m\7£ 'jjeozsqsjaBjziaj aujae6 6bbjaubb dQ S3SB[BJ3 3ZUÖ J9IZ -■66 -68 -6L #uu90A4in sjiBpidod ui ''691 "6ZI "601 summsob £joqjBB^ usjb^hie^ ireSinsstiA "3'Z'i ung '19 Z J0J -jax uaAaxag -qaaA\ aad suagjour arap .toOA afsxaui pgeBOAao 0 TJUNOSMU.i ■N3A\naaT -a s -a Surpxag ganqiappiK 'jqjBjq '„gujgaouag -JaA" ■guiuiiuajs ua qaGnmsuBp Buijad arm 8 Sepuoz xxasxrea 0 OxMIXLVVdSXNO •SanqiappiiM "D Z"d ung -ou UaAaxag -gaq •aqo -zaaA -quijaqoo -ijiaM jsba P9AV jo afstaur jam -msninasi jqaoz '-C oe 'UBUiaguof ajjaN 0 ONIHVKSINMMM ■AvnoqaSnfrAv jaq uj 8 'lasnaqag n 3bpubbk do SuuapBfaaA auamaSjv smjH auaoao J3H an3dBjnsaAV 0 NHXSMOHNHUria •naguissqA 'I HftpuaMnaiM aqag qeq Subauev "3bp uassaj -qnto .100A SutAftaqosui 'N3M •naai -a *s -a iooqossxrea 9 qooqos ap ireb JBBq •SCtxjfaaA puajinisjpi aooAiajq uajjBBji -aqag t-x gepaapuoa do si uagufiaaai-pno ua uaguq •aaai jooa puoabsubp aa "S£~ jaja; "3anq.w '81 «13(1 H "L_ -naaw "r *ay iooqossuBa •ann 6—4 epuoabsSbpubbjv sap saauuxgaq jooa snsano uaa aooA puadoag gutAftaqosui -cgee jaiaj 'ganq.pi «ei jjiaa H '3S -n33W T 'W 'M iooqossuBa •SanqiappiH 'ozd ung '9H "ou -jg -uaaaqoiBAV do jsjatj 'uaqnaq a qmaqag «ui 'saamBjj ■qnamaS jo afsmqjamoz qnf jjtaq apj jo -gny aooA uxzag ujai^ aoop p3BBJAa3 annq aj, 0 uï)vvaAao mum ai •3anqnos «62 uxajdafuBio :saapy Jbbjjsbu -luqaqiiAv p b uaSapS 'puoiS •Avnoq zm 0O8 *mqd annq ax •uafujS -SHA 'fit JBBajsiifns 'SWWWOW 'O "sjaxjuB ua uajueqipax 'uap -paq «uataojs 'sxajej 'xiaiaqnara spxrcq aps :p3BBJAa3 dooq ax 0 •aJXaaqapnoH 'OE V 3fSaaA!Y '3 'H3ddIH0S "HHD "sfrad ajsaajm jam *3do *f 81—01 'sjajjsafsjani ■qaapuo paoS \iAag dooq ax 0 aovvjiAao jooa ax ■8Jxxq,jM O'Z d ung 'SH 'ou uaAaxag '6 Ibjssbm jam jajBj ■sbm -saad-x ua oS'Zt J „Jsiieh" laSuBuqajej 'se J qoq jam aa3 -ufOAV -ure-S-z 'QX J [aSaidsjamBii ua^xa 'OS i 7 3aiA\ doosf ax «SSIZ lax 'Sanqiap -P!W 'LV JlftpaAmBja 'SXÖ3HH "AflH S33X doosf aj sjajAq -ok uxajdBH Z futixruux aooa ■aaaaA '651 V J^.ibjm 'Xbm -otibo 'zaq ax -^.xam sjagug sSojjoo-jooa 'aijtpuoo apaoS ux 'saadsja atnapi dooii aX •xraSuxuxruH 'es aj -puoa ap afpujg 'XWM 'AV 'V •sspxjs 001 ^ad 01 J uassxxaad •najxrexduazoqmEjj doosj ax ■uaSuissgA 'ex öBEj -jaBpSiftXH uba -OBf 3ax at 'ucsq xxao ua uaddpx 8 dooi[ ax ■uaSuxutnajx '8 'iaj *x\aq ax l-ta j- paoj apufiz jbbjs apaoS aaaz ux doo>[ ax 0 uaSuis -sjxa '699 daopuaAEji ■uoSEAxaap -uj3j amaao •z js-3-; doo>[ ax •SanqjappTK "O'Z'd una 'AH "ou ug uadoi -a3 mn 0008 sjqoais aa e^x "XH jojom-'AVH'a 'O A\ doosx ax ■3anqnos 'xox 3aA\as3uissjx/\ da\ Tixaifij •uaiaojsuannast «a uai -aojs 'uaiaojsmaB z dooxx ax •uaStijssriA 'H UEBjSep -sapj ez I ud 'laiMftojojom aooA onp -M u uaa dooii ax ■3anq.ni "D-Z'd uxig '^x "ou uaAaxag OS'ZC J '3ug -saad-g "3 OS'ZZ J juBj{ipor -3ug -saad-x 'OS'ZI J 3fjSB>pqOBU -U B-3-Z 'SZ J paqdBp[do -saad-x dooxj ax •Satiqiappxpi 'ex ajssuEf -jg *ep jBBm 'uazaBe; -sag aBBd uaa ua sjaxjsafsjam X ua -suaguoC t dooii ax •SonqiappiK 'ZI8Z 'J3I3X '95 ojsaajsnz uf|ZB3Bm 'HaSS\ O sauxqaBuxpaiM a3iiaxA\aat.\ ua -aaAxj 'uauoa aSpxaqmao a3p -aparap 'ua83a asaaAxp 'saujqa -cuuBBz asqanaw 'saajooajsjsaiu -jsunjf sjajoqag :dooq ax •ansdBxijsaM '9Z jBBajsaoH -afdooji -Mtxaru dfxd ua sxnq 'dfxd jam jaqaBq -sxnqajjBid uajanipu dooq ax •suaauBq *js 'ZGS SaMpaooM 'H3IHOT H P3AV uajam 5 fiq t 'noquaddpj dooq ax •pUBlSOOf -JS xxa -MnatM '61 3a.*Asi[Cig -uaxaojs -maB s 'uaxaojs doojx ax ■jxrejuoa v Suimag mao ,,p*xq jxp o*a neaanq «aap» jo aaAeiaa" g mnmpttw "juaa OS raaxa (aSai aiapai (aajjaj »jtmd 9) '—'I I «xaSaa s—I u»A S3riNI31)l 3ZNO •jj{aajsj3A uaSujjqoxiui ajsaaMsS aire aujvvS n sip 'aouqoaaxa-^DunCpv ap ubb joaaxp fi jjQaqos -puaajsaap -TXJ7 na 39Z (iq jjeja aaSapS SxjsunS si sinqaaijaiz •aSBjao^anuBOBA 53ux sijuboba uaija.w g •jsiuoixaol jaiu SunaSaasiJBiBS uaa iajsSasfdaaA Suxpiajdo azoja^soxi uaa •^ijuaqos Sul§ -xpaiAaq anoA uaj fi axp 'SuujpjjaM u^a :il uapetq C?AV •aaisoaauHaA-ONntfKn sav NaoNissnA ax „vasaHxaa" sixihnhhhiz 'HHO lL3H NI n XHOVM DNRDIMHaAA 3IOOH N33 S3FSI3W 30N0T '8 'I S30D 'LZ9Z uoojapj, '1 jxrBJjsqoia •OWHD aaaHMIS f a SBuqaqnaK -ux .tad 86'g f jbuba jfftj ua SuiniJA but -pid ,uappaq mu jooa'm J9d gg ajjanboui »jqoa-jqooA •iu xad 0S*6T ejjanbout ioa\ iog'it ajjanboxu uaoj -Ba *ux Jad OS'OI JnaiJipuBZ ua bjj^5 ofSutda "xxx aad 9L'9 utnaq ua uao.x3 '.xnapjpuBZ ua Bjja^ ut suqaqoo /uap9]2f9q amaiudo usjsqnaui <nn nu jvvj NasNissiiA oanaiaaaiM KWiiKllilKI V U009A nva xi:anvio:ws aa avvr os sawis 9MixHDiam9NiwoA aa OMiaananaw '821 '|3X '3J13SJ9A ■fl JBBJJSpJBCSurjAV •uZ ua wnU3'IO 'H 'puoiaAaquBB pjaapa ua.i9oafm Sipuvjsfjdz J33M saoj) do jsuaipapog xniq XOOZ ua Kliya io H uaI -inz uqaj zi StrpsuiQ jbuba 3T13dV>lS3M 2S£ 99 »eBW2 !uiiii:rtni:n.ai mÊ^BSESBmBm •zxa zxa Sai'HHOAXHYVX sarxaaaaaaaHX xanaoA xa saaaaa saxxassvo SJBOZ uafajin-xe asaaAip asuajj ajoaS uaa Bav uaqqaq 'IBBjaux ajjiAviaAirz 5sq JLdAJI^-OJQrj ua e&XAi[atA a3i}qoBjd ^aq uj lllllllllll!lllinillllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllll!| Smqopojq A\rj x a 9 x i s s n a 89 xwaxsxasrsaa arsooa s aorcroflf" IlilQ CIV/ U 4&aaa •ganqxappiHi 'spxqpBg -arm 18 joj pnadoaS SBpqaaAA ajpa si 3xnjqo|aui aa -pBqaqatxop aad •jo ex sxaaM ap uba uagsp jbia ajsoaa ap do uaaapuiiqooqos "0Z0Z '73130; 'saoo "NZ 39 bOO 33 'Eg -Suijqaxauijaas -fXBjam ua -iBBajspuBz asMnaaz ajsaag zua 'saamma 'uaxiaj •siajaiiSBM xreA uaquxzaaA 0 'Zi8Z 13J '8 jqaBmuaa -oh asaoo qxappjiM :tS68 'I3X '88 JiaEdjCmBixag "ssriA -,.puB[ -aapaM" -ftiq -AmoojS 'A'N PUBi -aaz -qosjuagy 'H333V NVA 'IM 'AV -axuBBg xi fiA\ -ajsaaA puBiaaz-A\na{N ua aqBajsnv ibbu aijBoSxma -ajaq xui 0 jEEajsdinx 'saoo -JBBm assu 3uTpaiJxaapu[Jx ua -sainBa 0 •qaaqaaax '86 ujsjiaaqaaax ung •daajui ua - anssv oui -SuHBjaq -JB ubp aaSnapaooA "zua uaxaq -nam hubb aooA uajaxpaao ua uagutuag -uajarpaaosiapuBH ua -Mnog 'uasxaiijodAH 08 ua ai 0 •saoo 'IS 'ojspjEBguCiAV 'wooina qfmiq -1332 'uaj -SBsjpuBiW 'sauxajxA jaxu uaquBq -uooj UBBJS aBBiq uaqqaq 0 •uaSuxssqA 'qaBd -jCurenag jaq ux S33H -xiazfrad sxifFtnq ubb uaxapaapuo 'jxiaa -anouoo uftz ubp aadoqpaog si S33H 'puaqaq [BaaAO sr jajj 0 ■aqaaq -apnoH '06 V 3Ü3AV 'WH/1XS T "SipBoaooA aaptz s.BpnoAV 0 •SanqiappiiM '-o-z"d ung 'XH "ou -ag -ajuaa ua qje aqfij -na -sauxqoBm xreA SuiaaxauBug aaj -pxS OOO'SI OOO'OI uAao 0 \rasjia\ia •anadBqjsaAV '1 g 3aA\paooN 'uftajs'd -uapnoqaapuo safjuxnj suaAaj ua qaaiijids pgBBaASO 0 NVV U017. Lard IS •SmqiappijAx '8i5 SaAv ssxiA 'a\n 'H3IH03 T UBBqqxqasaq 8uxu -om UapjaqaB uaa pgBBaAao 0 •uaguxssqA 'CI xreetBixBtinf -avubb djnq aaapaaajM -jsoq 3[joa ua uooi paoo uaoixgEppim ap aooA jo uagep ajaq aooA p3BBaAa3 3uxp -noqsniq ap xq djuq aqui[g •uaSuxssqA '•Aoqs ujsajjo ua 'OH3aN3X -HVAV -ann 1 nu mirev ur.r. OT joj 8 uba suagaoui e aooA jajs5iJaA\ uaa agjpaooA\uagaj jap ajqajz suagaAv pgBBJAao 01 swnnisooiaxNvw ua S131NVW ajsjaa ap spaaj uajajEja ua usSuiajuo ftAV U3DDVMS aSqopaooA Bjjxa uaa qaaAv azap Bm uaSuajq auxBpaa sjy I ZS61 ^vUooa uajppoiu IX pinz-uicpxajsiuy ZZ UBB|U3AUX[|Ba •OA OK I tnioadtOJd si/djS /Suvj j -aqaapag qaspaexd puai -uqsuBB jaxu jsuaA\a3sag «nsana ax| fn 3 JJIJ qag uaa joop uasjJB uba guipjai rapuo eiusisissosiJDpuDx ua -sjd4>|oa 6 u !pi8|dQ DHnsnaaaiiAr XaDNISSITA 3 8 8 I J Of '43 04 sjoqoJiiajsJoquapuBX •pjsjoqpuEjjapuiq UXUIJ^ 68 '4MOBZ ua pjBii 'ua Jjoos aejaAip ut S331S303 N3aNVX •Bpaag 'eg hGpSbbh SAvnatM wanxs t 'UIBBU jaqB 41x1 •JfUBp a4qoajdo azuo Bay uaSxn4aq 'aRioria aa arxaxxvx JapaourjoojQ ua -pAvnqay 'Japaoj^ 3aoi[ azuo uba uapBpiaAO jaq -bu puoo4 -aq 'Suiuxauiaap ap jooa ;do sjc.wp ua laqqnp pja3 uBz jJouaaq uapuiq^Bp uj uaja4J9Apv '64:2—0011 H 'PX 'S30D '92 4BBa4suajapu!q -sijijpuaH uaajj s, •qauqvj -UOJLtld}VipV.l moH jafBaa-^vusiioia aoNanaa ap w qoiz fi 4puaA\. iuaop UBUIJIBA ap 4JP 4BB1 aiQiinoo pfti 404 p&4 UBA 4§BBJA UaSBAV Mil UBA aa n38AV 3aq XI 4BP JBBUI si 43JJ axjoajuoosaxuBp a.xa4aq ua uajjojs avti jooa SZ CS I nZf0?—88 •uaSBjp 34 Joop uxo 4iitqosaS jaaz *ua4 -BUi "Aip (sBjSuaojS) '(sBj3 4JBMZ) '(sBjS -psBjSjqofl) axscjuRj Jixo[dA uaqoM jaAinz ut (fBBZuaAog) 3jnqiappxj^ 'jjiaa bSubt 'jaiqpAV ajBO ux *n OS'02 35 2261 JJBnaqaji TZ Sspjapuoa do 'X390I«I3AHX3a XX9 vwooa :dJ3M.iapuo 'aaoanas i 'a u? 'joaa joop JLHDVHCIBOOA 3ÏIVaN3dO •Agoq-sauuaH Suqapjy -jjapax - SinSiuojay aqasxjosoaqx 'MJIW J3Cj- Ui J313UVJ3.13]U10q:S 01CI :uviu<fva ip [tq wvqSluqjSd pu3ti»]tiin uftz tSutsmp ui mum vuvx ijruuiijm 3Q Avnaxu sjB safjuaoqDS Mfj nap •noq uajappixnspnoqjapuo vuvj^ ,-?aigjozjaA aioajjad ap uaroajq ajfc ua uoosjaaj aqp jooa yaa<? oiwx iUBxX\ 'ua^Bjp afjuaoqas qp jjxsq asiuaS uaa win junq fj SuuapuoAvaq q xsSoo usa •uazoqaS ipjoM §joz jam afo -uaoqos apuasscdfiq wq spj j^eeuj -[OA uaajp si ja[i04 aasiBBjj wh ia;^u;qui03 a|$;ooiu ep is^jds ap uee Smpaiq-SjoqjeeM jnapipBH -622 -002 -9Li jBBm jbbu smnnjsoo SaoqjBB^ ;shad ojsSbbj ap suaAaj pU35J3J3§UIO }ia}IJBAY3j JBBU UJ i U3 je I jooa sb( ut jo mnrusoD 033 :3J33q jdoO^J §Uip3J3J-^JOqjEE^ 31^ "•JÜBAY Sa/A-^JOqiBEM 3p UEp 'U3ÜJ3U §3M 3J3j3q U33S n 3un^ 'JBBS Suipsjq UJO j, S[y 2261 iHvnaaa^ 6 ovaaaxvz LRvxaoD as/ansaz aavioaiAO&d

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 12