de officieren en onderofficieren. Aan allen, die voor herhalingsoefe ningen moeten opkomen, worden zwa re verplichtingen opgelegd. Minister Staf zeide, dat de regering daarvoor een open oog heeft. Openhartig had de bewindsman met generaal Eisenhower over onze mate riaalpositie gesproken, zo deelde hij de Kamer mede. Tengevolge van deze materiaalpolitiek neemt ons land slechts met één volle divisie, benevens een z.g.n. skeleton-divisie plus een deel der corpstroepen en een corps staf aan de oefeningen in Duitsland De Tweede Kamer heeft de mis lukking van de herhalingsoefe ningen in het kamp te Oirschot zeer hoog opgenomen. Sprekers van allerlei politieke richting kwamen tot de conclusie, dat als van het des tijds door ons vermelde rapport der onderofficieren maar de helft waar is, het toch vernietigend is voor de legerleiding. Anderen meenden, dat het prestige van het leger er door is geschokt en de minister zal het dus niet gemakkelijk hebben als hij deze kwestie aansnijdt. Als deze regels onder de ogen on zer lezers komen, staat elders in de ze editie dit ministeriële antwoord reeds afgedrukt. Wij vermoeden, dat de heer Staf tot de belofte zal worden genoodzaakt, dat dingen, zoals zich in Oirschot voordeden, in de toe komst voorkomen zullen worden. Veel anders zal er niet opzitten en de Nederlandse belastingbetaler zal voor deze toezegging dankbaar zijn. Het leger is een te kostbare instel ling en een voor ons volksbestaan te noodzakelijk instrument, dan dat men lijdelijk zou aanzien, dat het tot een aanfluiting wordt van alles wat het predicaat „discipline" en „goede or ganisatie" verdient. Amsterdam en Leiderdorp bijten niet het spit af bij de belasting heffing op buiten „gestalde" auto's. Vlaardingen begon er reeds voor de oorlog mee en Den Haag doet het sedert ruim een jaar. Zo meldden ons Haagse, Vlissingse en Middel burgse lezers. In Den Haag kost het buiten par keren 18 per jaar en men ontvangt dan een kaartje om op de voorruit te plakken. Het moet ons desondanks van het hart: sympathiek doet deze belas tingheffing niet aan De tehuizen voor ouden van da gen hebben al eens vaker in de belangstelling gestaan. Komen er niet te veel? Staan zij niet leeg? Geven de bejaarden er niet de voor keur aan zo lang mogelijk in gezins verband te blijven en lichte arbeid te verrichten? Liggen de tarieven niet te hoog? Ondanks alle voorlichting blijven deze vragen leven. „De Verzèkeringsbode" heeft nu de cijfers betreffende de huisvesting en verzorging van de ouden van dagen in ons land eens nagegaan; er blijken ver over de 800 tehuizen of inrichtin gen in ons land te zyn en pl.m. 29 proc. van de verzorgden beschikt over een eigen kamer, 14 proc. is op tweepersoonskamers ondergebracht en 49 proc. wonen in kamers of zalen voor meer dan vijf personen „Aan de hand van de uitkomsten van de volkstelling van 1947 blijkt, dat van 771.000 personen ouder dan 65 jaar in 1950 er 503.000 (65 pet.) in eigen gezinnen verbleven en 99.000 (13 pet.) bij kinderen en anderen in woonden, terwijl 24.000 (3 pet.) als vreemden in een ander gezin waren opgenomen. Het aantal alleenwonen- den bedroeg 145.000 (19 pet.), van wie 100.000 zelfstandig een woning of een kamer bewoonden en 45.000 in gestichten en instellingen van aller lei aard verbleven (inrichtingen voor het verplegen van zieken en herstel lenden, psychiatrische inrichtingen, winstbeogende rusthuizen e.d.). Het totaal aantal personen, dat op 1 Oc tober 1950 in niet winstbeogende te- deel. Generaal Eisenhower heeft daar voor, aldus de minister, begrip ge toond. VERGOEDINGEN. Op de vragen over de vergoedin gen antwoordde hij, dat verhoging daarvan ons land voor onoverkomen- lijke financiële gevolgen zou stellen. Volledige financiële vergoeding is ze ker niet mogelijk. Voor de kostwinnersvergoeding is nog geen bevredigende regeling ge vonden. De bewindsman was daarom bereid tot verder overleg. Wel heeft men in samenwerking met het be drijfsleven de maatschappelijke posi tie van de betrokkenen kunnen vei lig stellen. Bij de replieken dienden, de com munisten drie moties in en vroeg de heer Zandt (SGP) geen oefeningen op Zondag te houden. De moties hadden geen kans; zij werden alle drie ver worpen. Met de wens van de heer Zandt, zo zeide de bewindsman, wordt reeds rekening gehouden. De Kamer nam het wetsontwerp aan met 61 tegen 7 stemmen. Tegen was de CPN. Eveneens met alleen de com munisten tegen verenigde de Kamer zich met een wetsontwerp betreffende de financiering van de aanbouw van mijnenvegers deels voor Nederland, deels voor het buitenland en pa trouillevaartuigen, nadat de fractie van de CPN zich daartegen bij monde van de heer Haken had verzet. Vervolgens ging er een stormpje over het hoofd van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting mr. dr. In 't Veld, die gelden vroeg voor de aankoop van een pand in Den Haag ten behoeve van de bescherming van de burgerbevolking en het archief van het Departement van Binnenland se Zaken. Dit pand was n.l. al aangekocht, voordat de gelden gevoteerd waren. Een aantal Kamerleden gaf daarover in niet malse bewoordingen zijn mis noegen te kennen. Maar niettemin krgeg de bewindsman zijn wetsont werp met 39 tegen 24 stemmen binnen, want de twee grootste regeringspar tijen. de KVP en de P.v.d.A.. stemden ervoor. De overige fracties waren alle tegen. (Vervolg op pag. 5) OM DE VREDE. Atoomenergie slechts voor vreedzame doeleinden. De Verenigde Staten hebben bjj de ontwapeningscommissie van de Ver enigde Naties zes grondbeginselen voor ontwapening ingediend. Verschei dene delegaties, onder wie die van de Sowjet Unie, hebben tyd gevraagd om de punten te bestuderen. In de zes punten wordt o.m. be toogd, dat het doel van ontwapenen is niet het regelen, doch het voorko men van oorlog. Hiertoe zullen alle staten moeten samenwerken tot in stelling van een open en grotendeels ontwapende wereld, waarin strijd- Gouverneur ging accoord met eisen van gevangenis rebellen. Ook in de gevangenis van Jackson keert de rust weer. De 170 opstandelingen in de staats gevangenis van Jackson (Michigan), een van de grootste gevangenissen in de wereld, hebben besloten hun ver zet te beëindigen. De gouverneur van de staat Michigan is accoord gegaan met hun eisen. De gevangenen verklaarden, dat zij naar hun cellen zouden terugkeren, indien dagbladen de voorwaarden van hun overeenkomst met de gouverneur zouden publiceren. Drie bladen heb ben hun eisen afgedrukt. De opstand begon Zondagavond. De gouverneur kwam Woensdagavond tussenbeiden, nadat „Dolle Jack" de leiding over de opstandelingen op zich genomen had. Hij dreigde, dat hij alle gijzelaars "tien bewakers zou do den, indien men niet onmiddellijk een bevredigende regeling tot stand zou brengen. FEESTMAAL VOOR DE MUITERS. De 179 muiters in de gevangenis te Jackson (Michigan) hebben zich Don derdag van hun gebarricadeerd cel lenblok naar de eetzaal begeven voor een maaltijd «van biefstuk, ijs, „en wat daar bij hoort". Hun verzet, dat vier dagen heeft geduurd, is gestaakt. ...wordt de Nederlandse ro man- en toneelschrijver en bio loog Constant van Wessem 60 jaar. huizen voor ouden van dagen ver zorgd werd, bedroeg 36.274, van wie 17.061 mannen en 19.213 vrouwen. Van de 36.274 verpleegden werden er 12.564 of 35 pet. verzorgd in tehuizen elk met meer dan 100 bedden. Zelfs instellingen met meer dan 300 bed den (9) komen voor. Het grootste aantal instellingen op dit gebied telt 1—19 bedden (219), 20—39 bedden (282) en 40—59 bedden (131)". Het zijn aardige cijfers. En zij be wijzen in ieder geval, dat het aantal in rusthuizen e.d. levende bejaarden nog gering is. krachten en bewapening zo vermin derd zullen zijn, dat geen staat een oorlog zal kunnen beginnen en waar in geen staat bij machte zal zijn een oorlog voor te bereiden, zonder dat andere staten dit te weten komen. Er zullen internationale overeen komsten moeten worden aangegaan, waarbij de staten hun strijdkrachten en bewapening dienen te verminde ren tot niveaux, noodzakelijk voor handhaving van binnenlandse veilig heid en vdor het vervullen van plich ten om vrede en veiligheid volgens het handvest der V.N. te handhaven. Dergelijke overeenkomsten zullen o.m. de uitschakeling van alle voor massale vernietiging bruikbare wa pens moeten bepalen en in het bijzon der het uitschakelen van atomische wapens door een doelmatig stelsel van internationale controle op atoom energie. Deze energie zal slechts voor vreedzame doeleinden gebruikt mogen worden. Koningin Juliana vloog over Niagara-waterval Bezoek aan Nederlandse boeren in Canada. Koningin Juliana heeft Donderdag een bezoek gebracht aan Nederlandse boeren, die zich in Canada hebben gevestigd. Oorspronkelijk had dit be zoek een verrassing moeten zijn, maar toen zij in Hamilton uit het vliegtuigstapte, werd zij omringd door een legertje verslaggevers en persfotografen. De reis van Ottawa naar Hamilton werd gemaakt in een Ca-nadese Dakota. Het vliegtuig vloog onderweg laag over de Niagara-wa terval. De koningin bezocht boeren, die afkomstig zijn uit Friesland en Zuid- Holland. Mevrouw Knegt uit Hoorn zei te gen de koningin„Het is ongelooflijk, dat Ik deze hele weg naar Canada heb afgelegd om met de koningin te kunnen praten". Toen haar 21-jarige dochter vertelde, dat zij nog dit jaar naar Nederland terug wilde keren om met haar verloofde in Delft te trou wen en zeide, dat Delft zich in Zuid- Holland bevond, antwoordde de ko ningin: „Ik ken mijn aardrijkskunde". NOTA VAN MINISTERS STAF EN LIEFTINCK Nederlandse marine-officieren in geallieerde staf van Saclant. De ministers Staf en Lieftinck ivyzen er in een nota op, dat er generlei reden is voor geuite ongerustheid, als zou de toevoeging van 32 mijnen vegers en op een later tijdstip van 5 patrouillevaartuigen er op wyzen, dat de Marine een zuiver territoriaal verdedigingsapparaat zou worden. De Koninklijke Marine zal haar traditionele taak van zeegaande vloot ter be scherming van onze scheepvaart behouden. Deze nota van de ministers is ver schenen naar aanleiding van het ver slag der Tweede Kamer over een voor de financiering van de aanbouw van vaartuigen voor de Koninklijke Ma rine noodzakelijke wijziging in de be groting. Het is voorts niet juist, aldus de minister, dat klein materieel aan per soneel en kosten relatief hogere ei sen stelt dan groot materieel. Gezien de behoefte aan deze mijnenvegers Jacoba van Beieren, de schutspatronesse van de „Keukenhof' te Lisse heeft haar jaarlijks bezoek aan deze tentoonstelling, dit jaar per hefschroefvlieg- tuig gemaakt. Gravin Jacoba van Beieren verlaat na haar tocht van Oost- Voorne naar de „Keukenhof" de helicopter, waarmede zij Woensdagmiddag de reis maakte. Taft heeft nog een voor sprong op Eisenhower Op grond van de tot dusver be kende gegevens, heeft Reuter bere kend, dat in de republikeinse partij reeds 233 afgevaardigden naar de na- Moekarto voor opheffing van Unie De nieuw benoemde Indonesische minister van buitenlandse zaken Moe karto, die Donderdag op doorreis tionale conventie bekend zijn, die op naar Djakarta enkele uren in Taft zullen stemmen bij de a.s. pre- land vertoefde, verklaarde in een on- sidentsverkiezingen in de Ver. Sta- derhoud met vertegenwoordigers van ten. Eisenhower, die overigens snel de pers. dat hij Voorstander is van op Taft inloopt, heeft op dit ogenblik een opheffing van de Ned. Indonesi- waarschijnlijk 209 kiesmannen achter j sche Unie, omdat dit de betrekkin- zich staan. 104 kiesmannen zijn niet gen tussen beide landen zou verbe- gebonden aan de een of andere candi- daat. By de democraten zijn 88 aangewe zen kiesmannen voor Harriman ge porteerd en 46 of 47 voor Kefauver. Hier zijn reeds 192 kiesmannen, die zich niet gebonden hebben. teren. De heer Moekarto wilde daar van echter het probleem van Nieuw- Guinea geheel gescheiden houden. Volgens de Indonesische minister moeten deze twee aangelegenheden geheel onafhankelijk van elkaar be handeld worden. PEER, PRUIM EN KERS TEGELIJK Straks komen nog de appels Het is feest op Zuid-Beveland. De zon is presidente van het feestcomité, de wind zorgt voor strelend-suizende muziek langs jonge blaren en over alle boomgaarden ligt een stralend bloesemkleed gespreid. Het is feest in de natuur. Duizenden mensen, die in dit jachtige leven nog oog hebben voor de rustige pracht van de bloeiende bongerds kunnen nu Zuid-Beveland zien in een bruidsgewaad van wit afgewisseld met *eer- rose. Een Belgische bezoeker lieeft en kele jaren terug in een lyrische ont boezeming Zuid-Beveland het „Cali- fornië van Europa" genoemd. Velen van ons zijn niet bekend met Cali- fornië en begrijpen dus zijn lofspraak niet. Maar wanneer tegen de avond een fruitkweker op Zuid Beveland tot zijn vrouw zegt: „Ik moet eens even kijken naar het weer", dan betekent dat in werkelijkheid: „Ik moet eens even genieten van die bloesempracht". Hij is er zelf van onder de indruk al wil hij dat niet aan anderen laten merken en komt hy daarom met zijn verhaaltje van „kijken naar het weer," Steeds meer bezoekers uit binnen- en buitenland vinden de weg naar bloesemend Zuid Beveland. Ze komen in volgeladen autobussen of snorren met glanzende limousines langs de schilderachtige zijwegen rond Kapelle en Wemeldinge, of in de „Zak". Soms ziet men langs een idyllisch landweggetje een wagen staan, waar in een mensenpaar, dat het drukke Brusselse of Antwerpse stadsleven ontvluchtte, even tot zich zelf komt in de landelijke stilte en genietend van de roerloze bloeiende Bomen. NOG NIET TE DRUK Zeker, Zuid Beveland is de laatste jaren door het toerisme ontdekt, maar gelukkig is het nog geen uit gesproken object voor de vreemde- lingen-„industrie" geworden. Geen bollenstreek waar een politiemacht met radiowagens op top-dagen aan het werk moet worden gezet om de onafgebroken stoet van auto's, moto ren en allerlei andere vehikels als een kudde te leiden en aan te manen om verkeersopstoppingen te voorko men. In Zuid Beveland kan de bezoeker nog rustig genieten van het natuur schoon. Het mooie voorjaarsweer heeft nn aan de boomgaarden een bijzonder ryk karakter gegeven. De peren, pruimen en kersen, die anders elkaar in de bloei ongeveer opvolgen, zijn thans door de warmte vrijwel gelijk tot bloei gekomen. Natuurlijk heeft dit 't wel bezwaar, dat alles in korte tijd afbloeit, doch daarna krijgt men de appels nog. De vroege appelrassen beginnen reeds hun rose bloesem knoppen te ontplooien en naar ver wacht wordt, zal men nog de gehele volgende week hiervan kunnen genie ten. Op het eind van de komende week zullen daarna de latere bloeiers onder de appels volgen, die in de daarop volgende week nog him bloe semrijkdom ten toon zullen spreiden. MET VERTROUWEN Wanneer vruchtbomen hun bloe semkleed straks hebben afgelegd en deze attractie voor de toerist tot het verleden behoort, komt voor de fruit teler de volgende periode, de vrucht zetting. Deze zal mede bepalen of zyn arbeid van de afgelopen, maan den in letterlijke zin vruchten zal afwerpen. Tot dusver kan de teler de oogst met vertrouwen afwachten. Zoals gezegd, de bloei is zeer rijk met uitzondering dan van de gou'd- reinet, die plaatselijk wat achter blijft. Door de snelle bloei zijn som mige telers wel enigszins met de schurftbestrijding in het gedrang ge komen. Wanneer nu de nachtvorst geen schade zal aanrichten, zal wel licht ook het bloesemfeest voor de fruitteler uiteindelijk 'een goede af loop kunnen hebben. (die voorkomen op een vroeger opge steld aanbouwplan). was er voor de regering geen enkele aanleiding om te trachten, in stede van deze mij nenvegers torpedobootjagers te doen aanbouwen. Voorts delen de ministers mede. dat in de geallieerde staf van Saclant momenteel reeds enige Nederlandse marine-officieren zijn opgenomen en niet is uitgesloten. zeker Iers protest tegen Nederlands vlootbezoek Edward McAteer, lid van het Brit se Lagerhuis voor Derry in Noord- Ierland, heeft geprotesteerd tegen het voorgenomen bezoek van twee Ne derlandse fregatten aan Noord-Ier- land. McAteer is gekant tegen de de ling van Ierland. Hij zei dat Ierland de vriendschappelijkste betrekkingen met Nederland wenst, maar dat de genen die tegen deling zijn, moeten protesteren tegen de aanwezigheid van buitenlandse strijdkrachten in dat deel van Ierland, dat „tegen de wil van de gehele Ierse natie door Enge land is bezet". Van de zijde van de Koninklijke Marine deelde men aan het ANP over deze kwestie desgevraagd nog het volgende mede. Het Nederlandse smaldeel V, waartoe de Karei Door man" de „Evertsen", twee fregatten twee onderzeeboten behoren, zal met de Britse marine oefenen in onderzeebootbestrijding. Een eventu eel bezoek aan een Noord-Ierse ha ven van twee Nederlandse fregatten moet gezien worden in het verband van deze oefening. Strubbelingen in Berlijn Westduitse politie sloeg commu nistrsche betoging uiteen. De West-Berlijnse politie heeft Donderdag een einde gemaakt aan een van de grootste communistische demonstraties sinds de oorlog, waar bij 20-000 Oost-Berlijnse jongeren West-Berlijn binnendrongen. Na twee uur joeg de politie in de Franse sector van Berlijn, door mid del van waterstralen en gummistok ken een betoging van een 7000 Oost- Berlijnse communisten uiteen. De betogers slaagden er in een West- Berlijnse politieman naar de Oostelij ke sector te ontvoeren, waar hij door •de volkspolitie werd gearresteerd. „Het komt aan op de goede wil der Russen" Adenauer voorstander van Vier Mogendheden-conferentie ever Duitse eenheid De Westduitse kanselier dr Ade nauer heeft zich voorstander ver klaard. van een Vier-Mogendheden conferentie over de Duitse eenheid. Een conferentie met de Russen moest volgens Adenauer door een lange wisseling van nota's worden voorbereid om te voorkomen, dat zij tot een nutteloze bijeenkomst zou worden. „Het komt niet aan op de tijd, doch op de goede wil der Rus sen. Zolang zij vasthouden aan de eis van Duitse neutraliteit en de Oder- Neisse-grens is deze goede wil niet zichtbaar", aldus Adenauer. Vrouw sprong uit rijdende trein. Donderdagmiddag miste de heer A. H. K. in de trein, die om 13.22 uur uit Voorburg naar Utrecht was vertrok ken ter hoogte van Moerkapelle zijn 31-jarige echtgenote, die voor een behandeling in een inrichting te Zeist zou worden opgenomen. Nadat men op het voorbalcon van de trein het haar toebehorende handtasje had ge vonden, werd onmiddellijk aan üe noodrem getrokken. Toen de trein tot stilstand was gebracht, vond men al spoedig de vrouw gewond langs de lijn. Zij is in zorgwekkende toestand naar het van Iterson-ziekenhuis te Gouda overgebracht. DE VERWACHT: WEINIG VERANDERING Wisselend bewolkt en bijna overal droog weer. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige wind. hoofdzakelijk tussen West en Noord.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1