PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Kweekschoolleerlingen reeds than: officieus benoemd Antoine Pinay wordt premier van Frankrijk 0£ BILT BOETE VAN f 1000 GEEIST TEGEN LEIDS JOURNALIST Vandaag 195e Jaargang - No. 57 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintfln. PL verv.: W. Leertouwer en H. A_ Bosshardt, ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week. f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 7 Maart 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per mm. Minimum p. aovertentle t 3.— Ing. meaedellngen driemaal tarief. Kleine advertenties imax 8 regels) van 1-5 regels l l.—Iedere regel mecT 20 cent. „Brieven ol adres Bureau van dit Blad' 23 cent meer. Giro nx. 359300 P.Z.C. Middelburg. Bur. VTissingen Walstr 53—60. tel 2355 4 UJnen (b.g.g. 2861 of 2160) M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2024; Goes L. Vorststi 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg Flnlandstraat 2, telef 16. Terneutcn Brouwcrilstr 2: Zlerikzcc N Bogetastt C 160 TOT IEDERS VERRASSING: Hem wachten de zorgen van een drievoudig bankroet SLuds Donderdag is Antoine Pinay tot zijn grote verrassing en die van politieke waarnemers, minister-president van Frankryk. De Franse Na tionale Vergadering bekrachtigde zijn „Investituur" met 824 stemmen; Pinay verklaarde: „Ik rekende op 296 stemmen, hetgeen eervol zou zijn geweest, en hoopte dan rust te krijgen om morgen te gaan vissen". Als minimum geldt namelyk de volstrekte meerderheid van 313 stemmen, zodat Pinay nog 11 stemmen meer kreeg. Hoewel de Gaullisten besloten had den zich van stemming te onthouden, waren er 27 van de meest rechts-ge- zinden, die zich niet aan het besluit van him fractie hielden en vóór stem den, omdat zij meenden, dat Pinay een eerlijke kans moet worden gege ven. Twee van deze 27 vóórstem mers zijn inmiddels ook uit de party van de Gaulle getreden. Pinay is de zeventiende na-oorlogse minister-president van Frankrijk. Vandaag begint hij zjjn besprekingen om tot de vorming van een kabinet te komen. WEINIG VERTROUWEN Over het algemeen heeft men er weinig vertrouwen in, dat het Pinay zal gelukken Frankrijk de krachtigé moet 75 millioen dollar betalen aan de Europese Betalingsunie. „En Frankrijk zé.1 betalen", aldus de nieu we premier. Het begrotingstekort be draagt 400.000 millioen francs en er zal dus drastisch bezuinigd moeten worden. MAATREGELEN De premier stelde voor gedurende enkele maanden proeven te nemen met een strenge belastingcontrole en met het eventueel intrekken van han delsvergunningen van ontduikers .al vorens tot een algehele belastingver hoging over te gaan. In politiek op zicht stelde hij o.m. voor de hervor ming van de grondwet, het uitroepen van politieke amnestie en de hervor ming van de stakingswetten. De regering te geven, die het nodig heeftbuitenlandse politiek en de politiek om uit de ernstige politieke en finan ciële crisis te geraken. Bij de stemming werd Pinay ge steund door de radicale parlements- fractie. De socialisten stemden tegen. Tevoren verklaarde Pinay in de Na tionale Vergadering, dat Frankryk zich voor een drievoudig bankroet bevindt, namelijk wat betreft d© de viezen, de schatkist en de begroting. Hjj zeide de opdracht uit plichtsgevoel te hebben aanvaard, maar noemde het een gevaarlijke opdracht. Zy'n eerste zorgen gaan uit naar de buitenlandse schulden. Frankrijk Kantlijn Wjj praten nu wel "allemaal, en soms bijna zonder ophouden, over de belasting, maar wat weten we er eigenlijk van? Wie eerlijk is, zal moeten antwoorden: Een armzalig schijntje! Daarom is het goed, dat iemand, die krachtens zijn functie precies weet hoe de fiscus werkt, zich eens tot schrijven heeft gezet om dat de Ne derlanders duidelijk te maken. Die „iemand" was het hoofd van de af deling Personeel van de Belasting dienst bij het ministerie van finan ciën, H. Weisfelt. Het boekje heet: „Hoe werkt de fiscus?" En het werd uitgegeven door de N.V. Uitg. Mij. A. E. Kluwer te Deventer. Het is geen fiscaal handboek, ook geen theoretisch standaardwerk, maar een volledig en samenhangend over zicht van de practijk van de dienst, waaraan de uitvoering der belasting wetten is opgedragen. Wie lust en moed genoeg heeft om zich behalve met zijn belastingbiljet ook in zijn vrije tijd met de belasting bezig te houden, zal met dit eenvou dig geschreven boekje zeker zijn voor deel kunnen doen. Ook minister Lieftinck was blijk baar van oordeel, dat er te wei nig begrip is voor de belastin gen. Waarom zou hij anders in het parlement college hebben gegeven (in de Eerste Kamer) over de staats schuld? De minister vond een aandachtig gehoor, dat overigens al in een goede stemming was gebracht door de me dedeling van de heer Lieftinck over de accijnsverlaging voor sigaren. Hij had evenwel ook de critiek te beant woorden, die de senatoren geduren de de voorafgaande dagen op hem hadden uitgeoefend, critiek die zowel betrekking had op de overtreffing van de raming der belastingopbrengst, als op het doel van de belastingheffing. Afgaande op de Kamerverslagen moet men constateren, dat minister Lieftinck over het laatste weinig heeft gezegd, maar ten aanzien van de ramingen en de opbrengst uitleg gaf. Inderdaad waren de opbrengsten over 1951 gunstig geweest, boven iede re verwachting zelfs. Maar voor 1952 was de minister, in verband met het snel teruglopen van de invoerrechten en de omzetbelasting allerminst opti mistisch. Hij koestert integendeel zorg, houdt rekening met een ernstig te kort en acht de belastingverho ging van vorig jaar inderdaad nood zakelijk. Hetgeen een schrale troost is. Intussen heeft Goes wel een zeer merkwaardige „belastingkwestie"! Het zit namelijk eensklaps zonder film! De bioscoop-exploitant vindt de vermakelijkheidsbelasting, zojuist door de raad verlaagd van 35 op 30 te hoog en onbillijk en heeft de deuren van de bioscoop gesloten. De raad meende, dat men ten bate van het kleuteronderwijs een deel der bios coopbelasting niet kon missen en wei gerde het tarief te verlagen tot 25 of 27'.2 procent. En daar zit Goes nu! Zal het Grand Theatre blijvend ge sloten worden? Zullen B. en W. en de raad hun burgers de film niet ais amusement willen onthouden en zwichten voor de behoefte aan film vertoningen? Of gaan de deuren van daag of morgen toch weer open? Wij zijn er benieuwd naar! in Indo-China wilde Pinay geen ver andering doen ondergaan Frankrijk vraagt België om financiële hulp De Franse regering heeft officieel om Belgische financiële hulp ge vraagd, aldus een woordvoerder van het ministerie van financiën te Brus sel. In de laatste weken zijn hierover besprekingen gehouden. De speciale Belgische hulp zal hierin bestaan, dat in het kader van de E.B.U. van zekere vorderingen op Frankrijk wordt afgezien. Het Belgische overschot in de E. B.IL bedroeg in Februari frs. 2,4 mil liard, waarvan de "helft voortvloeide uit credieten aan Frankrijk. Vliegtuig met zieken uit Korea verongelukt. Te Tokio is een stratosfeerkruiser met zieken uit Korea aan boord zon der ernstige gevolgen verongelukt. Het toestel stond op het punt op te stijgen, doch een van de landingsstel- len brak. Het maakte een zwenking en bewoog zich in de richting van een muur langs het water van de baai van Tokio. De piloot schakelde de propellers om, teneinde een bot sing te voorkomen en het vliegtuig kwam tot stilstand in de modder langs de rolbaan, op enkele meters afstand van het water. De reddingsploeg ruk te onmiddellijk uit en bespoot het vliegtuig met schuim, om brand te voorkomen. De patiënten, onder wie 27 ernstige gevallen, konden allen uit het vliegtuig worden gehaald. Tweespalt dreigt in Labour-Party „Schaduwkabinet" in spoedzitting bijeen Het „schaduwkabinet" van de La bour-party kwam Donderdag in spoedzitting by een om de ernstige tweespalt die Woensdagavond by het Defensiedebat in het Britse Lager huis aan het licht is getreden, te be spreken. Het „schaduwkabinet" be sloot een onderzoek te doen instellen naar het gedrag van de fractie by het defensiedebat. De partijleiders zullen verzoeken om een plenaire vergadering van de fractie op Dins dag a.s. om mede te delen welke maatregelen genomen dienen te wor den tegen de 57 leden, die, In afwij king van de meerderheid der fractie, tegen het bewapeningsplan van de re gering gestemd hebben. Volgens Reuter zijn de partijleiders ontsteld over de omvang van de breuk. Vele volgelingen van Attlee zijn van gevoelen, dat van Bevan en de zijnen moet worden geëist, dat zij één lijn trekken met de partij of haar anders moeten verlaten. De leiding staat echter voor een groot probleem, daar degenen, die van de officiële koers zijn afgeweken, zo talrijk zijn zij maken bijna een vijfde van de partij uit dat stren ge disciplinaire maatregelen tegen hen onmogelijk genomen kunnen worden zonder de party van boven tot onder te splijten. Intussen bereiden Bevan en de zij nen een nieuwe aanval voor op het Lagerhuis wanneer de begrotings voorstellen de volgende week worden aangekondigd. Zij zullen daarbij uit gaan van het standpunt, dat de nieu we versoberingsmaatregelen, welke in de begroting opgesloten liggen, on nodig zouden zijn geweest, indien de regering de opvatting had gehuldigd, dat het bewapeningsprogram aange past moet worden aan de economie van het land. Opsporingspogingen naar Burgess en Maclean opgegeven. Volgens de „Daily Mail" heeft mén thans afgezien van de opsporingspo gingen van de twee verdwenen Brit se diplomaten Burgess en Maclean. Zoals bekend verdwenen beiden in Mei uit Londen. De pogingen in ge heel Europa hebben tot niets geleid. Parlement Saargebied keurt Plan Schuman goed Het parlement van het Saargebied heeft Woensdag met grote meerder heid het Plan-Schuman goedgekeurd. Minister-president Hoffman ver klaarde, dat de regering van het Saargebied vastbesloten is een auto nome vertegenwoordiging van het Saargebied in. de organen van het Plan-Schuman te verkrijgen. Hij sprak voorts de hoop uit, dat de toekomstige besprekingen tussen Frankryk en Duitsland over de Saar- kwestie spoedig met succes bekroond zouden worden. Optreden Rode Kruis in eigen organisch verband Zelfstandigheid blijft gehandhaafd De heer J. C. Baumann, voorzitter van de afdeling Rijnland van het Ned. Rode Kruis, gaf enige dagen geleden tijdens een vergadering uiting aan bezorgdheid over de toekomstige plaats van het Rode Kruis by de be scherming van de burgerbevolking. De heer Baumann vreesde namelijk, dat de leden-vrijwilligers van het Rode Kruis korps een rechtstreekse verbandacte met het Rijk zouden moeten sluiten. Hierdoor zou zijns inziens, afbreuk worden gedaan aan de vrywilligheid der leden, zowel als aan de autonomie van het Rode Kruis als vereniging. Tijdens een Woensdag door het hoofdbestuur van het Ned. Rode Kruis belegde persconferentie heeft de voorzitter, ir. F. C. C. baron van Tuyll van Zuylen verklaard, dat de door de heer Baumann geuite be zorgdheid, die in Rode Kruisgelede- ren nogal wat opschudding verwek te, op een misverstand berust. Het Ned. Rode Kruis en de voor bescherming burgerbevolking daar mede samenwerkende E.H.B.O.-ver- enigingen worden in organiek ver band bij de nieuwe organisaties in gepast. De leden-vrijwilligers zullen dus hun werk in corpsverband en on der eigen commandanten verrichten. Zij krijgen geen verbandacte met de overheid doch een bij hun eigen or ganisatie, waarbij hun rechten ten minste dezelfde zijn als die van dege nen, die bij de bescherming burger bevolking zullen dienen. Vanzelfsprekend zal het Rode Kruis ten nauwste met de overheid en met particuliere organisaties samenwer ken. De eigen zelfstandigheid blyft echter gehandhaafd. Er is enige ontspanning in de Suez Kanaal-zóne. Manschappen van het eerste bataljon van de Queens Own Cameron Highlanders, repeteren een traditionele Schotse zwaarddans in voorbereiding van een door het batal jon te geven concert. De toeschouwsters zijn „Wrens", leden van de Women's Royal Naval Service van de „Osiris", welke In de Kanaal-zóne gestationneerd is. Juwelier in zijn winkel neergeslagen. Aanvaller cfoor bediende gegrepen. Woensdagmiddag heeft een 22-ja- rige man te Amsterdam een 61-jari- ge juwelier in zijn winkel neerge slagen. Toen de juwelier stond te telefoneren kreeg hij onverhoeds een klap met een gummistok op het hoofd, waardoor een bloedende hoofd wonde ontstond. De juwelier begon om hulp te roepen waarop de aan valler op de vlucht sloeg. De ijlings toegeschoten bediende van de juwe lier wist de vluchtende aanvaller op straat in de kraag te grypen. De man is aan de politie overgeleverd. NASLEEP ZAAK-AERNOUT Van der Putten beschuldigde in artikelen oud-functionnarissen Een boete van duizend gulden of 4 maanden gevangenisstraf eiste de officier van justitie by de Haagse Rechtbank Donderdag tegen de hoofd redacteur van de „Leidse Post", de journalist H. L. wegens laster. L. publiceerde op 22 en 29 September 1950 twee artikelen met betrek king tot de zaak Aernout, waarin de voormalige resident M. Klaassen en de oud-hoofdcommissaris van politie te Bandoeng, J. C. Damen, in hun eer en goede naam werden aangetast, terwijl er een ingezonden stuk ver scheen, waarin beide heren van het aannemen van steekpenningen beschul digd werden. Zij dienden een aanklacht in tegen L. Ter zitting bleek, dat de achter grond van deze zaak nogal ingewik keld was. De zaak Aemout, de kwestie van der Putten, de malver saties in Indonesië en het rapport dat door de commissie Zaayer kort gele den hierover werd samengesteld, werd van de zijde der verdediging breed voerig ter sprake gebracht. Ook bleek, dat de heer van der Putten de auctor intellectualis geweest was van het ar tikel „Ontstellende verklaringen": hij was als getuige a décharge opgeroe pen, evenals de weduwe van de vaan drig Aërnout. De heren Klaassen en Damen ont kenden in Indonesië ooit steekpennin- EEN BAAN OP EEN PRESENTEERBLAADJE Zij moeten het eindexamen nog afleggen Naar wy vernemen zijn vyf vrouwelyke leerlingen uit de vierde klas van de Rijkskweekschool te Middelburg, die deze zomer eindexamen zul len doen, reeds thans officieus tot onderwijzeres benoemd! Vyf gemeenten, waarvan vier in Zeeland en één in Zuid-Holland, besloten het meisje, dat men voor deze betrekking had uitgekozen, de toezegging te doen, dat het aan de openbare lagere school kan worden verbonden, wanneer het eind examen met goed gevolg wordt afgelegd. Ook enige leerlingen van de Chr. Kweekschool te Middelburg zijn reeds gepolst, of zij, wanneer zy voor het examen slagen, in bepaalde plaatsen een betrekking willen aanvaarden. Hieruit blijkt wel zonneklaar, dat de vroede vaderen van gemeenten, waar een vacature bestaat of binnen kort is te verwachten, er niet van overtuigd zijn ,dat zij daarin door het oproepen van sollicitanten spoedig kunnen voorzien. Voor deze onzekerheid bestaat alle reden, want juist dit jaar zal 't grote geboorteoverschot van 1946 voor het eerst in de schoolbanken plaats ne men. Het gevolg is, dat het reeds nu bestaande tekort aan leerkrachten zich nog sterker zal doen gevoelen. De minister heeft onlangs wel ge ruststellende verklaringen in de Ka mer afgelegd, maar is er toch kenne lijk niet in geslaagd de ongerustheid welke in sommige gemeenten over de vervulling der vacatures leeft, geheel weg te nemen. Nu er een stroom van „eerste-klassertjes" is te verwachten, wordt trouwens ook het ruimtevraag stuk urgent. Kon de minister zo geruststellend spreken, omdat hij misschien weet hoeveel schoollokalen in de naaste toe komst aan het bestaande aantal wor den toegevoegd? De realiteit van dit ogenblik is, dat door de beperkte mo gelijkheid om te bouwen uitbreiding van scholen practisch overal een wensdroom is en, naar het zich laat aanzien, voorlopig ook wel een wens droom zal blijven. De bittere werke lijkheid is, dat dikwijls lokalen volge stopt worden met kinderen; er komen zelfs al klassen voor van vijftig leer lingen. Dat het onderwijs daarmee al lerminst is gediend, is duidelijk. HET GEVAAR VAN KIESKEURIGHEID Ondanks de geruststellende woor den toch ongerustheid. Van alle kan ten komen aanvragen om leerkrach ten en het is nog nooit voorgekomen, dat vijf gemeenten zich zo vroegtydig „dekten". De hoogste klas van de Middelburgse „Kweek" telt 28 leer lingen: 14 jongens en 14 meisjes. Maanden vóór het examen hebben dus reeds vyf meisjes (wie weet of het daarbij blyft) in feite een aanstelling thuis en de andere candidaten behoe ven evenmin voor werkloosheid be vreesd te zy'n. Natuurlijk is het voor die vijf meis jes bijzonder prettig, dat zy niet eens behoeven te solliciteren, maar de baan op een presenteerblaadje aan geboden krijgen. Het is nog niet zo lang geleden, dat de jongelui, die van de kweekschool kwamen, jaren ach tereen als kwekeling-met-acte tegen een minimale beloning of zelfs wel pro Deo volledig onderwijzerswerk deden om zo een kans te maken op een benoeming. Die tijd is gelukkig voorbij. Tegenwoordig kunnen de ge slaagde leerlingen kieskeurig zy'n. Maar ook daarin schuilt eên gevaar: de mogelijkheid bestaat, dat niemand meer naar afgelegen plaatsen zal solliciteren Urkers zouden ontslag zelf hebben uitgelokt. Naar het Gentse blad „Het Volk" bericht, zouden de Urker vissers in Argentinië zelf hun ontslag hebben uitgelokt. Het blad verneemt in Oostendse vissërskringen dat de Ur- kers het werk waarvoor zy waren aangeworven reeds spoedig beu wa ren en hierop gretig het argument van de Zondagsrust zouden hebben aangegrepen om ontslagen te wor den en winstgevender werk in Argen tinië te aanvaarden. De mogelijkheid van een verzoening zou volgens het blad dan ook uitgesloten zijn. gen aangenomen te hebben. Getuige van der Putten die met vele docu menten ter zitting verschenen was vertelde de rechtbank dat hij zich na zijn terugkeer uit Indonesië tot al lerlei instanties had gewend met de dossiers over de malversaties die zijns inzien in Indonesië waren gepleegd Hij had echter nergens gehoor gevon den. Tot slot had de redacteur van hel genoemde blad zich bereid verklaard het blad open te stellen voor zijn pu blicaties. De getuige verklaarde de ar tikelen geschreven te hebben „uit het oogpunt van algemeen belang". De president bracht hier tegen in dat hij dit algemeen belang niet in kon zien. Gedeelten uit het rapport van de commissie Zaayer werden vervolgens door de president voorgelezen alsme de een krantenartikel waarin de me ning van minister Staf omtrent de heer van der Putten tot uiting kwam. „VUIL ZAAKJE" Mevrouw Aernout verklaarde, dat zy van haar man de dag voor zijn dood had gehoord, dat hy achter een „vuil zaakje was gekomen", waarbij het om 30.000 gulden ging. In 1949, zo verklaarde zij, had zij in Nederland van een andere veillgheldsofficier ge hoord dat de heren Klaassen en Da men hierbij betrokken zouden zijn. De officier van justitie noemde L. verantwoordelijk voor deze stukken en daar ter zitting niet was aange toond, dat de inhoud van deze arti kelen op waarheid berustte, achtte hij hem schuldig aan laster. Hij noemde voorts deze artikelen „vuilschrijve rij, waarmede ernstige belangen ge schaad waren". De verdedigster mevr D. Schaffer was van mening dat het algemeen belang door het publiceren van de gewraakte artikelen wel was gediend. Men had een onderzoek wil len uitlokken en dit was door de com missie Zaayer, zij het dan op baars inziens onbevredigende wijze, ge schied. De rechtbank zal over 14 dagen uit spraak doen. Bestuursleden van bouwspaarkas gearresteerd. Naar aanleiding van het justitieel onderzoek naar de gedragingen van enkele bestuursleden van de bouw spaarkas „Stad en Land" te Alkmaar, zijn twee bestuurders (de heren J. P. en J. P. H.) door de rijkspolitie in overleg met de Justitie gearresteerd. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte. 46 >tSchrikkelbaby's in Amsterdam. Op de schrikkeldag 29 Februari werden in de hoofdstad 46 kinderen geboren. Van deze schrikkelbaby's waren 31 jongens en 15 meisjes. Het was een normaal aantal geboorten, gemiddeld aanschouwen per week in Amsterdam 300 kleine hoofdstedelin gen het levenslicht. Europa's wapensmidse in Noord-Afrika Plan wordt in Bonn bestudeerd. Op het ogenblik wordt in rege ringskringen te Bonn demogelijkheid besproken van overplaatsing van de zware wapenindustrie der Europese landen naar Noord-Afrika. Dit plan voor althans gedeeltelijke overplaat sing van industriële installaties naar Noord-Afrika en in het bijzonder naar Marokko, dat niet in Bonn ls ontstaan, naar Duitse politieke waar nemers met nadruk verklaren, heeft nog meer achtergrond gekregen sinds Schuman bij de uiteenzetting over een Europese steenkolen- en staalge meenschap te verstaan heeft gege ven, dat de inschakeling van Afri kaanse gebieden gemeenschappelijk ondernomen zou kunnen worden door de landen, die het plan-Schuman voorstaan. Voor het plan tot overplaatsing heeft men drie redenen, zoals de noodzakelijkheid, in geval van een conflict het belangrijkste wapenpo- tentiëel te verwijderen uit de bedreig de gebieden. Voorts de wens om een daling van het levenspeil te voorko men, wanneer de productie van le vensmiddelen ten achter gesteld zou worden by de bewapeningsindustrie en tenslotte de behoefte om gebruik te maken van de ervaring der Duitse industrie op het gebied van vervaar diging van zware wapenen met in achtneming van de Franse bezwaren tegen herleving van de bewapenings industrie In het Ruhrgebied. Noorwegen niet in Europese defensiegemeenschap. De Noorse minister van buiten landse zaken, Halvard Lange, heeft in het parlement verklaard, dat Noorwegen niet de bedoeling heeft toe te treden tot de Europese defen siegemeenschap. De minister zeide, dat de conferentie in Lissabon be langrijk is geweest „omdat men het eens is geworden omtrent reële de fensie-programma's." is het 20 jaar geleden, dat de bekende Franse staatsman en nobelprijswinnaar van de vrede Aristide Briand te Pa rijs overleed. is het 25 jaar geleden, dat in Japan meer dan 3000 per sonen by een aardbeving om kwamen. Nog steeds geen secretaris generaal voor de N.A.T.O. Minister Stikker wenst geen benoeming Nog steeds is geen beslissing ge vallen over de benoeming van een se cretaris-generaal voor de Noord-At lantische Verdragsorganisatie. Onder hen, die voor een benoeming in aan merking komen, bevindt zich nog steeds de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. D. U. Stik ker. Maar de plaatsvervangers der N.A.T.O., die een beslissing moet ne men, hebben bericht gekregen, dat mr. Stikker een eventuele benoeming niet zou aanvaarden. De republikeinse senator Cabot Lod ge, die de verkiezingscampagne voor ge neraal Eisenhower leidt, heeft verklaard, dat de generaal actief aan de verkiezings campagne zal deelnemen, zodra hU zijn taak van opperbevelhebber van de NATO-strijdkrachten heeft beëindigd. VERWACHT VEEL BEWOLKING. Geldig tot Vrijdagavond. Voor de Noordoostelijke helft van het land: zwaar bewolkt, overwegend droog en koud weer met in de och tend temperatuur plaatselyk iets be neden het vriespunt. Matige tot vrij krachtige wind tussen Oost en Zuid- Oost. Voor de Zuidwestelijke helft van het land: zwaar bewolkt met plaatse lijk enige lichte regen. Meest matige Zuidoostelijke wind. Ongeveer dezelf de temperatuur als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1