PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Is handhaving van het prijspeil landbouwgronden niet juist? Westduitsers weten nu waar zij aan toe zijn D£ BILT Kantlijn MONSTFRDEBAT OVER FAURE'S BELASTINGONTWERP BEGONNEN Vandaag BESPREKING MET INDONESIË WERD NIET AFGEBROKEN 195e Jaargang - No. 49 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Balllntijn. PL verv.: W. Leertouwer en H. A. Bosshardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 et per week, f 5.45 p. kw., fr. p. p. t 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 27 Febr. '52 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct pei mm. Minimum p. advertentie f 3.— Ing. mededelingen dnemaai tanct Kleine advertenties imax 0 regels) van l—regels t 1.—. Iedere regel meer 20 cent ..Brieven of adres Bureau van dli Blad' 25 cent meer. Giro nr. 3S93O0 P Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr 58-60. tel 2355 4 lijnen (b.gg 2861 of 2160) M'burg Londense Kaal 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg Flnlanflstraat 2. telef 16. Terneuzen Brouwerijstr. 2: Zlertkzce N. Bogerdstr. C 160. tcfji> BONN SPREEKT VAN „OVERWINNING". Bijdrage aan Westelijke defensie met 1,05 milliard mark verminderd De bijdrage van West-Duitsland aan de Westelijke verdediging in de pe riode van 1 Juli 1952 tot 1 Juli 1953 is thans definitief vastgesteld op 10.2 milliard mark. Dit is 1,05 milliard minder dan de commissie-Harriman had aanbevolen. In Bonn wordt deze vermindering als een Duitse overwinning beschouwd, omdat de hoge commissarissen oorspronkelijk een verlaging van „slechts" 400 millioen mark hadden voorgesteld. De Westelijke „Grote Drie" zijn overeengekomen, dat het verschil van 1.05 milliard, een deel van de kosten der Westduitse politietroepen, grens wachten, militaire pensioenen en mo biele politietroepen in West-Berlijn diende te dekken. De Duitse bondsregering heeft ver klaard, dat zij haar bijdrage voor het N.A.T.O.-jaar 19521953 zal baseren op het door de commissie-Han iman aanbevolen bedrag. Dit betekent, dat in aanvulling op de uitgaven voor verdedigingsdoeleinden, waarin de normale begroting van de republiek voorziet, na de instelling van de Eu ropese defensiegemeenschap, West- Duitsland gemiddeld 850 millioen mark per maand aan de Europese ver- Het is niet met de bedoeling iemand angst op het lijf te ja gen dat wij het navolgende ver melden. Het geschiedt uitsluitend omdat men ook onaangename dingen niet mag verzwijgen en omdat de meeste mensen zich nauwelijks rea liseren, wat er in hun eigen wereld plaats grijpt. In 1933 kreeg Hitler in Duitsland de macht in handen. Het was een fa tale datum in de wereldgeschiedenis. Alle landen ter wereld samen (Duits land inbegrepen) gaven in dat jaar 1933 een bedrag van 20 millioen per dag aan bewapening uit. De men sen hielden hun hart vast. Dat wordt oorlog! zeiden ze. En wij weten nu, dat z|j gelijk hadden. Thans geeft alleen Amerika 95 millioen per dag aan bewapening uit en Engeland 35 millioen. Wat Rus land uitgeeft weet niemand met ze kerheid, maar wel weet men zeker, dat dat meer is dan Amerika en En geland samen. Men is aan de veilige kant als men aanneemt, dat de wereld per dag ongeveer 300 millioen aan bewapening besteedt. Het betekent, dat de bewapenings wedloop van 1952 vijftien maal zo duur is als die van 1933 en toch leid de laatst genoemde in zes jaar tijds tot een oorlog Men zal moeten toegeven, dat een situatie als deze gevaarlijk is. Er dreigt onrust in de Christelijk Historische Unie. „De Tele graaf" heeft Maandag in grote opmaak medegedeeld, dat een aantal vooraanstaande figuren uit de C.H. U. zich tot de C. H. Kiesverenigingen in Nederland heeft gewend met ern stige critiek op het beleid der C. H. Kamerfractie. Het voornaamste punt is daarbij, dat een deel der C. H.- fractie voor de souvereiniteitsover- draclit stemde en dat voorts een deel de C.H.U.-vertegenwoordigers de re gering steunt in haar socialistisch ge noemde politiek. Onder meer zouden de ministers Staf en Mulderije dat doen door zitting te hebben in het kabinet. Alle Kamerleden, die de fractievoorzitter Tilanus bij de stem ming over de soevereiniteitsover dracht zijn gevolgd, worden als Ka- mercandidaten onaanvaardbaar ge acht. In een verkiezingsmanifest wordt voorts gepleit voor vermindering van de staatsbemoeiing en vrijlaten van het particulier initiatief, ophef fen van alle belemmeringen van de woningbouw en vrijheid voor de ge meenten om bouwleningen aan te gaan, geen souvereiniteitsoverdracht van Nieuw Guinea, Suriname en de Antillen, verlaging van de overheids uitgaven. belastingheffing uitsluitend ter dekking van de overheidsuitgaven en ouderdomsvoorzieningen, die het karakter dragen van een sociale ver zekering. Tegen het hoofdbestuur van de C.H.U. wordt het verwijt ingebracht, dat het geen leiding geeft. Bovenstaande critiek komt zeker niet onverwacht. Genoegzaam was bekend, dat in C.H. kringen ontstem ming heerste over de Kamerfractie en het partijbestuur. W|j z|jn benieuwd, hoe beide zul len reageren. Volgens de „Haagse Post" wordt in West-Duitsland het volgende grapje verteld, als illustratie van de in Oost-Duitsland heersende rechtsonzekerheid en van de aldaar toegepaste politiemethoden. „Er was eens een haas, die met grote snelheid de Oostduitse zóne verliet om eerst mijlen ver in West- Duitsland tot rust te komen. Men verdrong zich om het dier, dat hij- fend van het harde lopen onder een osje zat uit te rusten. Wat is er gebeurd, vroeg men de haas, dat ge zo snel Oost-Duitsland verlaat? Wel, antwoordde het goede dier, men is in Oost-Duitsland bezig alle olifan ten te arresteren. Maar g|j zijt toch geen olifant, zei men hem. Dat is wel waar, antwoordde de haas, maar het kost een paar maanden tijd om dat te bewijzen dediging zal bijdragen. Dit kan zon der gevaar voor inflatie of noodzaak voor nieuwe belastingen. Het bedrag van de toekomstige totale Duitse ver- dedigingsbijdrage zal worden vastge steld volgens dezelfde beginselen als voor alle deelnemende landen gelden. De bezettingskosten zullen voorlopig normaal aan de geallieerden worden betaald, maar de drie Westelijke mo gendheden zullen him uiterste best doen, om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Binnenkort wordt een bij zondere bijeenkomst gehouden- van de b|j de Europese defensiegemeen schap aangesloten landen, waarop gesproken zal worden over de verde ling van deze bezettingskosten en de kosten om Duitse strijdkrachten op te richten. GARANTIES. De Franse minister van buitenland se zaken, Robert Schuman, heeft op een persconferentie verklaard, dat de West-Duitse bijdrage ook voor een deel gebruikt zal worden voor de aanleg van nieuwe vliegvelden, enz. De totale bijdrage zal evenredig zijn aan het aantal troepen, dat de Bonds republiek zal leveren. Schuman gaf voorts te kennen, dat het geschil met Rusland over het Oostenrijks staatsverdrag wellicht aan de Verenigde Naties zal worden voor gelegd, indien geen overeenstemming wordt bereikt. Hij zeide ook te ge loven, dat Engeland en de Ver. Sta ten garanties zullen geven voor de veiligheid van de Europese defensie gemeenschap, ingeval één der leden de organisatie vaarwel zou zeggen. Engeland zal tenminste een derde van de luchtmacht van 4000 vliegtui gen, die de N.A.T.O. dit jaar wil vor men, voor zijn rekening nemen en zal ook de meeste pantsertroepen le veren. Zeven bouwvakarbeiders willen eigen buis bouwen. Fel debat in Deventer raad. In Deventer hebben zeven jonge, vakbekwame bouwvakarbeiders, die haken naar huisvesting omdat zij willen gaan tróuwen, het plan opge vat, om nabij het Tuindorp in de Koekstad zeven arbeiderswoningen te bouwen, voor ieder een in hun vrije tijd. Z|j vonden een archi tect bereid, gratis voor hen bestek en tekening té maken en toezicht te houden op de bouw, kregen van een aannemer de toezegging van gratis gebruik van werktuigen en gereed schappen en vroegen aan het ge meentebestuur van Deventer om grond en andere medewerking. B. en W. van Deventer bleken be reid te z|jn, hun voorlopig grond te verhuren tot aan het tijdstip, dat de ze huur kon worden omgezet in erf pacht. Bovendien waren zjj bereid, om de gemeente garant te doen blij ven voor de betaling der nodige bouw materialen tot aan het tijdstip, dat, als de woningen klaar zouden zijn, de rijksbijdrage voor deze woning bouw inbaar zou wórden. De gemeenteraad besloot, na een fel debat de aanvraag nog even aan te houden tot verder beraad. Vermoe delijk ook al, omdat bij het toestaan van zulke bouw ook andere bouwvak arbeiders op dezelfde manier aan een woning zullen willen komen. Laat ons juichen, Wim Veertien leerlingen van de hoogste klasse van de openba re lagere school aan de Heen weg te 's-Gravenzande hebben kaarten gezonden naar het Ci ty Hotel te Oslo, de winterre- sidentie van Wim van der Voort, hun plaatsgenoot. Zij hebben elk een ansichtkaart getekend en gekleurd en Wim de beste wensen gezonden voor de a.s. wereldkampioenschap pen te Drontheim op 1 en 2 Maart a.s. met het verzoek nog- eens een extra goed beentje voor te zetten om de 's-Gi*aven- zanders te laten juichen. Premier kan, zo vaak als hij gewenst acht, vertrouwenskwestie stellen. Direct nadat het wetsontwerp der regering betreffende de glijdende loon schaal met 355 tegen 246 stemmen was goedgekeurd waardoor een ernstige bedreiging van hét kabinet-Faure werd afgewend is de Fran se nationale vergadering Dinsdag begonnen met de beraadslagingen over Faure's plan voor verhoging der Franse belastingen met vijftien procent. Het debat zal meer dan 24 uur duren: tot Woensdag middernacht toe zal zonder onderbreking worden vergaderd. Het goedgekeurde ontwerp voor de glijdende loonschaal vóór stemden communisten, socialisten, katholieken en sommige radicalen en rechtse on- afhankelijken, tegen de Gaullisten en de meeste radicalen en onafhankelij- ken bepaalt eenvoudig, dat telkens wanneer de kosten van levensonder houd met 5 of -meer stijgen sinds het tijdstip, waarop de laatste loon schaal is vastgesteld, de minimum lonen automatisch met hetzelfde per centage zullen stijgen. Deze regeling wordt toegepast, tenzij de regering een andere doeltreffende mogelijk heid ziet om de stijging van de prij zen te compenseren. De minimum lonen z|jn de laatste jaren als basis van alle andere loonherzieningen ge nomen. Faure besloot op het laatste ogen blik de vertrouwenskwestie niet aan het ontwerp te verbinden, daar hij geen verder uitstel wenste van het debat over belangrijke financiële on derwerpen. VERTROUWENSKWESTIE. Dinsdagmiddag heeft de financiële commissie besloten de nieuwe belas tingvoorstellen niet in behandeling te nemen. Faure stelt nieuwe belastin gen voor ten bedrage van 190 milliard francs. De premier is gemachtigd, zo vaak als h|j het nodig oordeelt, ge durende het debat over de grootste bègroting, die Frankrijk ooit gekend heeft, de vertrouwenskwestie te stel len. Lagere wachtgeldiondspremie voor vaste arbeiders in agrarisch bedrijf. De werkloosheidwet zal, zoals be kend, op 1 Juli 1952 in werking tre den. De uitvoering van deze wet is voor het agrarisch bedrijfsleven in handen gelegd van de bedrijfsvereni- fing voor ziekengeldverzekering, kin- erbijslagverzekering en wachtgeld en werkloosheidsverzekering voor het agrarisch bedrijf. Het bestuur van deze bedrijfsvereniging is van me ning, dat het werkloosheidsrisico van arbeiders, werkzaam op jaarcontract en wier dienstverband niet kan wor den onderbroken, aanmerkelijk ver schilt met dat van los-vaste- en losse arbeiders. Het bestuur heeft daarom besloten, voor bovengenoemde groep arbeiders een aanmerkelijk lagere premie voor het wachtgeldfonds vast te stellen, dan die voor los-vaste en losse arbeiders. Er is nog niets be kend over de grootte van deze pre mie. Het totale bedrag van zijn begro ting beloopt ongeveer 3650 milliard francs. Hiervan is 1205 milliard be stemd voor defensie. Bovendien heeft Amerika 195 milliard francs beloofd Faure tracht het tekort van 400 mil liard francs te dekken door nieuwe belastingen en drastische bezuinigin gen. Ter kennismaking van het werk van de Commissie Kohnstamm, ingesteld voor het bestuderen van nieuwe methoden voor het Nijverheidsonderwijs voor meisjes, heeft H. M. de Koningin Maandagmiddag een bezoek ge bracht aan de Industrie- en Huishoudschool te Zeist. Na de rondgang door de school, waarb|j de nieuwe werkwijze in de verschillende vaklokalen werd getoond, onderhield de Koningin zich enige tlrjd met de leerlingen. ...wordt de bekende Ameri kaanse roman- en toneelschrij ver John. E. Steinbeck, wiens roman „The Grapes of Wrath' In 1940 met de Pulitzer-pr|js werd bekroond, te New York 50 Jaar; ...is het 10 jaar geleden, dal zich in de Java-zee de befaam de slag afspeelde, waarbij de Kon. Marine zware verliezen Meed. Wielrijder door Lrein gegrepen op bewaakte overweg. Dinsdagmorgen is de 49-jarlge J. C„ die per fiets op weg was naar de cokes-fabriek van de staatsmijn Mau- rits. op een bewaakte overweg tussen Lutterade en Beek-Elsloo. die even wel niet gesloten was, door de elcc- trische sneltrein komende uit de richting Sittard gegrepen en vrijwel op slag gedood Hij werd nog ruim 160 meter meegesleept. H. was ge huwd en vader van vijf kinderen. Blijkens mededelingen van de Ned. Spoorwegen waren de spoorbomen al dalende, toen de man de overweg wilde passeren. Arts schuldig aan de dood van zijn broer Een jaar gevangenisstraf geëist Een jaar gevangenisstraf eiste de officier van Justitie tegen de 50-ja— rige arts A. J. B. te Eindhoven, die voor de Utrechtse rechtbank werd gedagvaard wegens het op uitdruk kelijke wens verstrekken van tablet ten aan zijn broer alsmede het toe dienen van morfine-injectïes, waarop dp dood van laatstgenoemde is ge volgd, subsidiair het- opzettelijk be hulpzaam zjjn bij het plegen van zelfmoord of de middelen daartoe te verstrekken. De verdachte had zijn broer, die te Soest in een inrichting werd ver pleegd en die reeds acht jaar aan een longziekte leed, op diens herhaald verlangen circa twintig tabletten „codinovo" gegeven en hem zestig milligram morfine toegediend. Dit geschiedde op 10 Februari 1951. Een uur nadien was de patiënt overleden. Deskundigen waren van oordeel, dat in het algemeen noch de tabletten alleen, noch de hoeveelheden morfine dodelijk zouden geweest zijn; in com binatie, waarschijnlijk wel in het al gemeen en zeker in dit speciale ge val. „Een zaak die uniek is in de Nederlandse rechtspraak" zeide de of ficier van Justitie. Wat de arts ge daan heeft is in strijd met zijn plicht als arts. Gezien de algemene pre ventie luidde de eis een jaar gevan genisstraf. Verdachte verklaarde ge heel volgens zijn geweten te hebben gehandeld en geen spijt te hebben van het gebeurde. De raadsman ver zocht uiterste clementie. Uitspraak volgt 11 Maart. Koopman lichtte assuradeur voor 150.000 op. VEROORDEELD TOT TWEE JAAR De bijna 70-jarige koopman L. van L. hooide zich Dinsdagmorgen door de rechtbank te 's-Gravenhage ver oordelen tot twee jaar gevangenis straf met aftrek. Hij werd schuldig bevonden aan oplichting van de Rot terdamse assuradeur B. C. voor niet minder dan 150.000 gulden. De offi cier eiste 14 dagen geleden drie jaar gevangenisstraf met aftrek. UNIE-STATUUT EN NIEUW -GUINEA. Delegatie vertrekt op 2 Maart a.s. De voorzitter van de Indonesische delegatie voor de besprekingen over de Nederlands-Indonesische Unie en de Nieuw Guinea-kwestie, prof. Soe- pomo en enkele leden der delegatie zullen op 2 Maart uit Nederland naar Indonesië terugkeren. De overige leden der delegatie vertrekken in de loop van dezelfde week. legatie op 24 Februari onder leiding van prof. Soepomo, bijeenkwam en dat in deze bijeenkomst het telegram met de opdracht tot terugkeer werd voorgelezen. MERLE COCHRAN. De Amerikaanse waarnemend-mi nister van buitenlandse zaken. James Webb, heeft een bericht tegengespro ken van dc „New York Times", als zou de terugroeping van de Ameri kaanse ambassadeur te Djakarta. Merle Cochran, besproken zijn op het Amerikaanse departement van bui tenlandse zaken. In het bewuste bericht werd ver band gelegd tussen het terugroepen van Cochran en ce moeilijkheden met de overeenkomst inzake de economi sche hulp aan Indonesië. DE KABINETSCRISIS. President Soekarno en vice-presi dent Hatta hebben Dinsdag een con ferentie gehouden over de huidige kabinets-crisis in Indonesië. Woens dag zal men beginnen met het over leg met de partijen. Van officiële Indonesische zijde in Den Haag werd het volgende medege deeld De Indonesische delegatie is dooi haar regering telegrafisch terugge roepen. De leden der delegatie zullen evenwel niet onmiddellijk naar In donesië terugkeren, aangezien zowei de Indonesische als de Nederlandse delegatie de resterende dagen in Fe bruari zullen besteden aan het geza menlijk opmaken van een balans met betrekking tot de punten, waarover overeenstemming werd bereikt en die, welke nog in discussie z|jn. Overigens worden de besprekingen niet afgebroken, doch slechts opge schort tot na de vorming van een nieuwe Indonesische regering. In verband met een onjuist bericht van Radio Republiek Indonesia wordt medegedeeld, dat de Indonesische de- Nederlands marine-officier in Kanaalcommando. Kapitein-luitenant te zee A. N. baron de Vos van Steenwijk is be noemd tot stafofficier, tevens liaison- officier bij het geallieerd Kanaal commando. Dit commando strekt zich uit over het Kanaal, ongeveer van de lijn Portsmouth-le Havre, en het Zuidelijk deel van de Noordzee tot IJmuiden. Als permanent vertegenwoordiger van de Nederlandse chef marinestaf in de Kanaalcommissie is aangewe zen de kapitein ter zee J. F. W. Nu- boer. EEN VOORTGEZETTE DISCUSSIE. Nieuwe reacties op de mening van de heer C. Philipse Zoals men zich zal herinneren werd in ons blad onlangs de mening weer gegeven van de heer C. Philipse, lid van Ged. Staten en van de Grondkamer, over de vr|je pr|jzen van landbouwgronden. Dit was aanleiding tot enkele reacties, welke door de heer Philipse in de P.Z.C. werden beantwoord. Op nieuw zjjn thans enige brieven binnengekomen, waarin deze kwestie uit voerig wordt behandeld en waarin o.m. stelling wordt genomen tegen de argumenten van de heer Philipse. Zo betwijfelt de heer M. K. Verburg uit Kortgene, of de opvatting van de heer Philipse, dat de waardevastheid van spaargelden door belegging in on roerend goed, in het bijzonder in bouwland, zal kunnen worden ge handhaafd, juist is, omdat naar zijn mening de na-oorlogse overheidspoli- tiek zich in hoge mate kenmerkt door discriminatie van de particuliere ei gendom. De heer Verburg betoogt, dat de overheid er doelbewust naar streeft de „eigendom volledig uit te hollen". Hjj wijst daarbij op de bro chure „De overheid neemt en geeft' van prof. Lieftinck, uitgegeven in sa menwerking met de P.v.d.A., waar in met geen woord gerept wordt van de sterk gestegen kosten van levens onderhoud van grond- en huiseigena ren, van de verhogingen onderhouds kosten en -lasten, die op onroerend goed drukken en evenmin van een noodzakelijk redelijk matig rende ment van het geïnvesteerde kapitaal. Wel zegt het boekje, „dat practiscn het ondernemingsinkomen van huis- en grondeigenaren sinds 1945 op voor oorlogs peil is gehandhaafd". Bij het door de overheid vastge stelde en gehandhaafde pacht- en huurpeil op bijna voor-oorlogs niveau, is door de regering doelbewust het kapitaalsrendement van onroerende goederen gedrukt, waarbij bovendien de waardedaling van het geld sedert 1945 werd veronachtzaamd en zelfs als systeem toegepast, aldus schrij ver. „WAARDELOOS OMHULSEL" De oorzaak hiervan, zo schrijft de heer Verburg verder, kan o.a. een politiek zijn om de sterk gestegen kosten van het levensonderhoud zo veel mogelijk mede op de rug van de grond- en huiseigenaren af te wente len en door deze geleidelijke uitput ting van de grond- en huiseigenaren de particuliere eigendom onmogelijk te maken. Tevens blijkt, doordat de vastgestelde vooroorlogse verkoop prijzen van landbouwgronden bin dend voorgeschreven zijn bij verkoop in het heden, dat de vooroorlogse waarde van bet onroerend goed :n vooroorlogse munt in na-oorlogse guldens nagenoeg dezelfde is. Op welk tijdstip en welke mate de eige naars met een waardeloos omhulsel blijven zitten, aldus briefschrijver zal afhankelijk zijn van de mate en het tempo, waarin de waarde-daling van de gulden voortgang maakt. Ten aanzien van de aankoop door levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, waarop de heer Phi lipse wees, is de heer Verburg van mening, dat deze meer fungeren als doorgeefstation. De heer Verburg onderschrijft ten volle het door de heer Philipse ge noemde bezwaar, dat er door beleg gers bij aankoop van landbouwgron den, te weinig rekening werd en wordt gehouden met de kwaliteits verschillen, doch meent, dat dit mede een gevolg is van het bijna te ver waarlozen prijsverschil tussen goede en slechte gronden. Schrijver ziet weinig heil van gezamenlijke protes ten van huis- en grondeigenaren, om dat zij een te kleine groep vormen en daardoor voor de politieke partijen van geen belang zijn. (Vervolg op pag. 2) D.A.F. en Ford willen samenwerken. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken onderzoeken technici van Van Doorne's automo biel-fabrieken te Eindhoven en de Ned. Fordfabrieken te Amsterdam wegen om tot samenwerking voor het uitvoeren van toekomstige defensie- orders te komen. Hoewel de direc ties van beide bedrijven tot samen werking bereid zijn, moet niet uit het oog worden verloren, dat D.A.F. een constructiebedrijf Is. en Ford een assemblage-bedrijf. Mogelijkhe den ziet men in toekomstige orders in internationaal verband. Oud-burgemeester van Delft overleden. Slechts enkele dagen na zijn 70ste verjaardag is na een kort ziekbed overleden de oud-burgemeester van Delft, mr. G. van Paren. In het na jaar van 1920 werd de heer Van Ba ren tot burgemeester van Delft be noemd en tot het eind van 1947, het jaar, waarin hij de pensioengerech tigde leeftijd had bereikt, stond h|j aan het hoofd van de gemeente. Tienduizenden guldens schade na grote brand in Amsterdam. Dinsdagmorgen werd geschat, dat de schade na de grote brand in de lompenloods te Amsterdam bij de N. V. Tex circa 40-000 beu aagt. Ver zekering dekt deze schade. Bij een an dere firma, de poetdoekenfirma Koop man en Schuurman is nog een onder zoek naar de geleden schade gaande, die echter in de tienduizenden gul dens moet lopen. Hier wordt de scha de gedeeltelijk door de verzekering gedekt. VERWACHT: AANHOUDEND OKOUli. Aanvankelijk plaatselijk mist, ove rigens droog weer met enkele over drijvende wolkenvelden. Zwakke tot matige Noordelijke tot Noord-Ooste lijke wind. Temperaturen in de mid dag oplopend tot ongeveer dezelfde waarden als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1