NIEUWS UIT ZEELAND PREDIKBEURTEN WISSEL SCHOUWEN SCHOUWEN EN DCIVELAND IN DEGRADATIESFEER ZAJ^aftDAG .9 FBBRUARI-1952 PRov I N Oi A Lit aunt/"wa t GO R A NT De Belgische arbeiders ra Nederland. Besprekingen te Breda. Te Breda zijn besprekingen gehou den tussen de Nederlandse werkge- veps en de Belgische vakbonden over de verlenging van het accoord, waar bij de toeslag voor de grensarbeiders wordt geregeld. De overkomst werd voor de maand Februari, verlengd. Aan de Nederlandse regering zal ver zocht worden de toesla gvoort te zet ten tot 31 Juli 1952 op basis van 10 Dc bestedingsplicht wordt van 1 Maart 1952 afgeschaft, de vertegen woordigers van het Belgische vak verbond drongen er in het bijzonder op aan dat geen onderscheid 2óü ge maakt worden tussen de arbeiders van beide nationaliteiten. Het is ge bleken - dat de Belgen in de laatste- tijd in een belangrijker verhouding worden, ontslagen. Het werkgeversverbond heeft zich verplicht een circulaire tè zenden aan de werkgevers, waarin wordt aanbe volen geen onderscheid te maken tus sen Nederlandse en Belgische arbei ders. DIJKGRAAF VAN DEN BROECKE TERUG. De heer C. M. van den Broecke, dijkgraaf van het waterschap „Het Vrije van- Sluis", wonende te Aarden burg, is, na in de Diaconessen-inrich ting te Haarlem een zeer ernstige operatie te hebben ondergaan,-her steld in zijn woning-te Aardenbürg teruggekeerd. 1 Het zal evenwel nog wel geruime tijd duren voor de heer Van den Broecke zijn functie» weer zal kun nen vervullen. 25 JAAR DIRIGENT. De heêr-M. P. Lanoorj te St. An- naland viert 10 Februari a.s. het feit, dat hij 25 jaar .geleden benoemd werd tot directeur van het muziek gezelschap „Accelerando" Op 9 Janu ari 1904 werd de heer Lanooij als wérkend lid aangenomen. Van 1913 let 10 Februari 1926 was hij secre taris der-vereniging, om daarna de leiding op zich te nemen als dirigent. ontslag directeur postkantoor middelburg. - •.Thans is officieel bij beschikking van. de. directeur-generaal der P.T.T. aan. 'dë heer H. J. Leenen, ingaan de 1-April a.s.- 'op zijn verzoek eervol ontslag, verleend als directeur van het post- en telegraafkantoor te Middel burg, Eruinisse ALG. NED. TRANSPORT- ARBEIDERSBOND. De afd. Bruinisse van de Alg. Ned. Transport Arbeiders Bond hield baar jaarvergadering in „Het Veerhuis" te Bruinisse onder leiding van de heer L. E. van Poperlng. De secretaris, de heer M. Bolier,- wees er in zijn jaarverslag öp, dat de transportploeg op een-gunstig, jaar mocht terug zien. Naast veel transportwerk aan de haven, waren het vooral in.de zomer de werkzaamheden op het land, die volop werkgelegenheid gaven. De penningmeester kon de reke ning sluiten met een klein voordelig saldo. Veel werk moest worden ge daan, om wanneer in ploegverband werd gewerkt, alle sociale lasten te berekenen. In dit verband, werd het door de voorzitter betreurd, dat men nog geen pensioenfonds kent voor de ar beiders in het Transportbedrijf, een voorrecht dat landarbeiders én bouw arbeiders wel kennen. De aftredende bestuursleden, de heren W-. van der Have, P. van den Ouden en P. van der Linde, wei-den herkozen. Bij de rondvraag, werden verschil lende interne kwesties, die zich in 1951 hadden voorgedaan, uitvoerig besproken. SCHEPEN DOOR HET KANAAL VAN ZUID-BEVEIAND. 7 Febr.; Ir.gona. Broeders. Ferdinand, Bol. Geeriruida. Bevelander. Damco 44, van Geyn. Toiler 5. van Geest. Astrida. Claeys. Toiler 4. Verhoek. Dalmatia.'Schot Butania 3, Vredenborg. Sago, Cornelisse, allen naar Rotterdam. Leent je, van IJzer- loov. Alsacia, Bakker. Willem Hendrik, Oudshoórn. Wilcor, Oudshoorn. Valkyrie, Waardenburg, allen naar Amsterdam. Ideaal 2, van Denderen, naar Tiel. Elisa-; beth, Verboom, naar Zwolle. Antonia, Looyschelder, naar H.I. Ambacht., -Over ijssel, Boersma, naar Utrecht. Jeanette,- Vermeulen, naar Dordrecht. Ambulant." Grinwis.naav Hasselt. -Excelsior, Leek, Admiraal,' Hoogland. Onderneming, v. d. Wel, naar Broek'op Larigendijk. Jacjo, Heek,,naar Delft. Analyse, Fortuin-, naai:. Arnhem. Maria,' vari' Denderen, naar. Utrecht, Crigee, dc Waal, naar Werken dam.' Linquenda, Versluis', naar Kerkchiel; Juma, Leunis, naar Goor. SanctaMaria, Hoogendoorn, naar -Lobith: .Variatie; Ver-"- sluis,, naar Rossum. Radsune, Lang, naar Hamburg. Primula,. Hess. Carmenna. Edel. mann. Rijnland. Wanders. Basel, Stengel. Bellinzona, Vercouteren. Cots Roties, dér Jong. Carl Geldner, Riemens. Veronica/ Bauwens. Holter'oerg, van Strien, allen n. BaselTurquoise, Jongeneer, n. Straats burg. Dintei, de Bruyn. Gerne. Bruins. Sial, Drost. Hilma, Palman. Karlsruhe 7, Klee. Adri, de Hollander. Vertrouwen, de Korte. Damco 28, Mieras. WTAG 146, Rhenus 24, Goettert.- Mitropa, de Vries.- Victoria, Moonen. Saaie, Westerlinck. Ja de, Windey. Rijn Schelde 12. Eisen. Al- vracht I. Vermeulen. Glover, Montens. Allons, Goedgezelschap, allen naai' Duits land. Elodie, van Zanten. Osnabrück, Weiss. Gerolstein.. Goudswaard. Moht Louis. Weiss. Telegraaf 21, Vendeville. Bahia, Schoots. Hydra, Pendraad. Rhenus 147, Koch. Telegi-aaf 0, De Bue. Leovüle, Herrmann. Goede Hoop, de y/aard.: Hele na. Klunder. Emma, vara Vijven. Adfra, Verlaan. Java; Kersten; R'egina Coeli, Joosten. Pegase, AUai-d. Lloy.d 21. Lerch, Diavolezza, Eigeman. Fratemitc 9, v. d> Sande. PirihaiSchulz. Adriana 'Cornells, v. d. Vliet. 'Zéelands Luister"2, Dane. In ternos 2, Mütter. Stad Hasselt;, de Wilde. Chopin, van .Meel. Panama, v. d. Broek: Bram, den Braber. Sicilia', Sandifort. Em ma, Janssens. Hilda, Hamelink. Stad Gent, van Wijk. Birsfelden, Verstraeten. Rhe- nania, Tranchimont. Marknyniph,. Jlskoot. Eerste Zorg, Zaayen. Joh., Wagter. Pié- ternella, v. d. Rijken. Maloja. F eenstra". Cormoran. van Haute. Arbon, Verberglit. Nevënu. Stoutjesdjjk. Valkenveen, Schel, laars. Josephine. Pecher. Rupel, v. d. Woel. Rehoboth, Visser. Spes, Theunisse. Damco 137, Van Hove. Brevö. Breedveld. Ziertfczêe CHR. LANDARBEIDERSBOND. Tè-.Zièrilrêeë-'vierde de afdeling van de.'JSed.;. Chr.. Landarbeidersbond haar -twintigja'rig:bestaan. Voorzitter W. Volmer, sprak een welkomstwoord en huldigde de op richter, de heer L.M. Steendamen penningmeester van Dienst, die 18 'jaar in functie is. Nadat de gebruikelijke jaarversla gen waren'uitgebracht sprak de heer A. Vingerling, die wees op het ver schil in de.joes.tand van de landarbei ders'20 jaar gfêleden en thans. Dank rij de organisatorische ont wikkeling iser thans een collectief contract, een pensioenregeling en een vrije Zaterdagmiddag. Na "deze rede was de rest van de avond gewijd aan gezelligheid,, een -aardige^ voordracht en een Zeeuws stukje van mej. Schietekatte. Hét Was eén prettige avond, die door de 'distrïctsvoorzittei' met een opwekkend woord werd gesloten. NED. BIJBELGENOOTSCHAP. In het "Hervormd Verenigingsgebouw te Zierikzee vergaderde de afdeling -van het" Ned. Bijbelgenootschap en werd, de film vertoond „Geen gren zen' meer". Ds. van 'Roón opende de bijeen komst op degebruikelijke wijze. In zijninleidend woord wees hij er op hoe wij steeds geconfronteerd worden met dë Bijbel. 'Men kan nu de nieu we vertaling; kopen- De film gaf daarna een beeld van het vertalen, .drukken, verspreiden enz. van de Bijbel in vele landen van SftMpgs '5- -• -= Ds. i.iemerscna.,maakte rich tenslot te tot tölk van de aanwezigen aoor het Bijbelgenootschap te dankeii .voor het vele werk- en voor dc -vertoning- van de film. ST. PHILIPSLAND LANDARBEIDERS BIJEEN. Donderdagavond hield de afdeling St- Philipsland van de Ned. Chr. Land- arbeidersbond in hotel „De Duiven- tros" 'te Sint Philipsland haar jaar vergadering. De voorzitter, de heer J. Verwijs, opende de vergadering en zeide, dat de vereniging konterug zien op een voorspoedig afgelopen jaar. De secretaris, die in 1951 het feit herdacht, dat hij 25 jaar als bestuurs lid in verschillende functies werk zaam was, werd een vulpenhouder aangeboden. De heer v. d. Linde, hoofdbestuur der, hield hierna een causerie, waar in hij de grote problemen van onze voorouders memoreerde, die totaal zonder rechten waren. De organisa tie heeft veel op sociaal gebied ver beterd. Spr. wekte de leden op. de ar beiders te overtuigen van de organi satie. Bij de bestuursverkiezing werd gekozen de heer M. Steyn, terwijl de heer J. Verwijs werd herkozen. legenda ZIERIKZEE. Coneertzahl-bioscoop, Zaterdag 8 Fe bruari, 8 uur, Zondagmiddag, 8 februari, 3 uur, Zondagavond, 9 Februari, 8 uur: ,.Er op of 'ér ondèr". Toegang 1'4' jaar. Dinsdag. 11 Februari', -8 uur, Donderdag. 13 Februari,'8 uur: .„That Midnight Kiss" Marlq Lanza". Toegang alle leeftijden. HAAMSTEDE. Hotel Bom. Zaterdag, 8 Februari, 8 uur, Maandag, 10 Februari, 8 uur: „The:Bells of St. Mary", Bing Crosby en Ingrid Bergman. Toegang alle leeftijden. TH0LEN St. Annaland VOETBALWEDSTRIJD. Zaterdagmiddag zal er op het sport terrein te Sint Annaland een voetbal wedstrijd gespeeld worden tussen W. H.S. I- en V.V.N. I. HUISSLACHTINGEN. In de maand Januari zijn te Sint: Annaland'68 vergunningen voor huis slachtingen uitgereikt. NAAR EEN NIEUW VADERLAND. Mej. M. A. H. G. Brooijmans te SirH- Annaland, die onlangs in het huwe lijk trad met de heer Adr. A. M. de Wit. hoopt binnenkort te emigreren naar Suriname. JAARVERGADERING VARKENSHOUDERSBOND. Donderdag jl. hield de vereniging „Onderlinge Hulp bij het verliezen van varkens" te Sint Annaland haar algemene jaarvergadering in de zaal van mevr. de wed. Rijnberg. De ver gadering werd geopend door de heer J. Verhoole. Uit de rekening van de penningmeester bleek, dat er een ba tig saldo van f 115.23 aanwezig was. (Inkomsten f 1802.83 en uitgaven f 1687.60)De heren Fr. Stols en H. Overbeeke, die periodiek aftraden,, werden als bestuursleden herkozen. De premie werd weer bepaald op 15. cent. Tot bode werd benoemd de heer E, van der Male. De vergadering werd door de voorzitter gesloten. Sirjansland SLOOT GEDEMPT. Sedert enige dagen is men te Sir jansland begonnen met het dempen van de sloot, gelegen langs de School straat. Wanneer deze sloot, die al leen maar "dienst deêd voor de afvoer van het rioolwater, eenmaal gedempt is, zal de weg ter plaatse aanzienlijk kunnen worden verbreed, terwyl ook het dorpsbeeld er op vooruit zal gaan. De voltooiing van dit object vormt de afsluiting van een plan. Enige jaren, geleden werd n.L ook aan de andere zijde van de straat een dergelijke -sloot-gedempt. Oud-Vossemeer BUURTVERENIGING. De buurtvereniging „Prins Bern- hard" te Oud-Vossemeer besloot in' een dezer dagen gehouden vergade ring dit jaar een reis naar Rotterdam te maken, en. dan 'een bezoek te bren gen aan de ijsrevue. In de vacature van wijlen:de heer Liridhout werd- thans tot voorzitter gekozen de heer Joh. Engelvaart. Afdeling Zeeland Nationale] OM DE LAATSTE EN DE EERSTE PLAATS w..i.p..d MATCH VUSSINGEN-GOES De afdeling Zeeland van de Na tionale Woningraad kwam Vrijdag ih vergadering bijeen in het gebouw „Unitas"onder voorzitterschap van de heer A. C. van de Velde. In dc morgenvergadering die ui'sluirend aan huishoudelijke zaken werd be steed, sprak de voorzitter een woord Van welkom, o.a. tot de heer D. Stam, wnd. hoofdingenieur-directeur van de Wederopbouw en Volkshuisv- sting in Zeeland. Het aftredende bestuur \yerd geheel herkozen, terwijl In de vaéature-wyien de heer J. Harte werd benoemd de heer J. Meeuv.se, voorzitter van de Woningbouwver eniging „Werkmansbelang" te Ter- neuzen. De heer J. Post hield een causerie over het onderhoud van wningen, waarbij hij er op wees, dat de onder houdskosten schrikbarend zijr, toege nomen. Noodgedwongen moet daar door van het periodieke onderhouds- schema worden afgeweken. Zo kan het schilderen .en behangen niet meer zo intensief geschieden als voorheen. Voorts behandelde spreker de inundatie-schade,waarbij nij be toogde dat getracht moet worden om van de overheid voor deze na- schade een vergoeding te ontvangen. Daartoe bepleitte hij een statistische rangschikking van de schadegevallen. De lieer Post sprak verder over de huren en gaf enige richtlijnen over het plaatsen van ramen en deuren op. de windzijde. Hn drong aan op voldoende toezicht bij nieuwboüw en op het 'uitvoeren in eigen beheer van Reparaties en schilderwerk, In de middagvergadering, die o.a. werd bijgewoond door wethouders van- Vlissingen, Middelburg en Goes, sprak de heer J. Scheerens. secreta^ ris van het hoofdbestuur van de Nationale Woningraad te Amsterdam over de standaardisering van de wo ningbouw. Uit het betoog van de heer Scherehs bleek dat met een groot aantal gemeenten besprekingen gaande zijn om tot deze rationalisa tie in de woningbouw te komen o.a. met Middelburg. Tenslotte werd nog. medegedeeld, dat een indertijd ingestelde commis sie voor de inundatie-naschade een viertal woningen in Zeeland met een bepaald procédé heeft behandeld en dat nu de resultaten daarvan worden afgewacht. Weekend Gewest Zeeland P.v.d.A. en „Nieuwe Koers". Door het Gewest Zeeland van de Party v. d. Arbeid en de „Nieuwe Koers" wordt op 22 en 23 Maart a.s. in de jeugdherberg „De Schelde- stroom" te Vlissingen een week-end gehouden,: waarbij als sprekers zul len optreden dr. Ph. J. Idenburg, di recteur van het Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag, met het onderwerp „Méns en Cultuur" en de heei' G.:J. M. N. Ruygers, lid van de Tweede Kamer, te Rijswijk (Z-H.) .ovër „De internationale gemeen schap". SCHOUWEN- EN DUIVELAND ZONDAG 10 FEBRUARI 1952 Ned. Herv. Kerk: Brouwershaven 10 en 5 dr. Spema Weiland; Bruinisse 11 en 5 ds. v. d. Brink; Burgh 10 ds. Swaak; Dreischor 10 ds. Huizing; Ei kerzee 2.30 ds. Barendrecht; Haam stede 10 en 6.30 ds. v. Vliet; Kerk- werve 2.30 ds. v. d. Grift; Nieuwer- kerk 9.30 ds. Westerhof (H.A.), 6 in Rehoboth, idem; Noordwelle 10 ds. v. Liere; Noordgouwe 10 ds. Baren drecht; Ouwerkerk 10 ds. Kuin; Oos- terland 10 ds. Radstake; Renesse, Ned. Herv. Kerk 7 ds. v. Liere; Evan gelisatie 10 de heer Bolijn; Seroosker- ke 10 ds. Boer; JZiérlkzee, Nieuwe Kerk 10 en 7 ds. v. Roón; Ver.ge bouw 10.30 ds. Elseman; Zonnemaire 10 ds. v. Wijck. Gereformeerde Kerk: Brouwersha ven 11.15 .^en 3.15 ds. Bouwmeester; Bruinisse. 9.30' env 3 ds. Bremmer Haamstede 10 "én 3_'ds. Kuitert; Nieu: wérkëik. 1L éh 6 de heer. Vreugden- hil; Oosterland 10. en 2.30 ds. Aal- bersbèrg_(H.A.)Scharenciijke 10 en 2.30 ds-Trhielen; -Zierikzee 10. en 5 ds. Tièmersma; Zoniièmaire 10 én 2.30 •ds.-Bijlman. Gereformeerde Gemeente: Bruinis se 10 en 5 leesdienst; Nieuwerkerk 10, 2.3Ö én 6 leesdienst; Oosterland 10, 2.30 en 6 leesdienst; Zierikzee (St, Dpmusstr.) .iO, 2 en 6 leesdienst. Oud-Gereformeerde GemeenteBrui- riïssë 10.30 eri "4.30 leesdiénst"; Ooster land.. 930;.2 en-6. leesdienst; Zierik.zee- (L. Nobelsti'aatj 10, 2 -en-6'.leesdienst,, Chr. Gereformeerde Kerk:. Keyk- \vérvë 3 ds. \V, d Klife;Zierilczee 10 en'"6 dé. v. Üh Klis; Haamstede -10 leesdienst én 3 Godsdienstoefening:. - Evaaig. Luth; Kerk:. Zierikzee - 10 mej.-ds. Monsees. - Leger des Heijs:' Zierikzee. 10. Hei ligingsdienst, 3.30 Openl. samenk. Achterweg, 7.30 Verlossingssamen komst THOLEN ZONDAG 10 FEBRUARI 1952 Ned. Hei-vormde Kerk: Öud-Vósse- meer 10, 230. ds. v. Putten; Poort vliet 10 leesdienst, 230 ds.. v. d,. Wiel (H.D.); Scherpenisse 10, 2:20 ids.' Brons; St. Annaland 10, 6 ds. v. Dijk v.m. vbr. (H.A.)'; Stavènisse 10 en 6 ds.. Enkelaar; St. Maartensdijk 9.30. en 2' ds. de Bres; Tholën 10 ds. v. d. Wiel, 3 ds. v. Dijk; St. Philipsland 10 en 2.30 ds. de Lint. Gereformeerde Kerk: Oud-Vosse meer 10 en 5 ds. Noord; Poortvliet 10 leesdienst, 2.30 ds. v. Halsema; Tho lën 10*en 5 as. v. Halsèma; Anna Ja- cobapolder 2 x ds. Arntzen. Gereformeerde Gemeente: Poort vliet 10, 2 en 6 leesdienst; Scherpe nisse 10, 2 en 6 leesdienst; St Anna land 9.30r2 en 6 leesdienst; Stavenis- se 9.30,.2 en 6. leesdienst; Tholen.10, 2.30 en 6.30 leesdienst-/ St. Maartens dijk 9.30, 2 en 6 leesdienst. Öud-Gereforméerdc Gemeente: St. Maartensdijk 9.30, 2"èn 6 leesdienst Chr. Gereformeerde Kerk: Oud- Vossemeer 10; 2.30'-en 6.30-lèesd!enst; Tholen 10, 2.30 en 6.30 de heer Ge-, braad, v.m. vbr. (H.A.) Rehoboth: St Maartensdijk 7 ds. Bronsgeest Ned. Protestantenbond: Tholen- 4 ds. Metz, N.H. pr. te Middelburg. ZONDAGSDIENST DOKTOREN. Voor de gemeenten Tholen, Oud- Vossemeer, Nieuw-Voss.emeec en St. Philipsland hebben Zondag dienst de lieer L. D. A. Looyseh, arts te Tho len, tel. 49 en de heer J. Vermetv arts - tc. Nleuw-Vossemeer, té!. 10. KERKNIEUWS. De hereniging der Lutherse kerken. HERDENKINGSDIEN Si IN AMSTERDA3I. In de oude kerk der Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam,- •werd Donderdagavond "de herden kingsavond gehouden ter gelegenheid van de hereniging der Lutherse ker ken in Nederland. Omstreeks acht uur schreed door de eeuwenoude kerk een lange stoet van professoren, doc toren, predikanten, kerkelijke en we reldlijke hoogwaardigheidsbekleders. Practièch alle Lutherse gemeenten in Nederland waren vertegenwoordigd. Het machtige orgel, bespeeld door Cor Kee, begeleidde de zang der ge meente, die het gehele kerkgebouw vuide. Liturg was ds. N. Schenkman, de voorzitter van het voormalig hei"- steld evangelisch luthers kerkgenoot schap, de preek werd gehouden door ds. J. P. van Heest, president van de synode. Hij sprak naar aanleiding van ps. 115 vr. 1: „Niet om ons, o Heer, niet om ons, maar Uwe Naam geef ere, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waardigheid wil". Er bestond voor deze dienst van de zijde van kerkelijke en wereldlijke au toriteiten grote belangstelling. Na mens de regering was aanwezig mr. A. Verheul, referendaris van het mi nisterie van Justitie. De burgemees ter van Amsterdam was vertegen woordigd door wethouder A. In 't Veld. Voorts waren aanwezig afge vaardigden van verscheidene Protes tantse Kerken. De secretaris van de Lutherse we reldfederatie dr. Carl E, Lund Quist sprak- jiahlèns' de millioenen Luthera nen in de wereld. Superintendent Bü- ning sprak namens de verenigde Lu therse Kerk uit Duitsland. Dr. H. v. d. Linde voerde het woord namens de- Oécuinehische Raad van Kerken in Nederland.Hij eindigde zijn toe spraakmet de woorden „Opdat zij air, :Jen .één zij"; Allen spraken hun blijd schap uit over de eenheid der Luther se Kerken, die thans tot stand is ge komen. DE WERELDRAAD DER KERKEN. De bijeenkomst van het hoofdbe stuur van de Wereldraad der Kerken in Londen is Vrijdag beëindigd. Het hoofdbestuur, dat sinds Maandag bij een was, heeft plannen opgesteld voor de in Augustus te Lund (Zwe den) te houden derde wereldconferen tie over de eenheid - der kerken. Voorts werd een uitgebreid rapport over het werk van vrouwen in de kerken ingediend. Tenslotte gaf het hoofd van de Evangelisch-Lutherse kerk in Hes- sen-Nassau, dr. Martin Niemöller, een verslag over bet bezoek, dat- hij onlangs aan dë Russische hoofdstad heeft gebracht. GER. KERKEN. Beroepen té Strijen: G. C. Mun- tingh te Bergensheim. GEREF.GEMEENTEN. Beroepen të VriezeVeen: F. Mallan Üe Bruinisse-; te Dordrecht:. D. L. Aangeënbrug té Ternèuzen. Tweetal te Oostkapelle: A. Ver- gunst tc 'Zefst en J. W. Kersten te ;Gi-neinui(,len. De Zeeuwen naar Axel Hét is een oud bekend gezegde, dat de laatste loodjes het zwaarst we gen. Dit geldt in het bijzonder voor de beide Zeeuwse tweede-klassen», die- op het ogenblik zeer in het nauw verkeren. Voora! Vlissingen krijgt deze- weken lastige tegenstanders te bekampen. Zondag a.s. staat een bij uit stek moeilijke wedstrijd op het programma, namelijk die tegen de andere degradatiecandidaat Goes. Een wedstrijd, welke wel eens beslissend zou kunnen zijn. Ook de belde andere Zeenw se tweede klasscrs zullen zich voor dc winst geducht moeten inspannen. In de derde klasse zal een verwoede strijd worden uitgevochten tussen Axel cn De Zeeuwen met de bovenste plaats als Inzet. TWEEDE KLASSE B Aan de Bosweg zullen tussen Vlis singen en Goes harde noten gekraakt worden. Eén van beide tweede Was sers zal gedoemd ztjn tot degrada tie zodat een spannende, laten we ho pen ook faire en sportieve, strijd ver wacht kan worden. Zal Vlissingen het terreinvoordeel in een overwin ning weten om te zetten? Of zal het vertoonde spel tegen Middelburg als maatstaf genomen moeten worden? In dit geval riet het cr voor de rood- witten donker uit. Goes heeft nog geen al te grote nederlagen moeten slikken en Is tot verrassingen staat gebleken. Terneuzen heeft geen gemakkelijke tegenstander aan Rood-Wit en zal zich weer eens van de beste zijde moeten laten zien om tot een over winning te komen. Middelburg kan er op rekenen een herhoren Alliance in het veld te vinden, zodat de groen- witten by voorbaat nog niet op winst behoeven te rekenen. Dosko heeft te gen TSC ook de beide punten nog niet binnen, terwyi Internos by de Baro nie eveneens op zware tegenstand kan rekenen. Tot een overwinning achten we*de Ettenaren echter wel in staat. DERDE KLASSE D. Hoewel Breskens op de ranglijst een betere positie inneemt dan Clin- ge. zullen de Bressiaanders toch niet geheel zonder vrees de reis naar Clin- ge aanvaarden. De Clingenaren ziin op eigen terrein tot verrassingen m staat. Corn Boys is tegen METO niet kansloos, maai- Zeelandia zal alles op alles moeten zetten om tegen R.C3. tenminste één puntje binnen te halen. Dit zou een kostbaar puntje zjjn, nu Sluiskil tegen Biervliet op een tweede nederlaag mag rekenen, ódio start op eigen terrein als favoriet tegen Nieuw Borgvliet. VIERDE KLASSE G. Zierikzee gaat een bezoek brengen aau hekkesluiter R.S.V. Oppassen is voor de kampioenscandidaat de bood schap. Robur hééft tegen H.S.C. '28 wél enige winstkansen, maar Yerseke krijgt het zeer moeiiyk tegen Dc Schutters, dat ook nog een vinger in de pap heeft te roeren. Kaaise Boys heeft tegen N.S.V. de beste papieren, terwyl Grenswachters in Halsteren zyn meerdere zal moeten erkennen. VIERDE KLASSE H. Koploper-Hulst zal Koewacht twee punten afhandig maken. Dit zou voor Koewacht een kwaad ding betekenen en als bovendien Hoofdplaat nog kans zag tegen Oostburg succes te boeken, gaat het er. donker uit zien voor de benjaminnen in de vierde klasse. Steen zal wel afrekenen met P.S.K. Aardenburg mag bij Ria wel op een nederlaag rekenen. RES. TWEEDE KLASSE D. Axel II zal van Terneuzen II moeten winnen, wil het de aansluiting met Middelburg n behouden. Voor Mid delburg II is Breskens 33 altijd een moeilijk te overwinnen bezoeaer. Goes II ontvangt Corn Boys II en zal deze club geen schijn van kans geven. Weer schooivoetbal in de Paasvacantie Zowel voor Lagere- als voor Middelbare Scholen De Commissie van Schooivoetbal van de KN-V.B. afdeling Zeeland, heeft het voornemen in de Paasva cantie schoolvoetbalwedstrijden in gehèel Zeeland te organiseren. Voo. ;dit doel heeft zy het gewest Zeeland m 5 districten verdeeld, te weten Walcheren, Zuid- en Noord-Beve land. Schouwen-Duiveland en Tho len, West Zeeuwsch-Vlaanderen en Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. Het ligt in de bedoeling, zowel voor Lagere- als Middelbare scholen wedstryden te houden. -Bij voldoende deelname zal ge speeld worden in vier afdelingen. Afd. A: uitsluitend lagere scholen (t/fti 14" jaar; afd. B H, BI en C voor Voortgezet Lager Onderwijs en .Middelbare Scholen; afd. B H: Spe lers.van, 12 t/m 14 jaar; afd. B I: Spelers van 15 t/m 16 jaar; afd. C: Spelers van 17 t/m 22 jaar. Alle leëftyd'en worden bepaald naar de 'datum !15- April 1952. De districtskampioenen van de af delingen A, B n en B I zullen aan het eind van de Paasvacantie te Goes tegen elkaar uitkomen om uit te maken, welke school kampioen van Zeeland wordt. Voor de afd. C zal het kampioenschap verspeeld worden op 18 April a.s. te Terneu zen. Als pryzen worden beschikbaar ge steld voor de districtswedstrijden: groep A, B H, B I en C: le prys: wisselbeker, medaille en diploma; 2e prijs: diploma. Voor het kampioen schap van Zeeland zjjn deze pryzen: groep A. B H, B I en C I: le prijs: wisselbeker en medaille; 2e prys: medaille en diploma. Spelers van de afdeling A, wier elftal in het bezit wordt gesteld van een diploma, ont vangen ter herinnering aan de school- voefbalwedstryden een diploma in briefkaartformaat. BEDRIJFSONGEVAL. De zoon van de landbouwer J. J. de R. te Sirjansland, geraakte zóda nig met zyn been tussen een banden wagen beklemd, dat hy zich onder doktersbehandeling moest stellen. Meer spanning zit er in de ontmoeting tussen R.C.S. H en De Zeeuwen II. waarvan de uitslag niet te raden valt. HET PROGRAMMA. EERSTE KLASSE A. De VolewijckersVelocitas; E.D.O. A.G.O.V.V.; Enschedese BoysD. W.S.: 't Gooi—Frtsia; ElinkwykG. V.A.V.; TheoleHcerenveen. EERSTE KLASSE li. LeeuwardenAchilles; SneekV. S.V.; WageningenD.O.S.; Ooster- parkersAjax; Blauw WitR.C.H.; Zwolse BoysEnschede; Be Quick D.H.C.—N.A.C.; Eindhoven—R.B.C.; A.D.O.—B.V.V.; Willem II- Juliana; Bleverheide-^Sittardia: Feyenoord— S.V.V.; Quick (N.)M.V.V. EERSTE KLASSE D. ChèvremontN.E.C.; XerxesEm ma; Hermes D.V.S.N.O.A.D.: Mau ri ts—Sparta; V.V.V.—P.S.V.; Bra- bantiaH.B.S.; LongaLimburgia. ZUID I TWEEDE KLASSE B. Rood Wit—Terneuzen; Vlissingen— Goes; AllianceMiddelburg; T.S.C.— Dosko; De BaronieInternos. DERDE KLASSE D. ClingeBreskens; M.E.T.OCorn Bovs; ZeelandiaR.CB.; AxelDe Zeeuwen; SluiskilBiervliet; O.DJLO. Nieuw Borgvliet. VIERDE KLASSE G. R.S.V.—Zierikzee; Robur—H.S.C. '28 Kaaise Boys—N.S.V.Yerseke—De Schutters; GrenswachtersHalste- VTERDE KLASSE H. Oostburg—Hoofdplaat; Steen—P. S.K.; Koewacht- Hulst; R.LA (W.) Aardenburg; HontenlsseE.MJd. RES. TWEEDE KLASSE D. Terneuzen HAxel H; Goes II— Corn Bovs H; R.C.S. H—De Zeeuwen H; Middelburg H—Breskens DL Oefenwedstrijd twee K.N.V.B.-jeugdelftallen Woensdag 13 Februari a.s. om vier uur wordtin het Utrechtse stadion een oefenwedstryd gespeeld tussen twee K.N.V.B.-jeugdelftaUen. waar van de spelers niet ouder zyn dan 20 jaara. Deze wedstrijd is bedoeld als selectiewedstryd voor de internatio nale jeugdwedstrijd NederlandBel gië. Volgende week geen voetbal in Londen De FA. heeft bekendgemaakt..da van Maandag 11 tot en met Vrydag 15 Februari a.s., de dagen, dat het stoffely'k overschot van Koning Geor ge VI in de Westminsterhall zal zyn opgebaard, geen voetbalwedstrijden te Londen mogen worden gespeeld. DAMMEN DAMKAMPIOENSCHAP VAN ZEELAND. Uitslagen groep A, le klasse: v. d. Schraaf—v. Belsen 2—0; Ekkelenkamp —Op "t Hof 2—0: v. Belzen-Ganseman 02: Ekkelenkampv. d. Schraaf 1 1; Op 't HofVan Belzen 2—0. HOCKEY INGELASTE WEDSTRIJDEN. Voor de hockeycompetitie werden in de tweede klasse A nog vastge steld de wedstrijden Push H-—Cadet ten en Forward HDES. WIELRENNEN ZESDAAGSE TE GENT. Vrijdagavond om half tien werd te Gent het startschot voor de zesdaag se gelost, waaraan o.ra. ook het Ne derlandse koppel Schulte- -Pe ere deelneemt. Te middernacht luidde de stand1. Alou—van den Meer- schaut (Belg.) 5 pnt. Op één ronde: 2. Strom- -Arnold (Australië) 14 pnt. 3. Schulte—Pe ters (Ned.) 8 pnt. TAFELTENNIS Be Fair dwong Wilno een gelijk spel af Be Fair zorgde in de 2e klasse van de Zeeuwse taieltenniscompetitle voor een verrassing door het nog ongeslagen Wil no. evenals destijds Sorry, een gelijk spel af te dwingen (5—5). Maar met hekkensluiter P.Z.E.M. hadden de leiders minder moeite. Zij wonnen met 8—7. Sorry verspeelde tegen Will van Zoelen een kostbaar puntje (5—5). In dc derde klasse bleef W1U van Zoe len 2 ook nu zonder een enkel verUes- puntje aan do kop, want P.Z.EJL 2 werd in eigen huis met 2-8 geklopt. Sorry 2 veroverde de tweede plaaU. dank zij een 91 zege op de Schelde-rescrves. V.S.V. zag zich met 5—7 geklopt door Wüno 3. In 4 A handhaafde Arnemuiden zich op de tweede plaats door een 46 over winning op V.S.V. 2. Sorry 4 en A.T.T. C. deelden eerlijk (5—5). De stand is: t Zand 610. Arnemuiden 6—9. AT.T.C. 68. Sorry 4 6-7. V.S.V. 2 6—2. 't Zand 2 6-0. In 4 B bleef Will van Zoelen 3 ook nu zonder verllespunten, want Arnemui den 2 werd met een 10—0 nederlaag naar huis gestuurd. Ook van P Z.E.M. 3 kreeg Arnemuiden 2 een 7—3 nederlaag te slik ken. A.T.T. C. 2 zegevierde met 10—0 over Schelde 3. De stand is: W. v. Zoelen 3 7—14. P.Z.E.M. 3 6—10. AT.T.C. 2 6— 8. V.S.V. 3 5-4. Arnemuiden 2 7—2. Schelde 3 7—0:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 13