PROVIHCIALE ZEEUWSE COURAHT Bonn krijgt ook een stem in het kapittel Fraaie restauratie van Hulster stadhuis oude De BILT Kantlijn Vandaag VROUW HIELD ER PRUISISCHE METHODEN OP NA VERWACHT: 195e Jaargang - No. 42 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Ballintijn. PL verv.: TT. Leertouwer en H. A. Boss hardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week, f 5.45 p. kw.. fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 19 Febr. 1952 ADVERTENTIEPRIJS 22 ct. per rum. Minimum p. advertentie f Ine. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» tmax. 5 regel»! van 1-5 regel» t 1.—. Iedere regel meer 20 cent. ..Brieven of adrea Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 350300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr 58—60, tel. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M"burg Londense Kaal 29. teL 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg: Finlandstraat 2. telel 16. Terneuzen Brouwerustr 2: Zlerttaee N HQperd»tt^ N.A.T.O. EN ED.G. In Londen èn Lissabon werden vorderingen gemaakt De Noord-Atlantische Raad van plaatsvervangers heeft Maandag een be langrijke vordering by haar bespreldngen geboekt. Men is het zover eens geworden over de algemene aspecten van de Europese Defensiegemeenschap dat de Raad zelf de zaak verder In stadie zal kunnen nemen. Het ging by de besprekingen vooral om het leggen van een baud tussen de defensie-gemeenschap en de N.A.T.O., een onderwerp, dat ook tussen de Grote Drie in Londen aan de orde is geweest, meer in het büzonder met be trekking tot de positie van Duitsland. Uit Londen werd vernomen, dat men het er over eens werd, dat in Lissabon een plan van minister Stikker ern stig overwogen dient te worden, nl. om te bepalen, dat de Atlantische Raad gecombineerde zittingen met het toekomslge gezagsorgaan van het Euro pese leger zal moeten honden indien beslissingen over Europese kwesties aan de orde zijn. Op deze wyze zou West-Duitsland zonder lid te worden van de N.A.T.O. toch kunnen meespreken in zaken, die mede dit land betreffen. Op de bijeenkomst van Maandag in Lissabon hebben de plaatsvervangers gewerkt op de opstelling van de uit eindelijke tekst van een protocol, dat de garantie van het Atlantisch Pact tegen agressie tot West-Duitsland uitbreidt door de Europese Defensie- Gemeenschap met het pact te verbin den. Volgens het protocol zal een ge wapende aanval op ieder lid van de E.D.G. (Frankrijk, Italië, West- Duitsland, België, Nederland en Lu xemburg) beschouwd worden als een aanval op het gehele Noord-Atlanti sche Verbond. Een West-Duitse regeringswoord- Rond vier maanden scheiden ons nog van de in Juni te houden Kamerverkiezingen maar in politieke kringen in Den Haag is men reeds begonnen met het traditionele spelletje van gissingen naar de samen stelling van de komende Nederlandse regering. Immers: na een verkiezing pleegt het zittende kabinet af te tre den, onverschillig hoe de uitslag van de stembusstrijd is geweest en H.M. de Koningin wijst dan een formateur aan, die met de samenstelling van het nieuwe kabinet wordt belast. Bizonder opwindend is het raadsel spelletje niet. De ervaring heeft vol doende geleerd, dat ons kiesstelsel grote verschuivingen uitsluit en het moet dan ook al vreemd lopen willen de beide grootste partijen, die in de achter ons liggende jaren ook de mi nisters hebben geleverd, de K.V.P. en de P.v.d.A. niet opnieuw zoveel zetels veroveren, dat zij wederom tezamen een meerderheid in het parlement hebben. De vraag is alleen maar, of zij zullen besluiten om opnieuw een coalitie aan te gaan. En juist dat is allerminst zeker. Op het onlangs gehouden K.V.P.-con- gres heeft prof. Romme duidelijk gezegd, dat de K.V.P. een eigen, zelf standige politiek voert en zich door geen andere politieke groepering in een bepaalde richting laat drijven. Op haar beurt houdt de Partij van de Ar beid ook een slag om de arm. Zij kan een coalitie met de K.V.P. aangaan. Zij kan het ook weigeren. Een dergelijke houding bewijst wel, dat het rooms-rode huwelijk niet in alle opzichten gelukkig is geweest. Bij beide partijen vindt men teleurgestel- den. En in een moeilij'ke tijd als de onze kon dat ook moeilijk anders. Ogenschijnlijk staat niets een nieuw samengaan van- K.V.P. en P.v.d.A. in de weg. Vooral niet omdat zij een redelijke kans hebben zich volledig te handhaven of zelfs versterkt in de Kamer terug te keren. In werkelijk heid evenwel zijn er wel degelijk moeilijkheden, want principieel lo pen K.V.P. en P.v.d.A. tamelijk ver uiteen en zij kunnen dan ook slechts samen gaan op een gemeenschappelijk firogram, dat deze principiële verschil- en niet of nauwelijks aantast. Of men elkaar weer zal weten te vinden, hangt dus in niet onbelang rijke mate af van de dingen, die beide partijen op hun verlanglijstje hebben staan en of zij over die dingen tot een compromis kunnen komen. Slagen zij daar niet in. dan zal er naar een andere meerderheid gezocht moeten worden. Reeds thans zouden bijvoorbeeld de K.V.P., de A.R. en de C.H.U. een 54-tal stemmen in de Ka mer hebben. Zij zouden dus met een zij het kleine meerderheid kunnen regeren. Zou zich de V.V.D. bij deze groepering aansluiten, dan zou men dus een kabinet kunnen krijgen met de P.v.d.A. in de oppositie. Waarschijnlijk is dit evenwel niet. Het moge waar zijn, dat er tus sen de beide grootste regerings partijen verschillen van opvatting be staan, daar staat tegenover, dat het simpele feit regeringspartij te zijn. heel wat meer aantrekkelijkheid heeft, dan in de oppositie te gaan. Zelfs wanneer men genoodzaakt zou zijn om water in de principiële wijn te doen, kan men zich troosten met het spreekwoord over het halve ei, dat beter is dan de lege dop. De lege dop valt veelal aan de oppositie ten deeL Waarschijnlijk is dus een hernieuwd samengaan van K.V.P. en P.v.d.A. wel degelijk. Maer zelfs dan blijft het raadsel spelletje, dat men thans in Den Haag speelt zeer actief. Want er blijft dan toch nog altijd de vraag, wie van de tegenwoordige ministers terug zal ke ren en wie niet. Het antwoord op deze vraag ligt natuurlijk in de toekomst verborgen. Maar het waas is niet on doordringbaar. Er valt in ieder geval wel iets over te zeggen. En dat zullen wij dan morgen doen. voerder heeft Maandag te Bonn me degedeeld dat de drie voornaamste financiële deskundigen der N.A.T.O. (Harriman, Plowden en Monnet) voorgesteld hebben dat de West-Duit se republiek jaariyks een bedrag van 11% milliard mark aan de ver- dedigingskosten van West-Europa zal bijdragen. Men achtte dit eer „aanvaardbaar compromis'^ De geal lieerden eisten oorspronkelijk 13 mil liard mark en de Duitsers hadden verklaard, dat zij maar 10% milliard mark kunnen opbrengen. Dit punt schijnt ook in Londen besproken te zijn in tegenwoordigheid van dr. Adenauer. De vier ministers (Acheson, Eden, Schuman en Adenauer) zouden bo vendien een compromis bereikt heb ben ten aanzien van de Duitse eis, dat alle Duitse oorlogsmisdadigers onder Duitse jurisdictie zouden moe ten worden gebracht. Men zou hier mede aceoord gaan, met dien ver stande, dat een Hof van appèl zal worden opgericht, waarin Duitsland met de vier bezettende mogendheden zitting zal nemen. Zonder een beslis sing van dit Hof van appèl zouden ook na de opheffing van net bezet tingsstatuut geen gevangenen mogen worden vrijgelaten. TOEZICHT OP PRODUCTIE. Ook Ls Maandag gesproken over het uit te oefenen toezicht op de West-Duitse Industrie, hetgeen ten doel heeft de vervaardiging van ver boden wapens te voorkomen. Naar Maandagavond te Londen werd ver. nomen, zou tydens deze besprekingen byna algehele overeenstemming be reikt zyn. Een voorlopige ïyst van verboden wapens werd opgesteld. Een tweede vraagstuk, waarover thans werd gesproken, betreft de vorm waarin een door de West-Duit se regering op te stellen verklaring zal worden gegoten. De autoriteiten te Bonn zullen hierin mededelen dat in West-Duitsland geen verboden wa pens zullen worden vervaardigd. Naar verluidt zijn de Fransen even tueel bereid genoegen te nemen met een dergeiyke verklaring en zullen zij niet staan op het sluiten van een spe ciale overeenkomst, waarin een der gelijk verbod zou moeten worden neergelegd. Koningin Elisabeth ontving de „Earl Marshall". Maandag heeft Koningin Elisabeth de Hertog van Norfolk, die als „Earl Marshal" verantwoordelijk is voor de kroningsplechtigheden, ontvangen. Men acht het echter onwaarschijn lijk, dat binnenkort de datum voor de kroningsplechtigheid zal worden be kendgemaakt. Mogelijk zal zelfs niets bekend worden voor het einde van de periode van volledige hofrouw op 31 Koningin Elisabeth zal in elk ge val zelf de dag van haar kroning be palen. Sneeuwstorm in de Ver. Staten. 24 DODEN 24 personen zijn omgekomen bij een sneeuwstorm in het N.O. van de Ver. Staten. Het weg-, spoorweg- en luchtverkeer ondervinden moeilijkhe den. In een groot gebied werden de scholen gesloten. In New York viel slechts weinig sneeuw. Bonn heeft ontwerp-kieswet gereed. Te Bonn is bekendgemaakt dat de West-Duitse regering Zondag haar ontwerp voor een wet betreffende het houden van algemene, vrije en geheime verkiezingen voor geheel Duitsland aan de autoriteiten der vier bezettende mogendheden en aan de secretaris-generaal der Ver. Na ties, Trygve Lie, heeft doen toeko men. is het 25 jaar geleden, dat de beroemde en fel-omstreden Deense letterkundige en criti cus Georg M. Cohen Brandes, fanatiek bestrijder der ortho doxie en verdediger van een aristocratisch radicalisme, overleed. Lawine vernielde electrische centrale. Stad in Karinthië geïsoleerd. Villach in Karinthië is tengevolge van de zware sneeuwval geheel van de buitenwereld afgesneden. Melk en groenten worden schaars. Alleen de hoofdstraten van deze stad, een der belangrijkste centra van de Britse bezettingstroepen in Oostenrijk, zijn schoongemaakt. In de zijstraten ligt dè sneeuw meters hoog. In de meeste plaatsen in Nedër- Oostenrijk en Burgenland is de nood toestand afgekondigd. Dit betekent, dat de gehele bevolking moet helpen sneeuwruimen. Nabij Villach heeft een lawine een electriciteitscentrale vernield en een groot gedeelte bos weggevaagd. Na bij St. Velt (Karinthië) kwam een kind om het leven, toen een electri sche kabel onder de sneeuwvracht bezweek. In Hermager, 60 km. ten Westen van Villach, werden vier per sonen bedolven onder een grote hoe veelheid sneeuw, die van"de daken gJeeti, Allen konden zonder ernstige wenden worden uitgegraven, OOK IN NOORWEGEN EN FRANKRIJK Ook In het Noordelijk deel van Zuid-Noorwegen vallen nog steeds enorme hoeveelheden sneeuw. In het afgelopen weekeinde zijn vele wegen geblokkeerd, het telefoonnet is ern stig beschadigd en verschillende dor pen zitten zonder electriciteit. Vele auto's zijn geheel Ingesneeuwd en op sommige plaatsen is de sneeuw zo hard dat zelfs bulldozers er niet door heen kunnen komen. Twee grote plattelands gemeentes zijn geheel in gesneeuwd en de voor de kust lig gende eilanden zitten geheel zonder stroom. „ZIJ IS EEN FURIE, EDELACHTBARE" Kinderen zo afgeranseld, dat ze niet naar school konden „Als m|jn vrouw een driftbul krijgt, slaat ze met alles wat onder haar be reik komt. Vaak slaat ze haar eigen ldnd en ook onze drie kinderen, wan neer Ik niet thuis ben. Veel kan ik er niet van zeggen, want ze Ls niet voor re den vatbaar. Het ls wel voorgekomen, dat de kinderen zo afgeranseld wa ren, dat ze niet naar school konden. Ik leef In een hel met deze vrouw en hoop, dat de kinderen nn elndeiyk buiten haar bereik zullen worden gebracht. Zy ls een furie edelachtbare Dit vernietigend oordeel over zijn vrouw, vertelde de 36-jarige H. uit Amsterdam als getuige Maandagmid dag voor het Amsterdams Gerechts hof tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep tegen de 39-ja- rige Duitse mevrouw G. H. H.H. uit Amsterdam. Van 'n deputatie van de verblndlngstroepen te Utrecht heeft Prinses Marij ke voor haar vyfde verjaardag een miniatuur-badkamer voor haar poppen gekregen. De poppenbadltamer functionneert volledig met stromend water en electrisch licht boven de vaste wastafel. Prinses Marijke begon onmiddel- ïyk haar poppen een goede beurt te geven. Nieuwe bankbiljetten van 10.-. De Nederlandse Bank zal binnen kort nieuwe bankbiljetten van f 10 in omloop brengen. De afmetingen van het nieuwe bankbiljet zijn onge veer 78 x 138 m.m. Zowel aan de voor als achterzijde is de hoofdkleur blauw. Óp de voorzijde is het portret van Koning Willem I geplaatst en het ge tal 10 komt in elk der hoeken voor. Op de achterzijde komt een afbeelding voor van het schilderij van Jacob van Ruysdael „Molen bij Wijk bij Duur stede". Als drukkers "teijn vermeld: Thomas de la Rue en Coy, Ltd., Lon don, Engeland. De bestaande bankbiljetten van f 10 blijven geldig. SOBER MAAR SMAAKVOL. Secretarie verhuist naar verbouwde étage van lagere school Een eeuw lang heeft de fiere keizersadelaar ten onrechte boven op de toren van het Hulster stadhuis zyn gulden wieken uitgespreid, een eeuw lang is de trotse keizerskroon daar hoog in de lucht weinig meer geweest dan de vlag op een modderschuit. Karei V heeft niet kunnen dromen t-oen hy 400 jaar geleden de stoot gaf tet de bouw van dit huls der gemeente, dat een later geslacht zo weinig waardering voor zyn vorstelijke geste aan de dag zou leggen. Toen het historisch monument in 1840 werd „ge restaureerd", geschiedde dit onder leiding van mensen, die biykbaar wei nig gevoel hadden veor bouwkunst en totaal geen begrip voor de beteke nis van het stadhuis in de stedelyke samenleving. Thans ondergaat dit gebouw, dat met de basiliek het mooie stadsbeeld van Hulst beheerst, andermaal een restauratie, en deze ls men kan dat nu reeds consta teren gelukkig wél volkomen verantwoord, ook al dwingt geldgebrek tot de grootst mogelijke zuinigheid. voor de inwendige restauratie, ter wijl ir. H. de Lussanet de la Sablo- nière uit Middelburg genegen was als adviseur zijn medewerking te verle nen. BETERE VERHOUDINGEN Het uitwendig herstel is thans na genoeg gereed. De burgerij kan weer met trots en vreugde opkijken naar Destijds hebben de Hulstenaren zelf hun stadhuis in brand gestoken om dat de gehate Gentenaren zich er in hidden verschanst. Lange tyd is het een bouwval gebleven; van het rqke interieur met het vele mooie beeld houwwerk was niets meer over. De restauratie van 1840 was styiloos en bovendien, naar later is gebleken, knoeiwerk: balken werden gelast, muren niet voldoende gesteund en men mag van geluk spreken, dat de raadszaal nooit is ingestort, want de zware eiken balken waren gedeeltelijk verrot: De indeling was ook niet erg gelukkig; zo bevond de secretarie zich boven aan de Noordzijde, waar de ambtenaren nooit een sprankje zonneschijn zagen, terwijl aan de Zuidzijde een reeks kleine vertrekken practisch geen dienst deed. Toen enige jaren na de. oorlog op nieuw restauratieplannen ter tafel kwamen, besloot het gemeentebe stuur In overleg met Monumenten zorg het ^stadhuis uitsluitend voor representatieve doeleinden te bestem men en de bovenverdieping van de achter het gebouw gelegen gemeen- telijke school tot secretarie en kan toor van gemeentewerken te ver bouwen. Daar wordt thans hard aan gewerkt. Totdat zij him nieuwe I ruime en lichte kamers kunnen be trekken, staan de bureaux van de ambtenaren nog in het stadhuis. Zoals in deze tijd begrijpelijk is, had het heel wat voeten in de aarde voordat met de restauratie een begin kon worden gemaakt. Het uitwendi- Nieuwe arrestatie bij Provinciale Gelderse Electriciteits-Mij. Door de Nijmeegse recherche is in arrest gesteld zekere G. van G., amb tenaar van de Prov. Gelderse Elec- triciteits Mij. Deze arrestatie houdt verband met de enkele maanden ge leden gepleegde malversaties bij "de kolenleveranties aan de provinciale centrale. Toen werden reeds een an dere ambtenaar en een handelaar in steenkolen aangehouden. Noors atoomgeleerde vermist Op 8 Februari j.l. heeft de dertig jarige Noorse geleerde Per Werens- kiold zijn woning in Drontheim verla ten. Sindsdien is er geen spoor meer van hem gevonden. Grote groepen studenten en hulpcorpsen hebben voortdurend naar hem gezocht, maar tevergeefs. De politie heeft ook vele inlichtingen gekregen van mensen, die meenden Werenslaold gezien te hebben, maar alle nasporingen zijn zonder resultaat gebleven. Werenski- old verkeerde voor hij verdween in een zwaarmoedige stemming. Uit Zweden wodt gemeld, dat We- renskiold bekend Is als een vooraan staand atoomonderzoeker en dat de Noorse politie een samenwerking la begonnen met de politie uit de ande re Noord-Europese landen. Van Noor se politiezijde is bevestigd, dat men de Zweedse politie van de zaak op de hoogte heeft gebracht, maar dat was alleen omdat Werenskiold een paar jaar in Zweden heeft gewoond en omdat de Noorse politie aanvankelijk zijn pas niet kon vinden, zodat ge dacht werd aan de mogelijkheid, dat hij het land had verlaten. De pas is inmiddels echter gevonden en thans is ook vastgesteld dat de geleerde geen Noorse grenspost is gepasseerd. Toen de Duitse vrouw in het hu welijk was getreden met de heer H. liet zij haar dochtertje Regina uit Duitsland overkomen. Het werd in het gezin H. opgenomen, waar het dus met de eigen moeder en een Ne derlandse stiefvader leefde. Op 15 Mei jl. was de 10-jarige Re gina met builen en blauwe pfekken overdekt een politiebureau binnenge lopen en had aan de brigadier ver klaard, dat zij door haar moeder met een veger was afgeranseld. De vrouw ontkende ter zitting van het kind geëist te hebben, dat dit de handen op de tafel zou leggen, op dat zij deze met een ijzeren stang kon tuchtigen, maar gaf de mishan deling met de stoffer toe. HELEMAAL ALLEEN... Helemaal achterin de rechtzaal op een getuigenbank zat het jongste meisje, een dreumes van drie jaar, zoetjes alleen te wachten. Ze had geen kik gegeven, toen eerst haar moeder in de verdachtenbank plaats moest nemen en daarna haar vader wegliep naar het getuigenhekje. Maar toen ze daar vijf minuten al leen had gezeten, kwamen de water landers en begon ze zachtjes en be deesd om haar moeder te roepen. De bode nam haar bq de hand en bracht haar de zaal uit, waar hq haar on der zqn hoede nam. De procureur-generaal, mr. W. P- Bakhoven, eiste bevestiging van het rechtbank-vonnis, hetgeen inhoudt, dat de vrouw twee maanden gevan genisstraf zou moeten ondergaan en er vier voorwaardelijk zouden wor den opgelegd. De raadsman, mr. Meyer zu Schlochteren. wees er op, dat de vrouw in Berlijn is geboren en wel licht „Pruisische methoden" gewend is. Hq zeide te geloven, dat de Duitse wetten in die tijd nog aandacht schonken aan het vaderrecht tot tuchtiging van zqn kinderen. - In haar laatste woord zeide de vróuw in tranen, dat zy het dochter tje uit Duitsland zo graag terug wil de hebben. Het hof zal uitspraak doen op 3 Maart a.s. zorg vond hiervoor inspiratie in de oude Belgische steden) minder lang en smal. Jammer genoeg is het hoog opgaande dak, dat blijkens oude pren ten eertijds het stadhuis gesierd heeft, niet in ere hersteld. Daar zou nog wel een ton mee gemoeid zqn geweest en dat kon er niet af. Toch heeft de voorgevel betere proporties gekregen doordat de dakgoot wat ho ger is aangebracht dan vroeger het geval was." Bovendien zal de impo sante stenen buitentrap, die naar de eerste verdieping leidt, de bovenste trede verliezen, hetgeen ook aan de onderlinge verhoudingen ten goede komt. Deze trap krijgt haar oor spronkelijke ijzeren leuning terug en wordt geflankeerd door enkele an tieke lantaarns. De torenrestauratie, welke alleen reeds 105.000 heeft gekost, was eveneens een enorm werk. Het archi tectonisch en aesthetisch volkomen verantwoorde resultaat dwingt be wondering af; het silhouet van Hulst is er niet weinig door verfraaid. In- Marijke's poppen gingen meteen in bad. Op haar vijfde verjaardag heeft prinses Marqke van de verbindingstroepen te Utrecht een voor haar poppen wel zeer nuttig cadeau gekregen. Het werd Maandagochtend binnen gebracht in de bibliotheek van 't paleis, waar Marijke in een echte verjaardagsstemming het ene feestlied na het andere galmde. Het geschenk bleek een miniatuurmodel-badkamer te zijn. Prinses Marijke begon onmiddellijk het bad te laten vollopen en haar poppen een foede beurt te geven. Ze kleed- e haar poppen uit, waaraan de Koningin meehielp en nadat de jarige prinses haar lievelin gen had toegesproken, werden ze stuk voor stuk ondergedom peld. De badkamer was het ge schenk van de dag. hoewel er nog talloze andere geschenken waren voor Marijke, zoals een arreslee, een kindertelefoon en enige reuzen taarten, waarvan de jarige prinses de kaarsjes telde om te zien of ze wel de juiste leeftijd aangaven. Marijke zong een Frans liedje Maandagmorgen om tien voor halt elf klonk eensklaps het stemmetie van Prinses Marqke voor de VARA- microfoon. Zq zong Nederlandse en Franse liedjes, o.a. „De Mosselman" en „Sur le pont d'Avignon". Het jarige prinsesje was echter niet zelf in de studio aanwezig; men draaide een van de platen, op Soest- dyk gemaakt door de heer G. Slui- zer van de Wereldomroep, toen deze enige tqd geleden materiaal verza melde in verband met het konlnkiyk bezoek aan de Ver. Staten. Toevallig had de heer Sluiz-er des tijds Prinses Marqke aangetroffen toen zij met haar FTanse gouvernante aan het zingen was. Naar alle waarschqnlijkheld zal de plaat met de liedjes van ons jong ste prinsesje binnenkort in de han del verkrijgbaar zijn. De opbrengst zal dan ten goede komen aan de stichting „Het Vierde Prinsenkind". haar monumentaal gemeentehuis met de kloeke toren, die in adelaar en keizerskroon een gracieuze beëindi ging vindt en deze speelse versiering nu weer met eere draagt. De muren ge deel hield" Monumentenzorg aan i van het stadhuis, waarvan grote middels wordt het plein voor het zich en daarvoor wordt ook een stukken waren vergaan, zijn volledig j stadhuis herbestraat en het ontsie- Rijkssubsidie verstrekt; de gemeente J hersteld, de ramen hebben dezelfde J rende transformatorhuisje, waarop vond de heer G. A. Sturm, gepension- afmetingen behouden, maar lijken vroeger de muziektent stond, neerd architect van de Rqksgebou- door een andere ruitverdeling (ar- broken, wendienst, bereid een plan te maken I chitect Canneman van Monumenten- i (Vervolg op pag. 2) aige- TIJDELIJK ENIGE REGEN. Zwaar bewolkt met op vele plaat sen tijdelijk enige lichte regen of motregen. Zwakke tot matige wind tussen Noord en West. Iets zachfer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1