PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Grote Drie zijn het eens over antwoord aan Rusland Ernstige ontevredenheid over werkloosheid op Tholen D£ BILT Kantlijn VAKMANSCHAP GAAT THANS EEN ROL SPELEN HIJ ZOU 30 BROMFIETSEN EN 18 AUTO'S HEBBEN VERDUISTERD Vandaag 195e Jaargang - No. 70 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosahardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per week, f 6.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummera 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 22 Maart '52 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct per mm. Minimum p. advertentie t 3.— Ing mededelingen driemaal taxieL Kleine advertenuea (max 8 regeiai van 1—6 regels f L—Iedere regel meer 30 cent „Brieven of adrea Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllaalngen Walatr. 58—80, tcL 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). MT>urg Londense Kaal 29, tel 2077 en 2924; Goea L. Voratatr. 63, teL 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandatraat 2, telef. 16, Terneuren 8rouwerljatr. 2; Zierlkzee N Bogerdatr C 160. tel 26. GENERAAL TSJOE1KOF LAAT NIETS VAN ZICH HOREN. Grotewohl tegen onderzoek V.N. -commissie De ministers van buitenlandse zaken van Engeland, Frankrijk en Ame rika hebben hun goedkeuring gehecht aan de tekst van het antwoord op de Sowjet-voorstellen over het houden van een vredesconferentie voor Duits land. De definitieve tekst is Vrijdagmiddag door deskundigen opgesteld en de ministers hebben telefonisch hun goedkeuring aan de tekst gehecht. Het antwoord zal binnen enkele dagen aan Moskou worden overhandigd. Kanselier Adenauer, die de besprekingen niét de Grote Drie heeft bijge woond, verklaarde bij zijn terugkeer te Bonn, dat de drie ministers en hij volledige overeenstemming hadden bereikt. In het antwoord zouden de Grote Drie de Russen opnieuw verzocht heb ben de commissie der Verenigde Na tie die een onderzoek moet instel len naar de mogelijk eid van het hou den van vrije en geneime verkiezin gen in geheel Duitsland, tot het Oos telijk deel van Duitsland toe te laten. Inmiddels heeft deze commissie ge neraal Tsjoeikof, het hoofd van de Russische controle-commissie voor Duitsland, schriftelijk verzocht ook in Oost-Duitsland haar werk te laten verrichten, maar totnogtoe heeft de Russische generaal de brief niet be antwoord. De Nederlandse middenstand is de lente niet zonder zorgen begon nen. Experts van de drie gro te landelijke middenstandsorganisa ties hebben een rapport uit gebracht aan minister Albregts en daarin wordt wederom met klem betoogd, dat deze bevolkingsgroep te kampen heeft met gebrek aan vlottende mid delen en dat daarin verbetering moet komen. Zwaarder dan verscheidene andere bevolkingsgroepen wordt onze mid denstand fiscaal getroffen. De socia le lasten drukken zwaar op menig bedrgf van middelbare grootte, de prijzen zijn van 1945 doorlopend ge stegen, de koopkracht naai- evenre digheid verminderd, de credietverié- ning is onvoldoende, de winst aan marges gebonden en bovendien vaak (als gevolg der prijsstijgingen schijn winstEn bovendien moet een middenstander, die bijvoorbeeld 8000 per jaar verdient, daarvan meer belasting betalen, dan iemand, die dezelfde som in dienstbetrekking in handen krijgt. Aldus het rapport. De positie der middenstanders inderdaad niet benijdenswaardig. Minister Albregts heeft beloofd na te zullen gaan, of hij iets voor deze bevolkingsgroep kan doen. In afwachting daarvan blijft er voor de middenstand slechts één troost: Het is elders niet beter Klachten over hoge belastingen zijn immers een oud liedje in de nieuwe tijd. En het is maar een schrale troost, dat het elders niet veel beter is. Toch kan vergelijking geen kwaad. Bekend is," dat ook in Amerika een aanzienlijk gedeelte van de winst van ondernemingen wordt, afgeroomd door de fiscus. Minder bekendheid heeft de belastingdruk in Canada, zegt „Trouw" ((a.r.): „In 1950 was daar reeds een aan zienlijke verhoging van de winstbe lasting voor de vennootschappen doorgevoerd. In de loop van 1951 is er nog eens een toeslag van 20 pet. bovenop gekomen. Behalve de ven nootschapsbelasting is er sinds 1 Januari 1952 nog eens een heffing van 2 pet. van de winst ingesteld voor de ouderdomsvoorziening. Daar door is de totale belasting, welke verschuldigd is aan de federale rege ring, gestegen tot 47% pet. van het belastbare inkomen. Tezamen met de provinciale inkomstenbelasting, die tenminste 5 pet. beloopt, komt men tot een totale belastingdruk van 52% pet. van de winst". Men ziet Er schijnt met de verpleegsters opleiding in ons land iets niet in de haak te zijn, ja zelfs zou men van een chaos mogen spreken. Deze onthulling dankt het Neder landse volk aan de geneesheer-direc teur der Haagse gemeenteziekenhüi- zen, jhr. P. H. Verspyck. In een arti kel in „Het Ziekenhuiswezen" zegt hjj namelijk o.m.: „Terwijl overal ter wereld de'verpleegsters-opleiding met grote ernst aan een revisie wordt on derworpen en alom een streven naar verbetering en intensivering merk baar is, bepalen wij ons tot het benoe men van commissies, welke weinig verstandigs opleveren. Niettemin dient opgemerkt te wor den, dat de huidige verpleegstersop leiding een onge roteerde, ouder wetse, ondoelmatige en onsystemati sche chaos voorstelt, en wanneer niet op korte termijn energiek en door dacht wordt ingegrepen, dan zal bin nen afzienbare tijd de Nederlandse zuster niet meer in staat zijn te vol doen aan de eisen die aan haar ge steld worden". Het a.r. Kamerlid Stapelkamp heeft naar aanleiding van deze vlij mende critiek aan de minister van sociale zaken en volksgezondheid ge vraagd, wat hij daarop te zeggen heetf. En wij zijn zeer benieuwd naar het antwoord, GEEN COMMISSIE NODIG. „De activiteit van de commissie der Verenigde Naties, die tot opdracht heeft gekregen te onderzoeken of er in Duitsland vrije en geheime verkie zingen kunnen worden gehouden, be tekent een hinderpaal voor het vin den van een oplossing voor de Duit se vraagstukken", verklaarde de Oost- duitse premier Grotewohl in een door hem te Oost-Berlijn in het kader van de „wereldjeugdweek" tot vijf duizend jeugdige personen gehouden toespraak. „Wij hebben geen uit Brazilianen, IJslanders, Nederlanders en inwoners van Pakistan samengestelde commissie nodig om zich met onze verkiezingen te bemoeien. Niet zij, maar de Duit sers zullen stemmen", zeide hij. Grotewohl verklaarde verder, dat de Oostduitse grondwet en het door het Oostduitse kabinet opgestelde ont werp voor een verkiezingswet voor geheel Duitsland „voor een ieder, die daar belang in stelt, aantonen hoe de mocratisch Oost-Duitsland is". Hij herhaalde dat de Oostduitse regering bereid is haar medewerking te ver lenen aan verkiezingen in geheel Duitsland, mits deze onder toezicht van de vier bezettende mogendheden worden gehouden. in Indochina? De Amerikaanse minister van 1 landsverdediging, Robert Lovett, heeft Vrijdag verklaard, dat een aan- tal Chinese communistische militai ren de Indonesische grens heeft overgestoken. Brj de' Franse autoriteiten evenwel waren nog geen berichten binnen ge- komen over het oversteken van ge- noemde troepen. Scheepsbotsingen bij Engeland. Onder de Zuidkust van Engeland is Vrijdag het Amerikaanse schip „Searworld" in botsing gekomen met het Franse motorschip „Nordest". De „Searworld" heeft ed bemanning van de „Nordest" op drie personen na. aan boord genomen. Het Spaanse schip „Quecho" is Vrijdag 20 km. ten Noorden van Nortforeland aan de Zuidoostpunt van Engeland is aanvaring geko men met het Engelse schip „Ben- wyvis". De Duitse sleepboot „Wo- tan" heeft de „Quecho" hulp ver leend. Urker vissers sprongen over boord. Hun botter stond in brand. Vrijdagmiddag is een Urker bot ter in de nabijheid van Petten (N. H.) in brand geraakt. De twee op varenden konden zich tijdig in vei ligheid brengen. Toen de Urker vis sers ontdekten, dat hun botter ir brand stond, zetten zij de boot aan de grond en- sprongen daarna over boord. Wadend en zwemmend slaag den zij erin het strand te bereiken. De brandweer uit Schagerbrug heeft de brand geblust. REDE VAN Mr. J. M1L1US. Onzekerheid in kringen van de middenstand. In lijden van schaarste Is het niet moeilijk afzet te vinden. Als echter de markt terugloopt, gaat vakmanschap een rol spelen en wordt een product op 7-ijn kwaliteit beproefd. Onze toekomst zal daarom in de richting van de kwaliteitsverbetering moeten worden gezocht. Dit verklaarde mr. J. Milius, directeur van de Kon. Ned. Jaarbeurs, Vrijdag op een bijeenkomst te Utrecht. De Jaarbeurs wordt Dinsdag geopend. In totaal zullen 4136 firma's, afkomstig uit 31 landen, met hun producten deelnemen. Opvallend groot is het aantal firma's uit West-Duitsland. GENERAAL, TSJOEIKOF. geen antwoord...... POLITIE ZOEKT AMSTERDAMMER. Dader en echtgenote met de Noorderzon vertrokken. De Amsterdamse recherche speurt naar de 38-jarige H. G., eigenaar van een kleine autoverhuurinrichting en rijschool in Amsterdam, die er van verdacht wordt 18 auto's en 30 bromfietsen voor een totaal waarde van 100.000 gulden te hebben verduisterd. De autoverhuurinrichtingen in dè hoofdstad hebben Vrijdag aangifte gedaan, dat hun collega G. bij hen één of twee wagen (s) heeft gehuurd (totaal 9 wagens), maar tot nu toe deze nog niet heeft teruggebracht. G., die geen onbekende voor de po litie is, is met zijn vrouw per auto met onbekende bestemming vertrok ken. De recherche, die Vrijdag een huis zoeking in de woning van G. heeft gedaan, heeft daar de autopapieren, behalve de nationaliteitsbewijzen, ge vonden van negen' auto's. Zes hiervan behoren bij de wagens waarvan a gifte is gedaan. Verder werden bescheiden van een autofinaneieringsmaatschappij een Egypte laat geen enkele eis vallen. De Egyptische premier, Hilaly Pasja, heeft beschuldigingen, dat hij Egypte's nationale belangen verwaar loost, van de hand gewezen. Via de radio gaf de premier een verklaring uit waarin hg zeide: „De regering zal geen duimbreed toegeven wat de nationale eisen betreft evacu atie van de Britse troepen en een heid van het Nijldal." De regering zal binnenkort beleend maken, welke stappen genomen zul len worden om de nationale verlan gens spoedig te verwezenlijken. Hilaly Pasja heeft met klem ont kend dat de te Cairo de ronde doende geruchten, volgens welke de regering voornemens zou zijn af te treden, op waarheid berusten. Regering Malan contra de gerechtshoven. De Zuid-Afrikaanse minister-pre sident, dr. Malan heeft Vrgdagavond een verklaring uitgegeven, waarin hij mededeelt dat zijn regering zo spoedig mogelgk een wets-ontwerp aan de Zuid-Afrikaanse volksverte genwoordiging zal voorleggen, dat beoogt de souvereiniteit van het par lement boven elke twijfel vast te leg gen. In het ontwerp zal worden be- laald dat Zuid-Afrikaanse gerechts- loven het recht missen na te gaan of besluiten der volksvertegenwoor diging in overeenstemming met de v t z(jn. Indien het ontwerp tot wet wordt verheven, zal deze van te rugwerkende kracht zijn. „Hierdoor", aldus dr. Malan, „zul len de gerechtshoven beschermd wor den tegen het gevaar betrokken te worden In met de grondwet in ver band staande vraagstukken, die een politiek karakter dragen." soort bank, die geld leent voor de aankoop van motorvoertuigen aan getroffen, waaruit bleek, dat G. vijf zo goed als nieuwe wagens en 30 nieuwe bromfietsen op afbetaling had gekocht. Aangenomen wordt, dat G. de au to's tweedehands heeft verkocht en meer aangiften worden verwacht. Schuldeisers van G. hebben beslag gelegd op de inboedel van G. Westerlicht"-brand in Alkmaarse gemeenteraad In de gemeenteraad van Alkmaar heeft één der raadsleden een inter pellatie gehouden naar aanleiding van de brand in huize „Westerlicht op 28 Februari j.L De burgemeester beantwoordde de vraag, of bij de bouw van „Wester licht" alle voorschriften tegen brand gevaar in acht waren genomen, be vestigend, doch voegde hieraan toe, dat destijds in 1932 andere voorschriften golden dan sedert 1936 na de totstandkoming van een nieu we bouwverordening, het geval was. De burgemeester kondigde scherper" bepalingen inzake de brandveilignei aan. Interpellant deelde mede, dat in een tehuis voor oude zeelieden te Eg- mand aan Zee de directeur daags na de brand op alle kamers de petrole umstellen had laten wegnemen en de bewoners theemutsen had verstrekt. Franse Eerste Kamer v erwerpt glijdende loonschaal De Franse Raad van de Republiek (Eerste Kamer) heeft Donderdag met 117 tegen 43 stemmen bij 100 onthou dingen, een wetsontwerp verworpen, dat voorziet in automatische loons verhogingen, indien de prijzen met meer dan 5 stijgen. Het ontwerp werd de vorige maand door de Na tionale vergadering goedgekeurd. Het gaat thans terug naar de Na tionale vergadering waar het een volstrekte meerderheid moet krijgen om wet" te kunnen worden. België betreurt Nederlands besluit. BOUW VAN KAZERNES OP KALMTHOUTSE HEIDE. België betreurt het Nederlandse besluit, om militaire kampementen op te richten op de Kalmthoutse hei de. Dit heeft de Belgische minister van buitenlandse zaken, Paul van Zeeland medegedeeld op vragen van de Belgische senator Sledsens. Ondanks de dringende en herhaal de stappen van onze ambassadeurs in Den Haag, aldus Paul van Zee land, zijn de Ned. militaire autori teiten toch tot onteigening overge gaan. Mr. Milius zei, dat in de kringen van de Middenstand een grote mate van onzekerheid valt waar te nemen. Zij hebben een veel geringer weerstands vermogen dan de grotere bedrijven. Een overschakeling op de militaire sector, gelijk bij de industrie, is voor de middenstand niet mogelijk. Vervolgens besprak mr. Milius de politiek, die de middenstander moet kiezen. De taak van de detaillist ligt in hoofdzaak bij de verkoop. Hij zal zich dus moeten specialiseren in de service, nodig om deze verkoop te bevorderen. Aan de andere kant dient hij zich volledig op de hoogte te stellen van de kwaliteit van het product. In de voedingsmiddelensector kan, mits een verstandige aankooppolitiek wordt gevolgd, over het algemeen de toekomst met gerustheid worden te gemoet gezien. Finse premier afgetreden De premier van Finland, Urko Kek konen Is Vrijdagmiddag afgetreden. Kekkonen trad af nadat zijn partij geweigerd had haar steun te geven aan het anti-inflatieprogram van de coalitie-regering, De overige leden van het kabinet, Agrariërs en Soci aal-democraten, hebben besloten in functie te blijven. Politie treedt op tegen pamfletten. De Leeuwardense gemeentepolitie heeft ongeveer vgftien personen ver- hoorxl in verband met het vervaar digen en verspreiden van pamflet ten ln het Fries. Hierin stond onder meer, dat vrgheid in Friesland bete kent „gummiknuppels en brandspui ten, kortom Schalkhaar-methoden", dat recht in Friesland betekent" „op de knieën voor rechters en andere heren" en dat cultuur in Friesland betekent „eigen taal rechtloos, eigen volk vogelvrij." Minder eenvoudig is het gesteld met de groep weelde-artikelen. omdat deze categorie het sterkst de invloed van de consumptie-beperking onder gaat.- Om alle bovengenoemde moeilijk heden te overwinnen, zal in de ko mende maanden veel activiteit moeten worden opgebracht. Deze zal pas dan te verwachten zijn, zo bsloot mr. Mi lius zijn rede. indien hiervoor de prik kel van een overeenkomstige beloning zal worden gegeven. Oorlogsuitkering aan vrouwen van zeelieden VRAGEN VAN TWEEDE KAMERLID. .ct Tweede Kamerlid, de heer Van der Zaal (A.R.), heeft aan de minis ters van Verkeer en Waterstaat en van Sociale Zaken en Volksgezond heid vragen gesteld over de oorlogs uitkeringen aan vrouwen van zeelie den. Is het juist, zo vraagt het Kamer lid dat aan vrouwen van zeelieden, die tijdens de oorlog buitengaats ver keerden, uitkeringen en schadeloos stellingen zijn gedaan door de illega- door radio Oranje liteit en dat de regering uit Londen, nie had maakt, dat .zij deze zou vergoeden, bekendge- zodat die uitkeringen en schadeloos stellingen niet als schulden zouden worden beschouwd. Voorts vraagt hij of het juist is, dat thans die zeelieden toch worden aan gesproken om genoemde bedragen te rug te betalen en dat met name van vissers grote bedragen worden gevor derd. ...viert de bekende sportjour nalist Joris A. A. van den Bergh zijn 50-jarig jubileum als journalist. MORGEN ...is het 10 jaap geleden, dat de beroemde Vlaamse luchtvaart pionier Jan Olieslagers te Berchem overleed. OM HET ANDERE HUIS EEN WERKLOZE Dit mag niet langer duren! De werkloosheid op Tholen blijft een brandend vraagstuk. De gemeente raad van Stavenisse heeft een telegram gericht aan de minister van eco nomische zaken in Den Haag en aan Gedeputeerde Staten van Zeeland om opnieuw de aandacht te vragen voor de ernst van de toestand op Tholen en aan te dringen op maatregelen tot uitbreiding van de werkgelegenheid. Ook in andere gemeenten van Tholen is het vraagstuk bepaald ernstig. Er is een jaar geweest, waarin een van deze gemsenten niet minder dan f 60.000 aan overbruggingsuitkering had te betalen en nn mag zo'n bedrag wellicht klein zijn voor de grote steden in het centrum van Nederland, het is voor de kleine gemeenschappen op Tholen een enorm bedrag. Wanneer men dat bedrag per hoofd van de bevolking zou rekenen, dan zou het wel eens kunnen zgn, dat men op Tholen het maximum haalt van Nederland. een werkloosheidsgemiddelde van 20 per maand. In Oud-Vossemeer was dit jaar het aantal werkers, dat in de overbruggingssteun liep, hoger dan het vorig jaar en werd het maximum van 145 bereikt. Sint Annaland, waar nu weer vrij veel werk in de land bouw is, bracht het tijdens de vorst periode tot 160 man in de overbrug ging, Stavenisse tot 138 en Poortvliet tot 86. HOGE UITGAVEN. soms 300 werklozen naar de D. en wanneer men weet, dat er in deze stad zo ongeveer 600 gezinnen wonen, dan betekent dat om net andere huis bij het iwestelr"- Arbeidsbureau 688 mannélijke weri lozen ingeschreven voor het gehele eiland. Daarvan waren er 520 tewerk gesteld bij de D.U.W. en 129 opgeno men in de rijkssteunregeling. Eind Januari stonden er 702 werklozen in geschreven, zodat het aantal iets is teruggelopen. Met het aanbreken van het betere weer in Maart hebben uiteraard velen werk gevonden in de landbouw. BLIJVEND OVERSCHOT. Wanneer we de stad Tholen houdingen daar anders liggen, dan blgkt op het platteland van Tho len een blijvende werkloosheid te bestaan. Sint Maartensdijk had het vorig jaar gemiddeld 65 man per maand in de overbruggingssteun met een maximum van 180 en een mini mum van 9. Scherpenisse komt tot, Wanneer men zou becijferen wat de overbruggingsuitkering kost en wat de tewerkstelling bij ae D.U.W. kost, dan komt men tot bedragen, die in de honderdduizenden lopen. Het bedroevende is nu, dat het rijk de gelden voor deze werklozenzorg grif toestaat, maar wanneer men bg een rijksinstantie zou aankloppen om een bedrag van een ton, opaat een nieuwe industrie gevestigd kan wor den, die een belangrijk deel van de werkloosheid in zo'n Thoolse gemeen te zou opheffen, dan stuit men overal op een kille weigering. Het is waarlijlc niet nodig, dat er op Tholen veel gedaan wordt. Dat ge bied moet landbouwgebied blijven. Er dienen slechts voornamelijk voor winterwerk een of meer middelma tige industrieën te komen en wanneer daarnaast de jongelui voor wie geen plaats in de landbouw is een goede vakopleiding kunnen krijgen, zc buiten het eiland een plaatsje jn een ander bedrijf dan de landbouw kun nen zoeken, wel dan is voor de bevol king van Tholen de ergste nood, wel voorbij. Gelden voor de bouw van een am bachtsschool te Sint Maartensdijk zgn op de rgksbegroting van onder wijs uitgetrokken, maar er wordt nog altgd niet gebouwd. Het zal een school worden met een afdeling tim meren en bankwerken. Inderdaad goed gezien, maar wat heeft men aan plannen, wanneer de uitvoering zo traag verloopt, dat de geschikte leeftgd voorbijgaat voor tientallen jongens, die deze konden bevolken? school ERNSTIGE ONTEVREDENHEID. Dat dient spoedig te gebeuren, want er heerst grote ontevredenheid onder het door de werkloosheid zo zwaar getroffen deel van de Thoolse arbeidersbevolking. Er wordt wel eens gezegd, dat ontevredenheid de beste voedingsbodem is voor het com munisme. Dat gaat voor Tholen niet op. Het communisme heeft geen vat op de bewoners van het eilana Tholen, maar men moet daaruit niet afleiden, dat het wel meevalt met de ontevre denheid, want die is tot maximale hoogte gestegen. Voorkomen moet worden, aat deze ontevredenheid zich op ongewenste wgze plotseling zou manifesteren en dat kan alleen wan neer inderdaad de oplossing van het werkloosheidsprobleem krachtig wordt aangegrepen. KORTE PREDICAT1E „Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt f" Matth. 27 22a. Jezus is gevangen genomen door de Joden. Hij wordt gebracht van de ene rechtbank naar de andere; van de kerkelijkenaar de vjereldlijke. Er MOET een uitspraak komen, een veroordeling, dan zal voor de Joden tenminste de zaak afgedaan zijn. En dan staat Jezus voor Pilatus, en Pila- tus weet er geen weg mee. Op allerlei manieren probeert hij aan een beslissing te ontkomen. Maar dat kan niet, dat kan nóóit. Wanneer een mens tegenover Christus staat dan móet er een beslissing rallen, vrijblijvendaan Hem voorbijgaan is een onmogelijkheid. Dat kan ook Pilatus niet. hoewel hij wel dat ge baar probeert te maken door zyn han den in onschuld te wassen. Wat moet ik doen met Hem" vraagt Pilatus zich af. Dé oplossing lijkt hem: het maar au» de Joden overlaten, laat ze dan hun gang maar gaan. Pilatus denkt: tut heb ik er persoonlijk niets meer mee. te maken, ook niet al wordt hij dan met mijn goedkeuring gedood. De belijdenis der kerk heeft er an ders over gedacht; dag aan dag spreekt zij het uit:Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is ge kruisigd De geschiedenis der wereld heeft er ook anders over gedacht: reeds enkele tientallen jaren later schrijft de Romeinse gesch iedschrgver over Christusdie door Pontius Pilatus ter dood gebracht werd". Hem zonder meer voorbijlopen gddt niet. Maar wat moet ik, die dit lees, dan doen met Jezus, die Christus ge noemd wordtf Ach, ik moet niets met Hem dóen, ook niet 'als Pilatus Hem maar overlaten aan mensen, die wel wat met Hem willen doen. Ik moet niets met Hem doenwel andersom: Hij moei *ets me* mÜ doen; of liever: Hij wil iets met mij doen, nl. mijn leven omzettenmijn leven een andere rich ting uitdraaien. Daarvoor is Hij die weg langs Pilatus naar Golgotha ge gaan, om wat ik niet kon volbrengen voor mij te volbrengen: om mijn le ven met God te verzoenen. Daarom wordt mij niet gevraagd iets wiet Hem te doen; wél in Hem te geloven, te weten, dat ik met de zonde van myn leven bij Hem te recht kan, te verstaan, dat Hij ook voor mij de vjeg tot God heeft open gelegd, te belijden, dat Hij zélf, die weg voor mij is. „Wat moet ik doen met Jezus, die Christus ge,noemd wordtf" Niets! Jezus DE Christus noemen, Hem als MIJN Heiland belijden. Dat is geen „doen", maar dat is geloven. N. v. O. VERWACHT, REGEN OF MOTREGEN. Geldig tot Zaterdagavond: Zwaar bewolkt met nu en dan regen of motregen. Krachtige tot harde Zuidwestelijke wind. Over het algemeen iets zachter dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1