PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Bezoek van koningin Juliana aan de V.S. is geëindigd De werkloosheid op Tholen kan bestreden worden BILT Vandaag BRITSE INVOERBEPERKINGEN ZULLEN OPGEHEVEN WORDEN MASSALE OPSTAND IN EEN AMERIKAANSE GEVANGENIS 195e Jaargang - No. 95 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Boss hardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 5.45 p. kw., fr, p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cènt. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 22 April 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. advertentie t 3.— Ing. mededelingen driemaal tarteL Kleine advertentie* (max. 8 regels) van 1—5 regels f L—Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllssingen Walstr. 58—60, tel 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 20, teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63. te) 2475 (b.g.g 2228). Oostburg: Finlandstraat 2. telef. Ter-neuzen Brouwerijstr. 2; Zierlkzee: N. Bogerdstr 160. 'el 26. NA EEN REIS VAN DRIE WEKEN Nederlandse gift voor overstroomde gebieden Het officiële bezoek van Koningin Juliana aan de Verenigde Staten, dat drie weken heeft geduurd, is ten einde. Na Maandag nog een bezoek te heb ben gebracht aan Detroit, een van de grootste industriesteden ter wereld waar een groot deel van de voor de Westerse defensie benodigde wapens vervaardigd wordt, vertrok de Koningin des avonds met een vliegtuig naar Canada. Omstreeks 22.30 uur (plaatselijke tijd) landde het toestel op Kock- cliff Airport te Ottawa. Voor haar vertrek uit Detroit heeft de Koningin een afscheidstelegram gezonden aan president Truman en aan de Ameri kaanse pers. Prins Bernhard is per vliegtuig naar New York gevlogen. Naar schatting hebben 4 millioen Amerikanen de kóningin tijdens haar reis door de Verenigde Staten gezien en ongeveer 12.000 Amerikanen heeft zij de hand gedrukt. „Het bezoek van koningin Juliana aan de Verenigde Staten is- veel meer geworden dan alleen maar een ge baar van Nederlandse dankbaarheid voor de na-oorlogse financiële hulp van Amerika, zoals oorspronkelijk bedoeld. Zelden bereikte het bezoek van een buitenlands staatshoofd zo veel goodwill", aldus verklaarde een woordvoerder van de Amerikaanse regering. Gedurende de volle drie weken van het koninklijk bezoek aan Amerika is de berichtgeving hierover van dag tot dag op de voorpagina's der Ame rikaanse bladen gebleven, hetgeen voor de Verenigde Staten zeer uit zonderlijk genoemd wordt. Opvallend was ook de lof, die overal werd toe gezwaaid aan minister Stikker voor de wijze waarop hij de vaak lastige vragen der journalisten op perscon ferenties beantwoordde. VOOR OVERSTROOMDE GEBIEDEN Koningin Juliana, die op weg naar de Westkust van de V.S. over de overstroomde gebieden was geylogen, heeft het hoofd van de afdeling van Sir Stafford Cripps te Zürich overleden IJzeren minister van financiën Sir Stafford Cripps is Maandag avond te Zürich overleden. Hij be reikte de leeftijd van bijna 63 jaar. De jurist, politicus en „oefenaar" sir Stafford Cripps zal in de geschie denis van Groot-Brittannië voortle ven als ,,de ijzeren minister van fi nanciën", die het economische leven van het land in de eerste jaren na de tweede wereldoorlog leidde en daar mede zijn gezondheid ruïneerde. In Azië zal men Cripps vooral her denken als de man, die aan India en Pakistan het bereiken van de onaf hankelijkheid mogelijk maakte. Cripps was lid van twee regeringsdelegaties, die in 1942 en 1946 naar India ge zonden werden. Voor het Britse publiek is sir Staf ford de man van de versobering" geweest, die de loonstop heeft inge voerd en de Britten een straffe eco nomie oplegde. Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog stelde sir Stafford zich ter beschikking van de regering. Churchill zond hem in April 1940 als bijzonder ambassadeur naar Moskou. Later werd hij achtereenvolgens ge heim zegelbewaarder en liid van het oorlogskabinet en minister van de vliegtuigproductie. In 1945, nadat de arbeiderspartij aan de macht was gekomen, benoem de premier Attlee hem tot minister van handel. Vervolgens werd Cripps in 1947 van economische zaken, en minister, na het aftreden van Hugh Dalton, ook minister van financiën. Ten slotte werd in October 1950 zijn aftreden als minister bekend ge maakt. Dokters te Zürich hadden een tuberculeuze infectie van het ruggen merg geconstateerd. Sir Stafford was principieel geheel onthouder en vegetarier uit gezond heidsoverwegingen. Hij was een van Engelands bekendste advocaten. Men heeft zijn inkomen eens geschat op 30.000 pond per jaar, dat wil zeggen voordat hij in het parlementair leven Öp de voorgrond begon te treden. ....verzorgt de V.P.R.O. zijn eerste televisie-uitzending, wel ke aan het onderwerp, „Vrije tijdsbesteding" gewijd zal zijn. Bandieten overvielen administrateur De 32-jarige administrateur van een thee-onderneming het Lembang- se, de heer F. Dozen, is ternauwer nood aan de dood ontsnapt. Hij reed met zijn jeep in een hinderlaag, waarna bandieten het vuur openden. De administrateur wist uit de jeep te komen en vluchtte de bossen in. De jeep trof men later aan met ka potgeschoten banden en een branden de benzinetank. De chauffeur hing bewusteloos over het stuur. De man bleek met de kolf van een revolver een klap achter het oor te hebben ontvangen. het Amerikaanse rode kruis te Los Angeles medegedeeld, dat van Ne derlandse producten in de V.S. le vensmiddelen ter beschikking zijn gesteld voor de slachtoffers der over stromingen. Onder de levensmiddelen, die snel per vrachtauto naar de getroffen ge bieden zullen worden vervoerd, be vinden zich ongeveer 300 hammen, 900 blikjes cacao, 2.800 repen choco la, 200 blikjes crackers. VERMOEIDHEID Bij een groot deel van het gevolg doet de vermoeidheid zich thans ken nelijk gelden, hoewel koningin en prins zelf nog steeds vol energie blij ken te zijn. Toch is men in het alge meen van gevoelen, dat de reis enkele, dagen te lang heeft geduurd. Dat des ondanks de stemming op hetzelfde niveau gehandhaafd kon blijven moet hoofdzakelijk gedankt worden aan het feit, dat de steden, welke bezocht werden, steeds weer in een andere staat waren gelegen waar men niet voor de vorige wilde onderdoen. IN BOEKVORM De redevoeringen en toespraken, die H.M. de Koningin heeft uitge sproken tijdens het officiële bezoek van het koninklijk paar aan de Ver. Staten, zullen worden gebundeld en uitgegeven. De opbrengst dezer uitgaven is be stemd voor de slachtoffers van het verzet en zal daartoe ter beschikking worden gesteld van de Stichting 1940- 1945. Aan H.M. zal waarschijnlijk op 30 April een luxe gebonden exem plaar van dit werk worden aangebo den. Zondag 27 April vertrekt het ko ninklijk paar van Ottawa naar Ne derland. Kroon van suikergoed voor de koningin In Los Angeles werd Prins Bernhard aangesproken door een klein meisje, dat vroeg wie de Koningin was. De Prins wees haar zijn gade aan, waarop het kind enigszins teleurgesteld reageerde met de opmerking: „Oik dacht dat zij een kroon droeg". De Prins legde haar nader uit, dat dit in Ne derland niet het geval is. In de kringen van de filmmaatschap pijen werd dit voorval bekend en van die zijde heeft men er voor gezorgd, dat de leemte werd aangevuld door de aan bieding van eenkroon van suikergoed. „Dat is heel handig", aldus waardeerde Prins Bernhard deze geste, „nu kan men de Koningin tenminste beter her kennen V -J TOEZEGGING VAN BUTLER Zodra Engeland er financieel beter voorstaat De Britse minister van financiën. Butler, heeft Maandag een radiorede gehouden over de economische betrekkingen van Engeland met West-Eu ropa. Daarin heeft hij de Europese landen toegezegd, dat Engeland de on- langs ingestelde invoerbeperkingen zou opheffen zodra de financiële toe- stand van het land dit mogelijk zou maken. De minister zeide, dat de invoerbeperkingen nodig waren, omdat Enge land grote bedragen aan goud aan de Europese Betalïngs Unie kwyt raak te en de E.B.U. nog grotere bedragen aan goud aan de crediteurenlanden van Europa betaalde. Butler verklaarde... „ons streven ïsl lang dan ooit. De Europese leveran- en blijft gericht op liberalisatie van ties van ijzererts, schroot en staal de invoer, geleidelijke vrijmaking van zijn voor de defensie-inspanning van het stelsel der internationale betalin- Engeland van grote betekenis, vooral gen, uiteindelijke inwisselbaarheid in verband met de op het ogenblik van hetwiond sterling en de grote uit- bestaande onzekerheid omtrent Ame- rikaanse leveranties. Voor het bewa peningsprogramma zyn ook zeer vele gereedschapmachines nodig, waarvan Engeland er bij vele continentale fir ma's heeft besteld. De minister zegde toe, dat het grootste deel van de 30 procent, waarmede de Engelse kolen- uitvoer dit jaar volgens de plannen vergroot zal worden, naar Europa zal gaan. breiding van de handel tussen onze landen, die door deze maatregel be reikt zal worden". Wat Engeland nog uit Europa invoert is van groter be- Drieling te Dordrecht geboren. In het Diaconessenhuis te Dor drecht heeft mevrouw G. Bosje uit Alblasserdam het leven geschonken aan een drieling. Het waren drie meisjes, Maria Elisabeth, (weegt 1850 gram), Johanna Mijntje (1950 gram) en Gerda Alice (1200 gram). Moeder en kinderen maken het naar omstandigheden goed. Volledige Benelux nutteloos en gevaarlijk? Volgens „La libre Belgique" zou de Nederlandse pers wel het een en ander vergeten. „La Libre Belgique" van Maandag merkte op dat de redactie van de Nederlandse pers op het Belgische antwoord betreffende de Benelux niet anders is dan werd verwacht. De Nederlandse pers vergeet in het bijzonder, aldus het blad, dat Bel gië, hetzij rechtstreeks hetzij door bemiddeling van de Europese Beta- lings-TJnie, zeer belangrijke credie- ten ter beschikking van Nederland heeft gesteld. Zij vergeet ook de enorme hoeveelheden grondstoffen, die door België aan Nederland wer den geleverd en die door ons soms in dollars werden betaald. Evenmin herinnert zij zich het nadeel dat Bel gië werd berokkend door de te slap pe monetaire politiek, die Nederland heeft gevoerd en door de devaluatie van de gulden in 1949, die hiervan het gevolg was. Zonder deze devalu atie zou België niet genoodzaakt zijn geweest op landbouwgebied voor zorgsmaatregelen te treffen. In elk geval, zo besluit het blad, kan de Benelux niet worden gesloten volgens het simplistische model, dat sommige ideologen hiervan hebben gemaakt. De Benelux is een tolunle, die goede resultaten voor de drie landen oplevert. Zij moet dit blijven in een vorm, die verbeterd kan wor den zonder dat tot een volledige unie, die nutteloos en gevaarlijk zou kun nen zijn, wordt besloten. De arbeid aan de nieuwe zeesluis te Vlissingen vordert gestadig. Midden op de achtergrond ziet men het puin van de oude Duitse bunkers. Links in de bovenhoek een boot van het veer VlissingenBreskens. In de bouwput is men bezig de bew apening-gereed te maken voor de betonnen vloer. Urkers mogen in Argentinië blijven. De positie van de Urker vissers, die in Argentinië verblyvem is thans enigszins beter geworden. De burge meester van Urk heeft Maandag een telegram uit Argentinië ontvangen van één der daar vertoevende Ur kers. Deze deelt daarin mede, dat aan de Urkers een verblijfsvergunning is verleend. Zij behoeven dus Argen tinië niet te verlaten; 40 millioen gulden meer terugbetaald dan ingelegd VERSLAG SPAARBANKBOND Bij de spaarbanken aangesloten bij de Nederlandse Spaarbankbond werd in 1951 voor bijna 427 millioen ingelegd. De terugbetalingen in dat jaar bedroegen 466 millioen. Er werd d meer 1 kening g..„Ji interest ad circa 25 millioen be schikten de gezamenlijke Bonds spaarbanken bij de aanvang van '52 over een totaal spaartegoed van ruim 1100 millioen. Deze cijfers worden bekend ge maakt in het jaarverslag over 1951 uitgebracht door de Nederlandse Spaarbankbond. terugbetaald dan ingelegd. Re- ng gehouden met bijgeschreven Geen spoor van vermiste zeehondenjagers. TOT MIDDEN MEI WORDT HET ZOEKEN VOORTGEZET Nog steeds wordt gezocht naar de vijf vermiste Noorse schepen, die, met 79 man aan boord, sinds drie weken vermist worden. Maandag stegen van IJsland twee Catalina's en een Skymaster voor verkenning op, maar zij vonden geen spoor van de vermiste zeehonden jagers. Voor midden Mei wil men een ge bied van zeshonderdduizend vierkan te kilometer zo grondig mogelijk on derzoeken. Heeft men dan niets ge vonden, dan zal het georganiseerde zoeken worden gestaakt. Notarisklerk zou 10 mille verduisterd hebben. In Zwolle is Maandag de notaris klerk K. P. aangehouden en naar Kampen overgebracht. De gear resteerde, die werkzaam was bij een bekend Kamper notaris, wordt er van verdacht een bedrag groter dan- 10.000 van het privé-vermogen van zijn werkgever te hebben verduisterd. Eis van Zuid-Afrikaanse oppositie verworpen Met 78 tegen 61 stemmen heeft de Zuid-Afrikaanse Volksraad Maandag de eis van de oppositie verworpen, volgens welke de regering het ongel dig verklaren van de wet op de af zonderlijke vertegenwoordiging van de kleurlingen door het opperste ge rechtshof diende te aanvaarden. De regering van Zuid-Afrika zal een wetsontwerp indienen houdende instelling van een Hoge Raad van het parlement: Verleden maand heeft premier Malan verklaard, dat het de plicht van de regering is om de op permacht van het parlement buiten twijfel te stellen. Voorts heeft Malan verklaard, dat het volk zal worden gevraagd, of zijn wil kan worden ge dwarsboomd door een minderheid in het parlement. BEWAKERS OVERMEESTERD Politie met machine-pistolen en traangasbommen heeft het gebouw omsingeld. Ruim duizend opstandige gevangenen, onder wie enkele van Amerika'* gevaarlijkste misdadigers, hebben Maandag een groot gedeelte van de staatsgevangenis van Jackson in de staat Michigan In bezit genomen en de voorraden in brand gestoken. Tien bewakers zijn in handen van de gevan genen. Zij worden vastgehouden als gijzelaars. De gevangenis is een van de grootste, ter wereld met 6481 gevangenen. Staatspolitie, die ijlings de gevan genis omsingelde, vuurde waarschu wingsschoten over de hoofden van de gevangenen heen, die volgens berich ten bewakers van een ploeg werken de gevangenen op het gevangenis terrein bedreigden. De opstandelingen plunderden het gevangenis-theater en paradeerden rnet de muziekinstrumenten over het terrein. Het grootste deel van de staatspoli tie van Michigan heeft opdracht ge kregen zich naar de gevangenis te be geven om een massale uitval te ver hinderen. Met machine-pistolen en traangasbommen uitgeruste politie mannen betrokken posten op het dak van de gevangenis en op ae muren. De gevangenen, die geleid worden Afscheidstournee van Eisenhower uitgesteld - De afscheidsbezoeken van generaal Eisenhower aan Den Haag, Kopen hagen en Oslo zijn wegens de gezond heidstoestand van de generaal uit gesteld tot een nader te bepalen da tum in Mei. De Raad van de Noordatlantische verdragsorganisatie zal volgende week Maandag te Parijs bijeen ko men om de kwestie van de opvolging van generaal Eisenhower te bespre ken. WINTERWERK VOOR VELE JAREN Wanneer de grondbezitters in hun eigen belang meewerken Het is deze winter weer raak geweest met de seïzoenwerklooslieid op het eiland Tholen. Honderden gezinnen werden er door getroffen en de vraag is met nadruk gesteld of dat nu elk jaar zo moet blyven. In de zomer is er voldoende werk in de landbouw, dan is het aantal werklozen minimaal, maar na het beëindigen van de bietencampagne zo omstreeks beginDecember stygt het aantal werklozen snel en gewoonlijk duurt het tot begin April alvorens een daling intreedt. Het gaat dus om een periode van vier maanden. Tot nog toe werden de meeste Thoolse werklozen des winters op D.U.W.-objecten buiten het eiland geplaatst. Van welingelichte zijde vestigt men er onze aandacht op, dat dit niet nodig zou zijn, wanneer de grondbezitters op Tholen hun eigenbelang beter inzagen en er voor zorgden, dat de werkloze landarbei ders van Tholen des winters cul tuurtechnische werken op hun eigen eiland konden uitvoeren. Er zijn op Tholen nog zoveel grondverbeteringswerken nodig en mogelijk, dat het voor vele jaren on nodig zou zijn voor de gemeentebe sturen om overbruggingssteun uit te keren, waartegenover geen ar beidsprestatie staat. BESCHEIDEN BEGIN- Het eigenaardige is echter dat op Tholen, waar op dit gebied zo ontzaggelijk veel te doen valt, nog zo weinig gedaan wordt. Deze winter is een bescheiden begin gemaakt bij enkele particulieren en in de Hol- laerepoLder waar een paar honderd man gewerkt hebben aan egalisatie en drainagewerken. Zo ligt er echter veel Thoolse grond op de schop te wachten. Men bekijke de hopeloze ligging maar eens van de perceeltjes rond St. Maartensdijk en Scherpenisse. Ook is reeds meermalen gesproken over verkaveling van de Schakerlo en andere polders. Verder kan de afwatering van vele polders nog zeer veel worden verbeterd en liggen er honderden ha. land op Tholen, welke schreeu wen om egalisatie en drainage. Al lemaal werk dat de productiviteit van de grond met zeker 25 zal doen toenemen. GOEDE RENTE. Het aantrekkelijke van dit werk is dat het hoofdzakelijk inde win ter moet worden uitgevoerd als de gewassen geruimd zijn en de werk loosheid dus het grootst is, terwijl het aan belanghebbenden een zeer goede rente van het in dit werk ge stoken kapitaal garandeert. Door H. D. Louwes, de voorzitter van de Stichting voor de Landbouw, werd dit voor geheel Nederland nog eens onderstreept, toen hij in zyn openingsrede voor de laatst gehou den vergadering van het hoofdbe stuur er op wees, dat de beste methode om de bestaanszekerheid voor de toekomst te funderen, is de bedrijven nu zo goed mogelijk in or de te maken. Reservering van geld is reservering van zeer betrekkelijke toekomstige koopkracht, aldus de heer Louwes, welke daarnaast door hoge inkomstenbelasting zwaar wordt getroffen. Doch wat men in zijn bedrijf belegt door grondverbe tering, ontwatering, goed onderhoud van de gebouwen en de aanschaf van een verantwoord werktuigen park, zal in de toekomst altijd ren dabel blyken te zyn. NAAR ELDERS. Wat ziet men echter op Tholen? De arbeiders worden hier bij hon derden naar de naburige eilanden gezonden om daar het werk te doen dat op hun eigen eiland zo brood nodig is. De boeren nemen de kan sen waar, die him thans geboden worden en zullen straks een grote voorsprong hebben met hun door Thoolse arbeiders in goede conditie gebrachte landerijen. Is de Thoolse landbouw op dit gebied werkelijk zo conservatief of is men niet volledig voorgelicht? Wanneer we zien wat op naburige eilanden aan grondverbetering, bete re ontsluiting en verkaveling wordt besteed, is het niet moeilijk te be door een berucht inbreker, hebben ge dreigd tegenmaatregelen te zullen nemen tegen de gijzelaars, als op hen geschoten zou worden. De politie heeft bevel gekregen,, tot nader or der niet te scnieten". Nader wordt gemeld, dat een ge vangene bij het afvuren van een salvo is gedood. Onregelmatigheden bij stemming voor groslijst K.V.P. In de Noord-Limburgse afdelingen Affenden, Bergen, Heyen, Well en Wellerlooi hebben zich bij de groslijst- stemming voorde KVP om-egelmatig heden voorgedaan, waardoor een nieu we stemming zal moeten plaats vin den. De commissie van toezicht, die de overtreding van de reglementsbe palingen constateerde, heeft besloten het resultaat der stemming in deze afdeling niet te erkennen. De onregelmatigheid bestaat uit het feit, dat op een volkomen legaal verspreid propaganda-biljet, waarop candidatuur van een zekere Linders werd aanbevolen, de namen van an dere personen werden toegevoegd om aldus te bereiken dat de kiezers hun stem op deze lijst zouden uitbrengen. Het gaat om een stemmenaantal van 2000 waardoor het definitieve eindre sultaat kan worden beïnvloed. Daar om is bepaald dat het resultaat van de stemming zal worden bekendge maakt op 29 April. 600 afstammelingen van Jan van Riebeeck naar Culemborg. Zeshonderd afstammelingen van Jan van Riebeeck, die in Nederland wonen, zullen op 17 Mei a.s. naar Culemborg gaan. De reünie wordt georganiseerd door een plaatselijke commissie. De deelnemers zullen eerst worden ont vangen in de oude Barbara-kerk, waar jhr mr. F. Beelaerts van Blok land een inleidend woord zal spreken. 's Middags zal de tentoonstelling over Zuid-Afrika, die eerst in Am sterdam is gehouden, in Culenborg worden heropend. cijferen dat op Tholen zeker nog voor 10 15 millioen gulden van dergelijk werk voorradig is. Rekent men aan zuiver loon per man per week op 35 by een ge middeld aantal arbeiders van 500 man in een winterseizoen van 4 maanden, dan betekent dit een te verionen bedrag van rond 3 ton per jaar. Het is verder een klein kunstje uit te rekenen hoeveel tientallen ja ren alle Thoolse werklozen op hun eigen eiland productief werk kun nen verrichten. Maar dan moet men de kans grijpen nu de overheid ge negen is zo'n belangrijk deel van de kosten voor haar rekening te ne men! DE VERWACHT: ENKELE BUIEN. Half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Matige tot vrij krachtige Zuid westelijke wind en over het algemeen iets lagere middagtemperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1