KAPPIE en de MEEUSEN DEN BOER levert het drukwerk openbare vergadering 234.- Lentebode In de greep van de Woestijn GESLAAGD... DANK ZU Mftffil Beproefde huismiddeltjes om zelf te maken 1 «ïütvl 1 U slaapt bete Handweefstof Zal ik gladiolen ielen in 1952 J. I. Abbing PIMOIIÏOIIlf uw banden weer nieuw LUCTOR „RENAISSANCE" actieve Vertegenwoordiger ZATERDAG 9 FEBRUARI 1952 PROVINCIALB ZEEUWSS COURANT 5 De eerste zendingen van onze grote voorjaarsorders zijn binnen. Wjj étaleerden reeds enkele modellen. ZIET OOK ONZE ÉTALAGE WALSTRAAT 33. Speciale aanbieding: A I REGENMANTELS. Prima popeline, dubbel met capuchon, J 41,50, 43,90, 49,90. WAlSTRIAT 32. VUSSINGEK Geslepen Glasplaten voor alle doeleinden tot 14 mm dik. FKUIUITOa OOOR» M. VIPt WON 49 „Hemeltje-lief, Mara!" Hy keerde zich verbaasd naar haar toe. „Je wilt toch niet in ernst beweren, dat je de smerige onbeschaafde leefwijze van deze zwervende Arabieren prefereert boven een normaal bestaan in Lon den, dat zo vol is van vroiykheid en plezier?" „Ik geloof het wel", sprak ze lang zaam. „Het is tenminste echt niet leeg en hol en klein". Cromer lachte laatdunkend. „Op mijn woord, de woestijn-koorts, of hoe die romantische schrijfsters i dat noemen, heeft je flink te pak- I ken", zei hg. „Maar dat hindert niet, dat slaan we er wel uit als je weer goed en wel thuis bent". Mara staarde met gefronst voor hoofd voor zich uit en gaf geen ant woord. Het enige tehuis dat ze zou kennen wanneer ze weer terug was, zou een armoedig zolderkamertje te midden van Londens schoorsteenpij pen zgn en wat had ze daar aan, vroeg ze zich bitter af. O, ze wist wel dat het leek of ze haar bewering van straks, dat geld er niet toe deed, te gensprak, maar dat was niet zo. Om te beginnen was het hier zo anders; hier had je de zonnewarmte, kleuren, blauwe luchten en schoonheid; het was niet zozeer de armoede die ze thuis vreesde, maar de kleurloze saaiheid van haar bestaan. De vuile huizen, de grauwe straten, grauwe daken, grauwe rook... Het was ook waar dat als ze met Gary trouwde, ze niet een hoop geld zou eisen. Maar in Engeland had men er toch een be paalde hoeveelheid van nodig om zich aan die dodelgke onterende vuilheid te kunnen onttrekken... Een klein huisje met een minimaal tuintje, of nog beter, een gemoderni- seei'd boerderijtje ergens buiten op het land (maar daar zou Gary nooit zin in hebben) waren haar ideaal. Ze had geen behoefte om „hogerop" te komen, of om bezit te vergaren; j maar ook een klein huisje of zo'n boerderijtje vragen een zeker inko men. hoe bescheiden ook, en Gary had geen baan die op hem wachtte en voor zover ze wist, geen vooruit zichten. Het verschil tussen hen bei den lag hierin dat zg slechts een be scheiden bedrag nodig had, en haar geluk m eenvoudige genoegens kon vinden, terwijl Gary er een dure smaak op na hield en nooit tevreden zou zgn als hg die niet kon bevredi gen. Hij was verkwistend, dat wist ze, en waagde het niet te raden naar alle onbetaalde rekeningen die in En geland waren achtergebleven. Als ze hem er slechts van kon overtuigen dat het ware geluk niet ligt in the aters en cabarets en dure maaltgden in hotels, in golf en feestjes en kost bare clubs... „Wat ben je van plan te gaan doen als we weer terug zft'n, Gary?" vroeg ze. „Doen?" Hij trok zijn wenkbrau wen samen als nam hg haar deze vraag kwalgk. „Wat bedoel je met „doen?" „Ik bedoel - een baan". „O". Hy haalde zijn schouders op. „Er komt wel wat opdagen. Ik heb eens nagedacht: Ik zou verstandiger hebben gedaan een gokje op de Beurs te wagen dan mgn twee duizend gul den weg te gooien aan die tocht naar hier". Mara kreeg een kleur bg deze steek dat het haar schuld was dat hij zgn geld had opgemaakt en in dit verve lende parket was geraakt. Eerlijk gezegd was Cromer van plan om juffrouw Frask eens zachtjes on der het oog te brengen dat zij verant woordelijk was voor al deze tegen slag, en. ook dat hy de kans op een prachtige betrekking had verspeeld door te laat terug te kerendan zou ze zich toch zeker wel verplicht voe len hem eh een kleine tegemoetko ming te geven? Misschien zou ze hem wel een cheque schryven die groot genoeg was om er zelf een zaak mee op te zetten, vooral daar het te vens Mara's huweiykscadeau zou zgn. „Het spijt me zo, Gary, ik had er geen idee van dat iets dergelijks ons zou kunnen overkomen, maar ik zie nu wel in dat ik je nooit had moe ten laten meegaan. „Lieve kind, doe niet zo dwaas". Hg stak zyn hand uit en streelde de hare even. „Ik twijfel er niet aan of alles komt op zgn pootjes terecht". HILVERSUM Mulo - Middenstandsdiploma „Ik hoop het". Een vreemd voorge voel streek als een kille adem over het meisje en ze huiverde. Plotseling realiseerde ze zich dat ze de schoon heid van de nacht bedierven met dit redetwisten, en ze bengdde de beide mensen voor hen, die naar ze veron derstelde in volmaakt wederzgds be grijpen samen spraken. En ze had er zich zo op verheugd om Gary te zien Om de goede verstandhouding tussen hen te hernieuwen! Op dit ogenblik hield Amid zyn paard in en wachtte tot ze hem en zgn metgezellin hadden ingehaald. „We zgn bgna op de plek waar ik onze picknick wilde houden", sprak hg en Mara had het gevoel dat hg het vermeed haar rechtstreeks aan te kgken, ook toen hg zgn volgende op merking speciaal tot haar richtte. „Ik hoop dat U van het ritje heeft genoten, juffrouw Denley". (Wordt vervolgd) ZON EN MAAN 10 Februari Zon: Op 8.OS Onder 17.43 Maan: Op 17.11 Onder 8.06 11 Februari Zon: Op 8.04 Onder 17.45 Maan: Op 18.25 Onder 8.20 Uitvloeisel van de zaak tegen „Koning Voetbal" In hoger beroep heeft Donderdag morgen de Amsterdamse rechtbank de 46-jarige Amsterdamse reiziger C. D. H. een geldboete van f 20.— opgelegd wegens overtreding van de loterljwet. In eerste instantie was veroordeelde een veel hogere boete opgelegd. Het betrof hier een prijsvraag in twee nummers van het inmiddels ge liquideerde weekblad „Koning Voet bal". Met enkele medewerkers aan dit blad had de veroordeelde reeds eerder terecht gestaan, omdat met het uitke ren der hoofdprijzen geknoeid was. HOEST OF BENT U VERKOUDEN PROBEER DAN DIT RECEPTJE EENS! Laat *4 liter water koken, los er 1 eetlepel suiker in op en voeg er aan toe 30 gram Vervus (dubbel gecon centreerd), die U bij elke apotheker en drogist voor slechts 75 ct. kunt verkrijgen. Dosis: 1 eetlepel na de maaltijden; kinderen van 812 jaar, 1 dessertlepel, van 38 jaar, 1 thee lepel. 'n Eenvoudig en zeer doeltref fend middel. EEN GOED MIDDELTJE TEGEN SPIT IN DE BUG In alle gevallen van spit cn rheu- matiek zuï dit huismiddel goed vol doen. In 'n schone fles vermengt U, door goed te schudden 15 gram Rheu- maglc-olle (prys 65 ct) en 85 gram brandspiritus, belde verkrijgbaar bij elke apotheker of drogist. Dit ouder wetse middel mag In geen enkele hulshouding ontbreken. HOOG WATER. LAAG WATER. 10 Februari u.-fNAP u NAP u.- NAP u -NAP Vlissingen 1.57 1.75 14.16 1.87 8.11 2.01 20.19 1.84 Terneuzen 2.24 1.95 14.43 2.07 8.44 2.23 20.53 2.05 Hansweert 2.54 2.08 15.17 2.19 9.24 2.38 21.33 2.20 Zierikzee 3.22 1.24 15.44 1.39 9.03 1.66 21.06 1.46 Wemeldinge 3.39 1.49 15.55 1.65 9.18 1.92 21.32 1.69 11 Februari Vlissingen 2.27 1.84 14.50 1.94 8.44 2.12 20.50 1.86 Terneuzen 2.56 2.03 15.15 2.13 9.18 2.32 21.24 2.06 Hansweert 3.29 2.14 15.55 2.22 9.59 2.48 22.05 2.22 Zierikzee 3.59 1.29 16.22 1.41 9.36 1.72 21.39 1.44 Wemeldinge 4.14 1.54 16.32 1.68 9.49 1.98 22.02 1.68 alkalivrij wasmiddel ongekende waskracht 1 in. 3 a 4 druppels 1 I MET SAPOB1EL - BESCHERMT DE HUID 45. Zo naderde het eind van de reis. Juist toen ze de kust van Engeland zagen liggen, schepte de. meester de laatste kolen in het vuur. Met de snel heid van een roeiboot stuurde de maat de „Kraak" de Engelse ha ven binnen en ze konden maar net de kant berei ken. „Dat heb ik weer eens best gedaan!" zei de maat voldaan. „Hier gaat die Rivaldi tenmin ste van boord af. Dan krijgen wg tenminste weer rust en dan heb ik weer eens tgd om m'n prentbriefkaarten in te plakken en m'n sokken te stoppen!" Signor Rivaldi verliet vrolijk wuivend de „Kraak". „Wacht op mij!" riep hy. vriend gaan en ikke geldcenten brengen, Sig nor Capitano! Een Rivaldi houdt altydimmer zgn zegwoord! Adios!" „Dus hg komt weer terug!" zei de maat. „Natuurlijk moet hij geld terug te brengen, „Maar ik zie hem nog heb zo'n gevoel, dat terug komen, om mgn klont!" zei Kappie. niet terug komen! Ik we lelgk in de soep zitten!" Of Kappie gelgk had, zullen we in het vol gende verhaal zien! EINDE VAN DIT VERHAAL Amsterdamse Beur» 7 Febr. 8 Febr. Nederland 1847 (3*4) 3 83:4 83% dito 1037 3 84% 85% Dollar-lening 1947 3 pet 95 95% Investerlngscert. 3 89*4 89% Nederland 1982—64 z. b. 88=1 88% Nederland 1082—64 m. b. 88=1 88% Nederland N.W.S. 2% 89)1 69*1 Ned. Indlë 1037 A 3 89% 87% Grootboek 1946 3 86% 87 Nat. Hand. B 8814 88*4 Ned. HandelmlJ. 144 143 AKU 157 156% Bergh's Jurgens 227 227 Calvé—Dellt 1"% 119*4 Centrale Suiker 168=1 1«% Kon. Ned. Hoogovens 147*4 147 Unilever 186% 187% Ned. Kabelfabriek 202 202 Philips 160 159 Wilton Feyenoord 152 153 Blliton 184 182 Kon. Petrol. Mij. 293=1 e.d. 294'.2 Amsterdam Rubb. 92 91% ILA. Lijn my, 179 Kon. Paketvaart 122 122*4 Ned. Scheepv. Unie 142=1 142% Rotterdamse Lloyd 139:4 138 Stv. Mij. Nederland 159 Va 158 Handelsver. A'dam 93 98% Deli Bataria Mij. 103=1 103 Deli Mij. 78% Mid. Continental 81% 82% Tide Water 50*4 50% Anaconda 55:1 55% Bethlehem Steel 56 56 Va General Motors 55% 55% Kennecott 95 94% Shell Union 77*4 76% Baltimore Spur. 19% 19% Miss K.T. Spw. 7% New York Centr. Spw. 20% 20% Pennsylvania 20*1 20% North American 22% 22% Rep. Steel 45% 45% U. S. Steel 43% 44 Vrijdag stond de inschrijving open op de obligatieleningen van de gemeenten 's-Gravenhage. Leiden en Enschede. Zo als gisteren gemeld is het te plaatsen be drag van 's-Gravenhage inmiddels ver hoogd tot f 10.000.000. Naar wij Vrijdag middag ter beurze vernamen kon voor de inschrijving een zeer behoorlijke be langstelling worden geconstateerd. Op de aandelenmarkt was de stemming ongeanimeerd. N.V. STANDARD VACUÜM TANKVAART MAATSCHAPPIJ Esso gebouw Postbus 109 's-Gravenhage zoekt voor haar tankvloot in Indonesië een 4de of 5de Scheepswerktuigkundige met diploma A of volledig VD. Schrifteiyke sollicitaties te richten aan Afdeling Personeelszaken. I ——aX tfUVSDtKENS ScheWestraat 32 VLISSINGEX Voor Uw mooie dessins en kwal. 2,98 p.m. Vitrage, Van af 1,35 p.m. Wollen Holtap 85,80 Jabo traploper 5,25 p.m. Oud Holl. Doeken, van af... «,40 enz., enz. By ons slaagt U voordelig. REDUCTIEBON ter waarde van 8.- Geldig van 11-16 Febr. voor lezers van dit blad. Stort 3.50 per postwissel of giro en U ont 'angt 2 prachtboeken ter gezamen lijke waarde van 31.80. 1. Weston MartyrVan droom tot Schip. Le vensgeschiedenis van een zeegaand zeiljacht. Leer zaam, spannend avon tuurlijk.' 2. Belloc Lowndes: Letty Lynten. Vlotte roman, tragisch, pikant. Samen 600 blz. druk in prachtband. Naam: Adres: Woonplaats: Uitgeverij Loek, Emmaweg 5, Hengelo (O.), Giro 227402 t.n.v. P. Loekemeyer. EEN „KLEINTJE" ROST SLECHTS ÉÊN GULDEN, De H.B.G.-veiling te Lisse, een organisatie van telers en voortelers, wil objectieve voorlichting geven over deze voor Zeeland nieuwe teelt. Ieder, die belang stelt in de teelt van gladiolen, wordt uitgenodigd tot bijwon.ng van de grote welke gehouden zal worden op Dinsdag 12 Februari a,s. „PRINS VAN ORANJE", Nieuwstraat te Goes. Aanvang 2 uur. 's Avonds van 7—9 uur spreekuur in de Melksalon „De Landbouw", Grote Markt te Goes. Komt allen. Zegt het voort! Ingeleverde spaarbankboek jes kunnen worden afgehaald te Domburg van af Maan dag 11 Februari a.s. tijdens de gewone kantooruren. Te Westkapelle op Woens dag 13 Februari a.s. van 912 en van 14 uur. Te Aagtekerke op Dinsdag 12 Februari van 1-4 uur In het lokaal van het Gemeen tehuis. Het bestuur verzoekt be leefd, doch dringend, nog niet ingeleverde boekjes alsnog spoedig in te leve ren. HET BESTUUR. Coöperatieve Boerenleenbank Domburg Export België Nederl. Handelsagent, met uitgebreide rela ties door geheel Bel gië, regelmatig be zoek van alle beker de handelsbeurzen, heeft nog gelegenheid voor prima vertegenwoordiging Br. lelt. A 62, Bur- P.Z.C., Vlissingen. TE KOOP kleine luxe Mercedes in prima staat. Des kundig onderzoek toegestaan. H. KRIJGER, Hoogenzoom 88, Haamstede, Telef. 94. Te koop gevraagd, een duizendpoot egge. J. MARKUSSE, A 6, 's H. Abtskerke. Lost met uw voeten Onze VOETSPECIALIST de heer S. LISSAUER houdt zitting in onze zaak op DINSDAG 12 Februari a.s. van 912 uur v.m! GRATIS VOETONDERZOEK zonder enige verplichting. J. ALLEWIJN, SCHOENHANDEL Langeviele 2, Middelburg, Telefoon 2362. 2 CLUBS 4 STOELEN aa a eikenhout, van af ten bate vernieuwingsfonds interieur Doopsgezin de Kerk, Middelburg. Woensdag 13 Febr. '52,8 uur. Concertzaal, M 'burg Toegangsprgs 2,—. Kaarten by Fa. Diesch, v. B. en Jutting Middelburg, en aan de zaal. Vraagt onze Rillenglazen, netter, sterker en., goed koper dan glas in lood in alle dikten te leveren, ook voor nieuwbouw. IETS NIEUWS! EDM. ROEGIERS, Glasslijperij en Spiegelfabriek Lazarijstraat 10 Telefoon 2052 MIDDELBURG To koop, een WOONHUIS, voorzien van gas, electrici- teit en waterleiding, aan de Westerstraat 11 Direct op gebruik. Te be vragen by CHR. J. NOORD- HOEK, Westsingel 166, Goes. Op architectenbureau gevraagd Opzichter- tekenaar. Brieven no. A 43, Bureau PJZ.C., Goes. Bg vonnis der Arrondisse- ments-Rechtbank te Mid delburg d.d. 6 Januari 1952, is verklaard in staat van faillissement J. F. DE CO- NINCK, Koopman, wonen de te Goes, Bankertstraat 24, met benoeming van de E.A. Heer Mr. B. S. SIE- PERDA, lid dier Rechtbank, tot Rechter-Commissaris en van Mr. C. M. KEGGE, advocaat en procureur te Goes, tot Curator. De Curator. Mr. C. M. KEGGE TE KOOP aangeboden 5 k 6000 stuks Brieven onder no. 584 Adv. Bur. Karei Hoogslraaten. Raampoórtstraat 42, Rotterdam. oude dakpannen, in goede staat. Zeer ge schikt voor oesterkwe kers. Br. lett. B 63. Bur. P. Z.C., Vlissinger. GEVRAAGD een bekwame ELECTRICIEN Firma R. REïNIERS, Eede, M 62, Tei. no. 9. Tivoliweg 63 In dit MODERNE PROFIEL maakt LUCTOR met de beste soor' rubber. Garantie op het loopvlak 25000 K.M. Vraagt vrijblijvend tnlich'lngen aan het Zeeuws Vuleaniseer- en Coverbedrijf HULST - Telef. 127 MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL te Enschedé. Boddenkampstraat 37. Gevraagd worden: LERAREN voor de vakken: werktuig bouwkunde, electrot techniek, wiskunde, natuur- en schei kunde. In aanmerking komen be zitters van de diploma's w i., e.i., n.isch. ing., dr en drs. Sollicitaties te richten aan de directeur. Meubelhuis v.h. v. <L PAS Bellamypark 48 - VLISSINGEN Vertegenwoordiging Bakkerijgrondstof fen Fabriek van le klas bakkerijgrondstoffen vraagt voor Zeeland en West-Brabant, een Tegen vast salaris, provisie en relsvergoeding. Alleen zij, die over uitstekende referenties beschikken, gelieven te reflecteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 7