PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Elisabeth met oude luister tot Koningin uitgeroepen Zeeuwse fruitteelt ondergaat verjongingskuur DB BILT Kantlijn Vandaag BONN AANVAARDDE BIJDRAGE VAN EUROPEES LEGER 195e Jaargang - No. 34 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant. Directie F. van de Velde en F. B. den Boer. Adj. W. de Pagter. Hoofdred. G. Baliintyn. PL verv. W. Leertouwer enH. A. Boss hardt. ABONNEMENTSPRIJS 44 ct. per weck. f 5.45 p. kw.. fr. p. p. f 5.70 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 9 Februari '52 ADVERTENTIEPRIJS cV per mm. Minimum p. advertentie t lng mededelingen anemaai tarief. Kleine advertentie» «max. regen» van 1—5 regel» f I.—. tedere regel meer 20 cent. „Brieven of adre» Bureau van dit Blad" 25 cent meer. Giro nr. 350300 P.Z.C. Middelburg. Bur. Vlissingen Walstr. 58—60, tel 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 2160). M'burg Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924; Goes L. Vorststr 63. tel. 2475 (b.g.g 2228); Oostburg: Flnlandstraat 2. telef. 16. Terneuzen Brouwerijs!: 2. Zierikrce N Bonerasti C _itio_tciJ!ti VLAGGEN GINGEN ZES UUR IN TOP. Na de proclamatie reisde zij direct naar Sandringham Vrijdagmorgen is Elisabeth volgens een duizendjarige traditie van pracht en praai tot Koningin van Engeland uitgeroepen. Om elf uur be gon in het paleis van St. James de tweede zitting van de Engelse Ge heime Raad, waarin de 25-jarige vorstin zich trouw verklaarde aan de beginselen van de constitutionele monarchie. Met heldere stem legde de jonge Koningin haar verklaring af, waarby zij tevens de eed op de hand having van de Schotse kerk en de Protestantse godsdienst aflegde. Een uur later werd de troonsbestyging van Koningin Ellsebeth de Twee de van het balkon van het paleis <len volke kond gedaan. Onder doodse stilte werd de Woensdag door de Kroonraad getekende proclamatie van de troonsbestyging voorgelezen door de heraut van de Orde van de Kou seband, Sir George Bellew. De uitroeping in het openbaar werd vervolgens door de in traditi onele kleurige kleding uitgedoste wapenkoningen" herhaald bij Cha ring Cross, bij Temple Bar de ingang van de City, en tenslotte bij de Beurs. Na de troonsbestyging werden alle vlaggen in 'Londen ten top gehesen. Eerst om zes uur 's avonds werden zij weer halfstok gehangen. By Temple Bar was de toegang tot de City afgesloten met een rood- Gelukkig komt er een einde aan de wedstrijd tussen vele gemeen ten, wie op de aantrekkelijkste manier aan een geldlening op lange termijn zou kunnen komen. Gebonden als de gemeenten waren aan een door het rijk voorgeschreven rentegamma, trachtten zij op vaak zeer merkwaar dige manier op de kapitaalmarkt of bij de burgerij toch fondsen te vinden om de woningbouw te financieren. Er kwamen daarbij enkele ongetwijfeld originele ideeën naar voren, die wel licht in de toekomst hun waarde zul len behouden, maar er ontstond toch een hoogst ongewenste toestand. Ge meenten met grote bedrijven, die be hoefte hadden aan personeel, zagen heel wat gemakkelijker kans om tot woningbouw over te gaan, dan ge meenten, die niet in die gelukkige om standigheid verkeerden. Mensen, die een bepaald bedrag op tafel konden leggen, een verkapt sieuteigeld dus, werden in staat gesteld zich het be- woningsrecht van gemeentelijke wo ningen te verzekeren. Dit alles was niet precies zoals het hoorde en daar om is het goed, dat het rijk heeft in gegrepen en aan deze toestand een ein de heeft gemaakt. Er is een reeks van maatregelen genomen om de gemeen ten uit hun financiële moeilijkheden te helpen en men mag dankbaar zijn. dat dit geschiedt. Of deze maatregelen evenwel meer dan een tijdelijke uitkomst zullen bie den, wagen wij te betwijfelen. Er zal pas een normale toestand ontstaan als ook particulieren het weer de moeite waard gaan vinden om te bouwen, niet alleen voor zichzelf, maar ook bij wijze van geldbelegging. Dat doen zij thans niet omdat de huren geen lo nende rente opleveren. Zo lang dat niet het geval is. zal het particulier initiatief in gebreke blijven. En men weet het; het huurprobleem is vooralsnog een onoplosbaar pro bleem l Er is de laatste maanden een lichte verbetering in onze economische positie ingetreden: Nederland kan weer even adem halen. Maar dat de moeilijkheden voor. lange tijd opge lost zijn, gelooft niemand. Nederland is te veel van het buitenland afhanke lijk en dat buitenland volgt een merk waardige politiek. Terwijl de Europese samenwerking in de redevoeringen van alle vooraan staande staatslieden troef is, ziet de p.ractyk en onder meer op economisch gebied heel anders uit. Inplaats van de handel te vergemakkelijken, richt men velerlei handelsbelemmeringen op en Nederland plukt daarvan niet alleen de wrange vruchtan. In bepaal de bedrijfstakken moest de productie worden ingekrompen, Yerseke zit met afzetmoeilijkheden, groenten en fruit zijn onverkoopbaar. Het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat men daarmede op de verkeerde weg is. Men heeft de mond vol over militaire samenwerking en over econo mische samenwerking. In de practijk zorgt iedereen eerst voor eigenbelang. Op die manier komt West-Europa nooit uit hét moeras! Daarom vrezen wij, dat onze op dit ogenblik iets gunstiger economische positie slechts een adempauze zal zijn in stormgetij. Onlangs hadden wij het over de be droevende algemene ontwikke- ling onzer studenten. Ook in „De Telegraaf" (rechts-rad.) is een discussie ontbrand over de be droevende resultaten die vele jongeren bij de universitaire studie behalen; de schuld wordt vaak bij de docenten ge zocht, maai- een oud-rector meent dat het studentenmateriaal zelf en de in vloed van schoolkeuze en milieu de belangrijkste oorzaken van dit tekort schieten zijn: „Hoe komt het, dat vroeger, bij een zelfde wijze van doceren, de studen ten, op enkele uitzonderingen na, wèl slaagden? Waren zij zo veel knapper of was het hun kleiner aantal waar door hun meer aandacht geschonken werd? Geen van beide. De student van vroeger bracht van huis uit een algemene ontwikkeling mee, die bij zijden koord. Hier kwam de vertegen woordiger van de City of Londen naar het voorste rijtuig en vroeg met luider stemme: „Wie komt daar?" Een schildknaap verzocht namens de Koningin toegang; hij werd naar de Lord-Mayor geleid en het koord werd verwijderd. STOFFELIJK OVERSCHOT OVERGEBRACHT. Vrijdagavond is het stoffelijk over schot van Koning George de Zesde van het landgoed Sandringham naai de dorpskerk overgebracht, alwaar het wordt opgebaard tot het Maan dag naar de Westminster Hall te Londen wordt overgebracht. De een voudige stoet werd voorafgegaan door een doedelzakspeler. Op de korte weg naaf de dorps kerk werd de kist met het stoffe lijk overschot van de Koning gedra gen door arbeiders vah het landgoed, gevolgd door leden van de grena diersgarde. De arbeiders hielden de gehele nacht de dodenwacht. De nieuwe Koningin werd bij haar aankomst uit Londen op het bordes van het Koninklijk buitenverblijf viert Alex Wunnink zijn 75e verjaardag, alsmede zijn 25-jarig jubileum als directeur van theater Carré te Amster dam. De beschuldiging tegen Slansky. „Slansky en zijn medeplichtigen zullen beschuldigd worden van deel neming aan een complot om presi dent Gottwald te vermoorden". Dit heeft Stefan Rais, de Tsjechoslowaak- se minister van justitie, in het orgaan van de communistische partij „Rude Pravo" verklaard. Slansky was voor zijn arrestatie secretaris-gen. der communistische partij. Massa-ontslag bij Bredase Kunstzijde-Industrie. Ongeveer 300 leden van het perso neel der Hollandse Kunstzijde Indus trie te Breda is Donderdag ontslag aangezegd, aldus „De Stem". De re den hiervan is, dat zich sinds enige tijd in binnen- en buitenland een ster ke vermindering van de vraag naar rayon doet gevoelen. Voor het ove rige personeel zal vermoedelijk ge durende enige maanden de arbeids duur worden ingekrompen. door haar moeder begroet. Moeder en dochter omhelsden elkaar zwij gend. Prinses Margaret wachtte haar zuster op in de hall, waar zich ook functionarissen en bedienden hadden verzameld. De Koningin kwam nog juist op tijd om haar twee kinderen te zien, voordat deze naar bed wer den gebracht. Binnen een kwartier na haar aan komst begaf de Koningin zich naar de sterfkamer en keek neer op het gelaat van haar vader. De hertog stond naast haar, terwijl hij haar hand vasthield. Naar het A.N.P. verneemt zullen Koningin Juliana en Prins Bernhard aanwezig zijn bij de begrafenis van de Engelse Koning. Zy zullen daar toe Donderdag a.s. naar Londen ver trekken. Het staat nu ook vast, dat Koning Paul van Griekenland, Koning Haa kon en Kroonprins Olav van Noor wegen en Bondskanselier Adenauer van West-Duitsland de plechtigheid zullen bijwonen. Wegens de dood van Koning George is het begin van de carnavalsfeesten te Nice uitgesteld tot 16 Februari. De dag van de be grafenis zal in Oostenrijk een dag van nationale rouw zijn. Koningin Elisabeth zal waarschijn lijk Zaterdag of Zondag na de begra fenis een radiotoespraak houden, welke over de gehele wereld gere- layeerd zal worden. De omzetten in de detailhandel. In het algemeen teruggang bij een jaar geleden. Uit het cijfermateriaal, dat door het Economisch Instituut voor de Middenstand is gepubliceerd met be trekking tot het omzetverloop in de detailhandel gedurende December jl., blijkt dat in vele branches belangrijk hogere omzetten zijn geboekt dan in November daaraanvoorafgaande. Met name in de zaken in genotmiddelen gaven de omzetten een sterke toene ming te zien. Daarnaast hebben de feéstdagëh in de laatste maand van het jaar ook een omzetstijging be werkstelligd in andere sectoren van de detailhandel. Vergelijking van de Indexcijfers over December jl. met die over de corresponderende maand in 1950 doet zien, dat in verscheidene takken van de detailhandel de geldomzetten eveneens zijn gestegen. De prijsver hogingen, die plaats vonden in de loop van 1951, wettigen evenwel de veronderstelling, dat de hoeveelheids- omzetten veelal lager waren dan die in December 1950. Ten opzichte van de overeenkomstige maand in 1950 is vooral de omzetbeweging in.de zaken in duurzame consumptiegoederen minder bevredigend te noemen. De omzetbeweging in de genotmiddelen sector was in het algemeen niet on gunstig te noemen. Daarentegen waren de omzetten in verscheidene branches, behorende tot de duurzame consumptiegoederensec tor, teleurstellend. In verschillende branches gaven de omzetten t.o.v. December 1950 een aanzienlijke da ling te zien en wel in de detailhandel in meubelen en aanverwante artike len (23 de detailhandel in textiel (11 de handel in ijzerwaren en gereedschappen (13 alsmede in de detailhandel in schoeisel (7 Ministers bespraken de Friese kwestie. Van enig separatistisch streven is geen sprake. Na het bezoek van de ministers van Binnenlandse Zaken, van Justi tie en van O., K. en W. aan Friesland heeft eerstgenoemde, prof. dr. L. J. M. Beel, verklaard, dat men grote waardering heeft voor de openhartig heid, waarmee een leder by de be sprekingen over Friese aangelegenbe den zijn eigen opvatting heeft ge openbaard. ALs gevolg hiervan Is een dieper inzicht verkregen In aard en samenhang der diverse vraagstukken en in de motleven, welke de Friese beweging ln haar schakering lelden. Daarbij is opnieuw duidelijk geble ken, «lat er van enig separatistisch streven geen sprake Is, aldus de heer Beel. Hy voegde aan deze verklaring toe. dat de regering zich nog nader zal beraden op de besproken onderwer pen .Een voortgezet overleg met Ge deputeerde Staten zal nodig zijn, ter wijl met name op concrete punten, naarmate de regering dit wenselijk zal achten. ook met andere instanties contact zal worden opgenomen. De regering wacht verder met veel be langstelling de behandeling af van het decentralisatierapport in de zo- merzitting van de Provinciale Staten. De ministers hebben hun besprekin gen gevoerd met veertig mensen uit het Friese openbare en culturele le ven. Oo een persconferentie gaf mi nister Mulderjje te kennen, dat, wat het Fries in de rechtzaal betreft, aan het Friese streven niet tekort is ge daan. Minister Beel noemde de eisen van de Friezen niet onredelijk en mi nister Rutten deelde nog mede, dat het experiment met de z.g. proef scholen zeer bevredigend is geweest. Geen Congalese koffie in „Enterprise" Naar de Haagse Courant verneemt, is uit een officieel onderzoek geble ken, dat de koffie, welke zich in de ruimen van de gezonken ..Flying En terprise" bevond geen Congolese kof fie was. maar Arabica uit Portugees Angola.. De proclamatie van «Ie troonsbestyging van Koningin Elisabeth H, wel ke door de Kroonraad werd getekend, is Vrijdag op verschillende punten van de Britse hoofdstad voorgelezen. In zyn traditionele kleurryke dracht doet Lancaster heraut Russell de menigte mededeling van de troonsbe stijging van Koningin Elisabeth II (links) om te besluiten met de woor den „God save the Queen." (rechts). Brits admiraal commandant voor Kanaal en Zuidelijke Noordzee. De Britse admiraal Sir Arthur John Power zal belast worden met het nieuwe vloot- en luchtmachtcom mando in het Kanaal en het Zuidelijk, deel van de Noordzee. Opperbevel hebber van de luchtmacht zal lucht- maarschalk D. C. Stevens, eveneenr een Brit, zijn. Bosbranden in Victoria bedwongen. De bosbranden, die sinds Iwee we ken reusachtige gebieden in Zuid- Oost-Austalië teisteren, zijn in de Australische staat Victoria bedwon gen. In de andere gebieden woedt het vuur nog onverminderd voort. VERGEEFSE STORMLOOP. Vage motie met 204 tegen 156 stemmen aangenomen De West-Duitse Bondsdag heeft Vrijdagavond met 204 tegen 156 stem men by 6 onthoudingen een bydrage van West-Duitsland aan de Weste lijke defensie voorwaardelijk goedgekeurd. De drie regeringspartijen (Christen-Democraten, Vrije Duitse Partij en Duitse Partij) stemden vóór, de Sociaal-Democraten, Communisten en de Federalistische Unie tegen. Aan deze motie waren vijf instructies verbonden, waarin de be kende Duitse verlangens ten aanzien van de Saar, het N.A.T.O,-lidmaat- schap, de opheffing van het bezettingsstatuut, de beperking van de ver- dedlgingskostan en de vrijlating van Duitse gevangenen in het buiten land waren vervat. Tijdens het reeds 's morgens voort gezette debat hadden socialisten en fe deralisten opnieuw storm gelopen te gen Adenauers politiek van aanslui ting van Duitsland by het Europese leger. Onder lulde toejuichingen van de socialisten hield de bekende afge vaardigde van het Katholieke Cen trum, Helene Wessel, die in de Bonds republiek een algemene actie tegen de bewapening begonnen is, de rege ring voor, dat zij door het toestaan van bewapening de kansen op herstel der Duitse eenheid teniet zou doen VELE BOMEN SNEUVELEN Wanneer het gety verloopt moeten de bakens worden verzet. Dit geldt ook voor de fruittelers en daarom is het begrijpelijk, dat vele niet meer gevraagde rassen worden opgeruimd. Oogstvooruitzichten lijken goed In vele Zeeuwse boomgaarden is liet deze winter bedryviger dan ooit ge weest. De winterbespuitingen brachten door het slechte weer vooralsnog weinig werk aan de winkel, doch er is in letterlyke zin meer „met het byl- tje gehakt" dan tot dusver het geval was. Vooral in de oudere centra rond Kapelle en in de Zak van Zuid Beveland is ter vernieuwing van de bedryven op grote schaal gerooid en omgeënt. Alles by elkaar werden in Zeeland 107 h.a. bomen gerooid, waarvan alleen reeds in Westeiyk Zuid Beveland 45 h.a. en in midden-Zuid Beveland 42 Ina. Bovendien wordt ruim 30 h.a, omgeënt. Van de appels waren het voorname lijk de Brabantse bellefleur, de zoete rassen. Golden Keswick, Éarly Vic toria, Transparante de Croncel en Jacq Lebel, die onder de bijl sneuvel den. Van de peren zijn hèt de Nou veau Poiteau. Oomskinderen, Maag depeer en Juttepeer welke veelal het „slachtoffer" werden. Ook werden 18 h.a. kersenbomen opgeruimd. Gezien de minder gunstige ervaringen van de laatste jaren, zal in de meeste geval len geen nieuwe kersenaanplant meer plaats vinden. Van de 107 h.a. gerooide percelen zal ongeveer 40 h.a. weer direct wor den ingeplant, waarvan zeker voor tweederde met appels van de mo derne bewaarrassen als Jonathan, Golden Delicious, Goudreinet en Cox's Oranje Pippin. De resterende opper vlakte zal, mede door de goede prij zen van de landbouwgewassen, de eerste paar jaar wel voor de land bouw benut worden. zeer vele studenten van heden ten enenmale ontbreekt. En dat is tocb een conditio sine qua non, wil men het academisch onderwijs met enig succes volgen. Slechts de intelligent- sten, die dit tekort hebben, weten dat te boven te komen. Niet voor niets is in een rectoraats-rede eens geklaagd over het gehalte der tegenwoordige studenten. Wat wil men verwachten van een aankomend student, die met eind-diploma 5-jarige H.B.S. na een paar jaar niet meer weet wat père en mèré betekent? Of van een toekomstig theoloog, die nooit gehoord heeft var een emeritus-predikant?" Voor de omenting komen vooral het appelras Transparante de Croncel en de perenrassen Nouveau Poiteau en Errule d'Heyst in aanmerking. Ook hierby gaat de keuze uit naar de mo derne rassen. Naast deze verjonging van de ou dere bedrijven, blijkt er in dit seizoen ook een goede belangstelling voor uit breiding van de fruitteelt te bestaan. De nieuwe aanplant zal ruim 100 h.a. bedragen, waarvan o.m. 45 h.a. in Westelijk Z. Beveland, 25 in midden Zuid Beveland, 10 h.a. op O. Z. Beve land en Tholen, 7 h.a. in Zeeuwsch Vlaanderen en 4 h.a. op Noord Beve land en Walcheren, voorzover de grond daartoe geschikt is, gaat men hierbij in de richting van een meer intensief plantsysteem met zwakke onderstammen en spilvormige bomen. DE AFZET. Terwijl dé fruitteler reeds druk in de weer is voor het nieuwe seizoen, lig gen in de koelhuizen nog grote party en van de vorige oogst opgeslagen. Over de afzet heeft men over het al gemeen niet te klagen. De prijzen zijn redelijk, terwijl de laatste weken door vraag uit België en Duitsland (voor namelijk goudreinet) flinke party en kunnen worden afgeleverd, veel be langstelling is er voor de Golden De licious, welke prijzen tot 60 ct. op brengt. Voor gasbewaarde Cox's, die overwegend van prima kwaliteit zyn, werden reeds in Januari prijzen van 70100 ct. verkregen. De houdbaar heid van het koelhuisfruit is goed, zo dat gehoopt mag worden, dat de vraag nog enige tijd aanhoudt, waar door een geleidelijke ruiming kan plaats vinden. (Vervolg op pap. 2) „Ik ben niet bereid de 18 millioen be woners van de Sowjet-zóne op te of feren". zo riep Frau Wessel uit. Voor haar had een andere vrouwelijke af gevaardigde, Frau Brauksiepe van de Christelijke Partij, hartstochtelijk be toogd, dat Duitsland het offer van een militaire bydrage moest brengen. Het debat kon overigens de ver stijfde fronten vóór en tegen de be wapening niet los wrikken. De rege ringspartijen zijn niet afgeweken van hun voorwaardelyke toestemming en de oppositie niet van haar standpunt om onder de huidige omstandigheden niet deel te nemen. Hoe moeilijk het voor de regerings partijen was om tijdens het debat een zekere mate van eenheid te bewaren, bleek uit een resolutie die door de fracties dezer partijen zal worden in gediend. Deze was in zeer vage ter men gesteld en zeide, dat Duitsland als gelijkgerechtigde partner wil blij ven medewerken aan pogingen om el ke bedreiging van de vrede af te wenden. De motie noemde niet de moeilijke punten, die in het debat ter sprake zijn geweest, en zij wordt in politieke kringen dan ook gezien als bewijs van de verlegenheid, waar in de regeringscoalitie zich bevindt. De socialistische aanval werd kort voor de stemming besloten met een dreiging van Ollenhauer: „Wij waar schuwen de regering, dat zij op vast besloten verzet der sociaal-democra ten zal stuiten, wanneer zij langs de oude weg dienstplicht wil invoeren". Vliegend reuzenfort bij Tokio neergestort ELF INZITTENDEN OMGEKOMEN Een Amerikaans vliegend reuzen- fort is Vrijdag nabij Tokio neerge stort. Het vliegtuig, dat een volledige bommenlast aan boord had, kwam in een rijstveld terecht. De bommen ont ploften, waardoor het brandweer en reddingsploegen onmogelijk was het wrak dichter dan acht honderd me ter te naderen. Es- bevond zich een be manning van elf koppen aan boord. Geen der inzittenden heeft de ramp overleefd. Ook is een burger omgekomen, terwijl drie anderen vermist worden, tien burgers zijn ernstig gewond. Zes tien huizen werden als gevolg van de na het ongeluk uitgebroken brand, in de as gelegd. De Amerikaanse Senaat heelt met 73 tegen 2 stemmen de toelating van Griekenland en Turkije tot de N.A.V.O. goedgekeurd. KORTE PREDICATIE TEKORT. Er is geen vat meer! ...eii de olie stond stil". 2 Koningen h> vs. Gb. Er is t« onze tijd veel klagen over tekort. Wij leven geestelijk en mate rieel in behoeftige omstandigheden- 2 Koningen brengt ons het verhaal van een weduwe met twee jongens en veel schuld. De schuldheer eist haar kinderen op als knecht. In haar wan hoop wendt zij zich tot Elisa, de pro feet, in wie zij iets van Gods nabij heid speurt. Onmiddellijk neemt hij het geval op, met een vastheid van inzicht en gang, die zijn rust in de Eeuwige doen vermoeden. Hij vraagt naar haar bezit ,jeen Icruik met olie". Droevig weinig, maar een bed ding, waarlangs Gods wonderdaden hun loop kunnen nemen. „Ga, vraag van al uw buren ledige vaten; maak er niet weinig te heb ben; sluit dan de deur toe achter u en uw zonen, en giet uit dat onnozele kruikje in al die vaten, en zet weg, dat vol is". JJ haalt uw schouders op? Maar dn vrouw, die haar nood kent, heeft ook de openheid naar Gods reddend ver magen. Zij doet, wat haar gezegd wordt, want in het woord fan de pro feet heeft zij Gods stem gehoord. Zij giet vanuit het ééne kruikje i» de vaten, die ledig zjjtu Sprakeloos zien haar jongens toe, als het éne vat na het andere gevuld wordt tot de rand, en weggezet; gevuld en weggezet een kostelijke voorraad van louter gave Gods. .Steng mg nog een vat aan" zegt de moeder, die gehoorzaam werktuig is t» Gods mïldeljjk gevende hand. Maar er is geen vat meer en de olie stond stil. Het wonder Gods reikt tot aan de grens van onze ont vankelijkheid. Ik weet niet, of ik het deze vrouw zou kunnen nadoen. Daar moeten wij van tevoren maar niet al te prat op gaan. Maar dit weet ik wel: wat wij by haar zien, is GELOOF, en geloof is: gehoorzaamheid, openheid, ontvan- keVjkheid lege vaten en vooral niet weinig! vooral niet weinig.' immers, als wij van God hebben ge vraagd. dan moeten wij ook van God verwachten: veel van God verwach ten; vooral ZIJN gave verwachten op ZIJN manier. Ik zit na dit verhaal nog wel met vragen, en ik weet niet, of ik het deze vrouw zou kunnen nadoen. Maar te midden van onze behoeftige omstan digheden geestelijk en materieel maakt zij mij jaloers. Ik hoop U ook. Vlissingen J. C. SICKESZ. Vandaag voltallige bijeen komst in Pan Moen Djon. De Ver. Naties hebben Vrijdag me degedeeld, dat zij bereid zijn vandaag een bijeenkomst der voltallige dele gaties te houden, om opnieuw het laatste punt van de voor de wapen stilstandsbesprekingen opgestelde agenda, luidend „aanbevelingen aan de wederzijdse regeringen", te bespre ken. De Noordelijken hebben dit voorstel aanvaard. Peron stelt gearresteerde socialisten op vrije voeten President Peron van Argentinië heeft een besluit getekend, dat het op vry'e voeten stellen behelst van 35 leden der Argentijnse socialistische partij, die hetzij tot gevangenisstraf waren veroordeeld, hetzij zich, ir af wachting van hun berechting, in ver zekerde bewaring bevonden. Ook heeft hij bepaald dat La Van- guardia", het verboden socialistisch blad. weer mag verschijnen. VERWACHT: BUIIG. Weersverwachting, geldig tot heden avond Half tot zwaar bewolkt met enkele regen-, hagel of natte sneeuwbuien. Krachtige tot matige wind tussen Noord en Noordwest. Iets kouder.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 1