gSBgfgm »?S§S®Pi •dsê0m NIEUWS UIT ZEELAND PREDIKBEURTEN De Belgische arbeiders in Nederland. ZEEUWSCH-VLAANDEREN lilies SSKSSkffïSS MATCH VUSSINGEN-GOES IN DEGRATUTIESFEER Weer schooivoetbal in de Paasvacantie Wissel Zeeuws -Vlaanderen ZATERDAG, 9 FEBRUARI 1952 PRO V I NU I A Lb Z t h 4J W H U O R A N T Besprekingen te Brede. Tc Brcdu zijn besprekingen, gehou den tussen do Nederlahclso werkge vers en tic Belgische vakbonden over de verlenging van het uccoord, waar bij de tocslug voor dn grensarbeiders wordt geregeld. De overkomst werd voor do muand Februuri verlengd. Aan do Nederlandse regering zal ver zocht worden de toesla gvoort te zet ten tot 31 Juli 1952 op basis van 10 Dc bestedingsplicht wordt van 1 Maart 1952 afgeschaft, de vertegen woordigers van het Belgische vak verbond drongen cr in het bijzonder .op aan dut geen onderscheid zou gë- maakt worden tussen de arbeiders van beide nationaliteiten. Het is ge bleken dat de Belgen in de. laatste tijd in een belangijker verhouding worden ontslagen. Het werkgeversverbond heeft zich verplicht een circulaire te zenden aan de werkgevers, waarin wordt aanbe volen geen onderscheid te maken tus sen Nederlandse en Belgische arbei der». DIJKGRAAF VAN DEN BROECKE TERUG. Do heer C. M. van den Broecko. dijkgraaf van het waterschap „Het Vrije van Sluis", wonende te Aarden burg, is. na in de Diaconessen-inrich ting te Haarlem een zeer ernstige operatic te hebben ondergaan, her steld in zijn woning te Aurdenbüfg teruggekeerd. zal evenwel nog wol geruime tijd duren voor de heer van den Broccke zijn funbtlc» weer zal kun nen vervullen. 25 JAAIl dirigent. De heer M, P. Lanooij to St. An- nalandviert 10 Februari a.s, het feit, dat hij 25 jaar geleden benoemd worth tot directeur van het muziek gezelschap „Accelerando" Op 8 Janu ari 1904 Werd de heer Lanooij als werkend lid aangenomen. Van 19i3 .tot 10 Februari 1928 was hij secre taris der vereniging, om daarna de leiding op zich to hemen als dirigent. t ONTSLAG DIRECTEUR POSTKANTOOR MIDDELBURG. Thans-is.officieel bij beschikking vande'directeur-generaal der P.T.T. aan de-heer H. J. Leenen, ingaan de 1 April-op zijn verzoek eervol ontslag verleend als directeur van het post- en telegraafkantoor te Middel burg. Oosfburg land arbeidersbond moet™ toïcnnHtf dffif' ZU"„ voor deze geslaagde bölLftomïf.''11™ IJrendijke UITVOERING „ZANOLU8T" -aausjr ter" haar jSerltjnse CvS S toen Sande. het openingswoord sprak0 De rangnummers, wefteTan góedïéh?l koor" van ,J.' Strauas'Si^ "Bhnnh2f k.adePsmaakVioÓ? bS Zo'n ïïïïg» ™k,R^ttgneCó'eK'. slaagde uitvoering terugzien. Aardenburg RESULTAAT. \or\ë jaar werd te Londen een °ro te tentoonstelling gehouden van ÏS?^^ utt vele landen der Sl to"? °°k aS. bakkerii rS eI£™aar van de ,i„„k y ''iP Gouden Evkel" te Aar- denburg. Dezer dagen werden de nit,:! ken^^Mvia iiZe 'tentoonatéiling- be-' Kena gemaakt en ontving de hepv ke(Wlhad '/i i met een inzending ban- plóma deelgenomen, eet, Irani <ïïi NÏSS rt.E,®DS PU HERBOUW tNuast de diacome-bewaarachool të óiS ;ï?„nbm'* 2JI" th«n» een viertal BovendienO|O«niï'Z0ï gereedgekomen. Kovemuen is men begonnen met hef werk voor het Groene-Kruisgebouw DeS910Sk.<,e restauratie van de Sint nuiSv gestadig vordert. -Indien j g eea °pl°ssing kon worden gevonden voor het opruimen van de Pumhopen, welke reeds sinds de he- vrgding het Rul terskwartier ontsie ren en men deze zou kunnen vervan-- fnu x'eén Qette bePlanting, dan e™%df„fr?«rW'ój,edoTcï óoa;?o»ehe,'Stel T-, AANBESTEDING. Stichting Bouwbureau voer de landbotivtr wérd- openbaar annha* VS? £0 S.°"5V van '1 Soerdert) voor de heoi c, Cockuyt te Aardenburg. In geschreven werd ais volgt: Fa Th r 34 Kin ,e" AcHcyndHkx te Eede, Bruyne Zoon te Sluis, f* 39.200.—. Zuidzande accordeon-uitvoering uipRV^Eordeon'^e,renlg1n^ ..Mirlan'' te Zumlke2S gaf in ZaalP- de Witte vocrK eei1 ^eer &esIaa&de uit- dehfi df' V.eike druk was bezocht. TIP dl?v£® Jttvoering werd op initiatief waarvan collectie gehouden, opbrengst ad f 14.89 werd enTeinp to de Groene Kruisver- bal beflMt do avond0' E<al ge2c,li® de nieuwe ned. herv. kerk. kftrk "der^nu"ueden aaP de! nieuwer to ZttfimiSS0- Hcrorinde gemeente en,mevr. van derVlugt«mSSSm ve^aIrK!eiOoek d^'vïouw^ vereniging is reeds geruime tiid hi zig met het maken van fraaie hand* werken ten behoeve van de bera?1 •Zaamslag - jaarvergadering n.u.l.b. Donderdagavond werd te Zaamslag m het Verenigingsgebouw dc jaarver gadering gghóuden van Nederl. Chris telijke Landarbeidersbond. De voorzitter, de heer F. Wieland, bracht naar voren, dat het bestuur en de leden in het komend,e jaar' ac tief moeten zijn. Uit het verslag vun de heer W. Faas (secretaris) :bleek, dat in 195T een vooruitgang was bereikt van 12 leden. Hij spoorde aan vol te houden. De penningmeester bracht hierna verslag uit over het afgelopen dienst jaar. Er bleek èen saldo aanwezig van 365,37. Hij wekte dc.leden op tot trouwe betaling van hun contri buties. Aan vacantie-bonnen werden bij hem ingeleverd en betaald 3892.89; Hierna volgde - een film „Drentse dreven" en een bijfilm, wel ke in de smaak vielen. De heer M. Wieland droeg voor De kleine Savoy- aard. Na de paüze Volgde een voordracht van ;de heer-W«.Faas „De Idezentrek- ker" en. vervolgens een inleiding van de heer D. Baremah getiteld „Sluit de gelederen". De heer J. Buijze bracht over 1951 verslag van „Draagt elkanders-las ten" uit. Hierna werd gesproken door een afgevaardigde namens Hoek, Axel en Terneuzen. De- avond werd geopend en, geslo ten met gebed, terwijl tussentijds psalmen en andere, liederen werden gezongen. -4»l. s iAi, raadsvergadering. Dë raad' der gèmeente Axel komt Donderdagavond 14 Februari..in open bare véi'ga.dering bijeen. Burgerlijke Stand i;Ó ZAAMSLAG. BevaUên: J. C. de Regt—Haak, d.: J. F. Dooms—Schede, z.; S. M. Roose—Drabbe. d.; A. D. Scheele—do Zeouw, d.; F. de Graaf—de Ridder, z. Ondertrouwd: P. J. den Hamer, 25 en J. J. de Klerk, 22 j. Getrouwd: F. J. de Ruijter, -31 j. en A. S. de Meester, 29 j.j J. Kolijn, 27 j. en G. M. Dees, 23 j. Overleden: D. Schieman 76 j. A. Olie- bek, 76 j., echtg. van A. van der Beek. Marktberichten VEILING WALCHEREN. 8 Februari 1952. Aardappelen: Meerlaii- ders, grote 9.89—11. Bintjes, grote 10.40— 12.20. Koopmans Blauwe, grote 12.90. Fruit: Jonathan 29—52. Goudreinetten 28—43. Saint Remy 40—41. Klelpeer 25 Groenten: Bloemkool B 45, id. C 17 —27, id. D 8—24. Rode ltOol 8—14. Sa- voye kool 11—18. Boerekool 0—14. Prei 17—31. Witlof 23—^54. Peen kg. 8—15. Spruiten 1254. Andijvie (glas) 66—80. Snijsla (glas) 77—150. Koolrapen 2—6. Kroten isgr 17^-23'.Uien' 2—35."Veldsla 268. Herfstrapén 612. Schorseneren 30. Terneuzen HET PROGRAM>LV VOOR 5 MEI. Ondor leiding van de heer M. de. Regt, vergaderde in do raadszaal van het gemeentehuis te Terneuzen de jeugdraad voor Terneuzen en Sluiskil. Moj. M- B. A. Israel» gaf tydons deze vergadering ccri verslag van do instructiebijeenkomst voor de 5-Mei viering. Medegedeeld werd, dat hot programma voor Terneuzen' als volgt is samengesteld: mor gens reveille en kinderzang, daarna opvoering van een lekenspel in het veillngsgebouw, 's middags volksspe len en 's avonds opvoering van een legende uit de geschiedenis van Ter neuzen, afgewisseld door concerten door muziekgezelschappen. Tot besluit van de dag een blon dere demonstratie van de brand weer, Op een nog nader te bepalen, datum zal voor dë' 5-Mei-vlering een' collecte worden gehouden. Waar- schyniyk komt er eind Maart te Terneuzen en Sluiskil een tentoon stelling van grafische kunst en han denarbeid. Besloten werd om op 20 Februari een bezoek te brengen aan dc opera te Gent. Teneinde de chronische zie ken in de ziekenhuizen to Terneu zen en Sluiskil van tijd tot tyd een filmvoorstelling te kunnen aanbie den, werd aan een aantal jeugdver enigingen in overweging gegeven hiervoor een bedrag van tien b. vijf tien cent per lid beschikbaar tè stel len. Aap het slot Van de vergadering werd dank gebracht aan mej, M. van Strien, van hot Ned. Padvlndsters Gilde, die de jeugdraad ging veria- ton en werd de nieuwe vertegenwoor digster, mej. J. 't Gilde welkom ge- heton. VERGADERING AMBACHTSSCHOOL. Do vereniging „Ambachtsschool voor Terneuzen ën omstreken" hield' in het schoolgebouw onder voorzit terschap van de heer J. F. de Klerk een algemene ledenvergadering. Naar aanleiding van een van het departe ment binnengekomen sGhrijven, werd besloten een nieuw schoolgeld-schema van kracht te doèn Wordèn, waarbij het schoolgeld zc laag mogelijk is gehouden. Uit een door de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau uitgebracht rapport bleek, dat dé plaatsingsmogelijkheden voo» leerlin gen over het algemeen zeer gunstig zijn. Van de 71 leerlingen, cue vorig jaar de school verlieten, stond .^an liét eind van het jaar- slechts een vijf tal bij het Arbeidsbureau ingeschre ven. Vervolgens gaf de directeur de heer A. de .Nie, een overzicht- over het afgelopen jaar. Hieruit bleek dat het leerplan van de dvondsöhool een' be,langrijke wijziging ónderging ep- gesplitst werd in een A- en een B- cursus, de laatste voor leerlingen met een einddiploma van de dag school. Het aantal leerlingen, da', op 31 December j.l. voor de dagschool 246 en voor de avondschool 208 be droeg, breidde zich uit. Daarom ik ook uitbreiding der school neer dan "oDit dringend1 noodzakeiijk-°£lr-Avor-i' den Hierbij echter moeilijkheden van financiële aard ondervonden, omdat het. niet mogelijk blijkt een lening voor de uitbreidingswerken te slUi-^f ten tegen het door de regering toe gestane percentage. Toch worden de pogingen om tot uitbouw van de school te komen niet gestaakt. De rekening én verantwoording over 1951. alsmede de begroting over 1953, werden goedgekeurd. In de bestuurs-vacature-lr A. P. Linden- bergh, werd gekozen ir. J. A. Hof wegen. Afdeling Zeeland Nationale Woningraad vergaderde. De afdeling Zeeland van de Na tionale Woningraad kwam Vrijdag in vergadering bijeen in het gebouw „Unitaa" onder voorzitterschap van de heer A, C. van dc Velde. In do morgenvergadering die ui aluiïenu aan huishoudelijke zuken werd be steed, sprak do voorzitter een woord van welkom, o.a. tot de heer'D. Stam, wnd, hoofdingenieur-directeur van do Wederopbouw en Volkshuisv stin* in Zeeland. Het aftredende bestuur werd geheel herkozen, torwdl ln de vacature-wyien do heer J.' Harte werd benoemd de heer J. Meeuvtae, voorzitter van de Woningbouwver eniging „Werkmansbelang te Ter- hóuzen. Dc heer J. Post hield een causerie .over liet onderhoud van w ningon, waarby hy er op wees, dat de onder houdskosten schrikbarend ztjr, toege nomen. Noodgedwongen moet daar door van het periodieke onderhouds- scbema worden, afgeweken. Zo kan het schilderen - en behangen niet meer zo intertslefgeschieuen als voorheen. Voorts behandelde spreker de inundatie-schade, waarbij hjj be- toogdo dat getracht moet worden om van de overheid voor deze na- schade ccn vergoeding te ontvangen. Daartoe bepleitte, hij een statistische rangschikking van do schadegevaPen. De heer Post sprak verder over de huren en.gaf enige richtlijnen over hét plaatsen var ramen én deuren op de wlndzyde. HH drong aan op voldoende toezicht by nieuwbouw en op het uitvoeren in eigen beheer.van' reparaties en schilderwerk, In de middagvergadering, die o.a.- werd bijgewoond door wethouders van Vlissingen, Middelburg en Goes, sprak de heer J. Scheerens. secreta ris van het hoofdbestuur van-, de Nationale Woningraad te Amsterdam over de standaardisering van de wo ningbouw. Uit het betoog van de heer Scheréiis bleek, dat met een groot aantal gemeenten besprekingen •gaande zijn om tot dezo ratlonallsa- tio ln de woningbouw te komen o.a. mot Middelburg.. Tenslotte wera nog medegedeeld, dat een indertijd Ingestelde commis sie voor de inundatie-naschade een viertal woningen in Zeeland met een bepaald procédé heeft behandeld en dat nu de resultaten daarvan worden afgewacht. Weekend Gewest Zeeland P.v.d.A, en „Nieuwe Koers". Door het Gewest Zeeland van de Party v» d. Arbeid en de „Nieuwe "oors" wordt op 22 en 23 Maart a.s. in. de jeugdherberg „De Schelde- stroom" te Vlissingen een week-end gehouden, waarby als sprekers zul len'optreden dr. Ph. J. Idenburg, di recteur van het Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag, met het onderwerp „Mens en Cultuur" en do heer G. J. M. N Ruygers, lid van de Tweede Kamer, te Rijswijk (Z-H.) over „De internationale gemeen schap". Breskens geslaagd. Voor het practykexamen boekhou den slaagde de heer E. W. Carels te Breskens; moj. H. de Meyer eveneens te Breskens ontving bericht dat zy geslaagd ls voor het examen madhl- neschrijven. Sluis aanrijdlw Gp dg weg van Sluis naar St. An ne ter Muiden vond Vrijdagmorgen een aanrijding plaats tussen een vee auto uit Sluis en een luxe auto uit Noord-Brabant, komende uit de rich ting Sluis. De veeauto sloeg met uit gestoken rinchtingwijzer een zijpad in en daardoor reed de luxe wagen er tegen aan. Laatstgenoemde bekwam enige materiële schade. De verkeers- J politie stelt een onderzoek in. Zeeuwsch-Vlaanderen ZONDAG 10 FEBRUARI Ned. Herv. Kerk. Aardenburg 10.30 ds. Blom. Axel 10 en 2.30 ds. Pen- nings. Biervliet 10 ds. Vrijlandt. Bres kens 10 (H..A) en 6.30 (H.A. en Dankz.) as. v. Bennekom. Driewegen 7 ds v, d. Vlugt. Groede 10 ds. Broe- re. Hoek 10 en 2.30 ds. ten Haaft. Hontenisse 10 ds. Verbeek. Hulst 10.30 cand. Homan. Niemwliet 10 v. d. Graaft. Oostburg 10 ds.. Klooster man. Philippine 2.30 dr. Hónders. Re- tranehement 9.30 ds. Kuyiman.. Sas van Gent 10 dr. Honders. Schoon- öijke 10 ds. Schopenhauer. Sluis 9..30 ds. «Groenveld (Voorb. H.A.). Sluis kil -10 cand; Boogaard, 2.30 ds. Star- renburg.St. Annater .Muiden 11 ds. Groenveld. St. Kruis 9 ds. Blom. Ter neuzen-9.30 ds. Scholten, 2.30 ds. v. d." Vlugt. 9.30 „Bethel" v. jong.) dhr. Luitwieler.-Waterlandkerkje 10 ds. Bergsma. Llzendyko 10 ds. Blomaard. Zaamslag. 9.30 en '2.30 ds. Jansma. Ziüdzandé II,-ds. Kujjlman. Gereformeerde Kerk. 10 en 3 ds. Ringnalda. Axel 10 en 3 ds. Couvée. Breskens. 10 en 3 dhr. Vingerling. Höelt 10 en 2.30 ds. Gansevoort. Óóst- burg 9Ó30 en 2.30ds. v. Mechelèn. Terneuzen (Ned. Herv. Gem.) ll.lfi en 4.30-ds.- Pestman.■Söhoondyke 9.30 en 2.S0 ds.-Ritsema. Zoutespui 10 en •2.30 ds.-v. d. Schaaf. - Gereformeerde Gemeente. Axel 10 .en 2.30 -leesd» Hoek 9-3Ö en 2 leèsd. .Oostburg 10 en 2.30 leeéd. Terneuzen 9.30, 2 en 6 ds. Aapgqenbrug. Oud Gerei'. Gemeente. OostbuYg 9.30 en 2.30 ds, v. d. Gruitcr. Ternéu*- zen 9.30, 2 en 6 ds. de Reuver. Vrije Evang. Gemeente. Breskens 9.30 ds. Praas. Cadzand 2.30 tl3«. Praas. Nieuwvliet 10 cand. V. d. Vriè. Retranchement 2.30 .cand. v. d. Vrie. Evang. Lutli, Kerk. Groede 10 da. Stol.' Doopsgezinde Gemeente. Aarden burg 10.15 ds. Sipkema. Vergadering der Gelovigen. Bres kens 10 en 5.30 dienst. Geref. Kerk (Art.. 31). Axel 10.30 en 3 ds. Kuiper. Hoek 10 en 2.30 ds. Deddens. Terneuzen 10 en 3 ds. ten Hove. Zaamslag 9 en 2.30 ds. Krjjten- bUl'g. Zoutespui 9 ds. Kuiper, 4.30 ds. v. d. Jagt. Schoondijke 10 en 2 ds, v. d. Jagt. Chr. Gcr. Gemeente. Zaamslag 9.30 en 14.30 loesd. ZONDAGSDIENST DOKTOREN. Voor spoedgevallen zal te Bres' kens, Groede en' Schoondijke te be reiken zijn: dokter Jongsma tè Gróe- de .telefoon-2. Te Aardenburg-Eede en Oostburg: dokter Buskop, tel. 60, Oostburg. CENTRUM KR A AM VERZORGING/ West Zeeuwsch Vlaanderen; Zr, de Oraag,- tel. 52, Groede (dag en nacht) ZONDAGSDIÉNST DIERENARTSEN Voor Groede, .Oostburg en Sluis: 'IplóriT .1. L'iko tc" Sluis,, tel. 22. OM DE LAATSTE EN DE EERSTE PLAATS De Zeeuwen naar Axel Het is een oud bekend gezegde, dat de laatste loodjes het zwaarst we gen. Dit geldt in het bijzonder voor do beide Zeeuwse twcede-kJassers, die op het ogenblik zeer ln het nauw verkeren. Vooral VUsningen krijgt deze weken lastige tegenstanders te bekampen. Zondag a.s. staat ccn by uit stek moeilijke wedstrijd op het programma, namelijk dio tegen de andere degradatiecandldaat Goes. Een wedstrijd, welke wel eens beslissend zou kunnen zijn. Ook de beide andere Zeeuwse tweede klassers zullen zich voor de winst geducht moeten Inspannen. In de derde klasse zal een verwoede strijd worden uitgevochten tussen Axel en De Zeeuwen met de bovenste plaats nis inzet. KEKKN1EUWS. De hereniging der Lutfieise'kerken. rlKKDENKIXGSDIKNST Ui AMSTERDAM. In de oude kerk der Evangelisch Lutherse Gemeente tc Amsterdam, _Wt-rd Donderdagavond de herden kingsavond gehouden ter gelegenheid rvan de hereniging der Lutherse ker ken in Nederland. Omstreeks acht uur schreed door de eeuwenoude kerk een lange stoet van professoren, doc toren. predikanten, kerkelijke en we reldlijke hoogwaardigheidsbekleders, Practisch alle .Lutherse gemeenten in Nederland waren vertegenwoordigd. Het machtige orgel, bespeeld door Cor Kee, begeleidde de zang der ge meente, die het gehele, kerkgebouw 'vulde. I4turg was ds. N. Schenkman, de voorzitter van het voormalig her steld evangelisch luthers kerkgenoot schap. de preek werd gehouden door ds. J. P. van Heest, president van de s3rnode. Hij sprak naar aanleiding van ps. 115 vr. 1: „Niet om ons, o Heer. niet om ons, maar Uwe Naam geef ere, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waardigheid wil". Er bestond voor deze dienst van de zijde van kerkelijke en wereldlijke au toriteiten grote belangstelling. Na mens de regering was aanwezig mr. A. Verheul, referendaris van het mW nisterie van Justitie. De burgemees ter van Amsterdam was vertegen woordigd door wethouder A. In 't Veld. Voorts waren aanwezig afge vaardigden van verscheidene Protes tantse Kerken. Dé secretaris van de Lutherse we reldfederatie dr. Carl E. Lund Qulst sprak namens de millloenen Luthera nen in.de wereld. Sunerlntendent Bu nlng sprak namens de verenigde Lu therse Kerk uit Duitsland. Dr. H. V. d.-Linde.voerde het woord namens de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland. Hy eindigde zgn toe spraak met de woorden „Opdat zij al len één zy". Allen spraken hun blgd- schap uit over de eenheid der Luthei"- se Kerken, die thans tot stand is ge komen. DE WERELDRAAD DER KERKEN De bijeenkomst van het hoofdbe stuur van de Wereldraad der Kerken in Londen is Vrijdag beëindigd. Het hoofdbestuur, dat sinds Maandag bg- een was, heeft plannen opgesteld voor de in Augustus te Lund (Zwe den) te houden durde wereldconferen tie over de eenheid der kerken. Voorts werd een uitgebreid rapport over het werk van vrouwen in de kerken Ingediend. Tenslotte gaf het hoofd van de Evangëlisch-Lütherse kerk in Hes- sen-Nassau, dr. Martin Niemöller. een verslag over het bezoek, dat- hij onlangs aan de Russische hoofdstad heeft gebracht. OER. KERKEN. Beroepen tc Strflen; G. C. Mun- tingh to Bergenshelm. GEREF. GEMEENTEN. Beroepen te Vriezeveen: F. Mallan te Br.uinisse; te Dordrecht:. D. L. Aangeenbrug te Terneuzen. Tweetal, te Oostkapelle: A. Ver- gunst to Zel»t en J. W. Kersten tc Genarputëiit TWEEDE KLASSE B Aan de Bosweg zullen tussen Vlis singen en Goes harde noten gekraakt worden. Eén van belde tweede klas- sers zal gedoemd zijn tot degrada tie zodat een spannende, laten we ho pen ook faire en sportieve, strijd ver wacht kan worden. Zal VÜ3Kingen het terreinvoordecl in een overwin ning weten om te zetten? Of zal het vertoonde spel tegen Middelburg als maatstaf genomen moeten worden? In dit geval ziet het er voor de rood- witten donker uit. Goes heeft nog geen al te grote nederlagen moeten slikken en ls tot verrassingen ln staat gebleken. Terneuzen heeft geen gemakkelgke tegenstander aan Rood-Wit en zal zich weer eens van de beBte zgde moeten laten zien om tot een over winning te komen. Middelburg kan er op rekenen een herboren Alliance in het veld te vinden, zodat de groen- witten by voorbaat nog niet op winst behoeven te rekenen. JDoako heeft te- fen TSC ook dc belde punten nog niet innen, tcrwyi Internos bij de Baro nie eveneens op zware tegenstand kan rekenen. Tot ;een overwinning achten we de Ettenaren echter wel in staat. DERDE KLASSE D. Hoewel Breskens op do ranglijst een betere poidtie inneemt dan Clln- ge, zullen de Bressiaanders toch niet geheel zonder vrees dc reis naar Clin- ge aanvaarden. De Clingenaren zijn op eigen terrein tot verrassingen in staat. Com Boys is tegen METO niet kansloos, maar Zeelandia zal alles op allés móeten zetten om tegen R.C.S. tenminste één puntje binnen te halen. Dit zou een kostbaar puntje zijn, nu Sluiskil tegen Biervliet op jen tweede nederlaag mag rekenen, ódlo start op eigen terrein als favoriet tegen Nieuw Borgvliet. VIERDE KLASSE G. Zierikzee gaat een bezoek brengen aan hekkesluiter R.S.V. Oppassen is voor de kamploenscandidaat de bood schap. Robur heeft tegen H.S.C. '28 wel enige winstkansen, maar Yeraeke krggt het zeer moeilyk tegen Dc Schutters, dat ook nog een vinger in de pap heeft te roeren. Kaaise Boys heeft tegen N.S.V. de beste papieren, tenvgl Grenswachters in Halsteren Zijn meerdere zal moeten erkennen. VIERDE KLASSE H. Koploper. Hulst zal Koewacht twee punten afhandig maken. Dit zou voor Koewacht een kwaad ding betekenen en als bovendien Hoofdplaat nog kans zag tegen Oostburg succes te boeken, gaat het er donker uit zien voor de benjaminnen in de vierde klasse. Steen zal wel afrekenen met P.SJC. Aardenburg mag bij Ria wel op een nederlaag rekenen. RES. TWEEDE KLASSE D. Axël II zal van Terneuzen n moeten winnen, wil het de aansluiting met Middelburg II behouden. Voor Mid delburg II is Breskens 11 altyd een moeilijk te overwinnen bezoeker. Goes 11 ontvangt Corn Boys n en zal deze club geen schyn van kans geven. Zowel voor Lagere- als voor Middelbare Scnolen De Commissie van Schooivoetbal van de K.N.VB: afdeling Zeeland, heeft het voornemen in de Paasva cantie schoolvoetbalWedstrljden in geheel Zeeland te organiseren. Voor dit doel heeft zjj het gewest Zeeland, in 5 districten verdoeid, te weten Walcheren, Zuid- en Noord-Beve land, SchoUWea-Duivel&nd en Thö- len. West ZeeuWsCh-Vlaanderen en Oost-ZeeuWS ch-Vlaanderen. Het ligt in de bedoeling, zowel voor Lagere- ais Middelbare scholen wedstrijden te houden. Bij- vojdo.ende deelname zal gé- speëld gorden ln vier afdelingen. AM. AUitsluitend iftgere scholen (tjffl 14 jaar; afd. B II, BI en C voor Voortgezet Lager Ondenvgs en Middelbare Scholen; afd. B II: Spe lers van 12 t/m 14 jaar; afd. B 2: Spelers van 15 t/m 16 Jaar; afd: Cs Spelers van 17 t/m 22 jaar. Alle leeftijden worden bepaald naar de ~da,türh 15 April 1952. De districtskampioenen van de af-' delingen A, B II en B I zullen aan het eind van de Paasvacantie te Goes tegen elkaar uitkomen om uit te maken, welke school kampioen van Zeeland wordt. Voor de aid, C zal het kampioenschap verspeeld worden op 18 April a.s. te Terneu zen. Als prgzen worden beschikbaar ge steld voor de districtswedfitrydcn: groep A, B II, B I en C: le prys: wisselbeker, medaille en diploma; 2e prjjs: diploma. Voor het kampioen schap van Zeeland zijn de zé pry*en: groep A, B II, B I en C I: le pr"" wlsselbeker en medaille; 2e pi v medaille en diploma. Spelers van de afdeling A, wier elftal in het bezit wordt gesteld van een diploma, ont vangen ter herinnering aan de school- voctbalwedatryden een diploma in briefkaartformaat. BEDRIJFSONGEVAL. De zoon van de landbouwer J. J. de R. te Slrjansland, geraakte zóda nig met zgn been tussen een banden wagen beklemd, dat hy zich ondei doktersbehandeling moest stelles. Meer spanning zit er in de ontmoeting tussen R.C.S. H en De Zeeuwen U, waarvan de uitslag niet te raden valt. HET PROGRAMMA. EERSTE KLASSE A. De VolewijckersVelocitaa; K.D.O. A.G.O.V.V.; Enachedese BoysD. W.S.: 't Gooi—Frisia: EllnkwykG. V.A.V.; Thcole- Heerenveen. EERSTE KLASSE B. Leeuwarden-- Achilles; SneekV. S.V.; Wageningen—D.O.S.; Ooster- parkersAjax; Blauw Wit—RU.H.; Zwolse BovbEnschede; Be Quick (Gr.)—Vitesae. EERSTE KLASSE C. D.H.C.—N.A.C.; Eindhoven—R.B.C.: A.D.O.B.V.V.; Willem II- Juliana; Bleyerhelde—Sittardia; Feyenoord— S.V.V.; Quick (N.)M.V. V. EERSTE KLASSE D. Chèvremont—N.E.C.; Xerxes—Em ma; Hermes D.V.S.—N.O.A.D.; Mau- rits- Sparta; V.V.V.— P.8.V.; Bra- bantlaH.B.S.; Longa—Limburgia. ZUID 1 TWEEDE KLASSE B. Rood WitTerneuzen: VUsaingen— Goes; AllianceMiddelburg; T.S.C. Dosko; De BaronieInternos. DERDE KLASSE D. ClingeBreskens; M.E.T.OCom Boys; ZeelandiaRUB.; Axel—De Zeeuwen; Sluiskil—Biervliet; O.DLO» —Nieuw Borgvliet. VIERDE KLASSE G. R.S.V.Zierikzee; Robur—H.S.C. '28 Kaaise Boys—N.S.V.Teraeke—Do Schutters; Grenswachter»—Haiatc- VIERDE KLASSE H, OostburgHoofdplaat; Steen—P. S.K.; Koewacht- Hulst; R.1.A (W.) —Aardenburg; HontenisseE.MJ>I. RES. TWEEDE KLASSE D. Terneuzen 11Axel II; Goes II— Com Boys H; R.C.S. II—De Zeeuwen II; Middelburg II—Breskens n. Oefenwedstrijd twee K.N.V.B.-jeugdelftallen Woensdag 13 Februari as. om vier uur wordt in bet Utrecbtso stadion een oefenwedstrijd gespeeld tussen twee R.N.V.B^jeugdelffallen, waar van de spelers niet ouder zgn dan 20 jaara. Deze wedstrijd is bedoeld als selectiewedstrijd voor de Internatio nale Jeugdwedstrijd NederlandBel gië. Volgende week geen voelbal in Londen De F.A. heeft bekendgemaakt, dat van Maandag 11 tot en met Vrgdag 15 Februari a-s., de dagen, dat het stoffeiyk overschot van Koning Geor ge VI in de Westminsterhall zal zijn opgebaard, geen voetbalwedstrijden te Londen mogen worden gespeeld. DAMMEN DAMKAMPIOENSCHAP VAN ZEELAND. Uitslagen groep A, le klasse: v. d. Schraal—v. Belsen 2—0; Ekkclenkamp —Op 't Hof 2—0: v. Belzen-Ganseman 0—2; Ekkelcnkamp—v. d. Schraal 1— i; Op 't Hof—Van Belzen 2—0. HOCKEY INGELASTE WEDSTRIJDEN. Voor de hockeyeompetitie werden ln de tweede klasse A nog vastge steld dc wedstrijden Push El—Cadet ten en Forward H—DES. WIELRENNEN ZESDAAGSE TE GENT. Vrijdagavond om half tien werd tf Gent het startschot vcor de ^sdaag- se gelost, waaraan omook net Ne derlandse Hoppe. Schuit» Pe era deelneemt. Te middernacht dldded» atend1. Alou—van den Moer» er ha ut (Belg.) F put. Op één ronde: 2. Strom- Arnold (AustrellB) 14 pnt. 3. Schulte—Pe ters (Ned.) 8 pnt. TAFELTENNIS Be Fair dwonij Wiino een gelijk spel af Be Fair zorgde ln de 2e Olosse van de Zeeuwse ufeltenniscompetitle voor ccn verratsini door het nog ongeslagen Wll- no. evenals desttld» Sorry, een gelijk spel af te dwingen C5—6). Maar met hekkensluiter P Z.E.M. hadden de leiders minder moeite. SMJ wonnen met S—7. Sorry verspeelde tegen Will ven Zoelen een kostbaar puntje 45—öl. Ia de derde klasse bleef Will van Zoe len 2 ook nu tonder een enkel verllee- puntje aan de kop, want P Z.E.M. 2 werd ln eigen huia met 2—8 geklopt. Sorry 2 veroverde de tweede plaats, dank KJ een 0—1 sege op de Schelde-reserves. V.S.V. sag rich met 3-7 geklopt door WUno 3. In 4 A handhaaf da Arnemuldea rich op de tweede plaats door een 4—over winning op V.S.V. 2. Sony 4 en A.T.T. C. deelden eerlijk (5—5). De stand ls: t Zand 6—10. Amemulden 6—0. A.T.T.C. 6—8. Sorry 4 6—7. V.S.V. 2 6-2. t Zand 2 6-0. In 4 B bleef Will van Zoelen 3 ook nu sonder vcrllcapunten, want Amemul den 2 werd met een 10—0 nederlaag naar hull geatuurd. Ook van P Z.E.M. 3 kreeg Amemulden 2 een 7—8 nederlaag te flik ken. A.T.T C. 2 zegevierde met 10—O over Schelde 3. De stand la: w v. Zoelen 3 7-14. P.Z.B.M. 3 6-10. A.T.T.C. 2 6— 8. V.S.V. 3 5—4. Amemulden 2 7—2. gebelde 3 7-0.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 11