PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Frans vliegtuig vloog bij Nice in troep Meeuwen Bij de gastheren van Zeeland D£ BILT Kanflijn Vandaag DE CRISIS IN EUROPA MOET WORDEN AFGEWEND 195e Jaargang - No. 54 Dagblad uitgave van .de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 cL per week. f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 4 Maart 1952 ADVERTENTIEPRIJS JU CL per mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» imax 8 regel») van 1—8 regels t L—Iedere regel meer 20 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad' 23 cent meer. Giro nr. 359300 P.Z.C. Middelburg. 4 U^nen (bg-g- 2861 of 2160> M'burg Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorstatr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg Flnlandstraat 2. telef 16. Terneuxen Brouwerijstr. 2; Zledkzee N Bogerdstr C 160 tel 26 VOGEL-GEVAAR BIJ VLIEGVELDEN 37 passagiers omgekomen Maandag is by Nico een viermotorig vliegtuig van de Franse luchtvaart maatschappij „Air France" neergestort en in brand gevlogen. Van de 38 Inzittenden heeft slechts één persoon de ramp overleefd. Het vliegtuig was op weg van Nice naar Parijs. Volgens ooggetuigen is het ongeluk met het toestel veroorzaakt door een i /ht meeuwen, die in botsing kwam met de propellers. Twee van de vier motoren kwamen onmiddellijk tot stilstand, waardoor het toestel een ogen blik later neerstortte. Het grondpersoneel van het vlieg veld te Nice merkte direct, dat er wat bijzonders aan de hand was, toen >"et vliegtuig niet in de richting van zee, maar naar de stad vloog. Het toestel vloog in een wyde boog naar het vliegveld terug en zette het lan dingsgestel uit. Het verloor echter hoogte, scheerde langs de daken en stortte tenslotte in een groep olijfbo men neer. Het toestel brandde hevig, toen reddingsploegen het bereikten. De meeste lijken zijn door de brand zo verminkt, dat de identificatie moei lijk zal zijn. Behalve Franse en Britse passa giers bevonden zich in het toestel twee Belgen en een Italiaanse. Onder de slachtoffers bevinden zich de Franse film- en toneelspeelster Lisse Topart, Michèle Verly, direc trice van het Thédtre Gramont te Pa rijs en Harriet Toby, lid van de bal letgroep van de Cuevas. Ook de echtgenote van de gezag voerder is bij de ramp om het leven gekomen. Naar aanleiding van het ongeluk Een van de merkwaardige ver schijnselen van deze tijd is, dat het woord in discrediet is geraakt. Men staat daar niet vaak bij stil, maar het is een verschijnsel, dat de aandacht verdient. Een veertig, vijf en twintig jaar geleden waren lezingen in trek. Re delijke sprekers konden altijd op een volle zaal rekenen. In onze tijd staan zeer goede sprekers gewoonlijk voor èen veertig a vijftig man te redene ren. De Nutsdepartementen, de Volksuniversiteiten weten ervan mee te praten. De radiosprekers vergaat het al niet veel beter. Het zou interessant zijn, als er eens een betrouwbare sta tistiek kon worden gemaakt van het percentage luisteraars, dat een ra diolezing van a tot z met aandacht volgtVermoedelijk zou het resul taat verbijsterend zijn. Trouwens: er wordt voor onze radio veel te veel gesproken. Wie de Nederlandse ra dioreportages van de begrafenis van de Engelse Koning heeft beluisterd, zal het betreurd hebben, dat enkele reporters zichzelf belangrijker von den dan het gebeuren dat zij aan schouwden. Zij spraken te veel en lie ten het geluid niet voldoende tot zijn recht komen. Van de Engelse en de Duitse reporters zouden zij iets heb ben kunnen leren! Maar niet alleen de lezing en het radiowoord zijn in discrediet geko men, hetzelfde is het geval inde kerk. In „Tijd en Taak" (chr. soc.) vraagt ds. L, H. Ruitenberg zich af, of het voor moderne kerkgangers nog wel mogelijk is ruim een half uur lang naar een preek te luisteren; er Is onder hen en onder de anderen veel echt verlangen naar gemeen schap en religieus leven, maar de pre ken zijn te taai geworden en er wordt daarin niet genoeg met de wereld in solidariteit geworsteld: „Zeker, wanneer men nu maar een prachtvolle stem heeft, dan is het niet onaangenaam te luisteren. Wan neer bovendien de dominee over een grote dosis fantasie beschikt en daar bij ook nog met een vleugje brutali teit werkt, dan kan de gemeente het wel volhouden. Maar de meeste pre dikanten hebben die „gaven" niet. Zij staan te ploeteren tegen verveling, of zij zijn zo ingesponnen in hun eigen redenering, dat zij niet merken hoe de gemeente bezig is te verstarren en alle hoop opgegeven heeft om de draad vast te houden. De gemeente gaat naar zinnen luisteren. En soms, als een krent in wittebrood, horen zij zo'n zin, die wat zegt, die ergens aanhaakt en als zij thuiskomen zeg gen zc, dat zc er wat aan gehad heb ben. Wordt er dan zo slecht ge preekt? Weineen. Zeker niet slechter dan vroeger. In ieder géval wordt er korter gepreekt. Maar de preekdien- sten zijn niet meer in trek omdat de vooronderstellingen ontbreken, die ons trekken. Het preken is zo moei- lijk geworden, omdat het woord niet meer het geleidemiddel bij uitstek is tussen mensen. Van Mozes tot 1900 was dat wel het geval. Toen was er geen fotografie, geen film, geen plaatjeskrant Op dat punt is er de laatste 50 jaar meer veranderd dan ln de voorgaande 50 eeuwen. Maar in de kerk doen wij, alsof die verande ring niet zéér ingrijpend is. Wij heb ben alleen nog maar de preken wat ingekort. En welke kringen gaan nog wèl naar de preekdiensten Die, waar de film verboden is, dan wel niet gezocht wordt. Waar het woord dus nog in ere is. Alle anderen gaan alleen naar gelegenheden waar ge sproken wordt, wanneer er iets bij zonders gebeurt. Verder doet men het niet". wordt uit Londen vernomen, dat de R.A.F. tot voor enige jaren gebruik maakte van valken om het luchtruim by vliegvelden vrij van vogels te hou den. Sedert 1950 is men op de meeste vliegvelden overgegaan tot een stel sel cm regelmatig ontploffingen te veroorzaken teneinde de vogels af te schrikken. Ex-militairen met verlof mogen terug naar Indonesië „Sprookjes, niets dan sprookjes", noemde het Hoofd van de Indonesi sche Immigratiedienst, mr. Adiwina- ta, de geruchten, dat Nederlandse militairen, die indertijd in Indonesië werden gedemobiliseerd, moeilijkhe den zouden ondervinden bij het ver krijgen van een ontsehepingsvergun- ning („re-entry permit") wanneer zij met verlof gaan. Er is geen sprake van, dat aan in Indonesië gedemobili seerde Nederlanders spéciale moei lijkheden in de weg zouden worden gelegd bij het verkrijgen van de toe stemming om zich wederom in Indo nesië te vestigen. Pinay aanvaardde opdracht Maar het is de vraag of hij we! voldoende steun zal krijgen De zestigjarige gematigd conser vatieve oud-minister Antoine Pinay heeft Maandag een opdracht om een Franse regering te vormen aanvaard. Gemeld werd, dat de opdrachht strek te tot het vormen van een regering van Gaullisten, gematigd-conserva tieven, volksrepublikelnen (M.R.P.) en radicalen. De socialisten hadden tegenover Reynaud reeds geweigerd mee te doen aan een combinatie, waarvan ook de Gaullisten deel zou den uitmaken. Na een onderhoud met president Auriol, verklaarde Pinay, dat zijn eerste reactie was geweest te weige ren. Hij stemde echter toe in ver band met de ernst van de toestand en omdat de president bleef aandrin gen. Pinay stelt zich voor een rege ring te vormen op zuiver technische basis met als belangrijkste oogmer ken de verdediging van de munt en de strijd tegen de prijsstijgingen. Men vreest echter, dat de kans maar klein is, dat de nieuwe formateur vol doende steun zou krijgen. Pinay, die eigenaar is van een klei ne leerlooierij in St. Etienne, heeft een goede naam bij de radicalen, links-radicalen en volksrepublikeinen. Hij staat bekend als een voorstander van bezuinigingen in de genationali seerde Franse industrie. Aan ongeveer 200 arbeiders van de Philipsfabrieken te Roosendaal is mee gedeeld, dat voor hen van af heden een verkorte werkweek van 40 uren zal gel den. Kabinetswisselingen in Frankrijk F"1 1-"" 1 EE] EED EES LEJ GüD EüD l l"5""1 IÜ£ELT EE3 \i*"\ MEIICESTtLO VOLGENS BEVRIJDINGS COMITÉS IN LONDEN EN ALG EED "EED EED EED 11949 REGERING GOUIN EERSTE REGERING 6IDAULT BU FF REGERING R.M.DiER l«H sc (ÏTJpJ QUEUILLE izzr" [ipsö] OERDE REG BICAUL' O'jIJpL LE""' IEB5TE REGERING PLEVEN ED FF REGERING PLEVEN l""l In Frankrijk is een kabinet geen lang leven beschoren. Indien men al de na-oorlogse kabinetten, die Frankrijk heeft gekend, gaat vergelijken, ziet men, dat De Gaulle feitelijk het langst aan het bewind was. Rekent men echter zyn begin-periode van Augustus 1944 tot 31 November 1945 niet mee, dan blykt de eerste regering Queuille de voor Frankrijk zeer lange bewindspcriode van bijna dertien maanden te hebben bestaan. De tweede regering Queuille daarentegen heeft het maar drie dagen volge houden. Het valt eveneens op, dat de perioden tussen de verschillende rege ringen in Frankrijk de laatste jaren wat langer worden. Men is geneigd hieruit af te leiden, dat het moeilijker wordt om in Frankrijk een minister president te vinden. is het 100 jaar geleden, dat de beroemde Russische roman- en toneelschrijver Nikolaj W. G. Janowsky te Moskou over leed. Alarmtoestand in Korea wegens builenpest? Volgens een te San Francisco op gevangen uitzending van Radio Pe king heeft de president van Noord- Korea, generaal Kim n Soeng, Maan dag met het oog op de builenpest-epl- demie in Noora-Korea de alarmtoe stand afgekondigd. Alle burgerlijke en militaire instanties zijn opgeroe pen „alle krachten te mobiliseren" om de ziekte te bestrijden. In een andere uitzendiDg van Radio Peking deelde de communistische journalist William Burchett mee, dat 4000 krijgsgevangenen der V.N. zich in het besmette gebied bevinden. De epidemie heeft zich ook tot het ge bied van Pan Moen Jon uitgebreid, aldus Burchett. Zijn collega Alan Winnington ver klaarde, dat „enorme hoeveelheden" entstof op weg zijn naar het front en de besmette gebieden. Vijfduizend Chinezen hebben Zaterdag de onder Britse leiding staande po litie te Kowloon aangevallen. Twee agenten en 13 burgers werden gewond terwijl meer dan dertig arrestaties werden verricht. Deze Radio-Tclefoto geeft een beeld tijdens de onlusten weer: een brand weerman blust het vuur ln een auto, die omvergeworpen en in brand ge stoken Is. BELGISCH INITIATIEF Conferentie te Brussel ter bespreking van noodmaatregelen voorgesteld België overweegt de landen van het Atlantische Verdrag uit te nodigen tot een conferentie ter bespreking van noodmaatregelen om de dreigende economische crisis in Europa af te wenden, zo wordt te Brussel ver nomen. Naar een officiële woordvoerder mededeelde, is het niet uitgeslo ten, dat Belgia het initiatief zal nemen tot het bijeenroepen van een semi- officiële conferentie van de verantwoordelijke economische functionarissen der N.A.T.O.-landen. Een beslissing is echter nog niet genomen. De woordvoerder deelde mede, dat i raai van de Atlantische Raad is om de Belgische minister van Buiten- i de practische stappen voor het bij- landse zaken, Van Zeeland, het plan eenroepen van de conferentie te doen. tijdens de conferentie te Lissabon heeft besproken met vertegenwoor digers van de grote N.A.T.O.-landen, en dat het denkbeeld ten zeerste is toegejuicht; in het bijzonder door Acheson en Harriman. Hij zeide, dat het de taak van de secretaris-gene- Vrouw gaf haar man rattenvergif Slachtoffer overleden De Zeister politie heeft een 36-ja- rige vrouw gearresteerd, die verdacht wordt van moord op haar man. Zij heeft haar man, de 41-jarige kleer maker A. van L., die inmiddels be graven is, kort voor zijn overlijden een hoeveelheid rattenvergif toege diend. Ook de vriend van de vrouw, de 39-jarige J. J. van de K. uit Utrecht, is gearresteerd. Beiden zijn ter beschikking gesteld van de Officier van Justitie te Utrecht. NIEUWE TIJDEN KWAMEN Kegelbanen en speeltuinen werden schaars in Zeeland Het tellen van de stoelen en de bedden Plotseling Is vandaag aan de dag een liedje over de speeltuin populair geworden, maar wanneer 'n huisvader met zijn kroost naar zo'n speeltuin zou willen gaan, dan zou liem dat zwaar vallen. Heel Zeeland telt nog maar zes echte speeltuinen. Een er van is in Domburg' te vinden, de tweede ligt aan de Kloetingse weg in Goes, de derde heet „Zomerlust" en ligt in Axel, de vierde moet men in Hulst zoeken en hy heet „De Nachtegaal", de vijfde ligt aan de Veerseweg te Middelburg en de zesde ligt in Lewe- dorp en heet „Noord Kraayert". De speeltuinen zyn uit de tijd, daarom mogen we die enkele overleven den wel in ere houden. Als bedrijf behoren ze tot de Ho- reca-groep, de groep van de café's, de restaurants, de hotels, enz. Merkwaardig overigens hoe zich in deze bedrijfsgroep de wisselende smaak van het publiek demonstreert. Niet alleen de speeltuinen zyn ver dwenen, maar ook de kegelbanen. Heel Zeeland telt nog maar een en kele kegelbaan; men vindt die baan in Zierikzee. Het biljartspel heeft zich gehandhaafd in zijn oude glo rie. Er staan in Zeeland 513 biljarts klaar voor hen, die een balletje wil len stoten. Met de speeltuinen en de kegelba nen is ook de twaalfuur-borreltafel geleidelijk verdwenen. Alleen op Noord-Beveland en Tholen treft men deze traditie nog aan. NIEUWE GEWOONTEN Nieuwe gewoonten zyn opgekomen, zoals het wekelijkse borreluurtje des namiddags, het club-etentje of als men het plechtstatig wil zeggen: de gemeenschappelijke lunch. Wat de spelen betreft zien we in Zeeland aarzelend de nieuwe speel automaten opduiken, die wellicht het tijdperk van de verautomatiseerde vreugde inleiden. Zo is er een gestadige wisseling van oud en nieuw in de Horeca-be- drijven. Schoten in andere delen van Neder land de cafetaria's als paddestoelen uit de grond samen met de dancings Zeeland heeft het nog altijd niet verder dan vijf dancings gebracht en er zijn ook maar vijf cafetaria's, al moeten we er direct bijvoegen dat er 33 exploitanten van patates-frites-be- drijven in Zeeland zyn, in welke be dreven we wel een Zuidnederlandse vorm van cafetaria mogen zien. STOELEN EN BEDDEN Wanneer we de betekenis van de Horeca-bedryven voor Zeeland willen omlijnen, dan zullen we er goed aan doen, niet op deze wisselende bedryfs- aspecten te letten, maar de zeer soli de en eeuwenoude maatstaf aan te leggen van het aantal stoelen en het aantal bedden. In heel Nederland kunnen in ca fé's, enz. 2,1 millioen mensen zitten, wanneer men ook de stoelen van de vergaderzaaltjes meetelt. Welnu in Zeeland kunnen 39463 mensen zittende koffiedrinken, als ze dat buitenshuis willen doen. Van de 140.000 hotelbedden in Nederland worden er 4801 in Zee land gespreid. Dat is een mooi aantal voor Zeeland, want het is bijvoorbeeld 150 meer dan in de zoveel volkrijker provincie Groningen. Bovendien zit er in dat aantal bedden nog een ten- denz tot groei en wanneer bepaalde plannen op Walcheren zijn uitge voerd zal Zeeland meer hotelbedden tellen dan vóór de oorlog. GOEDE, OUDE TIJD? Vóór de oorlogwas dat een goede tijd? Men kan er niet zonder meer met ja op antwoorden, want voor de oorlog was de omzet van de Horeca-bedryven in Zeeland er zijn er zo ongeveer 1200 niet hoog. In 1939 kwam men tot 17.000,per 1000 inwoners in Zeeland en in 1951 tot 142.000,Dat cijfer van 1951 is dus beter. De toegenomen reis- en treklust na de oorlog speelt hierbij ongetwijfeld een rol. Voor Zeeland betekent die^reislust ook, dat het buitenlandse bezoek en dan voornamelijk van Belgen, grote betekenis heeft gekregen. Van die reislust profiteren ook de pensions en daarom vertellen we even, dat Zeeland aan hotel- en pen sionkamers 2468 stuks beschikbaar heeft, waarmee we maar willen zeg gen, dat het verstrekken van logies ln Zeeland een belangrijke hron van inkomsten vormt! (Vervolg pagina 2) Daar deze functie echter nog steeds vacant is, kunnen nog geen voorbe reidingen worden getroffen. De tyd dringt en er moet snel gehandeld worden, wil men een algemene econo mische depressie, die de defensie-in spanningen zou belemmeren, voorko men. België is de mening toegedaan, dat een hervorming van de Europese Be talingsunie in de eerste plaats nood zakelijk is. Opa Klijzing doet aanval op wereldkampioenschap pijproken. van de pijprokers- club „De Gesellighe Damp kring" te Purmerend, zal op 17 April a.s., als deze pijprokers- club juist een jaar bestaat, een aanval doen op het wereldkam pioenschap. dat momenteel op naam staat van de heer Paul Spaniola in de Ver. Staten. Een officiële uitdagingsbrief zal dezer dagen vanuit Purme rend worden verzondep. Om tot de aanval op het we reldrecord over te gaan, zal opa Klijzing niet alleen een uit daging moeten zenden aan de huidige wereldkampioen, maar ook twee grote kranten en twee radiostations in Amerika van zyn voornemen moeten in lichten. De wedstrydtabak zal be staan uit speciale Burleytabak en moet een bepaalde vochtig heidsgraad hebben. Tien minuten voor de wed strijd begint krijgt de heer Klijzing 3.3 gram tabak. Zijn pijp zal nauwkeurig door een jury worden gecontroleerd. Slechts de tabaksrook, die uit de mond van de uitdager komt. zal gelden als bewijs, dat hij nog rookt. Het wereldrecord pijproken staat op naam van de heer Spa niola met 88 minuten en 2 se conden. Opa Klijzing deed over een zelfde hoeveelheid tabak 84 min. en 29 sec. Duitse schuld aan de Joden komt ter sprake Waarschijnlijk betaling in goederen Een officiële woordvoerder heeft te Bonn medegedeeld dat 17 Maart a.s. te Brussel besprekingen zullen begin gen tussen vertegenwoordigers der West-Duitse regering enerzijds en van Israël en van de niet in dit land wo nende Joden anderzijds, over het be talen van schadeloosstelling door West-Duitsland aan de Joden. Israël maakt aanspraken op een door Duitsland te betalen schadever goeding tot een bedrag van 1500 mil lioen dollar; hiervan zou West-Duits land een milliard en Oost-Duitsland 500 millioen dollar moeten opbrengen. De eisen van de niet in Israël wonen de Joden zijn niet bekend. Men acht het waarschijnlijk dat W. Duitsland zal aanbieden een groot ge deelte van de schadeloosstelling in goederen te voldoen. Rode Kruis ziet vrijwilligheid bedreigd Aanklacht van afdelings voorzitter tegen regeringsbeleid Tijden3 de jaarvergadering te Lei den van de afdeling Rijnland van het Ned. Rode Kruis heeft de voorzitter van deze afdeling, de heer J. C. Bau- mann, een aanklacht gelanceerd te gen het beleid van het ministerie van binnenlandse zaken ten aanzien van de wijze van inschakeling van het Ro de Kruis in de burgerlijke verdedi- ging. Volgens de heer Baumann is de pri maire taak van het Rode Kruis steun verlening aan de geneeskundige mi litaire dienst, zodat een taak in de burgerlijke verdediging slechts als se cundaire taak kan worden beschouwd. Maar ook in die secundaire taak zal de basis van vrijwilligheid van het Rode Kruis volledig moeten worden erkend. Deze vrijheid dreigt volgens de heer B. in ergerlijke mate te wor den beknot, de autonomie van het Ro de Kruis zou worden aangetast en het organ i3ch verband in de Rode Kruis- eenheden verstoord. Candidaten der C.H.U. voor Tweede Kamer. Met het oog op de komende ver- keizingen hebben Zaterdag zeven Ka merkringen der C.H.U. vergaderd over de candidaatstelling voor de Tweede Kamer. Onder voorbehoud alle resultaten zijn nog niet binnen laten wij hieronder het resultaat vol gen: 1. H. W .Tilanus, 2. F. H. van de Wetering, 3. mr. H. K. J. Beernink, 4. mr. J. J. R. Schmal, 5. Tj. Krol, 6. J. de Ruiter. 7. H. Kikkert, 8. jkvr. mr. C. W. I. Wittewaal van Stoetwegen, 9. ir. C. Staf, 10. mr. H. Mulderije, 11. mr. W. F. E. Baron van der Feltz, 12. C. J. van Mastrigt. 13. ir. M. A. Geuze, 14. luitenant-generaal M. R. H. Calmeyer. „Van Galen" Amerikaanse hielp mijnenveger. Naar uit een thans ontvangen rap port van kapitein-luitenant ter zee A. M. Valkenburg, commandant van Hr. Ms. torpedoboot jager „Van Galen", blijkt, is deze bodem in Januari j.l. betrokken geweest bij een actie, die duidelijk demonstreert, hoe ver de militaire samenwerking der V.N. in de Koreaanse wateren is doorgevoerd. Een aantal Amerikaanse mijnenve gers kwam n.l. tijdens het vegen on der vuur van Noordkoreaanse wal- batterijen. Van de Britse smaldeel- commandant kreeg Hr. Ms. ..Van Ga len" de opdracht om steun te verle nen. Het schip voerde met succes een bombardement uit op de batterijen, waarbij de artillerieverkenning werd verricht door vliegtuigen van een Australisch vliegkampschip. Moeilijkheden in Egypte gevreesd.en gekomen POLITIE MOEST SCHIETEN. Politieke waarnemers te Cairo vre zen. dat uit de jongste Egyptische re geringsverandering moeilijkheden aan het „thuisfront" zullen ontstaan. In de gevangenis van het hoofd kwartier van de Egyptische politie van Ismaïlia heeft de politie reeds ge dreigd op de gevangenen te schieten. De gevangenen voor het merendeel leden van verzetsgroepen weiger den voedsel tot zich te nemen en rie pen scheldwoorden naar de bewakers. Zaterdag wisten zij hout los te ruk ken, dat, tezamen met stenen, naar de politie werd geworpen. De politie her stelde de orde door een salvo in de lucht te vuren. Men overweegt de „ge vaarlijke" elementen over te brengen naar een strafkamp in de woestijn van Sinai. VERWACHT: AANHOUDEND ZACHT. Veranderlijke bewolking. Bijna over al droog weer. Overwegend matige Zuidelijke wind. Aanhoudend zacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1