PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Pro-Franse premier door de benoemd Bey Het oude „Der Boede" slaat de vleugels uit DE BILT Kantlijn ADENAUER KREEG PAKKET MET EEN ANTIEKE KLOK Vandaag .r 195e Jaargang - No. 76 Dagblad uitgave van de tirma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintljn. PI. verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 et per week. f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 29 Mrt. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per ram. Minimum p. advertentie t 3. Ing. mededelingen driemaal taricL Kleine advertenties (max. 8 regels) van 1—5 regels f 1.—. Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllsslngen Walstr. 58—60, tel 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 2160) M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924: Goes L. Vorststr. 63, tel 2475 (bg.g 2228); Oostburg. Finlandstraat 2, telef. 16. Terneuzen- Brouwerljstr. 2; Zlerik2ee: N. Bogerdst- l'iQ. te; 2>:. ONT SPANNING IN TUNIS Schaman verdedigde actie van Franse regering De Bey van Tunis heeft een nieuwe minister-president benoemd, die be reid is met Frankrgk samen te werken. Het is Salah Eddin Bakkoesj. Hy is een vriend van de Bey. Bakkoesj was van 1943 tot 1947 premier van Tunis en behoort tot een oude, vooraanstaande Tunesische familie. Iiy kreeg zijn opleiding aan een Franse school In Tunesië. Door deze benoeming krygt Frankryk gelegen heid tot het invoeren van hervormingen in het protectoraat. het optreden van de Franse resident- generaal De Hauteclocque. HQ zei, dat de afgezette regering-Tsjenik haar plicht had verzaakt door niet op te treden tegen de sabotage. Minister Schuman wilde geen ant woord geven op vragen over het ver bannen van de Tunesische ministers. Hg zei, dat een volledig debat ovei Tunis de volgende week in de Natio nale Vergadering zal worden gehou den. Aetherpiratei/ brachten luchtvaart in gevaar De opsporingsdienst van P.T.T. heeft in samenwerking met de Haag se politie een eind gemaakt aan een zeer ernstige vorm van aetherpira- tendom, dat in de laatste weken in Den Haag de kop weer had opgesto ken. Drie clandestiene zenders zijn on- schadelgk gemaakt. De zenders werkten op een golflengte van 86.2 meter, welke golflengte is toegewe zen aan de internationale lucht vaartdienst. De gehele apparatuur en een hoe veelheid gramofoonplaten werd in beslag genomen. Volgens een verklaring van de Franse resident-generaal in Tunis, de Hauteclocque, zullen de eerste her vormingen het volgende omvatten. De Tunesische ministers zullen vol ledig onafhankelijk zijn in het be stuur van hun departementen en Tu- nesiërs zullen voorrang krijgen bg het bezetten van functies in over- heidsdier. t. De ambtelijke lonen- en prijzen- commissie heeft thans in een advies aan de regering geadvi seerd om de huren van alle vóór De cember 1940 gebouwde huizen te ver hogen met 25 en de huren van de later gebouwde huizen, die beneden het dan bereikte peil blgven, te ver hogen tot dit niveau. Brengt deze verhoging uitkomst aan de huiseigenaren, die in vele ge vallen nauwelijks de onderhoudskos ten van hun panden uit de huur kun nen dekken? Neen, want het grootste deel van deze huurverhoging moet terecht ko men in een huurfonds, waaruit de bouw van nieuwe woningen kan wor den gesteund. Voor de huurders komt er in de een of andere vorm compensatie voor de hogere huur, die zg moeten beta len. De huiseigenaren komen er kaal af. Dat is verkeerd. Want pas als ook de particulier weer huizen gaat bou wen met de bedoeling, die te verhu ren en dat doet hij alleèn als hij een redelgke rente van zgn kapitaal maakt, kan de woningnood met suc ces bestreden worden. Als alleen de overheid bouwt, komen we er nooit uit. De huurverhoging komt er. Maar de huiseigenaar wordt er niet beter van. De regeringsbemoeiingen met de kunst zgn niet bgster gelukkig.- Telkens is er rumoer over de toekenning van letterkundige prijzen. De reisbeurzen voor de schilders blij ken niet bepaald aan grote talenten te zijn toegekend en werpen geen nut af. En nu is er zowaar een componist geweest, die een regeringsopdracht kreeg en niet beter wist te doen, dan in ruil daarvoor een „loflied op de je never" te componeren en dat op te dragen aan een Amsterdamse jene- verstokerg Men kan daarom lachen. Men kan dit resultaat desnoods beschouwen als een hautain bewgs van minach ting bij de componist voor regerings bemoeiing met de kunst. Maar dan had de heer B. van den Sigtenhorst Meyer de opdracht beter kunnen af wijzen. Wat hy nu deed is niet alleen on elegant. Het is grof. En het siert de kunstenaar niet. De echtscheidingen zgn deze week troef geweest in ons parlement. Prof. Gerbrandy heeft een lans gebroken voor het nutteloos maken van de „grote leugen", nJ. een ver klaring van overspel zonder dat er overspel gepleegd is. Hij heeft daar mede geen succes gehad. Het kan niet zo vlug veranderd worden, zei de minister. De lichtvaardige echtscheidingen zullen worden tegengegaan. Krachti ger dan voorheen zal naar verzoening worden gestreefd. Moge het helpen. Want het ziet er in ons land met de echtscheidingen nog niet rooskleu rig uit. Minister Mulderije heeft er tydens de debatten in de Kamer op gewezen, dat een eeuw geleden per honderddui zend mensen per jaar 10 echtschei dingen voor kwamen. Een halve eeuw geleden waren het er 7 per tiendui zend en nu 35 per tienduizendDe wachtkamers en gangen van de ge rechtsgebouwen zitten overvol wach tenden op de dagen, waarop de schei- dingslustigen samen voor de rechter moeten verschgnen. Triest verschgnsel...... De crltiek van de geneesheer-di recteur der Haagse gemeente ziekenhuizen, jhr. P. H. Ver- spyck, op de verpleegstersopleiding, Is niet zonder tegenspraak gebleven. In de Maasbode (r.k.) vonden wg een reeks interviews afgedrukt van geneesheer-directeuren van zieken huizen. Zg achten de eritiek van jhr. Verspyck schromelijk overdreven. En menen, dat het nog al los loopt. Hun oordeel zegt niet alles, zy hebben al moeite om personeel te krijgen. Maak het dat personeel las tiger en het zal nog trager komen. Daarom biyven wg op het ministe riële antwoord wachten. De Hauteclocque heeft De Bey me degedeeld, dat als de rust zal zgn weergekeerd en de goede betrekkin gen zyn hersteld de noodmaatregelen zullen worden opgeheven en de lei ders van de Neo-Destoer vrggelaten zullen worden. De Bey was het er mee eens, dat het verzoek van de vorige regering aan de V.N. om een onderzoek naar het Franse bewind in Tunesië in te stellen, diende te worden ingetrok ken. In kringen van het Franse ministe rie van buitenlandse zaken heerst „groot optimisme" over het besluit van de Bey. Men hoopt, dat de rust spoedig zal terugkeren. De Franse minister van buitenland se zaken, Schuman, heeft Vrgdag de actie van de Franse regering in Tu nis voor de commissie van buitenland se zaken van de Nationale Vergade ring verdedigd. Schuman ondersteunde ten volle Dit zijn de twaalfjarige jongens Werner Breitkopf (links) en Bruno Bai- ersdorff (rechts), die Donderdagavond een aan de YVestduitse Bondskan selier- dr. Konrad Adenauer, geadresseerd pakket, dat springstoffen bleek te bevatten, aan het hoofdbureau van politie te München afleverden. Verslaggevers laten de beide knapen hun wederwaardigheden vertellen. MF.r; HOORDE HET TIKKEN Politie speurt naar Mirelli De West-Duitse politie te Bonn heeft zich Vrijdag bozig gehouden met het onderzoek van twee geheimzinnige, aan bondskanselier Adenauer ge adresseerde pakketten. Zoals bekend is Donderdag by het ontploffen van een eveneens aan de bondskanselier geadresseerd pakket een politie-expert ora het leven gekomen, terwgl vier personen verwondingen opliepen. De twee pakketten bleken van onschuldige aard. Het ene bevatte drukwerk. Het andere, dat met zeer veel voorzichtigheid wérd opengemaakt, omdat men het tikken van naar men aannam een tijdbom hoorde, bleek een antieke klok te bevatten. Een oude vrouw uit Beieren had dit uurwerk aan de bondskanselier ten geschenke gezonden, omdat zy gelezen had, dat deze antieke klokken verzamelt. De ontpofte bom was van hetzelf de type als de pakketbommen, die vo rig jaar door ae 22-jarige Erich von Halancz zijn verstuurd, waarbij twee Eersonen om het leven kwamen en 2 gewond. Men acht het niet onmo- telijk dat een zekere Mario Mirelli, ie Donderdag zijn kamer te Mün chen vei'liet met een in kranten ge- f>akt pakket, de dader van de aanslag s. Sinds hg zgn kamer heeft verlaten, heeft men hem niet meer gezien. Zijn signalement komt overeen met dat van de man, die het pakket aan de jongens heeft gegeven om te pos ten. De politie heeft de bevolking in geschakeld om Mirelli op te sporen. DRONKENPRAAT Vrydag omsingelden twaalf politie- Vijf doden bij oproer in Teheran In Teheran is het Vrijdag tot een botsing gekomen tussen communisti sche jongeren en leden van de natio nalistische beweging. Afdelingen van leger en politie dreven de menigte uiteen, waarbg gebruik werd ge maakt van bajonetten, terwgl er ook geschoten werd. Vijf personen, van wie twee politiemannen, werden ge dood. De politie verrichtte een 50- tal arrestaties. Volgens A.F.P. zyn de ongeregeld heden een gevolg van de gespannen toestand, die te Teheran heerst sinds de besprekingen met de Wereldbank zyn mislukt. ...is het 60 jaar geleden, dat de op instigatie van koning Wil lem I in 1842 gebouwde Her vormde kerk aaji de Loolaan te Apeldoorn geheel afbrandde. MORGEN...... ...is het 40 jaar geleden, dat de beroemde Duitse schrgvèr van avontuurlgke jeugdboeken dr. Karl May te Radebeul in Duitsland overleed. Twee nieuwe vliegvelden in NëJe-;and Nederland zal in NAVO-verband nog moeten zorgen voor de aanleg van twee vliegvelden op Nederlands grondgebied. Over de plaats waar zij zullen ko men is beraad nog gaande. mannen te München een bierhuis, waarin zich een dronken soldaat be vond, die beweerde het bom-pakket aan de jongens te hebben overhan digd, maar toen hij nuchter was kon hij een uitstekend alibi geven voor de dag van de aanslag. De man werd op vrge voeten gesteld. Bondskanselier Adenauer heeft de weduwe van de omgekomen politie- expert Reichert als eerste som 3000 mark gezonden. Vier jaar geëist wegens handel in vrouwen Wegens handel in vrouwen eiste de officier van justitie bij de Bredase rechtbank Donderdag vier jaar ge vangenisstraf tegen de 47-jarige Anna V. uit Esschen. België. Zij wordt er van verdacht, meisjes uit Breda en Roosendaal werk te hebben aangebo den als dienstbode. Het bleek echter, dat de meisjes bestemd waren voor Belgische café's die zeer slecht bekend staan. De zaak tegen de vrouw, die in het Huiê-.van Bewaring te Breda is gede tineerd. werd met gesloten deuren behandeld. De vrouw had de meisjes voorge spiegeld. dat zij als dienstbode in ca fé's werk zouden krijgen tegen een loon van tachtig gulden per week. Grote Drie in Mei naar !?onn VOOR SLUITING VEILIGHEIDSVERDRAG. Dr. Adenauer heeft Vrijdag békend jemaakt, dat de Grote Dne in Mei iet veiligheidsverdrag met West- Duïtsland zullen sluiten. Acheson, Eden en Schuman zullen naar Bonn komen voor de plechtige onderteke ning, Door de sluiting van dit ver drag zal West-Duitsland souverein worden. Drie ton voor klokken voor Amerika Opdracht voor gieten van klokken is pegeven De inzameling voor de klokken voor Amerika heeft 300.000 opge bracht. Aan de samenwerkende klokkengieters in ons land is tbuns opdracht gegeven voor het gieten van de klokken. De buscollecten hebben een be drag van 174.000,96 rebracht, waarvan Zeeland met 45 gemeenten 7000. Verder kwamen o.a. 796 persoonlijke giften binnen tot een totaalbedrag van 13.184. Het bezoek van H M. de Koningin aan Canada In verband met de rouw wegens het overlijden van Koning George VI, zal het bezoek van H. M. de Koningin aan Canada een eenvoudig en niet-officieel karakter dragen. H. M de Koningin zal in de avond van 21 April per vliegtuig vanuit Los Angeles te Ottawa aankomen. Zg zal daar gedurende enige dagen verblgf houden ten huize van de huidige gouverneur-generaal van Ca nada, de heer Vincent Massey. Prins Bernhard zal de Koningin op haar reis naar Canada niet kun nen vergezellen en rechtstreeks te rugvliegen van Los Angeles naar New York. Papieren rijksdaalders worden ingetrokken NIEUWE MUNTBILJETTEN VAN f 2.50 OP KOMST. Naar „De Maasbode" verneemt, zul len binnen afzienbare tijd de munt biljetten van een rgksdaalder met de beeltenis van Koningin Wilhelmina welke biljetten zijn uitgegeven krach tens Koninklijk Besluit van 18 Mei 1945, ingetrokken worden. Zij worden vervangen door nieuwe muntbiljetten met de beeltenis van H. M. Koningin Juliana. Onbekende schepen bij Oost-Java gesignaleerd Aan de Zuid-Oostkust van Java zijn thans ook onbekende schepen gesigna leerd. In berichten uit Djakarta wordt gesproken van twee of drie onder zeeërs. Enige tijd geleden werden aan de Zuid-Westkust van Java vreemde schepen waargenomen. Radiobed. ijf heeft overschot van ruim 4 ton. Zuinig beheer van het radiobedrgf heeft er toe geleid, dat de laatste jaren de uitgaven voor de radio be langrijk beneden de opbrengst van de luisterbgdrage zh'n gebleven. Dit heeft tot gevolg gehad, dat in 1950 niet alleen het in 1947 ontstane te kort geheel werd ingelopen, doch dat zelfs een overschot is ontstaan van 472,827. Overeenkomstig de wetteiyke bepalingen dient ook dit overschot voor de radio-omroep tc worden bestemd. Deze gelden wor den mitsdien gevoegd bg de reeds gekweekte reserves voor nieuwbouw. Dit heeft de minister van O., K. en W. medegedeeld. J' Amor in rusthuis voor bejaarden Voor de tweede maal binnen het jaar is een huweiyk vol trokken tussen een paar bewo ners van het rustoord voor be jaarden te Frederiksoord. Dit maal waren het de 67-jarige weduwnaar Harm Doosjes en de 72-jarige mej. Adriana Vos meer. die bij hun terugkeer in het rustoord na de huwelüks- voitrekking door de andere oudjes op uitbundige wyze wer den verwelkomd. VOOR 120 CHRONISCHE ZIEKEN Een chaos van zand, opgeworpen hopen grond, klampen steen en stalen balken omgeeft het prachtige patri ciërshuis, dat, wanneer men binnen treedt, een compleet ziekenhuis blgkt té zyn. „Der Boede" is voor Zeeland een rgk bezit; de chronische zieken (tussen haakjes: in lang niet alle gevallen bejaard!) leven hier in een verkwikkende sfeer van rust en gezelligheid en genieten er een uitstekende verzorging. De verple ging houdt ook nazorg en revaüdatie in; op allerlei wgzen probeert men de patiënten in staat te stellen in de maatschappg terug te keren. Er zgn er, die geheel opnieuw moeten leren lopen, waartoe hulpmiddelen aanwe zig zgn. Het huis „Der Boede" wordt in de naaste toekomst hoofdgebouw van de inrichting en dan zal men er geen patiënten meer verplegen. Gelgk- vloers komen de directiezaal, de eet- patiënten kunnen opnemen (nu vyf- tig). Het aantal personeelsleden wordt van 21 op 50 gebracht. De vleugels krggen aan de zonzg- de niet alleen terrassen, maar ook lighallen. waardoor een sanatorium idee ontstaat. Naar men ons verze kerde, wordt „Der Boede" de eerste inrichting voor chronische zieken in Europa met dergelgke lighallen. Een twee meter brede gang scheidt deze van de nachtverblgven, zaaltjes, waarin acht bedden kunnen staan. Elke vleugel krggt behalve natuur- lgk toiletten en een zusterkamertje, drie isoleer- en twee badkamers en twee dienkeukens. Omdat de gang op lager niveau ligt dan de benedenver dieping van het hoofdgebouw, worden aan beide zgden liften geïnstalleerd voor brancards en dienwagentjes. EIGEN ZUIVERINGSINSTALLATIE De kelder wordt tweemaal zo groot als thans, waardoor het mogelgk is ook de keuken uit te breiden. Verder wordt een nieuwe centrale verwar ming aangelegd, welke wordt ge stookt met een speciale olie, welke nog nimmer in inrichtingen is ge bruikt en in verwarmde tanks van Rotterdam naar Koudekerke wordt gebracht. Aan de voorzgde van het hoofdgebouw is een voorraad tank in de grond gelegd, welke maar liefst 25.000 liter kan bevatten. „Der Boe de" wordt ook een eigen (biologische) zuiveringsinstallatie rgk, waarvan de bouw weldra zal beginnen. Het landgoed krijgt een nieuwe, zeer verantwoorde beplanting, waar voor de landschapsarchitect, de heer C. P. Broerse, het plan ontwierp. Er komt een zeer groot gazon met door- kgkjes naar de straat, verder bossa- ge met wandelpaadjes, de vgvers Men hoopt het gehele werk eind worden vergroot en uitgediept en aan Januari van het volgend jaar gereed de achterzgde van het terrein zyn te hebben. De Stichting zal dan 120 1 reeds tientallen fruitbomen geplant. Paleis Soestdijk leverde idee voor uitbreidingsplan Het is al weer enige jaren geleden, dat de Stichting Rusthuizen Wal cheren te Middelburg, de Amsterdamse architect M. Duintjer verzocht een ontwerp te maken voor de uitbreiding van het verpleeghuis voor chroni sche zieken „Der Boede" te Koudekerke. Deze opdracht kostte de bekende bouwmeester wel enige hoofdbrekens;: in welke richting moest de uit breiding worden gezocht en hoe kon voorkomen worden, dat het statige buiten „Der Boede" ontluisterd werd? De heer Duintjer bleef daarover piekeren totdat hy op een goede dag in zyn auto het paleis Soestdijk pas seerde. Zgn blik werd naar het half tussen het groen verscholen witte sprookjespaleis getrokken en op dat moment wist hg eensklaps wat hij wilde: „Der Boede" zou, net als het Koninklijk verblijf, twee half gebogen, symmetrische vleugels krggen. Met de uitvoering van het knappe ontwerp, dat aan deze inspiratie te danken was, werd half November een begin ge maakt en één der vleugels krijgt thans reeds vorm. en conversatiezaal voor de zusters, de behandelkamer voor de dokter en een aanvankelgk niet in het plan opgenomen laboratorium, boven krggen de zusters en het overig in wonende personeel de slaapvertrek ken. EIND JANUARI GEREED Inmiddels vordert de bouw van de linkervleugel waarmee men het eerst is begonnen, uitstekend. Het is de bedoeling, deze in Juli in gebruik te nemen, waarna het mogelgk wordt het hoofdgebouw inwendig te ver bouwen de fraaie plafonds, schoor steenmantels, beschilderingene,cL, blgven intact terwijl dan ook de rechtervleugel, die, ook wat de inde ling betreft, geheel gelgk is aan de linker, verder wordt afgebouwd. KORTE PREDICATIE OOK TOEVALLIG.... Lucas 23 33—43. Nee maaróók toevallig, dat ik jou. hier tegenkom. Hoe gaat 't er mee!" Dat hebben wij allemaal wel eens gezegd. Wanneer wij in een grote stad liepen te winkelen of op een stralende voorjaarsdag op het strand ineens voor een kennis stonden, die wij in geen jaren hadden gezien. Dan schuift er een gordijn weg, waardoor er een stuk herinnering in het volle licht komt te staan. U allen, of U nu kerkelijk bent of niet, komt vroeg of laat Jezus Chris tus opnieuw legen en staal dan oog in oog met deze „oude Kennis". Die voor het eerst bij U kwam door het geloof van uw moeder of via hel Heilsleger, via een Nachtkerstdienst of door het woord van een veldpredi ker in de tropen. 't Is mogelijk, dat U Hem door uw drukke leven uit het oog verloor. Maar totaal onverwachts staat Hij weer vlak voor U. Door een sterfge val, door een flits van een radiopreek of door dit stukje krant. Vandaag ont moet V Jezusaan een kruis. Hij sterft tussen hemel en aarde en U komt inééns voor Hem te staan. Ook toevalligWat een ontmoeting! Zó had U zich het einde nooit voor kunnen stellen van Jézus. Vanzelf sprekend, zodra U hoort, dat Hij on schuldig is, vloekt U op de Joden. Ofhaalt U alleen maar uw schou ders op, licht even uw hoed voor de vermoorde Onschuld en gaat heen? Wanneer U op de Joden vloekt, vloekt U ook op Uzelf. Want zij, U en ik, wij allemaal verdragen het nu eenmaal van niemand, dat hü zich ZOON VAN GOD noemt. En dat deed Jezus. De Joden sloegen Hem daArom aan het kruis en wij? Wij zouden Hem in een gesticht voor godsdienstwaanzinnigen „onschadelijk" hebben gemaakt. Het is de pretentie en de ontzaglijke spanning van het Evangelie, dat God de Bevrijding van zonden geboren laat worden uit het sterven van Jezus. Pas wanneer wij in Zijn stervénde ogen de Liefde van God voor ons gaan ontdekken en gelóven, worden wij bevrijd van onze krampachtige erger nis èn van onze schuld in de wereld. Dan stamelen wij alleen nog maar: „Heer Jezus, duizendmaal dank voor deze „toevallige" ontmoeting". Sluis (Z.VÏ.). Ds. L. P. W. Groenveld. Moeten Urksrs 6 April Argentinië verlaten? Reder eist ferugbetaling van gi- den (Bijzondere correspondentie). Na de komst van de burgemeester van Urk in Mar del Plata hebben de besprekingen met de Belgische reder Van Iseghem over het lot der Urker vissers in Argentinië een ultimatief karakter gekregen, aldus ..Het Parool". De Argentijnse immigratie-autori teiten zijn voorhands niet bereid een werkvergunning aan de Urkers te ge? ven. zodat het er naar uitziet, dat zij op 6 April het land weer moeten ver laten. Getracht zal worden met medewer king van consulaire vertegenwoordi gers tot een uitweg uit de imnasse te komen, waarbij aan de Urkers. die de sympathie van de Argentijnse pers en de bewoners van Mar del Plata heb ben. toch nog een toekomst in Argen tinië zcu worden verzekerd. Landbouwconferentie te Parijs gesloten De internationale landbouwconferen tie te Parijs is gesloten. Na afloop werd een communiqué uitgegeven, waarin wordt verklaard, dat de gede legeerden unaniem voorstander wa ren van het organiseren van Eurooe- se agrarische afzetgebieden en een geleidelijke verlaging van de invoer rechten. De gedelegeerden zullen op een nader te bepalen tijdstip tussen 1 Juni en 31 October a.s. wederom te Parijs bijeenkomen ter bespreking van een door een werkcommissie uit te brengen rapport over de problemen van een Europese landbouwpool, ter wijl dan voorts gesproken zal wor den over methoden voor het organise ren van Europese agrarische afzetge bieden en uiteindelijke unificatie der markten. VERWACHT: VEEL WIND. Zwaar bewolkt met hoofdzakelfk m de Zuidelgke provincies sneeuw later wellicht overgaand in regen! Krachtige tot harde, langs ae kust tot stormachtig toenemende wind tussen Noord-Oost en Oost. Aanhoudend koud weer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1