Kamerleden op de bres voor bakker en brood-verbruiker POLYNORM TE AMERSFOORT IN MOEILIJKHEDEN ONS KRUISWOORDRAADSEL S LOAN'S Klanken uit de aether 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 9 FEBRUARI 1952 ?ELLE CRITiEK VOOR MANSHOLT. Cijfers van de minister aangevochten (Van onze parlementaire redacteur). Ik? Tweede Kamer Vrijdagmiddag begonnen met het debat over de jongste wijzigingen van de brood- en margarine prys en uit. do verschll- le.ude redevoeringen Is daarbij ook *vel duidelijk geworden, dat er in de Kamer bezwaren tegen deze maatregelen bestaan. Met name wensten vele Kamerleden de bakkers niet te dwingen volksbrood te verkojjen tenefon de kostprijs «mdcr het argument, dat het verlies met de verkoop van ander brood zou kunnen worden goedgemaakt. Ook de cQfers van do minister over het brood- en margarinoverbruik werden van verschil lende zjjden bestroden. Minister Mansliolt zal Dinsdag de sprekers van antwoord dienen. De heer Engelbertink (K.V.P.) he ap. .ik o.a. de consequenties van de wijziging der subsidies «n merkte op, dat de gemiddelden van het gezins- verbruik. welke de minister gebruik- te, practisch niet voorkomen. De mi nister had reeële cijfers moeten ge bruiken. De economisch zwakkeren en speciaal de grote gezinnen be steden meer aan brood en minder aan margarine. Deze categorie komt er nu aan te kort. Spr. vroeg wat de minister daaraan denkt te doen. Wordt het loonniveau aangepast en wordt de kinderbijslag gewijzigd? Spr. merkte verder op dat de pro ducenten in de agrarische sector de weerslag der maatregelen in ernstige mate ondervinden. Met het bedrijts- leven zou moeten worden overlegd wat gedaan kan worden om de be zwaren op te vangen. Voorts vroeg; hij de graan verbouw niet ongelimi teerd t,e laten doorgaan ten koste van de verbouw van veevoederge wassen. De heer Schilthuis (P. v. d. A.) wilde op korte termijn zien nagegaan of de hïacht der bakkers juist is, dat zij ook na de verhoging der broodprijzen nog niet een voldoende beloning krijgen. Is de minister be reid. zo vroeg hij voorts, om een commissie te benoemen tot het ont werpen van een plan tot sanering van Je kleine bakkersbedrijven? EEN' MOTTE. De heer Van de Wetering (C.H.) gal 4e kennen, dat: h(j de strijd voor een rechtvaardige broodprijs zal Wij ven voort zetten. Ook hjj achtte de becijfering over hef broodverbruik onjuist. Kij diende «?n motie in, waarin de Kamer als haar oordeel uitspreekt, dat d« bakkerij ten spoe digste een broodprijs zal moeten ver kregen gebaseerd op de kostprijs van het brood, plus redelijke onder nemerswinst, gepaard met een ver- schtllenrekening. Deze motie was tueds ondertekend door dc V.V.D, De heer Verkerk (A.R.) bleek van oordeel, dat de ondememersfunctie van de bakker door de maatregelen van de minister wordt aangetast en ondermijnd. De heer Cornellssen V.V.D.zei- de. dat er ernstige ontstemming is onder de bakkers over het verkopen van het volksbrood op de bepalingen van de minister. Het wordt tjjd, dat aan een reeds jaren bestaande wan toestand radicaal een einde wordt gemaakt. De bakkers is het niet om extra winst te doen, doch om be taling van hun arbeid. Voorts wilde liij invoering van een verschillenre- kenhig. De heer Halten (C.P.N.) noemde de maatregelen een aantasting" van het levenspeil der bevolking. De ver hoging van de volksbroodprijs brengt geen voordeel voor de bakkers en de boeren. Ais de ingediende motie be doelt de broodprijs nogmaals te ver hogen, aan is spr. er tegen. Wil zij het subsidie verhogen, dan gaat zijn fractie er mede accoord. De heer Bachg (K.V.P.) meende, dat een aantal fabrikanten, hande laren en molenaars onbillijk is be handeld. H(j meent voorts, dat de minister eventueel zal moeten over gaan tot verruiming met één cent van de marge op het regeringsbrood. De heer Van Dis (St. G.) vond de niet gering voor Voor de bakkers geen betere toestand ontstaan. Spr. betoogde, dat. de bakker een bestaan moet kunnen vinden uit zijn arbeid. De heer Suiit-hof f (P. v. d. A.) zeiüe te twijfelen aan de juistheid der cijfers over het broodverbruik. Za. zou het mogelijk zijn geweest het witbrood in prijs te verhogen. Ter compensatie leek hem een ver dere verlaging van de prijs van mar garine en spijsvetten gewenst. Kan dat niet. dan wilde hij compensatie langs andere weg. Mocht het index cijfer stjjgen. dan is er nog altijd de belofte om bij stijging van de kos ten van het levensonderhoud boven 5 te compenseren. Nogmaals kwestie-evïpan-narcose BEROEP VAN RIJSWIJKSE ARTS VERWORPEN. Het Haagse Gerechtshof heeft Vrij dag het beroep verworpen, dat de 62-jarige arts A. L. uit Rijswijk had ingesteld tegen het vonnis van de Haagse rechtbank, waarbij hij schul dig werd verklaard aan dood door schuld. L. behoudt dus de voorwaar delijke gevangenisstraf van één maand met een proeftijd van drie jaar en een boete van duizend gulden, waartoe hn in eerste instantie was veroordeeld. Do procureur-generaal had een maand onvoorwaardelijke ge vangenisstraf geëist, alsmede ontzet ting uit het recht om het beroep van arts uit te oefenen voor de tijd van drie jaar. L. heeft vorig jaar een patiënt on der evipan-narcose het bovengebit ge trokken. Deze patiënt is toen gestor ven. De Nederlandse verliezen in Korea De verliezen van de Nederlandse militaire eenheden, die op Korea strijden met de strijdkrachten der Verenigde Naties, bedragen tot dus verre 71 gesneuvelden, 269 gewonden en 3 vermisten, aldus blijkt uit de cijfers, die de secretaris-generaal der V.N„ Trygve Lie, te Parijs heeft be kend gemaakt. Tot en met 31 December 1951 heb ben de strijdkrachten der V.N. in to taal 306.070 man verloren aan ge wonden, vermisten en gesneuvelden. De communistische verhezen op Ko rea werden onlangs te Washington op 1.601.350 man geschat. Hoogste voorrang voor wapenleveranties. De Ver. Staten hebben besloten de hoogste voorrang te verlenei aan de wapenleveranties aan het Noord- Atlantisch leger, aldus deelt men te Parijs mede na een bijeenkomst van twee dagen van het comité vc r co ördinatie van de defensie van de N. A.T.O. De twaalf N.A.T.C .-landen zullen dit jaar 80 tot 90 milliard dol lar voor defensie besteden, tegen 50 a 60 in 1951. GROTE FOUTEN GEMAAKT. Door overheid gesteund bedrijf voor utiliteitsbouw ontslaat 400 employe's. De NA'. Ned. Metaalindustrie Polynorm In Amersfoort, die zich toe legde op de Industrialisatie van de bouwtechniek, verkeert in ernstige moeilijkheden. De directie heeft zich gedwongen gezien reeds 400 van de 2000 man personeel te ontslaan, opdrachten z(jn onvoldoende of niet tijdig uitgevoerd en een investering van millioenen guldens, welk geld grotendeels via de Herstelbank door de overheid is gevoteerd, is in ge vaar gebracht. Zet een varken in een woning En het wordt een zwijnenstal Bakker K., ergens In de provincie Groningen, zal in het vervolg, wan neer hi) niet zijn vrouw uitgaat, niet in de eerste plaats zeggen: „Is de winkeldeur op slot?", maar: „Is het varkenshok goed dicht?" Ze waren met zijn belden, de bak ker en zijn vrouw, op visite, van wel ke gelegenheid twee bijna volwassen varkens gebruik maakten om het hok uit te glippen en een inspectietocht te maken dcor de bakkerij, de winkel en het woonhuis. Tot goed begrip diene dat de schuur vast aan de woning staat zodat, toen zc eenmaal het var kenshok ontvlucht waren, er verder geen hindernissen waren om alles aan een grondig onderzoek te onderwer pen. Zo in de loon weg deden ze zich te goed aan koekjes, meel, enz. Op zeker moment zag oe overbuurman dat plotseling de bloempotten één voor één uit de vensterbank vte'en en lifl moest hierdoor wel tot d< 4>i1 de b: .vs Toen hi, tl binnen was, was het nog nie^ u- dig om tot de winkel en de \w ia- mer door te dringen, want de deuren waren versperd door koekjestrom mels, enz. Nadat hij de kamerdeur ge opend had, lag één der varkens, lek ker dik gevreten, op het matje voor de kachel, terwijl de andere met eeh slapePig gezicht door z(jn kleine spleetoogjes om het hoekje van de deur gluurde. De bakker en z'n vrouw waren spoedig opgespoord en met vereende krachten werd er weer wat orde in de chaos gebracht. Dat er be halve koekje3. meel enz.door het on vele eten, ook nog i 4 -ond lag, laat zich De N.V. had ten doel om door, een soort montagebouw de woning nood te bestrijden. Daarbij werd ge bruik gemaakt van enige geheel nieuwe vindingen, welke op de staai- bewerking betrekking hebben. Te genover een geschatte jaarbehoefte van ca. 70.000 woningen, leek het alleszins mogelijk, dat een fabriek als Polynorm, welke met een serie van bjjv. 2000 stuks van één type per jaar vol bezet zou zijn, «en ar beidsveld zou vinden. Het was duidelijk, dat aanvanke lijk met een kleinere serie genoegen moest worden genomen en dat de ontwikkeling van de nieuwe technie ken allerlei tegenslagen met zich zou brengen. Ernstiger was echter, dat het niet mogelijk bleek een gro te serie, bijv. 1000 of 2000 stuks, van één type woning te maken, om dat de gemeenten en bouwvereni gingen verschillende eisen stelden. D Polynorm is zich toen op utili- teits- en andere bouw gaan toeleg gen. Daar voor haar constructies in het buitenland belangstelling' be stond besloten de betrokken minis teries' de onderneming verder steun te verlenen. Men heeft nu echter er kend, dat. b(j Polynorm soms zeer grote fouten zijn gemaakt. Het massa-ontslag kwam, toen opdrach ten voor enkele scholen en 60 hallen voor het ministerie van Oorlog wer den geannuleerd. gewone velé eten, ook nog iets anders op de grond lag, laat zich begrijpen. De bakker heeft één troost: het is niet allemaal schade, want de var kentjes zullen, wanneer de t|jd daar is dat de slager zich over hen ont fermt, wel enkele pondjes meer op brengen. Ministerconferentie te Lissabon uitgesteld. Vrijdag heeft de raad van plaatsver- vangers van het Atlantisch Pact be sloten de bijeenkomst van de raad van ministers te Lissabon uit te stel len van 16 tot 20 Februari. Voorts heeft Engeland voorgesteld de aan deze bijeenkomst voorafgaande be sprekingen der ministers van buiten landse zaken van de Westelijke ..Grote Drie" van 16 tot 19 Februari te Londen te houden. De militaire commissie van de N. A.T.O. zal echter, zoals voorgenomen, Maandag te Lissabon bijeenkomen. Vrijdag keurden de plaatsvervangers het instellen van een internationale ..Kanaalcommissie" goed, waarin ook Nederland vertegenwoordigd zal zijn Op de conferentie te Lissabon zal nog geen uiteindelijke beslissing over het Europese leger worden genomen. De bijeenkomst zal worden gevolgd door een aantal besprekingen tussen de zes deelnemende landpn over het sluiten van een verdrag voor de in stelling van een defensie-gemeen schap. Dit is door Schuman te Parijs medegedeeld. Medegedeeld is, dat het hoofdkwar tier van McCormick, de opperbevel hebber der Atlantische zeestrijd- krachten, in Norfolk in de Ameri kaanse staat Virginië zal worden ge vestigd, Momenteel zijn echter onderhande lingen gaande met Amerikaanse militaire autoriteiten over de leve ring van legertenten. Wanneer déze order van enige tientallen millioenen guldens loskomt, zal van liquidatie geen sprake meer behoeven 4e zijn. Nu ook een bromauto Na de bromfiets, nu ook een brom auto. De heer N. G. Roos te Hilver sum heeft een klein, uiterst licht .brom-autootje" geconstrueerd, wel- .ce naar h(j mededeelde, geschikt is om in serie te worden vervaardigd. De bromauto, die 1.10 m. breed is en 2.60 m. lang, heeft twee zitplaatsen achter elkaar. Het beschikt over een J.L.O.-car- riermotor, waarmee een snelheid van 55 km. en een kruissnelheid van 40 km. lean worden bereikt. Het benzine verbruik wordt als 1 op 55 aangege ven. De prijs van deze bromauto komt tot f 1400.—. ven. De prijs op f 1200.— Jeugdige overmoed „Skiërs, die in de omgeving van dc grote springschans te Innshrück aan het oefenen waren, konden hun ogen niet geloven, toen z(j plotseling een met twee jonge jongens bemande sle de van de schans zagen komen afsui- zen. Eenmaal los van de springtafel, beschreef de slede een grote boog door de lucht om even voorbij het 40- me ter-teken op de hellende landings plaats neer te komen. Talrijke mensen schoten toe, ervan overtuigd twee ernstig gewonden te zullen vinden, maar tot ieders opluchting en verba zing waren de beide knapen totaal ongedeerd. Alleen de slee lag even verder aan splinters De jongens, die reusachtig met hun pioniersviucht waren ingenomen, ver télden de omstanders, dat zij het springen van de Oostenrijkse kam pioen Sepp Bradl zo prachtig hadden gevonden, ertt zij besloten net ook eens te proberen. „Maar ja, we had den geen ski's, dus toen hebben we het maar met de slee geprobeerd". Grote order voor Nederlands bedrijf. r^ékeni "tusseiT" de directie van de is te Londen een contract getekend tussen de directie van de N.V. Schokbeion to Kampen en de regering van de Goudkust voor de levering en de bouw van schokbeton- woningen aan dc Goudkust voor een totaal bedrag van ongeveer twee mil- lioen gulden. Bovendien zijn de presi dent-commissaris en de hoofddirec teur der N.V. door de eerste minis ter van de Goudkust uitgenodigd om naar Accra te komen ter definitieve regeling van het contract betreffen de de bouw van schokbetonfabrieken aldaar. De eerste kernplannen zijn thans goedgekeurd, namelijk die van Nijmegen. Tiel, Vlijmen, Gendt, Horst, Egmoad aan Zee en Schijndel. Nieuws in Noiedop De trein Oslo-Bergen had dezer da gen een vertraging van elf uur. Onder de reizigers bevonden zich vele spoorwegdes kundigen die op weg waren naar Bergen, waar een vergadering zou worden gehou den over ..verbeteringen" op de lijn Oslo- Bergen, De heren hebben toen maar de koppen bij elkaar gestoken en in de trein vergaderd- Vijf en twintig jaar geleden maakte de vlieger G. A. Koppen de eerste postvtucht naar Java. Tijdens 'n herden king van deze pioniersviucht vertelde Koppen, dat de motoren van een Ford- vliegtuig, waarmee hij een proefvlucht maakte, alleen goed werk verrichtten wanneer enige onderdelen met elastiekjes werden vastgebonden. Overigens heeft hij in zijn 25-jarlge vlicgersloopbaan als eni ge schade een bloedneus opgelopen. Bloedrood was de vlag, die een Belgische communist in het holst van de nacht op het topje van de kerktoren te Drongen— Baarle bevestigde. Aan de politie ver klaarde hij, „dat hij als communist een daad had willen stellen". Een heel wat betere daad leveren de plattelands jongeren in Gelderland en Overijssel. Zij gaan namelijk een wedstrijd organise ren in het vetmesten van varkens. Wie met het vetste varken voor de dag- komt krijgt een prijs. De twee tuinders, K. en W. uit Heilo, die dezer dagen een vis- otter hadden gevangen en gedood, ont vingen geen prijs, maar een bekeuring. Men mag namelijk een visotter, die een beschermd dier is, niet doden. De Noor se radio mag ook iets niet. Dat iets is Amerikaanse operettemelodiën uitzenden. De Amerikanen, die de auteursrechten voor deze operettes bezitten, willen niet dat de Noren de melodietjes horen, vóór de operettes in Noorwegen in première zijn gegaan. De Noorse radio stoort zich echter weinig, aan het Amerikaanse ver bod. Li Oplossingen van onderstaande krutswoordpuzzle kunnen door nboimé'.s worden ingezonden tot en niet Woensdag 13 Februari a.s. Wy rekenen op een groot aantal goede inzendingen. Denkt u om de vermelding „puzzle" op enveloppe of briefkaart? Horizontaal: 1. goed, 5. onderdeel van dynamo, 10. school, 11. Europe aan, 13. afkorting, 15. boom, 17. hulporganisatie, 18. afkorting, 19. hengelsnoer, 21. Brabants dorp, 23. einder, 24. snoepgoed, 2G. verbin dingsstuk, 27. nederzetting, 28» schil, 30. soort spade, 31. samensmelten, 33. korte, snelle beweging, 34. bevel, 37. ongekookt, 39. honingdrank, 41. ei land, 43. rivier, 44. jammer, 46. schoorsteenkap, 47. ter plaatse, 48 bezet, 49. zeer, 51. vervoerbedrijf, 52. hok, 53. strobos, 55. lansier, 58. zoog dier. Verticaal: 2. munt, 3. vervoerbe drijf, 4. hoort bij kachel, 6. badplaats, 7. meisjesnaam, 8. daar, 9 rangtel woord, 12. haas, 14. voorkomen, 16. vorm, 17. priem, 18. nakomeling, 20. grapje, 22. wegkrabben, 23. bereider van eetwaar, 25. kussen, 27. Italiaans dichter, 29. rivier, 30. kort jasje, 32. rustplaats, 38. wedloop, 35. wier, 36. trage; 38. persbureau, 39. toonsoort, 40. plaats (Gld.), 42. jongensnaam, 44. Frans schrijver, 45. vrucht, 48. over. 50. zwart, 52. soort verlichting, 54. zich. Het bezoek van Koningin Juliana aan de Ver. Staten. Koningin Juliana zal tussen haar bezoek aan New-York en Washington op 5 April een bezoek brengen aan Kingston. Dit bezoek zal worden ge bracht tijdens het weekeinde, dat de Koningin bij mevrouw Roosevelt hoopt door te brengen te Hyde Park. Kingston herdenkt zijn driehon derdjarig bestaan. Het werd in 1652 door Hollanders gesticht, die de plaats Wiltwyck noemden. Men ver- Wacht, dat Koningin Juliana een offi cieuze rede te Kingston zal houden. Polikliniek-boot voor Nieuw-Guinea. Vrijdag is in Amsterdam een 4 tons motorboot overgedragen aan dr. H. J. T. Bijlmer, medisch adviseur voor "NieuwrGuinea van het ministerie voor uniezaken en overzeese rijksde len en secretaris van de ver. „Sima- vi". Dit scheepje is een geschenk van „Simavi" aan de geneeskundige ver zorging van Nieuw-Guinea en zal op het Sentanimeer dienst doen als po likliniekboot. De basis wordt het zendingsstation Joka. Aan boord is plaats voor vier liggende patiënten. STAATKUNDIG GEREF. PARTIJ. De van jaarlijkse algemene vergadering de Staatkundig Geref. Partij zal Woensdag 26 Maart a.s. in de Grote Zaal van „Tivoli" te Utrecht onder leiding van ds. P. Zandt te Delft, lid der Tweede Kamer, worden gehouden. RHEUMATIEK, JICHT, SPIT? T>iyf niet met folterende pijnen rondlopen. Breng D direct wat Sloan's op de pijnlijke plek. Niet wrijven. „..Ah... wat een verlichting Sloan's werkt snel cn langdurig. Pas Sloan's ook toe by senuvjpynen, stramheid, etc. „GENEZENDE WARMTE" Doodt pijn Franse regeri ig wil belastingen verhogan. De Franse regering heeft Vrijdag een plan goedgekeurd, dat beoogt al le directe en indirecte belastingen met 10 te verhogen teneinde de begroting sluitend te maken. Alleen voor de meeste voedingsmiddelen zullen de belastingen onveranderd 'blijven. De belasting op onderne mingswinsten zal worden verhoogd van 35 tot 40 BRITSE BOMMENWERPER VERMIST. Franse en Britse vliegtuigen zoe ken het Kanaal af naar een vermiste Britse bommenwerper, die Donder dagavond voor een oefenvlucht naar Marseille was vertrokken. D- machi ne zou een bemanning van acht per sonen aan boord hebben. Het korps vrijwillige politic (re serve gemeente politie Amsterdam) zal aangevuld worden met een nieuw on derdeel dat de naam zal krijgen van bewakingsreserve. Dit onderdeel krijgt lot taak het beschermen van vitale be drijven en belangrijke gebouwen tegen daden van terreur in tijden van: onrust en gevaar. ZONDAG. HILVERSUM I. 402 m. 8.00 VARA. 10.00* VPRO. 10.30 IKOR. 12.00 AVRO. 17.00 VP RO. 17.30 VARA. 20.00—24.00 AVRO. VARA: 3.00 Nieuws- en weerberichten. 8.18 Gram. muziek. 8 35 Veiligheidspraatje. 8.45 OrgelspeL 9.02 Sportmededelingen. 9.05 Gram. muziek. 9.45 „Geestelijk leven" causerie. VPRO: 10.00 Voor de jeugd. DCOR: 10.30 Rem. Geref. Kerkdienst. 1130 Hereniging van de Ev. Lutherse en Heret Ev. Lutherse kerk. AVRO: 12,00 Geva rieerd programma. 12-50 Voor de jeugd. 13.00 Nieuws- en weerberichten. 13.05 Me. dedellngen of gram. muziek. 13.10 „New York calling". 13.15 Gram. muziek. 13.50 Even afiekenen, Heren. 14.00 Gram. muz, 14.05 Boekbespreking. 14.30 Gram. muz. 14.40 Dansmuziek. 15.10 Filmpraatje. 15.25 Omroeporkest en soliste. 16.30 Sportro- vue. VPRO: 17.00 „Tussen Kerk en We reld", causerie. 17.20 „Van het Kerkelijk erf", causerie. VARA: 17.30 „Monus, de man van de maan", hoorspel voor de jeugd. 17.50 Sportjournaal. 18.15 Nieuws- en sportuitslagen. 18.30 Cabaret. 19.00 Ge varieerde muziek. 19.30 Radiolympus. AV RO: 20.00 Nieuws. 20.05 Strijkorkest. 20.33 „Overtuigen", causerie. 20.40 „De familie Mallnden", hoorspel. 21.20 Gevarieerde muziek. 22.20 Cabaret. 22.45 Weekover zicht. 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Gram. mu ziek. HILVERSUM II. 298 m. 8.00 NCRV. 9.30 KRO. 17.00 IKOK. 19.00 NCRV, 19.43—24.00 KRO. NCRV: 8.00 Nieuws- en weerberichten. 8.15 Gram. muziek. 8.30 Morgenwijding. 9.15 Gram. muziek. KRO: 9.30 Nieuws en waterstanden. 9.45 Gram. muziek. 9.55 Hoogmis. 11.30 Bariton en piano. 12.15 Apologie. 12.35 Gram. muziek. 12.40 Amu sementsmuziek. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws, weerberichten en katholiek nws. 13.10 Lunchconcert. 13.45 „Uit het Boek der Boeken". 14.00 Concertgebouworkest cn soliste (ca. 14.30 „Het glas in het kerk gebouw", causerie). 15.00 Gram. muziek. 15.25 Katholiek koor en orgel. 16.10 Ka tholiek thuisfront overal! 16.15 Sport. 16.30 Vespers. IKOR: 17.00 Ned. Herv. kerkdienst. 17.15 Zangdlenst. NCRV; 19.00 Omroeporkest. 19.15 „Zeven stemmen uit het Nieuwe Testament", causerie. 19.30 Nieuws, sportuitslagen en weerberichten. KRO: 19.45 Actualiteiten. 19.62 Boekbe spreking. 20.05 De gewone man zegt er 't zijne van. 20.12 Gevarieerd programma 22.45 Avondgebed en liturgische kalender. 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Radio Philhar- monlsch orkest. MAANDAG. HILVERSUM I. 402 m. 7.99-24.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nieuws. 7.15 Gram. muz. 8.00 Nieuws. 8.15 Gram. muz. 8.45 Idem 9.00 Morgenwijding. 9.15 Gram. muziek. 9.25 De groenteman. 9.30 Waterstanden 9.35 Gram. muziek. 11.00 „Op de uitkijk" 11.15 Kamerorkest. 11.45 Voordracht. 12.00 Lichte muziek. 12.30 Land- en tuinbouw- mededellngen. 12,33 ,Jn 't spionnetje". 12.38 Gram. muziek. 13.00 Nieuws. 13,13 Mededelingen of gram. muziek. 13,20 Dansmuziek. 14,00 „Wat gaat er om in de wereld?", causerie. 14.20 Gram. muz, 14,30 Voordracht met harpspel. 14.45 Zang en orgel. 15.15 Voor de vrouw. 16.15 Me- tropole orkest. 16.45 Musicalender. 17 30 Voor de Nederlandse padvinders. 17.45 Orgel en twee piano's. 18.00 Nieuws. 18.15 Militair commentaar. 18.25 Walsmuziek. 18.55 Muzikale causerie. 19.10 Planokwin tet. 19.45 Regcringsuitzending: Ir. J. K. Melse: „Uitbreiding van de oogstvoorzie- nlng". 20.00 Nieuws. 20.05 AVRO-Allerlei 20.10 Radloscoop. 22.30 Orgelconcert. 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Gram. muziek. HILVERSUM n 298. m. 7.00—24.00 NCRV. NCRV: 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgym nastiek. 7.30 Gram. muziek. 7.45 Een woord voor de dag. 8.00 Nieuws- en weer berichten. 8.10 Sportuitslagen. 8.23 Gewij de muziek. 8.45 Gram. muziek. 9.00 Voor de zieken. 9.30 Herhaling Familie-compe titie. 10.05 Orgelspel. 10.30 Morgendienst. 11.00 Pianorecital. 11.25 Gevarieerde muz. 12.15 Gram. muziek. 12 23 Voor boer en tuinder. 12.30 Land- cn tuinbouwmede- delingen. 12.33 Surinaamse volksmuziek 12.59 Klokgelui. 13.00 Nieuws. 13.15 Man doline-muziek. 13.45 Gram. muziek. 14.00 Schoolradio, 14.35 Gram. muziek. 14.45 Voor de vrouw. 15.15 Gram. muziek. 15.30 Oude muziek. 18.00 Bijbellezing. 16 30 Vo. caal ensemble. 17.00 Voor dc kleuters 17.15 Pianoduo. 17.30 Voor de jeugd. 17.45 Rogoringsuitzehdlng: Prof. Dr. C. Berg „Indonesië en de Philippijnen". 18.00 Nws 18,15 Sport 18.25 „Voor de mannen in grijs, groen en blauw". 18.30 Gram. muz 19.00 „Volk en Staat", causerie. 19.15 En gelse les. 19.30 Gram. muziek. 19.40 Ra diokrant 20.00 Nieuws- en weerberichten 20.10 Vijf minuten. 20 15 Orgelconcert 20.45 „Het laatste bevel", hoorspeL 21.45 Lichte muziek. 22.00 „Hot geheim van de postzegel", causerie. 22.10 Strijkorkest en soliste. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nieuw- en s.O.s.•berichten'. 23,15—24.00 Gram. muziek. LEZERS SCHRIfVEN... MIJ IS DE WRAKE. De reactie van broeder Bakker op de vertoning van de film „David en Bathseba" is begrijpelijk. De menig te van duizenden zal U bijvallen. Nochtans is de veelheid nog geen waarborg voor de juistheid van een opvatting. Immers ook de Meester verliet de menigte en ging naar den berg; d.w.z. hij liet de menigte bij haar platvloers gedoe beneden en ging naar het verhevene. Nochtans was Hij met ontferming bewogen. Tevens heeft Hij gezegd: ,,het Ko ninkrijk Gods is binnen U lieden", maar ook het rijk van Satan. Hebben wij nu de moed de hand Sn eigen boezem te steken, dan ont dekken wij de waarheid in de Hei- delbergse Cathechismus: „k ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten." Menen wij ons waarlijk geroepen om de wraak uit te roepen over een stelletje snobbisten en ons in onze hovaardij aan te matigen het God delijk plan te doorkruisen en ons te verbeelden, dat Hij onze aansporing nodig heeft voor de verwezenlijking van zijn ondoorgrondelijk bestel? Met deze wrevel, de roerselen van ons eigen zondig hart, ontbloten wij siechts de onvolmaaktheid van ons innerlijk „ik" en het wanbegrip om trent de volmaaktheid Gods. Door God te betrekken in onze subjectieve gevoelens van voorkeur of afkeer, halen wij God in de be- trekkelykheld. tasten Zijn Absoluut heid aan, ontheiligen dus Zijn naam, die onaantastbaar heet te zjjn. Te menen, dat Gods zegen zou bestaan in uitwendige voorspoed en welvaart is eveneens een ernstig misverstand. De menigte wenst In derdaad niets liever dan om de berg Golgotha heen, de Hemel binnen te sluipen, waarom het dan ook unfaire smokkelaars zijn. Als het in het Goddelijk bestel be sloten ligt de West-Europese cultuur (met het aanhangsel Amerika) om te keren, dan hebben vy\j ztJn mid delen daartoe niet af te wijzen of te corrigeren, of die ons welgevallig zijn of niet. Een volk, dat ten ver- derve gedoemd is, wordt met blind heid geslagen, en doet uiteraard al deze dingen om dat verderf te be werkstelligen. Het Goddelijk bestel is met des mensen; ons verlanglijstje komt er niet aan te pas. Lees nu eens Mattheus V en VI en Jacobus V en als Bergrede U iets zegt, dan zult U rustig worden en kunnen aanvaarden óók deze be roerde wereld. Souburg. A. A. v. d. Plaat.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 6