PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Koning George's stoffelijk overschot naar Londen overgebracht Duizenden bromfietsen snorren óver de Zeeuwse wegen BILT Kantlijn DRIE-EN-TWINTIG DODEN DOOR LAWINES IN ALPENGEBIED Vandaag 195e Jaargang - No. 36 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F van de Velde en F. B. den Boer. Adj. VV de Pagter. Hoofdred. G. Balllntljn PL verv.: W. Leertouwer en H. A Bossbardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct per week. f 5.45 p. kw., fr. p. p. f 5.70 per kw Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 12 Febr. 1952 ADVERTENTIEPRIJS a ct pc: mm. Minimnn p advertentie i 3.— Ing meaedelingcn anemaai laricX. Kleine advertenties «max a cegcisi van 15 regels I L—tedere regel meer 20 cent. „Brieven ol adres Bureau van dit Blad' 25 cent mee: Giro nr. 359300 P Z.C. Middelburg. Bur. VUsslngen Walstr 58—60. tel 2355 4 lijnen (b.gg 2861 of 2160) M'burg Londense Kaal. 29. tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel 2475 (b.g.g 2228); Oostburg Flnlandstraat 2. telef 16. Terneuzen Brouwerysts 2: Zutik/cv ,n STILLE TOCHT LANGS ZWIJGENDE MENIGTE Opgebaard in Westminster Hall Het stoffelyk overschot van Koning George VI ligt thans opgebaard in Westminster HaU. De kist, vervaardigd van eikenhout van bomen uit het geliefkoosde buitenverblijf van de overledene, Sandringham, werd, onder gelui van de klokken der Westminster Abdy, binnengedragen. De kist staat op een platform van drie verdiepingen, tezamen twee meter hoog, met purper en fluweel bekleed. In het halfduister van de zaal, rust de Koning op dezelfde plaats als zestien jaar geleden zijn vader, na zijn laatste tocht naar zijn hoofdstad. By de katafalk zijn vier kandelaars opgesteld. De kist zelf is bedekt met de Koninklijke standaard, waarop de kroon, op een paars kussen. Aan het voeteinde ligt een bouquet sneeuwwitte bloemen, een hulde van de weduwe. Maandagmiddag om drie uur kwam de trein, die het stoffelijk overschot van Koning George van Wolferton naar Londen vervoerde, in King's Cross Station aan. Een erewacht van vloot, leger en luchtmacht stond op het perron, dat met zwarte en purpe ren doeken was behangen. Nadat de kist op een affuit was geplaatst, zette de stoet zich in beweging. De affuit werd getrokken door zes paarden. Onmiddellijk achter de affuit lie pen de Hertog van Edinburgh en de Hertog van Gloucester. Achter de Hertog van Edinburgh en de Hertog van Gloucester volgden eni ge leden van de hofhouding. In som bere stilte bewoog zich ae korte stoet door de straten, die door 6000 man politie waren afgezet. De bevolking stond in dichte rijen Nog steeds vormen de textielprij- zen in Nederland een allermerk waardigst probleem. Toen het conflict in Korea uitbrak en de eerste gevolgen zich deden gelden, hebben duizenden en duizenden mensen zich gedekt in artikelen, waarvan zij ver wachtten, dat zij schaars zouden wórden, of aanzienlijk duurder. Daar toe behoorden in de eerste niaatö de textielgoederen. Vele manufacturers en winkeliers in dames- en heren mode-artikelen zagen toen mensen hun winkels uitgaan met de gedach te: „Die klant zien we in geen paar jaar terug Die conclusie was maar al te juist. Na de kooprace van het publiek volgde een plotselinge inzinking die nog altijd voortduurt. Men heeft toen het schouwspel gezien, aat aller lei zaken tegen kostprijs of zelfs daar beneden moesten gaan verko pen om aan vlottende middelen te komen. Zij namen verlies, omdat zij anders in moeilijkheden zouden zijn geraakt. Inkopen deden de winke liers alleen nog maar die artikelen, waarvan zij mochten aannemen, dat zij ze gemakkelijk zouden kunnen' verkopen. Het resultaat daarvan was weer, dat de industrie zonder orders kwam te zitten en eveneens genoodzaakt was om de prijzen af te breken. De ze algemene afbraak van prijzen duurt nog steeds vodrt. De tricot-industrie in Nederland verkoopt op het ogenblik haar pro ducten dertip- procent beneden J~ kostprijs! Wat dit betekent iedereen duidelijk zijn. Maar wie me nen mocht, dat men voor deze af- braakprijs een vlot kopende midden stand zou vinden, vergist zich. De handel is op het vinkentouw gaan zitten en wacht af. of de prijzen nog niet verder zullen dalen Hot gevolg is, dat de orderboeken der fabrieken er allesbehalve bemoedigend uit zien De vraag ia natuurlijk, wanneer daar weer verandering in zal komen. Vermoedelijk zal dat Das zijn. als de vele goederen, die gekocht werder. in de periode van de kooprace. versleten zijn. Het kan dus nog een aardig tijdie duren. Maar intussen zit de textielindus trie met het probleem hoe zr aan het werk kan blijven. Exporteren is het devies. En vele bedrijven slagen daarin. Met dat al is textiel op dit mo ment in Nederland weer goedkoop. Van een blijvende aard zal die goed koopte evenwel niet zijn. Zodra er weer goede vraag kómt zullen de hoge grondstoffenprijzen op de we reldmarkt automatisch de afbraak- prijzen weer doen verdwijnen Onze spoorwegen hebben over het algemeen een goede pers. Zij hebben weinig critiek te verdu ren. Maar in het centrum van het land schijnt het dezer dagen niet ge- klont te hebben. „De Tijd" (r.k.) constateert bij voorbeeld. dat door de verhoogde spoorwegtarieven het reizen voor ve len een onbetaalbare luxe is gewor den; ware het nu echter maar zo. dat men voor dat geld ook zoveel mogelijk service, een goed function- nerende dienst en wat meer mense lijkheid bij de stationscontröie terug kreeg „De ene dag rijdt men des avonds in het donker, met spijtig dichtgesla gen boek. omdat de toch al ogen- bedervende vei'lichting het hele maal heeft opgegeven, de tweede dag is de gehele wagen onverwarmd De derde dag is er op een veelbereisd traject zo weinig tweede, dat men, ook in deze luxe-klasse, het duurbe taalde comfort van het zitten moet missen. En vindt men dan bij de gra tie een zitplaats derde, dan volgt er bij de kaart jes-controle niet het om gekeerde van de boete voor de dei de klas-passagier die in de tweede ver- langs de weg, die de stoet volgde, doch nauwelijks een geluid werd ge hoord behalve het gekletter van de paardenhoeven, terwijl een koude, druilerige regen neerviel. De Koningin volgde de stoet niet, doch reed rechtstreeks naar het pa leis van Buckingham: dit was de eer ste maal sinds haar troonsbestijging, dat zij het paleis betrad. Verscheidene vróuwen onder het publiek, die vele uren hadden ge wacht, vielen flauw, tengevolge van de ontroering. ROUWDIENST. Voordat de stoet in Westminster Hall aankwam, hadden zich daar de leden van het Hogerhuis en Lager huis opgesteld. In de zaal werd een korte rouwdienst gehouden. Achter de Koningin stond de 84-jarige Queen Mary. Na zang van het koor van Westminster Abbey, ging de aartsbis schop van York voor in gebed. Nadat de aanwezigen de zaal had den verlaten, werd de eerste doden wacht betrokken. Koningin Elizabeth heeft Maandag een boodschap tot het Lagerhuis ge richt. Zij werd door premier Churchill aan voorzitter Morrison overhandigd, die haar voorlas. In deze boodschap zegt de vorstin o.m., dat zij het voor beeld van haar vader, met Gods hulp. zo getrouw mogelijk zal navolgen. Later richtte het Lagerhuis een adres aan de Koningin, waarin het uiting gaf aan zijn diepgevoelde me deleven en waarin het haar zijn „ge trouwe toewijding" betuigde. Van vandaag af tot Vrijdag a.s. zal het publiek in de gelegenheid zijn een laatste blik op de katafalk in de West minster Hall te werpen. H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Bernhard zullen Donderdagmorgen per vliegtuig naar Londen vertrekken om aldaar de plechtige begrafenis van de Engelse koning bij te wonen. In het gevolg van het Koninklijk Paar zal zich ook minister Stikker be vinden. In een officieel communique wordt medegedeeld, dat op last van Konin gin Elizabeth 'de begrafenisstoet, waarin het stoffelijk overschot van Koning George naar Windsor zal wor den overgebracht, op Vrijdag vijftien Februari om half elf (Ned. tijd) van Westminster Hall zal vertrekken. De uitvaartdienst in de kapel van St. George zal naar berekening des middags om drie uur beginnen. STILTE IN ENGELAND. Te Londen zal men met schoten het moment' aangeven, waarop de twee minuten stilte Vrijdag 2 uur in acht zullen worden genomen. Het gehele Britse eiland zal dan in stilte gehuld zijn. Tot op het ogenblik zijn op Buckingham Palace meer dat» negen duizend condoleancetelegrammen ontvangen. EUROPA ONDER EEN WITTE LAST In Jutland ligt een vijf meter dik sneeuwdek De zware sneeuwval in verscheidene Europese landen heeft reeds 23 slachtoffers geëist. In het Mittelberg-district nahy Bregenz in Oostenrijk zijn Zondagavond 49 Duitsers onder een lawine bedolven. Negentien per sonen, die zich in een berghut bevonden, kwamen om het leven. Aan de Italiaans-Zwitserse grens werden drie arbeiders onder een lawine bedol ven en met hen, kwam ook een redder, die het drietal wilde helpen, in de sneeuw om. In opper-Oostenrgk ontspoorde een goederentrein tengevolge van een la wine, waarbij twee spoorwegarbei ders gewond werden. Alle auto-ver keer is daar gestermd. Alleen de hoofdweg naar Wenen wordt vrijge houden door sneeuwploegen van het Amerikaanse leger. In Oostenrijks Tirol .werden enkele huizen verwoest en vele spoorlijnen geblokkeerd. De Russische zón opper-Oostenrijk is geheel van Tjecho-Slowakye afgesneden. Vele gemzen en herten zijn door de zware sneeuwval naar de bewoonde wereld gedreven. IN SCANDINAVIË Ook in Noorwegen werd veel hin der ondervonden van de sneeuw en de daaruit voortvloeiende lawines. Een spoorlijn van Oslo naar de kust werd volkomen geblokkeerd. In Jutland (Denemarken) werden vele dorpen van de bewoonde wereld afgesneden. Er ligt een 5 meter dik sneeuwdek. De veerdiensten naar Duitsland moesten worden gestaakt, vele scho len zijn gesloten en honderden auto's raakten ingesneeuwd. Ook boven Zuid-Zweden hebben zware sneeuw stormen gewoed. herdenken de Ver. Staten de geboortedag van Lincoln (1809). is het 375 jaar geleden, dat tussen de Spaanse landvoogd Don Juan van Oostenrijk en de Staten Generaal het „eeuwig edict" werd gesloten, dat onder meer de wegzending van alle vreemde troepen en handha ving van de Katholieke ere dienst behelsde. zeild raakt. Wij vragen ons iedere winter weer met irritatie af, waarom toch iedere centimeter sneeuw en iedere graad vorst in ons land de treinenloop moet ontwrichten, terwijl in de sneeuwlanden de vervoersdienst normaal is bij iedere weersgesteld heid. De treinenloop in een land van ouds van schaatsenrijders moet toch tegen een beetje winter kunnen en daarop berekend zijn En éls de trei nen dan te laat moeten zijn, is het toch niet te veel gevraagd om de reizigers daarvan te verwittigen". In vele delen van de Belgische Ar dennen .zijn de wegen eveneens ge blokkeerd en in het midden en het Noorden van het land zijn tengevol ge van zware regen -en sneeuwval rivieren buiten haar oevers getreden, waardoor tal van wegen zijn over stroomd. Later is medegedeeld, dat op één van de Lofoten (eilandengroep voor de Noorse kust) een 13-jarige jongen het leven verloor door een lawine. Schotse beweging prolesteert Tegen uitroeping van prinses Elizabeth tot Elizabeth II Het bestuur van de „Scottish Covenant Association", een organisa tie, die zelfbestuur voor Schotland wenst, heeft een plechtig protest aan getekend tegen de uitroeping van prinses Elizabeth tot Elizabeth de Tweede. In de desbetreffende verkla ring wordt gezegd, dat Elizabeth de Eerste geen koningin van Schotland was en dat dus de huidige koningin Elizabeth ook niet de tweede is voor Schotland. De adviseurs van de ko ningin worden er van beschuldigd geen acht te hebben geslagen „op de gevoelens van het aan Hare Majesteit loyale Schotse volk". Overigens wordt uitdrukking gegeven aan „toegewijde loyaliteit" aan de koningin. De beweging telt ongeveer de helft van Schotlands vijf millioen inwoners. Schotland hield op een koninkrijk te zijn met het verdrag van 1707. Toen werd het Verenigde Koninkrijk in het leven geroepen. Vliegramp in V.S. eist 32 doden Toestel met 62 personen stortte op huizenblok Zondagavond laat Is een viermoto rig passagierstoestel, een Douglas D.C. 6, met 62 personen aan boord neergestort in een woonwijk van Eli zabeth (New Yersey), Het vliegtuig trof een gebouw, waarin zestig ge zinnen woonden en dat onmiddellijk na de ramp In brand vloog. Volgens de laatste berichten zijn by deze ramp 32 mensen omgekomen. Het vliegtuig was twee minuten te voren van het vliegveld Newark op gestegen. Het is het derde toestel, dat in de afgelopen maanden boven Eli zabeth is neergestort. Bij het eerste vliegongeluk kwam o.a. de vroegere Amerikaanse minister van Oorlog, Patterson om het leven. Tussen de wrakstukken, die over een groot gebied verspreid zijn, lagen talrijke verminkte lijken. Het vlieg tuig kwam by'na terecht op een wees huis, waarin zestig kinderen sliepen. Een luchtvaartcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardig den is bezig met het onderzoek naar de twee vorige ongelukken op 16 De cember en 22 Januari, waarbij 86 mensen omkwamen. De bewoners van de stad hadden met klem de sluiting van het vliegveld geëist. Na Perzië nu ook Irak Na aankomst in King's Cross-station, wordt het stoffeiyk overschot van Koning George VI van Engeland in processie naar Westminster HaJI ver voerd, waar het enige dagen opgebaard zal liggen, voor het stoffeiyk overschot Vrydag a.s. ter aarde wordt besteld. Achter de lijkkoets de Hertog van Gloucester en de Hertog van Edinburgh. Oppositiepartij eist nationalisatie olie-industrie Mohammed Mahdi Koebba, leider van de oppositie-partij in Irak. de Is- tiqlal, is Maandag met vier andere Griekse en Turkse strijd krachten onder Amerikaans bevel Aanleg van vliegvelden gaat niet ylug genoeg De militaire deskundigen der N.A. T.O. landen, die te Lissabon vergade ren, zyn het erover eens geworden, dat Griekenland en Turkye recht streeks onder bevel van de Ameri kaanse admiraal Robert Carney zul len komen. De strijdkrachten zullen evenwel hun eigen commandanten hebben. Luitenant-generaal Grunther, Eisenhowers stafchef, heeft medege deeld, dat Eisenhower „uiterst be zorgd" was over de langzame vorde ringen in de aanleg van vliegvelden, havenfaciliteiten en verbindingen in de N.A.T.O.-landen. Als niet terstond maatregelen zouden worden geno men, zou de Westerse defensie ern- t.öi„Yj—jStig geschaad worden. Voorts zou pariementsleden van de partij afgc- Grünther verklaard hebben, dut de spiaf asssrsss-fc ^TiiTe ring gelopen uit protest tegen nieuwe olieovereenkomst t-ussen Irak en de Iraakse Petroleum Maatschap pij, waarbij de contractanten de winst gelijkop delen. Een van hen, de secretaris-gene raal van de partij verklaarde tegen over Reuter, dat Istiqlal in beginsel nationalisatie eist van de olie-indus trie evenals in Perzië was geschied. Behalve Engeland, Frankrijk en de Ver. Staten heeft ook Nederland gro te belangen in de Iraakse Petroleum Maatschappij. op het rooster ten achter was. Weer een blijde gebeur-enis in K.L.M.-vliegtuig. In de K.L.M.-Constellation „Fon- tianak", die van Amsterdam naar Sydney onderweg was, is Zondag een half uur voor de 'anding te Ma nilla een welgeschapen baby gebo ren. De moeder was met haar man in Bangkok ingestapt. Zij en haar kind maken het uitstekend. GESTEGEN VAN 45 TOT 5461. Grootste categorie motorvoertuigen Over vijftien jaren in 1967 zal het anderhalve eeuw geleden zijn, dat de Duitser Freiherr Drais von Sauerbronn de loopfiets uitvond. Zyn „Drai- sine" verkreeg Europese bekendheid en leidde tot dc constructie van het rij wiel, zoals wij dat in onze dagen nog kennen. Onze „trapfiets" dateert van omstreeks 1895 en sinds ongeveer 1949 zyn we althans zeer velen van ons gaan „brommen". Onze voorouders hebben ongeveer 78 jaren „geloopfietst"; velen van ons hebben ongeveer 54 jaren „getrapfietst" en thans liggen er waarschynlijk vele jaren „brommen" in het verschiet Van alle soorten fietsen, heeft de bromfiets zich letterlijk en figuurlijk wel het snelst een weg gebaand! Op de Zeeuwse wegen kon men op 1 Au gustus 1949 nog maar zo hier en daar een enkel brommertje waarnemen. Het totale aantal bedroeg toen name lijk vijf en veertig stuks. Een jaar later snorden er 2221 door Zeeland en op 1 Augustus 1951 telde onze provincie maar liefst 5461 brom fiets-berijders! Voor Zeeland betekent dit, dat de categorie bromfietsen de grootste ca tegorie gemotoriseerde voertuigen is, want na de bromfietsen volgen de personenauto's met een aantal van 4624. Hieruit biykt dus overduldeiyk, dat de bromfiets onder de gemotoriseer de Vervoermiddelen binnen twee jaar de grootste plaats heeft ingenomen. Helaas: een „eigen plaats" (op de weg) kon er tot op heden nog niet a* STIJGENDE LIJN. In de periode van 1 Aug, 1949 tot 1 Aug. 1951 vertoont het aantal ge motoriseerde voertuigen in het alge meen een stijgende lijn. Het aantal motorrijwielen steeg van 2204 tot 2948; personenauto's van 3145 tot 4624; vrachtauto's van 1923 tot 2434. Het aantal personenauto's vermeer derde in twee jaar dus met 1479 exemplaren, het aantal vrachtauto's met 511 en er kwamen 744 motorrij wielen bij. Het gemiddeld aantal Zeeuwse mo torvoertuigen, dat sinds 1 Augustus 1951 over de wegen snelt bedraagt dus in totaal 15.467 en dit toch reeds respectabele aantal wordt nog ver hoogd met ca. 215 autobussen, 109 z.g. trekvoertuigen (tractoren), 50 opleggers en 462 aanhangwagens. Daar tussendoor zoeken nog 151 ge motoriseerde driewielers en 89 brand weerauto's, kraanwagens en andere „gespecialiseerde voertuigen" hun weg. Buiten beschouwing bljjven hierbij de doortrekkende motorvoertuigen uit andere provincies en landen Overigens telt Zeeland ook nog 2775 landbouw-tractoren, waarvan er 468 minder en 2307 meer dan 8 P.K. hebben. Maar de bromfiets staat, sinds 1951, aan de spits! Holland-festival krijgt 70.000,subsidie van Den Haag De Haagse gemeenteraad heeft zich in zijn vergadering van Maandag eensgezind achter het voorstel van B en W. gesteld om dit jaar aan de stich ting Holland-Festival een subsidie te verlenen van f 70.000. Verscheidene raadsleden drongen aan op de op voering van meer Nederlandse wer ken en het optreden van een groter aantal Nederlandse kunstenaars en ensembles. 50 doden in Perzië bij verkiezingswanordelijkheden Volgens nog niet bevestigde berich ten zijn bij de verkiezings-wanorde- lijkheden in de Perzische provincie Zabol vijftig doden gevallen, terwijl honderden personen zouden zijn ge wond. De rust is nog niet weerge keerd. Er zouden troepenversterkin gen naar Zabol worden gezonden. „Marjory" door bemanning verlaten De reddingboot „Jan Leis" heeft de bemanning van het Panamese schip „Marjory, dat Zondagnacht ten Zui den van de Nieuwe Waterweg ge strand is, te Hoek van Holland aan land gezet. Men is er nog steeds niet in geslaagd de „Marjory" vlot te trekken. Op het IJselmeer liep het motor schip „Aeolus" aan de grond. Nadat de lading door vissers uit Lemmer was gelost, kwam het schip op eigen kracht vlot. Het Engelse schip „Baltonia", ge raakte ter hoogte van het lichtschip Texel in moeilijkheden. Twee sleepbo ten voeren uit om te trachten het schip naar de rede van Texel te sle pen. „Oorvijgen-record". Twee studenten aan de Ame rikaanse Harvard-universiteit, zijn 48 uur en tien ,-econden bezig geweest elkaar om de tien seconden een oorvijg te ge ven. Hiermee zouden zij een oud Russisch record 'nebben ge broken. In het geheel deernen zij 17.281 oorvijgen uit. Het oude record lag een klap hier onder. De twee studenten zaten te genover elkaar en voedden zich tijdens hun record-poging met bananen, vruchtensap en kof fie. Een jazz-orkest zorgde voor onderhoudende muziek J Moordenares van man en minnaar? Te Hoensbroek heeft de politie de 34-jarige wouw S. gearresteerd, die ervan wordt verdacht twee mannen, haar eigen man, de mijnwerker J. R.. en een zekere J. M., met wie zij een verhouding had. met arsenicum te hebben vergiftigd. M. is in zeer ernstige toestand in het ziekenhuis te Heerlen opgenomen. Het lijk van R.. die ruim anderhalf jaar geleden is overleden, is opgegra ven en bij de sectie kwam vast te staan, dat de man met arsenicum vergiftigd is. Ook by M. heeft men in het ziekenhuis symptomen waargeno men, die op vergiftiging wijzen. Aan genomen wordt dat vrouw S. haar man van het leven heeft beroofd om met M. te kunnen trouwen. Toen de ze weigerde heeft de vrouw ook hem willen vergiftigen. De vrouw heeft nog geen bekente nis afgelegd. Nederland krijgt een hall millioen Ion Amerikaanse steenkool Richard Schoonheim, directeur van de te Rotterdam gevestigde N.V. Rot- terdamsche Kolencentrale, die per vliegtuig uit New York naar Neder land is teruggekeerd, heeft medege deeld. een contract te hebben geslo ten voor de levering, in het eerste kwartaal van 1952, van 500.000 ton Amerikaanse steenkool aan Neder land. DE VERWACHT: AF EN TOE ZON. Veranderlijke bewolking met hier en daar een sneeuw- of hagelbui. Ma tige en af en toe krachtige wind uit Noordelijke richtingen. Temperatuur oplopend tot enkele graden boven bet vriespunt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1