PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Eerste treffen van Oost en West in nieuwe ontwapeningscommissie Geen pessimisme en geen optimisme over de toekomst der vlasserij DÊ BILT Kantlijn SCHAAPHERDER VAN KUDDF EN TIEN MILLE BEROOFD Vandaag 195e Jaargang - No. 64 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 et per week. f 5,45 p. kw.. fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 15 Mrt 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct per mm. Minimum p advertentie l 3.— ing. mededelingen driemaal tarief. Kleino advcrtenucs tmaz 8 regels) van 1—4 regels t L—- Iedere regel meer 20 cent „Brieven of adres Bureau van dit Blad' 24 cent meer. Giro nr. 359300 P.£ C. Middelburg. Bur. Vllssingen Walstr. 58—60, teL 2355 4 lijnen (b.g.g. 2881 of 2160). MTiurg Londense Kaai 29. teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr. 63, teL 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Ftnlandstraat 2. telef. 16. Terneuzen Brouwerljstr. 2; Zlerikzee- N Bogcrdslr C U.tel. 26 DE EERSTE VERGADERING. Malik beschuldigt de V.S. van „bacteriologische oorlogvoering" Vrijdag heeft te New York de nieuwe ontwapeningscommissie van de Ver enigde Naties, destijds te Parys ingesteld, haar eerste bijeenkomst gehouden. Ook in deze commissie kwamen Oost en West al spoedig tegenover elkaar te staan. Zo beschuldigde Jacob Malik, de Russische afgevaardigde, de V.S. van „bacteriologische oorlogvoering" in Korea en China. Hy verzocht de commissie onmiddellijk „deze schending van het verbod op bacteriologische oorlogvoering" te bespreken. De Amerikaan Benjamin Cohen noemde de verklaring van Malik „een ongerechtvaardigde en onbevestigde beschuldi ging". Benjamin Cohen diende een uit vijf punten bestaand voorstel in. Hij zei- de daarbij dat de angst der volken de wapens heeft doen vermenigvuldigen en de vermenigvuldiging der wapens de vrees heeft aangewakkerd. Alle volkeren van de wereld hebben hun hoop op de commissie gevestigd en verwachten van haar dat zij een weg zal vinden om dit proces in om gekeerde richting te doen verlopen: het bereiken van een evenwicht door de strijdkrachten in te krimpen en de bewapening te verminderen en niet omgekeerd. Wy dragen daarom een reusachtige verantwoordelijkheid en wij mogen niet falen", aldus Cohen. De Franse vertegenwoordiger Jules Moch zeide dat de Franse delegatie al les zal doen wat in haar vermogen ligt om te verhinderen dat er een impasse ontstaat. Malik stelde de kwestie van voor rang bij de ontwapening aan de orde. Hij verklaarde, dat vermindering van bewapening en verbod van atomische wapens de commissie in staat zouden stellen complete inlichtingen over de bewapening van iedere staat te ver krijgen. Volgens de Verenigde Staten dienen de inlichtingen over de bewapening vooraf te gaan aan de controle en de vermindering van de bewapening en het verbod van atomische wapens. Met ministeriële beloften kan het vreemd gaan. Zij worden helaas lang niet altijd nagekomen. Zelfs als er regelmatig aan herinnerd wordt, gaat er ieder jaar een schepje af en er blijft ten slotte niets anders over. dan het kluitje, waarmede men, naar men te laat ontdekt, de rietwoestijn mee ingezonden is. Voor Vlissingen althans zijn de woorden, die minister Wemmers, van verkeer en waterstaat, dezer dagen aan de „Zeeland" gewijd heeft, verre van bemoedigend. Het enige wat de minister wil, is nog eens gezellig pra ten. Van een commissie, zoals de heer de Vos van Steenwijk er een wenste, een commissie, die wellicht zou kunnen aantonen, dat de „Zeeland" waarlijk geen grote schade ondervinden zou by terugkeer naar Vlissingen, wil de minister niets weten. Hij ziet er geen heil in. En daarmede weet Zeeland het nu wel. Het heeft zeer sterk de indruk, zo niet de overtuiging, dat de „Zeeland" niet terug wil komen en dat het in de voorgaande jaren van de „toeristen- dienst" weinig ernst heeft gemaakt. Publiciteit werd er niet voldoende aan gegeven, de reclame kwam jaar in jaar uit te laat. De tarieven waren zo hoog, dat zelfs Nederlanders, die naar Engeland gingen, de voorkeur gaven aan de verbinding via Oostende. Het zou wellicht niet in de „Zeeland-poli tiek" gepast hebben, als de toeristen- dienst een succes was geweest. De minister heeft gelijk. Een com missie heeft geen zin. Praten is nut teloos. Maar soms vragen wij ons af, waar mede, als deze ministeriële belofte niet wordt nagekomen, Vlissingen schade loos zal worden gesteld Is die vraag eigenlijk al eens opge worpen? Burgemeestersbenoemingen doen nog al eens wat stof opwaaien, niet als het kleine gemeenten betreft, wel als het om belangrijke posten gaat. En ook in het voorlopig verslag over de begroting van binnenlandse zaken zijn zij weer een dankbaar onderwerp van besprekingen geweest. Vele leden spraken namelijk als hun mening uit, dat het burgemeesterschap niet verpolitiekt mag worden, dat burgemeestersbenoemingen niet in dc politieke sfeer mogen worden getrok ken, dat het verkeerd is „berekenin gen" te maken omtrent het toekomen van een burgemeestersplaats aan een bepaalde partij en dat men ook bij benoemingen geen rekening moet hou den met provinciale verkiezingscij- fers Wie zal het hier eigenlijk oneens mee zijn? Een burgemeestersambt is toch geen handelsobject Maar helaas Sedert 1938 is het drankgebruik in Nederland verdubbeld, maar hoe staat het nu met het drankmis bruik, vraagt „Vrij Nederland" (onafh. progr.); in Amerika staat niet min der dan zes procent van de alcohol- gebruikers op of over de rand van het alcoholisme maar daar is men thans ook wel overtuigd, dat de alco holist patiënt is; een in Amsterdam ingesteld onderzoek naar type en aan leg van de alcoholist is in dit opzicht van belang: „Men onderscheidt: de symptomati sche drinkers (13 pet. van de onder zochten), die een bepaald lijden of af wijking behouden, ook als zij niet drinken. Van hen was 62 pet. behept met ernstige psychopatische karakter afwijkingen. De tweede groep vormen de constitutionele drinkers (48 pet.) veelal niet bijzonder gestoord, meestal behoorlijk begaafd. Onder hen bevin den zich o-a. primaire drinkers, die op de roes zijn aangelegd, ambitieuzen zonder energie, decadenten en zwer versnaturen. Vaak zijn zij door be hoorlijke substituten voor de drink gewoonte te helpen. Een derde groep (12 pet. van de onderzochten) vormen de dommen, een vierde groep (13 pet.' de probleemdrinkers en als vijfde groep noemt men de „normale" exces sieve drinkers (13 pet.), die men in alle bevolkingslagen aantreft. Zij mun ten vaak uit in bedrijf en beroep. Wrij vingen in maatschappelijk opzicht ver oorzaken zij niet. alleen verontrusting in de familiekring. Opmerkelijk is dat men bij deze groep welvarende vita- len zo dikwijls een totale afwezigheid van enige hogere belangstelling bui ten de dagelijkse activiteit aantreft Blijkt uit deze indeling reeds hoezeer drinkers onderling in type verschillen, ook andere gegevens tonen aan, hoe zeer de een van de ander verschilt Wel kwamen de meesten tot alcohol misbruik doordat de gewoonte een borrel te drinken leidde tot verslaving maar roesverschijnselen wijzen uit, W. John Kenney voormalig vice-mi nister voor vlootaangelegenheden die door president Truman is benoemd tot sous-chef van de Organisatie voor Wederzijdse Veiligheid. Hij zal daar door plaatsvervanger worden van Averell Harrlman. Britse mijnwerkers eisen loonsverhoging Nieuwe begroting zou in feite loonsverlaging betekenen In Engeland hebben Vrijdag 700-000 mijnwerkers loonsverhoging geëist Leiders van de vakbond van mijn werkers, die te Londen bijeen kwa men, verklaarden, dat de nieuwe be groting neerkomt op een loonsverla ging. Het schijnt zeker, dat de ande re vakbonden eveneens loonsverho ging zullen eisen. Geen woning? Dan in de cel! De naar Aarhus (Jutland) overge plaatste rechter, Morton Hviid, kon geen woning vinden. Hij heeft thans zijn intrek genomen in een cel van de plaatselijke gevangenis. Hij zegt zijn woning zeer comfortabel te vin den. Stakingen in België Tunnelverkeer in Antwerpen geblokkeerd In Brussel en vrijwel alle omrin gende gemeenten heeft het gemeente- personeel Vrijdagmorgen het werk neergelegd. Ook in de andere grote steden, zoals Antwerpen, Luik, Char leroi Gent en Verviers sloot 't per soneel der gemeentebedrijven zich bij deze 24-uur staking aan. Tot de sta king werd besloten uit protest tegen „de traagheid waarmede het minis terie van binnenlandse zaken de heraanpassing der salaris- en loon schalen behandelt. Het verkeer door de tunnel van Antwerpen is geheel geblokkeerd. Hier zijn stakingsposten opgesteld, die de honderden auto's de doorgang beletten. Ook bij alle haveninstalla ties der Antwerpse gemeente heeft het personeel het werk neergelegd. Het volledige onderwijzend personeel in Antwerpen, Luik en Charleroi is eveneens in staking. Op iedere zes klassen is echter iemand van het on derwijzend personeel aanwezig om op de kinderen te letten. Man vilde levend konijn Het Haagse Gerechtshof veroordeel de de 47-jarige chauffeur W. J. V. uit Den Haag wegens dierenmishande ling tot één week gevangenisstraf. V. zou volgens getuigen een konijn de ogen uitgestoken hebben en het dier gevild hebben, toen het nog niet hele maal dood was. De rechtbank had hem terzake tot een maand onvoor waardelijk veroordeeld. CAND1DAAT-NOTARIS FRAUDEERDE ln hoger beroep vijf jaar gevangenisstraf geëist. „Een schandelijke zaak, die heel listig in elkaar werd gezet", zo noemde de procureur-generaal, mr. Zaayer, in zijn requisitoir de practijken van de candidaat-notaris E. L. M. P. uit Den Haag. P. manipuleerde in de jaren 1947 tot 1951 nogal vreemd met documenten en kon dientengevolge onrechtmatig beschikken over het gehele kapitaal ad. f 10.000.— van de 82-jarige schaap herder K. en over diens kudde schapen. In een testament van een Haagse weduwe, liet P. zich tot haar enige erfgenaam verklaren Vrijdag stond de candidaat-notaris als verdachte in hoger beroep te recht voor het Haags Gerechtshof en hoorde aan het einde van een lang durige zitting vijf jaar gevangenis straf met aftrek tegen zich eisen. In November veroordeelde de recht bank hem tot vier jaar met aftrek. Toen de oude schaapherder destijds met de dierenbescherming in moei lijkheden kwam, wierp P. zich als zijn „beschermer" op. Hij stelde zich voor K. garant, die daardoor zyn kudde terug kreeg en er naderhand toe overging P. een volmacht te schenken voor het beheren van zyn financiën en voor het a maken van geblokkeerde gelden. P. maakte het geld vrij enliet hèt op zijn eigen girorekening overschreven. „Het is aan belastingen opgegaan", vertelde hij de herder. BLANCO VELLEN De candidaat-notaris liet zijn slacht offer zelfs blanco vellen papier in vullen en er werd o.m. een „acte" gevonden, waarin de herder aan de notaris zesduizend gulden „schuldig"' bleek te zijn. Tenslotte beschikte P. over het gehele vermogen van K. ad 10.000 en over diens kudde schapen Met een Haagse weduwe trachtte verdachte hetzelfde spelletje te spe len. Naast de testamentaire verval sing liet hij een acte opstellen voor de verkoop van een huis voor 7000 de koopsom was 5500 geweest Het ontbrekende bedrag was opgegaan aan administratiekosten Mr. Zaayer hekelde Jel het bedrog waaraan P. zich tegenover oude mensen had schuldig gemaakt en zag geen aanleiding om een mildere eis uit te spreken, dan de officier van justitie destijds heeft, gedaan. Het Gerechtshof zal over veertien dagen uitspraak doen. Vijf Spanjaarden terechtgesteld De vijf Spaanse vakverenigingsleden, die 7 Februari door het- krijgsgerecht te Barcelona ter dood werden veroor deeld, zijn Vrijdagmorgen terechtge steld. TWEE MINISTERS IN KOEWACHT. hoe verschillend patiënten reageren", naerdt'tot minister Dequae, dat U een Verbruik van lijnwaad loopt gestadig terug in Europa Burgemeester P. H. Geirnaerdt van St, Jansteen presideerde Vrijdag avond te Koewacht een unieke vergadering, die georganiseerd was door oud-leerlingen en oud-cursisten van de Zeeuwse Vlassersschool te Koe wacht. Uniek, omdat daarin tal van vooraanstaande figuren uit de Neder landse vlasserswereld aanwezig waren, maar uniek vooral ook, omdat twee ministers voor deze bijeenkomst naar Koewacht waren gekomen. Het moet voor burgemeester Geirnaerdt, die al zo vele jaren op dc bres staat voor de belangen van de vlasindustrie en voor het onderwijs aan de jonge vlas sers, een voldoening geweest zyn, deze bijeenkomst te leiden. Onder de talrijke aanwezigen in het patronaatsgebouw te Koewacht merk ten wy op, de commissaris van de Koningin jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot, de Belgische consul te Terneu- zen, de heer C. F. M. J. Wats, vrijwel alle burgemeesters van de Oost- Zeeuwsch-Vlaamse grensgemeenten en de burgemeester graaf Léon Lip pens van Moerbeke (B.). Daarnaast de leidende figuren van de vlassers- school te Koewacht, de directeur van het vlasinstituut te Wageningen, ir. J. L C. Butler, verscheidene land- bouwconsulenten en directeuren van vlasserscoöperaties uit Zeeland en Brabant en tenslotte de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau te Mid delburg, de heer J. C. Corver. In zijn openingswoord bracht bur gemeester Geirnaerdt dank aan de ministers Dequae en Peters voor hun komst. Wij weten, zo zei de heer Geir- deskundige bent en daarom zullen wy gaarne horen, hoe U denkt over de toekomst van het vlassersbedryf. Spreker zag minister Peters ook als vertegenwoordiger van de minister van landbouw en verzocht hem de be langen van de vlasserschool en van de vlasindustrie wel te willen aanbe velen by de minister. REDE MINISTER DEQUAE Hierna was het woord aan minis ter Dequae. Er heerst, zo zeide hij in België wel eens een zeker pessi misme over de toekomst van de vlas serij. Wanneer we die toekomst wil len beschouwen, moeten we een reeks van factoren analyseren, waaronder de conjunctuur problemen, het vraag stuk van de structuur der vlasnyver- heid en tenslotte de technische pro blemen van de vlasnrjverheid. Wat de conjunctuur betreft kan geconsta teerd worden, dat het vlasgebruik een dalende tendenz heeft. In 1850 vormde vlas nog dertig procent van alle gebruikte textielvezels, thans haalt men over de gehele wereld nog maar zes procent! Spreker had de in druk, dat deze dalende tendenz zich zal voortzetten. In dit verband is het van betekenis, dat de vlasvezel drie maal zoveel arbeid eist als katoen en dat kunstmatige vezels een lage kost prijs hebben. Voorts vraagt de ver armde wereld een goedkope produc- k is de afzet van vlasproduc ten in de United States moeilijk ge worden, omdat men aan andere pro ducten gewoon is. Als middelen om de vermindering van het vlasverbruik tegen te gaan noemde spreker de toenemende ra tionalisatie en mechanisatie van de vlasvezelbereiding. Van het grootste belang zal het zyn als de levens standaard omhoog gaat. ijnwaad is namelijk een semi-luxeproduet, dat op hoger prijsniveau ligt en alleen by een hogere levensstandaard veel ge bruikt. wordt. Tenslotte is het ook van belang om door propaganda de afzet van de vlasproducten nog te verhogen. Spreker wees er op, dat er on danks de fundamentele achteruitgang van het vlasverbruik, toch sedert '46 in West Europa ruimere mogelijkhe den voor het vlas bestaan. Er werd voor 1940 gemiddeld 50.000 ton vlas uit Oost-Europa aangevoerd voor de vlasindustrie in West-Europa. Deze De burgemeester van Culemborg, dc heer H. A. J. M. van Koningsbrug. gen, was Vrijdagmorgen de eerste, die in het postkantoor in zijn gemeente de serie postzegels kocht, welke ter gelegenheid van de Jan van Riebeeck- herdenking zijn uitgegeven. Twee doden bij brand door autobotsmg Oplegger me» olie stond onverlicht langs de weg. A Op de Rijksweg tussen Den Oever en Wleringerwerf is Vrijdagavond een personenauto tegen een langs de weg geparkeerde oplegger, beladen met vateft olie, opgereden en in brand gevlogen. De twee .nzittenden van de personenauto vielen uit de wagen. De kleren van de beide per sonen raakten in brand en toen hulp arriveerde, bleken zij reeds te zijn overleden. De oplegger stond onverlicht lang3 de kant van de weg. Politiemannen hadden dit reeds geconstateerd en de beheerder van de wagen gewaar schuwd. Deze was onderweg met een rode lantaarn en nog slechts 200 meter van de plek des onheils verwijderd, toen het ongeiuk gebeurde. De per sonenauto ging in vlammen op. George Kenan naar Moskoü De Amerikaanse senaat heeft de benoeming van George Kennan als ambassadeur in Moskou goedge keurd, evenals die van Wiluam H. Draper als speciaal ambassadeur in Europa voor de buitenlandse hulp programs. Ook Nieuw-Zeeland neemt strenge maatregelen Tegen mond- en klauwzeer uit Nederland Nieuw-Zeeland heeft strenge voor zorgsmaatregelen verordend ter be strijding van het overbrengen van mond- en klauwzeer door Nederland se immigranten, aldus heeft de Nleuw-Zeelandse minister van land bouw, Holyoake, te Wellington ver klaard. Naar aanleiding van een bericht uit Den Haag over hernieuwd uitbreken van deze ziekte, voegde de minister er aan toe, dat voorzorgsmaatrege len moeten worden genomen, voordat de immigranten uit Nederland ver trekken. Kleding, bagage en vliegtui gen zouden ontsmet moeten worden. De Nieuw-Zeelandse veeartsenij- kundige te Londen, dr. Hopkirk. ver trekt Zondag naar Den Haag om rapport te kunnen uitbrengen over de maatregelen. Volgens Holyoake wil men in Nieuw Zeeland nog eens ont smetten, indien de behandeling in Nederland niet voldoende uitwerking heeft. ...is het 60 jaar geleden, dat de Vlaamse technicus Karei van de Poele uit Lichtervelde, uitvinder van de trolley-tram, in de Ver. Staten overleed. MORGEN ...is het 50 jaar geleden, dat Frankrijk en Rusland een ver klaring publiceerden over een gezamenlijk optreden tot hand haring van de status quo voor het geval China of Korea zou worden bedreigd. KORTE PREDICATIE DES DOODS SCHULDIG. ,JIij ij des doods schuldig." Matth. 26 66b. Eindelijk staat Jezus -oor de Jood se raad. Dikwijls hadden ze getracht Hem te vangen, maar het was steeds mislukt. Nu Hij echter voor nen slaat is het toch niet zo gemakkelijk een gegronde reden te tanden om Hem te doden, waartoe z\j vroeger reeds besloten hadden. Maar eindelijk geeft Jezus dan zelf het bewijs, dal Hij doodsschuldig is, want Hij heeft erkend Gods Zoon te zijn. Nu is hel geding tegen Jezus beslist. Hij is des doods schuldig. Zwaarder straf kan over een mens niet uitgesproken wor den. Door een dergelijke beslissing van het Sanhedrin wordt Hem een plaats op aarde niet meer toegestaan. En het Sanhedrin, dat deze beslissing neemt, was het hoogst rechtspreken de college in Israël. Zij zaten op het gestoelte van Mozes. Ze behoren recht te spreken naar de Wet, door de Rechter van hemel en aarde gegeven. En deze raad heeft alle schijn mee, want een Godslasteraar mocht ge dood worden. En nu heeft Hij be weerd Gods Zoon, de Christus te zijn; wat moeten zij dus nog meer? Inder daad, naar de schijn wordt Hij naar recht, des doods schuldig verklaard. En de Here Jezus gaat er niet te genin. Hij aanvaardt het. Hij buigt onder dit vonnis. Jezus is de veroor deelde Hy is gekomen tot het Zijne, maar naar waarheid hebben de Zijnen Hem niet aangenomen. Zij hebben Hem verworpen. Ze mogen de schijn dan al mee hebben, in werkelijkheid is dit von nis de ergste wetsverkrachting, die er ooit heeft plaats gehad. Ook al zal straks de Stadhouder Pilatus het be vestigen, onwaarachtig blijft het. Daar is echter nog een hemelse rechtsorde. En naar dat recht wordt Christus aangenomen als te zijn, de Borg en Middelaar voor zondaren. De zonde van al Zijn volk wordt op Hem gelegd. En daarom is Hij de „groot ste zondaar." En naar dat hemelse recht wordt Hij nu met recht en naar waarheid des doods schuldig verklaard. En dat is de oorzaak, waar om Hij „het doodsschuldig" van het Sanhedrin aanvaardt. Daarom heeft H\j geen bezwaar tegen het kruis. Hij wil sterven als één, die de dood heeft verdiend. Maar daarom mogen dan ook allen, die hun zonden leerden zien, en ze leerden betreuren, met hun zonden naar Hem toe. Bij Hem kunt ge uw zondepak kwijt raken, als ge er dan maar mee gaat, naar Hem, Die des doodsschuldig werd verklaard. St. Annaland. D. J. v. Dijk. aanvoer ls weggevallen en daarom is er thans een ruimere markt. Zou Oost-Europa weer op de vlasvezel- markt verschijnen, dan volgt er een sterke teruggang. DE STRUCTUUR Spreker behandelde daarna de structuur van de vlasindustrie, die aanvankelijk geheel met de landbouw geïnterneerd was, maar zich evolu eerde tot een bedrijf op zichzelf. Spreker voorzag voorlopig geen ver dere concentratie tot grootbedrijf en verwachtte dat het kleinbedrijf zich ook zou kunnen handhaven, indien de moderne technische hulpmiddelen door huur of coöperatie ter beschik king van het kleinbedrijf kwamen. In dien het kleinbedrijf zich buiten de mechanisatie-tendenz zou houden zag spreker daarvoor geen toekomst meer. Uitvoerig ging hij daarna ln op de bevoorrading met strovlas en op de markt voor gezwingeld vlas. Vervolg op pag. 2) Urks burgemeester niet naar Argentinië De burgemeester van Urk zal Za terdag a.s. niet naar Argentinië ver- trekken. I De Argentijnse luchtvaartmaat schappij had, zoals bekend, de bur gemeester aangeboden voor haar re kening naar Del Plata te vliegen, echter oüder voorbehoud, dat de In ternational Air Transport Associa tion daar toestemming toe zou geVen Deze toestemming is niet verleend. Bovendien is het toestel intussen vol geboekt, zodat de burgemeester de voorgenomen reis Zaterdag niet kan maken. Onderwijzers voor keuring Voor zij tot de school worden toegelaten Bij de Tweede Kamer is de indie ning te verwachten van een wijzi ging der lager-onderwijswet. voor schrijvende een algemene geneeskun dige keuring voor onderwijzers voor zij tot de sein orden toegelaten. Deze keuring zal naast die inzake een onderzoek naar tuberculose staan en zou ten doel hebben de ziekte ver lofregeling voor onderwijzers gel ijk te maken aan die, welke voor de ambtenaren gelden. VERWACHh IETS ZACHTER Zonnig en droog weer met een zwakke tot matige Zuid-Oostelijke wind. Hogere middagtemperaturen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1