PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT KLM»-toestel „Koningin Juliana" bij Frankfurt in een bos neerqestort a van de ramp D£ BILT Als een bulldozer door het bos .r Slechts drie van 47 inzittenden overleefden de ramp Een zware slag heeft Zaterdag onze nationale luchtvaart en in het bijzonder de K.L.M. getroffen en bovendien de families V3n 44 slachtoffers in rouw gedompeld, De Douglas D.C. 6, de „Koningin Juliana", hetzelfde toestel, waarmede H.M, de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard op 1 April as naar de Ver. Staten zouden reizen, is Zaterdagmorgen omstreeks kwart voor elf, vlak voor de voorge nomen landing op het grote Duitse vliegveld Rhein-Main bij Frankfurt, neergestort. Vier-en-veertig var de zeven-en-veertig inzittenden kwamen bij deze ramp om het leven. Het toestel was op weg van Zuid-Afrika naar Nederland. Ruim een uur later bereikte het ontstellende bericht Schiphol, waar men zich juist opmaakte voor de huldiging van een van de K.L.M.-pioniers, de heer Sillevis, die op deze droevige dag juist der tig jaar in dienst van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij was. De reeds in top gehesen vlaggen op Schiphol werden tot halfstok gestreken. De feestdag was een dag van rouw geworden Zondagmorgen, nauwelijks vier-en-twintig uui na het bericht van de ramp bij Frankfurt, kwam uit Bangkok de tijding, dat'ook de K.L.M.-Constellation „Venlo" was verongelukt. Gelukkig bleven in dit geval passagiers en bemanning ongedeerd. Amerikaanse soldaten bezig met het vervoer van de slachtoffers. (A.N.P.-Telefoto) (Van een speciale verslaggever). Het totaal verwoeste en in vele brokstukken uiteengevallen wrak van de trotse Douglas DC6 der K.L.M. „Koningin Juliana", het lyntoestel uit Johannesburg, ligt thans uitgebrand in een bos vlak bij het Rhein-Main vliegveld acht kilometer ten Zuiden van Frankfurt. Tussen de ranke, rech. te dennen, hebben hier Zaterdagmorgen vier en veertig mensen bij een der zwaarste vliegrampen, die na de oorlog in Duitsland zijn voorgekomen, het leven verloren. Na een onderbreking van ruim twee jaar heeft de K.L.M. opnieuw een dure tol moeten betalen. Van de zeven en veertig inzittenden zyn er nog slechts drie in leven, nl. de stewardess, mej. Gautier uit Halfweg, de enige die van de tien koppen tellende bemanning niet gedood werd, een Duitse en een Zuid-Afrkaanse passagier. Enkele andere passagiers, die in Johannes burg waren ingestapt, ontkwamen aan de ramp doordat zij het toestel in Rome hadden verlaten. Een kwartier na het ongeluk waren in totaal nog zes inzittenden in leven. Twee van hen overleden echter tij dens het vervoer per ambulance naar een ziekenhuis en een derde, de Egyptenaar Girgis, is Zaterdagavond aan de zeei zware brandwonden, die hij had opgelopen bezweken. Aan boord van het tot nu toe door onopgehelderde oorzaak verongeluk te toestel bevond zich 491 kilogram plaatgoud, totale geldwaarde onge veer drie millioen gulden, verpakt in twaalf kisten en afkomstig uit Zuid- Afrika. Het was een zogenaamde doorvoèrzending, die dus niet voor ons land was bestemd. Het goud werd na de ramp voor het overgrote deel geborgen, doch Zondag is men bij het wrak begonnen aan een poging tot „gouddelven", voor een aantal plaat jes dat nog zoek was. HOE HET GEBEURDE. Omstreeks kwart voor elf Zater dagmorgen stuurde gezagvoerder Poutsma de „Koningin Juliana" uit de vrij laaghangende wolken in een fijne motregen naar omlaag. Het toe stel naderde het vliegveld normaal bij de heersende Zuid-Westelijke wind uit Noord-Oostelijke richting. Vier kilometer van de Noord-Oostelyke uithoek van het vliegveld staat een Duitse tegelfabriek aan de Oostzijde van de Frankfurter Strasse, een lan ge rechte asfaltweg, dio aan beide zij den begrensd wordt door bossen. En kele arbeiders van deze fabriek za gen de machine zo laag naderen, dat zij een moment vreesden het toestel tegen de fabriek te zien opvliegen. Dat geschiedde niet. Het vliegtuig vloog schuin over de weg en botste daar met een vleugel in volle vaart tegen de kruin van een hoge den, die afknapte. Bij de volgende boom brak de tip van deze vleugel af, terwyl het vliegtuig als een bulldozer zijn weg dwars door de vele bomen voortzette. Overal vlogen stukken van het alu minium omhulsel in het rond en tien tallen bomen braken, met een kra kend geweld, als luciferhoutjes in stukken. Dc „Koningin Juliana" on dervond steeds grotere tegenstand, zodat zy snel vaart en hoogte verloor en op steeds dikkere en minder buig zame stammen stootte. Welk een enorme kracht er in dit toestel heeft geschuild, moge blyken uit het feit dat het zich met daverend geweld toch nog een geul van ruim driehonderd meter heeft gebaand door dit dichte bos. Bij de Frankfur. ter Strasse brak de eerste vleugel af, honderd vijftig meter verder liet het enkele der vier motoren, een stuk van de staart met het achterste gedeelte van de romp en het reeds uitgesto ken landingsgestel achter. Maar nóg bleef de rest van de bij na vleugelloze romp met de cockpit zijn weg voortzetten. Over een af stand van nog eens ruim honderd me ter velde het gevaarte opnieuw vele bomen, tot het zich tenslotte met de neus in de grond boorde en een laat ste boom met stronk en al ontwortel de. DE BERGING. Drie Duitsers, die in een vrachtwa- fen juist daar over de Frankfurter trasse reden, renden naar het wrak toe, dat op nauwelijks vijftig meter van hen af lag, omdat de machine bijna evenwijdig aan de weg had ge vlogen. Zij slaagden er met veel I moeite in een opening in de romp te forceren en vertelden later,, dat zij daarbinnen uit de onbeschryflyke chaos van over en door elkaar ge worpen stoelen een hartverscheurend gekreun hoorden. Zonder aarzelen lichtten zy een jonge Duitse vrouw, Ruth Horn, tot voor kort grond-hostess bij de K.L.M. te Frankfurt, uit het «Tak. Zy was juist vier dagen tevoren getrouwd en keerde met haar jeugdige echtgenoot terug uit Rome waar zy enkele wit- tebroodsdagen hadden doorgebracht. Volkomen overstuur rende zy met twee gebroken armen naar de straat. Intussen slaagden de redders er in nog enkele andere inzittenden, onder wie als enig lid der bemanning mej. Gaulier, uit de romp te bevrijden door de riemen; "W'aarntede zij voor de lan ding aan hun zetels bevestigd waren door te snijden met een zakmes. Kort daarop keerde Ruth Hom schreiend om haar man roepende bn het wrak terug, maar toen was het al te laat. De Duitse burgers moesten zich ijlings uit de voeten maken; met een ver in de omtrek hoorbare klap explodeerde een der benzinetanks. Delen van de machine werden door het bos ge slingerd, terwijl steekvlammen om hoog schoten. Wel slaagden de red ders er bij een moedige poging in ook de heer Horn nog uit het wrak te trekken, doch hij had reeds zoveel brandwonden opgelopen, dat hij tij dens het vervoer naar het ziekenhuis de laatste adem uitblies. Lijdelijk moesten de enkele omstan ders daarna toezien hoe het vuur zich Koningin en Prins toch per vliegtuig naar Amerika Zullen Koningin Juliana en Prins Bernhard zich na de ramp te Frankfurt toch nog per vlieg tuig naar de V. S. begeven? Uit contact, dat de Haagse Courant Zaterdagmiddag met het Paleis Soestdijk had, is ge bleken dat aangenomen wordt, dat er, gezien het stadium van voorbereiding, waarin de reis verkeert, geen veranderingen meer kunnen worden aange bracht, zodat H. M. deze reis toch per K.L.M.-vliegtuig zal maken. van het wrak meester maakte, ter wijl zij daarbinnen nog gekreun hoor den. Binnen weinige ogenblikken ar riveerden toen, gierend met hun sire nes, tientallen Amerikaanse en Duit se ambulance auto's, bulldozers, poli tiewagens en andere, op het vliegveld gestationneerde brandweerauto's, die ae strijd tegen het vuur met schuim blusa^paraten spoedig hadden be- Men zette de gekantelde romp met een kraanwagen overeind en scheur de met zwaar materiaal de romp en stuurhut open, omdat de omgekome- Een telegrafisch overgebrachte foto van de plaats van de ramp. (AN.P.-Telefoto) Ir. Smit uit Hilversum overleefde de slag in de Java Zee De slachtoffers van de ramp zijn: BEMANNING: Gezagvoerder E. J. Poutsma, gehuwd en 2 kinderen; 2e bestuurder J. J Gart, gehuwd en 2 kinderen; 3e bestuurder A. M. v. d. Stelt, ongehuwd; le boordwerktuigkundige G. van Etten, gehuwd en 1 kind; 2e boordwerk tuigkundige H. v. d. Lee, gehuwd en 1 kind; le radiotelegrafist G. Hoef nagel, gehuwd en 2 kinderen; 2e radiotelegrafist S. de Waard, ongehuwd; le steward F. J. Koershuis, gehuwd en 2 kinderen; 2e steward J. Blaauw, gehuwd en 2 kinderen. PASSAGIERS: R. J. de Vries (Nederland); H. A. Bennink (statenloos, Nederlander van origine); Ir. N. J. C. Smit (Nederland); A. de Koning (Nederland); J. H. Feuth (Nederland)mevr. R. L. Friedsteïn (Zuid-Afrika)mevr. A. W. H. Woffïndin (Zuid-Afrika); N. Kuhn (Zuid-Afrika); J. Schorr (Zuid-Afri ka); P. R. Botscheider(Zuid-Afrika)A. J. Gulliver (Engeland); G. Jir- dirian (Armenië)mevr. I. Schaeffer (Engeland)A. J. Knott (Engeland) mevr. E. G. Knott (Engeland)J. Schmeidler (Engeland)A. Hansen (Noorwegen); A. Arvesen (Noorwegen); Capt. K. Larsen (Noorwegen); Nielsen (Noorwegen); E. Angle (U.S.A.); J. Bickford (U.S.A.); P. Piz- zonia (Italië); L. Nali (Italië); J. Bezner (Israël); D. W. D. Otzari (Is raël) Strebelle Frankriik)mevr. F. M. Jardine (Frankrijk)K. Horn (Duitsland); F. Girgis (Egypte); E. Garber (nat. onbekend); J. Jaffee (Zuid-Afrika); P. Davies (nat. onbekend); mevr. Steiner (Engeland); en Abdul Heidi Medjoub (Frankrijk). Elk ongeluk, dus ook een vliegtuig ongeluk brengt een golf van ellende over de nabestaanden. Het veronge lukken van de „Koningin Juliana" maakt hierop helaas geen uitzonde ring. Hoewel alle byzonderheden om trent de slachtoffers niet bekend zijn, is een der gevallen buitengewoon tra gisch. De heer R. J. de Vries, waar nemend stationschef der K.L.M., was namelijk op weg van Johannesburg naar Amstelveen om zijn echtgenote en drie kinderen, na een korte vacan- tie in Nederland, mede te nemen naar Zuid-Afrika. De heer De Vries had in Z.-Afrika zyn emigratie uit Nederland voorbereid en was thans in het bezit van de vereiste papieren. De heer De Vries was van Augus tus 1946 af in dienst bij de K.L.M. Hij was 38 jaar. Ir. N. J. C. Smit was gepension- neerd kapitein ter zee van de techni sche dienst der Kon. Marine. Hij be reikte de leeftyd van 50 jaar. Ir Smit was één der weinigen, die de slag op de Javazee heeft overleefd. Ir. Smit, die een zwager was van de huidige staatssecretaris van Marine, was gehuwd en vader van twee kin deren. Hij woonde sinds zijn repatri ëring in Hilversum. De heer H. A. Bennink uit Apel doorn heeft bekendheid verworven door zyn kennis van de Hybride mais- rassen. Jarenlang heeft hij in de V.S. waar jjg studies op dit ge nen op geen andere wijze konden wor den geborgen. Bulldozers trokken verschroeide en verbogen delen van het omhulsel viiteen en daarna werden de stoffelyke resten op brancards naar de weg en naar de ambulance wagens gedragen. Lang niet alle in zittenden werden in het voorste deel van het wrak gevonden; een aantal werd honderdvyftig meter terug aan getroffen, by het achterste gedeelte van de romp. Alle overleden slachtoffers werden naar de „universitaets klinik" in Frankfurt gebracht, waar men Zater dagavond begon met de identificatie. Een geestelyke van het Amerikaan se leger heeft de slachtoffers op de plaats van het ongeluk de laatste ze gen gegeven. De zes gewonden werden naar het zeven en negentigste Amerikaanse hospitaal vervoerd doch onderweg overleden twee van hen. Zaterdag avond bezweek bovendien de Egypte naar Girgis. De toestand van de Zuid- Afrikaan dr. Schaumberg is kritiek. Mej. Gautier bracht het er wonder baarlijk goed af, evenals mevrouw Horn. De ouders en de verloofde van mej. Gautier hebben haar Zaterdagavond in het ziekenhuis bezocht. Zij zijn Za terdagavond per extra toestel naar Frankfort gegaan. De verloofde van mej. Gautier is werkzaam op de pas- goortenafdeling van de K.L.M. op chiphol. De bemanning van het verongelukte K.L.M.. vliegtuig „Koningin Ju liana" bestond uit tien leden. Van links naar rechts boven: L. E. Poutsma, gezagvoerder; J. J. Gart, tweede bestuurder; A. M. I van der Stelt, derde be- stuurder; G. van Etten, eerste boordwerktuig kundige en H. van der Lee, tweede boordwerk tuigkundige. Van links naar rechts onder: G. Hoefnagel, eerste radio telegrafist; S. de Waard, tweede ra dio-telegrafist; F. J. Koershuis, eerste ste ward; J. Blaauw, tweede steward en mej. A. J. G. Gautier. stewardess. bied heeft verricht. Nog voor de oor log kwam hij naar ons land. Door zijn werk heeft de maisteelt in ons land belangrijke vorderingen gemaakt. De heer A. de Koning was employé bij Wilton-Feyenoord te Schiedam èn de heer J. H. Feuth was directeur van Kaufmanns huidenhandel te Wasse naar. DE BUITENLANDERS Hieronder volgen nog enkele bij zonderheden over enkele buitenland se passagiers, die by de ramp zijn omgekomen. Kapitein Larsen was lid van de be manning van de Nederlandse walvis vaarder Willem Barendsz, waartoe ook de Nederlander ir. Smit behoor de. De Noor Nielsen behoorde even eens tot een walvisvaartmaatschap pij en wel de Noorse firma Melson en Melson uit Larvik. De heer Strebelle woonde m Parijs, de Amerikaan Angle was lt.-kolonel by de Ameri kaanse luchtmacht en gestation- neerd in Wiesbaden. De heer en mevr. Knost woonden in Kano, de heer Schmeidler in Londen. Zevende ramp na het einde van de oorlog De ramp met de „Koningin Juliana" is de zevende, die de K.L.M. sinds het einde van de oorlog heeft getroffen. De droeve lijst ziet er als volgt uit: 14 November 1946: Dakota op Schiphol, gezagvoerder Moreton, 26 doden. 26 Januari 1947: Douglas DC3 op Kastrup (Kopenhagen), ge zagvoerder Geyssendorffer, 22 doden. 20 October 1948: Constellation Nijmegen op Prestwick, gezag voerder Parmentier, 40 doden. 21 Juni 1949: Constellation Roermond in zee bij Bari, ge zagvoerder Plesman, 23 doden. 12 Juli 1949: Constellation Franeker bij Bombay, gezag voerder Van der Vaart, 45 do den. 2 Februari 1950 Dakota-post- vliegtuig in Noordzee, 7 doden. Gezagvoerder Van der Heide. Poutsma was veelbelovende jonge gezagvoerder Unaniem is het personeel van de K.L.M. te Frankfurt en de commissie van onderzoek van mening, dat ge zagvoerder Poutsma een uitstekende vlieger was. „Hij stond bekend als een der veelbelovende jongere ge zagvoerders, die een zeer moderne stijl van vliegen had en van wie zijn chefs zich niet kunnen voorstellen, dat hy op zijn laatste vlucht verval len is in de reeds lang achterhaalde, ouderwetse methode van vliegen, die in soortgelijke weersomstandigheden vroeger opgang maakte, nl. om maar zo gauw mogelijk onder de wol ken te kruipen en te trachten met zicht laag over de bomen binnen te komen", luidde het commentaar van een der leden van de commissie van onderzoek. VERWACHT: ZACHTER Overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk enige lichte regen. Aanvan kelijk zwakke veranderlijke later matige wind uit Zuidelijke 'richtin gen. Zach^»>- 195e Jaargang - No. 71 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt ABONNEMENTSPRIJS 44 cL per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 24 Maart '52 ADVERTENTIEPRIJS 22 cl per mm. Minimum p. advertentie t 3 Ing mededelingen dnemaai tarief. Kleine advertenties imax tl regeis) van 1—5 regels f L—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad' 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur^jnissingen^Walstr. 58—60, teL 2355 4 Ijjnen (tf.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 03, teL 2475 (b.g.g 2223): Oostburg. Finlantjstraat 2. telef 16. Temeuzen Brouwerijstr. 2; Zlerikzee N Bogerdstr C 160 tel 7'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1