NIEUWS UIT ZEELAND PREDIKBEURTEN WISSEL BEVELANDEN ZUID-BEVELAND MATCH VUSSINGEN-GOES IN DFGR AO4T1ESFEER ZATERDAG 9 FEBRUARI 1952 PROVINCIALE ZBEÜWaB COURANT De Belgische arbeiders in Nederland. Besprekingen te Breda. .Te Bréda zijn besprekingen gehou den tussen de Nederlandse werkge ver-s en de Belgische vakbonden over de verlenging van het accoord, waar bij dc toeslag voor de grensarbeiders wordt geregeld. De overkomst werd voor de maand Februari verlengd. Aan de Nederlandse regering zal ver zocht worden de toesla gvoort te zet ten tot 31 Juli 1952 op basis van 10 De bestedingsplicht wordt van 1 Maart 1952 afgeschaft, de vertegen woordigers van het Belgische vak verbond drongen er in het bijzonder op aan dat geen onderscheid zou ge maakt worden tussen de arbeiders van beide nationaliteiten. Het is ge bleken dat de Belgen in de laatste tijd in een belangrijker verhouding worden ontslagen. Het werkgeversverbond heeft 2ich verplicht een circulaire te zenden aan de werkgevers, waarin wordt aanbe volen geen onderscheid te maken tus sen Nederlandse en Belgische arbei der®. DIJKGRAAF VAN DEN BROECKE TERUG. De heéf C. M. van den Broecke. dijkgraaf van het waterschap „Het Vrije van Sluis", wonende te Aarden burg, is, na in de Diaconessen-inrich ting te Haarlem een zeer ernstige operatie te hebben ondergaan, her steld in zijn woning te Aardenburg teruggekeerd. Het zal evepwel nog wel geruime tijd duren voor de heer van den Broecke ;Zrjn functies weer zal kun nen vervullen. 25 JAAR DIRIGENT. De heer M. P. Lanooij te "St. An- naland viert 10 Februari a.s. het feit, dat hij 25 jaar geleden benoemd werd tot directeur van het muziek gezelschap „Accelerando" Op 9 Janu ari 1904 werd de heer Lanooij als werkend lid aangenomen. Van 1913 tot 10 Februari 1926 was hij secre taris der vereniging, om daarna de leiding-Qp^zich te nemen als diligent. ONTSLAG DIRECTEUR POSTKANTOOR MIDDELBURG. Thans is officieel bij beschikking van de direcieur-generaal der P.T.T. aan de heer H. J. Leenen. ingaan de 1 April a.s. op zijn verzoek eervol onfslag verleend als directeur van het post- - en telegraafkantoor te Middel burg.., Goes „FILMtMANIAKKEN," De Goese toneelvereniging" „Kthist- vi'ienden", welke bij de keuze vap ,'t stuk „Filmmaniakkeh" zich had doen leiden door het verlangen dittnaal eens een avond van onbezorgde lach te bieden, is hierin Vrijdagavond aardig geslaagd. De vrij talrijke be zoekers van het Schuttershof amu seerden zich met dit vrolijke stuk. Een landloper en een zwerver als „Watt" en „Halfwatt" vermomd en vergezeld van een flessentrekker, wisten zich tot gevierde gasten van het pension „De Duinroos" te maken. De eigenaar was vereerd methet iioge bezoek, de jeugdige dames on der de gasten verdrongen zich om de „filmhelden" en de danseres Bel la verzuurde het leven van haar ex- verloofde, de flessentrekker, die voor deze gelegenheid de „jonkheer" uit hing. Een vrij simpel gegeven met overigens dolle verwikkelingen. Na een wat traag éerste bedrijf werd liet stuk verder vlot gespeeld. Voor al „Watt" (P. Zandee) en „Halfwatt" i F. van Vredègenï). waren bijzonder op dreef. Door hun vlot en komisch spel' móchtéh zij het leeuwendeel van liet succes dezer avond opeisen. Ook de overige rollen genoten over het algemeen een vrij goede vertolking, hoewel de typering van- de onder scheiden personen niet altijd even ge lukkig was en met name het spel van enkele dames vaak te weinig actie vertoonde. Rest nog te vermel den; dat het decor-werk van J. de Oraaff keurig verzorgd was. ^SCHOORSTEENBRANDJE. Vrrjd&gaypnd ontstond; aaide wo ning van dé heer Mi in'de Kamper- i'oelistraat, te Goes een schoorsteen brandje, "wat zich aanvankelijk ernstig liet aanzien. De brandweer, die spoedig ter plaatse was. wist echter door het gebruik van de be kende ramoneur het vuur te blus sen. VERGADERING K.V.P. D'e afd. Goes van de K.VLF. kwam Donderdagavond in „Slot Ostende" in ledenvergadering bijeen. Behalve een aantal kleinere zaken, kwam ook dè candidaatstelling voor de Tweede Kamer aan de orde. Na een, vrij uitvoerige gedachtenwisseling; wérd .besloten namens, de aid'. Goes', als 'Candidaten, voor te stellen .mr. 'dr.' A. J. J..M. Mes., lid van G.3. en bur gemeester B. Funk, beiden te Hein-- kenszand: Voorts gaf de heer J; H; Roose nog1 een uitvoerige uiteenzetting over de actie van de Stichting Burgerzin. 's-Gravenpolder SCHIETVERENIGING OPGERICHT. Tüdens een vergadering in „Ons Dorpshuis" te 's-Gravenpolder werd een .schietvereniging opgericht, waar voor zich veertien leden aanmeld den. Het voorlopig bestuur werd ge vormd uit de heren C. Moelker, W.: Moelker, M. H. van Liere, J. Braam en J. J: van Liere. GEVONDEN VOORWERPEN. Ter gemeente-secreiarie te "s—Graven polder zijn inlichtingen te verkrijgen over de volgende gevonden voorwerpen: een groene damesbaret; een kinderportemon- naie. roet inhoud; een kinderjasje; een Icindè.rslfpovef; een"wollen shawl; een da- messfiawl; "een vulpen; "een luier-baby- broekje; een -• zwembroekje; een ,paai' bruine gebreide dameswanten; een sleu teltje van" handkoffer; een paar rubbei- groen-grijze. regenpijpen, Nieuwdorp" WERELDGEBEDSDAG. De ring West-Zuid-Beveland van dè Hervormde Vrouwengroep komt op 29 Februari a.s. bijeen in de Hor- vormde Kérk te Nieuwdorp om We reldsgebedsdag te houden. Hansweert UÏTVOÊRING „SCHELDEGALM". Vóór een tjokvolle zaal gaf de Har- moniè.v.Schela.egalm'' te Hansweert haar winterconcert. De belangstel ling was zo groot, dat de zaal Thalia weer te klein bleek. Velen moesten dan ook teleurgesteld worden of zich met een staanplauts tevreden stellen.- Op vlotte wijze werd het programma afgewerkt. Eerst werden vjjf muziek nummers ten gehore gebracht onder leiding van de directeur, de heer J. ;H. polderman. Daarna werd een kluchtspel opgevoerd „Katharina de hoogste prijs". Het is reeds algemeen bekend dat de toneelafdeling haar sporen heeft verdiend. Ook ditmaal was de opvoering weer zeer goed. De lachsalvo's waren dan ook niet van de lucht. Alles byeen was het voor „Scheldegalm" een succesvolle avond, welke -als gewoonlijk met een gezellig bal besloten werd. Krabbendijke - HERVORMD MEISJESKOOR. Het'Hervormd-Meisjeskoor te Krab bendijke hield, onder leiding van zijn directeur, de heer C. J. Smits, een jaarvergadering. Verschillende liede ren werden op deze avond ten gehore, 'gebracht,- terwijl'"als intermezzo eën1- viertal toneelstukjes werden' opge voerd. -Ds.- Baarslag sprak'één ope nings- en een slotwoord. Kloetinge DORSMACHINE IN DE SLOOT.' Eén -dorsmachine van de heer A. Dekker en zoon uit Kloetinge raakte Vrijda.^rnöSisi'g: in de Noordfro'ek*"al- daar in- de- «loot? De verbinding met de tractor raakte .p. 1. log. Een. takelt wagen uit Goès bracht de machine- die flinke" materiële schade opliep, óp het droge. Dé "héér. St. vaii Hekken te Oudè- landè -werd gekozen, tot- diaken in de Ned. Herv. kerk en heeft deze benoe ming aangenomen. E.H.B.O.-wedstrijd te Goes. Dezer dagen werd in „De Prins van Oranje" te Goes een E.HBO.- wedstrijd gehouden, waaraan deelna men de E.H.B.O.-verenigingen uit Wolf aartsdijk, Y.erseke. Krabbendijke en "Goes. De opdracht béstoiid uit het behandelen van een patiënt met een gebroken dijbeen en een grete slag aderlijke bloeding aan de pols Verder moest een zuster van een dei slacht- offers flauw vallen bij het herkennen van haar broer. Als juryleden traden op de doktoren- K. H. Wouda en H. J. Entink uit Kloetinge en zuster W. v. d. Kléy uit Goes. De districtsvoorzitter, de heer C. Vader uit Vlissingen sprak een ope ningswoord. waarin hij o.m. mede deelde dat de volgende wedstrijden op 5 Maart en 2 April worden gehou den. Voorts zette hij uiteen welke Zeeuwse ploeg aan de landelijke wed strijd te Vlissingen zal mogen deel nemen en besprak verder en.ge pun ten uit het wedstrijdreglement. Na loting voor de volgorde van optre den. konden hierna achtereenvolgens de verschillende ploegen hun kunnen demonstreren. Na afloop merkte dokter Wouda op, dat de jury geen gemakkelijke- taak had gehad, daar er weinig ver schil in werken was. Hij besprak de verrichtingen van iedere ploeg, waar bij zowel het goede als het minder goede naar voren werd gebracht. De heer Vader maakte hierna de uitslag bekend, welke als volgt luid de; 1 Goes 162 pt., leider 74 pt 2. Yerseke 149 pt.. leider 73 pt. 3. Krabbendijke 148 pt, leider r"t p.t 4. Wolfaartsdyk 127 pt.. leider 57. pt. Na dank te hebben gebracht aan de jury en de „slachtoffersin het, bijzonder het vrouwelijke slachtoffer, dat haar rol zo. voortreffelijk speelde, dat er zelfs ploegen waren, die meen den dat het echt was. spoorde de heer Vader tenslotte allen rog eens aan te blij^n oefenen en de leerzame wedstrijdavonden te bezoeker,. SCHAKLN GOES BEHAALDE RUIME ZEGE OP V.U.K. Voor de competitie eerste klasse van de Zeeuwse Schaakbond speelde - VriJ-K. I tegen Goes I. De Goesenaren behaalden een ruime l'/2—61.'? overwinning. Twéé partijen werden afgebroken. De gede tailleerde uitslag was A. QuakkelaarA. J. C. Nordlohne Vr \'z. -A. SmallegangeA. C. Reusen .0 1. A. WalrechtL. Pieterse. !a—J. KarelseW. A. Duvekot 0—1. G. Heij- boerJ. Tholenaar VzM. Heijboer J. de Lange 0—1. J. Burger.—H. 'Ver beek afg. P. Meijer—dr. A. Looijen 0— 1, J. CoppoolseI. C. Franse afg. J.' Cabboortj. van Zweeden 01. Marktberichten VEILING ZUID-BEVELAND. a Februari. Groenten. Spruiten A 31r-" 42. idem B 14—28- Witlof 40—44. Groene kooL 7.5Q—21.Rode kool 12—14. Gé]e< savoye koel 314. Boere&iol 21. Koolra pen 47. Uien (stek en afw. 1516. Peen 4—15. Veldsla 49. Prei 26—31. Bof* selderij "B.50. VEILING Z. H. EILANDEN. 16. Gele kool6—12. Groene kool 12—23, Waspèen 2031. Grote peen 1220. Pret 15—27. Selderij 3.90—5.10. Veldsla 82—98. Spruiten 25—44. Uien 13—33. Witlof 23-48. FILMS VAN DE WEEK Hornblower vaart uit! Captain Horatio Hornblower vun Raoul Walsh. Een kleurige, 'meesle pende filmbewerking van Forester's befaamde romantrilogie, waaraan jong en oud .enige uurtjes frisse, ge zonde, verrukkelijke ontspanning, kunnen ontlenen. De belevenissen van de onverschrokken kapitein, .die in het begin van de 19e eeuw zyn boei ende avonturen doorstond en aan tal- lóZe gevaren met veel bravour ont snapte, leverde prima filmkost óp, waaraan men zich welhaast een indi gestie kan eten. Heerlijke romantiek, góed geënsceneerde zeegevechten, uitstékend 'spel, va'art, ziedaar enkele van de vele kwaliteiten; die deze rol prent tot perfect amusement' stempe len. Gregory Peck "is uitnemend als- dë onverzettelijke, laconieke Hornblower oh Virginia Mayo charmant als Lady Barbara. Gé kunt U inschepen in- Grand-theater, Goes en Alhambra, Vlissingen en met Peck aan dek zult ge van deze onstuimige zeereis geen seconde spijt hebben i ZUID-BEVELAND ZONDAG 10 FEBRUARI Ned. Herv. Kerk. Goes 10 ds. Odé, 5 ds. Metselaar. 's-Heer Abtskerke 10 ds. Kluiver, 2 ds. v. d. Werf (H.D.). 's-Heer Arendskerke 10 ds. Talma, 2.30 ds. Ponsteen. 's-Heer Hendriks- kinderen 10 en 2 ds. de Roos. Katten- dijke 10 en 2.30 ds. Breek. Kloetinge 10 en 2.30 ds. Jellema. Wilhelmina- dorp 10 en 3 ds. Nutbey. Wolfaarts- clijk 10 ds. Ponsteen, 2.30 ds. Talma. Baarland 9.30 ds. Beneder, 2 ds. Hey- mans. Borssele 10 en 2.30 ds. Wie bosch. Driewegen ds. Das. Elle- woutsdijk 9.30 ds. Zunneberg. 's-Gra- venpoldei- -9r30-ds— v?- d. WerfT 2 ds; Kluiver. Heinkenszand 10 en 2.30 ds. Klijn. Hoedekenskerke 9.30 en 2 -ds.. Hul sbergen. Lewedorp 6 ds. v. d. Ma de. Nieuwdorp 10 en! 2.30 ds. v. d. Made. Nïsse 9.30 en 6 ds. v. Oyen. Oudelahdë 9.30 ds. Heymans, '2' ds. Beneder. Ovezanae 9.30 us. Das. B?e- zelinge 9.30 en 2 ds. Schellevis. Hans weert 9.30 en 2.30 ds. v. d. Haim Ka- pelle 10 en 2.30 ds. Jebbink. Krui- ningen 10 en 2.30 ds. v. Burgeler. Ril- land-Bath 10 en 2.30 ds. den Engelse. Schore 9.30 en 2 ds. Overgaauw. Waarde 9.30 en 2 ds. den Boer. We- meldinge 10 en 2.30 ds. v. Ieperen. Yerseke 10 ds. Reijenga, 2.30 dhr. de Zwart. Krabbendyke: 10 en 2.30 ds. Baarslag. Gereformeerd© Kerlt. Goes 10 en 5 ds. Flinterman. Wolfaartsdyk 10 en 2.30 ds. Booy. Baarland 9.30 en 2 dr. Stam. Borssele 10 en 2.30 'ds. v. d. Veen. Driewegen 10 én 2" ds. Heyer- raan. 's-Gravenpolder 10 leesd., 2 ds. Flinterman. Heinkenszand 10 en 2.30 ds. Lammens. Lewedorp 10 as. Beukema^ 2.30 leesd. Nieuwdorp-10 en-2.30 caud; Jager. Kapelle 10-en 2.30_d£, v. d. Leek. Krabbehdijkè 9.30 en 2.30 ds? Besselaar (H.A.) Kruinin- gen "10-dienst; 2.30 ds. Koolstra- Ril- land-Bath 10 en 2.30 ds. v. d. Stoll. Wem'eldingé 10 leèsd.', 5 "ds. Koölstra. Yerseke :9^0 en 2 dienst. Gereformeerde Kerk ("Art. 31 j. Goes. 10 eh' 2.3Ö ds. Hordyk. Wolfaartsdyk 10.15" leesd., 4.15 ds. Hordijk. Gereformeerde Gemeente. Goes 9.30" 2 en 6 leesd.. Wolfaartsdyk 9.30 2 en 6, leesd. BO'rsséle 9.30, 2 en >6 leesd. 'S-Gravenpoldet 9;30, 2 en 5.30 leesd. Hoedekenskerke 9.30, 2 en 5.30 leesd. Nieuwdorp. - '9;.30(. 2 en'5.30 leesd. Nisse 930,' 2,en.5.30 .leesd, Biezelinge 9,3,0j en 5.30 leesd. Krabbendyke 9.3M2 -en 6-ds^ Bel. Kruiningen 9.30. 2" ep fj.30 léésd. Rillanö-Bath 9.30, 2' en 5.30 leesÜ Waarde1 9;30, 2 en 6 leesd. Wèmeldingé:;10, 2 en 6 leesd, Yerseke 9.30, 2 én 6" ds. -Dielemah, Afdeling Zeeland Nationale Woningraad vergaderde. De afdeling Zeeland van de Na tionale Woningraad kwam Vrijdag in vergadering byeen in het gebouw „Unitas" ohder voorzitterschap van de heer A. C. van de Velde. In dc morgenvergadering die ui sluitend aan huishoudelijke zaken weid be steed, sprak de voorzitter een woord van welkom, o.a. tot dc heer D. Stam, wnd. hoofdingenieur-directeur van de Wederopbouw en Volkshuisvstin»; in Zeeland. Het aftredende bestuur werd geheel herkozen, terwijl ln de vacature-wylen de heer J. Harte werd benoemd de heer J. Mceuv.se, voorzitter van de Woningcouw\ er- cnlging ;,Werkmansbelangf' te Ter- neuzen. Dc heer J. Post hield een causerie over liet onderhoud van w ningen, waarbÜ hij er op wees. dat de onuer- houdskostên schrikbarend zijn toege nomen. Noodgedwongen moet daar door van het periodieke onderhouds- schema worden afgeweken. Zo kan het schilderen en behangen niet meer zo intensief geschieden als voorheen. Voorts behandelde spreker de inundatie-schade, waarbö hij be toogde dat getracht moet worden om van de overheid voor deze na- schade een vergoeding te ontvangen. Daartoe bepleitte hy een statistische rangschikking van de schadegevai'en. De heer Post sprak verder over de huren en gaf enige richtlijnen over het plaatsen van ramen en deuren op dc windzijde. Hij drong aan op voldoende toezicht bij nieuwbouw en op het uityoeren in eigen beheer van reparaties en schilderwerk. In de middagvergadering, die o.a. werd bijgevyoond door wethouders van Vlissingen, Middelburg en Goes, sprak de' heer J. Scheerens. secreta ris van hét hoofdbestuur van de Natiórtalë Woningraad te Amsteraam over de standaardisering van de wo ningbouw. Uit 'hét betoog van de heer Scherens bleek, dat met een groot aantal gemeenten besprekingen gaande zyn om tot deze rationalisa tie in de woningbouw te komen oa. met Middelburg. Tenslotte wero nog medegedeeld, dat een indertijd ingestelde commis sie voor de inundatie-naschade een viertal woningen in Zeeland met een bepaald procédé heeft behandeld en dat nu de resultaten daarvan worden afgewacht. Weekend Gewest Zeeland P.v.d.A. en, „Nieuwe Koers". Door het Gewest Zeeland van de Party v. d. Arbeid en de „Nieuwe Koers" wordt op 22 en 23 Maart a,s. 'ïn dc jeugdherberg „De Schelde- stroom" te Vlissingen een week-end •gehouden, waarbij als sprekers zul len optreden dr. Ph. J. Idenburg, di recteur van het Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag, met het onderwerp „Mens en Cultuur" en dé Ïfeèr-'G. J. M.: N Ruygers, lid van ;ide Tweede Kamer, 'te Ryswijk (Z-H.j "over „De 'internationale gemeen schap". KERKNIEUWS. De hereniging dqr Lutherse kerken. HERDENKINGSDIENST IN AMSTERDAM. In de oude kerk der Evangelisch OM DE LAATSTE EN DE EERSTE PL AA TS De Zeeuwen naar Axel Het is een oud bekend gezegde, dat de laatste loodjes het zwaarst we gen. Dit geldt in het bijzonder voor do belde Zeeuwse tweedc-klasser», die- op het ogenblik zeer ln het nauw verkeren. Vooral Vlissingen krijgt deze weken lastige tegenstanders te bekampen. Zondag a.s. staat een by uit stek moeilijke wedstrijd op het programma, namelijk dlo tegen de andere degradatiekandidaat Goee. Een wedstrijd, welke wel eens beslissend zou kunnen zijn. Ook do belde andere Zeeuwse tweede klassers zullen zich voor dc winst geducht moeten Inspannen. In de derde klasse zal een verwoede stryd worden uitgevochten tussen Axel en Dc Zeeuwen met de bovenste plaats als Inzet. Febr.: Boere kool 4r—8. Rode kool 12=-. -Lutherse Gemeente te Amsterdam, 's-1- 1,0 werd Donderdagavond de herden kingsavond gehouden ter gelegenheid van de hereniging der Lutherse ker ken in Nederland. Omstreeks acht uur schreed door de eeuwenoude kerk een lange stoet van professoren, doc toren, predikanten, kerkelyke en we- rekllyke hoogwaardigheidsbekleders. Practïsch alle Lutherse gemeenten in Nederland waren vertegenwoordigd. Het machtige orgel, bespeeld door ïCor Kee, begeleidde de zang der ge meente, die het gehele-' kerkgebouw vulde. i. Liturg was ds. N. Schenkman, de voorzitter van het voormalig her- Oud-Gerel'. Gemeente. 's-Graven polder 9..30, 2 en 5.30 leesd, Chr. Gereformeerde Kerk. Biezelin- 9.30 en 2.30 ds. Gruppen. Vrij Evangelische Gemeente. Goes 9.30 ds. Karelse, 6 geen dienst. "Yer-i steld .evangelisch luthers kerkgenoot- seke 10 en 2.30 ds. Timmerman. Bath V schap, de preek werd gehouden door TWEEDE KLASSE B Aan de Bosweg zullen tussen Vlis singen en Goes harde noten gekraakt worden. Eén van beide tweede klas sers zal gedoemd zyn tot degrada tie zodat een spannende, laten we ho pen ook faire en sportieve, stryd ver wacht kan worden. Zal Vlissingen het terreinvoordecl in een overwin ning weten om te zetten? Of zal het vertoonde spel tegen Middelburg als maatstaf genomen moeten worden? In dit geval ziet het er voor de rood- witten donker uit. Goes heeft nog geen al te grote nederlagen moeten sliltken en is tot verrassingen ln staat gebleken. Terneuzen heeft geen gemakkelijke tegenstander aan Rood-Wit en zal zich weer eens van de beste zyde moeten laten zien om tot een over winning te komen. Middelburg kan er op rekenen een herboren Alliance- in het veld te vinden, zodat de groen- witten bij voorbaat nog niet op winst behoeven te rekenen. Dosko heeft te gen TSC ook de beide punten nog niet binnen, terwijl Internos by de Baro nie eveneens op zware tegenstand kan rekenen. Tot een overwinning achten we de Ettenaren echter wel in staat. DERDE KLASSE D. Hoewel Breskens op de ranglijst een betere positie inneemt dan Cun- ge. zullen de Bressiaanders toch niet geheel zonder vrees de reis naar Clin- ge aanvaarden. De Clingenaren zijn op eigen terrein tot verrassingen in staat. Com Boys is tegen METÜ niet kansloos, maar Zeelandia zal alles op alles moeten zetten om tegen R.C.S. tenminste één puntje binnen te halen. Dit zou een kostbaar puntje zyn, nu Sluiskil tegen Biervliet op oen tweede nederlaag mag rekenen. Odio start op eigen terrein als favoriet tegen Nieuw Borgvliet. VIERDE KLASSE G. Zieiïkzee gaat een bezoek brengen aan hekkesluiter R.S.V. Oppassen is voor de kampioenscandidaat de bood schap. Robur heeft tegen H.S.C. '28 wel enige winstkansen, maar Yerseke krijgt het zeer moeilyk tegen De Schutters, dat ook nog een vinger in de nap heeft te roeren. Kaaise Boys heeft tegen N.S.V. de beste papieren, terwyl Grenswachters in Halsteren zyn meerdere zal moeten erkennen. VIERDE KLASSE H. Koploper Hulst zal Koewacht twee punten afhandig maken. Dit zou voor Koewacht een kwaad ding betekenen en als bovendien Hoofdplaat nog kans zag tegen Oostburg succes te boeken, gaat het er donker uit zien voor de Denjaminnen in de vierde klasse. Steen zal wel afrekenen met P.S.K. Aardenburg mag bij Ria wel op een nederlaag Tekenen. BES. TWEEDE KLASSE D. Axel H zal van Terneuzen EL moeten winnen, wil het de aansluiting met Middelburg H behouden. Voor Mid delburg EL is Breskens EI altijd een moeilyk te ovenvinnen bezoeker. Goes II ontvangt Com Boys H er. zal deze club geen schijn van kans geven. 10 en 2.30 ds. Nijkamp, 19 ds. Tim merman. Wemeldinge 10 en. 6.30 dhr. Sevensnia, 2.30 ds. de Goede. Ver. van Vrijz, Herv. Goes 6.30 nm. dhr. Schouwink. Doopsgezinde Gemeente. Goes geen dienst. Leger des Hells. Goes 10 heil.dienst, 6.45 Openb. samenk., 7.30 Verloss.- samenk. Yerseke 10 heil 6 Verloss.samenk. NOORD BEVELAND ZONDAG 10 FEBRUARI. Ned. Hervormde Kerk. Colynsplaat 2 en 6.30 ds. Hugo v. Dalen. Geers- dyk 10 ds.. Boonstra (bev. diaken), 2.30 dhr. Kraak. Kamperland*'ith en 2.30 ds. Rostma. Kats 10 ferv-2 dienst (H.D.)"'Kóftgëné'10 (HD.) éh 14;30 Wisèkerke 10 dhr. Kraak, 2.30 ds. Boonstra. Gereformeerde Kérk," -Colijnsplaat 10 en 6 ds. Retel. Kamperland 10 en 2.30 ds. Radder. Geersdijk 10 en 2.30 ds. v. Aller. Wisselcerke 10 en 2.30 ds. "Fokkéns. ZONDAGSDIENST DOKTOREN. Voor spoedgevallen, is- te Goes te bereiken; dokter T. F. v. d. Werff, Wijngaardstraat 51, tel. 2121. Te Heinkenszand, 'sHeer Arends kerke en Wolfaartsdyk; de heer A._ J Zónnevyllë, 's-Heer Arendskerke, tel. K 1106—202. Te Driewegen. 's-Heerenhoek, Borssele, Nieuwdorp en Lewedorp: nraktyk-Folmer door dokter W. H. C. C. J. Luyckx, 's-Heerenhoek, teL K 1105—282; praktnk Gelderblom door dokter H. J. M. Kiviet, Borssele, teL K 1105—203. APOTHEKEN. Apotheek La Porté Goes: Markt 10, telefoon ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN. WEST ZUID-BEVELAND. Van Zaterdagmiddag 9 Februari 12 uur tot Maandagmorgen 11 .Fe bruari 9 uur wordt de-dienst waarge nomen door de doktoren A. A. Elzer-. man, Goes, teL K 11002233 en Joh; Klaassen, Heinkenszand, tel. K 1106- ds. J. P. van Heest, president van de synode. Hij sprak naar aanleiding van ps. 115 vr. 1: „Niet om ons, o Heer, niet om ons, maar Uwe Naam geef ere, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waardigheid wil". Er bestond voor deze dienst van de zijde van kerkelijke en wereldlyke au toriteiten grote belangstelling. Na mens de regering was aanwezig mr. A. Verheul, referendaris van het mi nisterie van Justitie. De burgemees ter van Amsterdam was vertegen woordigd door wethouder A. In 't Veld. Voorts waren aanwezig afge vaardigden van verscheidene Protes tantse Kerken. De secretaris van de Lutherse we- reldfederatie-dr. Carl E. Lund Quist sprak hamens. de millioenen Luthera nen in de wèreld. Sunerintendent Bü- ning sprak namens de verenigde Lu therse Kerk uit Duitsland. Dr. H. v. d/Iiiride voerde het woord namens de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland. Hij eindigde zijn toe spraak met de woorden „Opdat zij al len één zij". Allen spraken hun blijd schap uit over de eenheid der Luther se Kerken, die thans tot stand is ge komen. DE WERELDRAAD DER KERKEN De bijeenkomst van het hoofdbe stuur van de Wereldraad der Kerken in Londen is Vrydag beëindigd. Het hoofdbestuur, dat sinds Maandag bij een was, heeft planöen opgesteld voor de in Augustus, te Lund (Zwe den) te houden derde wereldconferen tie over de eenheid der kerken. Voorts werd een uitgebreid rapport over het werk van vrouwen in de kerken ingediend. Tenslotte gaf het hoofd van de Evangellsch-Lutherse kerk ln Hes- sen-Nassau,. dr. Martin Niemöller, een vèrslag over het bezoek, dat hy onlangs aan de Russische hoofdstad heeft gebracht. GEB. KERKEN. Beroepen te Stryen: G. C. Mun- tingh te Bergensheim. GEREF. GEMEENTEN. Beroepen te Vfiezeveen: F. Mallan te Bruinlsse; te Dordrecht: D. L. Aangeenbrug te Terneuzen. Tweetal -té Oostkapelle: A. Ver- gunst to Zeist en J. W. Kersten te i;Genemuidenr~ Weer schoolvoetbal in de Paasvacantie Zowel voor Lagere- als voor Middelbare Scnolen De Commissie van Schoolvoetbal van de K.N-V.B. afdeling Zeeland, heeft het voornemen in de Paasva cantie schoolvoetbalwedstrijden ln geheel Zeeland te organiseren. Voor. dit doel "heeft zij het gewest Zeeland in 5 districten verdeeld, te weten Walcheren, Zuid- en Noord-Beve land, Schouwen-Duiveland en Tho- len, 'West Zeeuwsch-Vlaanderen en Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. Het ligt in de bedoeling, zowel voor Lagere- als Middelbare scholen wedstrijden te houden. Bij voldoende deelname zalge spééld worden in vier afdelingen. Afd? A-: uitsluitend lagere scholen (t/m 14 jaar; afd. B II, BI en C voor Voortgezet Lager Onderwijs en Middelbare Scholen; afd. B H: Spe lers van 12 t/m 14 jaar; afd. B I: Spelers van 15 tfm 16 jaar; afd. C: Spelers van 17 t/m 22 jaar. Alle leeftijden worden bepaald naar de datum 15 April 1952. De districtskampioenen van de af delingen A, B II en B I zullen aan het eind van de Paasvacantie te Goes tegen elkaar uitkomen om uit te maken, welke school kampioen van Zeeland wordt. Voor de afd. C zal het kampioenschap verspeeld worden op 18 April a.s. te Terneu zen. Als pryzen worden beschikbaar ge steld voor de districtwedstrijden groep A, B H, B I en C: le prijs: wisselbeker, medaille en diploma; 2e prijs: diploma. Voor het kampioen schap van Zeeland zijn deze prijzen: groep A, B n, B 1 en C I: le prijs: wisselbeker en medaille; 2e prys; medaille en diploma. Spelers van de afdeling A, wier elftal in het bezn wordt gesteld van een diploma, ont vangen ter herinnering aan de school- voetbalwedstrijden een diploma ta briefkaartformaat. BEDRIJFSONGEVAL. De zoon van dc landbouwer J. J. dc R. te Sirjansland, geraakte zóda nig met zijn been tussen een banden wagen beklemd, dat hij zich ondet doktersbehandeling moest stellen. Meer spanning zit cr in de ontmoeting tussen R.C.S. II en De Zeeuwen II. waarvan de uitslag niet te raden valt. HET PROGRAMMA. EERSTE KLASSE A. De VolewijckereVelocitas; E.D.O. A.G.O.V.V.; Enschedese Boys—D. W.S.: 't Gooi—Frisia; ElinkwykG. V.A.V.; Theole- Heerenveen. EERSTE KLASSE B. Leeuwarden- Achilles; Sneek—V. S.V.; Wagenlngen—D.O.S.; Ooster- parkersAjax; Blauw WitR.CJL: Zwolse Boys---Enschede; Be Quick (Gr.)Vitesse. EERSTE KLASSE C. D.H.C.N.A.C.; Eindhoven—R.B.C.; A.D.O.—B.V.V.: Willem 11 Juliana; BleyerheideSittardiaFeyenoord— S.V.V.; Quick (N.)M.V.vf. EERSTE KLASSE D. Chê%TemontN .E.C.Xerxes- Em ma; Hermes D.V.S.-N.O.AJ).; Mau ri ta—Sparta; V.V.V.— P.S.V.; Bra- bantla—H.B.S.; Longa- -Limburgia. ZUID I TWEEDE KLASSE li. Rood W'it—Terneuzen: Vlissingen Goes; AJlianceMiddelburg; T.S.C. Dosko; Dc BaronieInternos. DERDE KLASSE D. ClingeBreskens; MÜ.T.UCom Boys; ZeelandiaR.C.S.Axel—Dc Zeeuwen; SluiskilBiervliet; OJXLO. —Nieuw Borgvliet. VIERDE KLASSE G. R.S.V.Zierikzee; RoburH.S.C. '28 Kaaise BoysN.S.V.Yerseke—De Schutters; GrenswachtersHalstc- VTERDE KLASSE U. OostburgHoofdplaat; SteenP. S K?; Koewacht- rfulst; RAA (W.) Aardenburg; HontenisseE.M-M. RES. TWEEDE KLASSE D. Terneuzen IIAxel H; Goes II— Com Boys H; R.C.S. H—De Zeeuwen H; Middelburg H—Breskens IL Oefenwedstrijd twee K.N.V.B.-jeugdelftaïlen Woensdag 13 Februari a.s. om vier uur wordt ln het Utrechtse stadion een oefenwedstryd gespeeld tussen twee K.N.V.B^jeuguelftallen, waar van de spelers met ouder zyn dan z»> jaara Deze wedstryd is bedoeld-als selectiewedstryd voor de internatio nale jeugdwedstrijd NederlandBel gië. Volgende week geen voetbal in Londen De F JA heeft bekendgemaakt, dat van Maandag 11 tot en met Vrydag 15 Februari a.s.. de dagen, dat het stoffeiyk overschot van Koning Geor ge VI in de Westmmsterhall zal zyn opgebaard, geen voetbalwedstrijden te Londen mogen worden gespeeld. DAMMEN DAMKAMPIOENSCHAP VAN ZEELAND. Uitslagen groep A, le klasse: v. d. Schraaf—v. Belsen 2—0; Ekkelenkamp —Op 't Hof 2—0; v. Belzen-Ganseman 0—2; Ekkelenkamp—v. d. Schraaf 1 1; Op 't Hof—Van Belzen 2—0. HOCKEY INGELASTE WEDSTRIJDEN. Voor de hockeycompetitle werden In de tweede klasse A nog vastge steld de wedstrijden Push n—Cadet ten en Forward nDELS. WIELRENNEN ZESDAAGSE TE GENT. Vrijdagavond om half tien werd t# Gent het startschot voor de zesdaag se gelost, waaraan o.m. ook net Ne derlandse koppe. Schulte-Pe'ers deelneemt. Te middernacht luidde de stand 1. Alou—van den Mter- schaut (Belg.) 5 pnt. Op één ronde: 2. Strom- Arrold (Australië) 14 pnt. 3. Schulte—Pe ters (Ned.) 8 pnt. TAFELTENNIS Be Fair dwong Wiino een gelijk spel af Be Fair zorgde in de 2e klasse van de Zeeuwse tafeltenniscompetitie voor «n verrassing door net nog ongeslagen Wli no. evenals destijds Sorry, een gelijk spel af te dwingen (5—5). Maar met hekkensluiter PZ ELM. hadden de telden minder moeite. Zij wonnen met 3—7. Sorry verspeelde tegen Will van Zoelen een kostbaar puntjo (5—5). In de derde klasse bleel Wil) van Zoe ten 2 ook nu ronder een enkel ver11 es- puntje aan de kop. want P Z.E.M. 2 werd in eigen huls met S-8 geklopt. Sorry 2 veroverde de tweede plaats, dank 41 een 5—1 rege op de Schelde-reserves. V.S.V. sag zich met 5-7 geklopt door Wllno 5. In 4 A handhaafde Amerauldea zich op de tweede plaats door een 4—6 over winning op V.S.V. 2. Sorry 4 en A.T.T. C. deelden oer lijk (5—5). De «tand is: 't Zand 5—10. Arnemulden 8—3. A.T.T.C. 6-3. Sorry 4 6-7. V.S.V. 2 6—2. t Zand 3 6—0. In 4 B Weef Will van Zoelen 3 ook mi zonder verliespunten. want Arncmui- den 2 werd met een 100 nederlaag naar huis gestuurd. Ook van P Z E. M. 3 kreeg Arnemulden 2 een 7—3 nederlaag to «lik ken. A.T.T C. 2 zegevierde met 10—0 over Schelde 3. De stand Is: W v. Zoelen 3 7-14. P Z.E.M. 3 6-10. A.T.T.C. 2 6— 8. V.S.V. 3 5-4. Arnemuidea 2 7—2. Schelde 3 7-0.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 9